Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty than mạo khê

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC PhÇn I. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty, bé m¸y c«ng ty vµ mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long...................................................................................................................2 I. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng........................2 II - §Æc ®iÓm C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long...........................2 1 - LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ..................................................3 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (Xem s¬ ®å 9)..........................................5 3 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh............6 II. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ......................................................10 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...........................................................................10 2. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n...........................................................................12 3 – Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. (Xem s¬ ®å 11)............................................................................................16 3.1 H¹ch to¸n tiÒn l¬ng:..........................................................................16 3.2. TrÝch tríc l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt............26 3.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BHXH, BHYT, KPC§...........31 PhÇn II Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long..............................................36 I. NhËn xÐt chung...........................................................................................36 1 - H×nh thøc tr¶ l¬ng:................................................................................36 2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng........................................................................................37 3 - H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng :....................................................38 II-Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña phßng kÕ to¸n cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long.......................................................................................................39 1 - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng:................................................................39 2. Hoµn thiÖn c¸ch tÝnh tr¶ l¬ng..................................................................40 2.1. TÝnh tr¶ l¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp:................................................41 2.2. TÝnh tr¶ l¬ng cho bé phËn trùc tiÕp:................................................41 3 - VÒ chÕ ®é tr¶ l¬ng:.................................................................................42 4 - VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.........................43 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty, bé m¸y c«ng ty vµ mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. I. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ vÊn ®Ò quan t©m ®Æc biÖt cña c¶ ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp. Trong mçi doanh nghiÖp c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý toµn doanh nghiÖp, gãp phÇn tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm hay chi phÝ cña ho¹t ®éng. V× vËy kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng. TÝnh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ®ã cho ngêi lao ®éng. KiÓm tra viÖc sö dông lao ®éng , viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, trî cÊp BHXH, vµ viÖc sö dông quü tiÒn l¬ng, quü BHXH. - TÝnh to¸n, ph©n bæ hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng), BHXH vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi tîng. Híng dÉn, kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ BHXH. Më sæ, thÎ kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n lao ®éng, tiÒn l¬ng, BHXH ®óng chÕ ®é. - §Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ BHXH, ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ qu¶n lý, sö dông quü tiÒn l¬ng, quü BHXH. §Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng, vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ BHXH. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. II - §Æc ®iÓm C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long. 1 - LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du LÞch Nan Long lµ doanh nghiÖp ®îc «ng §oµn H¶i Nam thµnh lËp tõ ngµy 2- 3- 1996. Víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 50.000.000® víi giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 044223/ 1996/ KH-§THN – GiÊy phÐp kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ sè: 0033/ 2002/ TCDL-GPLHQT lÊy ph¬ng ch©m “ Sù hµi lßng cña quý kh¸ch lµ sù thµnh c«ng cña c«ng ty” lµ nguyªn t¾c kinh doanh chñ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹o trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long ®· tæ chøc, phôc vô cho nhiÒu ®oµn kh¸ch ®i tham quan,kh¶o s¸t, häc tËp, du lÞch trong níc – ngoµi níc thµnh c«ng tèt ®Ñp vµ thùc sù trë thµnh mét ®Þa chØ ®¸ng tin cËy cña Quý kh¸ch hµng. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i 33 Hµng M¾m – Lý Th¸i Tæ – Hoµn KiÕm – Hµ Néi, c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long la mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ®a ra c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch tham quan, ¨n uèng ®Ó phôc vô nhu cÇu vÒ tinh thÇn cña con ngêi. C«ng ty chÞu sô qu¶n lý trùc tiÕp cña së Du lÞch Hµ Néi, cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh, ®îc më tai kho¶n t¹i ng©n hµng, thêi gian ®Çu c«ng ty cã mét v¨n phßng t¹i Hµ Néi nh»m phôc vô viÖc th¨m quan cña mäi ngêi ë khu vùc miÒn b¾c níc ta, Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, víi c¬ së vËt chÊt chØ cã mét sè c¸c tua du lÞch ng¾n ngµy kh«ng ®ñ ®Ó phôc vô nhu cÇu cña mäi ngêi. Nhng cho ®Õn nay C«ng ty ®· liªn kÕt hîp t¸c cïng c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n næi tiÕng nh: nhµ hµng Phong §á, kh¸ch s¹n ViÔn §«ng, nhµ hµng Bangkok Hµ Néi, kh¸ch s¹n Daewoo…ChÝnh v× thÕ ®Ó ®¸p vµ phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long ®· tæ chøc hÖ thèng ®¹i lý du lÞch réng lín trªn kh¾p c¶ níc, trong ®ã næi bËt lµ 2 chi nh¸nh: +; Chi nh¸nh §µ N½ng : 47 NguyÔn ChÝ Thanh – Th¹ch Thang – H¶i Ch©u. +; Chi nh¸nh Hå ChÝ Minh : 97 Bµn Cê – Phêng 3 – QuËn 3 – TPCM. Tõ khi thµnh lËp Ban giao tÕ ®Õn nay ®· ®îc hai n¨m, trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh, Ban giao tÕ tríc ®©y còng nh Liªn hiÖp C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long, råi c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long ngµy nay ®· cã nhiÒu cè g¾ng n¨ng ®éng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Kh«ng chØ tËp trung vµo nhiÖm vô ®ãn kh¸ch, C«ng ty cßn m¹nh d¹n v¬n ra kinh doanh th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô, më réng c¸c kªnh ph©n phèi vµ ®¹i lý l÷ hµnh, t¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c thÞ trêng göi kh¸ch, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô trong vµ ngoµi níc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña tõng thêi kú. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét m« h×nh tæ chøc kinh doanh ®¸ng khuyÕn khÝch vµ cÇn ®îc rót kinh nghiÖm. Víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña c«ng ty nh sau: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ, thiÕu xãt do sù × ¹ch cña c¬ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÕ bao cÊp, cña sù quan t©m cha ®óng møc cña trung ¬ng còng nh thùc tr¹ng ®Çu t ¶m ®¹m ë Hµ Néi. ChÝnh v× thÕ ®Ó t×m ®îc híng ®i phï hîp víi thÞ trêng kinh tÕ, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn tr¸nh cho sù sa sót cña c«ng viÖc kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô cña c«ng ty, ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu thÞ trêng vµ c¸c chiÕn thuËt kinh doanh míi ®Ó ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng phôc vô cho mäi nhu cÇu cña thÞ hiÕu con ngêi nh»m më réng thÞ trêng vµo khu vùc miÒn trung vµ nhÊt lµ miÒn nam. §ång thêi c«ng ty cßn chó träng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho nh©n viªn, th«ng qua c¸c líp båi dìng kÜ thuËt do c¸c gi¸o viªn trêng Du lÞch híng dÉn. C¸c ch¬ng tr×nh gi¶m gi¸ c¸c mïa lÔ c¸c tua du lÞch kh¸ ®Æc s¾c vµ hÊp dÉn,tæ chøc c¸c kú thi chuyªn m«n cho nh©n viªn nh: thi ®Çu bÕp khÐo tay, lÔ t©n thanh lÞch, híng dÉn viªn giái…. víi nh÷ng gi¶i thëng khuyÕn kÝch tinh thÇn lµm viÖc vµ phÊn ®Êu hÕt m×nh cña nh©n viªn. ChÝnh v× nh÷ng cã g¾ng ®ã mµ trong khi nhiÒu c«ng ty du lÞch kh¸c bÞ thua lç th× c«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long vÉn duy tr× vµ kinh doanh æn ®Þnh. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý (Xem s¬ ®å 9) - Gi¸m ®èc: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty m×nh, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ míi vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. - C¸c phã gi¸m ®èc : chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ cña bé phËn m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi cïng víi gi¸m ®èc bµn b¹c kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. - Khèi kinh doanh l÷ hµnh: Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc nh÷ng tour du lÞch néi ®Þa vµ quèc tÕ, cuèi mçi th¸ng b¸o c¸o cho phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kÕt qu¶ du lÞch cña toµn C«ng ty. - Khèi kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng, dÞch vô th¬ng m¹i... tæ chøc tèt c«ng t¸c phôc vô kh¸ch nghØ, ¨n, phô tr¸ch c¸c kh¸ch s¹n, khu vui ch¬i cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho l·nh d¹o c«ng ty biÕt vÕ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. - C¸c phßng : Tæ chøc c¸n bé, hµnh chÝnh tæng hîp, ...cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c«ng t¸c ®iÒu phèi lao ®éng, tæ chøc ®¹o t¹o c¸n bé, cung cÊp th«ng tin, t liÖu vµ toµn bé t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng kinh doanh XNK : cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch khèi xuÊt nhËp khÈu hµng hãa, nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®è sè 9 : Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Pg® Khèi KD nhµ hµng, ¨n uèng Khèi KD l÷ hµng du lÞch Phßng Phßng Phßng Phßng KD xuÊt Hµnh Qu¶n lý kÕ to¸n nhËp chÝnh tæ nh©n sù khÈu hîp 3 - Chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, víi ®iÓm yÕu "Hµ Néi - Tr¹m qua ®ªm cña kh¸ch du lÞch". Bªn c¹nh ®ã, sù h¹n chÕ cña tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n, c¬ së vËt chÊt kü thuËt còng nh c¬ së h¹ tÇng lµ nh÷ng yÕu tè lµm mÊt ®i lîi thÕ so s¸nh trong kinh doanh du lÞch cña Hµ Néi so víi c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c nh H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh... Nh÷ng nguyªn nh©n trªn ®· thóc ®Èy C«ng ty ph¶i lùa chän m« h×nh míi, tËn dông mäi c¬ héi vµ thêi c¬ kinh doanh. Do vËy hiÖn nay C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du LÞch Nam Long ®ang ho¹t ®éng chñ yÕu trªn c¸c lÜnh vùc sau: - Kinh doanh lu tró vµ ¨n uèng. - Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ quèc tÕ. - Kinh doanh th¬ng m¹i tæng hîp. - Lµm ®¹i lý cho c¸c s¶n phÈm. - S¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ l¾p r¸p xe m¸y. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc, thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n ®Çu t cho Du lÞch Hµ Néi còng nh c¸c 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dù ¸n kh¸c víi quy m« lín trong chiÕn lîc thu hót kh¸ch ®Õn thµnh phè, trong ®ã næi bËt nhÊt lµ dù ¸n C«ng viªn V¹n S¬n s¾p h×nh thµnh vµo thêi gian tíi. Víi nh÷ng chøc n¨ng trªn, C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long cã nhiÖm vô sau: - §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ toµn bé kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. - Cã tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ nép thuÕ vµ nghÜa vô kh¸c víi ng©n s¸ch nhµ níc. Du lÞch vµ dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh chuyªn cung cÊp nh÷ng lao vô, dÞch vô phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ tháa m·n nhu cÇu ®êi sèng v¨n hãa, tinh thÇn cña nh©n d©n. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ dÞch vô cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Du lÞch vµ dÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao, tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t lín, thêi gian thu håi vèn nhanh, song ®ßi hái vèn ®Çu t ban ®Çu ph¶i nhiÒu. - Kinh doanh du lÞch lµ ngµnh kinh doanh tæng hîp, bao gåm nhiÒu ngµnh ho¹t ®éng kh¸c nhau nh kinh doanh híng dÉn du lÞch, kinh doanh hµng hãa, kinh doanh v¹n t¶i, kinh doanh ¨n uèng nghØ ng¬i, kh¸ch s¹n... C¸c ho¹t ®éng nµy cã quy tr×nh c«ng nghÖ kh¸c nhau, chi phÝ kinh doanh còng kh«ng g - S¶n phÈm cña ho¹t ®éng du lÞch vµ dÞch vô nãi chung kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, kh«ng cã qu¸ tr×nh nhËp xuÊt kho, chÊt lîng s¶n phÈm nhiÒu khi kh«ng æn ®Þnh . - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm du lÞch vµ dÞch vô ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi ngay cïng mét ®Þa ®iÓm. Do ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cã nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn nªn viÖc h¹ch to¸n ë C«ng ty lµ rÊt phøc t¹p vµ ®a d¹ng. ViÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ lµ rÊt khã kh¨n . MÆc dï ®øng tríc t×nh h×nh khã kh¨n ®ã nhng C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long vÉn kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn, hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. (Xem b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 3 n¨m 2004-2005-2006 ) NhËn xÐt: - VÒ doanh thu: C«ng ty ®· phÊn ®Êu doanh thu t¨ng ®Òu gi÷a c¸c n¨m. Cô thÓ : + N¨m 2005 t¨ng 10% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 t¨ng 12% so víi n¨m 2005 + C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: N¨m 2005 gi¶m 72% so víi n¨m 2004 N¨m 2006 gi¶m 35,2% so víi n¨m 2005 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lîi nhuËn gép : n¨m 2005 t¨ng 7,5% so víi n¨m tríc nhng n¨m 2006 cã xu híng gi¶m h¬n chØ t¨ng 4,3% so víi n¨m tríc . Nh×n chung kh¶ n¨ng kinh doanh cña C«ng ty t¬ng ®èi æn ®Þnh cã xu híng t¨ng lªn nhng kh«ng nhiÒu, ®ång thêi víi viÖc ®ã l·i rßng cña c«ng ty còng t¨ng theo n¨m, ®iÒu nµy cã thÓ nãi r»ng C«ng ty còng phÊn ®Êu nhng møc ®é ®¹t ®îc cha cao. B¶ng sè 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh 3 n¨m 2004 - 2005 - 2006 (§¬n vÞ: triÖu ®ång) N¨m 2004 N¨m 2005 ChØ tiªu LÖch so víi 2004 Lîng % Sè lîng 1.Tæng doanh thu 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 3. Doanh thu thuÇn 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép 6. Chi phÝ b¸n hµng 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng SXKD 9. Thu nhËp H§TC 10. Chi phÝ H§TC 11. Lîi nhuËn tõ H§TC 12. Thu nhËp H§BT 13. ChiphÝ H§BT 14. Lîi nhuËn tr- N¨m 2006 Sè lîng CLÖch so víi 2005 Lîng % 317.683 350.128 32.445 10 392.476 42.348 12 61 17 -44 -72 23 6 35,2 317.622 350.111 32.489 10 392.453 42.342 12 215.400 240.212 24.812 11,5 250.623 10.411 4,3 102.222 2.050 109.899 4.262 7.677 2.212 7,5 107 141.830 10.090 31.931 5.828 29 136,7 44.916 40.082 4.834 -11 46.917 6.835 17 55.256 65.555 10.299 18,6 84.823 19.268 29,3 2,56 2,41 -0,15 -6 3,02 0,61 25,3 1,92 1,86 0,06 -3 2,15 0,29 15,5 0,64 0,55 -0,09 -14 0,87 0,32 58 55.256,64 65.555,55 10,299 18,6 84.823,87 19.268,32 29,3 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 íc thuÕ 15.ThuÕthu nhËp 16. Lîi nhuËn sau thuÕ 22.103 33.153,64 20.978 44.577,55 27.144 57.679,87 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi, kiÓm tra mäi ho¹t ®éng kinh doanh díi h×nh thøc tiÒn tÖ, h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c chi phÝ vµ t×nh h×nh doanh thu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ ®ã n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cung cÊp kÞp thêi cho ban qu¶n lý cña C«ng ty gióp ban qu¶n lý cã c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ó tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Hµng ngµy, t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty tËp hîp c¸c sè liÖu chøng tõ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®a lªn tõ c¸c bé phËn ®Ó cËp nhËt sè liÖu vµo m¸y tÝnh. S¬ ®å 4: Bé m¸y kÕ to¸n KÕ To¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thu nhËp KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n ph¶i thu KÕ to¸n chi KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü Thñ kho C¸c chi nh¸nh, kh¸ch s¹n - KÕ to¸n trëng: Cã tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc tµi chÝnh ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é thÓ lÖ vÒ kinh tÕ tµi chÝnh, tæ chøc vµ chøng kiÕn viÖc bµn giao c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. - KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp b¸o c¸o cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó lªn b¸o c¸o tæng hîp toµn c«ng ty, tr×nh kÕ to¸n trëng duyÖt. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -KÕ to¸n thu nhËp: Cã chøc n¨ng theo dâi toµn bé c¸c kho¶n thu tõ c¸c bé phËn ®Ó tÝnh ra doanh thu cho tõng th¸ng, quý, n¨m ®Ó h¹ch to¸n lç l·i. - KÕ to¸n gi¸ thµnh: Cã nhiÖm vô theo dâi vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô chi mua hµng ho¸ vµ chi phÝ cña tõng bé phËn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho mçi s¶n phÈm dÞch vô b¸n ra . - KÕ to¸n ph¶i thu: cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu vµ thu nî tõ kh¸ch hµng, ®ång thêi ®«n ®èc nh÷ng kh¸ch hµng cã sè nî nhiÒu, nh÷ng kh¶n nî khã ®ßi ph¶i b¸o c¸o ngay víi kÕ to¸n trëng ®Ó lËp dù phßng. - KÕ to¸n chi: Theo dâi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô chi mua hµng ho¸ vµ c¸c chi tiªu kh¸c trong toµn bé c«ng ty. Cuèi hµng th¸ng, quý, n¨m tæng hîp chi phÝ vµ ph©n lo¹i ®Ó b¸o c¸o víi kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n thanh to¸n: Lµ ngêi theo dâi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n nh: thanh to¸n víi ngêi b¸n, thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn, thanh to¸n víi nhµ cung cÊp, thanh to¸n víi cÊp trªn hoÆc cÊp díi... - Thñ quü: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ qu¶n lý thu chi quü tiÒn mÆt. Theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh, c«ng ty ®îc phÐp gi÷ l¹i trong quü tiÒn mÆt mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh (gäi lµ ®Þnh møc tån quü) ®Ó chi tiªu cho nhu cÇu thêng xuyªn, sè cßn l¹i ®îc ®a vµo ng©n hµng. Sau khi thu - chi kÕ to¸n ®ãng dÊu ®· thu hoÆc ®· chi vµo chøng tõ ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, mäi kho¶n thu - chi ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ. C¨n cø vµo chøng tõ thu - chi ®Ó ghi sæ quü. Cuèi ngµy ph¶i kiÓm kª quü ®èi chiÕu víi sè d trªn sæ. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i b¸o c¸o ngay víi kÕ to¸n tæng hîp ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Thñ kho: lµ ngêi tr«ng coi vµ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸ vËt dông trong kho cã nhiÖm vô nhËp xuÊt theo nhu cÇu cña c«ng ty. - C¸c chi nh¸nh: C¸c chi nh¸nh, kh¸ch s¹n thuéc C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long lµ nh÷ng ®¬n vÞ ho¹ch to¸n ®éc lËp, do vËy cuèi mçi th¸ng, mçi quý, mçi n¨m kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ nµy cã tr¸ch nhiÖm nép vÒ C«ng ty nh÷ng b¶n b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. 2. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ lµ h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ, (Xem s¬ ®å sè 10) do vËy vÒ sè lîng vµ lo¹i sæ kÕ to¸n ®îc më phï hîp víi yªu cÇu cña h×nh thøc nµy vµ b¸m s¸t t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. S¬ ®å sè 10: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña C«ng ty 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sè ®¨ng ký chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi Sè ph¸t sinh Ghi hµng ngµy Ghi hµng th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam long lµ ®¬n vÞ kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc du lÞch l÷ hµnh, kh¸ch s¹n, c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i chÝ, xuÊt nhËp khÈu, c¸c dÞch vô kh¸c... V× vËy kh«ng thÓ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng b»ng s¶n phÈm cô thÓ nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c. ViÖc tÝnh thï lao cña lao ®éng trong c«ng ty c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ møc l¬ng cÊp bËc cña CBCNV. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¨n cø vµo th«ng t sè 13/L§TBXH - Trung t©m DÞch vô Tæng hîp ngµy 10-041997 cña Bé Lao ®éng Th¬ng Binh vµ X· héi híng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ níc. C¨n cø vµo hÖ sè ®Þnh møc lao ®éng trªn sè phßng cña kh¸ch s¹n ®îc Tæng côc du lÞch VN ban hµnh, quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®îc lËp nh sau: Trong ®ã  quü l¬ng c¶ phÐp ®îc tÝnh thµnh 2 bíc: a - TÝnh quü l¬ng (Cha cã l¬ng lµm thªm giê vµ tr¶ cho nghØ phÐp) Qòylong Qòylong Qòylong lµm kÕho¹ch   c¶phÐp  thªmgiê Trong ®ã: L®b :  sè lao ®éng Hcb: HÖ sè l¬ng b×nh qu©n toµn c«ng ty Hpc : HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm b×nh qu©n toµn c«ng ty TLmin®c : Møc l¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh cña C«ng ty TLmin®c = TLmin ( 1 + H®c) Theo th«ng t sè 13 L§TBXH - Trung t©m DÞch vô Tæng hîp ngµy 10 - 041997, møc l¬ng tèi thiÓu ë møc tèi ®a cho phÐp ®èi víi ngµnh du lÞch kh¸ch s¹n t¹i ®iÓm cã hÖ sè ®iÒu chØnh lµ 2,1. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña th«ng t: Ph¶i lµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. Kh«ng lµm gi¶m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc so víi n¨m liÒn kÒ. Kh«ng lµm gi¶m lîi nhuËn thùc hiÖn so víi n¨m tríc liÒn kÒ. C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long tÝnh TLmin®c t¹i ®iÓm cã H®c = 1,2 TL min®c = 210.000 x 1,2 = 252.000® Khi ®ã quü l¬ng cña C«ng ty n¨m 2001 lµ : 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vkh = [ 362 x 252.000 ( 2,16 + 0,028 ) ] x 12 = 2.395.177.344® Trong ®ã: 2,16 lµ HÖ sè l¬ng b×nh qu©n toµn C«ng ty ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:  HÖ sè long cña toµn C«ng ty 362  2,16  HÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm toµn C«ng ty 362  0,028 TiÒn l ¬ng (362 - 8) x 15 = x 252.000 x (2,16 + 0,028 ) x 30% thuª ngoµi 22 V c¶ phÐp = n¨m 2007 2.395.177.344 ® + 39.924.635® = 2.435.101.979 ® c. TÝnh tæng quü l¬ng lµm thªm giê. Theo b¶n kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng n¨m 2007, toµn C«ng ty cã 9216 c«ng lµm thªm giê, cô thÓ nh sau: Trùc l·nh ®¹o : 380 c«ng Khèi dÞch vô buång : 2000 c«ng Khèi dÞch vô ¨n uèng : 3000 c«ng Khèi dÞch vô bæ sung : 2396 c«ng Khèi kü thËt : 960 c«ng §éi b¶o vÖ + l¸i xe : 1440 c«ng Tæng : 9216 c«ng T¬ng ®¬ng víi : 9216 22 x 12 = 35 lao ® éng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V lµm thªm = [ 35 x 252.000 x (2,16 + 0,028 ) ] x 12 = 231.577.920 ® quü l¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2007 cña c«ng ty 231.577.920 ® = 2.666.679.899 ® = 2.435.101.979 ® + §Ó h¹ch to¸n ®îc tæng qòy l¬ng lµm thªm mét c¸ch chÝnh x¸c, chøng tõ gèc lµ c¸c phiÕu b¸o lµm thªm giê ( Xem MÉu sè 07 - L§TL). §©y lµ chøng tõ x¸c nhËn sè giê c«ng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn lµm thªm ®îc hëng cña tõng c«ng viÖc vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh vµ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. PhiÕu nµy do ngêi b¸o lµm thªm giê lËp vµ chuyÓn cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ký duyÖt chÊp nhËn sè giê lµm thªm vµ ®ång ý thanh to¸n. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký phiÕu b¸o lµm thªm giê ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng th¸ng. §¬n vÞ: C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long Bé phËn : Khèi dÞch vô ¨n uèng Banhµnh theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Bé Tµi chÝnh MÉu sè :07 - L§TL PhiÕu b¸o lµm thªm giê Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2007 -Hä tªn : NguyÔn ThÞ Nga - N¬i c«ng t¸c : Bé phËn dÞch vô ¨n uèng Ngµy th¸ng Nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm 12/3 10/3 Thêi gian lµm thªm §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ký tªn Tõ giê §Õn giê Tæng sè giê Trùc buång 13h 21h 8 giê 2000® 16.000 Nga LÔ t©n 7h 11h 4 giê 2000® 8000 Nga Ngêi duyÖt (Ký, Hä tªn) Ngêi kiÓm tra (Ký, Hä tªn) Ngêi b¸o thªm giê (Ký, Hä tªn) 3 – Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña c«ng ty Th ¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long. (Xem s¬ ®å 11) 3.1 H¹ch to¸n tiÒn l¬ng: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long lµ kinh doanh dÞch vô du lÞch. ViÖc tÝnh l¬ng cho CBCNV kh«ng thÓ c¨n cø vµo mét møc gi¸ tiÒn l¬ng cô thÓ, tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ chØ dùa vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ møc l¬ng cÊp bËc. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å sè 11: Tr×nh tù h¹ch to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty Th¬ng M¹i vµ Du lÞch Nam Long. Chøng tõ gèc - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - B¶ng thanh to¸n BHXH - Chøng tõ thanh to¸n Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký CT - GS Sæ c¸i TK334, 338 B¶ng C§PS B¸o c¸o Do t×nh h×nh kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶, c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng lËp quü khen thëng, quü phóc lîi, kh«ng cã chÕ ®é tiÒn thëng mµ chØ cã tiÒn l¬ng c¬ b¶n, møc tiÒn l¬ng nµy ®îc x¸c ®Þnh nh sau: TiÒn l ¬ng theo thêi gian = HÖ sè l ¬ng x møc l ¬ng tèi thiÓu Sè ngµy c«ng chÕ ® é X Sè ngµy c«ng thùc tÕ Møc tiÒn phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®îc x¸c ®Þnh nh sau: TiÒn phô cÊp = L¬ng tèi thiÓu x HÖ sè tr¸ch nhiÖm C¬ së cña viÖc tÝnh l¬ng theo thêi gian lµ c¸c b¶ng chÊm c«ng. B¶ng nµy do tõng phßng ban tæ déi theo dâi ghi râ ngµy lµm viÖc, ngµy nghØ víi lý do nghØ cô thÓ cña mçi ngêi. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tiÒn l¬ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l¬ng cho CBCNV c¸c phßng ban tæ ®éi. Trong b¶ng chÊm c«ng cña phßng hµnh chÝnh tæ chøc th¸ng 3 n¨m 2007. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ( B¶ng sè 03), vÝ dô trëng phßng Vò §øc Ph¸o ®i lµm 21 ngµy c«ng trªn tæng sè 22 ngµy c«ng chÕ ®é, 2 ngµy c«ng lµm thªm giê vµo chñ nhËt vµ 2 c«ng trùc ®ªm. C¨n cø vµo c«ng thøc tÝnh l¬ng trªn l¬ng cña trëng phßng Vò §øc Ph¸o ®îc tÝnh nh sau: HÖ sè l¬ng cña trëng phßng lµ : 3.8 HÖ sè tr¸ch nhiÖm lµ : 0.3 TiÒn l ¬ng theo thêi gian = 3,8 x 210.000 x 21 = 762.000 ® 22 C«ng ty tÝnh tiÒn l¬ng lµm thªm giê theo c«ng thøc sau: ( HSL x 210.000 + PCTN Sè ngµy 150% hoÆc L ¬ng lµm thª m giê = x x Sè ngµy c«ng chÕ ® é lµm thª m 200% 150% møc l¬ng giê cña ngµy lµm viÖc b×nh thêng ¸p dông ®èi víi nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy b×nh thêng. 200% møc l¬ng giê cña ngµy lµm viÖc b×nh thêng ¸p dông ®èi víi nh÷ng giê lµm thªm vµo ngµy nghØ hµng tuÇn hoÆc ngµy lÔ tÕt . L ¬ng lµm thª m giê cña § /c Ph¸o = 210.000 x 3,8 + 63.000 x 2 x 200% 22 TiÒn l¬ng trùc ca ®ªm ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Sè ngµy L ¬ng trùc (HSL x 210.000) + PCTN Ýt nhÊt 30% = x lµm viÖc x ca ® ª m hoÆc 35% 22 ban ® ª m 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc Ýt nhÊt 30% tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ngµy ¸p dông cho c¸c trêng hîp lµm viÖc liªn tôc vµo ban ®ªm. Møc Ýt nhÊt 35% tiÒn l¬ng lµm viÖc ban ngµy ¸p dông cho trêng hîp lµm viÖc liªn tôc vµo ban ®ªm tõ 8 ngµy trë lªn trong 01 th¸ng . Do ®ång chÝ Ph¸o gi÷ chøc vô trëng phßng nªn tiÒn l¬ng trùc ca ®ªm tÝnh b»ng 130% tiÒn L¬ng lµm viÖc ban ngµy, tiÒn trùc ca ®ªm cña ®ång chÝ Ph¸o ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TiÒn l¬ng (3,8 x 210.000 ) + 63.000 ®ªm cña ®ång chÝ Ph¸o 22 x 4 x 130% = 204.000 ® C¸c kho¶n ph¶i nép: BHXH , BHYT cña ®ång chÝ Ph¸o - TiÒn BHXH ph¶i nép = [ ( HSL x 210.000) + Phô cÊp - = [ ( 3,8 x 210.000) + 63.000® ] x 5% = 43.050 ® - TiÒn BHYT ph¶i nép = [ ( HSL x 210.000) + Phô cÊp] - = [ ( 3,8 x 210.000) + 63.000® ] x 1% = 8.610 ® + Tæng thu nhËp th¸ng 3/2001 cña trëng phßng lµ: 762.000 + 63.000 + 157.000 + 204.000 = 1.186.000 ® Kú I trëng phßng ®· lÜnh 500.000 ®, l¬ng lÜnh kú II lµ: 1.186.000 - 500.000 - 43.050 - 8.610 = 634.340 ® Víi c¸ch tÝnh trªn, ta cã thÓ tÝnh ®îc tiÒn l¬ng cña sè CBCNV cßn l¹i trong phßng hµnh chÝnh tæ chøc. (B¶ng sè 5) ViÖc tÝnh tr¶ l¬ng cho CBCNV bé phËn trùc tiÕp gièng c¸ch tÝnh tr¶ l¬ng cho bé phËn gi¸n tiÕp, tøc tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n. C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña bé phËn dÞch vô bæ sung ( B¼ng sè 04), l¬ng th¸ng 03 n¨m 2007 cña CBCNV bé phÇn nµy nh sau VÝ dô: Nh©n viªn NguyÔn ThÞ Lª ®i lµm 15 ngµy trªn tæng sè 22 ngµy c«ng chÕ ®é, 3 ngµy c«ng lµm thªm. HÖ sè l¬ng cña nh©n viªn Lª lµ 2,1 L ¬ng theo thêi gian = 210.000 x 2,1 22 x 15 = 300.682® 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng l¬ng th¸ng 03 = 300.682 ® + 120.273 ® = 420.955 ® C¸c kho¶n ph¶i nép : BHXH , BHYT TiÒn BHXH = (210.000® x 2,1 ) x 5% = 22.050 ® L ¬ng lµm thª m = 210.000 x 2,1 22 x 3 x 200% = 120.273® T¹m øng l¬ng kú I lµ 200.000® , l¬ng lÜnh kú 2 lµ: 420.955® - 200.000® - (22.050® + 4.410® ) = 194.495® T¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ Du lÞch Nam Long viÖc thanh to¸n l¬ng cho CBCNV chia lµm 2 kú : Kú I : T¹m øng l¬ng vµo ngµy 5 hµng th¸ng. Sè tiÒn t¹m øng cã thÓ cè ®Þnh hoÆc c¨n cø vµo sè l¬ng ®îc lÜnh th¸ng tríc cña tõng ngêi vµ b¶ng chÊm c«ng, th«ng thêng sè tiÒn t¹m øng b»ng 50 % hoÆc 40% yiÒn l¬ng th¸ng tríc. Kú II : QuyÕt to¸n l¬ng vµo ngµy 20 cïng th¸ng. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng , kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho CBCNV sau khi ®· trõ ®i sè tiÒn t¹m øng kú I vµ c¸c kho¶n ph¶i nép. Thñ tôc thanh to¸n l¬ng ®îc thùc hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å sè 5: B¶ng thanh to¸n l¬ng Gi¸m ®èc duyÖt KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l¬ng lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng, trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng cña tõng tæ, ®éi, c¨n cø vµo b¶ng nµy kÕ to¸n tiÒn mÆt viÕt phiÕu chi vµ thñ quü chi tiÒn. B¶ng thanh to¸n l¬ng ph¶i ®îc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ kÕ to¸n trëng duyÖt. Tõ c¸c sè liÖu vÒ sè ngµy c«ng thùc tÕ, sè ngµy nghØ trong b¶ng chÊm c«ng ®îc tËp hîp vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng. Trªn b¶ng tÝnh l¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp trî cÊp ,c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ngêi lao ®éng cßn ®îc lÜnh, sau khi kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l¬ng lËp vµ duyÖt chuyÓn cho kÕ to¸n trëng, kÕ to¸n trëng xem xÐt, kiÓm tra x¸c nhËn vµ ký duyÖt, chuyÓn cho gi¸m ®èc duyÖt . Khi tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng th× ngêi lao ®éng ph¶i ký vµo cét ký nhËn. 20
- Xem thêm -