Tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty in tạp chí cộng sản

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nµy ch¸u xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n ,B¸c vµ c¸c anh chÞ phßng TCHC-TH ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ch¸u trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp.Qua ®©y ,em xin ch©n thµnh c¸m ¬n GS.TS , Ph¹m §øc Thµnh ®· ®ång ý vµ tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp n­íc ta ®· b¾t tay lµm b¹n víi nhiÒu n­íc, c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta cã nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nh­ng còng ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc .Trong sù c¹nh tranh gay g¾t ®ã cµng ngµy ng­êi ta cµng nhËn ra tÇm quan träng cña nguån lùc con ng­êi ,®ã chÝnh lµ nguån tµi s¶n quý b¸u cña doanh nghiÖp .Nguån nh©n lùc lµ mét trong 3 yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n nhÊt cu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .Nh­ng th«ng th­êng khi nh¾c ®Õn nguån nh©n lùc lµ chóng ta nghÜ ngay tíi nh÷ng ng­êi c«ng nh©n s¶n xuÊt ,nh÷ng ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô ma quªn ®i mét bé phËn nguån nh©n lùc v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt kú c«ng ty nµo ,®ã chÝnh lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý .Tuy hä kh«ng ph¶i lµ ng­êi trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh­ng hä gi÷ mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh sù ho¹t ®éng cña c«ng ty .Bé m¸y qu¶n lý ®­îc vÝ nh­ nh÷ng ng­êi cÇm l¸i h­íng con thuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh ®i ®óng h­íng ,®¹t hiÖu qu¶ cao .C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña mét tæ chøc kh«ng ph¶i lµ bÊt biÕn mµ lµ kh¶ biÕn .Nã tuú thuéc vµo sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi.Khi c¸c yÕu tè nµy thay ®æi sÏ kÐo theo sù thay ®æi cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin th× sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nµy cµng m¹nh .ChÝnh v× thÕ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lu«n lu«n cÇn ®­îc hoµn thiÖn .Sù hoµn thiÖn nµy sÏ gióp cho tæ chøc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ,tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn ,n©ng cao kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lµ mét C«ng ty trùc thuéc Bé biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n ,phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña §¶ng,C«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong ngµnh in ,lu«n thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ N­íc giao phã .Tuy nhiªn do viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ N­íc ,c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ch­a cã sù thay ®æi ®Ó thÝch øng nªn cßn nhiÒu bÊt cËp trong c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty .V× vËy trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh . Chuyªn ®Ò gåm 3 ch­¬ng : Ch­¬ng 1 :C¬ së lý luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Ch­¬ng 2 :Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty In T¹p chÝ Céng S¶n . Ch­¬ng 3 :Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng Ty In T¹p chÝ Céng S¶n . MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh­ng do h¹n chÕ vÒ thêi gian ,tr×nh ®é , nguån sè liÖu nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt .Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c« chó trong toµn C«ng Ty ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy .Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch­¬ng 1:C¬ së lý luËn vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . I.C¸c kh¸i niÖm . 1.Qu¶n lý . Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cña chñ thÓ lªn ®èi t­îng qu¶n lý nh»m ®¹t môc tiªu ®Æt ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr­êng . Qu¶n lý bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn : -Ph¶i cã mét chñ thÓ qu¶n lý t¹o ra t¸c ®éng vµ mét ®èi t­îng qu¶n lý nhËn t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý t¹o ra . -Ph¶i cã môc tiªu x¸c ®Þnh cho c¶ ®èi t­îng vµ chñ thÓ .Môc tiªu nµy lµ c¨n cø ®­Ó chñ thÓ qu¶n lý t¹o ra t¸c ®éng . -Chñ thÓ ph¶i thùc hµnh viÖc r¸c ®éng . 2.Tæ chøc . Tæ chøc th­êng ®­îc hiÓu nh­ lµ tËp hîp cña hai hay nhiÒu ng­êi cïng ho¹t ®éng trong nh÷ng h×nh th¸i c¬ cÊu nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc ®Ých chung . C¸c tæ chøc ®ang tån t¹i trong x· héi v« cïng phong phó vµ ®a d¹ng .Cã thÓ cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc kh¸c nhau tuú theo tiªu thøc ph©n lo¹i,nh­ng chung quy l¹i mét tæ chøc th­êng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : -Mäi tæ chøc ®­Òu mang tÝnh môc ®Ých .Tæ chøc hiÕm khi mang trong m×nh mét môc ®Ých tù th©n mµ lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých nhÊt ®Þnh .§©y lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt cña bÊt kú tæ chøc nµo .MÆc dï môc ®Ých cña c¸c tæ chøc kh¸c nhau cã thÓ kh¸c nhau ,nh­ng kh«ng cã môc ®Ých th× tæ chøc dÏ kh«ng cã lý do ®Ó tån t¹i . -Mäi tæ chøc ®Òu ho¹t ®éng theo nh÷ng c¸ch thøc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých –c¸c kÕ ho¹ch .ThiÕu kÕ ho¹ch nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cÇn ph¶i lµm ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých ,kh«ng tæ chøc nµo cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn hiÖu qu¶ . -Mäi tæ chøc ®Òu ho¹t ®éng trong mèi quan hÖ t­¬ng t¸c víi c¸c tæ chøc kh¸c .Mét doanh nghiÖp sÏ cÇn vèn ,nguyªn vËt liÖu ,n¨ng l­îng ,m¸y mãc ,th«ng tin...... tõ c¸c nhµ cung cÊp ,cÇn ho¹t ®éng trong khu«n khæ qu¶n trÞ vÜ m« cña Nhµ N­íc ,cÇn hîp t¸c hoÆc c¹nh tranh víi doanh nghiÖp kh¸c ,cÇn c¸c hé gia ®×nh vµ tæ chøc mua s¶n phÈm cña hä . -Cuèi cïng ,mäi tæ chøc ®Òu cÇn nh÷ng nhµ qu¶n trÞ ,chÞu tr¸ch nhiÖm liªn kÕt,phèi hîp nh÷ng con ng­êi bªn trong vµ bªn ngoµi tæ chøc cïng nh÷ng nguån lùc kh¸c ®Ó ®¹t môc ®Ých víi hiÖu qu¶ cao .Vai trß cña nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cã thÓ râ nÐt ë tæ chøc nµy h¬n tæ chøc kh¸c nh­ng thiÕu hä tæ chøc sÏ gÆp lóng tóng . 3.C¬ cÊu tæ chøc . C¬ cÊu tæ chøc lµ h×nh thøc tån t¹i cña tæ chøc ,biÓu thÞ sù x¾p ®Æt theo mét trËt tù nµo ®ã cña c¸c bé phËn trong tæ chøc cïng c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng . 4.Bé m¸y qu¶n lý . Bé m¸y qu¶n lý lµ mét tæ chøc con trong mét tæ chøc ,lµ c¬ quan ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña toµn bé tæ chøc .Bé m¸y qu¶n lý bao gåm :mét tËp thÓ ng­êi lao ®éng cïng víi c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý ®­îc liªn kÕt theo mét sè nguyªn t¾c ,quy t¾c nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh . 5.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh dùa trªn c¸c chøc n¨ng ,nhiÖm vô ®· ®­îc x¸c ®Þnh cña bé m¸y qu¶n lý ®Ó x¾p xÕp vÒ lùc l­îng ,bè trÝ vÒ c¬ cÊu ,x©y dùng vÒ m« h×nh vµ gióp cho toµn bé hÖ thèng qu¶n lý ho¹t ®éng nh­ mét chØnh thÓ cã hiÖu qu¶ nhÊt . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 6.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ mét tæng thÓ c¸c bé phËn hîp thµnh ,c¸c bé phËn nµy cã mèi liªn hÖ mËt h÷u c¬ phô thuéc lÉn nhau ®­îc chuyªn m«n ho¸ ,thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc qu¶n trÞ nhÊt ®Þnh víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng qu¶n trÞ vµ môc tiªu chung cña tæ chøc . 7.Lao ®éng qu¶n lý . Lao ®éng qu¶n lý lµ hät ®éng hay nãi c¸ch kh¸c lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý trong mçi tæ chøc nhÊt ®Þnh . Ph©n lo¹i lao ®éng qu¶n lý :  - C¨n cø theo cÊp qu¶n lý : Qu¶n lý doanh nghiÖp :Gi¸m ®èc ,Phã gi¸m ®èc ,KÕ to¸n tr­ëng . - L·nh ®¹o doanh nghiÖp :Tr­ëng phßng ,Phã phßng vµ t­¬ng ®­¬ng . - Viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô :c¸c nh©n viªn .  C¨n cø theo chøc n¨ng ,nhiÖm vô : - Lao ®éng cña c¸n bé l·nh ®¹o :lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc ,cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý ,tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh . - Lao ®éng cña c¸c chuyªn gia :lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u vÒ c¸c lÜnh vùc chuyªn m«n trong qu¶n lý ,lµm nhiÖm vô chuÈn bÞ vµ ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n ,quyÕt ®Þnh cho c¸n bé l·nh ®¹o. - Lao ®éng cña c¸c nh©n viªn nghiÖp vô :lµ lao ®éng cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c sù vô ,chñ yÕu phôc vô th«ng tin vµ gióp viÖc cho c¸n bé l·nh ®¹o vµ chuyªn gia .  C¨n cø vµ ph¹m vi bao qu¸t cña nhiÖm vô : Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Lao ®éng qu¶n lý tæng hîp :chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ c¸c mÆt cña tæ chøc .§ã th­êng lµ lao ®éng cña cÊp tr­ëng . - Lao ®éng qu¶n lý chøc n¨ng :ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét hoÆc mét sè lÜnh vùc trong ho¹t ®éng cña tæ chøc .§ã lµ lao ®éng cña c¸c cÊp phã vµ c¸c bé phËn qu¶n lý chøc n¨ng . - Lao ®éng t¸c nghiÖp cô thÓ lµ lao ®éng cña nh©n viªn qu¶n lý thõa hµnh nh­ :c¸c nh©n viªn kiÓm tra ,®¸nh gi¸ ...  C¨n cø theo lÜnh vùc chuyªn m«n : Lao ®éng qu¶n lý kinh tÕ ,qu¶n lý x· héi , qu¶n lý an ninh quèc phßng ... II-Mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 1.Nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 1.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý g¾n víi ph­¬ng h­íng ,môc ®Ých cña hÖ thèng . Ph­¬ng h­íng,môc ®Ých cña hÖ thèng quy ®Þnh c¸ch thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña hÖ thèng .ChÝnh nã quy ®Þnh c¸c bé phËn hîp thµnh trong tæ chøc c¶u hÖ thèng .ChÝnh v× thÕ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i g¾n víi môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña hÖ thèng .Cã g¾n víi môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng th× bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng míi hiÖu qu¶ . 1.2 Chuyªn m«n ho¸ vµ c©n ®èi . Theo nguyªn t¾c nµy th× tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh râ ph¹m vi ,chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong hÖ thèng vµ ph¶i ®¶m b¶o sù c©n ®èi ,lo¹i trõ nh÷ng chøc n¨ng ,nhiÖm vô chång chÐo ,trïng lÆp ,thiÕu ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm râ rµng .MÆt kh¸c sè l­îng c¸c cÊp qu¶n lý ph¶i hîp lý ®Ó phï hîp víi thùc tÕ . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.3 Linh ho¹t vµ thÝch nghi víi m«i tr­êng . Theo nguyªn t¾c nµy th× tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kh«ng ®­îc b¶o thñ ,tr× trÖ ,quan liªu mµ lu«n ph¶i linh ho¹t ,thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi hay biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng .Tuy nhiªn cÇn ph¶i hiÓu ®óng sù thay ®æi ë ®©y kh«ng ph¶i lµ thay ®æi toµn bé mµ ®ã chØ lµ nh÷ng biÕn ®æi nhá trong c¬ cÊu ®Ó thÝch nghi víi m«i tr­êng míi ,®Ó kh«ng bÞ m«i tr­êng ®µo th¶i .Sù linh ho¹t ®­îc thÓ hiÖn trong viÖc thݪt kÕ c¸c bé phËn phï hîp víi Ýt ®Çu mèi trung gian ,sè l­îng cÊp qu¶n lý phï hîp vµ ®¶m b¶o cho mçi bé phËn mét møc ®é tù do s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ ph¸t triÓn ®­îc tµi n¨ng cña c¸n bé ,c«ng nh©n viªn chøc trong tõng bé phËn . Nãi nh­ vËy kh«ng cã nghÜa lµ c¬ cÊu tæ chøc chÞu sù chi phèi cña m«i tr­êng mµ trong mét chõng mùc cña sù thay ®æi nã t¸c ®éng vµo m«i tr­êng theo nh÷ng h­íng nhÊt ®Þnh phï hîp víi môc ®Ých cña m×nh . 1.4 B¶o ®¶m tÝnh hiÖu qu¶ qu¶n lý. HiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc lu«n lµ môc ®Ých vµ môc tiªu tiÕn tíi cña bÊt kú tæ chøc nµo .Mçi tæ chøc lu«n ®Æt ra cho m×nh nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t tíi .V× thÕ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i : -T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt ë cÊp cao nhÊt ,ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ë c¸c cÊp ,khiÕn cho hä tËn t©m tËn lùc víi c«ng viÖc vµ phèi hîp chÆt chÏ víi nhau trong c«ng viÖc .Dùa trªn nguyªn t¾c n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh biªn chÕ tæ chøc vµ chÕ ®é qu¶n lý .§¶m b¶o phèi hîp gi÷a c¸c cÊp mét c¸ch tèt nhÊt ,ph¶i lùa chän ph­¬ng thøc truyÒn tin ,trao ®æi nghiÖp vô trong doanh nghiÖp mét c¸ch nhanh nhÊt vµ ph©n c«ng hîp lý ®Ó mçi bé phËn ,mçi c«ng viÖc ®Òu cã ng­êi phô tr¸ch . - G¾n c¸c cÊp qu¶n lý thµnh mét d©y xÝch ,Tr¸ch nhiÖm ,quyÒn h¹n gi÷a c¸c bé phËn ,c¸c cÊp râ rµng ,g¾n bã víi nhau .Mçi cÊp chØ cã mét Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ng­êi ra lÖnh,tr¸nh m©u thuÉn vµ lµm tæn hao c«ng søc vµ ph¶i t¨ng c­êng sù hîp t¸c trong doanh nghiÖp . -Gän nhÑ ,ph¶i cã ®Þnh biªn râ rµng ,tæ chøc c«ng viÖc vµ biÖn ph¸p kiÓm tra . 1.5 TÝnh hÖ thèng . TÝnh hÖ thèng ®­îc thÓ hiÖn ë : -TÝnh tËp hîp :C¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp do nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­ nh©n lùc ,vËt l­c, th«ng tin ... hîp thµnh . -TÝnh liªn hÖ :C¸c yÕu tè t¹o nªn tËp hîp ®ã lu«n cã mèi liªn hÖ víi nhau .Trong tæ chøc ,c¸c yÕu tè lu«n t¸c ®éng qua l¹i ,bæ xung cho nhau trong mét chØnh thÓ thèng nhÊt .YÕu tè nµy chÞu sù chi phèi cña c¸c yÕu tè kh¸c vµ ng­îc l¹i .§«i khi sù t¸c ®éng cã thÓ dÉn ®Õn xung ®ét ,tuy nhiªn sù xung ®ét ®ã l¹i lµ c¬ së ®Ó t¹o ra mét c¸i míi thÝch hîp h¬n ,®¶m b¶o tæ chøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ . -TÝnh môc ®Ých :Mäi tæ chøc ®Òu cã mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh ,râ rµng .Môc ®Ých cña tæ chøc lµ c¸i mµ mäi ng­êi trong tæ chøc ®Òu cè g¾ng ®Ó ®¹t tíi .Tuy nhiªn tuú tõng tæ chøc kh¸c nhau mµ môc ®Ých còng kh¸c nhau (mét tæ chøc tham gia s¶n xuÊt th× môc ®Ých lµ ®¹t lîi nhuËn tèi ®a cßn c¸c tæ chøc phóc lîi x· héi th× môc ®Ých lµ phôc vô ®­îc nhiÒu c¸c c«ng t¸c x· héi ) ,nh­ng trong mäi tæ chøc th× môc ®Ých ho¹t ®éng lu«n ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ro rµng . -TÝnh thÝch øng víi m«i tr­êng :Mäi tæ chøc lu«n chÞu sù t¸c ®éng cña hai m«i tr­êng lµ m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi .Trong ®ã m«i tr­êng bªn ngoµi h×nh thµnh nªn m«i tr­êng bªn trong cña doanh nghiÖp ,t¸c ®éng lªn m«i tr­êng bªn trong vµ ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp ®Õn doanh nghiÖp .Song doanh nghiÖp chØ cã thÓ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng bªn trong mµ kh«ng thÓ (hoÆc chÝ Ýt ) t¸c ®éng lµm biÕn ®æi m«i tr­êng bªn ngoµi ,mµ nã chØ thay ®æi Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cho thÝch øng víi tr­íc nh÷ng thay ®æi cña m«i tr­êng bªn ngoµi ,tõ ®ã ®iÒu chØnh vµ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng bªn trong . -TÝnh chØnh thÓ :C¸c yÕu tè tæ chøc nªn doanh nghiÖp kÕt hîp víi nhau mét c¸ch h÷u c¬ ,ph¸t huy hiÖu qu¶ cña mét chØnh thÓ ,®ã kh«ng ph¶i lµ dµn tr¶i hoÆc céng l¹i mét c¸ch gi¶n ®¬n . §Ó ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c trªn ,c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i :T¨ng c­êng ®­îc mèi liªn hÖ däc vµ ngang ,mçi bé phËn trong tæ chøc võa ph¶i phôc tïng sù l·nh ®¹o thèng nhÊt võa ph¶i cã tÝnh linh ho¹t ,chñ ®éng ,tÝch cùc ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cña chØnh thÓ .Sù phôc tïng thÓ hiÖn sù chÊp hµnh néi quy ,quy ®Þnh tõ trªn ®­a xuèng t¹o nªn mét chØnh thÓ thèng nhÊt .Tuy nhiªn sù phôc tïng trªn c¬ së sù linh ho¹t bëi lÏ kh«ng ph¶i lóc nµo mäi sù vËt còng nh­ nhau mµ lu«n biÕn ®éng ,v× thÕ trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c bé phËn cÇn cã sù linh ho¹t ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n . 2.Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu tæ chøc . ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ph¶i b¶o ®¶m nh÷ng yªu cÇu sau : - TÝnh môc tiªu :mét cÊu tæ chøc ®­îc coi lµ cã kÕt qu¶ nÕu thùc sù trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc . - TÝnh tèi ­u :Trong c¬ cÊu tæ chøc cã ®Çy ®ñ c¸c ph©n hÖ ,bé phËn vµ con ng­êi (kh«ng thõa mµ còng kh«ng thiÕu )®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt .Gi÷a c¸c bé phËn vµ cÊp tæ chøc ®Òu thiÕt lËp ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý víi sè cÊp nhá nhÊt . --TÝnh tin cËy :C¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c ,kÞp thêi ,®µy ®ñ cña tÊt c¶ th«ng tin ®­îc sö dông trong tæ chøc ,nhê ®ã ®¶m b¶o phèi hîp tèt c¸c ho¹t ®éng vµ nhiÖm vô cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong tæ chøc . - TÝnh linh ho¹t :§­îc coi lµ mét hÖ tÜnh c¬ cÊu tæ chøc ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng linh ho¹t víi bÊt kú t×nh huèng nµo x¶y ra trong tæ chøc còng nh­ ngoµi m«i tr­êng . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - TÝnh hiÖu qu¶ :C¬ cÊu tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc víi chi phÝ thÊp nhÊt . 3.Mét sè kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 3.1 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn . C¬ cÊu theo thùc tuyÕn lµ mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý ,trong ®ã nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh vµ gi¸m s¸t trùc tiÕp ®èi víi cÊp d­íi vµ ng­îc l¹i ,mçi ng­êi cÊp d­íi chØ nhËn sù ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc mét ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp cÊp trªn . C¬ cÊu theo trùc tuyÕn ®­îc minh häa qua s¬ ®å sau : Ng­êi l·nh ®¹o A Ng­êi l·nh ®¹o B1 Ng­êi l·nh ®¹o C1 Ng­êi l·nh ®¹o C2 Ng­êi l·nh ®¹o B2 Ng­êi l·nh ®¹o C3 Ng­êi l·nh ®¹o C4 §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña lo¹i h×nh nµy lµ :Mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong tæ chøc bé m¸y ®­îc thùc hiÖn theo trùc tuyÕn .Ng­êi thõa hµnh chØ nhËn mÖnh lÖnh tõ mét ng­êi phô tr¸ch trùc tiÕp .Lµ mét m¾t xÝch trong Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp d©y chuyÒn chØ huy ,mçi nhµ qu¶n trÞ víi quyÒn h¹n trùc tuyÕn cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho cÊp d­íi trùc tiÕp vµ nhËn sù b¸o c¸o cña hä . Trong thùc tÕ ,trùc tuyÕn cßn ®­îc dïng ®Ó chØ c¸c bé phËn cã mèi quan hÖ trùc tiÕp víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña tæ chøc nh­ bé phËn thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ dÞch vô ,s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm .Ng­êi ®øng ®Çu bé phËn trùc tuyÕn ®­îc gäi lµ nhµ qu¶n trÞ trùc tuyÕn hay qu¶n trÞ t¸c nghiÖp . C¬ trùc tuyÕn cã ­u ®iÓm lµ t¹o thuËn lîi cho viÖc ¸p dông chÕ ®é thñ tr­ëng ,tËp trung ,thèng nhÊt ,lµm cho tæ chøc nhanh nh¹y linh ho¹t víi sù thay ®æi cña m«i tr­êng vµ cã chi phÝ qu¶n lý doang nghiÖp thÊp .MÆt kh¸c theo c¬ cÊu nµy nh÷ng ng­êi chÞu sù l·nh ®¹o rÊt ®Ï thùc hiÖn mÖnh lÖnh v× cã sù thèng nhÊt trong mÖnh lÖnh ph¸t ra .Tuy nhiªn c¬ cÊu theo trùc tuyÕn l¹i h¹n chÕ viÖc sö dông c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao vÒ tõng mÆt qu¶n lý vµ ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn ®Ó chØ ®¹o tÊt c¶ c¸c bé phËn qu¶n lý chuyªn m«n .Nh­ng trong thùc tÕ th× kh¶ n¨ng cña con ng­êi cã h¹n nªn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®­a ra mang tÝnh rñi ro cao . Do ®ã c¬ cÊu nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ cã quy m« nhá vµ viÖc qu¶n lý kh«ng qu¸ phøc t¹p . 3.2 C¬ cÊu theo ch­c n¨ng . C¬ cÊu theo chøc n¨ng lµ lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc trong ®ã tõng chøc n¨ng qu¶n lý ®­îc t¸ch riªng do mét bé ph©n mét c¬ quan ®¶m nhËn .C¬ cÊu nµy cã ®Æc ®iÓm lµ nh÷ng nh©n viªn chøc n¨ng ph¶i lµ ng­êi am hiÓu chuyªn m«n vµ thµnh th¹o nghiÖp vô trong ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å c¬ cÊu theo chøc n¨ng : Ng­êi l·nh ®¹o A Kh©u chøc n¨ng A1 Ng­êi l·nh ®¹o B1 Kh©u chøc n¨ng A2 Ng­êi l·nh ®¹o B2 Ng­êi l·nh ®¹o B3 C¬ cÊu nµy cã ­u ®iÓm lµ :Thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ c¸c ch­c n¨ng qu¶n lý ,thu hót ®­îc c¸c chuyªn gia cã kiÕn thøc s©u vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n vµo c«ng t¸c qu¶n lý ,tr¸nh ®­îc sù bè trÝ chång chÐo chøc n¨ng ,nhiÖm vô gi÷a c¸c bé phËn .Thóc ®Èy sù chuyªn m«n ho¸ kü n¨ng nghÒ nghiÖp ,n©ng cao chÊt l­îng vµ kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò .Cac quyÕt ®Þnh ®­a ra cã ®é rñi ro thÊp h¬n so víi c¬ cÊu trùc tuyÕn .Tuy nhiªn c¬ cÊu theo chøc n¨ng lµm cho cÊp d­íi ph¶i phôc tïng nhiÒu ®Çu mèi chØ ®¹o kh¸c nhau cña cïng mét c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn do ®Ô lµm suy yÕu chÕ ®é thñ tr­ëng ,c¸c nhµ qu¶n lý trë thµnh c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc hÑp . 3.3 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn –chøc n¨ng . C¬ cÊu nµy lµ sù kÕt hîp cña c¬ cÊu theo trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu theo chøc n¨ng .Theo ®ã ,mèi quan hÖ gi÷a cÊp d­íi vµ cÊp trªn lµ mét ®­êng th¼ng cßn c¸c bé phËn chøc n¨ng chØ lµm nhiÖm vô chuÈn bÞ nh÷ng lêi chØ dÉn ,nh÷ng lêi khuyªn vµ kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trùc tuyÕn . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å c¬ cÊu theo trùc tuyÕn –chøc n¨ng : Ng­êi l·nh ®¹o A Kh©u chøc n¨ng A1 Kh©u chøc n¨ng A2 Ng­êi l·nh ®¹o B1 Ng­êi l·nh ®¹o B2 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn chøc n¨ng sÏ thu hót c¸c chuyªn gia vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n ,do ®ã gi¶m bít g¸nh nÆng cho nhµ qu¶n lý .Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy sÏ lµm cho sè c¬ quan chøc n¨ng trong tæ chøc t¨ng lªn do ®ã lµm cho bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh ,nhiÒu ®Çu mèi vµ ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lu«n ®iÒu hoµ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng kh«ng ¨n khíp ,côc bé cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng . 3.4 C¬ cÊu theo trùc tuyÕn –tham m­u . C¬ cÊu nµy cã ®Æc ®iÓm lµ ng­êi l·nh ®¹o ra mÖnh lÖnh vµ chÞu hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh ,khi gÆp c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p ng­êi l·nh ®¹o ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia ë bé phËn tham m­u gióp viÖc . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å trùc tuyÕn –tham m­u : Tæng gi¸m ®èc Trî lý TG§ P.TG§ Marketing P.TG§ s¶n xuÊt P.TG§ tµi chÝnh Qu¶n trÞ nh©n sù Qu¶n trÞ s¶n xuÊt Qu¶n trÞ vËt t­ Qu¶n ®èc A Qu¶n ®èc B Qu¶n ®èc C Quan hÖ trùc tuyÕn th«ng th­êng Quan hÖ tham m­u C¬ cÊu nµy cho phÐp ng­êi l·nh ®¹o tËn dông ®­îc nh÷ng tµi n¨ng ,chuyªn m«n cña c¸c chuyªn gia ,gi¶m bít sù phøc t¹p cña c¬ cÊu tæ chøc .Nh­ng nã ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i t×m vµ tuyÓn chän ®­îc nh÷ng chuyªn gia giái trong c¸c lÜnh vùc vµ ®­¬ng nhiªn chi phÝ ®Ó chän ®­îc nh÷ng chuyªn gia nµy lµ rÊt lín . 3.5 C¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu . Trong c¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu ,c¸c ngµnh cã quan hÖ ®Õn viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh –môc tiªu ®­îc liªn kÕt l¹i vµ cã mét c¬ quan ®Ó Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp qu¶n lý thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh gäi lµ ban chñ nhiÖm ch­¬ng tr×nh môc tiªu .Ban chñ nhiÖm ch­¬ng tr×nh –môc tiªu cã nhiÖm vô ®iÒu hoµ phèi hîp c¸c thµnh viªn ,c¸c nguån dù tr÷ ,gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ lîi Ých ... nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®· x¸c ®Þnh . S¬ ®å c¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu .(A lµ c¬ quan thõa hµnh ) Ng­êi l·nh ®¹o chung Ngµnh ,®Þa ph­¬ng Ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh A1 Ngµnh ,®Þa ph­¬ng A2 ¦u ®iÓm cña lo¹i h×nh nµy lµ :§¶m b¶o sù phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh ,c¸c ®Þa ph­¬ng tham gia ch­¬ng tr×nh theo mét môc tiªu nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i thµnh lËp thªm mét bé m¸y míi .C¬ quan qu¶n lý ch­¬ng tr×nh tæ chøc gän nhÑ .Sau khi hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ,c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch qu¶n lý ch­¬ng tr×nh gi¶i thÓ ,c¸c ngµnh ,®Þa ph­¬ng vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng . Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®ã lµ sù n¾m b¾t th«ng tin ,tr×nh ®é x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ sù ®iÒu hµnh cña ban chñ nhiÖm.MÆt kh¸c c¬ cÊu theo ch­¬ng tr×nh –môc tiªu dÔ x¶y ra xung ®ét gi÷a môc tiªu ch­¬ng tr×nh vµ môc tiªu cña tæ chøc . 3.6 C¬ cÊu ma trËn . C¬ cÊu ma trËn lµ kiÓu c¬ cÊu qu¶n lý hiÖu qu¶ ,hiÖn ®¹i .C¬ cÊu nµy ®­îc x©y dùng b»ng c¸ch kÕt hîp c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ ch­¬ng tr×nh – môc Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tiªu .ViÖc qu¶n lý theo tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña tæ chøc :Nghiªn cøu khoa häc ,kh¶o s¸t ,thiÕt kÕ ,s¶n xuÊt ,cung øng ...®­îc x©y dùng phï hîp víi c¬ cÊu trùc tuyÕn .ViÖc qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc tæ chøc phï hîp víi c¬ cÊu ch­¬ng tr×nh – môc tiªu .Trong c¬ cÊu nµy ,cac c¸n bé qu¶n trÞ theo chøc n¨ng vµ theo s¶n phÈm ®Òu cã vÞ thÕ ngang nhau .Hä chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o cho cïng mét cÊp l·nh ®¹o vµ cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thuéc lÜnh vùc mµ hä phô tr¸ch . S¬ ®å c¬ cÊu theo ma trËn trong kü thuËt : Tæng gi¸m ®èc PTG§ marketing PTG§ kü thuËt Tr­ëng phßng thiÕt kÕ Tr­ëng phßng c¬ khÝ PTG§ tµi chÝnh Tr­ëng phßng ®iÖn PTGs¶n xuÊt Tr­ëng phßng thuû lùc A B A :Chñ nhiÖm cña ®Ò ¸n 1. B :Chñ nhiÖm cña ®Ò ¸n 2 . Trong c¬ cÊu ma trËn nh©n viªn trong tæ chøc chÞu sù l·nh ®¹o cña hai ng­êi l·nh ®¹o :Gi¸m ®èc bé phËn chuyªn m«n vµ l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh .Trong ch­¬ng tr×nh nµy ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh lµm viÖc víi chuyªn Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gia kh«ng d­íi quyÒn m×nh ,hä trùc thuéc quyÒn cña ng­êi l·nh ®¹o trùc tuyÕn ,Ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh c¸i g× vµ khi nµo ph¶i lµm theo ch­¬ng tr×nh cô thÓ ,cßn nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o trùc tuyÕn th× quyÕt ®Þnh ai sÏ thùc hiÖn vµ thùc hiÖn nh­ thÕ nµo c«ng t¸c nµy hoÆc c«ng t¸c kh¸c . §Ó h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc ma trËn ,khi x¸c ®Þnh c¬ cÊu theo chiÒu ngang cÇn ph¶i lùa chän vµ bæ nhiÖm ng­êi l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh vµ cÊp phã cña hä theo tõng quan hÖ ,phï hîp víi c¬ cÊu ch­¬ng tr×nh .X¸c ®Þnh vµ bæ nhiÖm nh÷ng ng­êi thùc hiÖn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong mçi bé phËn chuyªn m«n hãa ,tæ chøc phßng ,ban chuyªn m«n ho¸ ®Ó qu¶n lý ch­¬ng tr×nh .Tæ chøc c¸c mèi liªn hÖ vµ c¸c luång th«ng tin . ¦u ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc theo ma trËn lµ :gi¶m bít c«ng viÖc cña ng­êi l·nh ®¹o cÊp trªn b»ng c¸ch giao cho cÊp qu¶n lý trung gian quyÒn ra quyÕt ®Þnh trong ®iÒu kiÖn duy tr× sù thèng nhÊt gi÷a c«ng t¸c phèi hîp vµ kiÓm tra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc kü thuËt chñ chèt ë cÊp trªn .B¶o ®¶m tÝnh mÒm dÎo vµ linh ho¹t ®Ó sñ dông c¸c nguån lùc khi thùc hiÖn mét sè ch­¬ng tr×nh trong ph¹m vi tæ chøc :Xo¸ bá nh÷ng kh©u vµ c¬ cÊu trung gian trong viÖc qu¶n lý c¸c ch­¬ng tr×nh vÒ mÆt nghiÖp vô .T¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng­êi l·nh ®¹o ®èi víi ch­¬ng tr×nh nãi chung còng nh­ víi tõng yÕu tè cña ch­¬ng tr×nh .C¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ linh ho¹t ®iÒu ®éng nh©n sù gi÷a c¸c bé phËn ,®em l¹i kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm – dù ¸n ,thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c bé phËn trong tæ chøc ,cho phÐp tæ chøc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i .MÆt kh¸c c¬ cÊu ma trËn cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph©n bæ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c chuyªn gia vµ tËn dông ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ nhê quy m« th«ng qua viÖc cung cÊp cho tæ chøc nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng nhÊt vµ sö dông hä nh»m mang l¹i hiÖu qña cao . Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy cßn mét sè h¹n chÕ :khi tæ chøc ¸p dông m« h×nh c¬ cÊu theo ma trËn lµm cho nh©n viªn d­íi quyÒn l©m vµo t×nh tr¹ng bèi rèi khi ph¶i nhËn nh÷ng mÖnh lÖnh tr¸i ng­îc nhau tõ hai cÊp qu¶n lý Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp .MÆt kh¸c khi cã sù trïng l¾p vÒ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c nhµ qu¶n trÞ s÷ t¹o ra c¸c xung ®ét .H¬n n÷a ®©y lµ mét lo¹i h×nh c¬ cÊu phøc t¹p vµ kh«ng bÒn v÷ng ,nã dÔ bÞ thay ®æi tr­íc nh÷ng t¸c ®éng cña m«i tr­êng . C¸ch tæ chøc theo ma trËn mang l¹i triÓn väng lín cho nhiÒu tæ chøc trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng thay ®æi nhanh víi nhiÒu yÕu tè bÊt ®Þnh .§iÓm mÊu chèt lµm cho c¬ cÊu ma trËn ph¸t huy t¸c dông lµ sù râ rµng trong mèi quan hÖ quyÒn h¹n gi÷a c¸c c¸n bé qu¶n trÞ vµ c¬ chÕ phèi hîp. C¬ cÊu ma trËn chØ ¸p dông khi : -Tæ chøc gÆp ph¶i ¸p lùc tõ bªn ngoµi trong viÖc tËp trung nh÷ng nç lùc ®¸p øng nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng tõ bªn ngoµi vµ sù ho¹t ®éng bªn trong tæ chøc . - Tæ chøc gÆp ph¶i ¸p lùc vÒ n¨ng lùc xö lý th«ng tin cao . - Tæ chøc gÆp ph¶i ¸p lùc vÒ chia sÎ nguån lùc . 4. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng c¬ cÊu tæ chøc lu«n chÞu sù t¸c ®éng rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ :khoa häc c«ng nghÖ ,chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ...C¸c yÕu tè nµy ®­îc tËp hîp thµnh 2 nhãm chÝnh lµ yÕu tè kh¸ch quan vµ yÕu tè chñ quan .Khi c¸c yÕu tè nµy thay ®æi sÏ lµm cho tæ chøc ph¶i tù ®iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp b»ng c¸ch gi¶i thÓ ,bæ xung ,s¸t nhËp hoÆc thªm mét sè bé phËn ... 4.1 Nhòng yÕu tè kh¸ch quan . Nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan lµ nh÷ng yÕu tè mµ tæ chøc kh«ng thÓ thay ®æi còng nh­ dù ®o¸n vµ kiÓm so¸t ®­îc nã .C¸c yÕu tè nµy gåm : -Nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ hÖ thèng tæ chøc vµ sù ph©n cÊp cña nã . Lª Duy T­íng - QTNL 43B Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao . - Tr×nh ®é c«ng nghÖ ,kü thuËt vµ møc ®é trang bÞ lao ®éng . - §Þa bµn ho¹t ®éng cña tæ chøc . -M«i tr­êng ho¹t ®éng cña tæ chøc . Tuy lµ bÊt biÕn nh­ng tæ chøc hoµn toµn cã thÓ tù thay ®æi cho phï hîp víi nh÷ng yÕu tè nµy ,khi ®ã tæ chøc sÏ tËn dông ®­îc nguån lùc s½n cã nh»m ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ . 4.2 Nh÷ng yÕu tè chñ quan . C¸c yÕu tè chñ quan lµ nh÷ng yÕu tè ë bªn trong tæ chøc .§©y lµ nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h­ëng m¹nh ®Õn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý .H¬n n÷a ®©y lµ c¸c yÕu tè mµ tæ chøc hoµn toµn cã thÓ kiÓm so¸t ,®iÒu chØnh ,thay ®æi theo h­íng cña m×nh .C¸c yÕu tè nµy gåm : -Tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng qu¶n lý . - ¶nh h­ëng cña c¬ cÊu tæ chøc cò . -Tr×nh ®é ,n¨ng lùc cña c¸n bé ë bé phËn tham m­u tæ chøc . - Quan hÖ bªn trong tæ chøc . - Môc tiªu ,ph­¬ng h­íng cña tæ chøc . 5.C¸c yÕu tè cÇn quan t©m khi thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý . 5.1 Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tæ chøc . ThiÕt kÕ tæ chøc lµ qu¸ tr×nh lùa chän vµ triÓn khai mét c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp víi chiÕn l­îc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i tr­êng cña tæ chøc .§ã lµ qu¸ tr×nh liªn tôc v× chiÕn l­îc cã thÓ thay ®æi ,m«i tr­êng cã thÓ thay ®æi vµ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc kh«ng ph¶i bao giê còng ®em l¹i kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ nh­ mong muèn .Dï lµ h×nh thµnh mét c¬ cÊu míi ,hoµn thiÖn hay ®æi míi c¬ cÊu hiÖn t¹i ,c¸c nhµ qu¶n trÞ còng cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc sau : L«gic cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ c¬ cÊu tæ chøc : Lª Duy T­íng - QTNL 43B
- Xem thêm -