Tài liệu Một số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm việt nam trên thị trường

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I : Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y thiÕt bÞ bu ®iÖn: Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng bé phËn vµo chi phÝ ho¹t ®éng SXKD. Kh¸c víi ®èi tîng lao ®éng, TSC§ tham gia nhiÒu kú kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban dÇu cho ®Õn khi h háng. TSC§ lµ c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu trong mäi doanh nghiÖp, ®Æc biÖt ®èi víi 1 ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh Nhµ m¸y thiÕt bÞ bu ®iÖn. C¸c s¶n phÈm mµ nhµ m¸y s¶n xuÊt ra chuyªn phôc vô cho ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng nh : c©n ®iÖn tö cho hÖ thèng viÔn th«ng, m¸y ®iÖn tho¹i ®a chøc n¨ng, ®iÖn tho¹i di ®éng, tæng ®µi PABX, loa tõ.... Ngoµi c¸c s¶n phÈm phôc vô ngµnh, nhµ m¸y cßn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiªu dïng nh ®Ìn cao ¸p, s¶n xuÊt c¸c phÇn nhùa cho qu¹t vµ c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng. Do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm rÊt phong phó vµ ®ßi hái tÝnh chÝnh x¸c cao nªn nh÷ng m¸y mãc vµ ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt cò cña Trung QUèc, Liªn X«... kh«ng cßn ®¸p øng yªu cÇu ®îc n÷a. V× thÕ, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, nhµ m¸y ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ trang bÞ thªm nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, nh÷ng d©y chuyÒn l¾p r¸p ®iÖn tho¹i víi c«ng nghÖ cao. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1998, nh÷ng TSC§ thuéc nguån ng©n s¸ch hÇu nh ®· hÕt thêi gian sö dông, ®· khÊu hao hÕt vµ ®ang tiÕn hµnh thanh lý dÇn ®Ó t¸i ®Çu t më réng s¶n xuÊt. Víi ®Æc ®iÓm lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tû träng vèn cè ®Þnh (TSC§) rÊt cao trong tæng vèn kinh doanh cña nhµ m¸y vµ ngµy cµng t¨ng nhanh. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua c¸c con sè sau: N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 Nguyªn gi¸ TSC§ 4.700.000.000 5.300.000.000 14.500.000.000 18.700.000.000 34.000.000.000 Doanh thu 18.000.000.000 36.000.000.000 63.000.000.000 117.000.000.000 139.000.000.000 II. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i nhµ m¸y thiÕt bÞ Bu ®iÖn: C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i nhµ m¸y cã 1 sè ®Æc ®iÓm sau: Mét lµ, ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý TSC§, nhµ m¸y ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i TSC§ mét c¸ch hîp lý, ®¸nh m· TSC§ theo nguån h×nh thµnh. VÝ dô: Nhµ m¸y tiÕn hµnh ®¸nh m· TSC§ theo nguyªn t¾c sau : Nguån h×nh thµnh do cÊp trªn cÊp 1 M· 01 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 do tù mua s¾m míi do thuª ngoµi 02 03 ... §ång thêi, nhµ m¸y ph©n cÊp qu¶n lý TSC§ cho c¸c bé phËn, c¸c ph©n xëng. TSC§ ®îc qu¶n lý c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ, ®îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt cña kÕ to¸n vµ cña bé phËn ph©n xëng sö dông. Hai lµ, nhµ m¸y ®Ò ra chÕ ®é thëng ph¹t râ rµng ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý, chÊp hµnh néi quy, quy chÕ sö dông, b¶o dìng, söa ch÷a TSC§, gi¶m tèi ®a ngõng lµm viÖc gi÷a ca hoÆc ph¶i ngõng ®Ó söa ch÷a sím h¬n so víi kÕ ho¹ch. Ba lµ, c«ng t¸c h¹ch to¸n khÊu hao: Trong qu¸ tr×nh sö dông, kh«ng thÓ tr¸nh khái viÖc TSC§ bÞ hao mßn v« h×nh vµ hao mßn h÷u h×nh. Hao mßn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§. §Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§, khÊu hao lµ mét biÖn ph¸p chñ quan trong qu¶n lý ®îc sö dông. KhÊu hao TSC§ lµ viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng tõng phÇn gi¸ trÞ cña TSC§ vµo chi phÝ kinh doanh qua thêi gian sö dông cña TSC§. §iÒu nµy lµ phï hîp víi nguyªn t¾c sù phï hîp gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ. Vai trß cña khÊu hao ®îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu ph¬ng diÖn : + VÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ : KhÊu hao gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ tµi s¶n thùc cña m×nh. + VÒ ph¬ng diÖn tµi chÝnh : lµ nguån tµi trî ®Ó mua s¾m , x©y dùng l¹i TSC§. + VÒ ph¬ng diÖn thuÕ kho¸ : khÊu hao lµ mét kho¶n chi phÝ hîp lý, hîp lÖ ®îc tr÷ vµo lîi tøc chÞu thuÕ. + VÒ ph¬ng diÖn kÕ to¸n : khÊu hao lµ sù ghi nhËn viÖc gi¶m gi¸ cña TSC§. C¸ch tÝnh khÊu hao TSC§ t¹i nhµ m¸y ThiÕt bÞ bu ®iÖn còng tu©n theo chÕ ®é qu¶n lý “ KhÊu hao TSC§ “ ban hµnh kem theo quyÕt ®Þnh 1062 cña Bé tµi chÝnh. ViÖc trÝch khÊu hao vÉn trªn c¬ së TSC§ t¨ng (hoÆc gi¶m) trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi trÝch (hoÆc th«i kh«ng trÝch) khÊu hao. §èi víi nh÷ng TSC§ cã tèc ®é hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh nhanh ( nh c¸c vi tÝnh, c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm... ) nhµ m¸y chän cËn díi (víi thêi gian sö dông ng¾n nhÊt ) cßn ®èi víi TSC§ cã tèc ®é hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh chËm ( vÝ dô nh nhµ xëng) th× lÊy cËn trªn (thêi gian sö dông dµi h¬n ). §Ó gi¶m bít c«ng søc vµ thêi gian tÝnh, ph©n bæ khÊu hao, kÕ to¸n lËp kÕ ho¹ch khÊu hao cho c¶ n¨m. Mçi quý trong n¨m sÏ ph¶i g¸nh mét phÇn chi phÝ khÊu hao. Møc khÊu hao t¨ng, gi¶m ( do TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m ) trong n¨m sÏ ®îc xem xÐt vµ tÝnh dån cho quý IV ( ®Õn cuèi n¨m kÕ to¸n míi tÝnh l¹i møc khÊu hao thùc tÕ cÇn ph¶i trÝch) . C¸ch tÝnh nh sau : Møc khÊu hao thùc tÕ = Møc khÊu hao + kÕ ho¹ch Møc khÊu hao th¸ng = Møc khÊu hao t¨ng trong n¨m - Nguyªn gi¸ Sè n¨m sö dông x 12 2 Møc khÊu hao gi¶m trong n¨m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc khÊu hao kÕ ho¹ch ®îc lËp nh sau: ®Çu n¨m c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ hiÖn cã, kÕ to¸n lËp B¶ng khÊu hao kÕ ho¹ch. Trong trêng hîp nguyªn gi¸ TSC§ cã biÕn ®éng t¨ng hoÆc gi¶m ( do ®¸nh gi¸ l¹i, do chªnh lÖnh tû gi¸...) th× kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc khÊu hao trung b×nh b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n chia (: ) thêi gian sö dông cßn l¹i cña TSC§. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Thêi gian sö dông cßn l¹i = = Nguyªn gi¸ míi ®îc ®¸nh gi¸ l¹i KhÊu hao luü kÕ cña TSC§ - Thêi gian sö dông ®· ®¨ng ký --- Thêi gian sö dông cña TSC§ Nh vËy, c¸ch tÝnh khÊu hao ë nhµ m¸y cã vÊn ®Ò. C¸ch tÝnh to¸n møc khÊu hao ph¶i trÝch cho tõng n¨m th× kÕ to¸n lµm ®óng nhng c¸ch ph©n chia cho tõng quý th× tùa nh h×nh thøc “ bèc thuèc “, nã chØ lµ nh÷ng con sè íc lîng vµ kh«ng chÝnh x¸c. Bèn lµ, ®Ó n©ng cao tÝnh sö dông cña TSC§, nhµ m¸y ®Þnh kú tiÕn hµnh b¶o dìng trung tu m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lËp cho mçi m¸y mét sæ theo dâi riªng (y b¹ m¸y) ®Ó mçi khi cã trôc trÆc thî söa ch÷a sÏ biÕt ngay bÖnh cña m¸y vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, gi¶m thêi gian vµ chi phÝ söa ch÷a. N¨m lµ, ®Þnh kú theo chØ dÉn thiÕt kÕ, nhµ m¸y tiÕn hµnh ®¹i tu, thay th¸o mét sè phô tïng ®Ó m¸y cã thÓ ho¹t ®éng ®¹t c«ng suÊt thiÕt kÕ ban ®Çu. S¸u lµ, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ë nhµ m¸y chñ yÕu ch¹y b»ng n¨ng lîng ®iÖn theo chÕ ®é 3 pha vµ 2 pha. HiÖn nay, víi 3 møc gi¸ mµ Cty ®iÖn lùc ®Æt ra: - Tõ 6h - 18h : 1300 ®/sè - Tõ 18h - 22h : 610 ®/ sè - Tõ 22h - 6h : 400® / sè VËy víi cïng 1 thêi gian ch¹y m¸y, s¶n xuÊt cïng 1 khèi lîng s¶n phÈm nhng víi c¸c møc chi phÝ kh¸c nhau. V× vËy, nhµ m¸y ph¶i lùa chän thêi ®iÓm s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ t¨ng lîi nhuËn. §©y còng lµ 1 trong c¸c biÖn ph¸p sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§. B¶y lµ, nhµ m¸y cã kÕ ho¹ch, chiÕn lîc khai th¸c hîp lý TSC§, sö dông kh«ng qu¸ c«ng suÊt, ®óng quy tr×nh, lùa chän s¶n phÈm phï hîp, kh«ng ®Ó trêng hîp m¸y cã c«ng suÊt lín dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhá g©y l·ng phÝ, ®ång thêi còng kh«ng ®Ó c¸c m¸y nhá s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm lín lµm cho m¸y kh«ng ch¹y ®îc hoÆc nÕu cè th× lµm gi¶m tuæi thä cña m¸y. T¸m lµ, nhµ m¸y ®Ò ra chiÕn lîc l©u dµi lµ ph¶i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng nh©n, nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt. Hä ph¶i thµnh tahä trong viÖc sö dông, vËn hµnh m¸y, ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng vÒ nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc m×nh ®ang sö dông. III. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i nhµ m¸y thiÕt bÞ bu ®iÖn: §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông TSC§, ta sö dông 1 sè chØ tiªu sau : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Søc s¶n xuÊt = Søc sinh lîi = SuÊt hao phÝ = Gi¸ trÞ s¶n lîng SP Nguyªn gi¸ TSC§ Lîi nhuËn Nguyªn gi¸ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ Lîi nhuËn Ta lËp b¶ng so s¸nh hiÖu qu¶ sö dông TSC§ qua c¸c n¨m 1999 vµ 2000 : ChØ tiªu 1. Nguyªn gi¸ TSC§ 2. Gi¸ trÞ s¶n lîng SP - Søc s¶n xuÊt 3. Lîi nhuËn - Søc sinh lîi - SuÊt hao phÝ N¨m 1999 18.700.000.000 74.782.467.000 3.40 1.495.649.340 0.079 12.50 N¨m 2000 34.000.000.000 125.120.000.000 3.68 2.752.640.000 0.08096 12.35 Chªnh lÖch 15.300.000.000 50.337.533.000 0.28 1.256.990.660 0.00106 -0.15 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy hiÖu qu¶ sö dông TSC§ n¨m 2000 cao h¬n n¨m 1999. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu: - Søc s¶n xuÊt cña TSC§ n¨m 2000 cao h¬n n¨m 99 lµ 0.28®, cã nghÜa lµ cø 1® TSC§ n¨m 2000 t¹o ra 3,68® gi¸ tÞ s¶n lîng nhng n¨m 99 chØ t¹o ra 3,40®. §©y lµ tû lÖ t¨ng kh¸ lín v× gi¸ trÞ TSC§ ë nhµ m¸y rÊt lín nªn tæng møc t¨ng gi¸ trÞ s¶n lîng trong n¨m sÏ kh«ng kh«ng nhá. - Søc sinh lîi cña TSC§ t¨ng 0.00106 ® vµ xÐt ngîc l¹i, suÊt hao phÝ n¨m 2000 còng thÊp h¬n n¨m 99 0.15®. Nh vËy, qua ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña nhµ m¸y ThiÕt bÞ Bu ®iÖn, ta thÊy tr×nh ®é trang bÞ TSC§ cña nhµ m¸y t¨ng lªn vµ cïng víi nã lµ sù t¨ng lªn vÒ hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Tõ ®ã cã thÓ nãi nhµ m¸y ®· gi¶i quyÕt tèt v©n s®Ò ®Çu t vèn lµm tang n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. IV. Ph¬ng híng n©ng cao t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ bu ®iÖn: 1. NhËn xÐt chung : * ¦u ®iÓm : - KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§ theo ®óng chÕ ®é nhµ níc. C¸ch ph©n lo¹i TSC§ theo nguån vèn sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cã hiÖu qña cao. VÝ dô ®èi víi nh÷ng TSC§ mua b»ng nguån 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vèn vay th× ph¶i ®a vµo sö dông ngay vµ tû lÖ khÊu hao ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng tû lÖ l·i suÊt ®i vay, cã nh vËy míi dñ bï ®¾p chi phÝ bá ra - KÕ to¸n n¾m v÷ng t×nh tr¹ngký thuËt, thêi gian sö dông TSC§ th«ng qua trÝch khÊu hao tõ ®Êy hµng n¨m tham mu ®Ò xuÊt víi ban l·nh ®¹o nhµ m¸y lËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp trªn duyÖt thanh lý nh÷ng TSC§ kh«ng ph¸t huy t¸c dông ®Ó t¸i ®Çu t TSC§ míi nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. - S¸ng kiÕn lËp y b¹ m¸y cho tõng m¸y mãc thiÕt bÞ lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt v× khi ®ã m¸y sÏ ®îc “ ch¨m sãc” cÈn thËn, ®iÒu trÞ ®óng bÖnh, gi¶m chi phÝ söa ch÷a vµ thêi gian ngõng ho¹t ®éng cña m¸y. * Nhîc ®iÓm: ViÖc theo dâi TSC§ kh«ng më thÎ TSC§ lµm cho viÖc thoe dâi gÆp nhiÌu khã kh¨n. - Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n khÊu hao TSC§ : kÕ to¸n tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong n¨m nhng gi¸ trÞ khÊu hao ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt hµng quý th× cha chÝnh x¸c, nã chØ lµ íc lîng “bèc thuèc” mµ th«i. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn xem xÐt l¹i ®Ó hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c khÊu hao. - KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i TSC§ (theo nguèn vèn) nhng l¹i kh«ng ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dungj cña TSC§: TSC§ dïng trong SX, TSC§ dïng ngoµi SX, TSC§ dïng cho môc ®Ých kh¸c. V× vËy sÏ rÊt khã kh¨n ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c hiÖu qña sö dông TSC§. Muèn ®¸nh gi¸, phan tÝch hiÖu qña sö dông TSC§ còng nh tû träng ®Çu t TSC§ vµo SX kinh doanh th× ph¶i xem trªn sæ chi tiÕt TSC§ vµ céng tõng bé phËn. Tuy nhiªn viÖc lµm nµy rÊt mÊt thêi gian vµ kh«ng chÝnh x¸c v× 1 TSC§ cã thÓ sö dông cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. 2. Mét sè kiÕn nghÞ : 1. Nªn lËp thÎ TSC§ vµ lu t¹i phßng kÕ to¸n ®Ó theo dâi, ph¶n ¸nh diÔn biÕn ph¸t sinh trong qua tr×nh sö dông. 2. KÕ to¸n cÇn ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông TSC§: TSC§ dïng cho s¶n xuÊt, TSC§ dïng cho bé phËn b¸n hµng, cho qu¶n lý doanh nghiÖp vµ cho c¸c môc ®Ých kh¸c. §Ó tõ ®ã kÕ to¸n tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao ®îc chÝnh x¸c vµ hopù lý. TSC§ dïng cho môc ®Ých nµo, ë ®©u th× gi¸ trÞhao mßn sÏ ®îc ph©n bæ cho ®èi tîng ®ã. §ång thêi kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ theo nguyªn t¾c : TSC§ t¨ng (gi¶m) trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi trÝch (hoÆc th«i kh«ng trÝch) khÊu hao. V× vËy, TSC§ t¨ng trong quý nµo, c¨n cø vµo sè thêi gian sö dông trong quý, tÝnh khÊu hao ngµy cho quý ®ã, kh«ng ®Ó kÐo dµi ®Õn cuèi n¨m míi tÝnh, trÝch khÊu hao bæ sung cho nh÷ng TSC§ míi t¨ng trong n¨m 3. Nhµ m¸y cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a t×m kiÕm nguån ®Çu t: Khã kh¨n cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ®Çu t lµ vèn. tõ tríc ®Õn nay, nguèn vèn cña nhµ m¸y chñ yÕu lµ do ng©n s¸ch cÊp, tù bæ sung tæng C«ng ty, tù bæ sung cña nhµ m¸y, vay ng©n hµng vµ ®i chiÕm dông vèn cña nhµ cung cÊp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, nhµ m¸y kh«ng nªn chØ dùa vµo c¸c nguån trªn mµ cÇn n¨ng ®éng h¬n nh : - Vay c¸c ®èi tîng ngoµi ng©n hµng - Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n - Thuª TSC§ 4. Hµng n¨m kÕ to¸n nªn ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t vµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ®Ó kÞp thêi n¾m ®îc c¸c mÆt m¹nh vµ nh÷ng ®iÓm yÕu kÐm ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕT LUËN Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tÕ vµ vËn dông lý luËn, t«i ®· ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ Bu ®iÖn. Nhng do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gióp ®ì cña c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n. 6
- Xem thêm -