Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qtnl tại công ty cao su sao vàng.

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Kinh nghiÖm thÕ giíi vµ thùc tiÔn n-íc ta cho thÊy, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét quèc gia nãi chung vµ mét doanh nghiÖp nãi riªng ®Òu phô thuéc vµo chÝnh s¸ch vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña quèc gia hay doanh nghiÖp ®ã. Tõ nhiÒu n¨m nay, ®Æc biÖt lµ tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI, §¶ng ta lu«n kh¼ng ®Þnh nguån lùc quan träng nhÊt ®Ó CNH – H§H ®Êt n-íc lµ con ng-êi do ®ã ®µo t¹o, båi d-ìng vµ ph¸t triÓn nguån lùc con ng-êi lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu vµ ®· ®-îc ®Çu t- ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ. Lµ mét sinh viªn theo häc n¨m thø t- cña truêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n chuyªn ngµnh QTKD TH em ®· nhËn thøc ®-îc râ r»ng. QTNL lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng hµng ®Çu, trong c«ng t¸c QTKD t¹i c¸c lo¹i h×nh DN. QTNL cã hiÖu qu¶ sÏ kh«ng chØ mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho DN mµ cßn gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng vµ phóc lîi cho toµn x· héi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty “Cao Su Sao V¯ng” cïng víi sù kÕt hîp gi÷a c¬ së lý thuyÕt ®· ®-îc häc tËp t¹i tr-êng vµ viÖc ®i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu c«ng t¸c QTNL t¹i C«ng ty. Em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi cña luËn v¨n tèt nghiÖp l¯ “Mét sè gi°i ph¸p nhºm ho¯n thiÖn c«ng t¸c QTNL t¹i c«ng ty Cao Su Sao V¯ng”. VÒ kÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ QTNL Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c QTNL t¹i C«ng ty Cao su Sao vµng. Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c QTNL t¹i C«ng ty Cao su Sao vµng. Còng qua bµi viÕt nµy, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c c«, chó trong C«ng ty Cao su Sao vµng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc tËp t¹i C«ng ty. Còng nh- sù tËn t×nh h-íng dÉn cña hai thÇy gi¸o : Ph¹m V¨n Minh vµ TrÇn Quang Huy ®Ó gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, do thêi gian nghiªn cøu vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em vÉn kh«ng thÓ tr¸nh khái mét vµi thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù nhËn xÐt, gãp ý cña c¸c ThÇy, C« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®-îc hoµn thiÖn mét c¸ch tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1 Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ nh©n lùc I. Kh¸i niÖm vµ thùc chÊt cña QTNL: Trong sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX ®· mang l¹i nh÷ng viÔn c¶nh to lín thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¹o kh¶ n¨ng khai th¸c toµn diÖn nh÷ng tiÒm n¨ng vÒ trÝ lùc vµ thÓ lùc cña con ng-êi. Ngµy nay, ng-êi ta ®· buéc ph¶i thõa nhËn vai trß ngµy cµng t¨ng cña con ng-êi trong s¶n suÊt còng nh- trong mäi lÜnh vùc kh¸c cña ®êi sèng x· héi. Víi c¸ch hiÓu th«ng th-êng, nh©n lùc lµ nguån lùc cña mçi con ng-êi bao gåm thÓ lùc vµ trÝ lùc. Ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng nÕu nh- trong s¶n suÊt kinh doanh truyÒn thèng tr-íc ®©y, viÖc tËn dông tiÒm n¨ng con ng-êi vÒ thÓ lùc lµ chñ yÕu, th× ngµy nay nh÷ng h×nh thøc sö dông linh ho¹t nguån lùc tiÒm n¨ng vÒ trÝ lùc cña con ng-êi ®ang ®-îc c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ®¹i rÊt quan t©m. Cïng víi c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ nh©n lùc ng-êi ta ®· ®-a ra kh¸ nhiÒu c¸c kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ c¸c khÝa c¹nh cña QTNL:  Cã ý kiÕn cho rºng: “QTNL (hay cßn gäi l¯ QTNS, QTL§) l¯ lÜnh vùc theo dâi, h-íng dÉn, ®iÒu chØnh, kiÓm tra sù trao ®æi chÊt (n¨ng l-îng, tinh thÇn, b¾p thÞt) gi÷a con ng-êi víi c¸c yÕu tè vËt chÊt cña tù nhiªn (c«ng cô , ®èi t-îng lao ®éng vµ n¨ng lùc) trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña con ng-êi, nhºm duy tr×, sö dông v¯ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng v« tËn cða con ng­êi”. Kh«ng mét ho¹t ®éng nµo cña tæ chøc mang l¹i hiÖu qu¶ nÕu thiÕu QTNL. QTNL lµ nguyªn nh©n cña sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Môc tiªu c¬ b¶n cña bÊt kú tæ chøc nµo còng lµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cña tæ chøc ®ã. QTNL lµ mét bé phËn cÊu thµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp.  Ngoµi ra cßn cã ý kiÕn cho rºng: “Qu°n trÞ nh©n sù (gäi t¾t cða qu°n trÞ t¯i nguyªn nh©n sù) lµ viÖc tuyÓn mé, tuyÓn chän, duy tr×, ph¸t triÓn, sö dông, ®éng viªn 2 vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tµi nguyªn nh©n sù th«ng qua tæ chøc, nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu cða tæ chøc”. Tµi nguyªn nh©n sù ë ®©y bao gåm tÊt c¶ mäi c¸ nh©n tham gia vµo bÊt cø ho¹t ®éng nµo cña mét tæ chøc, bÊt kÓ vai trß cña hä lµ g×? Vµ tæ chøc ë ®©y cã thÓ lµ mét doanh nghiÖp, mét c¬ quan nhµ n-íc, mét bÖnh viÖn, nhµ thê hay bÊt kú mét ho¹t ®éng, bé phËn nµo cã sö dông nguån lùc con ng-êi. Nh- vËy, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®-îc ch¾c ch¾n r»ng qu¶n trÞ nh©n lùc cña mét tæ chøc lµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguån nh©n lùc cña tæ chøc ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §©y lµ kh©u quan träng hµng ®Çu vµ kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. Nã gióp cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao nhÊt cã thÓ. II. §èi t-îng, néi dung nghiªn cøu cña QTNL? 1. §èi t-îng C«ng t¸c QTNL lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Nã nh»m môc ®Ých nghiªn cøu, ph¸t triÓn, më réng vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn nh©n lùc nãi chung vµ nguån lùc riªng cã ë mçi con ng-êi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguån lùc riªng cã cña mçi con ng-êi bao gåm hai mÆt lµ thÓ lùc vµ trÝ lùc: +ThÓ lùc phô thuéc vµo t×nh tr¹ng søc khoÎ cña con ng-êi, møc sèng, thu nhËp, chÕ ®é ¨n uèng, lµm viÖc, nghØ ng¬i. Ngoµi ra nã cßn phô thuéc vµo tuæi t¸c, giíi tÝnh, thêi gian c«ng t¸c cña ng-êi ®ã. +TrÝ lùc bao gåm tµi n¨ng, n¨ng khiÕu còng nh- quan ®iÓm, lßng tin, nh©n c¸ch cña ng-êi ®ã. §©y lµ mét tiÒm lùc tiÒm Èn bªn trong cña mâi ng-êi cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p khai th¸c phï hîp. Nh- vËy, ®èi t-îng nghiªn cøu cña QTNL lµ tæng thÓ c¸c c«ng t¸c, ho¹t ®éng t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn thÓ lùc vµ trÝ lùc cña ng-êi lao ®éng ®ã nh»m ph¸t huy tèi ®a n¨ng suÊt lao ®éng cña ng-êi ®ã, còng nh- sù kÕt hîp hµi hoµ nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh cña m×nh. 3 2. Néi dung cña QTNL 2.1. Ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc:  Kh¸i niÖm: Ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc lµ mét tiÕn tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ c¸c ch-¬ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o r»ng tæ chøc sÏ cã ®óng sè l-îng, sè ng-êi ®-îc bè trÝ ®óng lóc, ®óng n¬i vµ ®óng chç.Trong mét doanh nghiÖp, nÕu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ to lín trong tiÕn tr×nh tuyÓn dông vµ sö dông nguån nh©n lùc sau nµy  Quy tr×nh ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc gåm c¸c b-íc sau: - B-íc 1: Dù b¸o nhu cÇu vÒ nh©n lùc: Nh×n chung khi dù b¸o nguån nh©n lùc, nhµ qu¶n trÞ ph¶i tÝnh ®Õn nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau. Theo quan ®iÓm thùc tÕ th× viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty lµ quan träng nhÊt ®Ó tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ -íc tÝnh lao ®éng cÇn thiÕt. Ngoµi ra nhµ qu¶n lý cßn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè nh-: + Sè ng-êi thay thÕ dù kiÕn lµ bao nhiªu? + ChÊt l-îng vµ nh©n c¸ch nh©n viªn cÇn ph¶i cã tiªu chuÈn g×? hay n¨ng suÊt lao ®éng cña mét bé phËn hoÆc toµn bé doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ë møc ®é nµo lµ phï hîp, ngoµi ra cßn dùa vµo b¶ng m« t¶ c«ng viÖc vµ tiªu chuÈn c«ng viÖc. + Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. + Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ n©ng cÊp chÊt l-îng cña s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc x©m nhËp vµo thÞ tr-êng míi. + Sù thay ®æi vÒ c«ng viÖc vµ tæ chøc hµnh chÝnh lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. + Nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n-íc, bé, ngµnh, cÊp trªn ®èi víi viÖc tuyÓn dông nh©n viªn. Bªn c¹nh viÖc dù b¸o nhu cÇu nh©n sù cung cÊp cho c¸c nhµ Qu¶n trÞ c¸c th«ng tin vÒ sè l-îng lao ®éng cÇn thiÕt, vÞ trÝ cÇn lao ®éng, chÊt l-îng lao ®éng (tr×nh ®é, n¨ng suÊt) th× cÊp qu¶n trÞ còng ph¶i x¸c ®Þnh xem cã nh÷ng nguån cung cÊp lao ®éng nµo? ChÊt l-îng lao ®éng cña c¸c nguån ra sao ? ViÖc tiÕp cËn c¸c nguån ®ã cã dÔ hay kh«ng?... 4 - B-íc 2: §Ò ra c¸c chÝnh s¸ch:Sau khi c¸c chuyªn viªn ph©n tÝch vµ ®èi chiÕu gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty vÒ phÇn nh©n sù, phßng tæ chøc c¸n bé sÏ ®Ò ra mét sè chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó cÊp trªn xÐt duyÖt. - B-íc 3 : Sau khi ®· cã kÕ ho¹ch cô thÓ, nhµ QTNS sÏ phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh©n sù. Cô thÓ cã hai tr-êng hîp sau: + ThiÕu nh©n viªn: Trong tr-êng hîp thiÕu nh©n viªn ®óng theo kh¶ n¨ng, nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh thuyªn chuyÓn nh©n viªn theo ®óng kh¶ n¨ng vµ tiÒm n¨ng cña hä hoÆc th¨ng chøc vµ gi¸ng chøc theo ®óng kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc, hoÆc còng cã thÓ ph¶i tuyÓn dông tõ bªn ngoµi. + Thõa nh©n viªn: Trong tr-êng hîp thõa nh©n viªn, nhµ qu¶n trÞ cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau ®©y : H¹n chÕ tuyÓn dông, gi¶m bít giê lao ®éng, cho vÒ h-u sím, gi·n thî hoÆc cho nghØ t¹m thêi. - B-íc 4: KiÓm tra, ®¸nh gi¸. Trong mçi giai ®o¹n nhµ qu¶n trÞ ph¶i th-êng xuyªn kiÓm so¸t xem c¸c kÕ ho¹ch vµ ch-¬ng tr×nh cã phï hîp víi môc tiªu ®· ®Ò ra hay kh«ng, ®Ó tõ ®ã tiÕn hµnh ®iÒu chØnh vµ rót kinh nghiÖm. 2.2. TuyÓn dông nh©n viªn TuyÓn dông nh©n viªn gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp v× nã quyÕt ®Þnh sè l-îng, chÊt l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã hîp lý hay kh«ng.NÕu qu¸ tr×nh tuyÓn dông ®-îc tiÕn hµnh tèt sÏ gióp C«ng ty t×m ®-îc nh÷ng lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc. Nh÷ng nh©n viªn kh«ng ®ñ n¨ng lùc cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ lµm ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, cã khi cßn lµ nguån gèc cña sù mÊt ®oµn kÕt, chia rÏ néi bé doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, do chi phÝ tuyÓn dông lín nªn khi c«ng t¸c tuyÓn dông kh«ng ®¹t yªu cÇu sÏ lµm l·ng phÝ cho C«ng ty vÒ c¶ thêi gian vµ chi phÝ.  Yªu cÇu cña viÖc tuyÓn chän nh©n viªn vµo lµm viÖc cho doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o: - TuyÓn chän nh÷ng ng-êi cã chuyªn m«n cÇn thiÕt, cã thÓ lµm viÖc ®¹t tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao, hiÖu suÊt c«ng t¸c tèt. 5 - TuyÓn ®-îc nh÷ng ng-êi cã kû luËt, trung thùc, g¾n bã víi c«ng viÖc, víi doanh nghiÖp. - TuyÓn ®-îc nh÷ng ng-êi cã søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi trong doanh nghiÖp víi nhiÖm vô ®-îc giao. NÕu tuyÓn chän kh«ng kü, tuyÓn chän sai, tuyÓn theo c¶m tÝnh hoÆc theo mét søc Ðp nµo ®ã, sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ lín trong viÖc sö dông nguån nh©n lùc ®· ®-îc tuyÓn chän.  Nguån tuyÓn chän bao gåm hai nguån lµ nguån néi bé vµ nguån bªn ngoµi. - Nguån néi bé : Nguån nµy t¹o lËp b»ng c¸ch ®Ò b¹t, thuyªn chuyÓn, c©n nh¾c tõ bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c, tõ cÊp nµy sang cÊp kh¸c. + ¦u ®iÓm:  T¹o ra sù thi ®ua c¹nh tranh tÝch cùc trong nh©n viªn, kÝch thÝch hä lµm viÖc nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o, n¨ng suÊt, chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ h¬n.  Hä lµ ng-êi ®· quen thuéc, n¾m v÷ng ®-îc ®iÒu lÖ, phong c¸ch ho¹t ®éng, môc tiªu chiÕn l-îc cña c«ng ty, cho nªn khi tiÕp nhËn c«ng viÖc míi hä dÔ dµng thÝch nghi h¬n.  C¸c nh©n viªn nµy ®· ®-îc thö th¸ch lßng trung thµnh, th¸i ®é vµ ý thøc lµm viÖc còng nh- c¸c mèi quan hÖ, kinh nghiÖm lµm viÖc trong c«ng ty. + Nh-îc ®iÓm:  Nh©n viªn ®· qu¸ quen thuéc víi nèi lµm viÖc cò nªn rÊt khã cã thÓ cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, chñ ®éng trong c«ng viÖc.  Nh©n viªn míi sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc thÓ hiÖn quyÒn lùc l·nh ®¹o vµ quyÕt ®Þnh cña m×nh v× hä muèn gi÷ ®-îc sù b×nh ®¼ng tr-íc ®ã. - Nguån bªn ngoµi: Bao gåm nh÷ng ng-êi kh«ng thuéc vÒ lùc l-îng lao ®éng hiÖn t¹i cña c«ng ty. Cã thÓ chia thµnh mét sè nguån chÝnh sau: Ng-êi th©n cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong C«ng ty giíi thiÖu. C¸c nh©n viªn cò cña c«ng ty. Sinh viªn míi tèt nghiÖp cña c¸c tr-êng ®¹i häc, cao ®¼ng. Nh©n viªn cña h·ng kh¸c. 6 C¸c øng viªn tù nép ®¬n xin viÖc. + ¦u ®iÓm cña nguån nµy: lµ viÖc ®-a nh©n tè míi vµo tæ chøc sÏ mang l¹i ®-îc nguån sinh khÝ míi cho tæ chøc. + Nh-îc ®iÓm: MÊt thêi gian tuyÓn dông, huÊn luyÖn, ®µo t¹o vµ thö viÖc do ®ã sÏ ph¶i tiªu tèn mét kho¶n chi phÝ cao.  Qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n viªn : TuyÓn dông nh©n viªn lµ qu¸ tr×nh thu nhËp ng-êi cã kh¶ n¨ng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Õn ®¨ng ký, nép ®¬n, t×m viÖc lµm. Tr×nh tù cña c«ng t¸c tuyÓn dông gåm c¸c b-íc: - B-íc 1 : ChuÈn bÞ tæ chøc, tuyÓn dông: cÇn x¸c ®Þnh ®-îc sè l-îng nh©n viªn cÇn tuyÓn dông vµo c¸c bé phËn phßng, ban vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông cña C«ng ty ®Ó qu¸ tr×nh tuyÓn dông cã thÓ diÔn ra mét c¸ch hîp lÖ. - B-íc 2: Th«ng b¸o tuyÓn dông: §©y còng lµ qu¸ tr×nh tuyÓn mé nh©n viªn. Ng-êi qu¶n lý vµ c¸c phßng ban thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông sÏ th«ng b¸o réng r·i nh÷ng yªu cÇu vÒ nh©n viªn cÇn tuyÓn vµo c¸c phßng ban, hay tæ chøc nµo ®ã. B-íc nµy ®¶m b¶o t¹o c¬ héi cho tÊt c¶ mäi ng-êi muèn tham gia thi tuyÓn cã c¬ héi thi tuyÓn vµo c¸c vÞ trÝ phï hîp nhÊt. - B-íc 3: Thu thËp, nghiªn cøu vµ xÐt duyÖt hå s¬ xin viÖc cña c¸c øng viªn. + B-íc nµy ph¶i ®¶m b¶o ®-îc mét sù c«ng b»ng trong viÖc xÐt chän øng viªn nµo phï hîp víi c«ng viÖc nhÊt. + §¬n xin viÖc ph¶i ®¶m b¶o theo mÉu quy ®Þnh cña c«ng ty trong ®ã thÓ hiÖn c¸c th«ng tin vÒ tr×nh ®é häc vÊn, c¸c thµnh tÝch còng nh- kinh nghiÖm ®· ®¹t ®-îc tr-íc ®©y, nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ yÕu tè cña tõng øng viªn, c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc cã thÓ sö dông ®-îc trong c«ng viÖc, c¸c v¨n b»ng, chøng chØ ®· ®¹t ®-îc (b¶n sao hoÆc b¶n gèc). + S¬ yÕu lý lÞch ph¶i nªu râ ®-îc hoµn c¶nh cña c¸ nh©n vµ gia ®×nh. - B-íc 4 : KiÓm tra s¸t h¹ch mét c¸ch trùc tiÕp tõng øng viªn. Nh©n viªn hay c¸n bé tuyÓn dông cña C«ng ty sÏ thùc hiÖn c«ng t¸c pháng vÊn vµ ®-a ra c¸c bµi tr¾c nghiÖm ®èi víi tõng øng viªn ®Ó xem xÐt kh¶ n¨ng, tr×nh ®é thùc hiÖn cña øng viªn ®ã trong tõng lÜnh vùc cô thÓ. §©y lµ b-íc khã kh¨n nhÊt ®èi 7 víi mçi øng viªn vµ còng lµ b-íc quan träng nhÊt trong c«ng t¸c tuyÓn dông nh»m chän ra ®-îc mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt øng viªn ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. - B-íc 5: QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông : Sau khi ®· thùc hiÖn kiÓm tra s¸t h¹ch, ban tuyÓn dông cÇn nhanh chãng ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän c¸c øng viªn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kh¸c nhau cña c«ng viÖc mét c¸ch c«ng b»ng vµ chÝnh x¸c nhÊt. Sau ®ã tr-ëng phßng nh©n sù sÏ ®Ò nghÞ gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông vµ thùc hiÖn ký hîp ®ång víi nh©n viªn míi, trong ®ã ph¶i ghi râ chøc vô, tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n, l-¬ng bæng, thêi gian thö viÖc, khÕ -íc. - B-íc 6: Thö th¸ch nh©n viªn míi ®-îc tuyÓn dông. Ng-êi lao ®éng míi ®-îc tuyÓn dông cÇn ph¶i cã thêi gian thö viÖc, ®©y lµ thêi kú ng-êi lao ®éng ®-îc quan s¸t ®Ó x¸c ®Þnh râ sù phï hîp cña m×nh víi c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng ®¶m nhËn c«ng viÖc cña m×nh. Thêi kú thö viÖc nµy sÏ kh«ng ®-îc phÐp dµi qu¸ kÓ tõ khi b¾t ®Çu lµm viÖc. NÕu ng-êi lao ®éng kh«ng ®¹t ®-îc nh÷ng ®ßi hái cña C«ng ty vÒ c«ng viÖc ®¶m nhËn th× khi hÕt thêi gian thö viÖc ng-êi ®ã sÏ bÞ lo¹i khái c«ng ty. Cßn nÕu sau thêi gian thö viÖc anh ta ®· ®¹t ®-îc yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc vµ chÊp nhËn thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã th× sÏ chÝnh thøc trë thµnh nh©n viªn cña c«ng ty. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän nµy tuú tõng yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc mµ møc ®é tuyÓn chän trong c¸c b-íc sÏ diÔn ra ®¬n gi¶n hay phøc t¹p lµ kh¸c nhau. ViÖc tuyÓn chän mét nhµ qu¶n trÞ ph¶i phøc t¹p h¬n ®èi víi viÖc tuyÓn chän mét nh©n viªn, do yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc lµ cao h¬n. Do ®ã ng-êi thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän ph¶i biÕt s¾p xÕp c¸c møc ®é yªu cÇu mét c¸ch chÝnh x¸c phï hîp vµ khoa häc Nh- vËy, viÖc tuyÓn chän lao ®éng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i tíi c«ng t¸c QTNL cña C«ng ty. Nã gióp C«ng ty cã ®-îc lùc l-îng lao ®éng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña m×nh vµ cã ®-îc mét c¬ cÊu lao ®éng hîp lý víi C«ng ty. §ång thêi mang l¹i lîi Ých cho c¶ C«ng ty, ng-êi lao ®éng vµ x· héi. 2.3 Hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng: Ph©n c«ng lao ®éng trong doanh nghiÖp ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Do chuyªn m«n ho¸ lao ®éng, c«ng cô lao ®éng cho phÐp ng-êi lao ®éng cã 8 thÓ thùc hiÖn mét lo¹t c¸c b-íc c«ng viÖc. Do giíi h¹n ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh, ng-êi c«ng nh©n nhanh chãng n¾m b¾t ®-îc c¸c kü n¨ng, kü x¶o lµm viÖc, gi¶m thêi gian ®µo t¹o vµ chi phÝ ®µo t¹o ®ång thêi sö dông triÖt ®Ó kh¶ n¨ng riªng biÖt cña tõng ng-êi. Ph©n c«ng lao ®éng trong C«ng ty lµ qu¸ tr×nh t¸ch biÖt hay chia nhá nh÷ng ho¹t ®éng lao ®éng trong tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty thµnh nh÷ng nhiÖm vô lao ®éng cô thÓ g¾n víi tõng ng-êi lao ®éng phï hîp víi nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é tay nghÒ, së thÝch, phÈm chÊt trong qu¸ tr×nh lao ®éng song song nh»m môc ®Ých t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chu kú s¶n xuÊt do viÖc nhanh chãng n¾m b¾t c¸c kü n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc. Ph©n c«ng c«ng viÖc trong néi bé c«ng ty ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau: ph©n c«ng lao ®éng theo chøc n¨ng; ph©n c«ng lao ®éng theo c«ng nghÖ, ph©n c«ng lao ®éng theo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc. HiÖp t¸c lao ®éng lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt hay phãi hîp c¸c ho¹t ®éng cña tõng c¸ nh©n ng-êi lao ®éng còng nh- c¸c bé phËn cña c«ng ty nh»m hoµn thµnh môc tiªu s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Trong hiÖp t¸c lao ®éng viÖc tæ chøc c¸c ca kÝp ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña kinh doanh nh-ng ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o søc khoÎ cho ng-êi lao ®éng, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c c«ng viÖc. S¶n xuÊt dùa trªn c¬ së m¸y mãc vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®· t¹o ra c¸c h×nh thøc ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng míi, ®ßi hái nhiÒu lo¹i c«ng nh©n lµnh nghÒ kh¸c nhau ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, do ®ã ®ßi hái sù ph©n c«ng tØ mØ, chÆt chÏ, chÝnh x¸c, tÝnh to¸n ®Õn c¸c tû lÖ kh¸c nhau, ®Õn tr×nh ®é lµnh nghÒ kh¸c nhau, ®Õn sù ®µo t¹o c¸c lo¹i lao ®éng cho phï hîp víi nhu cÇu vµ biÕn ®éng vÒ lao ®éng trong c«ng ty. 2.4 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: ViÖc ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c lo¹i lao ®éng lµ mét ®ßi hái th-êng xuyªn n»m trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vÒ mÆt chÊt l-îng. Do ®ã, ho¹t ®éng ®µo t¹o lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong m«i tr-êng c¹nh tranh hiÖn nay. Nhê cã ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n mµ n¨ng suÊt lao ®éng ®-îc c¶i thiÖn, gi¶m bít tai n¹n lao ®éng, gi¶m bít mét phÇn c«ng 9 viÖc cña ng-êi qu¶n lý.ViÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nhiÖm vô kh«ng chØ cña riªng tæ chøc mµ c¶ c¸ nh©n trong tæ chøc ®ã. Môc tiªu cña c¸c chøc n¨ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®-îc ph¶n ¸nh tæng qu¸t qua ba yÕu tè:. - §µo t¹o : lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng-êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng t¸c cña m×nh. - Gi¸o dôc : lµ qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó chuÈn bÞ cho ng-êi lao ®éng cã thÓ chuyÓn sang ®-îc mét c«ng viÖc míi trong mét thêi gian thÝch hîp. - Ph¸t triÓn: lµ qu¸ tr×nh häc tËp båi d-ìng nh÷ng kiÕn thøc míi ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña sù tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt. Nh- vËy, viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. §µo t¹o gióp tõng b-íc ph¸t triÓn vµ n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ng-êi lao ®éng th«ng qua qu¸ tr×nh lµm viÖc, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña hä mét c¸ch toµn diÖn trong tõng giai ®o¹n, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng viÖc vµ ®¹t ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng cao nhÊt cã thÓ. 2.5 C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ x©y dùng chÕ ®é lµm viÖc nghØ ng¬i hîp lý §iÒu kiÖn lao ®éng lu«n lµ nh÷ng yÕu tè quan träng mµ C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn. Nã cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn ng-êi lao ®éng. Bëi ®iÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng hîp c¸c nh©n tè cña m«i tr-êng vµ s¶n xuÊt cã ¶nh h-ëng ®Õn søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng. Ng-êi ta cã thÓ chia c¸c nh©n tè cña ®iÒu kiÖn lao ®éng thµnh n¨m nhãm sau: - Nhãm ®iÒu kiÖn t©m sinh lý. - Nhãm ®iÒu kiÖn vÖ sinh phßng bÖnh vµ an toµn x· héi cña m«i tr-êng. - Nhãm ®iÒu kiÖn thÈm mü cña lao ®éng. - Nhãm ®iÒu kiÖn t©m lý x· héi. - Nhãm ®iÒu kiÖn chÕ ®é lµm viÖc vµ nghØ ng¬i C¸c nhãm nh©n tè trªn ®Òu cã t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Mçi nh©n tè kh¸c nhau cã møc ®é t¸c ®éng, ¶nh h-ëng kh¸c nhau. Trong b¶n th©n tõng nh©n tè còng cã møc ®é ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh. T¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ®iÒu kiÖn lao ®éng ®-îc chia lµm hai lo¹i: 10 + T¸c ®éng t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho con ng-êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng. + T¸c ®éng t¹o ra ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi cã thÓ g©y ra nguy hiÓm dÉn ®Õn ¶nh h-ëng xÊu tíi søc khoÎ, kh¶ n¨ng lµm viÖc cña con ng-êi. §iÒu kiÖn lao ®éng lu«n lµ nh÷ng yÕu tè quan träng mµ C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn. Nã cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn ng-êi lao ®éng. Bëi ®iÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng hîp c¸c nh©n tè cña m«i tr-êng vµ s¶n xuÊt cã ¶nh h-ëng ®Õn søc khoÎ vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng. Ng-êi ta cã thÓ chia c¸c nh©n tè cña ®iÒu kiÖn lao ®éng thµnh n¨m nhãm sau: - Nhãm ®iÒu kiÖn t©m sinh lý. - Nhãm ®iÒu kiÖn vÖ sinh phßng bÖnh vµ an toµn x· héi cña m«i tr-êng. - Nhãm ®iÒu kiÖn thÈm mü cña lao ®éng. - Nhãm ®iÒu kiÖn t©m lý x· héi. - Nhãm ®iÒu kiÖn chÕ ®é lµm viÖc vµ nghØ ng¬i. C¸c nhãm nh©n tè trªn ®Òu cã t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Mçi nh©n tè kh¸c nhau cã møc ®é t¸c ®éng, ¶nh h-ëng kh¸c nhau. Trong b¶n th©n tõng nh©n tè còng cã møc ®é ¶nh h-ëng nhÊt ®Þnh. T¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ®iÒu kiÖn lao ®éng ®-îc chia lµm hai lo¹i: + T¸c ®éng t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho con ng-êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng. + T¸c ®éng t¹o ra ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi cã thÓ g©y ra nguy hiÓm dÉn ®Õn ¶nh h-ëng xÊu tíi søc khoÎ, kh¶ n¨ng lµm viÖc cña con ng-êi. NhiÖm vô cña c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng lµ ®-a hÕt tÊt c¶ c¸c nh©n tè ®iÒu kiÖn lao ®éng vµo tr¹ng th¸i tèi -u ®Ó chóng kh«ng dÉn ®Õn sù vi ph¹m c¸c ho¹t ®èng sèng cña con ng-êi vµ ng-îc l¹i cã thÓ t¸c ®éng thóc ®Èy, cñng cè søc khoÎ, n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc. 2.6 T¹o ®éng lùc trong lao ®éng : T¹o ®éng lùc cho ng-êi lao ®éng trong c«ng ty lµ mét yªu cÇu cÇn ®Æt ra ®èi víi nhµ qu¶n trÞ . HiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån lao ®éng ®· ®-îc tuyÓn chän phô thuéc vµo c«ng t¸c ®éng lùc cho ng-êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lao ®éng, s¶n xuÊt 11 kinh doanh cña m×nh. T¹o ®éng lùc cho ng-êi lao ®éng tèt sÏ gióp cho ng-êi lao ®éng hoµn thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c c«ng viÖc vµ chÊt l-îng c«ng viÖc ®-îc giao. Trong mét doanh nghiÖp c«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng-êi lao ®éng ®-îc thÓ hiÖn qua viÖc khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng trong c«ng ty(CBCNV-L§). KhuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi CBCNV - L§ nh»m môc ®Ých duy tr× lßng trung thµnh cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, kÝch thÝch ®-îc nh÷ng s¸ng kiÕn míi, c¶i tiÕn kü thuËt, ph¸t minh, s¸ng chÕ, n©ng cao biÖn ph¸p sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÕt kiÖm ®-îc nguyªn vËt liÖu, t¹o ra cho ng-êi lao ®éng mét kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i, ®Çm Êm nh- trong mét gia ®×nh. - KhuyÕn kÝch vËt chÊt: §©y lµ mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy nh©n viªn lµm viÖc tù gi¸c, nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiªm, phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. KÕ ho¹ch kÝch thÝch vËt chÊt rÊt ®a d¹ng, nã phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh-: tiÒn th-ëng, h×nh thøc tr¶ l-¬ng, møc l-¬ng kh¸c nhau, c¸c h×nh thøc ph¹t, kû luËt b»ng kinh tÕ, ®¸nh vµo thu nhËp cña nh©n viªn. + §èi víi hÖ thèng tiÒn l-¬ng: Toµn bé tiÒn l-¬ng cña c¸c ®¬n vÞ C«ng ty, xÝ nghiÖp tr¶ cho nh©n viªn do c«ng viÖc lµm hä lµ ®éng lùc chñ yÕu gióp nh©n viªn lµm thuª duy tr× vµ n©ng cao møc sèng cña hä vµ gia ®×nh, do ®ã ®èi víi mçi møc ®é l-¬ng ®-îc tr¶ kh¸c nhau sÏ cã c¸c møc chÊt l-îng c«ng viÖc kh¸c nhau ®-îc thùc hiÖn t-¬ng øng. + Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi hÖ thèng tiÒn l-¬ng.  §¶m b¶o tÝnh ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu vµ cã thÓ kiÓm tra nhanh chãng.  Trong tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cã hai phÇn cøng vµ mÒm: ph©n cøng lµ phÇn thu nhËp æn ®Þnh t-¬ng ®èi theo thêi gian, cßn phÇn mÒm lµ phÇn l-¬ng thay ®æi theo tõng giai ®o¹n kh¸c nhau cña tõng thêi kinh doanh vµ dÔ dµng ®iÒu chØnh ®-îc.  HÖ thèng tiÒn l-¬ng ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ mÆt ph¸p lý, thÓ hiÖn ®-îc tÝnh c«ng b»ng gi÷a c¸c nh©n viªn trong C«ng ty, cã sù so s¸nh víi hÖ thèng tiÒn l-¬ng cña c¸c C«ng ty kh¸c vµ møc l-¬ng trung b×nh toµn x· héi. 12  Tr¶ l-¬ng ph¶i c¨n cø vµo n¨ng lùc, møc ®é ®ãng gãp cña tõng nh©n viªn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ngoµi ra cßn cã c¸c kho¶n trî cÊp cho c¸c ®èi t-îng ®Æc biÖt nh»m t¹o ®éng lùc vµ lßng tin cña nh©n viªn, gióp ®ì nh©n viªn trong c¸c tr-êng hîp ®Æc biÖt khã kh¨n. + C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng chñ yÕu hiÖn nay gåm cã : Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm vµ chÊt l-îng s¶n phÈm: C¨n cø vµo sè l-îng vµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm lµm ra cña mçi nh©n viªn ®Ó x¸c ®Þnh møc l-¬ng hîp lý cho ng-êi lao ®éng. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng phæ biÕn nhÊt hiÖn nay, nhÊt lµ ®èi víi c¸c c«ng nh©n trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ c¸c nh©n viªn trong lÜnh vùc tiªu thô. H×nh trøc tr¶ l-¬ng nµy g¾n liÒn víi møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh. Tr¶ l-¬ng theo thêi gian : ¸p dông ®èi víi nh÷ng lo¹i lao ®éng mµ kh«ng thÓ tÝnh ®-îc khèi l-îng s¶n phÈm, kh«ng ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c ®-îc: VÝ dô nh- nh÷ng nh©n viªn thuéc lÜnh vùc v¨n phßng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ... Tr¶ l-¬ng kho¸n theo doanh sè: §èi víi doanh nghiÖp thuÇn tuý th× th-êng lÊy doanh sè b¸n ra trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh lµm c¬ së ®Ó tÝnh l-¬ng. H×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy ®«i khi kh«ng phï hîp do ng-êi lao ®éng sÏ chØ quan t©m ®Õn doanh sè b¸n ®-îc mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn uy tÝn, chÊt l-îng cña s¶n phÈm. §iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp. L-¬ng kÕt hîp víi th-ëng: H×nh thøc nµy nh»m kh¾c phôc h¹n chÕ ®èi víi c¸c h×nh thøc tr¶ l-îng trªn vµ còng t¹o ra sù kÝch thÝch ®ãi víi nh©n viªn trong c«ng ty. Tuy nhiªn h×nh thøc th-ëng ph¶i ®i ®«i víi ph¹t trong mét sè tr-êng hîp vi ph¹m kû luËt. Nh÷ng khuyÕn kÝch vÒ mÆt tinh thÇn: KÝch thÝch vËt chÊt ®èi víi ng-êi lao ®éng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nÕu chóng ta chØ dõng l¹i ë ®©y th× lµ ch-a ®ñ, do nhu cÇu, mong muèn cña con ng-êi lµ v« tËn, ngoµi nh÷ng nhu cÇu vÒ vËt chÊt th× nhu cÇu vÒ tinh thÇn còng lµ mét nhu cÇu quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. Khi ®êi sèng vËt chÊt ngµy cµng ®-îc n©ng cao th× nhu 13 cÇu vÒ ®êi sèng tinh thÇn cµng ®ßi hái bøc thiÕt h¬n. NÕu mét doanh nghiÖp biÕt quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng sÏ thóc ®Èy ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng ngµy mét t¨ng lªn, lßng trung thµnh ®èi víi doanh nghiÖp còng sÏ t¨ng, t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn, ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng víi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp, buéc hä ph¶i cã tinh thµn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi doanh nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tuy vËy, ®iÒu ®ã phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm lao ®éng cña mçi n-íc, mçi khu vùc do tÝnh chÊt ®Æc thï vÒ v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng d©n téc quyÕt ®Þnh. Tãm l¹i, C«ng t¸c t¹o ®éng lùc cho ng-êi lao ®éng rÊt ®a d¹ng vµ linh ho¹t. Do ®ã, tuú tõng hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn c«ng viÖc còng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau sÏ sö dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¹o ®éng lùc s¶n xuÊt cho nh©n viªn cña m×nh vÒ c¶ vËt chÊt vµ tinh thÇn. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy kh«ng phï sÏ dÉn ®Õn nh÷ng ph¶n øng tiªu cùc khã l-êng tr-íc ®èi víi ng-êi lao ®éng. Nh- vËy, ®©y lµ mét yªu cÇu khã kh¨n ®ßi hái c¸c nhµ QTNL ph¶i ®iÒu chØnh, xem xÐt vµ thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ mong muèn. III. Vai trß vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c QTNL ®èi víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: Qu¶n trÞ nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót, sö dông , thóc ®Èy, ph¸t triÓn vµ duy tr× mét lùc l-îng lao ®éng lµm viÖc cã hiÖu suÊt cao trong mét tæ chøc. Do ®ã, QTNL cã vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. H¬n thÕ n÷a, ®èi víi mçi doanh nghiÖp nguån nh©n lùc ®ãng vai trß cùc kú quan träng , lµ mÊu chèt cña viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. §iÒu ®ã thÓ hiÖn râ ë n¨ng lùc lµm viÖc, c¬ cÊu lao ®éng, tæ chøc…Ngµy nay, khi cã sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ th× viÖc øng dông thµnh c«ng hay kh«ng nh÷ng thµnh tùu ®ã trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh phô thuéc vµo nh©n tè con ng-êi vµ c«ng t¸c QTNL cña doanh nghiÖp ®ã. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng sù c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao chÊt l-îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh. Muèn lµm ®-îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng 14 nhÊt lµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ViÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù chuÈn bÞ vÒ con ng-êi, hay nãi c¸ch kh¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c QTNL ®Ó ®at ®-îc hiÖu qu¶ mét c¸ch cao nhÊt. Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cã thÓ cã nh÷ng thay ®æi vÒ nh©n lùc do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Do ®ã c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc theo ®Þnh kú ®Ó cã kÕ ho¹ch tuyÓn chän lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C«ng t¸c nµy ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã ®-îc nguån nh©n lùc mét c¸ch kÞp thêi ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh H¬n thÕ n÷a, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c QTNL sÏ mang l¹i nh÷ng thµnh tùu to lín nh-: + Gi¶m bít chi phÝ do d- thõa lao ®éng, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ trong kinh doanh + H¹n chÕ ®-îc rñi ro trong s¶n xuÊt kinh doanh + §¸p øng ®-îc tiÕn ®é s¶n xuÊt mét c¸ch kÞp thêi mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊtkinh doanh cho doanh nghiÖp Nh- vËy, QTNL cã vai trß to lín trong doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp ®ã IV. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c QTNL trong mét doanh nghiÖp: 1. Khoa häc c«ng nghÖ : Cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña khoa häc c«ng nghÖ, x· héi ®ßi hái mét khèi l-îng lín lao ®éng ®-îc ®µo t¹o víi chÊt l-îng cao vµ lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn, theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ x· héi míi. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã biÖn ph¸p tæ chøc ®µo t¹o mét c¸ch hîp lý gióp cho ®éi ngò nh©n viªn n¾m b¾t ®-îc quy tr×nh c«ng nghÖ míi. Ngoµi ra, c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c QTNL cßn cÇn cã biÖn ph¸p tuyÓn chän c¸c nh©n viªn cã tr×nh ®é tay nghÒ ®¸p øng ®-îc víi sù ®ßi hái cña d©y chuyÒn khoa häc kü thuËt mµ kh«ng g©y sù l·ng phÝ trong chi phÝ nh©n lùc cho doanh nghiÖp. 15 2. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ quy ®Þnh cña nhµ n-íc trong viÖc sö dông lao ®éng. Tõ sau ®¹i héi IV, §¶ng vµ nhµ n-íc ®· kh¼ng ®Þnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ vÊn ®Ò ®-îc quan t©m hµng ®Çu hiÖn nay. Do ®ã viÖc ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt l-îng lao ®éng ®uîc thùc hiÖn trªn toµn quèc ®· ®-a chÊt l-îng mÆt b»ng lao ®éng nãi chung vµ trong c¸c doanh nghiÖp nãi riªng còng ®-îc n©ng cao. Ngoµi ra, viÖc sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp ®-îc qui ®Þnh kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng cña doanh nghiÖp mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o h¹n chÕ l-îng lao ®éng thÊt nghiÖp trong toµn x· héi. Do ®ã, nh÷ng doanh nghiÖp mµ sö dông ®-îc nhiÒu lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ ®-îc -u tiªn vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i do ®ã mµ c¸c doanh nghiÖp ®· tuyÓn chän lao ®éng mét c¸ch å ¹t v× nh- thÕ chi phÝ lao ®éng sÏ rÊt cao vµ gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó c«ng t¸c QTNL ë mçi doanh nghiÖp võa ®¸p øng ®-îc yªu cÇu, chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc trong viÖc sö dông lao ®éng ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®-îc tÝnh hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. §©y lµ c©u hái ®Æt ra ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp? 3. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. NÕu nh- khoa häc c«ng nghÖ vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vÒ QTNL vµ c¸c nh©n tè bªn ngoµi cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c QTNL cña doanh nghiÖp th× kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ mét nh©n tè bªn trong cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn c«ng t¸c nµy. Mét doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn vµ trang bÞ nh÷ng m¸y mãc cã c«ng nghÖ kyc thuËt míi hay kh«ng phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ã. NÕu doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh lín m¹nh sÏ gióp cho qu¸ tr×nh trang bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ míi diÔn ra nhanh h¬n, t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng. Khi ®ã, c«ng viÖc còng ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt, häc vÊn cña ng-êi lao ®éng cao h¬n phï hîp víi chÝnh s¸ch ®µo t¹o lao ®éng cña nhµ n-íc,®-a doanh nghiÖp ®ã ph¸t triÓn vµ hoµ nhËp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña x· héi. §èi víi doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh sÏ kh«ng thÓ theo kÞp sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ dÉn tíi t×nh tr¹ng tôt hËu vµ buéc ph¶i ®ãng cöa. 16 Nh- vËy, trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng g©y ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c QTNL trong doanh nghiÖp, nh-ng khoa häc c«ng nghÖ, chÝnh s¸ch lao ®éng cña nhµ n-íc vµ nh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ ba nh©n tè c¬ b¶n cã t¸c ®éng m¹nh mÏ nhÊt ®Õn c«ng t¸c QTNL hiÖn nay. Mét doanh nghiÖp muèn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c QTNL ®ßi hái ph¶i thÝch øng ®-îc víi tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ míi, tËn dông vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån lao ®éng tiÒm n¨ng trªn c¬ së dùa vµo nguån lùc tµi chÝnh cña m×nh. V. mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c QTNL ë c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi Trong mét thËp kû trë l¹i ®©y, NhËt B¶n lµ mét quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn thÇn kú mÆc dï ®©y lµ mét ®Êt n-íc ®-îc xÕp vµo diÖn khan hiÕm tµi nguyªn trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra c©u hái ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trªn toµn thÕ giíi? NhiÒu nhµ nghiªn cøu kinh tÕ thÕ giíi ®· tËp trung vµo vÊn ®Ò nµy vµ ®-a ra kÕt luËn :Sù thµnh c«ng cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n chñ yÕu dùa vµo sù kÕt hîp khÐo lÐo gi÷a s¾c th¸i v¨n ho¸ d©n téc vµo c«ng t¸c QTNL trong doanh nghiÖp ®Ó t¹o nªn mét mèi quan hÖ ®Æc thï trong c¸c doanh nghiÖp cña NhËt B¶n. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nµy chóng ta ®i s©u vµo nghiªn cøu mét sè kinh nghiÖm ®Æc tr-ng trong c«ng t¸c QTNL cña NhËt B¶n C«ng t¸c QTNL trong c«ng ty cña NhËt B¶n ®-îc thÓ hiÖn nh- mét kiÓu quan hÖ néi bé mang ®Ëm nh÷ng dÊu Ên truyÒn thèng NhËt B¶n. §Æc tr-ng næi bËt cña nh÷ng ph-¬ng thøc QTNL NhËt B¶n thÓ hiÖn ë phong c¸ch qu¶n trÞ theo nh©n v¨n:Mäi sù quan t©m cña c«ng ty ®Òu tËp trung vµo nh©n tè con ng-êi, qua ®ã h-íng tíi nh÷ng môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty. Sù quan t©m nµy t¹o ra ë c¸c thµnh viªn cña c«ng ty t×nh c¶m g¾n bã víi c«ng ty, bÞ sù chi phèi,¶nh h-ëng m¹nh mÏ, thËm chÝ lÖ thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng ty. Tõ ®ã lµm n¶y sinh t©m lý h-íng vÒ c«ng ty, lµm viÖc hÕt m×nh v× sù thµnh c«ng cña c«ng ty Mét sè nguyªn t¾c ®-îc c¸c c«ng ty NhËt B¶n ®Ò ra trong c«ng t¸c QTNL nh- sau: 17 1. VÒ tuyÓn chän nh©n sù Hµng n¨m c¸c c«ng ty NhËt th-êng cã ®ît tuyÓn nh©n viªn míivµo dÞp kÕt thóc n¨m häc cña c¸c tr-êng phæ th«ng vµ ®¹i häc. §Ó phôc vô cho viÖc tuyÓn ng-êi ®-îc chÝnh x¸c,c¸c c«ng ty th-êng dùa vµo mét sè ph-¬ng ch©m c¬ b¶n sau: * ChØ tuyÓn vµo ®éi ngò c«ng ty nh÷ng ng-êi cã ®Çu ãc linh ho¹t, nh¹y bÐn vµ nhanh nhÑn. §©y lµ mét yªu cÇu cµn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c tÇng líp lao ®éng trong thêi ®¹i hiÖn nay. * Ng-êi ®-îc tuyÓn ph¶i biÕt lµm viÖc, céng t¸c víi mäi ng-êi trªn tinh thÇn ®ång ®éi:Ng-êi NhËt cho r»ng mét c¸c nh©n tèt lµ ng-êi ®-îc mäi ng-êi xung quanh h¯i lßng v¯ c«ng nhËn. C¬ së cða hä l¯ triÕt lý ”Søc m¹nh cða c«ng ty kh«ng ph°i l¯ nh÷ng c¸ nh©n suÊt s¾c,mµ nhê c«ng ty cã ®-îc nh÷ng c¸ nh©n ®ång ®Òu biÕt hîp t¸c víi nhau” * Ph-¬ng thøc tuyÓn dông: C¨n cø trªn nh÷ng ph©n tÝch vÒ nhu cÇu nh©n sù phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty lªn kÕ ho¹ch vµ triÓn khai tuyÓn dông nh©n viªn míi Th«ng th-êng c¸c c«ng ty lín th-êng -u tiªn tuyÓn vµo ®éi ngò nh÷ng ng-êi ®ang lµm viÖc t¹i c¸c xÝ nghiÖp vÖ tinh cña c«ng ty vµ c¸c sinh viªn võa tèt nhgiÖp sau ®ã míi ®Õn c¸c ®èi t-îng kh¸c Th«ng b¸o tuyÓn dông ®-îc c«ng bè mét c¸ch c«ng khai vµ cè g¾ng cµng nhiÒu ng-êi tham gia cµng tèt tuy cã tèn kÐm nh-ng chÊt l-îng lao ®éng tuyÓn dông l¹i ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao B-íc cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ b-íc pháng vÈn trùc tiÕp cña héi ®ång tuyÓn dông C«ng ty. Khi ®ã ,hä quan t©m tr-íc hÕt lµ tÝnh trung thùc vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c víi ®ång nghiÖp cña ng-êi ®ã… 2. §µo t¹o vµ huÊn luyÖn nghÒ nghiÖp : Trong c«ng ty NhËt, tÊt c¶ c¸c nh©n viªn míi ®-îc tuyÓn dông (dï cã bÊt cø chuyªn m«n g× ) ®Òu tr¶i qua qu¸ t×nh ®µo t¹o cña c«ng ty, gåm hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n ®µo t¹o tæng qu¸t vµ giai ®o¹n ®µo t¹o chuyªn m«n + Giai ®o¹n ®µo t¹o tæng qu¸t: Thêi gian kÐo dµi tõ 4 ®Õn 6 th¸ng. Giai ®o¹n ®µo t¹o nµy nh»m ba môc tiªu: 18  T¸c phong ho¸ : X©y dùng cho nh©n viªn t¸c phong lµm viÖc, sinh ho¹t, xö thÕ theo phong c¸ch chung cña h·ng, hiÓu ng-êi vµ viÖc trong C«ng ty ®Ó biÕt c¸ch liªn hÖ trong c«ng t¸c.  Thùc tÕ ho¸ : Nh»m rÌn luyÖn tÝnh thùc tÕ cho nh©n viªn .  Gi¸o dôc tinh thÇn tËp ®oµn, hîp t¸c lµm viÖc trong tËp thÓ: + Giai ®o¹n ®µo t¹o chuyªn m«n: KÐo dµi trong suèt thêi gian ng-êi nh©n viªn lµm viÖc cho h·ng. Hµng n¨m, c¸c C«ng ty ®Òu tæ chøc huÊn luyÖn vÒ chÊt l-¬ng cho c¸c nh©n viªn lµm viÖc cho h·ng nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm dich vô cña C«ng ty. 3. Ph¸t huy nh©n tè con ng-êi trong c«ng ty: C¸c c«ng ty NhËt hÕt søc chó ý trong viÖc bè trÝ, sö dông, tr¶ l-¬ng, khen th-ëng ®Ó sao cho mçi c¸n bé, nh©n viªn cña hä cã ®ñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cèng hiÕn hÕt kh¶ n¨ng cña hä cho C«ng ty. §ång thêi b»ng nhiÒu h×nh thøc ®éng viªn, khuyÕn khÝch rµng buéc ng-êi nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng nghÒ nghiÖp, ra søc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt, ph¸t huy s¸ng kiÕn, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hÕt lßng v× C«ng ty. HÖ thèng c¸c biÖn ph¸p cña hä gåm: - ChÕ ®é thu dông suèt ®êi - ChÕ ®é tr¶ l-¬ng, th¨ng chøc theo th©m niªn c«ng t¸c vµ c¸c lo¹i th-ëng - Sù ®iÒu ®×nh gi÷a c«ng nh©n víi chñ vµ tû lÖ ph©n phèi thu nhËp cña c«ng ty - §èi nh©n xö thÕ vµ sö dông con ng-êi trong c«ng ty - Ho¹t ®éng cña c¸c nhèm kh«ng chÝnh thøc cña c«ng ty - ChÕ ®é lµm viÖc theo thêi gian linh ho¹t t¹i nhµ Nh- vËy, chóng ta cã thÓ kÕt luËn r»ng giíi l·nh ®¹o doanh nghiÖp NhËt B¶n nhËn thøc, ®¸nh gi¸ rÊt cao vai trß cña nh©n tè con ng-êi trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn hä t×m biÖn ph¸p ®Ó t¹o cho ®éi ngò lao ®éng cã t©m lý g¾n bã víi c«ng ty, hÕt lßng hÕt søc lµm viÖc vµ cèng hiÕn cho C«ng ty. §©y lµ kinh nghiÖm chÝnh cña NhËt B¶n trong c«ng t¸c QTNL. 19 ch-¬ng II thùc tr¹ng c«ng t¸c qtnl t¹i c«ng ty cao su vµng I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cao su sao vµng C«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i: S¨m lèp xe ®¹p, xe m¸y, « t«, b¨ng t¶i c¸c lo¹i, c¸c lo¹i cao su chÞu ¸p lùc, pin R20, c¸c chi tiÕt kü thuËt b»ng cao su ...Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i 231 §-êng NguyÔn Tr·i, QuËn Thanh Xu©n- TP Hµ Néi. C«ng ty Cao Su Sao Vµng mµ tiÒn th©n lµ Nhµ M¸y Cao Su Sao Vµng ®-îc khëi c«ng x©y dùng tõ ngµy 22/12/1958, n»m trong tæng thÓ khu c«ng nghiÖp Th-îng §×nh (gåm ba nhµ m¸y:Cao Su, Xµ Phßng, Thuèc L¸), chÝnh thøc kh¸nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 23/5/1960. Tr¶i qua nhiÒu n¨m x©y dông vµ tr-ëng thµnh, C«ng ty lu«n lµ l¸ cê ®Çu cña ngµnh s¶n xuÊt chÕ phÈm cao su trong c¶ n-íc. Cho ®Õn nay, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vai trß cña m×nh vµ tõng b-íc ®i lªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp, mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¨m lèp xe ®¹p. MÆt hµng nµy ®-îc s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh tr-íc cña nhµ n-íc vµ chñ yÕu sö dông cho viÖc ph©n phèi. Tr¶i qua nhiÒu n¨m tån t¹i trong c¬ chÕ hµnh chÝnh, quan liªu bao cÊp (1960-1978) nhÞp ®é s¶n xuÊt cña nhµ m¸y lu«n t¨ng tr-ëng, sè lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn, nh-ng nh×n chung s¶n phÈm ®¬n ®iÖu, chñng lo¹i nghÌo nµn, Ýt ®-îc c¶i tiÕn vÒ mÉu m· do kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh, bé m¸y gi¸n tiÕp cång kÒnh, ng-êi ®«ng song ho¹t ®éng tr× trÖ, kÐm hiÖu qu¶, thu nhËp ng-êi lao ®éng thÊp, ®êi sèng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Tõ n¨m 1988-1989: Nhµ m¸y trong thêi kú qu¸ ®é, chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng.Víi tinh thÇn s¸ng t¹o, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, Nhµ m¸y ®· tiÕn hµnh tæ chøc vµ s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt mét c¸ch cã chän läc,bæ xung vµ th¸o gì nh÷ng ¸ch t¾c trong c¬ chÕ cò nh-: 20
- Xem thêm -