Tài liệu Một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty xi măng tiên sơn hà tây

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi nãi ®Çu ..................................................................................................... 4 Ch-¬ng i : qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n....................................................................................................................... 5 1 – Giíi thiÖu chung ........................................................................................ 5 2 – Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty ............................................................ 5 3 – C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ...................................................................... 5 4 – C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ................................................................................ 7 4.1- C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ............................................................................ 7 4.2 - §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.............................................. 8 5 – Nguån nh©n lùc cña C«ng ty................................................................... 10 5.1 - §Æc ®iÓm lao ®éng............................................................................. 10 5.2 - VÒ c¬ cÊu lao ®éng ............................................................................ 11 6 - §Æc ®iÓm NV cña C«ng ty......................................................................... 11 6.1 – S¶n phÈm s¶n xuÊt ............................................................................ 13 6.2 – Tæng doanh thu ................................................................................. 13 6.3 – Tæng chi phÝ ...................................................................................... 13 6.4 – Lîi nhuËn tr-íc thuÕ ......................................................................... 14 6.5 – ThÞ tr-êng tiªu thô c«ng ty ................................................................ 14 Ch-¬ng II : Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c chØ tiªu cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n I – Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ............................................................................................................... 15 1- Kh¸i niÖm .................................................................................................. 15 2- B¶n chÊt .................................................................................................... 15 n 1 II – Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp .............................................................................................................. 15 III - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty.................................. 16 1- KÕt qu¶ chung ........................................................................................... 16 2-Doanh thu cña c«ng ty ............................................................................... 17 3- S¶n xuÊt, tiªu thô, chi phÝ .......................................................................... 17 4- HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ................................................................... 18 4.1 – HiÖu qu¶ s¶n xuÊt KD tæng hîp.......................................................... 18 4.2 – HiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo .................................................. 19 a – HiÖu qu¶ sö dông TSC§ ................................................................. 19 b – HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ........................................................ 21 c – HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng....................................................... 22 d – HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ............................................................. 25 IV- NhËn xÐt chung ........................................................................................ 26 1- Mét sè thµnh tùu ........................................................................................ 26 2- Mét sè tån t¹i ............................................................................................. 26 Ch-¬ng III: Mét sè ph-¬ng ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Xi m¨ng Tiªn S¬n i-Ph-¬ng h-íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty ................................. 27 1- Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty ....................................................... 27 2- Môc tiªu .................................................................................................... 28 III -Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña c«ng ty .......... 32 1- §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm…….………………………... a ) Hoµn thiÖn m¹ng l-íi tiªu thô…………………………………………. b ) Chó träng c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiªu thô s¶n phÈm……………………… c ) KÝch thÝch tiªu thô s¶n phÈm……………………………………….….. 2- T¨ng c-êng huy ®éng vµ thu håi vèn……………………………………... 3- ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm dÎo ......................................................... 32 4- C¶i t¹o n©ng cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ..................................................... 34 KÕt luËn ...................................................................................................... 36 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................... 37 n 2 Lêi nãi ®Çu Sau §¹i héi §¶ng lÇn Thø 6 (1986). N-íc ta ®· chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ hoach ho¸ tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng XHCN. §©y lµ thêi gian ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch ®èi víi nhµ n-íc khi mµ tr-íc n¨m 1986 c«ng cô qu¶n lý chñ yÕu lµ kÕ ho¹ch cßn ph-¬ng ph¸p qu¶n lý chñ yÕu lµ quan hÖ cÊp ph¸t vµ giao nép hiÖn vËt. Nay ph¶i chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu sù sµng läc kh¾t khe cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Sù ®æi míi nµy ®· t¹o b-íc ngoÆt lín ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt nam. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lµ nÒn kinh tÕ mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt, doanh nghiÖp tung ra c¸i thÞ tr-êng cÇn, nh-ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng, mÉu m· hµng ho¸. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ång nghÜa víi viÖc nhµ n-íc giao cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng quyÒn lîi lín h¬n vµ g¾n liÒn víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ khi sù hç trî cña nhµ n-íc cßn rÊt Ýt. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ ph¶i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt cho ai? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo? th«ng qua c¸c quan hÖ trao ®æi, mua b¸n. §Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt .ChÝnh v× vËy®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n nãi riªng. V× vËy yªu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi doanh nghiÖp lµ ph¶i kÕt hîp gi÷a lý luËn khoa häc vµ c¬ së thùc tiÔn ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. Trong thêi gian thùc tËp C«ng ty xi m¨ng Tiªn s¬n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n Hµ t©y ” PhÇn I : qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n PhÇn II : Ph©n tÝch vµ §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty xi m¨ng Tiªn s¬n n 3 CH-¬NG I qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n 1 . giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n C«ng ty xi m¨ng Tiªn s¬n, (Tªn giao dÞch quèc tÕ:Tiªn s¬n Cement Company ). §-îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 593 Q§ / UB cña së x©y dùng tØnh Hµ t©y nay trùc thuéc tØnh Hµ t©y. + N¨m 1965 ®-îc thµnh lËp tõ 2 ®¬n vÞ lµ xÝ nghiÖp v«i ®¸ vÜnh s¬n víi xÝ nghiÖp v«i ®¸ Tiªn s¬n + N¨m 1978 ®-îc Uû ban Nh©n d©n TØnh Hµ S¬n B×nh cho phÐp ®Çu t- X©y dùng 2 lß xi m¨ng d¹ng lß ®øng cã c«ng suÊt 1 v¹n tÊn / n¨m. D-íi sù qu¶n lý trùc tiÕp lµ c«ng ty kiÕn tróc Hµ S¬n B×nh. + N¨m 1978 – 1991 S¶n xuÊt cÇm chõng kho¶ng tõ 2 ®Õn 3 ngµn tÊn / n¨m + Th¸ng 6/ 1993 Uû ban Nh©n d©n tØnh Hµ t©y cho phÐp ®Çu t- X©y dùng 1 lß xi m¨ng d¹ng lß ®øng c«ng nghÖ cña Trung quèc cã c«ng suÊt lµ 6 v¹n tÊn / n¨m. §Õn th¸ng 6 n¨m 1995 nhµ m¸y ®i vµo ho¹t ®éng víi tæng sè vèn do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp ®Çu t- x©y dùng c- b¶n lµ 37,6 Tû VN ®ång. 2 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n + Trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra + Nghiªn cøu, n¾m b¾t thÞ tr-êng néi ®Þa vµ ngoµi n-íc trong mçi thêi kú ®Ó x©y dùng chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp + B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh, sö dông cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån vèn. 3 - C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty : Víi gÇn 10 n¨m h×nh thµnh, ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, víi t- c¸ch lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, cïng víi nh÷ng thµnh tùu ®· gÆt h¸i, nh÷ng kinh nghiÖm ®-îc ®óc kÕt. C«ng ty ®· thùc hiÖn sù ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ tù kh¼ng ®Þnh ®-îc cho m×nh mét vÞ thÕ lµm trßn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ, t¹o ®iÒu kÖn ®Ó duy tr× nh÷ng kh¶ n¨ng vèn cã. D-íi ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty. n 4 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng VËt tVËn t¶i n Phßng Kü thuËt C«ng nghÖ Phßng kÕ ho¹ch Kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Ban B¶o vÖ 2 VP ®¹i diÖn Hµ ®«ng vµ HN PX SX vµ ChÕ biÕn ®¸ PX LiÖu PX Lß PX Thµnh phÈm PX C¬ khÝ 6 * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Ban l·nh ®¹o : + Gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty, qu¶n lý chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l-îc kinh doanh, chØ ra ph-¬ng h-íng, ®-êng lèi kinh doanh gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn. + Phã gi¸m ®èc : Phã Gi¸m ®èc kü thuËt, Phã Gi¸m ®èc kinh doanh. C¸c phã gi¸m ®èc tæ chøc ®iÒu hµnh c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc ®-îc giao, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. - Phßng VËt t- : Qu¶n lý toµn bé xuÊt, nhËp c¸c thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm ®Çu vµo, ra cña c«ng ty. - Phßng tæ chøc : Qu¶n lý thùc hiÖn chÕ ®é lao ®éng nh©n sù tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm vµ c¸c chÕ ®é kh¸c cña Nhµ n-íc vµ c«ng ty. Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ viÖc bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù, tæ chøc bé m¸y c«ng ty sao cho phï hîp . - Phßng KÕ to¸n – Tµi vô : Qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Tham m-u gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kinh tÕ ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phèi hîp c¸c phßng ban chuyªn m«n tæ chøc nhiÖm thu, theo dâi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ lµm c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu gi¸m ®èc cña c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt : Ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn l-îc ®Çu t- s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n chñ ®éng ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi nhiªm vô ®-îc giao . - Phßng y tÕ: Cã nhiÖm vô kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. KiÓm tra søc khoÎ c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®Þnh kú vµ cÊp ph¸t thuèc, ch-a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn bÞ èm. 4- C«ng nghÖ vµ ThiÕt bÞ 4.1- C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ S¶n xuÊt : C«ng nghÖ cña C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n lµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng theo ph-¬ng ph¸p kh« b¸n tù ®éng. ThiÕt bÞ hoµn toµn nhËp cña Trung quèc d¹ng lß ®øng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ cña lß lµ 6 v¹n tÊn / n¨m. n 7 4.2- §Æc ®iÓm quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty xi m¨ng Tiªn S¬n C«ng ty Xi m¨ng Tiªn S¬n lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n ®Þa ph-¬ng vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn. Víi quy m« s¶n xuÊt t-¬ng ®èi lín, tiªu chuÈn chÊt l-îng xi m¨ng cña C«ng ty ®-îc Së X©y dùng Hµ T©y vµ Côc ®o l-êng tiªu chuÈn chÊt l-îng cña Nhµ n-íc qu¶n lý. S¶n phÈm cña c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt. + S¶n phÈm chñ yÕu lµ Xi m¨ng + S¶n phÈm phô lµ §¸ c¸c lo¹i, g¹ch ba vanh….vv Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng PCB30 cña C«ng ty Xi m¨ng Tiªn S¬n Hµ T©y ®¸ v«i, ®¸ m¹t ®Êt sÐt, c¸t non Than SØ s¾t Ba rÝt §Êt ph¸p NghiÒn mÞn Vª viªn Nung clanhke NghiÒn mÞn vá bao §ãng bao Xi m¨ng bao n Th¹ch cao, ®¸ mì, xØ xèp Th¸i Nguyªn kho 8 Qua s¬ ®å trªn ta thÊy ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ khÐp kÝn, c¸c c«ng ®o¹n cña viÖc s¶n xuÊt xi m¨ng tr¶i qua 4 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n 1: Nguyªn liÖu, nhiªn liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng vµ quy tr×nh gia c«ng phèi liÖu. §¸ v«i, ®Êt sÐt, than, quÆng ®¸, phô gia ®iÒu chØnh vµ phô gia kho¸ng hãa sau khi ®-îc gia c«ng ®¹t kÝch th-íc vÒ cì h¹t vµ ®é Èm, chóng ®-îc phèi hîp víi yªu cÇu cña bµi to¸n phèi liÖu vµ ®-îc nghiÒn trong m¸y nghiÒn theo chu kú kÝn. Hçn hîp bét liÖu cã ®é mÞn ®¹t yªu cÇu kü thuËt ®-îc chuyÓn ®Õn c¸c sil« chøa, nhê hÖ thèng c¬ häc vµo sil« chøa hçn hîp vËt liÖu ®-îc ®ång nhÊt ®¹t yªu cÇu cung cÊp cho cung ®o¹n nung. + Giai ®o¹n 2: Nung t¹o thµnh Clanhke Hçn hîp bét liÖu ®ång nhÊt ®-îc vÝt ®Þnh l-îng vµ m¸y trªn Èm cÊp cho m¸y vª viªn sau ®ã ®-a vµo lß nung quy tr×nh gia nhiÖt trong lß nung t¹o cho hçn hîp bét liÖu thùc hiÖn c¸c ph¶n øng hãa lý ®Ó h×nh thµnh clanhke ra lß d¹ng côc mµu ®en. KÕt phèi tèt, cã ®é ®Æc ch¾c ®-îc chuyÓn vµo trong c¸c sil« chøa clanhke. + Giai ®o¹n 3: Qóa tr×nh nghiÒn xi m¨ng Clanhke, th¹ch cao vµ phô gia ho¹t tÝnh ®-îc c©n b¨ng ®iÖn tö ®Þnh l-îng, theo tû lÖ ®¸ tÝnh ®-a vµo m¸y nghiÒn bÞ chu tr×nh kÝn vµ ®-a lªn m¸y ph©n ly ®Ó tuyÓn ®é mÞn. Bét xi m¨ng ®¹t ®é mÞn theo yªu cÇu kü thuËt ®-îc chuyÓn vµo sil« chøa xi m¨ng. + Giai ®o¹n 4: Xi m¨ng ®-îc chuyÓn ®Õn m¸y ®ãng bao vµ xÕp thµnh tõng l«. Sau khi kiÓm tra c¬ lý toµn phÇn tiªu chuÈn chÊt l-îng ViÖt Nam 6260 - 1997 vµ ®¹t yªu cÇu míi ®-îc nghiÖm thu, chuÈn bÞ xuÊt kho. n 9 5 – Nguån lùc cña C«ng ty. 5.1 - §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n cã quy m« s¶n xuÊt lín nªn ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp chiÕm ®a sè. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp, c«ng ty lu«n coi con ng-êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m, båi d-ìng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt. C¬ cÊu tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng d-íi ®©y. B¶ng 1 T×nh h×nh lao ®éng cña c«ng ty DiÔn gi¶i Tæng sè lao ®éng 2001 2002 Sè l-îng 500 2003 Sè l-îng 450 % 100 % 100 Sè l-îng 560 % 100 Sè lao ®éng trùc tiÕp Sè lao ®éng gi¸n tiÕp Ph©n theo tr×nh ®é 387 63 86 14 §¹i häc, trªn ®¹i häc Trung cÊp THPT,CS Ph©n theo giíi tÝnh 19 92 339 4,2 20,5 75,3 25 128 347 5 25,6 69,4 28 134 398 5 23,9 71,1 Sè lao ®éng nam Sè lao ®éng n÷ Thu nhËp b×nh qu©n (1000 ® / ng-êi / th¸ng) 238 212 1390 52,9 47,1 280 220 1554 56 44 322 238 1831 58,5 42,5 Ph©n theo tÝnh chÊt sö dông 412 88 82,4 17,6 427 133 76,25 23,75 Nguån : Sè liÖu phßng tæ chøc hµnh chÝnh * NhËn xÐt : Lµ doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1992, khi c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ m«i tr-êng kinh doanh võa chuyÓn tõ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng . V× vËy c¬ cÊu lao ®éng cßn nhiÒu bÊt cËp, tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp, kinh nghiÖp n¾m b¾t ch-a cã nhiÒu, lùc l-îng lao ®éng ®«ng ®· cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. n 10 5.2- VÒ c¬ cÊu lao ®éng : + Lao ®éng gi¸n tiÕp : N¨m 2001 cã 63 ng-êi, chiÕm 14 % trong tæng sè lao ®éng. N¨m 2002 ®· t¨ng lªn 88 ng-êi, chiÕm 17,6 % trong tæng sè lao ®éng. N¨m 2003 ®· t¨ng lªn so víi n¨m tr-íc lµ 133 ng-êi, chiÕm 23,75 % trong tæng sè lao ®éng. Nh×n chung lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty vÉn ë møc cao. + Lao ®éng trùc tiÕp : N¨m 2001 cã 387 ng-êi, chiÕm 86 % trong tæng sè lao ®éng. N¨m 2002 t¨ng lªn 25 ng-êi cã 412 ng-êi, chiÕm 82,4 % trong tæng sè lao ®éng. N¨m 2003 t¨ng lªn 15 ng-êi cã 427 ng-êi chiÕm 76,25 % trong tæng sè lao ®éng. So s¸nh c¬ cÊu lao ®éng trong ba n¨m, sù t¨ng gi¶m lµ kh«ng ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã nãi lªn sù bÊt hîp lý trong c¬ cÊu lao ®éng, C«ng ty cÇn cã sù bè trÝ s¾p xÕp sao cho phï hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 6 - ®Æc ®iÓm nguån vèn cña c«ng ty : Trong 3 n¨m tõ 2001 – 2003 C«ng ty ®· ho¹t ®éng tÝch cùc, ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ. §Çu t- c¬ së, thiÕt bÞ vµ c¬ cÊu qu¶n lý tèt nªn Doanh thu C«ng ty n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. D-íi ®©y lµ kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®¹t ®-îc. B¶ng 2 : B¶ng tµi s¶n cña c«ng ty qua c¸c n¨m §¬n vÞ tÝnh :Ngh×n ®ång ChØ tiªu 2001 TS cè ®Þnh TS l-u ®éng Tæng céng 6.240.851.926 7.272.995.237 12.288.610.309 11.278.971.029 12.419.419.699 14.378.512.055 17.519.822.955 17.692.414.936 26.667.122.364 2002 2003 Nguån : Phßng tµi vô Ph©n tÝch b¶ng nµy ta thÊy : Tæng tµi s¶n cña n¨m 2002 so víi n¨m 2001 lµ 17259198 ®ång, t-¬ng ®-¬ng t¨ng 0,98 %. Trong ®ã TSC§ t¨ng 16,5 % vµ TSL§ t¨ng 10,2 %. §Õn n¨m 2003 tæng tµi s¶n ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002 lµ 50,7 %. Trong ®ã, TSC§ t¨ng 68,9 % vµ TSL§ t¨ng 15,7 % . Qua ®¸nh gi¸ cho thÊy n¨m 2003, tæng tµi s¶n ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002, thÓ hiÖn xu h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty c¶ chiÒu s©u lÉn quy m«. D-íi ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. n 11 B¶ng 3 : B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh CñA 3 N¡M §¬n vÞ tÝnh : vn® ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh thu 44.005.408.676 55.876.388.014 69.233.407.771 C¸c kho¶n gi¶m trõ 771.701.780 1.386.515.200 1.949.672.950 ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i 768.833.600 1.386.515.200 1.949.672.950 Gi¶m gi¸ 2.868.180 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Kh«ng Kh«ng Kh«ng ThuÕ TT§B ph¶i nép Kh«ng Kh«ng Kh«ng Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng, dÞch vô 43.233.706.896 54.489.872.814 67.283.734.821 Gi¸ vèn hµng b¸n 7.164.336.398 47.707.895.102 59.360.696.241 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ dÞch vô 6.382.809.051 6.781.977.712 7.923.038.580 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 16.300.287 29.960.203 24.122.177 Chi phÝ tµi chÝnh trong l·i vay 607. 978.696 422.795.064 366. 242.522 Chi phÝ b¸n hµng 968.255.114 946.506.732 1.232.714.404 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3.013.867.996 4.014.308.928 4.037.595.108 Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ kinh doanh 2.400.685.941 1.821.162.052 2.310.608.723 Thu nhËp kh¸c 696.944.956 1.152.869.692 1.023.700.272 Chi phÝ kh¸c 397.022.409 7.083.400 416.533.346 Lîi nhuËn kh¸c 299.922.547 1.145.786.292 607.166.926 Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 2.108.930.079 2.574.113.483 2.917.775.649 ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 1.033.375.000 945.498.000 1.054.023.000 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.008.165.718 1.628.615.483 1.863.752.649 Nguån : Phßng tµi vô NhËn xÐt : Qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong ba n¨m 2001,2002 vµ 2003, ta nhËn thÊy c¸c chØ tiªu ®Æt ra hµng n¨m ®Ò ra ®Òu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch, C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu trong s¶n xuÊt kinh doanh. Cô thÓ : n 12 B¶ng 4: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång §¬n ChØ tiªu vi N¨m : 2003 % 2002 % 2003 130 121 TÊn KH TH 100.250 110.000 130.286 TÊn 82.000 83.212 101 TÊn 10.000 16.606 166 ®ång 3,5 3,5 100 ®ång 1,55- 1,6 1,6 100 tÝnh Xi m¨ng Clanh Ke §¸ c¸c lo¹i Nép ng©n s¸ch L-¬ngBQ/ng-êi/ th¸ng TH: 2002 TÊn Nguån : Phßng tµi vô 6.1- S¶n phÈm s¶n xuÊt : Tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt n¨m 2003 t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ s¶n xuÊt Xi m¨ng trong 3 n¨m qua C«ng ty s¶n xuÊt nh- sau. N¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 27737 tÊn t-¬ng ®-¬ng 38,3 %. N¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 29750 tÊn. Qua sè liÖu ta thÊy s¶n xuÊt n¨m sau th-êng cao h¬n n¨m tr-íc. 6.2- Tæng doanh thu : Nh×n chung doanh thu c¸c n¨m ®Òu t¨ng so víi kÕ ho¹ch. Gi¸ trÞ doanh thu t¨ng trªn c¬ së l-îng hµng b¸n ra t¨ng chø kh«ng ph¶i do gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng. Tæng doanh thu n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 21,2 % vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 19,2 % . 6.3- Tæng chi phÝ: Tæng chi phÝ n¨m 2002 so víi n¨m 2001 tû lÖ t¨ng 23%. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 19,6 % . Nguyªn nh©n cña tû lÖ gi¶m lµ do doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu c¶i c¸ch trong tæ chøc bé m¸y ë hÖ thèng ph©n phèi, l-u th«ng hµng ho¸ vµ mét sè bé phËn ë d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Mét sè chØ tiªu chi phÝ t¨ng so víi kÕ ho¹ch lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh chñ yÕu phôc vô cho viÖc triÓn khai kÕ ho¹ch c¶i t¹o d©y chuyÒn c«ng nghÖ, mua s¾m trang thiÕt bÞ, vËt t-, m¸y mãc…… n 13 6.4– Lîi nhuËn tr-íc thuÕ : C¸c chØ tiªu lîi nhuËn c¸c n¨m ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao so víi kÕ ho¹ch. So s¸nh n¨m 2002 víi n¨m 2001 t¨ng 18,1 %. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 11,8 %. MÆc dï, n¨m 2003 doanh thu t¨ng so víi n¨m 2001 vµ 2002. Nh-ng lîi nhuËn ®¹t ®-îc cao h¬n, nguyªn nh©n lµ t¨ng doanh thu gi¶m chi phÝ, ®ång thêi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bÊt th-êng ®Òu cã møc t¨ng. 6.5 – ThÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty HiÖn nay C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n cã hai phßng ®¹i diÖn giíi thiÖu s¶n phÈm nh- lµ: Hµ néi vµ Hµ ®«ng. C«ng ty cã kho¶ng 90 ®¹i lý b¸n Xi m¨ng ë c¸c n¬i nh- Hµ néi, Hµ ®«ng, Hoµ b×nh, Hoµi ®øc, S¬n t©y, Th-êng tÝn, …vv + §Þa bµn ho¹t ®éng cña C«ng ty: HiÖn nay m¹ng l-íi ho¹t ®éng cña c«ng ty tr¶i réng kh¾p tØnh Hµ T©y vµ c¸c tØnh l©n cËn. C«ng ty kh«ng ngõng më réng thÞ tr-êng, ®ång thêi kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸n bé, båi d-ìng tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng, tõ ®ã t¹o ®µ cho C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. n 14 Ch-¬ng II §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c chØ tiªu cña c«ng ty xi m¨ng tiªn s¬n i - Kh¸i niÖm b¶n chÊt vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1- Kh¸i niÖm Khi b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× mét doanh nghiÖp muèn ®Çu tvµo mét lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô nµo ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò:S¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt cho ai ? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo ? §Ó cã lîi nhuËn tèi ®a vµ chi phÝ bá ra lµ thÊp nhÊt lu«n lµ môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i truêng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt. C¸c kh¸i niÖm s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc ®-a ra chØ lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÊm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh tû lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. V× vËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ th-íc ®o v« cïng quan träng ®èi víi sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 2- B¶n chÊt B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña lao ®éng x· héi, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a l-îng kÕt qu¶ h÷u Ých cuèi cïng thu ®-îc vµ l-îng hao phÝ lao ®éng x· héi. ¥ n-íc ta hiªn nay hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc ®¸nh gi¸ trªn hai mÆt ®ã lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. Trong ®ã hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ c¬ b¶n, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ x· héi . ii. sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. n 15 §èi víi doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng lµ th-íc ®o chÊt l-îng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý doanh nghiÖp mµ lµ vÊn ®Ò sèng cßn, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp thùc sù chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng, thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ, gi¶m chi phÝ vÒ nh©n lùc. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®ång nghÜa víi ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo chiÒu s©u n©ng cao ®êi sèng ng-êi lao ®éng, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Tãm l¹i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp khi b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng.Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt mang ý nghÜa v« cïng quan träng víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. iii - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c chØ tiªu. 1- KÕt qu¶ chung Trong 3 n¨n gÇn ®©y, nh×n chung C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh rÊt hiÖu qu¶, thÓ hiÖn doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng, c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô do Së x©y dùng giao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn thu nhËp æn ®Þnh n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc . B¶ng 5 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh §¬n vÞ tÝnh: ViÖt nam ®ång ChØ tiªu 2001 2002 2003 Tæng doanh thu 44.005.408.000 55.876.388.000 69.233.407.000 Tæng chi phÝ 40.991.541.000 53.302.275.000 66.315.632.000 Lîi nhuËn thùc hiÖn 3.013.867.000 2.574.113.000 2.917.775.000 Thu nhËp BQ/ng-êi 1.390.800 1.554.500 1.831.000 Tû suÊt lîi nhuËn / 6,849 % 4,607 % 4,214 % Doanh thu Nguån : Phßng tµi vô n 16 Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu nµy cho thÊy 3 n¨m gÇn ®©y doanh thu n¨m 2002 t¨ng so víi 2001 lµ 11.870.980.000 ®ång t-¬ng ®-¬ng 26,98 %. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 doanh thu lµ 13.357.019.000 ®ång t-¬ng ®-¬ng 23,9 % . Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 3 n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n ®Òu cã lîi nhuËn chøng tá c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶. 2 - Doanh thu cña c«ng ty : B¶ng 6: Doanh thu cña c«ng ty ChØ tiªu 2001 2002 2003 Xi m¨ng 39.201.000.000 §¸ vµ NVL kh¸c 4.745.952.000 Tæng sè 43.964.952.000 51.038.598.000 66.602.700.000 4.634.598.000 990.300.000 55.672.702.000 67.593.000.000 Nguån : Phßng tµi vô Qua b¶ng sè liÖu Doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty Xi m¨ng Tiªn s¬n cung cÊp cho thÊy. + Tæng doanh thu n¨m 2002 t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 lµ 11.707.750.000 tû ®ång t-¬ng ®-¬ng víi 26,6 %. Trong ®ã xi m¨ng chiÕm 29,8 %, cßn ®¸ vµ nguyªn vËt liÖu kh¸c th× gi¶m – 3,2 %. VËy xi m¨ng t¨ng, cßn ®¸ vµ nguyªn vËt liÖu kh¸c gi¶m. + Tæng doanh thu n¨m 2003 t¨ng h¬n so víi n¨m 2002 lµ 16.554.402.000 tû ®ång t-¬ng ®-¬ng víi 21,7 %. Trong ®ã Xi m¨ng chiÕm 29,6 %, cßn ®¸ vµ nguyªn vËt liÖu kh¸c th× gi¶m – 7,9 %. VËy n¨m 2003 so víi n¨m 2002 th× Xi m¨ng t¨ng cßn ®¸ vµ nguyªn vËt liÖu kh¸c gi¶m. 3- S¶n xuÊt, tiªu thô ,chi phÝ cña c«ng ty. B¶ng 7 : S¶n xuÊt ,tiªu thô vµ chi phÝ §¬n vÞ tÝnh : kg ChØ tiªu S¶m xuÊt xi m¨ng PcB30 Tiªu thô xi m¨ng PcB30 Chi phÝ xi m¨ng PcB30 n 2001 72 513 6.266 37.000.056.000 2002 2003 100.250 130.000 100.329 130.000 49.312.803.000 63.330.500.000 Nguån : Phßng tµi vô 17 + Qua sè liÖu trªn ta thÊy s¶n xuÊt Xi m¨ng trong 3 n¨m qua C«ng ty s¶n xuÊt nh- sau. N¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 27737 tÊn t-¬ng ®-¬ng 38,3 %. N¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 29750 tÊn t-¬ng ®-¬ng 29,7 %. Qua sè liÖu ta thÊy s¶n l-îng s¶n xuÊt n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr-íc. + KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. N¨m 2002 so víi n¨m 2001 lµ 24063 t-¬ng ®-¬ng 31,5 %. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 29671 t-¬ng ®-¬ng 29,6 %. Qua sè liÖu ph©n tÝch cho thÊy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®Æt ®-îc thµnh tÝch ®¸ng kÓ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nµy. 4. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 4.1- HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp : Qua nh÷ng h×nh thøc qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty, th«ng qua nh÷ng c«ng thøc h¹ch to¸n cô thÓ, ta cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp nh- sau. * Søc sinh lêi cña vèn : Tû sè nµy x¸c ®Þnh mét ®ång vèn bá ra trong mét n¨m th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn . Lîi nhuËn Søc sinh lêi cña vèn = Doanh thu 2.574.113.000 (®) N¨m 2002 = = 0,15 ®ång 17.692.414.936 (®) 2.917.775.000 (®) N¨m 2003 = = 0,11 (®ång) 26.667.122.364 (®) Qua tÝnh to¸n 2 n¨m trªn cho ta thÊy tØ suÊt lîi nhuËn gi¶m dÇn n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr-íc, cô thÓ mét ®ång vèn bá ra thu ®-îc 0,15 ®ång n¨m 2002 vµ 0,11 ®ång trong n¨m 2003 . Lîi nhuËn Søc sinh lêi cña doanh thu = Doanh thu n 18 Cô thÓ n¨m 2002 mét ®ång doanh thu ®em l¹i 0,15 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2003 chØ ®em l¹i 0,11 ®ång. * Søc s¶n xuÊt vèn : Lµ 1 ®ång vèn bá ra 1 n¨m th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu . Doanh thu +Søc s¶n xuÊt vèn = Tæng vèn 55.876.388.000 (®) + N¨m 2002 = = 3,2 ®ång 17.692.414.936 (®) 69.233.407.000 (®) + N¨m 2003 = = 5,92 ®ång 26.667.122.364 (®) Qua kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy mét ®ång vèn bá ra thu ®-îc 3,2 ®ång n¨m 2002 vµ 5,92 ®ång so víi 2003 chøng tá C«ng ty sö dông vèn ®· ®¹t hiÖu qu¶. 4.2 - HiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo a) HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ViÖc ph©n tÝch nµy cho thÊy viÖc sö dông tµi s¶n trong mét doanh nghiÖp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh nh- thÕ nµo. Nh»m qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh trong thêi gian ho¹t ®éng trong kú. Víi néi dung nµy ta sö dông c¸c chØ tiªu d-íi ®©y. * Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh : (SSXCTSC§) Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh (NGBQTSC§) ®em l¹i cho doanh nghiÖp bao nhiªu lîi nhuËn. Doanh thu thuÇn SSXTSC§ = NGBQTSC§ Mµ : NGBQTSC§ = NGTSC§ / 12 (th¸ng) n 19 25.226.640.000 (®) N¨m 2002 = = 2.102.220.000 (®ång) 12 (th¸ng) 15.690.480.000 (®) N¨m 2003 = = 1.307.540.000 (®ång) 12 (th¸ng) VËy SSXTSC§ nh- sau : 55.876.388.000 (®) N¨m 2002 = = 26,6 (®ång) 2.102.220.000 (®) 69.233.407.000 (®) N¨m 2003 = = 52,9 (®ång) 1.307.540.000 (®) ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång NGBQTSC§ ®em l¹i 26,6 ®ång doanh thu thuÇn n¨m 2002 vµ 52,9 ®ång n¨m 2003. Qua ®ã ta thÊy doanh thu n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002, t¨ng 26,3 ®ång t-¬ng øng t¨ng 98,8 % , ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty xi m¨ng sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ tèt. * SuÊt hao phÝ cña tµi s¶n cè ®Þnh (SHPTSC§) SHPTSC§ = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n (VC§BQ) / Doanh thu thuÇn 2.102.220.000 N¨m 2002 = = 0,03 (®ång) 55.876.388.000 1.307.540.000 N¨m 2003 = = 0.01 (®ång) 69.233.407.000 Qua sè liÖu tÝnh to¸n cho thÊy 1 ®ång doanh thu thuÇn th× ph¶i bá ra 0,03 ®ång NGBQTSC§ n¨m 2002 vµ 0,01 ®ång NGBQTSC§ n¨m 2003. Cho thÊy c«ng ty sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong 2 n¨m lµ æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ . * Søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh (SSLTSC§) n 20 Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh SSLTSC§ = NGBQTSC§ 2.574.113.000 (®) N¨m 2002 = = 1,2 (®ång) 2.102.220.000 (®) 2.917.775.000 (®) N¨m 2003 = = 2,2 (®ång) 1.307.540.000 (®) §iÒu nµy cho thÊy cø mét ®ång NGBQTSC§ ®em l¹i 1,2 ®ång lîi nhuËn gép trong n¨m 2002 vµ 2,2 ®ång trong n¨m 2003. KÕt qu¶ trªn cho thÊy sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty nµy ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. b) HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh (HQSDVC§ ) Gi¸ trÞ SX (LN - DT ) + HQSDVC§ = NGBQTSC§ hay VC§BQ LN 2.102.220.000 N¨m 2002 = = 0,81 (®ång) 2.574.113.000 1.307.540.000 N¨m 2003 = = 0.44 (®ång) 2.917.775.000 Qua chØ tiªu nµy cho thÊy ®Ó cã mét ®ång lîi nhuËn hÕt 0,81 ®ång NGBQTSC§ n¨m 2002 vµ gi¶m chØ cßn 0,44 ®ång NGBQTSC§. §iÒu nµy cho thÊy n¨m 2003 sö dông hiÖu qu¶ h¬n so víi n¨m 2002. n 21
- Xem thêm -