Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công tnhh thương mại du lịch và dịch vụ rồng vàng

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc Lôc Trang Môc Lôc ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Lêi më ®Çu ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 Ch-¬ng I: c¬ së lý luËn chung vÒ kinh doanh l÷ hµnh --------------------- 4 I.Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ---- 4 1.§Þnh nghÜa vÒ C«ng ty l÷ hµnh -------------------------------------------------------------- 4 2. Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh ------------------------------------------------------------ 5 3. HÖ thèng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ------------------------------------------------------ 6 3.1.C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi ----------------------------------------------------- 6 3.2. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp ------------------------------------------------- 7 3.3. C¸c dÞch vô trung gian ------------------------------------------------------------------ 7 4. Néi dung ho¹t ®éng kinh doanh ----------------------------------------------------------- 7 4.1.B-íc 1 -------------------------------------------------------------------------------------- 7 4.2. B-íc 2 -------------------------------------------------------------------------------------- 8 4.3. B-íc 3: ------------------------------------------------------------------------------------- 9 4.4. B-íc 4 -------------------------------------------------------------------------------------- 9 II. HiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh --------------------------------------------------------- 9 1. C¸c kh¸i niÖm ---------------------------------------------------------------------------------- 9 1.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ ---------------------------------------------------------------------- 9 1.2. HiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh ------------------------------------------------------- 10 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh --------------------- 10 2.1. HÖ thèng chØ tiªu tuyÖt ®èi ----------------------------------------------------------- 10 2.2. HÖ thèng chØ tiªu t-¬ng ®èi ---------------------------------------------------------- 12 3. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh ------------------------------ 13 3.1. C¸c yÕu tè kh¸ch quan ---------------------------------------------------------------- 13 3.2. §iÒu kiÖn chñ quan -------------------------------------------------------------------- 15 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua -------------------------------------------------- 17 I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty --------------------------------------------------------------------- 17 *. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban ---------------------------------------------- 18 Gi¸m ®èc -------------------------------------------------------------------------------------- 18 1. HÖ thèng s¶n phÈm cña C«ng ty --------------------------------------------------------- 20 2. ThÞ tr-êng kh¸ch chñ yÕu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua -------------- 22 2.1. ThÞ tr-êng kh¸ch quèc tÕ ------------------------------------------------------------- 22 2.2. ThÞ tr-êng kh¸ch néi ®Þa cña C«ng ty --------------------------------------------- 23 II.Thùc tr¹ng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. ----- 24 1 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 2. §¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña c«ng ty ------------------------ 26 2.1. HiÖu qu¶ kinh doanh ch-¬ng tr×nh du lÞch --------------------------------------- 26 2.2. §¸nh gi¸ doanh thu cña c«ng ty ---------------------------------------------------- 27 2.3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi cña c«ng ty ----------------------------------------- 30 Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh t¹i c«ng tnhh th-¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô rång vµng -- 32 I.Môc tiªu cña c«ng ty --------------------------------------------------------------------- 32 1. ThÞ tr-êng môc tiªu------------------------------------------------------------------------- 32 1.1. ThÞ tr-êng kh¸ch INBOUND -------------------------------------------------------- 32 1.2. ThÞ tr-êng kh¸ch Outbound --------------------------------------------------------- 34 1.3. ThÞ tr-êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ---------------------------------------------------- 34 2. Lo¹i h×nh du lÞch dù kiÕn phôc vô ------------------------------------------------------- 34 3. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho kh¸ch du lÞch --------------------------------------- 35 4. BiÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr-êng, b¶n s¾c v¨n ho¸ vµ thuÇn phong mü tôc cña d©n téc khi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch --------------------------------------- 35 II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Du lÞch vµ DÞch vô Rång Vµng ------------------------------ 36 1.Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng doanh thu ---------------------------------------------------------- 36 1.1.ChÝnh s¸ch vÒ gi¸ ----------------------------------------------------------------------- 36 1.2. ChÝnh s¸ch nh»m lµm t¨ng sè l-îng kh¸ch -------------------------------------- 37 2. Gi¶i ph¸p lµm gi¶m chi phÝ --------------------------------------------------------------- 39 3. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c -------------------------------------------------------------------------- 40 3.1. Hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin ------------------------------------------------------ 40 3.2. KÕ to¸n ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi nh»m sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ------------- 41 KÕt luËn ------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Tµi liÖu tham kh¶o --------------------------------------------------------------------------- 43 2 Lêi më ®Çu Loµi ng-êi dï sèng ë bÊt kú thêi ®¹i nµo còng ®Òu cã kh¸t väng, mong muèn t×m hiÓu vµ kh¸m ph¸ sù hÊp dÉn kú thó, nh÷ng ®iÒu míi mÎ, kh¸c l¹ trong thÕ giíi mu«n h×nh mu«n vÎ- n¬i mµ hä ®ang sèng. Tõ xa x-a, con ng-êi ®· b¾t ®Çu nh÷ng chuyÕn ®i hµnh h-¬ng vÒ ®Êt Th¸nh th¨m chïa chiÒn vµ c¸c nhµ thê t«n gi¸o, lµ nh÷ng cuéc thËp tù chinh më réng ®Êt ®ai, më réng th«ng th-¬ng gi÷a c¸c ch©u lôc. Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng cña con nguêi ®-îc n©ng cao, c¸c mèi quan hÖ x· héi ngµy cµng hoµn thiÖn th× nhu cÇu du lÞch cña con ng-êi trë nªn thiÕt yÕu bëi nã chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín cña nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp. H¬n n÷a, hiÖn nay du lÞch ®-îc coi lµ ngµnh “ c«ng nghiÖp kh«ng khãi” ®· mang l¹i lîi nhuËn khæng lå vµ ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu kinh tÕ mçi quèc gia. Tõ sau ®¹i héi VI ®Õn nay, ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®¨ kh«ng ngõng lín m¹nh vµ trë thµnh mét lÜnh vùc kinh doanh ®Çy hÊp dÉn, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, lµ ®ßn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ lµ cÇu nèi gi÷a thÕ giíi bªn ngoµi vµ trong n-íc. Theo b¸o c¸o cña tæ chøc du lÞch ThÕ giíi nh÷ng n¨m qua th× sè kh¸ch ®i du lÞch ngµy cµng t¨ng víi doanh thu theo cÊp sè nh©n, ®Õn n¨m 2005 l-îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam cã thÓ tõ 3,5 - 4 triÖu l-ît vµ ®Õn n¨m 2010 ®¹t tíi 6,5- 7 triÖu l-ît bëi dßng du lÞch Quèc tÕ ®ang cã xu h-íng vÒ khu vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D-¬ng, ®Æc biÖt lµ khu vùc §«ng Nam ¸1. Víi chÝnh s¸ch ngo¹i giao cëi më vµ khÈu hiÖu “ ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n-íc” quan hÖ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n-íc ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn, th¾t chÆt h¬n. ViÖc ViÖt Nam gia nhËp ASEAN còng nh- sù kiÖn b×nh th-êng ho¸ quan hÖ ViÖt – Mü ®¸nh dÊu mét b-íc ngoÆt quan träng trong sù héi nhËp cña n-íc ta vµo khu vùc thÕ giíi. TiÕp theo sau luËt doanh nghiÖp, nhiÒu chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, nghÞ ®Þnh, th«ng t-, h-íng dÉn... vÒ du lÞch hoÆc cã liªn quan ®Õn du lÞch ®· ®-îc ban hµnh t¹o c¬ së cho ho¹t ®éng du lÞch vµ kinh doanh du lÞch ph¸t triÓn thuËn lîi. C¸c doanh nghiÖp du lÞch thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau cã thÓ tham gia b×nh ®¼ng vµo ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ. 1 [10]. 3 ChÝnh tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy ®· t¹o ra m«i truêng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch trong ®ã cã c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Th-¬ng m¹i Du lÞch vµ DÞch vô Rång vµng b-íc sang thiªn niªn kû míi nhiÒu thay ®æi míi víi môc tiªu lÊy l÷ hµnh lµm mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän, môc tiªu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, cè g¾ng nghiªn cøu x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch nh»m thu hót kh¸ch n-íc ngoµi ®Õn víi nh÷ng ®iÓm du lÞch næi tiÕng cña Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn, thu hót nguån kh¸ch trùc tiÕp tõ c¸c b¹n hµng Quèc tÕ cña chÝnh c«ng ty m×nh, thóc ®Èy ngµnh du lÞch Hµ Néi còng nh- ViÖt Nam ph¸t triÓn. C«ng ty ®· ®-a ra c¸c chu¬ng tr×nh du lÞch nh»m phôc vô nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch ®i th¨m quan nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh trªn kh¾p c¸c miÒn ®Êt n-íc. Tuy nhiªn víi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ ch-a khai th¸c hÕt ®-îc l-îng kh¸ch tiÒm n¨ng cña C«ng ty . Kinh doanh l÷ hµnh lµ mét lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty chÝnh v× vËy mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy. Ch-¬ng I: c¬ së lý luËn chung vÒ kinh doanh l÷ hµnh I.Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh 1.§Þnh nghÜa vÒ C«ng ty l÷ hµnh “ C«ng ty l÷ hµnh lµ ®¬n vÞ cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp ®-îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých sinh lîi b»ng giao dÞch, ký kÕt c¸c hîp ®ång du lÞch vµ c¸c tæ chøc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch ®· b¸n cho kh¸ch du lÞch.2 * Kinh doanh l÷ hµnh: Lµ ngµnh kinh doanh c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch bao gåm: Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa vµ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ.Trong ®ã: - Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch néi ®Þa . - Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ: lµ viÖc x©y dùng, b¸n vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch quèc tÕ3 2 3 [11]. [5], Trang 90. 4 *C«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ: Lµ c¸c c«ng ty cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c tr-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, tõng phÇn theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m trùc tiÕp thu hót kh¸ch ®Õn ViÖt Nam vµ ®-a kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch n-íc ngoµi vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch ®· ký kÕt hîp ®ång uû th¸c tõng phÇn, trän gãi cho l÷ kh¸ch néi ®Þa. *C«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa: Lµ c¸c c«ng ty cã nhiÖm vô x©y dùng, b¸n , tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch néi ®Þa vµ nhËn uû th¸c nh»m thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch n-íc ngoµi ®· ®-îc c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh quèc tÕ ®-a tíi ViÖt Nam. 2. Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh4 Vai trß cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: C¸c c¬ quan du lÞch t¹i ®Þa ph-¬ng, quèc gia C¸c ®¬n vÞ kinh doanh c¸c dÞch vô vËn chuyÓn. C¸c c«ng ty l÷ hµng C¸c tµi nguyªn du lÞch ( c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch) C¸c du kh¸ch C¸c c«ng ty kinh doanh c¸c dÞch vô ( kh¸ch s¹n, nhµ hµng) Qua s¬ ®å ta thÊy c¸c c«ng ty l÷ hµnh lµ cÇu nèi gi÷a c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch trong n-íc vµ kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n-íc. Cô thÓ vai trß cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh nh- sau: + C¸c C«ng ty l÷ hµnh tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi: nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm trung gian nh- du lÞch vËn chuyÓn, l-u tró, tham quan, vui ch¬i gi¶i trÝ... thµnh c¸c s¶n phÈm thèng nhÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch. ¦u ®iÓm cña c¸c ch-¬ng tr×nh nµy lµ xo¸ bá nh÷ng khã kh¨n lo ng¹i cña kh¸ch hµng vÒ hµnh tr×nh cña chuyÕn ®i, t¹o cho hä sù an t©m tin t-ëng vµo chuyÕn ®i h¬n so víi ch-¬ng tr×nh du lÞch kh¸c. 4 [3]. 5 +C¸c c«ng ty nµy cã vai trß tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian, b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô trong n-íc. Tõ c¬ së ®ã rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch víi c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. +§èi víi c¸c c«ng ty l÷ hµnh lín cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Çy ®ñ sÏ ®¶m b¶o phôc vô ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng trong c¸c tour du lÞch. 3. HÖ thèng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Theo tÝnh chÊt vµ néi dung cã thÓ chia c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh thµnh 3 nhãm chÝnh: 3.1.C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi §©y lµ s¶n phÈm chñ yÕu cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh, bao gåm: c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch dµi ngµy, ng¾n ngµy, c¸c ch-¬ng tr×nh, du lÞch sinh th¸i du lÞch v¨n ho¸, du lÞch nghØ biÓn... Kh¸ch du lÞch còng rÊt ®a d¹ng: kh¸ch du lÞch cã thu nhËp cao, trung b×nh... kh¸ch du lÞch lµ trung niªn hay thanh niªn... C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh nh- sau: *C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho ng-êi ViÖt Nam , ng-êi n-íc ngoµi c- tró t¹i ViÖt Nam ®i du lÞch t¹i ViÖt Nam : §©y lµ mét trong nh÷ng m¶ng ch-¬ng tr×nh ®ang ®-îc c¸c c«ng ty l÷ hµnh quan t©m chó ý. C¸c ch-¬ng tr×nh kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng ®-îc nªu ra mét c¸ch chi tiÕt vÒ c¸c tuyÕn trong c¸c cuèn ch-¬ng tr×nh tour cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh. C¸c du kh¸ch ®Æc biÖt lµ du kh¸ch n-íc ngoµi cã thÓ t×m ®äc. Trong c¸c cuèn s¸ch ®ã nãi rÊt chi tiÕt vÒ c¸c tour du lÞch vµ c¸c ®iÓm du lÞch, c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng næi tiÕng víi c¸c møc gi¸ ®· ®-îc nªu ra rÊt cô thÓ. Du kh¸ch cã thÓ ®äc vµ lùa chän c¸c tour du lÞch cho phï hîp. *C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho ng-êi ViÖt Nam , ng-êi n-íc ngoµi c- tró t¹i ViÖt Nam ®i du lÞch n-íc ngoµi: §©y còng lµ mét trong nh÷ng ch-¬ng tr×nh ®-îc c¸c c«ng ty l÷ hµnh x©y dùng thu hót ®-îc nhiÒu du kh¸ch vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. ThÞ tr-êng kh¸ch du lÞch cña c¸c tr-¬ng tr×nh nµy th-êng lµ c¸c du kh¸ch l¸ng giÒng nh- Trung Quèc, Th¸i Lan... *C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch ®-a ng-êi n-íc ngoµi tham quan du lÞch ViÖt Nam : Ch-¬ng tr×nh nµy th-êng kÐo dµi hoÆc xuyªn quèc gia. §èi víi c¸c ch-¬ng tr×nh nµy hµng n¨m c¸c c«ng ty l÷ hµnh th-êng xuyªn kh¶o s¸t thÞ tr-êng, x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch míi cho phï hîp víi nhu cÇu còng nh- ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm tµi nguyªn du lÞch ®Ó giíi thiÖu víi c¸c c«ng ty göi kh¸ch vµ b¸n ch-¬ng tr×nh. Th«ng 6 th-êng gi¸ b¸n ch-¬ng tr×nh du lÞch lo¹i nµy th-êng cao, Nh-ng c¸c ch-¬ng tr×nh nµy thu hót ®-îc l-îng kh¸ch rÊt lín v× ngµy cµng cã nhiÒu du kh¸ch n-íc ngoµi tíi ViÖt Nam víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. 3.2. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp Khi mµ ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh cña c¸c c«ng ty cµng ph¸t triÓn c¸c c«ng ty l÷ hµnh cã xu h-íng më réng ph¹m vi, lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh. C¸c c«ng ty nµy cã thÓ ho¹t ®éng hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn du lÞch nh-: + Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng... + Kinh doanh vËn chuyÓn du lÞch: §-êng hµng kh«ng, ®-êng s¾t, ®-êng thuû... + Kinh doanh c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ + Kinh doanh b¶o hiÓm ®èi víi du kh¸ch... NÕu c¸c c«ng ty doanh l÷ hµnh mµ cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan th× sÏ cã ®-îc ®iÒu kiÖn rÊt lín, t¹o ®-îc sù chñ ®éng trong kinh doanh vµ t¨ng thªm nguån thu cho c«ng ty m×nh... 3.3. C¸c dÞch vô trung gian C¸c dÞch vô trung gian chñ yÕu do c¸c ®¹i lý cung cÊp. C¸c ®¹i lý du lÞch thùc hiÖn b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt tíi kh¸ch du lÞch.ë ®©y c¸c ®¹i lý du lÞch ho¹t ®éng nh- mét ®iÓm b¸n s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt dÞch vô. C¸c dÞch vô trung gian chñ yÕu bao gåm: +§¨ng ký ®Æt chç, vÐ m¸y bay... + M«i giíi cho thuª xe «t«, ®¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n vÐ c¸c ph-¬ng tiÖn: tµu thuû, ®-êng s¾t... + §¨ng ký ®Æt chç kh¸ch s¹n, nhµ hµng... + §¨ng ký ®Æt chç vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch... 4. Néi dung ho¹t ®éng kinh doanh 5 Ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh bao gåm c¸c b-íc chñ yÕu sau ®©y: 4.1.B-íc 1: Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch 5[5], Trang( 91 - 113) 7 ë b-íc nµy c¸c c«ng ty nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch dù b¸o nhu cÇu vµ c¨n cø vµo nguån lùc cña ®Êt n-íc m×nh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh du lÞch ®Ó ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Bao gåm c¸c kh©u: Kh©u thø nhÊt: Yªu cÇu ë kh©u nµy cÇn thu nhËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ ®iÓm, tuyÕn tham quan, gi¸ trÞ cña c¸c ®iÓm, tuyÕn ®ã. Kh©u thø hai: ë kh©u nµy ®-îc s¬ ®å ho¸ thµnh tuyÕn du lÞch, kÕ ho¹ch ho¸ thµnh c¸c ®¬n vÞ thêi gian. VÝ dô nh-: Tua mét ngµy, hai ngµy mét ®ªm, s¸u ngµy n¨m ®ªm, b¶y ngµy t¸m ®ªm... Yªu cÇu ®èi víi kh©u nµy ph¶i tÝnh to¸n sao cho hîp lý nhÊt, tèi -u nhÊt, ph¶i tr¶ lêi ®-îc c¸c c©u hái: tham quan ë ®©u? thêi gian bao nhiªu vµ ®i b»ng ph-¬ng tiÖn g×?... Kh©u thø ba: Thùc hiÖn h¹ch to¸n gi¸ c¶: Gi¸ vËn chuyÓn, gi¸ ¨n, gi¸ phßng ngñ, gi¸ vÐ th¨m quan, gi¸ mua hµng l-u niÖm... gi¸ trän gãi cña mét ch-¬ng tr×nh du lÞch. Mét ®iÓm cÇn l-u ý lµ trong tÝnh to¸n gi¸ cña ch-¬ng tr×nh du lÞch cã mét phÇn gi¸ quan träng thu ®-îc tõ c¸c ®Æc tr-ng cña c¸c ®iÓm, c¸c tuyÕn du lÞch. VÝ dô nh- gi¸ trÞ cña V¨n MiÕu, cña kinh thµnh HuÕ, cña VÞnh H¹ Long...Nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®-îc tÝnh vµo gi¸ trän gãi cña ch-¬ng tr×nh du lÞch. Kh©u thø t-: CÇn viÕt thuyÕt minh cho mét ch-¬ng tr×nh du lÞch. Mçi ch-¬ng tr×nh du lÞch ph¶i cã mét b¶n thuyÕt minh t-¬ng øng. Yªu cÇu ®èi víi c¸c b¶n thuyÕt minh ph¶i nªu bËt ®-îc gi¸ trÞ cña c¸c ®iÓm, tuyÕn du kÞch ®ã. VD gi¸ trÞ cña ®Òn Qu¸n Th¸nh, Phñ T©y Hå, C«n S¬n, KiÕp B¹c...B¶n thuyÕt minh viÕt râ rµng, chÝnh x¸c, tinh luyÖn, cã tÝnh h×nh t-îng, cã søc biÓu c¶m...®Ó h-íng dÉn viªn du lÞch c¨n cø vµo ®ã mµ s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh dÉn kh¸ch, thuyÕt minh cho kh¸ch. 4.2. B-íc 2: TiÕp thÞ vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång ch-¬ng tr×nh du lÞch gi÷a c¸c h·ng l÷ hµnh ë b-íc nµy bao gåm 2 c«ng ®o¹n: tiÕp thÞ vµ ký kÕt hîp ®ång. - Sau khi cã hµng ho¸ du lÞch c¸c nhµ tiÕp thÞ cña h·ng l÷ hµnh tiÕn hµnh qu¶ng c¸o, chµo b¸n, t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch, liªn hÖ, bµn b¹c, ®µm ph¸n ®Ó tiÕn tíi gióp c¸c chñ h·ng ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ du lÞch - C«ng ®o¹n ký kÕt hîp ®ång lµ c«ng ®o¹n ký kÕt gi÷a c¸c h·ng l÷ hµnh, bªn A, bªn B. Yªu cÇu cña c«ng ®o¹n nµy ph¶i ®¶m b¶o chñng lo¹i hµng ho¸, sè l-îng, gi¸ c¶, giao nhËn, b¶o hiÓm râ rµng. + Mét hîp ®ång ký kÕt gi÷a c¸c h·ng l÷ hµnh cÇn ph¶i chØ râ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn, l-u tró, ®iÓm tuyÕn th¨m quan vµ c¸c dÞch vô kh¸c. 8 + Sau khi hîp ®ång kinh tÕ du lÞch gi÷a c¸c h·ng l÷ hµnh ®-îc ký kÕt, ®Æc biÖt gi÷a c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ mang tÝnh ph¸p quy, nghÜa lµ nÕu thùc hiÖn kh«ng ®óng hîp ®ång sÏ bÞ ph¹t theo ®iÒu -íc quèc tÕ. V× vËy ph¶i hÕt søc coi träng v¨n b¶n hîp ®ång. 4.3. B-íc 3: Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ch-¬ng tr×nh du lÞch trªn thùc tÕ. §©y lµ b-íc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh-: ®ãn kh¸ch, bè trÝ ¨n, ë, ®i l¹i, th¨m quan vµ lµm c¸c thñ tôc h¶i quan, ®æi tiÒn, mua hµng l-u niÖm, tiÔn ®-a kh¸ch. ë b-íc nµy nh©n v©t trung t©m ®Ó tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch lµ h-íng dÉn viªn du lÞch. Thµnh b¹i cña mét ch-¬ng tr×nh du lÞch chñ yÕu phô thuéc vµo h-íng dÉn viªn du lÞch 4.4. B-íc 4: QuyÕt to¸n hîp ®ång, rót kinh nghiÖm vÒ thùc hiÖn hîp ®ång §©y lµ b-íc cuèi cïng trong néi dung kinh doanh l÷ hµnh. B-íc nµy ®ßi hái ph¶i thanh quyÕt to¸n thõa thiÕu râ rµng, lÊy ch÷ tÝn lµm träng. §óng nh- theo môc tiªu kh¸ch hµng lµ “ th-îng ®Õ” nh÷ng vÉn ph¶i gi÷ nguyªn t¾c: ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ an toµn x· héi. ChÊt l-îng cña mét ch-¬ng tr×nh du lÞch phô thuéc kh¸ lín vµo n¨ng lùc “ thuyÕt minh” cña h-íng dÉn viªn. Do ®ã ph¶i coi träng rót kinh nghiÖm vÒ mÆt n©ng cao chÊt l-îng. Ngoµi ra cßn ph¶i rót kinh nghiÖm vÒ mÆt tæ chøc ®-a ®ãn, s¾p xÕp, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cho kh¸ch. Còng nh- vËy trong kinh doanh l÷ hµnh th-êng cã hÖ thèng “ phiÕu nhËn xÐt cña kh¸ch” sau khi hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh. §èi víi c¸c ®¹i lý l÷ hµnh còng ph¶i thùc hiÖn c¸c b-íc kinh doanh trªn ®©y, chØ kh¸c lµ kh«ng ®-îc ký kÕt trùc tiÕp víi c¸c ®oµn kh¸ch, mµ th«ng qua c¸c h·ng l÷ hµnh ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô, c¸c c«ng ®o¹n cô thÓ. Trong bèn b-íc trªn th× b-íc s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh du lÞch vµ tæ chøc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch lµ quan träng nhÊt. II. HiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh 1. C¸c kh¸i niÖm 1.1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶6 HiÖu qu¶ lµ thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña chñ thÓ vµ chi phÝ mµ chñ thÓ bá ra ®Ó cã kÕt qu¶ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. E=K– C 6 (1) HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi [1]. Trang 5. 9 E= K C (2) HiÖu qu¶ t-¬ng ®èi Trong ®ã: K: lµ kÕt qu¶ nhËn ®-îc theo môc tiªu ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau. C: lµ chi phÝ bá ra ®-îc ®o b»ng c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau E: lµ hiÖu qu¶ Mét c¸ch chung nhÊt, kÕt qu¶ (K) nhËn ®-îc theo h-íng môc tiªu trong ho¹t ®éng cña m×nh cµng lín h¬n chi phÝ (C) bá ra bao nhiªu th× cµng cã lîi bÊy nhiªu. 1.2. HiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh HiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh bao gåm hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®inh l-îng vÝ dô nhdoanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh, chi phÝ cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh ... nh»m gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã c¬ së chÝnh x¸c vµ khoa häc ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch . Trªn c¬ së ®ã cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l-îng hiÖu qu¶ kinh doanh c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch. §Ó ®-a ra ngµy cµng nhiÒu c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cã chÊt l-îng tèt, lµm hµi lßng c¸c kh¸ch du lÞch ®Õn víi ViÖt nam. 2. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh 2.1. HÖ thèng chØ tiªu tuyÖt ®èi 2.1.1. Doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh C«ng thøc : n D=  PiQ i 1 Trong ®ã: D: Lµ tæng doanh thu tõ kinh doanh ch-¬ng tr×nh du lÞch P: Lµ gi¸ b¸n ch-¬ng tr×nh du lÞch cho mét kh¸ch Q: Lµ sè kh¸ch trong mét chuyÕn du lÞch n: Lµ sè chuyÕn du lÞch mµ c«ng ty thùc hiÖn ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh chuyÕn du lÞch cña c«ng ty vµ dïng ®Ó xem xÐt tõng lo¹i ch-¬ng tr×nh du lÞch cña doanh nghiÖp ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng cña s¶n phÈm. MÆt kh¸c nã còng lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu lîi nhuËn thuÇn vµ chØ tiªu t-¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ vÞ thÕ cña c«ng ty, hiÖu qu¶ cña c«ng ty. 10 2.1.2. Chi phÝ cña kinh doanh l÷ hµnh C«ng thøc: n TC =  Ci i 1 Trong ®ã: TC : Lµ tæng chi phÝ ®Ó kinh doanh c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch Ci : Lµ chi phÝ ®Ó thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh du lÞch thø i n : Lµ sè ch-¬ng tr×nh du lÞch mµ c«ng ty thùc hiÖn ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c chi phÝ ®Ó thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh kinh doanh, c¸c chuyÕn du lÞch trong kú ph©n tÝch 2.1.3. ChØ tiªu lîi nhuËn thuÇn C«ng thøc: LN =  DT  TC Trong ®ã: LN: Lµ lîi nhuËn tõ kinh doanh c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trong kú TC : Lµ chi chÝ trong kú DT: Lµ doanh thu trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trong kú ph©n tÝch. Nã cßn ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c kú. 2.1.4. ChØ tiªu tæng sè l-ît kh¸ch C«ng thøc: n TLK =  NiQi i 1 Trong ®ã: TLK: Lµ tæng sè l-ît kh¸ch thùc hiÖn trong kú ph©n tÝch Ni: Lµ chuyÕn du lÞch thø i Qi: Lµ sè l-îng kh¸ch tham gia chuyÕn du lÞch thø i §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè l-îng kh¸ch tham gia mua tour trong kú ph©n tÝch. 2.1.5. Tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn C«ng thøc: n TNK =  TiQi i 1 Trong ®ã: TNK: Lµ tæng sè ngµy kh¸ch thùc hiÖn trong kú 11 Ti: Lµ ®é dµi cña tour thø i Qi: Lµ sè l-îng kh¸ch tham gia chuyÕn du lÞch 2.2. HÖ thèng chØ tiªu t-¬ng ®èi 2.2.1. ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng qu¸t C«ng thøc: H= D TC Trong ®ã: H : HiÖu qu¶ chung D : Tæng doanh thu TC : Tæng chi phÝ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng qu¸t cø mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ chi phÝ bá ra cho viÖc kinh doanh tour th× thu ®-îc bao nhiªu ®¬n vÞ tiÒn tÖ. 2.2.2. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu C«ng thøc: P= LN D Trong ®ã: P: Tû suÊt lîi nhuËn trong kú ph©n tÝch LN: Lîi nhuËn thuÇn trong kú ph©n tÝch D: Tæng doanh thu trong kú ph©n tÝch ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ doanh thu thu ®-îc th× cã bao nhiªu phÇn tr¨m lîi nhuËn. 2.2.3. ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng kinh doanh tour C«ng thøc: K= D VLD Trong ®ã: K: Lµ hiÖu qu¶ chung D: Lµ tæng doanh thu VLD: Lµ vèn l-u ®éng ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng ph¶n ¸nh cø mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ vèn l-u ®éng bá ra th× thu ®-îc bao nhiªu ®¬n vÞ tiÒn tÖ doanh thu hoÆc lîi nhuËn. 12 3. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh7 Ngµnh kinh doanh du lÞch nãi chung, kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng chÞu ¶nh h-ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Trong sè nh÷ng yÕu tè ®ã cã nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan, yÕu tè chñ quan ¶nh h-ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh. 3.1. C¸c yÕu tè kh¸ch quan 3.1.1. §iÒu kiÖn an ninh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi Kh«ng khÝ chÝnh trÞ hoµ b×nh sÏ b¶o ®¶m cho viÖc më réng c¸c mèi quan hÖ du lÞch quèc tÕ. Du lÞch nãi chung, kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng chØ cã ph¸t triÓn ®-îc trong bÇu kh«ng khÝ hoµ b×nh, æn ®Þnh, trong t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. HiÖn nay kh«ng khÝ hoµ b×nh trªn thÕ giíi ngµy cµng cµng ®-îc c¶i thiÖn. ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp, bÊt ®ång b»ng con ®-êng hoµ b×nh ®· trë thµnh phæ biÕn trong quan hÖ gi÷a c¸c n-íc. §iÒu nµy cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Cã thÓ dÔ nhËn thÊy ®èi víi nh÷ng n-íc Ýt x¶y ra biÕn cè chÝnh trÞ nh- Thuþ SÜ, ¸o... th-êng cã søc hÊp dÉn ®èi víi ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, c¸c kh¸ch du lÞch tiÒm n¨ng. Mét ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ c¸c du kh¸ch thÝch ®Õn nh÷ng n-íc vµ vïng du lÞch cã bÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ hoµ b×nh, hä c¶m thÊy yªn æn, tÝnh m¹ng ®-îc coi träng. Cã thÓ ®-a ra mét vµi vÝ dô sau vÒ t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi cã ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµng nãi riªng, kinh doanh du lÞch nãi chung. - Sù kiÖn 11/9/2001 t¹i Mü lµm cho du kh¸ch ®Õn Ch©u Mü gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ. Møc t¨ng tr-ëng cña khu vùc nµy n¨m 2001 lµ -5,7%, n¨m 2002 lµ - 0,6%.8 - Trong bèi c¶nh ®ã ViÖt Nam ta ®-îc ®¸nh gi¸ lµ 1 ®iÓm ®Õn an toµn trong sè 10 n-íc (n¨m 2002) c¸c n-íc cßn l¹i lµ : Trung Quèc, Peru, Galapagos, Costarica, Aicap, Autralia, Italia, Ireland. §iÒu nµy ®· t¹o thuËn lîi rÊt lín cho du lÞch ViÖt Nam. - Bªn c¹nh ®ã th× dÞch SARS ( viªn ®-êng h« hÊp cÊp ) võa qua ë khu vùc Ch©u ¸ cã ¶nh h-ëng tíi ViÖt Nam lµm cho sè l-îng du kh¸ch gi¶m ®ét biÕn. §· cã rÊt nhiÒu du kh¸ch ®· huû hîp ®éng tíi ViÖt Nam. 3.1.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng cã ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh l÷ hµnh lµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ chung. NÒn kinh tÕ chung ph¸t triÓn lµ tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi vµ 7 8 [7].Trang 89. [2]. Trang 56. 13 ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch. §iÒu nµy ®-îc gi¶i thÝch bëi sù lÖ thuéc cña du lÞch vµo thµnh qu¶ cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ ®ãng vai trß kh«ng kÐm phÇn quan träng trong cung øng vËt t- cho du lÞch nh-: c«ng nghiÖp dÖt, c«ng nghiÖp thuû tinh...ngµnh c«ng nghiÖp dÖt cung cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp du lÞch c¸c lo¹i v¶i ®Ó trang bÞ cho c¸c phßng... Khi nãi ®Õn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn giao th«ng vËn t¶i. Tõ xa x-a giao th«ng vËn t¶i ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nh©n tè chÝnh cho sù ph¸t triÓn cña du lÞch ®Æc biÖt lµ du lÞch quèc tÕ. Sè l-îng lo¹i h×nh ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn gia t¨ng sÏ lµm cho ho¹t ®éng l÷ hµnh trë nªn tiÖn lîi vµ mÒm dÎo, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt mäi nhu cÇu cña du kh¸ch. VÒ mÆt chÊt l-îng vËn chuyÓn cÇn xÐt ®Õn bèn khÝa c¹nh ®ã lµ: tèc ®é, an toµn, tiÖn nghi vµ gi¸ c¶. 3.1.3.ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi du lÞch. Mét ®Êt n-íc, mét khu vùc cã tµi nguyªn du lÞch phong phó møc sèng cña ng-êi d©n kh«ng thÊp nh-ng chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng kh«ng yÓm cho c¸c ho¹t ®éng du lÞch th× ho¹t ®éng nµy còng kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®-îc. VÝ dô nh- c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i, chÝnh s¸ch gia t¨ng quü thêi gian nhµn rçi cña x· héi nh- chÝnh s¸ch lµm viÖc 5 ngµy/ tuÇn ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc. Hay hµng n¨m c¸c c¬ quan Nhµ n-íc cã tæ chøc c¸c ®ît th¨m quan du lÞch cho c¸n bé c«ng chøc cña c¬ quan m×nh... Ngoµi ra cßn cã nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng kh¸c nh- thêi gian nhµn rçi, thu nhËp, tr×nh ®é d©n trÝ... * Thêi gian nhµn rçi: Ngµy nay, kinh tÕ ngµy cµng mét ph¸t triÓn, n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao vµ møc sèng cña con ng-êi ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. Xu h-íng chung trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn hiÖn ®¹i lµ gi¶m bít thêi gian lµm viÖc vµ t¨ng sè thêi gian rçi. Nh- hiÖn nay chÕ ®é lµm viÖc chØ cßn 5 ngµy/1 tuÇn. Nh- vËy, thêi gian ngoµi giê lµm viÖc ngµy cµng chiÕm -u thÕ trong quü thêi gian ®ang trë thµnh vÊn ®Ò ®Æc biÖt. * Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña du kh¸ch: NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn sÏ lµm cho ng-êi d©n cã møc sèng cao, do ®ã hä cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho nhu cÇu vÒ du lÞch trong n-íc còng nh- ra n-íc ngoµi. Cã nhiÒu n-íc rÊt giµu tµi nguyªn du lÞch nh-ng v× kinh tÕ l¹c hËu nªn kh«ng thÓ ph¸t triÓn du lÞch vµ cµng kh«ng thÓ göi kh¸ch du lÞch ra n-íc ngoµi hay tæ chøc c¸c chuyÕn ®i du lÞch cho ng-êi lao ®éng. * Tr×nh ®é d©n trÝ: Sù ph¸t triÓn cña du lÞch cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é v¨n ho¸ chung cña nh©n d©n mét ®Êt n-íc. Nªó tr×nh ®é v¨n ho¸ cña céng ®ång ®-îc n©ng cao, 14 nhu cÇu ®i du lÞch cña nh©n d©n ë ®ã t¨ng lªn râ rÖt. T¹i c¸c n-íc ph¸t triÓn, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®-îc cña con ng-êi. Nã ®-îc coi lµ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ cuéc sèng. Sè ng-êi ®i du lÞch nhiÒu, lßng ham hiÓu biÕt vµ mong muèn lµm quen víi c¸c n-íc xa gÇn còng t¨ng. 3.2. §iÒu kiÖn chñ quan 3.2.1. Kh¶ n¨ng cung øng c¸c dÞch vô cña c«ng ty ®èi víi nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch NÕu c¸c dÞch vô cña c«ng ty ®-îc cung øng mét c¸c ®Çy ®ñ vµ chÊt l-îng th× sÏ t¹o ra sù tin t-ëng, hµi lßng tõ phÝa kh¸ch hµng. §iÒu nµy lµ rÊt quan träng, v× møc ®é hµi lßng cña du kh¸ch lµ dÊu hiÖu c¬ b¶n cho thÊy sù tho¶ m·n nhu cÇu cña hä. §©y còng ®ång thêi lµ lý doanh nghiÖp ®Ó hä quay l¹i nh÷ng lÇn sau vµ giíi thiÖu, qu¶ng b¸ vÒ c¸c chuyÕn du lÞch do c«ng ty tæ chøc víi c¸c du kh¸ch tiÒm n¨ng. §©y còng lµ chØ b¸o hÕt søc quan träng ®Ó c«ng ty cã nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh cho phï hîp. Theo ®¸nh gi¸ chung th× hiÖn nay møc ®é hµi lßng cña du kh¸ch ®èi víi du lÞch ViÖt Nam nãi chung lµ cßn thÊp ®iÒu nµy gi¶i thÝch v× sao mµ thêi gian l-u tró cña kh¸ch du lÞch ®Õn víi ViÖt Nam lµ cßn rÊt thÊp so víi c¸c n-íc trong khu vùc trung b×nh lµ 3 ngµy.9 §iÒu nµy ¶nh h-ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c c«ng ty du lÞch. Thêi gian l-u tró ng¾n => chi tiªu thÊp => nguån thu ngo¹i tÖ gi¶m. 3.2.2.Néi dung ch-¬ng tr×nh du lÞch ViÖc x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch lµ rÊt quan träng. Nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi sè l-îng du kh¸ch vµ sù hµi lßng cña du kh¸ch. NÕu ch-¬ng tr×nh du lÞch mµ nghÌo nµn, kh«ng cã nÐt g× ®éc ®¸o thu hót kh¸ch th× ch-¬ng tr×nh ®ã sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ thËm chÝ cßn cã ¶nh h-ëng xÊu ®Õn h×nh ¶nh cña C«ng ty . HiÖn nay c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh ch-a ®-îc ®éc ®¸o vµ thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch du lÞch. C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch nh- hiÖn nay míi chØ dõng l¹i ë viÖc t×m kiÕm c¸c di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh cã s½n, råi x©u chuçi chóng l¹i, kÕt hîp víi c¸c c¬ së l-u tró lµ thµnh tuyÕn du lÞch. Víi nh÷ng ch-¬ng tr×nh du lÞch nh- vËy, du kh¸ch chØ lµ ng-êi thô ®éng th¨m quan, ng¾m c¶nh chø kh«ng cã ho¹t ®éng g× tÝch cùc ®Ó du kh¸ch tham gia. §iÒu nµy kh«ng khuyÕn khÝch kh¸ch du lÞch tiªu tiÒn cña m×nh... 3.2.3. §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña C«ng ty §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn (®Æc biÖt lµ c¸c h-íng dÉn viªn du lÞch ) xÐt c¶ 2 khÝa c¹nh: sè l-îng, chÊt l-îng 9 [2]. Trang 138. 15 + VÒ sè l-îng: Sè l-îng nh©n viªn ®ñ ®Ó thùc hiÖn chuyÕn ®i sÏ gãp phÇn thµnh c«ng cho chuyÕn ®i. §iÒu nµy ®¶m b¶o du kh¸ch ®-îc phôc vô mét c¸ch ®Çy ®ñ. Sè l-îng nh©n viªn ®ñ sÏ kh«ng g©y chång chÐo trong c«ng viÖc. Mçi mét ng-êi chØ viÖc chuyªn t©m vµo lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh. Nh- hiÖn nay theo ®iÒu tra th× sè l-îng lao ®éng trong ngµnh du lÞch cßn Ýt, sè l-îng nh©n viªn trong c¸c c«ng ty du lÞch lµ rÊt Ýt. §iÒu nµy g©y khã kh¨n trong viÖc tæ chøc c¸c chuyÕn ®i. + VÒ chÊt l-îng: Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch th× chÊt l-îng cña ®éi ngò c¸n b«, nh©n viªn cña ngµnh còng cÇn ®-îc n©ng cao cho phï hîp. C¸c c¸n bé, nh©n viªn cña c¸c C«ng ty l÷ hµnh kh«ng chØ biÕt ngo¹i ng÷ mµ cßn ph¶i hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ thÞ tr-êng, hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸, x· héi. §Ó n©ng cao chÊt l-îng phô vô kh¸ch du lÞch, lµm sao ®Ó t¹o ®-îc Ên t-îng tèt ®èi víi du kh¸ch. 16 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty10 C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Th-¬ng m¹i Du lÞch vµ DÞch vô Rång vµng ®-îc thµnh lËp vµo ngµy 7/8/1999, do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu tthµnh phè Hµ Néi cÊp, cã trô së t¹i 128 Hµng Trèng – Hµ Néi. Víi sè c¸n bé, nh©n viªn lµ 20 ng-êi trong ®ã cã 4 c¸n bé phô tr¸ch ®iÒu hµnh, 4 c¸n bé phô tr¸ch vÒ x©y dùng s¶n phÈm vµ tiÕp thÞ, 5 h-íng dÉn viªn vµ c¸c h-íng céng t¸c viªn cã thÎ h-íng dÉn. Tuy sè l-îng nh©n viªn Ýt nh-ng qua gÇn 5 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, ®ãng gãp vµo sù t¨ng tr-ëng cña ngµnh du lÞch víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty lµ: Kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa. Ngoµi ra cßn cã kinh doanh mét sè lÜnh vùc kh¸c nh-: §¹i lý mua b¸n, ký gi÷ hµng ho¸, qu¶ng c¸o tr-ng bµy, giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i, héi chî triÓn l·m, ®Æt phßng kh¸ch s¹n, ®Æt vµ gi÷ chç m¸y bay, hç trî thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh, chuyªn tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh chuyªn ®Ò.11 VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô kh¸ch kinh doanh lò hµnh quèc tÕ: Trang thiÕt bÞ v¨n phßng: - M¸y ®iÖn tho¹i, fax: 6 chiÕc - M¸y vi tÝnh: 7 chiÕc - M¸y in, pht«copy:2 chiÕc - C¸c c«ng cô bµn ghÕ tñ lµm viÖc - §iÒu hoµ nhiÖt ®é - Xe « t« 15 chç - Catalogue, tê gÊp, tê b-ím tù giíi thiÖu c«ng ty - C¸c quµ tÆng riªng kû niÖm chuyÕn ®i víi c«ng ty *Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô Rång Vµng lµ c«ng ty chuyªn vÒ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch mµ chñ yÕu lµ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa vµ ngoµi ra cßn kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ kh¸c nh- ®¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸, qu¶ng c¸o tr-ng bµy. 10 11 . [10] .QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Du lÞch vµ DÞch vô Rång Vµng. 17 *VÒ bé m¸y tæ chøc: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®-îc tæ chøc theo m« h×nh ph©n thµnh c¸c cÊp tõ trªn xuèng d-íi. Ng-êi ®øng ®Çu C«ng ty lµ gi¸m ®èc, gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi viÖc trong c«ng ty. D-íi gi¸m ®èc cã bé m¸y gióp viÖc bao gåm: - Tr-ëng phßng, phã phßng du lÞch -C¸n bé phô tr¸ch ®iÒu hµnh -C¸n bé phô tr¸ch vÒ x©y dùng s¶n phÈmvµ tiªu thô - H-íng dÉn viªn vµ c¸c h-íng dÉn céng t¸c viªn cã thÎ h-íng dÉn. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng l÷ hµnh quèc tÕ kÕ to¸n l÷ hµnh néi ®Þa Phßng Phßng kinh doanh kinh doanh Phßng Phßng marketing marketing Phßng Phßng ®iÒu hµnh ®iÒu hµnh *. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban Gi¸m ®èc Lµ ng-êi qu¶n lý chung.Lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt thay mÆt c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty víi ph¸p luËt vµ c«ng ty vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña 18 m×nh còng nh- ho¹t ®éng cña c«ng ty.Trùc tiÕp chØ ®¹o mäi lÜnh vùc kinh doanh vµ c¸c phßng ban nghiÖp vô cña C«ng ty Phßng l÷ hµnh quèc tÕ Phßng nµy cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c tour du lÞch ra n-íc ngoµi. Thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr-êng, thiÕt lËp c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hay tõng phÇn, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp qua c¸c trung gian hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn, tæ chøc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh vµ h-íng dÉn du lÞch cho kh¸ch du lÞch ra nuíc ngoµi. Ho¹t ®éng kinh doanh nµy ®-îc thùc hiÖn th«ng qua 3 phßng * Phßng marketing: Cã nhiÖm vô giao tiÕp víi kh¸ch hµng, nghiªn cøu, ph©n tÝch nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô du lÞch vµ nh÷ng ph-¬ng thøc cung øng, hç trî ®Ó ®-a kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña hä ®ång thêi ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty. Bé phËn marketing ®-îc x¸c ®Þnh nh- lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a mong muèn cña thÞ tr-êng môc tiªu, liªn kÕt chóng víi nguån lùc bªn trong cña tæ chøc * Phßng kinh doanh: Dùa theo kÕt qu¶ cña phßng marketing phßng kinh doanh lªn kÕ ho¹ch cô thÓ, ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ ®Ó thùc hiÖn... Cô thÓ lµ ph¶i s¾p xÕp c¸c tour du lÞch, lªn kÕ ho¹ch cho chuyÕn ®i, xem xÐt nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n nh»m tho¶ m·n cho nhu cÇu cña kh¸ch hµng dùa vµo kh¶ n¨ng cña c«ng ty * Phßng ®iÒu hµnh: Bé phËn nµy ®-îc vÝ nh- chiÕc cÇu nèi gi÷a nhµ cung cÊp víi doanh nghiÖp l÷ hµnh. Trªn c¬ së ®ã bé phËn nµy cã 2 chøc n¨ng ®ã lµ: + Thø nhÊt ®ã lµ thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch, cïng víi bé phËn marketing x¸c ®Þnh gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cho ch-¬ng tr×nh du lÞch. + Thø hai lµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch - KiÓm tra gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch Phßng kÕ to¸n §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty vµ ®Ó sö dông tèi ®a n¨ng lùc cña ®éi ngò kÕ to¸n cña C«ng ty nh»m b¶o ®¶m th«ng tin nhanh gän, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Ó theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. HiÖn nay bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 2 ng-êi : mét kÕ to¸n tr-ëng vµ mét kÕ to¸n tæng hîp. 19 Phßng l÷ hµnh néi ®Þa Cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c tour du lÞch ra n-íc ngoµi. Thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr-êng, thiÕt lËp c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi hay tõng phÇn, qu¶ng c¸o vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp qua c¸c trung gian hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn, tæ chøc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh vµ h-íng dÉn du lÞch cho kh¸ch du lÞch ®i th¨m quan ë trong n-íc. T-¬ng tù nh- phßng l÷ hµnh quèc tÕ ho¹t ®éng ®-îc thùc hiÖn bëi 3 phßng, ®ã lµ: + Phßng marketing + Phßng kinh doanh + Phßng ®iÒu hµnh 1. HÖ thèng s¶n phÈm cña C«ng ty Còng nh- c¸c C«ng ty l÷ hµnh kh¸c, s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch, ngoµi ra cßn kinh doanh thªm mét sè dÞch vô nh-: §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸, qu¶ng c¸o tr-ng bµy, giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i, héi trî triÓn l·m. Nh-ng lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu vµ ®em l¹i lîi nhuËn chñ yÕu cho C«ng ty lµ kinh doanh l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa. C¸c s¶n phÈm kinh doanh l÷ hµnh cña C«ng ty lµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi. C«ng ty tËp chung chñ yÕu vµo kinh doanh l÷ hµnh. HÖ thèng s¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. §èi t-îng phôc vô cña c«ng ty lµ kh«ng cã giíi h¹n. C«ng ty cã c¸c ch-¬ng tr×nh phï hîp phôc vô cho c¸c løa tuæi kh¸c nhau. VÝ dô nh-: C¸c ch-¬ng tr×nh Ph-¬ng tiÖn Thêi gian Hµ Néi – Qu¶ng Ninh « t« 3 ngµy Hµ Néi – Cöa Lß « t« 3 ngµy Hµ Néi – HuÕ « t« hoÆc tµu ho¶ 5ngµy Hµ Néi - §µ n½ng « t« hoÆc tµu ho¶ 7 ngµy Hµ Néi – Nha Trang- §µ L¹t tµu ho¶ Hµ Néi - §Òn Hïng « t« Hµ Néi – Sa Pa 9 ngµy 2 ngµy «t«/ Tµu ho¶ 4 ngµy Hµ Néi- Chïa H-¬ng « t« 2 ngµy Hµ Néi – Chïa ThÇy « t« 2 ngµy Hµ Néi - §å S¬n « t« 2ngµy Hµ Néi – SÇm S¬n « t« 3 ngµy 20
- Xem thêm -