Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương thanh xuân

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m võa qua, thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù s¸t nhËp cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ thÕ giíi. ViÖc h×nh thµnh c¸c khèi thÞ trêng chung gi÷a c¸c quèc gia, c¸c cuéc ®µm ph¸n liªn tôc nh»m kÕt hîp c¸c thµnh viªn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nh: APEC, WTO, AFTA ®· cho thÊy mét xu thÕ kh¸ch quan ®ang diÔn ra mang tÝnh chÊt toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc gia nµo, kh«ng mét tËp ®oµn, kh«ng mét c«ng ty nµo l¹i kh«ng tÝnh ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh. §ã lµ xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mét xu thÕ ®em l¹i søc m¹nh vÒ tµi chÝnh, tËn dông vÒ c«ng nghÖ nh»m lµm gi¶m chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho tÊt c¶ nh÷ng ai tham gia vµo guång m¸y ®ã. ®ång thêi nã còng ®em l¹i nh÷ng thö th¸ch to lín vÒ sù c¹nh tranh, kh¶ n¨ng thu hót thÞ trêng. V× thÕ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi trong cung c¸ch lµm ¨n,ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn ®Õn khi thu håi vèn vÒ, ®¶m b¶o thu nhËp cña ®¬n vÞ, hoµn thµnh nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. Trong xu thÕ ®æi míi chung cña c¶ níc, nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng cã thªm nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi vµ lín m¹nh kh«ng ngõng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¸c yÕu tè ®Çu vµo hîp lý sao cho kÕt qu¶ ®Çu ra lµ cao nhÊt, víi gi¸ c¶ vµ lîng s¶n phÈm cã søc thu hót ®èi víi ngêi tiªu dïng. Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ, s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH ViÖt ¸ ®· cã mÆt trªn thÞ trêng tõ nhiÒu n¨m nay. C«ng ty lu«n gi÷ ®îc uy tÝn víi kh¸ch hµng vÒ mÆt chÊt lîng s¶n phÈm còng nh sè lîng s¶n phÈm ®îc giao ®óng hÑn, ®óng hîp ®ång ®îc ký kÕt, mÆc dï ®· cã nh÷ng thêi kú gÆp khãkh¨n nhng hiÖn nay C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng c¶ níc. B¸O C¸O THùC TËP T¹I C¤NG TY TNHH VIÖT ¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN I: KH¸I QU¸T Vµ §ÆC §IÓM T×NH H×NH HO¹T §éNG CñA C¤NG TY TNHH VIÖT ¸. 1.1 Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH ViÖt ¸ C«ng ty TNHH ViÖt ¸ ®îc thµnh lËp lµ mét bíc tiÕn quan träng cña cöa hµng Hng ThÞnh - chuyªn kinh doanh s¶n phÈm qu¹t th«ng giã c«ng nghiÖp - trë thµnh mét trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng nhÊt cña ngµnh c«ng nghiÖp ë miÒn B¾c ViÖt Nam. *) Th«ng tin chung vÒ c«ng ty. Tªn c«ng ty : C«ng ty TNHH ViÖt ¸. Tªn viÕt t¾t : vietaco. §Þa chØ : Khu c«ng nghiÖp Hµ Néi - §µi T, 386 NguyÔn V¨n Linh - Long Biªn - Hµ Néi. §iÖn tho¹i : 0084-49332800; 0084-49332803. Fax : 0084-49332801 Website : http:/ WWW.vietaco.com.vn Email :mivitaco@hn.vnn.vn Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số: 073433 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. C«ng ty TNHH ViÖt ¸ ®¬n vÞ chuyªn kinh doanh ngµnh m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ ngµnh giao th«ng vËn t¶i, khai th¸c quÆng má, kinh doanh c¶ng, bèc xóc vËn chuyÓn ®Êt ®¸, khai th¸c má, t vÊn ®Çu t, t vÊn thiÕt kÕ, t vÊn gi¸m s¸t, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, h¹ tÇng kü thuËt, cho thuª thiÕt bÞ phôc vô c¸c ngµnh trªn, dÞch vô th«ng tin vµ truyÒn th«ng, dÞch vô qu¶ng c¸o, in vµ ph¸t hµnh c¸c Ên phÈm. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®· t¹o ®îc thÞ trêng rÊt tèt, c«ng ty sÏ ph¸t triÓn vµ më réng nhiÒu h¬n nòa trong giai ®o¹n tíi. Víi ®éi ngò kü s giái, c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kû luËt, mét ®éi xe, m¸y hïnh hËu, thiÕt bÞ thi c«ng nhiÒu chñng lo¹i, kü thuËt hiÖn ®¹i, nh÷ng l¸i m¸y giµu kinh nghiÖm vµ nh÷ng thî söa ch÷a giái tay nghÒ, ®éi ngò t vÊn ®îc ®µo t¹o ë níc ngoµi ®¶m b¶o cho c«ng viÖc lu«n ®¹t hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng cao, víi kinh nghiÖm nhiÒu n¨m ho¹t déng trªn th¬ng trêng c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc th¬ng hiÖu vµ thùc sù trë thµnh mét ®Þa chØ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tin cËy cña nhiÒu kh¸ch hµng, c«ng ty lu«n ®Æt ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng t vÊn rÊt nhiÒu c«ng tr×nh tï khai th¸c bèc xóc ®¸, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Õn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng quan träng, ngoµi ra c«ng ty cã thÓ huy ®éng c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi cã nguån lùc kh¸c ®¶m b¶o ®¸p øng tèt nhÊt cho c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn lmf thay ®æi diÖn m¹o vµ t¬ng lai ®Êt níc. 1.2 Ph¬ng híng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi kinh nghiÖm ho¹t ®éng thµnh c«ng trong suèt thêi gian qua c«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ m¹nh vÒ thi c«ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc cho thuª dÞch vô c«ng nghiÖp, m¸y mãc, t vÊn thiÕt kÕ, ... Víi ph¬ng ch©m kÕt hîp c¶ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt x©y dùng vµ dÞch vô. Nh÷ng ®iÒu ®ã ®· t¹o lªn thµnh c«ng lín cña c«ng ty cho ®Õn ngµy nay. Ph¬ng híng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo nh÷ng lÜnh vùc: 1. Bu«n b¸n vËt t thiÕt bÞ ngµnh giao th«ng vËn t¶i, ngµnh khai th¸c quÆng má. 2. Bèc xÕp vËn chuyÓn ®Êt ®¸ khai th¸c má. 3. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, h¹ tÇng kü thuËt san lÊp mÆt b»ng. 4. Kinh doanh vµ chÕ biÕ than. 5. DÞch vô bÕn b·i, bÕn c¶ng thuû néi ®Þa. 6. Bu«n b¸n phÕ liÖu phÕ th¶i. 7. §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸. 8. S¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. 9. DÞch vô l¾p ®Æt, söa ch÷a b¶o hµnh, b¶o dìng c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh. 10.S¶n xuÊt chÊt giÆt röa. 11. VËn chuyÓn hµnh kh¸ch. 12.S¶n xuÊt vµ kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn gia dông. 13.T vÊn ®Çu t, t vÊn gi¸m s¸t, t vÊn ®Êu thÇu, t vÊn thiÕt kÕ. 14.DÞch vÞ cho thuª m¸y mãc, bèc xóc phôc vô ngµnh x©y dùng. 1.3 M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *) C¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty: Tr×nh ®é 1. Trªn ®¹i häc 2. §¹i häc 3. Trung cÊp kü thuËt viªn 4. L¸i xe-l¸i m¸y - l¸i xe t¶i - l¸i ñi - l¸i m¸y xóc - l¸i xe v¨n phßng 5. Thî söa ch÷a. 6. Lao ®éng kü thuËt kh¸c 7. Lao ®éng phæ th«ng thêi vô *) S¬ ®å c¬ cÊu tè chøc cña c«ng ty Sè ngêi 19 25 15 46 19 10 13 4 15 13 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng gi¸m ®èc Trëng v¨n phßng ®¹i diÖn Khai th¸c kho¸ ng s¶n Kinh doan h thiÕt bÞ T vÊn Gi¸m ®èc chi nh¸nh Cho thuª thiÕt bÞ Tæ chøc nh©n sù X©y dùng thi c«ng Kinh doan h c¶ng Ph¸t hµnh Ên phÈ m Tæ chøc nh©n sù *) Chøc n¨ng c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn kinh doanh cña c«ng ty: Toµn bé c¬ cÊu ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm 12 bé phËn trong ®ã cã 7 bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh gåm: thi c«ng khai th¸c, kinh doanh thiÕt bÞ, kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¶ng, x©y dùng, t vÊn, ph¸t hµnh Ên phÈm vµ 5 bé phËn hç trî qu¶n lý gåm: bé phËn tæ chøc nh©n sù, tµi chÝnh kÕ to¸n. C¸c bé phËn trong c«ng ty cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Cô thÓ: Tæng gi¸m ®èc: Lµ nhêi chØ huy cao nhÊt, lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm ký c¸c v¨n b¶n quan träng trong c«ng ty, hîp ®ång, ho¸ ®¬n thanh to¸n, gi¸m ®èc gi÷ vai trß ®Çu tµu trong c«ng ty , lµ ngêi hîp ph¸p ®¹i diÖn cho c«ng ty vÒ mÆt ®èi néi (toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty), vÒ ®èi ngo¹i ( víi ®èi t¸c, kh¸ch hµng vµ x· héi). Gi¸m ®èc chi nh¸nh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i khu vùc, gi¸m s¸t ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, lµ ngêi gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò t¹i khu vùc, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi tæng gi¸m ®èc. Trëng v¨n phßng ®¹i diÖn: Gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc, phô tr¸ch vÒ m¶ng t vÊn, gi¸m s¸t, qu¸n xuyÕn mäi c«ng viÖc chung, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, t×m kiÕm ®èi t¸c. Tæ chøc nh©n sù: §©y lµ bé phËn cùc kú quan träng trong c«ng ty bëi c«ng ty ho¹t ®éng t«t ®îc cÇn cã bé phËn nh©n sù chuyªn nghiÖp vµ giái chuyªn m«n. Cã nhiÖm vô vÒ c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý hå s¬ cña c«ng ty: v¨n th, y tÕ, qu¶n trÞ, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc bè trÝ nh©n sù giòa c¸c bé phËn cho hîp lý. Tµi chÝnh - kÕ to¸n: LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c©n ®èi vµ b¸o c¸o kÕ to¸n, minh b¹ch b¸o c¸o tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña c«ng ty: vèn cè ®Þnh, vèn lu ®éng, huy ®äng vèn, b¸o c¸o dßng tiÒn vµo, dßng tiÒn ra, c¸c kho¶n chi bÊt thêng vµ c¸c kho¶n chi thêng xuyªn. Khai th¸c kho¸ng s¶n: Bèc xóc vËn chuyÓn ®Êt ®¸, khai th¸c má quÆng. §©y lµ bé phËn s¶n xuÊt cña c«ng ty ho¹t ®éng ngoµi c«ng tr×nh. Kinh doanh thiÕt bÞ: ThiÕt bÞ ®îc nhËp khÈu trùc tiÕp tõ níc ngoµi vÒ, qua qu¸ tr×nh b¶o dìng, sña ch÷a ®îc mang ®i b¸n vµ cho thuª. ThiÕt bÞ m¸y mãc mµ c«ng ty nhËp vÒ ®Òu cña c¸c h·ng næi tiÕng tõ c¸c níc cã nÒn khoa häc ph¸t triÓn, s¶n phÈm cã chÊt lîng quèc tÕ. Cho thuª thiÕt bÞ: Cã rÊt nhiÒu ®¬n vÞ, tæ chøc cã nhu cÇu thuª thiÕt bÞ ®Î thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh do hä chØ thùc hiÖn trong thêi gian ng¾n ( tõ 3 ®Õn 6 th¸ng) hoÆc kh«ng cã ®ñ tµi chÝnh ®Ó ®Çu t mua thiÕt bÞ nªn c«ng ty cã bé phËn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyªn theo dâi vµ cho thuª thiÕt bÞ. ThiÕt bÞ sau khi cho thuª ®îc b¶o dìng cÈn thËn ®Ó b¸n. §©y lµ m¶ng kinh doanh kh¸ míi mÎ cña c«ng ty nhng còng mang l¹i nh÷ng kho¶n lîi nhuËn kh«ng nhá, do ®ã cÇn cã bé phËn ®iÒu hµnh vµ theo dâi thêng xuyªn. Kinh doanh c¶ng: Cho c¸c ®¬n vÞ thuª kho b·i ®Ó tËp kÕt than vµ kinh doanh dÞch vô than qua c¶ng víi quy m« ngµy cµng më réng. C«ng ty còng ý thøc râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i trêng vµ gãp phÇn gi÷ g×n m«i trêng an toµn, trong lµnh, kh«ng « nhiÔm. X©y dùng thi c«ng: Qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®ang thi c«ng. C«ng ty trùc tiÕp ®øng ra thi c«ng tr×nh hay c¸c ®Þa ®iÓm tËp kÕt, bao gåm c¶ x©y dùng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng d©n dông. T vÊn: Víi ®éi ngò chuyªn gia t vÊn chuyªn nghiÖp vµ cã kinh nghiÖm ®îc ®µo t¹o ë níc ngoµi vÒ t vÊn gi¸m s¸t, ta vÊn ®Çu t, t vÊn ®Êu thÇu, t vÊn l¾p ®Æt thiÕt bÞ ngµnh m«i trêng, t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t. Để thấy rõ xu hướng phát triển của công ty ta xem xét Bảng quy mô và kết quả kinh doanh trong các năm 2008và 2009, như sau: Chỉ tiêu - Tổng tài sản - Doanh thu đồng - Lợi nhuận sau thuế - Nộp ngân sách - Thu nhập bình quân 1.4 Đơn vị tính đồng đồng đồng Đ/người/tháng Năm 2008 10 686 716 310 16 249 919 820 Năm 2009 15 380 277 059 23 055 427 072 32 893 575 12 791 946 2 100 000 62 419 612 24 274 294 2 900 000 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý phải phù hợp với yêu cầu quản lý, trình độ của cán bộ kế toán, bộ máy kế toán của Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty TNHH Việt ¸ được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung. Toàn bộ công việc kế toán từ ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu lập báo cáo đều được thực hiện ở phòng Tài chính - kế toán. Trong số các phòng ban chức năng thuộc bộ máy quản lý của công ty, phòng kế toán tài chính có vị trí trung tâm quan trọng nhất, giám sát và tính toán toàn bộ quá trình hoạt động cũng như kết quả kinh doanh, tham mưu cho giám đốc về mọi mặt, với các chức năng và nhiệm vụ như sau: - Chức năng : Tham mưu giúp việc cho giám đốc giám sát, quản lý, điều hành tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. Hướng dẫn kiểm tra các phòng ban thực hiện mọi quy định của nhà nước về hạch toán, kế toán ghi chép sổ sách thống kê ban đầu. Thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, vật tư, tiền vốn và sự vận động của chúng cho giám đốc. Đồng thời kiểm tra giám sát và hướng dẫn toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của công ty theo đúng quy định pháp luật của nhà nước . - Nhiệm vụ : +) Ghi chép, tính toán phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực kịp thời, liên tục và có hệ thống các tài sản, vật tư, tiền vốn hiện có cũng như tình hình luân chuyển và sử dụng chúng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. +) Thông qua việc ghi chép, tính toán, phản ánh để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, chế độ phân phối thu nhập và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, kiểm tra việc thực hiện quy định tài chính, việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn kinh phí. +) Cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin kinh tế cho việc điều hành hoạt động kinh doanh, tổng hợp phân tích các hoạt động kinh tế, tài chính, cho công tác thống kê và thông tin kinh tế các cấp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thu thập kịp thời đầy đủ toàn bộ chứng từ kế toán của công ty. Hướng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện tốt chế độ ghi chép, thống kê, luân chuyển chứng từ và các nghiệp vụ kế toán. Cấp phát, đối chiếu quyết toán và giao nộp hóa đơn theo quy định của chi cục thuế. +) Tổ chức toàn bộ công tác hạch toán phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động kinh doanh của công ty đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý, trên cơ sở điều lệ tổ chức kế toán nhà nước và các quy định về hạch toán hiện hành của Bộ tài chính. +) Giúp giám đốc công ty tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, tham gia nghiên cứu cải tiến hoạt động quản lý kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. *) S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: KÕ to¸n trëng kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµng KÕ to¸n thanh to¸n vµ tiªu thô KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tiÒn l ¬ng Thñ quü *) Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn: KÕ to¸n trëng: Theo dâi, tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cña c«ng ty ®ång thêi tham mu cho gi¸m ®èc nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s dông vèn. Tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¨ng cêng b¶o vÖ tµi s¶n vËt t vµ tiÒn vèn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµng: Theo dâi sù t¨ng gi¶m tiÒn mÆt vµ c¸c giao dÞch víi ng©n hµng. KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Theo dâi vµ tÝnh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi sù t¨ng gi¶m nguyªn gi¸, tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh. Thñ quü: N¾m gi÷ t×nh h×nh thu chi cña c«ng ty. *) H×nh thøc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n ®îc ¸p dông t¹i c«ng ty TNHH ViÖt ¸: C«ng ty TNHH ViÖt ¸ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. - Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung: Chøng tõ kÕ to¸n Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng , ®Þnh kú: §èi chiÕu, kiÓm tra: (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· kiÓm tra ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, tríc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung. (2) Nh÷ng chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cÇn qu¶n lý chi tiÕt hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc hîp lÖ, hîp ph¸p ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. (3) C¨n cø vµo sæ nhËt ký chung hµng ngµy kÕ to¸n ghi vµo sæ tµi kho¶n kÕ to¸n liªn quan. (4) Cuèi th¸ng c¨n cø sè liÖu ë sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (5) Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. (6) KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu giòa b¶ng tæng hîp chi tiÕt víi sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n t¬ng øng. (7) Sau khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt) ®îc dïng ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn ii: chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®Ò tµi: kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 2.1. Lý do nghiªn cøu ®Ò tµi kÕ to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện các chủ trương, chính sách và các chương trình nhằm phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đa dạng hoá các loại hình sở hữu, tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế cũng được thực hiện. Các doanh nghiệp được tự chủ trong hoạt động kinh doanh, Nhà nước điều tiết kinh tế bằng hoạt động tài chính. Trong hệ thống quản lý tài chính của doanh nghiệp, hạch toán kế toán là một bộ phận rất quan trọng, nó cung cấp những thông tin quan trọng cho bộ phận quản trị để phục vụ cho việc ra quyết định. Đồng thời nó cũng cung cấp những thông tin cần thiết cho những đối tượng có liên quan gián tiếp đến Công ty (cơ quan thuế, cơ quan chủ quản, các nhà đầu tư, các cổ động của Công ty...). Chính vì sự cần thiết đó mà việc hoàn thiện công tác kế toán không chỉ là mối quan tâm của Nhà nước mà còn có cả sự quan tâm sâu sắc từ phía chủ doanh nghiệp. Hơn bao giờ hết, chỉ khi các doanh nghiệp nhận thấy rằng nếu họ trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện công tác kế toán cùng với Nhà nước, sẽ đem lại cho họ những quyền lợi kinh tế thiết thực nhất thì khi đó việc hoàn thiện mới có hiệu quả và thể hiện đúng tinh thần của nó. Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, Nhà nước phải hoàn thiện công tác quản lý, trong đó có công tác hạch toán kế toán. Trong quá trình học tập tại trường, cũng như quá trình thực tập tại Công ty TNHH ViÖt ¸ em đã lấy đề tài “Công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH ViÖt ¸” làm nội dung bài viết của mình. * Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Như chúng ta đã biết, trong việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, thì việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng ở doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường đóng vai trò như một cầu nối trung gian, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Mục tiêu của các doanh nghiệp là tiêu thụ hàng hóa, song muốn có hàng để bán và để kinh doanh thường xuyên thì doanh nghiệp cần tổ chức thu mua thật khoa học, hợp lý đó chính là phương tiện để doanh nghiệp đạt được mục đích của mình. Chính vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. 2.2. Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 2.2.1 Kh¸i niÖm b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng Bán hàng là quá trình chuyển quyền sở hữu về hàng hoá, thành phẩm dịch vụ gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Quá trình bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp, bởi vì quá trình này chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị “tiền tệ” giúp cho các doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. Khi hàng hóa đã giao cho người mua và người bán đã thu được tiền thì khi đó quá trình bán hàng mới hoàn tất. Quá trình này diễn ra nhanh hay chậm, đơn giản hay phức tạp có mối quan hệ chặt chẽ với các phương thức bán hàng Số tiền thu được từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại được gọi là doanh thu bán hàng. Kết quả bán hàng là khoản chênh lệch giữa khoản doanh thu bán hàng thu về với các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình bán hàng. Trong doanh nghiệp thương mại thì kết quả bán hàng là kết quả chính tạo nên lợi nhuận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 của doanh nghiệp, thông qua việc xác định kết quả bán hàng, doanh nghiệp có thể biết được hiệu quả kinh doanh của mình, khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm, để có thể hoạch định các phương án kinh doanh có hiÖu qu¶ h¬n. 2.2.2 ý nghÜa cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng Trong nền kinh tế thị trường, đặc trưng lớn nhất của sản xuất hàng hoá là sản phẩm được sản xuất ra để nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường thông qua quá trình bán hàng với mục tiêu là tối đa hoá lợi nhuận. Đối với bản thân doanh nghiệp, tiêu thụ hàng hoá là cơ sở hình thành nên doanh thu và lợi nhuận, tạo ra thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, làm tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động, tiết kiệm được các chi phí, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước cùng các đối tượng khác có liên quan và cao hơn nữa là thực hiện giá trị thặng dư. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp đóng vai trò là một đơn vị kinh tế cơ sở. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp góp phần ổn định và phát triển toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu chung của toàn quốc gia. Mặt khác, thực hiện tốt quá trình bán hàng góp phần điều hòa giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền và hàng, giữa cung và cầu và là điều kiện đảm bảo sự phát triển cân đối trong ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Như vậy, tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy sử dụng nguồn lực và phân bổ các nguồn lực có hiệu quả đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng. 2.2.2 NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Ho¹t ®éng b¸n hµng cã liªn quan ®Õn nhiÒu kh¸ch hµng kh¸c nhau doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông nhiiªï ph¬ng thøc b¸n hµng vµ nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nh»m ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµngvµ thu håi nhanh tiÒn hµng tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn. §Ó c«ng t¸c qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng cã hiÖu qu¶ kÕ to¸n c«ng ty cã nhiÖm vô: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - N¾m b¾t ®Çy ®ñ, kÞp thêi khèi lîng, chÊt lîng, gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ nhËp - xuÊt - tån, tÝnh to¸n gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. - KiÓm tra gi¸m s¸t tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng, kÕ ho¹ch lîi nhuËn, kû luËt thanh to¸n vsf thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. - Cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c chøng thùc ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.2.3 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 2.2.3.1 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n. *) X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n. §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua thùc tÕ vµ chi phÝ mua cña sè hµng ®· xuÊt kho. - §¸nh gi¸ theo gi¸ mua thùc tÕ: Theo c¸ch ®¸nh gi¸ nµy khi nhËp kho hµng ho¸ kÕ to¸n ghi theo trÞ gi¸ mua thùc tÕ theo tõng lÇn nhËp hµng, sè tiÒn chi phÝ cho qu¸ tr×nh mua hµng ®îc h¹ch to¸n riªng ®Ó cuèi kú ph©n bæ cho hµng xuÊt kho nh»m x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho. V× mçi lÇn nhËp hµng theo tõng lÇn nhËp hµng kh¸c nhau cã gi¸ mua kh¸c nhau nªn khi xuÊt kho kÕ to¸n ph¶i tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p ®· ®¨ng ký ¸p dông. Do mçi c«ng ty cã ®Æc ®iÓm riªng nªn yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý kh¸c nhau. Do gi¸ gèc cña s¶n phÈm cña c¸c lÇn nhËp kh¸c nhau nªn ®Ó tÝnh gi¸ gèc hµng xuÊt kho kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng tån kho sau. +) Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: GÝa trÞ thùc tÕ cña hµng ho¸, s¶n phÈm b¸n ra tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña tõng l« hµng nhËp vÒ. +) Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: GÝa trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®îc mua trong kú, gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®îc tÝnh theo thêi kú hoÆc vµo mçi khi l« hµng vÒ tuú thuéc vµo t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. GÝa trÞ thùc tÕ hµng xuÊt kho = Sè lîng hµng xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn +) Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc: Trong ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®îc mua tríc th× ®îc xuÊt b¸n tríc vµ hµng tån kho tån l¹i cuèi kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµ hµng tån kho ®îc mua gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ mua cña l« hµng nhËp kho t¹i thêi ®iÓm ®Çu kú, gi¸ hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp kho ë hêi ®iÓn cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. +) Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc: Trong ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trªn gi¶ ®Þnh hµng tån kho ®îc mua sau th× ®îc xuÊt tríc vµ hµng tån kho mua tríc th× xuÊt sau. Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho' §Ó tÝnh ®îc trÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng xuÊt kho b¸n cÇn ph¶i ph©n bæ chi phÝ mua cho hµng ®· b¸n theo c«ng thøc: Chi phÝ ph©n bæ cho hµng xuÊt kho Chi phÝ ph©n bæ cho hµng tån kho ®Çu kú chi phÝ mua hµng ph¸t sinh trong kú + = x TrÞ gi¸ mua cña hµng tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ mua cña hµng nhËp kho trong kú TrÞ gÝa mua hµng xuÊt kho Trªn c¬ së trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho vµ chi phÝ mua hµng ®· tÝnh ®îc kÕ to¸n tæng hîp l¹i ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. - §¸nh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n: §èi víi doanh nghiÖp cã vËt t hµng ho¸ thêng xuyªn cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶, khèi lîng vµ chñng lo¹i, vËt t hµng ho¸ nhËp xuÊt kho nhiÒu th× cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. GÝa h¹ch to¸n lµ lo¹i gi¸ æn ®Þnh do doanh nghiÖp tù x©y dùng, gi¸ nµy kh«ng cã t¸c dông giao dÞch víi bªn ngoµi, viÖc xuÊt hËp kho hµng ngµy ®îc thùc hiÖn theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n ph¶i tÝnh ra gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. §Ó tÝnh ®îc trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho tríc hÕt ph¶i tÝnh hÖ sè gi¸ gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n cña hµng lu©n chuyÓn trong kú ( H ). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ cña + cña hµng cßn ®Çu kú hµng nhËp trong kú H = TrÞ gi¸ h¹ch to¸n hµng TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña + cßn ®Çu kú hµng nhËp trong kú Sau ®ã tÝnh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt kho trong kú TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng xuÊt trong kú = TrÞ gi¸ h¹ch to¸n hµng xuÊt trong kú x HÖ sè gi¸ chªnh lÖch gi÷a gi¸ TT vµ gi¸ HT - TÝnh gi¸ vèn hµng b¸n : sau khi tÝnh trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n ph¶i tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho sè hµng ®· b¸n , sau ®ã kÕ to¸n tæng hîp l¹i ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng ®· b¸n . TrÞ gi¸ vèn cña hµng ®· b¸n = TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®· b¸n + CPBH, CPQLDN cña sè hµng ®· b¸n Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc tÝnh to¸n ph©n bæ cho hµng ®· b¸n theo c«ng thøc: CPBH (CHQLDN) ph©n = bæ cho hµng ®· b¸n trong kú CPBH (CHQLDN) ph©n + bæ cho hµng cßn l¹i ®Çu kú CPBH (CHQLDN) ph¸t sinh trong kú CPBH (CHQLDN) ph©n bæ cho hµng cßn l¹i cuèi kú Trong ®ã: CPBH (CHQLDN) cÇn CPBH (CHQLDN) cÇn CPBH ph©n bæ cho sè hµng + TrÞ gi¸ ph©n bæ ph¸t sinh trong kú (CHQLDN) cÇn = ®Çu kú x hµng cßn ph©n bæ cho l¹i cuèi kú TrÞ gi¸ thùc TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng cßn hµng cßn cuèi kú + tÕ ®· b¸n trong kú l¹i cuèi kú -TrÞ gi¸ hµng xuÊt kho ph¶i ®îc tÝnh theo mét lo¹i gi¸ xuÊt kho. - TrÞ gi¸ hµng cßn cuèi kú chÝnh lµ sè d cuèi kú cña TK 151, TK 156, TK 157. 2.2.3.2 Tè chøc c«ng t¸c b¸n hµng. _ Ph¬ng thøc b¸n hµng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó tiªu thô hµng ho¸ nhanh t¨ng doanh sè b¸n hµng c¸c c«ng ty kh«ng ngõng ®a ra nh÷ng s¸ng kiÕn trong c«ng t¸c b¸n hµng ®Ó thu hót khach hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña m×nh. Ph¬ng thøc b¸n hµng cã ¶nh hëng quan träng vµ ph¶i phï hîp víi tõng kh¸ch hµng. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng nh: B¸n hµng trùc tiÕp, göi b¸n, b¸n hµng néi bé, b¸n tr¶ gãp ... *) B¸n hµng theo ph¬ng ph¸p b¸n hµng trùc tiÕp. B¸n hµng trùc tiÕp lµ ph¬ng ph¸p giao hµng cho ngêi mua trùc tiÕp t¹i kho cña doanh nghiÖp. Khi giao hµng cho ngêi mua doanh nghiÖp ®· nhËn ®î tiÒn hoÆc cã quyÒn thu tiÒn cña ngêi mua, gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®· ®îc thùc hiÖn v× vËy qu¸ tr×nh b¸n hµng ®· hoµn thµnh. +) Chøng tõ sö dông: PhiÕu xuÊt kho kiªm ho¸ ®¬n b¸n hµng. +) Tµi kho¶n sö dông: TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n. Néi dung kÕt cÊu TK 632- gi¸ vèn hµng b¸n TK 632 - GÝa vèn hµng b¸n - TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸ ®·, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú. - Ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ,chi phÝ nh©n c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ, kh«ng ®îc tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho mµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n cña kú kÕ to¸n. - Ph¶n ¸nh hao hôt, mÊt m¸t cña hµng tån kho sau khi trõ phÇn båi thêng do tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n g©y ra. - Ph¶n ¸nh chi phÝ tù x©y dùng, tù chÕ TSC§ vît trªn møc b×nh thêng kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng, tù chÕ hoµn thµnh. - Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n kho¶n ®· lËp dù phßng n¨m tríc. -Ph¶n ¸nh kho¶n hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m tµi chÝnh ( 31/12 ) ( chªnh lÖch gi÷a sè ph¶i trÝch lËp dù phßngn¨m nay nhá h¬n kho¶n ®· lËp dù phßng n¨m tríc ). - KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 632 - GÝa vèn hµng b¸n, cuèi kú kh«ng cã sè d. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp hµng b¸n theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. TK 156 TK 632 (1) TK 911 (4) TK 331 (2) TK 133 (3) (1) GÝa vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n trùc tiÕp. (2) Hµng ho¸ mua b¸n th¼ng kh«ng qua nhËp kho. (3) Hµng ho¸ ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i. (4) KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ®· b¸n. *) B¸n hµng theo ph¬ng thøc göi b¸n. - Chømg tõ sö dông: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu xuÊt kho. - Tµi kho¶n sö dông: TK 157 - Hµng göi ®i b¸n. Néi dung, kÕt cÊu TK 157-Hµng göi ®i b¸n. TK 157 - Hµng göi ®i b¸n - TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi cho - TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm, kh¸ch hµng hoÆc göi b¸n cho ®¹i lý, ký göi. dÞch vô ®· chÊp nhËn thanh to¸n. - TrÞ gi¸ dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng - TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm, nhng cha ®îc thanh to¸n. dÞch vô ®· göi ®i b¸n bÞ kh¸ch - KÕt chuyÓn cuèi kú trÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh hµng tr¶ l¹i. phÈm ®· göi ®i b¸n ®îc kh¸ch hµng chÊp - KÕt chuyÓn ®Çu kú trÞ gi¸ hµng nhËn thanh to¸n (Trêng hîp doanh nghiÖp ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i b¸n kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm cha ®îc kh¸ch hµng chÊp kª ®Þnh kú). nhËn thanh to¸n ( Trêng hîp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). Sè d: TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i,dÞch vô®· cung cÊp cha ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng göi ®i b¸n TK 156 TK 157 (1) TK 632 (3) TK 331 (2) TK 133 (1) GÝa vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho göi b¸n. (2) GÝa vèn thùc tÕ hµng mua vÒ göi b¸n th¼ng. (3) KÕt chuyÓn gi¸ vèn thùc tÕ hµng göi ®i b¸n. 2.2.4 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. 2.2.4.1 Doanh thu b¸n hµng. Theo chuÈn mùc sè 14 ban hµnh theo Q§ 149/ 2001/ Q§ - BTC ngµy 31/12/2001 doanh thu ®îc dÞnh nghÜa: Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: 1. Doanh nghiÖp ®· chuyÓn phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm cña hµng ho¸ cho ngêi mua. 2. Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u s¶n phÈm hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸. 3. Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -