Tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ VOÁN VAØ HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CUÛA DOANH NGHIEÄP. 1.1 Voán vaø vai troø cuûa voán trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 1.1.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm. 1.1.1.1 Khaùi nieäm veà voán. Trong neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp muoán tieán haønh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh caàn phaûi coù caùc yeáu toá cô baûn sau: söùc lao ñoäng, ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng. Ñeå coù ñöôïc caùc yeáu toá naøy ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi öùng ra moät löôïng voán nhaát ñònh phuø hôïp vôùi quy moâ saûn xuaát vaø ñieàu kieän kinh doanh. Vaäy: Voán laø moät phaïm truø kinh teá trong lónh vöïc taøi chính, voán laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä taøi saûn trong doanh nghieäp. Voán toàn taïi döôùi caùc hình thöùc khaùc nhau ñöôïc doanh nghieäp söû duïng vaøo muïc ñích saûn xuaát kinh doanh nhaèm muïc tieâu sinh lôïi. Voán cuûa doanh nghieäp bao goàm:  Taøi saûn baèng hieän vaät nhö: nhaø xöôûng, kho taøng, maùy moùc, trang thieát bò,…  Caùc loaïi noäi teä, ngoaïi teä, vaøng baïc, ñaù quyù,…  Baûn quyeàn taùc giaû, baûng quyeàn thöông hieäu, baèng phaùt minh, saùng cheá,… Taát caû caùc taøi saûn naøy ñeàu ñöôïc quy ñoåi thaønh tieàn ñeå xaùc ñònh löôïng voán maø doanh nghieäp boû ra trong quaù trình hoaït ñoäng. 1.1.1.2 Ñaëc ñieåm cuûa voán. Ñeå söû duïng vaø quaûn lyù voán moät caùch hieäu quaû doanh nghieäp caàn naém vöõng moät soá ñaëc ñieåm cô baûn cuûa voán: Thöù nhaát, voán laø ñaïi dieän cho moät löôïng taøi saûn nhaát ñònh. Voán laø bieåu hieän baèng giaù trò cuûa caùc taøi saûn trong doanh nghieäp nhö nhaø xöôûng, ñaát ñai, maùy moùc thieát bò, phöông tieän vaän taûi,… Do ñoù, moät doanh nghieäp khoâng theå khoâng coù voán maø coù taøi saûn hoaëc ngöôïc laïi. Thöù hai, voán phaûi ñöôïc vaän ñoäng vaø sinh lôøi. 1|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp Voán chuû yeáu ñöôïc bieåu hieän döôùi daïng tieàn teä, nhöng tieàn chæ ñöôïc coi laø voán khi chuùng ñöôïc ñöa vaøo saûn xuaát kinh doanh. Quaù trình saûn xuaát kinh doanh taïi doanh nghieäp laø lieân tuïc, do vaäy voán saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp cuõng ñöôïc vaän ñoäng khoâng ngöøng, taïo ra söï tuaàn hoaøn vaø chu chuyeån voán, trong quaù trình vaän ñoäng voán coù theå thay ñoåi hình thaùi bieåu hieän nhöng ñieåm xuaát phaùt vaø ñieåm cuoái cuøng cuûa voøng tuaàn hoaøn phaûi laø tieàn, löôïng tieàn thu veà phaûi lôùn hôn löôïng tieàn boû ra. Ñoái vôùi moãi loaïi hình doanh nghieäp khaùc nhau thì söï tuaàn hoaøn vaø chu chuyeån voán cuõng khaùc nhau. Maëc duø vaäy chuùng ta coù theå hình dung quaù trình luaân chuyeån voán theo sô ñoà cô baûn sau: T (1) H (1) (2) Quaù trình saûn xuaát (3) H’ (4) T’ Baét ñaàu töø hình thaùi tieàn teä (T) chuyeån sang hình thaùi haøng hoùa (H). (2)&(3) Qua quaù trình saûn xuaát chuyeån taïo ra thaønh phaåm (H’). (4) Ñem thaønh phaåm (H’) tieâu thuï thu veà löôïng tieàn teä (T’) vôùi (T’>T). Quaù trình luaân chuyeån voán:  Ñoái vôùi doanh nghieäp saûn xuaát traûi qua ñuû 4 giai ñoaïn.  Ñoái vôùi doanh nghieäp thöông maïi do chæ thöïc hieän chöùc naêng mua vaø baùn neân chæ traûi qua 2 giai ñoaïn (1) vaø (4).  Ñoái vôùi doanh nghieäp Ngaân haøng do ñaëc thuø cuûa ngaønh neân quaù trình luaân chuyeån voán khoâng laøm voán thay ñoåi hình thaùi vaät chaát nhöng vaãn lôùn leân qua quaù trình vaän ñoäng T-T’. Ñaëc ñieåm naøy laø nguyeân taéc cô baûn cuûa vieäc baûo toaøn vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, ñoøi hoûi khoâng coù tình traïng öù ñoïng voán trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Thöù ba, voán phaûi ñöôïc tích tuï, taäp trung ñeán moät löôïng nhaát ñònh ñuû söùc ñaàu tö vaøo moät döï aùn saûn xuaát kinh doanh. Voán ñöôïc tích tuï ñaày ñuû thì hoaït ñoäng ñaàu tö môùi thoâng suoát, lieân tuïc ñoàng thôøi hieäu quaû söû duïng voán ñöôïc naâng leân. Do ñoù doanh nghieäp caàn leân keá hoaïch ñeå khai thaùc vaø thu huùt ñöôïc nguoàn voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Thöù tö, voán coù giaù trò veà maët thôøi gian. Do aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá nhö giaù caû thò tröôøng, laïm phaùt, tieán boä cuûa khoa hoïc coâng ngheä khieán cho söùc mua cuûa ñoàng tieàn ôû moãi thôøi ñieåm khaùc nhau laø khaùc nhau. 2|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thöù naêm, voán phaûi gaén lieàn vôùi chuû sôû höõu. Trong neàn kinh teá thò tröôøng voán phaûi ñöôïc gaén vôùi chuû sôû höõu, gaén vôùi lôïi ích hôïp phaùp cuûa chuû sôû höõu thì ñoàng voán ñoù môùi ñöôïc chi tieâu hôïp lyù, söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû. Thöù saùu, voán laø moät loaïi haøng hoùa ñaëc bieät. Voán cuõng ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng, nhöõng ngöôøi coù voán thoâng qua thò tröôøng seõ chuyeån nhöôïng “Quyeàn söû duïng voán” cho ngöôøi coù nhu caàu huy ñoäng voán, ñoåi laïi ngöôøi huy ñoäng voán phaûi traû moät khoaûn chi phí söû duïng voán nhaát ñònh cho chuû sôû höõu nguoàn voán. Nhö vaäy, khaùc vôùi haøng hoùa thoâng thöôøng, voán khi baùn ra seõ khoâng bò maát ñi quyeàn sôû höõu maø chæ maát ñi quyeàn söû duïng, ngöôøi mua ñöôïc quyeàn söû duïng voán trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. 1.1.2 Phaân loaïi. Coù nhieàu cô sôû khaùc nhau ñeå phaân loaïi voán. Caên cöù theo nguoàn hình thaønh Caên cöù vaøo thôøi gian hoaït ñoäng Phaân loaïi Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm luaân chuyeån voán Voán chuû sôû höõu Nôï phaûi traû Voán daøi haïn Voán ngaén haïn Voán coá ñònh Voán löu ñoäng 1.1.2.1 Voán coá ñònh. Khaùi nieäm: Voán coá ñònh (VCÑ) laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä taøi saûn coá ñònh (TSCÑ) maø doanh nghieäp ñaàu tö xaây döïng, mua saém nhaèm phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Ñaëc ñieåm cuûa VCÑ: Thöù nhaát, VCÑ laø soá voán ñaàu tö öùng tröôùc vì vaäy caàn phaûi ñöôïc thu hoài laïi moät caùch ñaày ñuû baûo toaøn VCÑ. Thöù hai, do VCÑ laø voán öùng tröôùc veà TSCÑ vì vaäy quy moâ cuûa VCÑ lôùn hay nhoû seõ quyeát ñònh quy moâ TSCÑ cuûa doanh nghieäp cuõng nhö trình ñoä trang bò cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø naêng löïc saûn xuaát cuûa doanh nghieäp. 3|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Thöù ba, ñaëc ñieåm kinh teá kyõ thuaät cuûa TSCÑ trong quaù trình tham gia hoaït ñoäng kinh doanh seõ chi phoái ñaëc ñieåm chu chuyeån cuûa VCÑ.  Ñaëc ñieåm chu chuyeån cuûa VCÑ:  Trong quaù trình tham gia vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, voán coá ñònh chu chuyeån giaù trò daàn daàn töøng phaàn vaøo giaù trò saûn phaåm döôùi hình thöùc chi phi khaáu hao töông öùng vôùi phaàn hao moøn TSCÑ.  VCÑ tham gia vaøo nhieàu chu kyø kinh doanh do TSCÑ coù ñaëc ñieåm söû duïng laâu daøi.  VCÑ chæ hoaøn thaønh moät voøng tuaàn hoaøn khi TSCÑ ñaõ heát thôøi gian söû duïng. Phaân loaïi VCÑ: Theo hình thaùi bieåu hieän TSCÑ höõu hình TSCÑ voâ hình TSCÑ duøng cho muïc ñích kinh doanh Theo tính chaát, coâng duïng kinh teá TSCÑ duøng cho HÑ phuùc lôïi, an ninh quoác phoøng TSCÑ baûo quaûn, caát giöõ hoä nhaø nöôùc Phaân loaïi VCÑ Theo quyeàn sôû höõu TSCÑ töï coù TSCÑ thueâ taøi chính TSCÑ ñi thueâ TSCÑ thueâ hoaït ñoäng TSCÑ hình thaønh baèng voán ñöôïc caáp Theo nguoàn hình thaønh TSCÑ hình thaønh baèng voán ñi vay TSCÑ hình thaønh baèng voán töï boå sung TSCÑ nhaän goùp lieân doanh, lieân keát 4|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Nguoàn hình thaønh VCÑ: VCÑ ñöôïc hình thaønh töø hai nguoàn chính ñoù laø:  Nguoàn voán beân trong doanh nghieäp laø nhöõng nguoàn xuaát phaùt töø baûn thaân doanh nghieäp, bao goàm:  Voán do Ngaân saùch nhaø nöôùc caáp.  Voán töï coù cuûa doanh nghieäp.  Voán coå phaàn.  Nguoàn voán beân ngoaøi doanh nghieäp laø nhöõng nguoàn maø doanh nghieäp huy ñoäng töø beân ngoaøi ñeå taøi trôï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, bao goàm:  Voán vay.  Voán lieân doanh.  Taøi trôï baèng thueâ, goàm 3 hình thöùc thueâ voán quan troïng nhaát laø: - Baùn roài thueâ laïi (Sale and Baseback). - Thueâ dòch vuï. - Thueâ taøi chính. 1.1.2.2 Voán löu ñoäng. Khaùi nieäm: Voán löu ñoäng (VLÑ) cuûa doanh nghieäp laø soá voán öùng ra ñeå hình thaønh neân caùc taøi saûn löu ñoäng (TSLÑ) nhaèm ñaûm baûo cho quaù trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân, lieân tuïc. VLÑ luaân chuyeån toaøn boä giaù trò ngay trong moät laàn vaø ñöôïc thu hoài toaøn boä, hoaøn thaønh moät voøng luaân chuyeån khi keát thuùc moät chu kyø kinh doanh. Ñaëc ñieåm cuûa VLÑ: Thöù nhaát, VLÑ trong quaù trình chu chuyeån luoân thay ñoåi hình thaùi bieåu hieän töø hình thaùi ban ñaàu laø tieàn chuyeån sang hình thaùi vaät tö döï tröõ, saûn phaåm dôû dang, thaønh phaåm haøng hoùa vaø keát thuùc quaù trình tieâu thuï trôû veà hình thaùi ban ñaàu laø tieàn. Thöù hai, VLÑ chuyeån toaøn boä giaù trò ngay trong moät laàn vaø ñöôïc hoaøn laïi toaøn boä sau moãi chu kyø kinh doanh. Thöù ba, VLÑ hoaøn thaønh moät voøng tuaàn hoaøn sau moät chu kyø kinh doanh. 5|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phaân loaïi VLÑ. VLÑ trong döï tröõ saûn xuaát Theo vai troø trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh VLÑ trong saûn xuaát kinh doanh VLÑ trong löu thoâng Theo hình thaùi bieåu hieän Phaân loaïi VLÑ Theo quan heä sôû höõu voán Voán vaät tö haøng hoùa Voán baèng tieàn Voán chuû sôû höõu Nôï phaûi traû Voán do nhaø nöôùc caáp Theo nguoàn hình thaønh Voán töï boå sung Voán ñi vay Voán lieân doanh, lieân keát Nguoàn hình thaønh VLÑ. VLÑ ñöôïc hình thaønh töø hai nguoàn chính ñoù laø:  Nguoàn voán chuû sôû höõu laø nguoàn voán thuoäc sôû höõu cuûa caùc chuû doanh nghieäp maø khi söû duïng doanh nghieäp khoâng phaûi cam keát thanh toaùn. Moãi loaïi hình doanh nghieäp khaùc nhau thì nguoàn voán chuû sôû höõu cuõng hình thaønh töø caùc nguoàn khaùc nhau.  Ñoái vôùi Doanh nghieäp nhaø nöôùc: nguoàn voán naøy hình thaønh chuû yeáu töø nguoàn Ngaân saùch nhaø nöôùc caáp.  Ñoái vôùi Doanh nghieäp coå phaàn: nguoàn voán naøy chuû yeáu töø ñoùng goùp cuûa caùc coå ñoâng baèng vieäc phaùt haønh vaø baùn caùc coå phieáu ra thò tröôøng khi saùng laäp Coâng ty.  Ñoái vôùi Doanh nghieäp tö nhaân, Coâng ty TNHH: laø voán cuûa caùc chuû doanh nghieäp, chuû ñaàu tö boû ra ñeå ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh khi môùi thaønh laäp hoaëc ñaàu tö döï aùn, theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 6|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan  Nguoàn nôï phaûi traû laø nguoàn voán maø doanh nghieäp phaûi cam keát thanh toaùn, doanh nghieäp chæ coù quyeàn söû duïng voán trong phaïm vi nhöõng raøng buoäc nhaát ñònh maø khoâng coù quyeàn sôû höõu. Trong moái quan heä vôùi voán nôï phaûi traû thì doanh nghieäp laø con nôï, coù nghóa vuï hoaøn traû ñaày ñuû laõi vaø voán ñaõ vay. 1.1.3 Vai troø cuûa voán trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. 1.1.3.1 Veà maët phaùp luaät. Moãi doanh nghieäp khi muoán thaønh laäp thì ñieàu kieän ñaàu tieân doanh nghieäp ñoù phaûi coù moät löôïng voán nhaát ñònh (löôïng voán toái thieåu maø phaùp luaät quy ñònh cho töøng loaïi doanh nghieäp). Voán coù theå ñöôïc xem laø moät cô sôû quan troïng nhaát ñeå ñaûm baûo cho söï toàn taïi tö caùch phaùp luaät cuûa doanh nghieäp tröôùc phaùp luaät. 1.1.3.2 Veà maët kinh teá. Yeáu toá caàn thieát cho taêng tröôûng vaø phaùt trieån doanh nghieäp. Baát kyø moät doanh nghieäp naøo muoán taêng tröôûng vaø phaùt trieån ñeàu caàn coù voán. Moät doanh nghieäp muoán ñöùng vöõng treân thò tröôøng thì doanh nghieäp ñoù phaûi coù moät löôïng voán ñuû ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh dieãn ra lieân tuïc, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu naâng caáp maùy moùc thieát bò, hieän ñaïi hoùa coâng ngheä. Neáu thieáu voán seõ khieán cho hoaït ñoäng bò giaùn ñoaïn  giaûm naêng suaát lao ñoäng  hoaït ñoäng keùm hieäu quaû  quy moâ cuûa doanh nghieäp caøng bò thu heïp. Phaùt huy tính chuû ñoäng cuûa doanh nghieäp trong vieäc saûn xuaát kinh doanh. Moät doanh nghieäp coù ñöôïc löôïng voán ñuû vaø oån ñònh thì chuû ñoäng hôn trong vieäc löïa choïn phöông aùn saûn xuaát kinh doanh coù lôïi  taêng hieäu quaû kinh teá. Ngoaøi ra coù ñuû voán seõ taêng khaû naêng khaéc phuïc caùc khoù khaên trong kinh doanh. Nhaân toá quan troïng cho vieäc xaùc ñònh keá hoaïch, qui moâ saûn xuaát kinh doanh. Voán laø yeáu toá quyeát ñònh doanh nghieäp neân môû roäng hay thu heïp quy moâ hoaït ñoäng cuûa mình. Khi nguoàn voán caøng ñöôïc môû roäng thì doanh nghieäp caøng coù cô hoäi thaâm nhaäp vaøo caùc lónh vöïc tieàm naêng maø tröôùc ñoù chöa ñuû ñieàu kieän do nguoàn voán haïn cheá, ngöôïc laïi khi nguoàn voán bò thu heïp thì doanh nghieäp neân taäp trung vaøo caùc lónh vöïc laø theá maïnh vaø coù öu theá treân thò tröôøng. 1.2 Hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp. 1.2.1 Khaùi nieäm hieäu quaû söû duïng voán. Hieäu quaû kinh teá cuûa doanh nghieäp laø keát quaû toång theå cuûa haøng loaït caùc bieän phaùp toå chöùc kinh teá, kyõ thuaät vaø taøi chính. Vieäc toå chöùc, naâng cao hieâu quaû söû duïng voán laø muïc tieâu vaø yeâu caàu khaùch quan ñoái vôùi taát caû caùc doanh nghieäp khi tieán haønh saûn xuaát kinh doanh. Vaäy hieäu quaû söû duïng voán laø gì? 7|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hieäu quaû söû duïng voán laø moät phaïm truø kinh teá phaûn aùnh trình ñoä söû duïng caùc nguoàn nhaân löïc, vaät löïc cuûa doanh nghieäp. Voán ñöôïc söû duïng hieäu quaû khi doanh nghieäp ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao nhaát vôùi toång chi phí boû ra laø thaáp nhaát, ñoàng thôøi coù khaû naêng taùi taïo nguoàn voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, ñaûm baûo môû roäng ñaàu tö saûn xuaát, ñoåi môùi trang thieát bò vaø coù phöông höôùng phaùt trieån laâu daøi, beàn vöõng trong töông lai. 1.2.2 Söï caàn thieát cuûa vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. Chi phí veà voán cuõng laø moät trong caùc loaïi chi phí cuûa doanh nghieäp neân vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp nhaèm giaûm chi phí voán cuõng laø goùp phaàn naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cho doanh nghieäp. Khi doanh nghieäp söû duïng voán ñaït hieäu quaû cao thì lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp cuõng taêng leân. Doanh nghieäp seõ coù uy tín treân thò tröôøng taøi chính do ñoù vieäc huy ñoäng voán seõ deã daøng hôn. Doanh nghieäp seõ coù nhieàu lôïi theá hôn trong caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû khaùc. Do ñoù doanh nghieäp laïi coù theå ñaït ñöôïc möùc hieäu quaû söû duïng voán cao hôn. Maëc khaùc, do yeâu caàu cuûa vieäc naâng cao hieäu quaû söû duïng voán vaø caùc bieän phaùp aùp duïng ñeå coù hieäu quaû söû duïng voán cao hôn thì ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân trong doanh nghieäp coù cô hoäi reøn luyeän naâng cao trình ñoä hôn. 1.2.3 Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán. 1.2.3.1 Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán coá ñònh cuûa doanh nghieäp.  Hieäu suaát söû duïng VCÑ Doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát Hieäu suaát söû duïng VCÑ = VCÑ bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñoàng VCÑ söû duïng trong kyø thì taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát.  Hieäu suaát söû duïng TSCÑ Hieäu suaát söû duïng TSCÑ = Doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát Nguyeân giaù TSCÑ bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh moät ñoàng TSCÑ trong kyø coù theå taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát. 8|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Haøm löôïng VCÑ VCÑ bình quaân söû duïng trong kyø Haøm löôïng VCÑ = Doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát Chæ tieâu naøy phaûn aùnh soá VCÑ caàn thieát ñeå taïo ra moät ñoàng doanh thu thuaàn hay moät ñoàng toång giaù trò saûn xuaát trong kyø. Haøm löôïng VCÑ caøng thaáp thì hieäu quaû söû duïng VCÑ caøng cao.  Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ Lôïi nhuaän thuaàn tröôùc hay sau thueá hoaëc lôïi nhuaän goäp Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ = VCÑ bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñoàng VCÑ söû duïng trong kyø coù theå taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá hay sau theá hoaëc lôïi nhuaän goäp. Tyû suaát lôïi nhuaän VCÑ caøng lôùn thì hieäu quaû söû duïng VCÑ caøng taêng. 1.2.3.2 Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp.  Toác ñoä luaân chuyeån VLÑ Toác ñoä luaân chuyeån VLÑ ñöôïc bieåu hieän qua 2 chæ tieâu: Soá laàn luaân chuyeån VLÑ vaø Kyø luaân chuyeân VLÑ.  Soá laàn luaân chuyeån VLÑ Soá laàn luaân chuyeån VLÑ = trong kyø Toång möùc luaân chuyeån VLÑ trong kyø VLÑ bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh soá laàn luaân chuyeån VLÑ hay soá voøng quay cuûa VLÑ thöïc hieän ñöôïc trong moät thôøi kyø nhaát ñònh, thöôøng laø moät naêm.  Kyø luaân chuyeån VLÑ Kyø luaân chuyeån VLÑ = Soá ngaøy trong kyø Soá laàn luaân chuyeån VLÑ trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh soá ngaøy bình quaân caàn thieát ñeå VLÑ thöïc hieän ñöôïc moät laàn luaân chuyeån, hay ñoä thôøi gian moät voøng quay cuûa VLÑ ôû trong kyø. 9|Page Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Haøm löôïng VLÑ VLÑ bình quaân söû duïng trong kyø = Haøm löôïng VLÑ Doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát Chæ tieâu naøy phaûn aùnh soá VLÑ caàn thieát ñeå taïo ra moät ñoàng doanh thu thuaàn hay moät ñoàng toång giaù trò saûn xuaát trong kyø. Haøm löôïng VLÑ caøng thaáp thì hieäu quaû söû duïng VLÑ caøng cao.  Tyû suaát lôïi nhuaän VLÑ Tyû suaát lôïi nhuaän VLÑ = Lôïi nhuaän thuaàn tröôùc hay sau thueá hoaëc lôïi nhuaän goäp VLÑ bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñoàng VLÑ söû duïng trong kyø coù theå taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän tröôùc thueá hay sau theá hoaëc lôïi nhuaän goäp. Tyû suaát lôïi nhuaän VLÑ caøng lôùn thì hieäu quaû söû duïng VLÑ caøng taêng. 1.2.3.3 Caùc chæ tieâu phaûn aùnh hieäu quaû voán saûn xuaá t kinh doanh.  Hieäu suaát söû duïng toaøn boä voán (Soá voøng quay toaøn boä voán) Hieäu suaát söû duïng toaøn boä voán Doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát = Toång voán kinh doanh bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñoàng voán kinh doanh bình quaân söû duïng trong kyø thì taïo ra bao nhieâu ñoàng doanh thu thuaàn hay toång giaù trò saûn xuaát.  Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång voán kinh doanh (ROA: Return on Asset) Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång voán kinh doanh Lôïi nhuaän sau thueá = Toång voán kinh doanh bình quaân söû duïng trong kyø Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moãi ñoàng voán kinh doanh söû duïng trong kyø coù theå taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän sau thueá.  Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân voán chuû sôû höõu (ROE: Return on Equity) ROE = Lôïi nhuaän sau thueá Voán chuû sôû höõu bình quaân söû duïng trong kyø 10 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Chæ tieâu naøy phaûn aùnh cöù moät ñoàng voán chuû sôû höõu bình quaân söû duïng trong kyø taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän sau thueá. Ñaây laø chæ tieâu raát ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö quan taâm. 1.2.4 Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp. 1.2.4.1 Nhaân toá khaùch quan.  Cô cheá quaûn lyù vaø chính saùch kinh teá cuûa nhaø nöôùc. Trong neàn kinh teá thò tröôøng, caùc doanh nghieäp coù quyeàn töï do kinh doanh vaø bình ñaúng tröôùc phaùp luaät nhöng döôùi söï quaûn lyù vó moâ cuûa Nhaø nöôùc. Neáu chính saùch kinh teá nhaø nöôùc oån ñònh seõ giuùp cho vieäc tieán haønh keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh ñöôïc thoâng suoát, coù hieäu quaû vaø ngöôïc laïi.  Taùc ñoäng cuûa neàn kinh teá. Tình hình kinh teá, caùc yeáu toá laïm phaùt, söï bieán ñoäng cuûa giaù caû treân thò tröôøng,… ñeàu aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp.  Taùc ñoäng cuûa khoa hoïc kyõ thuaät. Ngaøy nay, khi maø khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä phaùt trieån raát nhanh thì khi sôû höõu maùy moùc, trang thieát bò, daây chuyeån coâng ngheä hieän ñaïi seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp naâng cao hieäu quaû saûn suaát kinh doanh.  Laõi suaát ngaân haøng. Laõi suaát ngaân haøng aûnh höôûng ñeán chi phí huy ñoäng baèng voán vay. Trong ñieàu kieän caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, khi laõi suaát ngaân haøng taêng, tieàn laõi phaûi traû taêng leân, lôïi nhuaän giaûm, laøm tyû suaát lôïi nhuaän treân voán giaûm.  Ñieàu kieän töï nhieân vaø ruûi ro kinh doanh. Nhöõng ruûi ro trong saûn xuaát kinh doanh nhö baõo luït, hoûa hoaïn, taùc ñoäng xaáu töø thò tröôøng,… laøm cho taøi saûn cuûa doanh nghieäp bò toån thaát, giaûm giaù trò daãn ñeán voán cuûa doanh nghieäp bò maát maùt.  Thò tröôøng vaø söï caïnh tranh. Treân thò tröôøng doanh nghieäp naøo coù söùc caïnh tranh maïnh thì doanh nghieäp ñoù coù doanh thu vaø lôïi nhuaän cao, taïo ra tyû suaát lôïi nhuaän treân voán cao vaø ngöôïc laïi. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp caàn ñeà ra ñöôïc bieän phaùp quaûn lyù voán hieäu quaû nhaát.  Ñaëc thuø cuûa ngaønh. Ñaây laø nhaân toá coá yù nghóa quan troïng caàn ñöôïc xem xeùt khi quaûn lyù vaø söû duïng voán. Ñaëc thuø ngaønh thöôøng aûnh höôûng ñeán cô caáu ñaàu tö vaø cô caáu nguoàn voán cuõng 11 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan nhö voøng quay voán. Do ñoù, vieäc so saùnh caùc chæ tieâu trung bình ngaønh laø caàn thieát nhaèm phaùt hieän öu nhöôïc ñieåm trong vieäc quaûn lyù laø söû duïng voán. 1.2.4.2 Nhaân toá chuû quan.  Trình ñoä quaûn lyù vaø tay ngheà cuûa ngöôøi lao ñoäng. Trình ñoä quaûn lyù toát, boä maùy goïn nheï, ñoàng boä nhòp nhaøng seõ giuùp cho ñoàng voán cuûa doanh nghieäp ñöôïc söû duïng hieäu quaû. Beân caïnh ñoù thì trình ñoä cuûa ngöôøi lao ñoäng coù taùc ñoäng lôùn ñeán naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng saûn phaåm,… töø ñoù taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng tieâu thuï saûn phaåm vaø lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp.  Vieäc löïa choïn phöông aùn ñaàu tö, saûn xuaát kinh doanh. Neáu doanh nghieäp coù döï aùn ñaàu tö khaû thi, saûn xuaát ra caùc saûn phaåm dòch vuï coù chaát löôïng toát, giaù thaønh thaáp thì doanh nghieäp sôùm thu hoài ñöôïc voán vaø coù laõi. Ngöôïc laïi thì doanh nghieäp seõ bò öù ñoïng voán hoaëc thieáu voán, khoâng tieâu thuï ñöôïc saûn phaåm, aûnh höôûng xaáu ñeán hieäu quaû söû duïng voán.  Xaây döïng cô caáu voán. Cô caáu voán laø thaønh phaàn vaø tyû troïng cuûa caùc loaïi voán trong toång voán kinh doanh cuûa doanh nghieäp taïi moät thôøi ñieåm. Moät cô caáu voán hôïp lyù phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån cuûa neàn kinh teá seõ laø tieàn ñeà ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng voán cuûa moät doanh nghieäp.  Tình traïng trang thieát bò, daây chuyeàn coâng ngheä. Neáu doanh nghieäp söû duïng nhöõng TSCÑ ñaõ cuõ hoaëc laïc haäu veà coâng ngheä seõ daãn ñeán naêng suaát lao ñoäng keùm, hao phí trong saûn xuaát taêng, saûn phaåm laøm ra khoâng ñuû caïnh tranh. Ngöôïc laïi, neáu söû duïng TSCÑ quaù hieän ñaïi maø khoâng coù nguoàn nhaân löïc ñuû trình ñoä vaän haønh, ñieàu khieån cuõng ñeàu daãn ñeán tình traïng thaát thoaùt vaø hao phí VCÑ cuûa doanh nghieäp.  Treân ñaây laø nhöõng nhaân toá chuû yeáu aûnh höôûng ñeán hieäu quaû söû duïng voán cuûa doanh nghieäp. Ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, doanh nghieäp caàn xem xeùt vaø caân nhaéc thaät caån troïng töøng yeáu toá ñeå töø ñoù ñöa ra bieän phaùp quaûn lyù vaø söû duïng voán thaät thích hôïp, coù theå taêng ñöôïc khoái löôïng saûn xuaát saûn phaåm, tieát kieäm ñöôïc chi phí saûn xuaát kinh doanh, haï giaù thaønh saûn phaåm. 1.3 Taøi lieäu vaø phöông phaùp phaân tích. 1.3.1 Taøi lieäu phaân tích. 1.3.1.1 Baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 naêm 2010 vaø naêm 2011. 12 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 TÀI SẢN A. TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1. Đầu tư ngắn hạn 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn III. Các khoản phải thu 1. Phải thu khách hàng 2. Trả trước cho người bán 3. Phải thu nội bộ 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 5. Các khoản phải thu khác 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi IV. Hàng tồn kho 1. Hàng tồn kho 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V. Tài sản ngắn hạn khác 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2. Thuế GTGT được khấu trừ 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 4. Tài sản ngắn hạn khác B. TÀI SẢN DÀI HẠN I. Các khoản phải thu dài hạn 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 3. Phải thu dài hạn nội bộ 4. Phải thu dài hạn khác 5. Dự phong phải thu dài hạn khó đòi II. Tài sản cố định 1. TSCĐ hữu hình + Nguyên giá + Giá trị hao mòn lũy kế 2. TSCĐ thuê tài chính + Nguyên giá + Giá trị hao mòn lũy kế 3. TSCĐ vô hình + Nguyên giá + Giá trị hao mòn lũy kế 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang III. Bất động sản đầu tư + Nguyên giá + Giá trị hao mòn lũy kế IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuyết minh 5,1 Năm 2011 161.243.193.923 7.460.752.708 5.960.752.708 1.500.000.000 Năm 2010 143.996.087.074 20.474.166.174 9.274.166.174 11.200.000.000 5,2 45.249.081.635 37.567.775.677 4.093.800.791 44.160.532.245 38.769.835.784 2.052.670.669 9.678.380.392 (6.090.875.225) 97.720.831.771 97.720.831.771 7.291.017.628 (3.952.991.836) 68.710.117.128 69.548.083.972 (837.966.844) 10.651.271.527 87.467.915 711.414.231 95.048.193 9.757.341.188 25.066.577.828 5.3 5.4 5.5 5.6 10.812.527.809 364.397.722 1.180.484.673 203.067.116 9.064.578.298 33.032.045.950 28.516.236.035 20.035.300.328 24.483.374.644 15.814.951.102 71.786.672.180 60.227.133.901 (47.303.297.536) (44.414.182.799) 5.7 1.271.952.300 1.271.952.300 1.271.952.300 1.271.952.300 5.8 2.760.909.091 2.948.396.926 5.9 4.193.763.912 4.950.280.000 13 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan 1. Đầu tư vào công ty con 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3. Đầu tư dài hạn khác 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn V. Tài sản dài hạn khác 1. Chi phí trả trước dài hạn 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3. Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 251 252 258 259 260 261 262 268 270 NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ I. Nợ ngắn hạn 1. Vay và nợ ngắn hạn 2. Phải trả người bán 3. Người mua trả tiền trước 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5. Phải trả người lao động 6. Chi phí phải trả 7. Phải trả nội bộ 8. Phải trả theo tiến đọ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi II. Nợ dài hạn 1. Phải trả dài hạn người bán 2. Phải trả dài hạn nội bộ 3. Phải trả dài hạn khác 4. Vay và nợ dài hạn 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 7. Dự phòng ohair trả dài hạn 8. Doanh thu chưa thực hiện 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ B. VỐN CHỦ SỞ HỮU I. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu 4. Cổ phiếu quỹ 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 7. Quỹ đầu tư phát triển 8. Quỹ dự phòng tài chính 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 4.590.000.000 360.280.000 4.590.000.000 360.280.000 (756.516.088) 322.046.003 305.189.003 80.997.500 80.997.500 16.857.000 194.275.239.873 169.062.664.902 5.10 5.11 5.11 5.12 5.13 5.14 Năm 2011 145.769.526.780 145.449.966.780 7.716.560.000 24.976.963.533 65.368.773.872 8.497.451.563 1.019.892.914 12.413.246.795 Năm 2010 127.312.511.462 126.904.564.614 2.800.000.000 25.436.995.638 65.005.482.829 9.326.278.569 615.011.550 4.684.807.252 5.15 25.280.817.747 18.650.610.282 5.16 176.260.356 319.560.000 385.378.494 407.946.848 5.17 319.560.000 Thuyết minh 407.946.848 5.18.1 5.18.2 5.18.5 48.505.713.093 48.505.713.093 26.863.000.000 41.750.153.440 41.750.153.440 26.863.000.000 4.393.218.657 1.451.006.167 680.410.808 708.444.597 15.798.488.269 13.498.298.035 14 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1. Nguồn kinh phí 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan 430 432 433 440 0 0 194.275.239.873 169.062.664.902 1.3.1.2 Baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 naêm 2010 vaø naêm 2011. BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Cho naêm taøi chính keát thuùc vaøo ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2011 CHỈ TIÊU 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính + Chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận khác 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN Mã số 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 Thuyết minh Năm 2011 237.609.389.158 6.1 6.2 237.609.389.158 201.365.984.882 36.243.404.276 1.242.724.573 1.253.323.363 294.991.142 1.614.905.928 16.169.349.753 18.448.549.805 2.135.350.411 1.032.804.095 1.102.546.316 19.551.096.121 5.330.507.259 Năm 2010 206.251.317.400 262.916.798 205.988.400.602 177.045.717.055 28.942.683.547 2.071.494.624 436.769.741 433.850.248 893.267.330 9.623.582.940 20.060.558.160 1.975.250.403 2.105.998.160 (130.747.757) 19.929.810.403 4.997.054.599 14.220.588.862 14.932.755.804 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 1.3.2 Phöông phaùp phaân tích. 1.3.2.1 Phöông phaùp so saùnh. Khi söû duïng caùc heä soá taøi chính caàn löu yù laø caùc heä soá töï noù khoâng coù yù nghóa, chuùng chæ coù yù nghóa khi ñöôïc so saùnh. So saùnh heä soá kyø naøy vôùi heä soá kyø tröôùc cuûa cuøng doanh nghieäp, qua ñoù xem xeùt xu höôùng thay ñoåi veà tính hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. So saùnh caùc heä soá trung bình cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng taøi chính cuûa doanh nghieäp hoaëc so saùnh vôùi doanh nghieäp tieân tieán trong ngaønh ñeå ruùt ra nhöõng nhaän ñònh veà tính hình taøi chính cuûa doanh nghieäp vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh taøi chính cho phuø hôïp vôùi töøng thôøi kyø. 1.3.2.2 Phöông phaùp phaân tích Dupont. 15 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp Moâ hình Dupont laø kyõ thuaät ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích khaû naêng sinh lôøi cuûa moät doanh nghieäp baèng caùc coâng cuï quaûn lyù hieäu quaû truyeàn thoáng. Moâ hình Dupont thích hôïp vôùi nhieàu yeáu toá cuûa baùo caùo thu nhaäp vôùi baûng caân ñoái keá toaùn. Trong phaân tích taøi chính, ngöôøi ta vaän duïng moâ hình Dupont ñeå phaân tích moái lieân heä giöõa caùc chæ tieâu taøi chính. Chính nhôø söï phaân tích moái lieân keát giöõa caùc chæ tieâu taøi chính, chuùng ta coù theå phaùt hieän ra nhöõng nhaân toá ñaõ aûnh höôûng ñeán chæ tieâu phaân tích theo moät trình töï nhaát ñònh. Moät trong nhöõng chæ tieâu quan troïng nhaát laø tyû soá lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE). Do voán chuû sôû höõu laø moät phaàn cuûa toång nguoàn voán hình thaønh neân taøi saûn, neân ROE seõ phuï thuoäc vaøo heä soá lôïi nhuaän treân toån g taøi saûn. Moái han heä naøy ñöôïc theå hieän baèng moâ hình Dupont nhö sau: ROE = Lôïi nhuaän thuaàn Toång taøi saûn X Voán chuû sôû höõu Toång taøi saûn Moâ hình Dupont coù theå tieáp tuïc trieån khai thaønh ROE = Lôïi nhuaän thuaàn X Doanh thu thuaàn Toång taøi saûn Doanh thu thuaàn Toång taøi saûn X Voán chuû sôû höõu Hay: ROE = ROS x Voøng quay voán x Ñoøn caân nôï Moâ hình chæ soá DUPONT: ROE ROA DT/TS hay Voøng quay voán ROS LN Thuaàn TS/VCSH DT DT Toång TS 16 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHÖÔNG II PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH QUAÛN LYÙ VAØ HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG 610 ( GIAI ÑOAÏN 2010-2011) 2.1 Khaùi quaùt chung veà Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610. Teân Coâng ty : COÂNG TY COÅ PHAÀN XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG 610 CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION STOCK COMPANY 610 (CIENCO 610 JSC) JOINT Tröïc thuoäc : TOÅNG COÂNG TY XD COÂNG TRÌNH GIAO THOÂNG 6 BOÄ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI Truï sôû chính : 968 Quoác loä 1A, P.Linh Trung, Q.Thuû Ñöùc, TP.HCM Ñieän thoaïi : 0838 8960 545-38965 330-38965335 - Fax : 0838961 369 Website : http://www.cienco610.com Voán ñieàu leä : 50.000.000.000 VNÑ Quyeát ñònh : Soá 2265/QÑ-BGTVT ngaøy 11/11/2003 cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi. Giaáy pheùp haønh ngheà : Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh Coâng ty Coå phaàn Soá 4103003461 ngaøy 03 thaùng 06 naêm 2005 do Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö TP.HCM caáp. Ñaêng kyù thay ñoåi laàn 2, ngaøy 10 thaùng 07 naêm 2008. Ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 3, ngaøy 14 thaùng 05 naêm 2010. 2.1.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån. Ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1983 laø Xí nghieäp xaây döïng coâng trình coâng trình 610, ñeán naêm 1993 ñoåi teân thaønh Coâng ty coâng trình giao thoâng 610 theo quyeát ñònh soá 946/QÑ/TCCB-LÑ ngaøy 17/05/1993 cuûa Boä Giao thoâng vaän taûi vôùi ngaønh ngheà chính laø Xaây döïng coâng trình giao thoâng, söûa chöõa phöông tieän thieát bò thi coâng vaø saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng. 17 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan Ngaøy 11/11/2003 Boä Giao thoâng vaän taûi ra quyeát ñònh soá 3365/QÑ-BGTVT v/v Chuyeån Doanh nghieäp Nhaø nöôùc Coâng ty coâng trình giao thoâng 610 thaønh Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 vôùi voán ñieàu leä laø 26.863.000.000 ñoàng. Ngaøy 17/03/2005 Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thaønh laäp Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 (CIENCO 610) ñaõ ñöôïc toå chöùc vôùi caùc noäi dung: Thoâng qua ñieàu leä toå chuùc hoaït ñoäng, keá hoaïch SXKD 6 thaùng cuoái naêm 2005 vaø naêm 2006, baàu Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban kieåm soaùt. Ngaøy 03/06/2005 Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 ñöôïc Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP.HCM caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 4103003461, vôùi voán ñieàu leä: 26.863.000.000 ñoàng, trong ñoù Nhaø nöôùc chieám tyû leä 51%. Ngaøy 22/05/2007 Boä Giao thoâng vaän taûi ra quyeát ñinh soá 1515/QÑ-BGTVT v/v xaùc ñònh laïi giaù trò phaàn voán nhaø nöôùc taïi thôøi ñieåm 03/06/2005, giaûm 6.143.992.999 ñoàng. Ngaøy 05/06/2007 Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân 2007 thoâng qua vieäc phaùt haønh theâm coå phieáu vôùi giaù trò: 6.144.000.000 ñoàng töông ñöông 614.400 coå phieáu ñeå giöõ nguyen voán ñieàu leä ban ñaàu. Thaùng 11/2007 Coâ ty coå phaàn xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 ñaõ hoaøn taát vieäc phaùt haønh coå phieáu giöõ nguyeân phaàn voán ñieàu leä. Ñeán nay voán ñieàu leä theo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh cuûa Coâng ty vaãn laø 26.863.000.000 ñoàng, trong ñoù tyû leä voán Nhaø nöôùc coøn laïi laø 28,13% töông ñöông vôùi 755.630 coå phaàn. Ngaøy 19/05/2011 Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 ñaõ nhaän ñöôïc giaáy chöùng nhaän chaøo baùn coå phieáu ra coâng chöùng soá 125/GCN-UBCK. Ngaøy 22/03/2012 Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 ñaõ baùo caùo keát quaû chaøo baùn coå phieáu ra coâng chuùng vôùi UÛy ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc. Möùc voán ñieàu leä taïi thôøi ñieåm 13/04/2012 laø 50.000.000.000 ñoàng, trong ñoù Nhaø nöôùc chieám tyû leä 15,11%. 2.1.2 Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh vaø caùc thaønh töïu ñaït ñöôïc. 2.1.2.1 Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh.  Chuyeân thi coâng xaây döïng caùc coâng trình giao thoâng: Ñöôøng oâ toâ, caàu, coáng, san laáp maët baèng, baõi chöùa container vaø thi coâng neàn moùng baèng beâ coâng coát theùp.  Khai thaùc ñaù (khoâng hoaït ñoäng taïi truï sôû).  Thi coâng heä thoáng caáp vaø thoaùt nöôùc vôùi moïi qui moâ keát caáu.  Saûn xuaát cung caáp vaø traûi thaûm beâ toâng nhöïa cho caùc coâng trình laøm môùi vaø söûa chöõa ñaïi tu ñöôøng, baõi. 18 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan  Saûn xuaát cung caáp vaø thi coâng beâ toâng xi maêng cho caùc coâng trình.  Thi coâng caùc coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp saûn xuaát cung ñaáp ñaù caùc loaïi cho coâng trình giao thoâng vaø coâng trình xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp.  Ñaïi lyù oâ toâ vaø xe coù ñoäng cô. Baùn buoân phuï tuøng vaø caùc boä phaän phuï trôï cuûa oâ toâ vaø xe coù ñoäng cô. 2.1.2.2 Caùc thaønh töïu ñaït ñöôïc.  Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 tham gia thi coâng nhöõng coâng trình lôùn nhö:  Xaây döïng heä thoáng haï taàng Khu cheá xuaát Taân Thuaän TP.HCM, khu coâng nghieäp Amata, khu coâng nghieäp Bieân Hoøa 2- Tænh Ñoàng Nai, Haï taàng khu coâng nghieäp Vietnam Singapore- Bình Döông.  Ñöôøng tænh 830- Long An, Quoác loä 14, Quoác loä 51, Quoác loä 20, ÑT 743- Bình Döông, ñöôøng Laâm tröôøng Chieán khu D- Bình Döông, ñöôøng Hoà Chí MinhHuyeän Ñaêkglei- Tænh KonTum, QL 1A ñoaïn Nha Trang- Quaûng Ngaõi, Haûi SônÑeøo Caû,…  Ñaëc bieät laø caùc coâng trình ñoøi hoûi trình ñoä kyõ thuaät cao, coâng ngheä hieän ñaïi nhö Coâng trình ñöôøng laên Saân ñoã naëng saân bay Taân Sôn Nhaát, saân bay Raïch Giaù, saân bay Lieân Khöông, saân bay Phuù Quoác, thaûm beâ toâng nhöïa maët caàu Myõ Thuaän,…  Ngoaøi ra Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng 610 coøn ñöôïc trao taëng caùc danh hieäu thi ñua sau:  Hai baèng khen do Boä GTVT caáp (naêm 1994, naêm 1998).  Baèng khen cuûa Chính Phuû.  Moät côø thi ñua khaù nhaát cuûa TP. Hoà Chí Minh naêm 1995.  Hai côø thi ñua xuaát saéc nhaát cuûa Ngaønh GTVT vaø Chính Phuû naêm 1996, 1997.  Huaân chöông lao ñoäng haïng 3 töø naêm 1993- 1998.  Huy chöông chaát löôïng cao: Ñöôøng baêng saân ñoã naëng Saân bay Taân Sôn Nhaát.  UBND TP.HCM taëng côø “Ñôn vò xuaát saéc naêm 1998”.  Coâng ñoaøn GTVT Vieät Nam taëng côø “Coâng ñoaøn cô sôû vöõng maïnh coù phong traøo thi ñua xuaát saéc naêm 2000”.  Boä GTVT taëng Baèng khen veà thaønh tích hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï naêm 2000.  UBND Tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu taëng Baèng khen “Thi coâng ñöôøng Coû OÁng Coân Ñaûo naêm 2000”.  Coâng ñoaøn Toång Coâng ty XDCTGT 6 taëng côø “Coâng ñoaøn cô sôû vöõng maïnh xuaát saéc naêm 2001”. 19 | P a g e Sinh viên: Nguyễn Đăng Khoa - 1010112034
- Xem thêm -