Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng canh tranh của nhà máy thuốc lá thăng long

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LêI NãI §ÇU Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cã nhiÒu qui luËt kinh tÕ c¬ b¶n ho¹t ®éng mét c¸ch kh¸ch quan nh-ng chóng l¹i thèng nhÊt vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o nªn mét m«i tr-êng c¹nh tranh kh¸ phøc t¹p. Doanh nghiÖp nhµ n-íc hay c¸c doanh nghiÖp trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i ho¹t ®éng theo c¸c quy luËt ®ã, vµ bÞ nã chi phèi: quy luËt gi¸ trÞ, qui luËt cung cÇu, qui luËt c¹nh tranh...V× vËy, doanh nghiÖp nhµ n-íc muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn còng ph¶i c¹nh tranh vµ cã xu h-íng ®éc quyÒn. Cho nªn c¬ chÕ thÞ tr-êng, thÞ tr-êng kh«ng ph¶i lµ "chiÕc n«i'' cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn lµ mét "®Êu tr-êng".Trªn thÞ tr-êng lu«n diÔn ra sù c¹nh tranh gay go, khèc liÖt gi÷a nh÷ng ng-êi cung øng nh»m giµnh lÊy kh¸ch hµng. T×m ®-îc c¸c gi¶i ph¸p ®Ó c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ lµ t×m ra ®-îc c¸c bÝ quyÕt cña sù t¨ng tr-ëng, quyÕt ®Þnh vËn mÖnh cña mét doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng thuèc l¸ ë n-íc ta ®ang diÔn ra cuéc c¹nh tranh hÕt søc s«i ®éng vµ quyÕt ®Þnh gi÷a c¸c lo¹i thuèc l¸ néi víi thuèc l¸ ngo¹i, gi÷a c¸c lo¹i thuèc l¸ néi víi nhau. Vµ nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long còng n»m trong vßng ®ua nµy cña thÞ tr-êng. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long kh«ng ph¶i lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt thuèc l¸ duy nhÊt ë n-íc ta. HiÖn nay, víi viÖc bung ra cña nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®Þa ph-¬ng vµ sù th©m nhËp trµn lan cña thuèc l¸ ngo¹i. Trong ®iÒu kiÖn ®ã nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long buéc ph¶i bung ra thÞ tr-êng, tiÕp cËn thÞ tr-ßng vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. C¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng diÔn ra d-íi nhiÕu h×nh thøc vµ b»ng nhiÒu thñ ®o¹n kh¸c nhau ®Òu nh»m ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cuèi cïng lµ doanh nghiÖp gi÷ v÷ng ®-îc vÞ trÝ, thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr-êng vµ thu ®-îc lîi nhuËn cao. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt, lµ yªu cÇu quan träng mµ nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long lu«n lu«n ph¶i ®Æt ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, bµi viÕt nµy kh«ng cã tham väng ®i s©u nghiªn cøu toµn bé c¸c thñ thuËt c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thuèc l¸ mµ chØ tËp trung nghiªn cøu vÒ: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng canh tranh cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long". -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG I C¥ Së Lý LUËN VÒ C¹NH TRANH I. C¹NH TRANH Vµ M¤I Tr-êng C¹NH TRANH 1. Kh¸i qu¸t c¹nh tranh. Trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi phã víi c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo? vµ b¸n cho ai? Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, chÝnh phñ can thiÖp trùc tiÕp vµo nÒn kinh tÕ. Ng-êi ta th-êng gäi ®ã lµ nÒn kinh tÕ chØ huy thùc hiÖn theo c¬ chÕ ra lÖnh. Trong c¬ chÕ ®ã quyÒn tù chñ cña doanh nghiÖp rÊt h¹n chÕ, bëi v× toµn bé viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô vµ ph©n phèi ®· ®-îc ¸p ®Æt cho doanh nghiÖp b»ng c¸c mÖnh lÖnh. Dï muèn hay kh«ng muèn doanh nghiÖp còng chØ lµ ng-êi thi hµnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ l¹i ®-îc gi¶i quyÕt hoµn toµn kh¸c. Toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra d-íi sù ®iÒu khiÓn cña "bµn tay v« h×nh " cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. ViÖc s¶n xuÊt ra c¸i g× lµ do thÞ tr-êng quyÕt ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp vµ ng-êi tiªu dïng gÆp nhau trªn thÞ tr-êng ®Ó quyÕt ®Þnh gi¸ vµ s¶n l-îng. §èi víi mäi doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu. Lîi nhuËn sÏ chØ dÉn cho nhµ kinh doanh ®Õn c¸c khu vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ mµ ng-êi tiªu dïng cÇn nhiÒu h¬n, ®ång thêi khuyªn b¶o nhµ kinh doanh rêi bá khu vùc mµ ng-êi tiªu dïng cÇn Ýt hµng ho¸ h¬n. Vµ nh- vËy khi nhiÒu doanh nghiÖp cïng tham gia phôc vô mét khu vùc thÞ tr-êng hµng ho¸ nµo ®ã th× tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn c¹nh tranh. VËy doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¹nh tranh lµ ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña thÞ tr-êng, lµ thuéc tÝnh cña s¶n xuÊt hµng ho¸. ChÊp nhËn kinh tÕ thÞ tr-êng th× ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ ph¶i coi c¹nh tranh lµ mét c«ng cô ®Ó ®èi ®Çu, ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh. §ã lµ ®éng c¬ thóc ®Èy doanh nghiÖp vµ x· héi ph¸t triÓn ®i lªn. C¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô mµ thÞ tr-êng cÇn, lÊy môc tiªu ng-êi tiªu dïng mµ phôc vô. C¹nh tranh sÏ khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng ®éng, tÝnh s¸ng t¹o trong kinh doanh, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®-îc hiÖu qu¶ h¬n. §Æc biÖt víi n-íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng th× c¹nh tranh cµng cã ý nghÜa cµng cÇn thiÕt. Trong c¬ chÕ bao cÊp ®· cã qu¸ nhiÒu c¸c c¬ së lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ vµ cã t- t-ëng û l¹i vµo nhµ n-íc, g©y thÊt tho¸t ng©n s¸ch, k×m h·m nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. ViÖc cho phÐp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· ®¸nh thøc c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh khái "giÊc ngñ triÒn miªn". §iÒu ®ã b¾t c¸c xÝ nghiÖp ph¶i xem xÐt l¹i tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña m×nh tõ vèn, c¸n bé, kü thuËt c«ng nghÖ, thÞ tr-êng, gi¸ c¶, s¶n l-îng... nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu thÞ tr-êng nÕu kh«ng sÏ bÞ ng· khái vßng xo¸y cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. 2. M«i tr-êng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, thÞ tr-êng lµ m«i tr-êng b¾t buéc hä ph¶i ®èi mÆt ®Ó t×m c¸ch biÕn ®æi vµ thÝch nghi. Muèn thµnh c«ng trong kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i t×m hiÓu cÆn kÏ ®Æc ®iÓm cña tõng thÞ tr-êng. Ph©n tÝch vµ chän lùa nh÷ng thÞ tr-êng hÊp dÉn mµ phï hîp víi môc tiªu vµ nguån lùc cña c«ng ty m×nh. X¸c ®Þnh ®-îc c¸ch thøc thÝch nghi víi m«i tr-êng ®ã còng nh- ®Ó dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh, tr-íc tiªn ph¶i hiÓu m«i tr-êng kinh doanh râ cña m×nh. Cã thÓ nªu ra 3 d¹ng thÞ tr-êng sau: - ThÞ tr-êng c¹nh tranh hoµn h¶o: Mét thÞ tr-êng ®-îc coi lµ hoµn h¶o khi nã tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Cã v« sè ng-êi mua vµ ng-êi b¸n trong thÞ tr-êng, s¶n l-îng cña doanh nghiÖp t-¬ng ®èi nhá so víi dung l-îng trªn thÞ tr-êng. + C¸c s¶n phÈm mµ h·ng s¶n xuÊt ra ®-îc ng-êi mua xem lµ ®ång nhÊt. -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ViÖc x©m nhËp hay rót khái thÞ tr-êng lµ tù do. - ThÞ tr-êng ®éc quyÒn: ChØ cã duy nhÊt s¶n xuÊt ra s¶n hay dÞch vô nµo ®ã vµ cung cÊp s¶n phÈm ®ã cho toµn bé thÞ tr-êng. - ThÞ tr-êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o: PhÇn lín "søc m¹nh thÞ" tr-êng thuéc vÒ mét sè h·ng s¶n xuÊt lín vµ nh- vËy hµnh vi cña thÞ tr-êng sÏ phøc t¹p h¬n. Tãm l¹i doanh nghiÖp kh«ng chØ cã mÆt mét m×nh trªn thÞ tr-êng. Hä ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh vµ ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña hä. Do ®ã cã thÓ nãi r»ng thÞ tr-êng lµ "vò ®µi c¹nh tranh" lµ n¬i gÆp gì cña c¸c ®èi thñ. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tham gia trªn thÞ tr-êng mét c¸ch thô ®éng ®-îc. Hä ph¶i nhËn thøc ®-îc m«i tr-êng ho¹t ®éng cña m×nh, n¾m b¾t ®-îc ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña thÞ tr-êng, cña nhu cÇu vµ cña nh÷ng ng-êi c¹nh tranh víi hä. Tõ ®ã ®-a ra nh÷ng chiÕn l-îc ®èi s¸ch hîp lý ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, t¹o ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh, ®i tr-íc ®èi thñ ®Ó dµnh chiÕn th¾ng. II. Nh÷ng YÕu T¤ QuyÕt §Þnh Kh¶ N¨ng C¹nh TRANH Cña DOANH NGHiÖp. 1. Tµi s¶n h÷u h×nh: Bao gåm toµn bé nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã h×nh th¸i cô thÓ, cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông quy ®Þnh. Nã bao gåm nh- m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn c«ng nghÖ...gióp cho doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®-îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù thµnh lËp cña doanh nghiÖp, vµ cã ý nghÜa quan träng cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, nã lµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, thÓ hiÖn nh÷ng lîi thÕ ban ®Çu khi c¹nh tranh, thÓ hiÖn nguån vèn cña doanh nghiÖp gióp doanh nghiÖp ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh quan träng vµ kÞp thêi. MÆt kh¸c sù hiÖn ®¹i trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ gióp cho doanh nghiÖp lµm ra nh÷ng s¶n phÈm -u viÖt h¬n, n¨ng suÊt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh t¹o ®-îc niÒm tin ®èi víi ng-êi tiªu dïng chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng tõ ®ã ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi ®a. -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Tµi s¶n v« h×nh: Tµi s¶n v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, ph¶n ¸nh mét l-îng gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®· ®Çu t- hay ®· t¹o ra. VÝ dô nh-: chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn, lîi thÕ th-¬ng m¹i hay c¸c quyÒn ®Æc nh-îng, quyÒn sö dông ®Êt, thuª nhµ... Nã lµ tµi quý gi¸ nhÊt cña doanh nghiÖp, kh«ng thÓ ®Þnh h-íng ®-îc. §ã cã thÓ lµ lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp vµ ®èi víi nh·n hiÖu cña s¶n phÈm, lµ sù quen thuéc næi tiÕng cña nh·n hiÖu hay biÓu t-îng, lµ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nghµnh hay kü n¨ng qu¶n trÞ. Tµi s¶n v« h×nh lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó c¹nh tranh. Muèn t¹o ra tµi s¶n v« h×nh nhÊt thiÕt ph¶i cã thêi gian, cã sù phÊn ®Êu to lín cña doanh nghiÖp. T¹o ®-îc tµi s¶n v« h×nh doanh nghiÖp sÏ cã nhiÒu lîi thÕ trong kinh doanh. Cã hai c¸ch ®Ó tÝch lòy tµi s¶n v« h×nh: + TÝch lòy trùc tiÕp. + TÝch lòy gi¸n tiÕp. TÝch lòy tµi s¶n v« h×nh qua con ®-êng gi¸n tiÕp l©u h¬n nh-ng ®¸ng tin cËy vµ ch¾c ch¾n h¬n. 3. C¸c ®èi s¸ch vµ vò khÝ c¹nh tranh: §ã lµ sù ®iÒu khiÓn qu¶n lý cña nh÷ng ng-êi ®øng ®Çu doanh nghiÖp ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng vµ c¬ héi cña hÖ thèng kinh tÕ nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu tr-íc m¾t vµ l©u dµi trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr-êng. ViÖc ®-a ra nh÷ng ®èi s¸ch hîp lý ®óng ®¾n trong tõng tr-êng hîp cßn tïy thuéc kh¸ lín vµo tµi nghÖ, b¶n lÜnh, nh©n c¸ch, trÝ tuÖ, bÒ dµy kinh nghiÖm hay tµi ®èi ngo¹i cña ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp. §ã lµ mét c«ng cô c¹nh tranh rÊt hiÖu qu¶ nh-ng còng rÊt khã thùc hiÖn ®-îc. §Ó lµm ®-îc viÖc ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh lu«n lu«n n©ng cao trÝ tuÖ, hiÓu biÕt, kh«ng ngõng häc hái vµ ph¶i s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i tÝch cùc c¸c ho¹t ®éng Marketing, sö dông nã nh- mét vò khÝ bÝ mËt vµ chñ yÕu ®Ó c¹nh tranh. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm, dÞch vô, chÝnh s¸ch gi¸, ph©n phèi vµ khuyÕn m·i lµ c¸c quyÕt ®Þnh quan träng liªn quan ®Õn vËn mÖnh cña s¶n phÈm vµ lîi nhuËn c«ng ty. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn thËn träng, c©n nh¾c tõ kh©u ph¸t hiÖn thÞ tr-êng, lùa chän thÞ -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng môc tiªu ®Õn kh©u ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc Marketing vµ x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh Marketing lµm sao cho kh«ng m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm ®¸ng tiÕc. Tãm l¹i c¸c ho¹t ®éng Marketing lµ rÊt quan träng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i quan t©m chó ý nhiÒu nhÊt. III. c¸c chiÕn l-îng c¹nh tranh Quan ®iÓm Marketing cho r»ng mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ th¾ng lîi trªn th-¬ng tr-êng th× ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc nh÷ng yªu cÇu mong muèn cña kh¸ch hµng vµ ®-a ®Õn cho kh¸ch hµng sù tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu ®èi víi chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cao h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. ChiÕn l-îc Marketing cña doanh nghiÖp ph¶i thÝch øng víi c¸c chiÕn l-îc cña ®èi thñ c¹nh tranh, lµ ng-êi cïng môc tiªu lµ ®¸p øng nhu cÇu chÝnh kh¸ch hµng môc tiªu cña doanh nghiÖp. §iÓm xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l-îc Marketing lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. VÞ trÝ vµ quy m« cña doanh nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc mµ nã sÏ xö dông. 1. ChiÕn l-îc cña c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Çu thÞ tr-êng. C¸c c«ng ty dÉn ®Çu thÞ tr-êng cã thÓ b¶o vÖ vÞ trÝ cña m×nh b»ng c¸ch: +Më réng thÞ tr-êng: Doanh nghiÖp cã thÓ thu ®-îc Ých lîi lín h¬n khi më réng thÞ tr-êng. Mçi doanh nghiÖp cã thÓ më réng quy m« thÞ tr-êng b»ng c¸ch kh¸m ph¸ vµ qu¶ng c¸o nh÷ng tÝnh n¨ng sö dông cña s¶n phÈm. Ngoµi ra doanh nghiÖp cßn cã thÓ më réng thÞ tr-êng b»ng chiÕn l-îc khuyÕn khÝch hay b¾t buéc kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm nhiÒu h¬n trong mçi tr-êng hîp. + B¶o vÖ thÞ phÇn hiÖn t¹i: doanh nghiÖp cã thÓ b¶o vÖ thÞ phÇn hiÖn t¹i cña m×nh b»ng chiÕn l-îc ®æi míi th-êng xuyªn vÒ s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc gi¶m gi¸. NÕu doanh nghiÖp kh«ng tÊn c«ng ®èi ph-¬ng th× nã ph¶i c¶nh gi¸c vÒ mäi mÆt, kh«ng ®Ó ph¬i s-ên cho ®èi thñ. +/. B¶o vÖ vÞ trÝ: H×nh thøc chÝnh ®Ó b¶o vÖ vÞ trÝ lµ x©y dùng vµ cñng cè vÞ trÝ. Doanh nghiÖp ph¶i b¶o vÖ vÞ trÝ cña m×nh b»ng c¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm kh¸c. +/. B¶o vÖ s-ên: Doanh nghiÖp cÇn tr¸nh hë s-ên, béc lé nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh vµ chó ý ®Õn nh÷ng ®iÓm yÕu ®ã cã thÓ bÞ tÊn c«ng. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +/. Ng¨n chÆn sù tÊn c«ng cña ®èi ph-¬ng: Doanh nghiÖp chèng x©m l-îc cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ tiÕn c«ng tr-íc ®èi ph-¬ng. ViÖc ng¨n chÆn tÊn c«ng cña ®èi ph-¬ng bao giê còng cã hiÖu qu¶ vµ tèn Ýt søc lùc h¬n viÖc chèng tr¶ tÊn c«ng. +/. B¶o vÖ b»ng ph¶n c«ng: Khi doanh nghiÖp bÞ tÊn c«ng, dï ®· cè ng¨n chÆn th× nã còng buéc ph¶i tÊn c«ng. 2. ChiÕn l-îc c¹nh tranh cña nh÷ng doanh nghiÖp th¸ch ®Êu: C¸c c«ng ty thuéc nhãm nµy cã thÓ ¸p dông mét träng hai chiÕn l-îc c¹nh tranh. Hä cã thÓ tÊn c«ng c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Çu hay c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó giµnh thÞ phÇn lín h¬n, hoÆc cïng ho¹t víi ®Þch thñ trong hoµ b×nh. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc vµ ®èi thñ c¹nh tranh: Doanh nghiÖp thuéc nhãm nµy cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu chiÕn l-îc cña m×nh. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu cè g¾ng t¨ng c-êng kh¶ n¨ng sinh lîi b»ng më réng thÞ phÇn. Môc tiªu c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cßn phô thuéc vµo ®èi thñ lµ ai? Kh¶ n¨ng chèng ®ì cña ®èi thñ, chiÕn l-îc c¹nh tranh nh- thÕ nµo dÉn ®Õn ®iÒu quan träng cña doanh nghiÖp lµ lùa chän ®èi thñ tõ ®ã x©y dùng chiÕn l-îc c¹nh tranh phï hîp. -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG II THùC TR¹NG VÒ KH¶ N¡NG CñA NHµ M¸Y THUèC L¸ TH¡NG LONG TR£N THÞ TR¦êNG I. KH¸I QU¸T VÒ NHµ M¸Y Vµ T×NH H×NH KINH DOANH CñA NHµ M¸Y. 1. Vµi nÐt vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1956, do nhu cÇu bøc thiÕt cña d©n chóng sö dông thuèc l¸ trong nh÷ng dÞp giç, tÕt, c-íi xin...ë miÒn B¾c.Trong khi viÖc cung cÊp cßn h¹n chÕ, l¹i bÞ mét sè h·ng cña tnh©n n¾m ®éc quyÒn s¶n xuÊt kinh doanh thao tóng thÞ tr-êng. Trong nh÷ng buæi ®Çu thµnh lËp, nhµ m¸y chØ lµ mét nhµ x-ëng nhá ë thÞ x· Hµ §«ng. C¬ së vËt chÊt cßn nghÌo nµn, hÇu hÕt c¸c kh©u ®Òu lµm b»ng thñ c«ng, m¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn ch-a th¹o nghÒ ph¶i häc tËp cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ t- nh©n, tr×nh ®é qu¶n lý cßn non kÐm ch-a cã kinh nghiÖm v× thÕ nhµ m¸y kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt. Nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp s¶n l-îng s¶n xuÊt chØ ®¹t 8.000.000 bao. Víi gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng 2.06500 ®. N¨m 1958 víi sù cÇn cï nhÉn n¹i cña 233 c«ng nh©n, nh÷ng bao thuèc ®Çu tiªn mang nh·n hiÖu Th¨ng Long ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. ThÞ tr-êng ®Çu tiªn lµ Liªn X« cò, sau ®ã ®Õn M«ng Cæ, TiÖp Kh¾c, TriÒu Tiªn...Nh÷ng m¸c thuèc ®-îc s¶n xuÊt trong thêi kú ®Çu nh- Ba §×nh, Th¨ng Long, Xu©n Míi, Thñ §«, Tr-êng S¬n. Vµ ®Õn n¨m 1959 ®¸nh dÊu b-íc tr-ëng thµnh cña nhµ m¸y, ®i tõ nöa c¬ giíi lªn mét nhµ m¸y b¸n tù ®éng. N¨m 1960 víi sù gióp ®ì ®Çu t- x©y dùng cña Trung Quèc, nhµ m¸y chuyÓn vÒ Th-îng §×nh. Víi nhiÒu cè g¾ng v-¬n lªn nhµ m¸y cñng cè l¹i c¸c -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh©u s¶n xuÊt ®-a s¶n l-îng t¨ng lªn 5 lÇn so víi nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp. Qua nhiÒu n¨m liªn tôc ph¸t triÓn nhµ m¸y kh«ng ngõng n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, mua thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, kh«ng nh÷ng ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu trong n-íc mµ ngay c¶ sè l-îng thuèc l¸ xuÊt khÈu sang nhiÒu n-íc còng t¨ng lªn nhiÒu so víi nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp. N¨m 1965 xuÊt khÈu ®¹t 40.356.000 bao chiÕm 25,7% trong tæng s¶n l-îng. §ång thêi nhiÒu s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt ®-îc ®-a ra vµ ¸p dông. N¨m 1971 c¸c c«ng ®o¹n chÝnh trong d©y truyÒn s¶n xuÊt ®· ®-îc thùc hiÖn 100% c¬ khÝ ho¸ theo kÕ ho¹ch phÊn ®Êu. Qu¸ tr×nh tr-ëng thµnh cña nhµ m¸y cßn lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc tù hoµn thiÖn víi viÖc chia sÎ, gióp ®ì thµnh lËp c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ kh¸c. Ba nhµ m¸y NghÖ An, Thanh Ho¸, B¾c S¬n (Hµ B¾c) ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së t¸ch mét phÇn nhá m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. Ngµy 18/6/1981 xÝ nghiÖp liªn hiÖp thuèc l¸ thµnh lËp vµ nhµ m¸y còng lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn cña liªn hiÖp ( nay lµ tæng c«ng ty thuèc l¸ ViÖt Nam ). S¶n phÈm thuèc l¸ cña nhµ m¸y ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó, bªn c¹nh c¸c lo¹i thuèc l¸ th-êng cßn cã c¸c lo¹i thuèc l¸ ®Çu läc nh-: Th¨ng Long, Thñ §«, §iÖn Biªn, Sa Pa, Hµ Néi, Du LÞch, B¹ch §»ng. ChÊt l-îng s¶n phÈm cña nhµ m¸y t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn. Trong suèt nh÷ng n¨m tån t¹i c¬ chÕ cò, nhµ m¸y lu«n hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nhµ n-íc giao, nép ®ñ ng©n s¸ch nhµ n-íc. Nh-ng trong thêi kú bao cÊp, ®a sè c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh kh«ng tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh theo h×nh thøc, s¶n xuÊt theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña nhµ n-íc do ®ã k×m h·m sù ph¸t triÓn mang tÝnh chÊt c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, Tõ n¨m 1987, cïng víi viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh, nhµ m¸y ®· ®-îc giao quyÒn tù ®¶m nhiÖm tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. M«i tr-êng ®ã ®ßi hái nhµ m¸y ph¶i linh ho¹t tiÕp cËn c¸i míi trong kinh doanh theo ®óng c¬ chÕ thÞ tr-êng. Trong c¬ chÕ míi nhµ m¸y ph¶i tù chñ trong s¶n xuÊt thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh nghiªm ngÆt vµ ph¶i tù tiªu thô s¶n phÈm. Vµ còng tõ ®©y nhµ n-íc chØ giao ®óng mét chØ tiªu ph¸p lÖnh ®ã lµ chØ tiªu nép ng©n s¸ch vµ chÕ ®é b¶o toµn vèn. Thêi gian ®Çu nhµ m¸y kh«ng khái bì ngì khi ho¹t ®éng trong c¬ chÕ míi, cã nhiÒu khã kh¨n vÊp ph¶i, l¹i thªm sù giµ cçi cña m¸y mãc c«ng nghÖ ®· kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn míi cïng víi chÝnh -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ch ®¸nh thuÕ cao ®èi víi mÆt hµng thuèc l¸ s¶n xuÊt trong n-íc, trong khi hµng ngo¹i nhËp trµn lan ®· lµm cho s¶n l-îng tiªu thô nhµ m¸y gi¶m m¹nh. Víi nh÷ng khã kh¨n ®ã nhiÖm vô nÆng nÒ cña nhµ m¸y ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. Trong ®iÒu kiÖn ®ã nhµ m¸y ®· dÇn tõng b-íc kh¾c phôc ®i lªn, ho¹t ®éng cña nhµ m¸y ®· cã nhiÒu thay ®æi ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ míi. N¨m 1991 vµ ®Æc biÖt n¨m 1992 ®· ®¸nh dÊu mét b-íc v-¬n lªn cña nhµ m¸y. Víi sù nç lùc cè g¾ng vÒ mäi mÆt nhµ m¸y ®· dõmg ®-îc ®iÓm lïi vÒ s¶n l-îng tiªu thô. LÞch sö ®· kh¼ng ®Þnh t- c¸ch " §øa con ®Çu lßng " vµ vÞ trÝ dÉn ®Çu cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long trong nÒn c«ng nghiÖp thuèc l¸ ViÖt Nam tõ nhiÒu n¨m qua. Trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, biÕt bao xÝ nghiÖp quèc doanh kh¸c lµm ¨n thua lç kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Nhµ m¸y ®· thùc sù v÷ng m¹nh trªn con ®-êng cña sù ph¸t triÓn. Tªn tuæi cña nhµ m¸y ®· trë nªn quen thuéc víi nh©n d©n mäi miÒn, chÊt l-îng s¶n phÈm cao, uy tÝn ®-îc n©ng lªn. §iÒu ®ã còng ®¶m b¶o cho nhµ m¸y kh«ng ngõng tån t¹i, ®øng v÷ng mµ cßn ph¸t triÓn ®-îc trªn thÞ tr-êng thuèc l¸ tr-íc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt trong n-íc vµ cña n-íc ngoµi. 2. T×nh h×nh kinh doanh cña nhµ m¸y. §ømg tr-íc nguy c¬ ph¶i ®×nh chØ s¶n xuÊt n¨m 1991 vµ ®Æc biÖt n¨m 1992 ®¸nh dÊu sù chuyÓn ®æi trong ho¹t ®éng ë nhµ m¸y víi c¬ chÕ vµ ph-¬ng thøc lµm ¨n míi nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn thªm nhiÒu m¸c thuèc míi cã chÊt l-îng cao phï hîp víi sù thay ®æi trong thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. §Æc biÖt n¨m 1990 do s¶n phÈm thuèc l¸ ngo¹i bÞ h¹n chÕ, sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña nhµ m¸y t¨ng vät ®Ó ®¸p øng nhanh víi t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr-êng, nhµ m¸y tiÕn hµnh ®-a vµo s¶n xuÊt 2 lo¹i s¶n phÈm míi cã gi¸ trÞ cao lµ Vinataba vµ Hång Hµ. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn nhµ m¸y ®-a ra thÞ tr-êng lo¹i s¶n phÈm ®Çu läc, bao hép cømg cã chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng hµng ngo¹i, cã kh¶ n¨ng thay thÕ hµng ngo¹i tr-íc ®©y vµ ®Ó øng kÞp nhu cÇu cña nh©n d©n vµ nhanh chãng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Vµ nhµ m¸y ®· thµnh c«ng ®¸ng kÓ, chØ trong 4 th¸ng cuèi n¨m s¶n l-îng tiªu thô ®· t¨ng 280,28%. §iÒu nµy chøng tá s¶n phÈm ®Çu läc cña nhµ m¸y khi ®-a ra thÞ tr-êng ®· ®¹t ®-îc thµnh c«ng lín. T¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhµ m¸y ho¹t ®éng ®-îc trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Ó ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt tèt h¬n nhµ m¸y ®· tiÕn hµnh - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tæ chøc l¹i bé m¸y s¶n xuÊt, lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt thêi kú 1991 - 1992 nh»m c¶i tiÕn vµ hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ, chuÈn bÞ më réng s¶n xuÊt kinh doanh ë giai ®o¹n sau. V× vËy sang n¨m 1992 s¶n xuÊt ®· ®i vµo æn ®Þnh, vÞ trÝ nhµ m¸y trªn thÞ tr-êng còng ®-îc cñng cè, kinh doanh gÇn cã l·i. Cïng víi sù biÕn ®æi ®ã ®éi ngò c¸c bé còng ®-îc cñng cè vµ ®· lín m¹nh kÞp thêi n¾m b¾t sö dông ®-îc nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, thu nhËp c«ng nh©n còng t¨ng lªn. Do ®ã cã nhiÒu s¸ng kiÕn kü thuËt c¶i tiÕn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tiÕt kiÖm vËt t- lµm lîi cho nhµ m¸y hµng chôc tû ®ång. Nhµ m¸y ®· tÝch cùc tæ chøc hoµn thiÖn ph-¬ng thøc kinh doanh míi chó träng ph¸t triÓn chiÒu s©u theo h-íng t¨ng chÊt l-îng cao, h×nh thøc ®Ñp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Víi nhøng m¸c thuèc l¸ hiÖn cã nhµ m¸y ®· ®æi míi vÒ quy c¸ch, chÊt l-îng hay nh·n m¸c s¶n phÈm. Nh- lo¹i §iÖn Biªn ®Çu läc tr-íc phÇn ®Çu läc chØ dµi 20 mm nay kÐo dµi ra 22 mm vµ t¨ng ®é xèp cña nã lµm cho ng-êi hót c¶m thÊy hÊp dÉn h¬n. Môc ®Ých cña nhµ m¸y lµ võa b¶o ®¶m ®¸p øng ®óng theo "gu" tiªu thô hiÖn nay trªn thÞ tr-êng, võa ®Ó c¹nh tranh víi nh÷ng m¸c thuèc cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ kh¸c víi ph-¬ng thøc ®ã nhµ m¸y ®· t¨ng ®-îc møc lîi nhuËn vµ nép ng©n s¸ch ®¸ng kÓ. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi ph-¬ng thøc lµm ¨n míi nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long ®· thÝch øng víi quy luËt trªn thÞ tr-êng thùc sù ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong t-¬ng lai. §iÒu ®ã còng b¶o ®¶m cho nhµ m¸y tån t¹i tr-íc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing vµ vÞ trÝ c¹nh tranh cña nhµ m¸y trªn thÞ tr-êng. 1. VÞ trÝ c¹nh tranh cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long. Mét trong nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt vµ cung øng thuèc l¸ ®ang ph¸t triÓn, chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trªn thÞ tr-êng. Cã thÓ thÊy r»ng s¶n phÈm cña nhµ m¸y xuÊt hiÖn trªn thÞ tr-êng kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng, ®¸p øng ®-îc mäi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng ë vïng n«ng th«n còng nh- thµnh thÞ, ng-êi cã thu nhËp cao hay thÊp, tuú tõng løa tuæi nh- giµ hay trÎ. §Ó c¹nh tranh víi nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt trong n-íc còng nh- víi thuèc l¸ ngo¹i, nhµ m¸y ®· x¸c ®Þnh ra nh÷ng s¶n phÈm chÝnh ®Ó tiªu thô trªn thÞ tr-êng. S¶n phÈm chÝnh cña nhµ m¸y kh«ng ph¶i ®a sè lµ nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao mµ trong ®ã nhµ m¸y ®· ®Æt ra vÊn ®Ò s¶n phÈm chÝnh lµ s¶n phÈm ®-îc - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiªu thô víi khèi l-îng lín, phæ biÕn ë tÊt c¶ c¸c thÞ phÇn vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn ë møc ®é cao. Nhµ m¸y ®· ®-a ra thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm chÝnh nh- thuèc l¸ ®Çu läc cao cÊp: Vinataba. Thuèc l¸ ®Çu läc trung b×nh trong ®ã cã §iÖn Biªn ®Çu läc, §èng §a ®Çu läc, Thñ §«, Th¨ng Long. Thuèc l¸ kh«ng ®Çu läc nh- §èng §a, §iÖn Biªn.... Nh÷ng s¶n phÈm cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long chiÕm mét khèi l-îng kh«ng nhá trªn thÞ tr-êng. Víi nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Tuy nhiªn nhµ m¸y vÉn ch-a khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng thÞ tr-êng lín vµ quan träng ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng Hµ Néi. Tr-íc kia, c¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· chiÕm hÇu hÕt trªn thÞ tr-êng nh-ng nay thuèc l¸ Vinataba cña nhµ maý thuèc l¸ Sµi Gßn ®· chiÕm lÜnh thÞ tr-êng Hµ Néi. Cïng nh·n m¸c, cïng bao b×, t¹i sa« Vinataba cña nhµ m¸y s¶n xuÊt ngay t¹i Hµ Néi l¹i kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng ?. BÊt kÓ mét m¸c thuèc nµo khi ®· thµnh "gu" cña ng-êi tiªu dïng th× rÊt khã bÞ ph¸ vì. Ra ®êi tr-íc Vinataba cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long víi chÊt l-îng cao h-¬ng vÞ ®Ëm ®µ. Vinataba cña Sµi Gßn ®· chiÕm ®-îc mét chç ®øng kh¸ v÷ng trªn thÞ tr-êng Hµ Néi, ®· quyÕn rò ®-îc ng-êi tiªu dïng ë Hµ Néi ngay tõ nh÷ng bao thuèc ®Çu tiªn, thãi quen dïng m¸c thuèc l¸ lµ mét nh©n tè quan träng ®èi víi ng-êi tiªu dïng. ChÝnh v× vËy s¶n phÈm Vinataba cña nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long, ra ®êi muén h¬n víi chÊt l-îng kh«ng b»ng ®· kh«ng c¹nh tranh næi trªn thÞ tr-êng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. §Ó cã nh÷ng m¸c thuèc cã chÊt l-îng cao, cã thÓ thay thÕ thay thÕ ®-îc thuèc l¸ ngo¹i vµ c¹nh tranh ®-îc víi Vinataba cña Sµi Gßn ®ßi hái nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long lu«n ph¶i c¶i tiÕn c«ng nghÖ, s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, mÉu m· bao b× ®Ñp nh»m lÊp "lç hæng" trªn thÞ tr-êng do sù khan hiÕm thuèc l¸ ngo¹i vµ giµnh lîi thÕ c¹nh tranh. ThÞ tr-êng thuèc l¸ ë n-íc ta nhiÒu n¨m tíi vÉn lµ mét thÞ tr-êng lín vµ cã nhiÒu triÓn väng. §©y sÏ tiÕp tôc lµ "b·i chiÕn tr-êng ganh ®ua" víi c¸c h·ng s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n-íc. - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña nhµ m¸y. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long ®ang trong "vßng c¹nh tranh" gi÷a c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸. Muèn biÕt nhµ m¸y cã thÓ bøt lªn giµnh lÊy chiÕn th¾ng trong cuéc ®ua nµy kh«ng, vÊn ®Ò ®Çu tiªn cÇn ®-îc xem xÐt lµ nhµ m¸y cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nµo trong c¹nh tranh ? Nhµ m¸y ®· cã nh÷ng g×, ®· lµm g× ®Ó giµnh vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng, thu hót kh¸ch hµng, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. A. Nhµ m¸y ®· b¶o vÖ thÞ phÇn b»ng c¸ch: */. §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm: Nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng th× rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, nã thay ®æi theo thêi gian, ngµy cµng ë cÊp ®é cao h¬n do sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ. NÕu nhµ m¸y chØ s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt th× nhµ m¸y sÏ kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vµ s¶n phÈm cña nhµ m¸y sÏ kh«ng c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr-êng. Nhµ m¸y sÏ ®i ®Õn thÊt b¹i nÆng nÒ v× kh«ng thÓ tho¶ m·n nhu cÇu ng-êi tiªu dïng vµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng víi mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt ®ã ®-îc. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò nµy, nhµ m¸y lu«n ®i s©u nghiªn cøu vµ t×m ra nh÷ng xu h-íng thuèc l¸ míi trªn thÞ tr-êng ®Ó lµm sao ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, c¹nh tranh ®-îc víi nh÷ng lo¹i thuèc l¸ kh¸c ®ang chiÕm -u thÕ trªn thÞ tr-êng. Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay nhµ m¸y ®· cho ra ®êi nhiÒu chñng lo¹i. víi nhiÒu mÉu m· kÝch cì ®a d¹ng. - Thuèc l¸ hép cøng: Vinataba, Hång Hµ, Bithday, Centre, Hoµn KiÕm, Eva. - Thuèc l¸ bao mÒm: Th¨ng Long, §iÖn Biªn, §èng §a, Thñ §«, Sa Pa. NÕu ph©n chia ®Æc ®iÓm thuèc l¸: - Thuèc l¸ ®Çu läc: Vinataba, Hång Hµ, §iÖn Biªn, Th¨ng Long, Happy, Hoµn KiÕm, Eva. - Thuèc l¸ kh«ng ®Çu läc: §iÖn Biªn, §èng §a, Sa Pa. Trªn c¬ së chñng lo¹i ®a d¹ng nh- vËy, nhµ m¸y cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng vµo tõng thêi ®iÓm víi bÊt kú lo¹i nµo vµ sè l-îng bao nhiªu. Nh÷ng n¨m tr-íc ®©y, mäi s¶n phÈm cña nhµ m¸y rÊt nghÌo nµn chØ bao gåm mét sè lo¹i nh-: §iÖn Biªn, SaPa, Tam §¶o, Thñ §«...lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm thuèc l¸ ®Çu läc bao cøng vµ thuèc l¸ ®Çu läc bao mÒm, chñ yÕu chØ ®¸p øng nhu - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇu ë n«ng th«n vµ nh÷ng ng-êi cã thu nhËp thÊp. Thuèc l¸ lµ s¶n phÈm cã ®èi t-îng tiªu dïng t-¬ng ®èi réng r·i, trong ®ã møc ®é tiªu dïng ®èi víi mçi ng-êi lµ rÊt kh¸c nhau: ®èi víi ng-êi nghiÖn th× ®©y lµ mÆt hµng thiÕt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi hä. Sè l-îng tiªu dïng mçi ngµy cña hä lµ nhiÒu h¬n ®èi víi ng-êi kh¸c. Nh- vËy nhu cÇu vÒ thuèc l¸ ë c¸c tÇng líp d©n c-, c¸c vïng lµ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh- ë thµnh phè møc tiªu dïng vÒ c¸c lo¹i thuèc l¸ ®Çu läc cã gi¸ trÞ lµ cao h¬n ë vïng n«ng th«n. C¸c tØnh nh-: Lai Ch©u, S¬n La, Ninh B×nh, NhgÖ An, Thanh Ho¸...chñ yÕu tiªu dïng c¸c lo¹i kh«ng ®Çu läc. Cßn c¸c tØnh thµnh phè lín nh-: Hµ Néi, H¶i Phßng, Nam §Þnh... chñ yÕu tiªu dïng c¸c lo¹i s¶n phÈm bao cøng vµ cã ®Çu läc. H¬n n÷a, nhµ m¸y cßn cã thÓ lùa chän s¶n phÈm cã -u thÕ nh- Vinataba, Hång Hµ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-êng c¹nh tranh víi s¶n phÈm ngo¹i nhËp, cßn c¸c s¶n phÈm nh- Th¨ng Long, Eva...th× c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm trong n-íc. §Ó ®¸p øng ®ßi hái cña thÞ tr-êng, tháa m·n tèt nhu cÇu ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng, gi÷ v÷ng ®-îc thÞ phÇn c¹nh tranh víi mäi mÆt hµng thuèc l¸ trªn thÞ tr-êng, nhµ m¸y ®· thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm theo h-íng t¨ng chñng lo¹i s¶n phÈm cao cÊp, phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n. HiÖn nay do thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c- ngµy cµng t¨ng, cïng víi sù tiÕn bé trong nhËn thøc ng-êi tiªu dïng, xu h-íng vÒ nhu cÇu thuèc l¸ ®Çu läc t¨ng lªn m¹nh. Nhµ m¸y ®· t¨ng dÇn s¶n phÈm cã gi¸ trÞ chÊt l-îng cao, c¸c m¸c thuèc cã chÊt l-îng cao trong tæng sè s¶n phÈm cña nhµ m¸y t¨ng lªn ®¸ng kÓ. HiÖn nay sè l-îng thuèc kh«ng ®Çu läc cña nhµ m¸y còng ®· gi¶m ®i ®¸ng kÓ c¶ vÒ sè l-îng vµ tû träng. Nhµ m¸y chØ ®Ó l¹i mét sè thuèc kh«ng ®Çu läc truyÒn thèng nh-: §èng §a, Sa Pa ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho nh÷ng ng-êi tiªu dïng l©u n¨m. §a sè chñng lo¹i s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®-a ra thÞ tr-êng ®Òu ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn vµ ®-îc thÞ tr-êng chän läc mét c¸ch cÈn thËn. §iÒu nµy chøng tá viÖc ®a d¹ng hãa chñng lo¹i s¶n phÈm cña nhµ m¸y lµ ®i ®óng h-íng, phï hîp víi xu h-íng tiªu dïng hiÖn nay. Tuy nhiªn, s¶n phÈm cña nhµ m¸y chØ ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn nay nhµ m¸y ®ang tiÕn hµnh hoµn thiÖn hÖ thèng trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c«ng nh©n còng nh- c¸c bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng. Kh«ng nh÷ng b¶o vÖ ®-îc thÞ phÇn cña m×nh mµ cßn t¹o thªm ra c¸c s¶n phÈm kh¸c ®Ó më réng thªm thÞ phÇn ®¶m b¶o ®øng v÷ng ®-îc tr-íc søc Ðp - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, thu ®-îc hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. */. Më réng quy m« s¶n xuÊt cho phï hîp víi sù t¨ng tr-ëng cña nhu cÇu: Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt thùc hiÖn ®-îc thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ cao, nhµ m¸y ®· khÈn tr-¬ng c¶i t¹o l¹i nhµ x-ëng, tËn dông mÆt b»ng diÖn tÝch. Nhµ m¸y ®· dµnh mét l-îng vèn kh«ng nhá cho ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. Thuèc l¸ lµ mét mÆt hµng dÊt dÔ háng nÕu kh«ng ®-îc b¶o qu¶n tèt nhÊt lµ ®èi víi ®é Èm cao nh- ë ViÖt Nam. Do vËy hÖ thèng kho tµng vËn chuyÓn còng ®-îc tu söa vµ hoµn chØnh l¹i. Ngoµi ra ®Ó më réng thªm quy m« s¶n xuÊt, nhµ m¸y cßn mua s¾m trang bÞ thªm m¸y mãc míi phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh: - Nh×n chung tr×nh ®é trang thiÕt bÞ ë nhµ m¸y hiÖn nay thuéc lo¹i kh¸ trªn c¶ n-íc nh-ng vÉn cßn l¹c hËu so víi thÕ giíi. Tr×nh ®é vµ chÊt l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt ®· cã sù ®ång bé. Tr-íc nhu cÇu ®ßi hái cña ng-êi tiªu dïng vÒ nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, nhÊt lµ c¸c m¸c thuèc cao cÊp, cïng víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña khoa häc kü thuËt lµ yªu cÇu nhµ m¸y ph¶i c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ. Tr-íc ®©y, m¸y mãc nhµ m¸y sö dông chñ yÕu lµ cña Trung Quèc ®Õn nay ®· qu¸ l¹c hËu, kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt nªn ®· tiÕn hµnh ®æi míi mét sè m¸y mãc hiÖn ®¹i cña Anh, Singapo, §øc, Hµ Lan. Do ®ã, s¶n phÈm ®· ®-îc n©ng lªn vÒ mÆt chÊt l-îng còng nh- bao gãi. §ång thêi, nhµ m¸y khai th¸c ®Õn møc tèi ®a cã thÓ ®-îc c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, kh¾c phôc nh÷ng sù cè háng hãc trong qu¸ tr×nh sö dông. T¨ng hÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu...nhê ®ã sÏ t¨ng ®-îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. B. §¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng viÖc c¶i tiÕn chÊt l-îng vµ gi¶m gi¸ b¸n: HiÖn nay, trªn thÞ tr-êng víi viÖc bung ra cña nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ còng nh- sù x©m nhËp trµn lan cña thuèc l¸ ngo¹i nhËp, nhiÒu m¸c thuèc cã chÊt l-îng cao gi¸ rÎ ®-îc b¸n ë kh¾p n¬i. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng vµ cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c mÆt hµng ®ã th× ®iÒu ®Çu tiªn nhµ m¸y ph¶i cÇn chó ý ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ cña m×nh ®-îc b¸n nh- thÕ nµo trªn thÞ tr-êng. S¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ gi¸ b¸n thÊp ®-îc ng-êi tiªu - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dïng chÊp nhËn lµ ®iÒu quan träng nhÊt ®Ó t¹o uy tÝn cho nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ uy tÝn cho nhµ m¸y. VËy ®Ó t¨ng ®-îc søc c¹nh tranh, thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng nhµ m¸y ph¶i chó ý ®Õn hai nh©n tè c¬ b¶n ®ã lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ gi¶m gi¸ thµnh. */. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm: ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña nhµ m¸y s¶n xuÊt kinh doanh víi lý do sau: Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ®em l-u th«ng víi môc ®Ých ®Ó b¸n nh-ng nÕu chÊt l-îng kÐm, ng-êi tiªu dïng kh«ng chÊp nhËn th× s¶n phÈm sÏ thõa Õ, nhµ s¶n xuÊt kinh doanh lç cã khi dÉn ®Õn ph¸ s¶n mÊt uy tÝn. §Ó th¾ng lîi trong c¹nh tranh, nhµ m¸y cÇn lu«n quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm. V× mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ng-êi mua cã h-íng tíi s¶n phÈm cña nhµ m¸y hay kh«ng lµ chÊt l-îng s¶n phÈm. ChÊt l-îng s¶n phÈm l-îng thuèc l¸ cña nhµ m¸y lµ tËp hîp nh÷ng ®Æc tÝnh cña ®iÕu thuèc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ng-êi hót thuèc. ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ chØ tiªu tæng hîp thÓ hiÖn ë c¸c mÆt kh¸c nhau nh-: ChØ tiªu vËt lý, chØ tiªu ho¸ häc, sinh häc, thÞ gi¸c, khøu gi¸c...nh-ng s¶n phÈm ph¶i g¾n liÒn víi ®ßi hái mong muèn ng-êi tiªu dïng. Tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh mét lo¹i thuèc ngon. ChØ tiªu 1. VÞ 2. H-¬ng th¬m 3. Mµu s¾c sîi 4. §é nÆng 5. §é ch¸y Yªu cÇu §Ëm, ngät dÞu ( do sîi gèc t¹o nªn lµ chÝnh ) §Æc tr-ng cho lo¹i thuèc vµ quyÕn rò ng-êi tiªu dïng. Ph¶i khö ®-îc c¸c mïi h¨ng, ng¸i, khÐt. §Ñp vµ kháe. Cô thÓ: mµu vµng nhÉn, vµng cam. NÆng nhÑ tuú tõng m¸c thuèc mçi ng-êi quen dïng. Ch¸y ®Òu, ch¸y suèt, kh«ng t¾t. Tµn ph¶i tr¾ng, bã chø kh«ng xoÌ ra. Tèc ®é ch¸y võa ph¶i kh«ng nhanh. - §èi víi nguyªn liÖu: Nhµ m¸y lu«n ph¶i t×m tßi, thay ®æi nguyªn vËt liÖu, kÓ tõ khi s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i thuèc ®Çu tiªn. §Õn nay, nguyªn vËt liÖu cña nhµ m¸y ®· cã nhiÒu lo¹i, cã thÓ t¹o ®-îc m¸c thuèc hîp "gu" víi ng-êi tiªu dïng. + Thuèc l¸ vµng: Lo¹i thuèc nµy ®-îc trång ë miÒn B¾c. §Æc ®iÓm cña lo¹i nµy th¬m vµ nhÑ tøc lµ tû lÖ Nicotin trong thuèc l¸ thÊp. V× vËy lo¹i nµy phï hîp víi ng-êi miÒn B¾c lµ chñ yÕu. - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Thuèc l¸ n©u: Lµ ®Æc tr-ng nguyªn liÖu cña miÒn Nam, cã ®é nÆng cao h¬n thuèc l¸ vµng. V× thÕ phï hîp víi ng-êi miÒn Nam h¬n. NÕu nh- nguyªn liÖu trªn ®-îc ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng vµ sè l-îng cung cÊp cho s¶n xuÊt th× chÊt l-îng s¶n phÈm sÏ ®-îc c¶i tiÕn rÊt nhiÒu. Do ®ã ®Õn nay kh©u nguyªn liÖu ®· ®-îc nhµ m¸y quan t©m chó ý ngay tõ ®Çu. Nhµ m¸y trùc tiÕp tæ chøc h-íng dÉn n«ng d©n gieo trång, h¸i sÊy nguyªn vËt liÖu theo yªu cÇu kü thuËt cña nhµ nghiªn cøu. - Thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc l¸: Khi ®-a m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt buéc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng ph¶i thay ®æi ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ë nhµ m¸y rÊt ®¬n gi¶n. Tuy ph¶i qua nhiÒu kh©u nh-ng thêi gian ë mçi kh©u l¹i rÊt ng¾n, chØ kho¶ng 5 -7 ngµy. V× vËy ®Ó t¨ng n¨ng xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong nhµ m¸y. Mét yªu cÇu quan träng ®Æt ra cho toµn nghµnh thuèc l¸ nãi chung vµ nhµ m¸y Th¨ng Long nãi riªng lµ: + Gi¶m bít nh÷ng kh©u vµ c«ng ®o¹n cÇn thiÕt. + Rót ng¾n thêi gian chu chuyÓn qua c¸c kh©u, c¸c c«ng ®o¹n. Nh- vËy cã nghÜa lµ viÖc bè trÝ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng ph¶i hîp lý vµ hÕt søc khoa häc. - C¶i tiÕn mÉu m· bao b× s¶n phÈm: Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Muèn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm th× ph¶i c¶i tiÕn ®-îc mÉu m· bao b× s¶n phÈm. §æi míi bao b× ph¶i ®¶m b¶o sù hµi hoµ gi÷a h×nh thøc vµ néi dung. H¬n n÷a ®èi víi s¶n phÈm thuèc l¸ th× bao b× nh·n m¸c s¶n phÈm lµ mét lo¹i qu¶ng c¸o quan träng vµ cã hiÖu qu¶. Bao b× s¶n phÈm lµ mét tiªu chuÈn chÊt l-îng s¶n phÈm. Cho nªn ngoµi thùc hiÖn hai chøc n¨ng b¶o vÖ vµ th«ng tin th× bao b× nh·n m¸c ph¶i ®Ñp, hÊp dÉn, dÔ ®äc, dÔ nhí, minh ho¹ phï hîp. §Ó c¹nh tranh víi c¸c mÆt hµng ngo¹i nhËp cã mÉu m· ®Ñp còng nh- s¶n phÈm cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ trong n-íc, nhµ m¸y ®· ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu sau cho bao b× s¶n phÈm: + Bao b× thuèc l¸ ph¶i ®¶m b¶o gi÷ nguyªn ®-îc nh÷ng ®Æc tÝnh cña chÊt l-îng nh-: mïi th¬m, ®é nÆng, ®é ch¸y trong qu¸ tr×nh b¶o vÖ ë kho sau khi s¶n xuÊt vµ tr-íc khi ng-êi tiªu dïng sö dông s¶n phÈm. Bao b× thuèc l¸ phÇn nµo - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm trong nhËn thøc cña ng-êi tiªu dïng. NÕu bao b× kh«ng tèt lµm cho thuèc Èm, mèc, mÊt mïi...vµ ng-êi tiªu dïng sÏ phµn nµn vÒ chÊt l-îng cña chÊt l-îng s¶n phÈm, s¶n phÈm sÏ mÊt uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. + Bao b× ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g·y, bÑp ®iÕu thuèc trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. S¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng ph¶i trong ®iÒu kiÖn hoµn h¶o, gi÷ nguyªn ®-îc h×nh d¹ng ban ®Çu. + Bao b× ph¶i ghi râ n¬i s¶n xuÊt, tªn gäi, biÓu t-îng...cña s¶n phÈm, ®©y lµ yÕu tè t¹o nªn Ên t-îng ®èi víi kh¸ch hµng nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thuèc l¸ cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, h×nh d¸ng ®¬n ®iÖu kh«ng thÓ nãi lªn ®-îc ®iÒu g× vÒ b¶n th©n s¶n phÈm. Tr-íc ®©y, bao thuèc cña nhµ m¸y chñ yÕu lµ bao mÒm, gam mµu nh¹t, h×nh thøc nh·n ®¬n gi¶n. Ch¼ng h¹n s¶n phÈm Sa Pa cã nÒn bao thuèc mµu tr¾ng, ch÷ viÕt vµ c¸c h×nh ho¹ tr×nh bµy mµu xanh ®Ëm, ®¬n gi¶n t¹o c¶m gi¸c buån tÎ kh«ng hÊp dÉn ng-êi tiªu dïng. §Õn nay bao b× s¶n phÈm cu¶ nhµ m¸y ®· ®-îc ®æi míi c¶i tiÕn ®¸ng kÓ kÕt víi viÖc ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, nhµ m¸y ®· tiÕn hµnh ®æi míi bao b× cho phï hîp víi thÞ hiÕu së thÝch cña tõng lo¹i kh¸ch hµng ë tõng vïng kh¸c nhau. S¶n phÈm cho vïng n«ng th«n th× bao b× th-êng cã mµu s¾c næi bËt, tªn gäi b»ng tiÕng ViÖt dÔ nhí, th«ng dông nh- c¸c s¶n phÈm Th¨ng Long, Thñ §«, §èng §a. S¶n phÈm cho thµnh thÞ th× mµu s¾c nh· nhÆn h¬n, h×nh ¶nh, biÓu t-îng cÇu kú phøc t¹p h¬n, cã thÓ sö dông b»ng tiÕng n-íc ngoµi. Nhµ m¸y còng c¶i tiÕng h×nh d¸ng bao thuèc tõ bao mÒm sang bao cøng, sö dông giÊy bãng kÝnh ®Ó ®ãng bao lµm t¨ng kh¶ n¨ng b¶o qu¶n vµ thÈm mü s¶n phÈm. Víi nh÷ng cè g¾ng vµ nç lùc nãi trªn s¶n phÈm nhµ m¸y ®· mét phÇn nµo cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr-êng vÒ chÊt l-îng còng nhmÉu m· bao b×. Nh-ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng thuèc l¸ tèt h¬n nhµ m¸y cÇn ph¶i t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm. * H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm: §ã lµ mét môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi c¬ sá s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng lµm t¨ng lîi nhuËn cña nhµ m¸y, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó h¹ thÊp gi¸ b¸n, t¨ng - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c-êng søc mua cña ng-êi tiªu dïng. Do ®ã, cã thÓ c¹nh tranh víi nh÷ng mÆt hµng thuèc l¸ hiÖn nay. Muèn h¹ gi¸ thµnh ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p vµ ph-¬ng h-íng kh¸c nhau. §èi víi s¶n phÈm thuèc l¸ cña nhµ m¸y, c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng ®· quen thuéc víi ng-êi tiªu dïng nhiÒu n¨m nh- §iÖn Biªn ®Çu läc, Th¨ng Long, §èng §a, Sa Pa, gu thuèc ®· hîp víi ng-êi tiªu dïng, th× trong c¬ cÊu nguyªn liÖu kh«ng cã g× ph¶i thay ®æi. Nh-ng ®èi víi c¸c lo¹i thuèc cao cÊp nhVinataba, Hång Hµ th× sù c¶i tiÕn c¬ cÊu nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i chiÕm phÇn lín trong l-îng thuèc. Tr-íc t×nh h×nh ®ã ®Ó ®¶m b¶o thay thÕ nh÷ng nguyªn liÖu ®¾t tiÒn nhËp cña n-íc ngoµi b»ng nh÷ng nguyªn liÖu rÎ tiÒn cã ë trong n-íc mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l-îng thuèc l¸. Nhµ m¸y ph¶i thùc hiÖn chång nh÷ng gièng thuèc l¸ míi cã n¨ng suÊt cao, chÊt l-îng tèt, phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt tr-íc søc Ðp c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng. Do vËy, ph¶i cö c¸n bé h-íng dÉn trång trät ë c¸c vïng nh-: + Vïng A: Gåm cã L¹ng S¬n, Cao B»ng, Ba V× nh÷ng gièng thuèc trång ë ®©y cã chÊt l-îng tèt do ®Êt ë ®©y mµu mì, phï hîp víi gièng c©y thuèc l¸. + Vïng B: Cã Hµ B¾c, B¾c Th¸i, Sãc S¬n nhµ m¸y ®· ®Çu t- tõ c¸c gièng míi cña Ph¸p TiÕn hµnh trång c¸c gièng míi cã thÓ thay thÕ ®-îc sîi nhËp ngo¹i. §Ó h¹ gi¸ thµnh xuèng ®¸ng kÓ, nhµ m¸y còng quan t©m ®Õn vËt liÖu phô. VÒ vËt liÖu phô s¶n xuÊt thuèc l¸, nhµ m¸y ®· cè g¾ng nhËp ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n-íc t-¬ng ®-¬ng víi hµng nhËp ngo¹i mµ gi¸ c¶ l¹i rÎ h¬n nhiÒu. C¸c vá bao thuèc còng tiÕn hµnh s¶n xuÊt trong n-íc. Do viÖc h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Õn nay nh×n chung gi¸ b¸n s¶n phÈm cña nhµ m¸y ë møc thÊp, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ng-êi tiªu dïng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vÒ chÊt l-îng còng nh- gi¸ c¶. C. Më réng hÖ thèng ®¹i lý tiªu thô trong c¶ n-íc. Tõ khi nhµ n-íc giao quyÒn tù chñ cho nhµ m¸y, nhµ m¸y ph¶i tù t×m lÊy thÞ tr-êng, tù t×m kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Khi ®ã, bé ph©n phèi, tiªu thô s¶n phÈm nhµ m¸y ®-îc ph¸t huy t¸c dông. Më réng thªm m¹ng l-íi tiªu thô b»ng c¸ch t¨ng thªm hÖ thèng ®¹i lý ®Ó ®-a s¶n phÈm cña nhµ m¸y - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Õn tay ng-êi tiªu dïng trªn mäi miÒn ®Êt n-íc, ®¸p øng nhu cÇu ng-êi tiªu dïng, t¹o thªm thÕ lùc c¹nh tranh cho nhµ m¸y trªn thÞ tr-êng. Trong thêi gian qua nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng Long ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng nãi. S¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· thÝch øng víi thÞ tr-êng. §Õn nay, nhµ m¸y ®· cã mét hÖ thèng ®¹i lý kh¾p trªn toµn miÒn B¾c. NhiÒu thÞ tr-êng ®-îc më réng thªm nh- Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Lµo Cai, Thanh Ho¸, H¶i H-ng, Qu¶ng Ninh, Hßa B×nh. ThÞ tr-êng miÒn trung ®-îc më réng thªm vÒ dung l-îng. Trong sè c¸c thÞ tr-êng hiÖn nay, Hµ Nam Ninh ®-îc coi lµ thÞ tr-êng chÝnh cña nhµ m¸y. S¶n l-îng tiªu thô ë ®©y chiÕm gÇn 35% s¶n l-îng tiªu thô cña toµn nhµ m¸y. Víi hai lo¹i chñ yÕu lµ §iÖn Biªn ®Çu läc vµ §èng §a, chóng h×nh nh- chiÕm lÜnh toµn bé thÞ tr-îng nµy kho¶ng gÇn 90%. Theo dù ®o¸n cña c¸c c¸n bé thÞ tr-êng cña nhµ m¸y th× hiÖn nay 2 m¸c thuèc nµy cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi bÊt kú lo¹i thuèc nµo cã cïng cÊp, chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng muèn x©m nhËp vµo ®©y. Trªn mét sè khu vùc thÞ tr-êng kh¸c, s¶n phÈm cña nhµ m¸y còng dÇn chiÕm ®-îc c¶m t×nh cña ng-êi tiªu dïng. Nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, nhµ m¸y ®· ®Ò ra mét c¬ chÕ tiªu thô linh ho¹t, ®a d¹ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng trong kh©u thanh to¸n vµ mua hµng. Nhµ m¸y ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n nh- thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc, ng©n phiÕu th- tÝn dông... víi c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau: cho mua hµng tr¶ tiÒn ngay, mua hµng sau theo hîp ®ång ®¹i lý, cho thanh to¸n chËm víi c¸c ®¹i lý mua hµng theo hîp ®ång cã tµi s¶n thÕ chÊp ë nhµ m¸y. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i nhµ m¸y ph©n phèi mét c¸ch v« h¹n, bõa b·i mµ cã sù c©n ®èi víi nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. Kh«ng ph¶i ai còng lµm ®¹i lý tiªu thô cho nhµ m¸y, mµ nhµ m¸y cã sù lùa chän ®¹i lý cho tõng khu vùc trªn thÞ tr-êng. Do ®ã nhµ m¸y ®· tr¸nh ®-îc hiÖn t-îng c¹nh tranh ngay gi÷a c¸c ®¹i lý cña m×nh trªn cïng mét khu vùc thÞ tr-êng, lµm cho kh¸ch hµng tin t-ëng vµ g¾n bã víi nhµ m¸y. Riªng ®èi víi c¸c thÞ tr-êng míi, nhµ m¸y cã -u tiªn h¬n vÒ sè l-îng ®¹i lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n phÈm cña nhµ m¸y th©m nhËp vµo thÞ tr-êng ®-îc nhanh chãng. Khi thÞ tr-êng ®· chÊp nhËn vµ tiªu thô mét c¸ch æn ®Þnh th× nhµ m¸y l¹i giíi h¹n vÒ sè l-îng, chó träng vµo viÖc duy tr× vµ n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu qu¶ gi÷a c¸c ®¹i lý. V× thÕ mµ s¶n l-îng thuèc l¸ cña - 20 -
- Xem thêm -