Tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty tnhh sao việt

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng s«i ®éng nh- hiÖn nay, th«ng tin kinh doanh ®ang ®-îc lîi dông ®Ó lµm giµu, nhiÒu nhµ s¶n xuÊt, c¸c ®¹i lý ®· cã lóc xem nhÑ nh÷ng lîi Ých ®Ých thùc cña ng-êi mua hµng, khi cung øng cho hä nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l-îng. §Æc biÖt khi lý thuyÕt marketing ®· thùc sù gia nhËp vµo ®êi sèng, ®· trë thµnh cøu c¸nh cho c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ang c¹nh tranh víi nhau quyÕt liÖt, ®Ó hßng chia sÏ thÞ tr-êng, chiÕm ®o¹t møc lîi nhuËn mçi ngµy mét khan hiÕm h¬n, th× chÊt l-îng s¶n phÈm tõ nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt, cã lóc ®· buéc c¬ quan ph¸p luËt ph¶i can thiÖp. V× vËy c¹nh tranh cµng quyÕt liÖt, yªu cÇu n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu tiªu dïng, cµng ph¶i t¨ng lªn. Sù ®ç vì sù nghiÖp kinh doanh cña nhiÒu h·ng s¶n xuÊt, kÓ c¶ nh÷ng h·ng lín trªn thÕ giíi, còng b¾t ®Çu tõ sù ®æ vì uy tÝn vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, tõ sù xa l·nh cña nh÷ng ng-êi tiªu dïng, khi nhu cÇu cña hä kh«ng ®-îc tho¶ m·n. ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ chÊt keo g¾n kÕt ng-êi tiªu dïng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, lµ uy tÝn vµ sù sèng cßn cña c¸c c«ng ty. Ng-êi b¸n kh«ng v× c¸i mµ hä ®ang s¶n xuÊt, mµ v× c¸i mµ thÞ tr-êng ®ang cÇn, trong ®ã tr-íc hÕt lµ gi¸ trÞ sö dông vµ chÊt l-îng cña hµng ho¸ dÞch vô. Trong ph-¬ng ch©m kinh doanh ®ã, hµnh vi b¸n cña ng-êi s¶n xuÊt ®· kh«ng chØ v× lîi Ých cña ng-êi mua mµ tr-íc hÕt v× lîi Ých sèng cßn cña chÝnh hä. Nh- vËy chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng chØ lµ yªu cÇu cña tËp hîp ng-êi tiªu dïng, kh«ng chØ lµ sù ngang gi¸ cho ®ång tiÒn mµ hä ®· quyÕt ®Þnh bá ra ®Ó mua hµng, mµ h¬n hÕt v× chÝnh sù tån t¹i ®Ó ph¸t triÓn hay ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc ý nghÜa cña vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp, t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH Sao ViÖt". B¸o c¸o tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn ®-îc chia thµnh 3 phÇn: 1 - PhÇn I: Mét sè kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ yªu cÇu n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm trong kinh doanh. - PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc - qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty TNHH Sao ViÖt vµ nh÷ng nç lùc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm in trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. - PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ë C«ng ty TNHH Sao ViÖt. 2 PhÇn I Mét sè kh¸i niÖm vÒ s¶n phÈm, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ yªu cÇu n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt - kinh doanh trªn thÞ tr-êng ®Òu cã môc ®Ých duy nhÊt lµ tho¶ m¸n c¸c nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng tõ ®ã t×m kiÕm lîi nhuËn. Cã nghÜa lµ c¸c s¶n phÈm lµm ra cña doanh nghiÖp ®Òu ®-îc ®em b¸n, trao ®æi trªn thÞ tr-êng. §©y lµ ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a nÒn kinh tÕ hµng ho¸ (kinh tÕ thÞ tr-êng) víi nÒn kinh tÕ thêi kú bao cÊp tr-íc ®©y. Thêi kú bao cÊp s¶n phÈm lµm ra chØ tho¶ m·n nhu cÇu néi bé hoÆc ®em ph©n phèi theo yªu cÇu Nhµ n-íc, c¸c s¶n phÈm ®ã ch-a ph¶i lµ hµng ho¸. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, s¶n phÈm lµm ra cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®-îc ®em ra thÞ tr-êng "c©n, ®o" gi¸ trÞ cña nã, th«ng qua trao ®æi víi c¸c ®¬n vÞ gi¸ trÞ kh¸c, nÕu kh«ng s¶n phÈm ®ã ch-a ®-îc gäi lµ hµng ho¸. "S¶n phÈm ®-îc hiÓu lµ tÊt c¶ mäi hµng ho¸ vµ dÞch vô cã thÓ ®em chµo b¸n , cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n mét nhu cÇu hay mong muèn cña con ng-êi, g©y sù chó ý, kÝch thÝch sù mua s¾m vµ tiªu dïng cña hä". Víi c¸ch kh¸i niÖm ®ã, s¶n phÈm kh«ng cã sù ph©n biÖt víi hµng ho¸, v× quan niÖm r»ng, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mäi s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña kh©u s¶n xuÊt, tr-íc khi ®i vµo tiªu dïng, ®Òu ®-îc trao ®æi qua thÞ tr-êng. Hay nãi c¸ch kh¸c thÞ tr-êng ®· lµ hµng ho¸ mäi s¶n phÈm dÞch vô, ®Æt c¸c nhu cÇu mua, còng nh- nh÷ng hµnh vi s¶n xuÊt ®Ó b¸n, d-íi sù ®iÒu tiÕt kh¾c nghiÖt cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan cña thÞ tr-êng. Còng trong kh¸i niÖm ®ã, s¶n phÈm hµng ho¸ gåm 2 lo¹i: hµng ho¸ h÷u h×nh vµ hµng ho¸ v« h×nh. Hµng ho¸ v« h×nh lµ nh÷ng lîi Ých mµ ng-êi tiªu dïng cã thÓ nhËn ®-îc khi tiªu dïng chóng, nh-ng kh«ng thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt chÊt cô thÓ. Ng-êi ta gäi chóng lµ c¸c dÞch vô. 3 Hµng ho¸ h÷u h×nh lµ nh÷ng hµng ho¸ tån t¹i d-íi h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ mang ra trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr-êng. Nh-ng ngay trong mét hµng ho¸ h÷u h×nh còng bao hµm c¶ yÕu tè h÷u h×nh vµ yÕu tè v« h×nh. Dï lµ hµng ho¸ hay dÞch vô, nhu cÇu tiªu dïng (tøc lµ nhu cÇu mua vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n) chØ xuÊt hiÖn khi hµng ho¸ dÞch vô ®ã ®em l¹i cho ng-êi mua mét hay nhiÒu lîi Ých nµo ®ã. Nh- vËy nh÷ng hµng ho¸ hay dÞch vô mµ ng-êi kinh doanh ®em b¸n chØ lµ ph-¬ng tiÖn truyÒn t¶i nh÷ng lîi Ých mµ ng-êi tiªu dïng chê ®îi. Nh÷ng lîi Ých ®ã l¹i phô thuéc vµo nhu cÇu vµ -íc muèn cña ng-êi tiªu dïng. Do vËy nhiÖm vô ®Æt ra cho c¸c nhµ kinh doanh lµ ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu, mong muèn vµ do ®ã, lîi Ých mµ ng-êi tiªu dïng cÇn ®-îc tho¶ m·n, ®Ó tõ ®ã s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô cã thÓ ®¶m b¶o tèt nhÊt nh÷ng lîi Ých cho ng-êi tiªu dïng. Hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp cung cÊp cho ng-êi tiªu dïng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸. §¬n vÞ hµng ho¸ lµ mét chØnh thÓ riªng biÖt ®-îc ®Æc tr-ng b»ng c¸c th-íc ®o kh¸c nhau, cã gi¸ c¶, h×nh thøc bªn ngoµi vµ c¸c ®Æc tÝnh kh¸c n÷a vÒ mét s¶n phÈm hµng ho¸. Nh÷ng yÕu tè, ®Æc tÝnh vµ th«ng tin ®ã ®-îc s¾p xÕp theo 3 cÊp ®é t-¬ng xøng víi tÇm quan träng cña c¸c cÊp ®é ®ã: + CÊp ®é c¬ b¶n nhÊt lµ s¶n phÈm - hµng ho¸ theo ý t-ëng. CÊp s¶n phÈm hµng ho¸ theo ý t-ëng cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ tr¶ lêi c©u hái: VÒ thùc chÊt, s¶n phÈm vµ hµng ho¸ nµy tho¶ m·n nh÷ng ®Æc ®iÓm lîi Ých cèt yÕu nhÊt mµ kh¸ch hµng sÏ theo ®u«Ø lµ g×? Vµ chÝnh ®ã lµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ nhµ kinh doanh sÏ b¸n cho kh¸ch hµng. Nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n tiÒm Èn ®ã cã thÓ thay ®æi tuú nh÷ng yÕu tè hoµn c¶nh cña m«i tr-êng vµ môc tiªu c¸ nh©n cña c¸c kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng trong bèi c¶nh nhÊt ®Þnh. §iÒu quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu kh¸ch hµng ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®ßi hái vÒ c¸c khÝa c¹nh lîi Ých kh¸c nhau tiÒm Èn trong nhu cÇu cña hä. ChØ cã nh- vËy hä míi t¹o ra nh÷ng hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n ®óng vµ tèt nh÷ng lîi Ých mµ kh¸ch hµng mong ®îi. 4 + CÊp ®é thø hai cÊu thµnh mét s¶n phÈm - hµng ho¸ lµ hµng ho¸ hiÖn thùc. §ã lµ nh÷ng yÕu tè ph¶n ¸nh sù cã mÆt trªn thùc tÕ cña s¶n phÈm hµng ho¸. Nh÷ng yÕu tè ®ã bao gåm: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt l-îng, c¸c ®Æc tÝnh, bè côc bÒ ngoµi, ®Æc thï, tªn nh·n hiÖu cô thÓ vµ ®Æc tr-ng cña bao gãi. Trong thùc tÕ, khi t×m mua nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n, kh¸ch hµng dùa vµo nh÷ng yÕu tè nµy. Vµ còng nhê hµng lo¹t c¸c yÕu tè nµy nhµ s¶n xuÊt kh¼ng ®Þnh sù hiÖn diÖn cña m×nh trªn thÞ tr-êng, ®Ó ng-êi mua t×m ®Õn doanh nghiÖp, hä ph©n biÖt hµng ho¸ cña h·ng nµy so víi h·ng kh¸c. + Cuèi cïng lµ hµng ho¸ bæ sung. §ã lµ nh÷ng yÕu tè nh-: tÝnh tiÖn lîi cho viÖc l¾p ®Æt, nh÷ng dÞch vô bæ sung sau khi b¸n, nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o hµnh... Nhê c¸c yÕu tè nµy ®· t¹o ra sù ®Þnh gi¸ møc ®é hoµn chØnh kh¸c nhau, trong nhËn thøc cña ng-êi tiªu dïng, vÒ mÆt hµng hay nh·n hiÖu cô thÓ. Nã gãp phÇn t¨ng c-êng søc c¹nh tranh cña c¸c nh·n hiÖu hµng ho¸. Tr-íc mét quyÕt ®Þnh tiªu dïng cña ng-êi mua, lîi Ých cña hµng ho¸ vµ dÞch vô mang l¹i biÓu hiÖn d-íi nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. Song chung qui l¹i, cã thÓ l-îng ho¸ lîi Ých cña hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn 2 mÆt chñ yÕu: sè l-îng vµ chÊt l-îng. Sè l-îng lµ kh¸i niÖm cña chØ l-îng cña s¶n phÈm mµ ng-êi tiªu dïng nhËn ®-îc khi hä trao ®æi mua b¸n trªn thÞ tr-êng. Sè l-îng lµ h×nh th¸i h÷u h×nh, lµ nh÷ng hiÖn vËt cô thÓ mµ con ng-êi cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp. Sè l-îng còng lµ mét nhu cÇu c¬ b¶n cña loµi ng-êi v× "con ng-êi thÝch nhiÒu h¬n Ýt". Nh-ng nhu cÇu vÒ sè l-îng th-êng nhanh ®¹t ®-îc sù tho¶ m·n, ®Æc biÖt khi ®êi sèng kinh tÕ - x· héi phong phó, thu nhËp ngµy mét t¨ng cao. Khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× con ng-êi cã xu h-íng chuyÓn tõ yÕu tè sè l-îng sang yÕu tè chÊt l-îng. Víi cµng nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh- nhau ng-êi ta t×m ®Õn yÕu tè chÊt l-îng nhiÒu h¬n vµ cao h¬n. ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ kh¸i niÖm chØ kh¶ n¨ng thÝch øng cao cña hµng ho¸, nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt mét hay nhiÒu mong muèn cña ng-êi mua chóng. §©y lµ yÕu tè ®Þnh tÝnh, th-êng chØ th«ng qua sù tiªu dïng hµng ho¸ míi nhËn thøc ®-îc mét c¸ch toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ. Hay nãi c¸ch kh¸c, chÊt l-îng s¶n phÈm lµ c¸ch hiÓu, c¸ch ®¸nh 5 gi¸ cña con ng-êi b»ng kinh nghiÖm, b»ng nhËn thøc, b¨ng -íc ®o¸n vµ mang nhiÒu ®Æc tÝnh chñ quan h¬n lµ c¸ch ®¸nh gi¸ vµ hiÓu vÒ sè l-îng. C¸i cßn l¹i, l-u gi÷ m·i, nh÷ng Ên t-îng s©u s¾c tèt ®Ñp víi ng-êi tiªu dïng vÒ mét s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nµo ®ã lµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Ng-êi tiªu dïng hä cã thÓ quªn kiÓu d¸ng, kÝch cì... cña hµng ho¸, nh-ng nh¾c ®Õn tªn c¸c h·ng s¶n xuÊt hay c¸c doanh nghiÖp kinh doanh lµ hä nhí ngay ®Õn s¶n phÈm lµm ra víi nh÷ng lêi nhËn xÐt mµ chØ chÊt l-îng s¶n phÈm míi ph¶n ¸nh ®-îc. Lµm tan vì trong hä lßng tin vÒ chÊt l-îng mét s¶n phÈm nµo ®ã, còng tøc lµ lo¹i bá hµng ho¸ ®ã khái c¸c nhu cÇu tiªu dïng, còng ®ång nghÜa víi viÖc ®ãng cöa s¶n xuÊt. ChÊt l-îng s¶n phÈm ®· lµ th-íc ®o n¨ng lùc c¹nh tranh, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng tån t¹i cña mét doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. Bëi v× trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp míi ra ®êi, rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm míi ®-î lµm ra ®a d¹ng phong phó, sù c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t khèc liÖt. §Æc biÖt khi cã sù trî gióp cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, mét mÆt gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi thuËn lîi h¬n ®Ó ph¸t triÓn, mét mÆt víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o nã l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp trong nh÷ng t×nh thÕ c¹nh tranh míi. C¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®æi míi mäi mÆt, thÝch nghi trong mäi hoµn c¶nh mµ thÞ tr-êng ®Æt ra cho nã. Trªn thÞ tr-êng kh«ng chØ cã mét ng-êi s¶n xuÊt víi mét mÆt hµng duy nhÊt cña anh ta. Nh÷ng ng-êi cïng s¶n xuÊt lo¹i hµng ho¸ ®ã, còng ngÊm ngÇm t×m gi¶i ph¸p tranh giµnh kh¸ch hµng víi ®èi thñ cña m×nh. Hä còng thay ®æi mÉu m·, h¹ gi¸ b¸n, mêi chµo ng-êi mua, høa hÑn nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt víi kh¸ch hµng "thÞ tr-êng gièng nh- c¸i s©n ch¬i trªn ®ã c¸c nhµ kinh doanh tha hå thi thè tµi lùc cña m×nh. Ai chiÕm ®-îc nhiÒu phÇn s©n ch¬i nhÊt, sÏ hµnh ®éng thuËn lîi, kinh doanh ph¸t triÓn, ng-îc l¹i, ai ®uèi søc h¬n, sÏ bÞ ®èi thñ cïng ch¬i lÊn ¸t, vµ kÕt côc, anh ta sÏ nhËn lÊy phÇn thÊt b¹i" (Paul Sammelson - Kinh tÕ häc tËp I - ViÖn quan hÖ quèc tÕ xuÊt b¶n - 1989). Do ®ã, ®Ó tr¸nh ph¸ s¶n, ®Ó chiÕm lÜnh lßng tin cña kh¸ch hµng ®Ó më réng thÞ tr-êng tiªu thô, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i b»ng mäi biÖn ph¸p 6 ch¹y ®ua víi nhau, c¹nh tranh víi nhau. "N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm" lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp sö dông ®Ó t¨ng thªm uy tÝn, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Nã kh«ng chØ gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i, ®øng v÷ng vµ v-¬n lªn ë hiÖn t¹i mµ cßn gióp cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn më réng trong t-¬ng lai. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm còng lµ ph-¬ng ch©m ®Ó duy tr× "sù sèng" cña s¶n phÈm, còng lµ c¸ch duy tr× sù sèng cña doanh nghiÖp. Bëi v× nãi nh- Kono Suke Matsuhita - Chñ tÞch tËp ®oµn ®iÖn tö hµng ®Çu NhËt B¶n :"NÕu cho r»ng mäi hµng ho¸ cã linh hån, th× chÊt l-îng chÝnh lµ linh hån cña nã" (B¶n lÜnh trong kinh doanh vµ cuéc sèng - NXB chÝnh trÞ quèc gia 1994). N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cÇn ®Õn nhiÒu nç lùc vµ th¸i ®é cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. ChØ khi c¸c nhµ s¶n xuÊt thÊy yªu cÇu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng ph¶i tõ phÝa ng-êi mua, mµ tõ chÝnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, lóc ®ã chÊt l-îng s¶n phÈm sÏ lµ mét môc tiªu quan träng kh«ng kÐm môc tiªu lîi nhuËn. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p, tõ kh©u ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh, ®Õn viÖc thuª mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo, tæ chøc c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm ®Õn ®èi t-îng tiªu dïng. Nã ®Æt ra kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng ng-êi trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, mµ cßn lµ yªu cÇu víi nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng, nh÷ng ng-êi lµm dÞch vô ph©n phèi... VÒ mÆt lý thuyÕt, chÊt l-îng s¶n phÈm liªn quan ®Õn c¸c yÕu tè sau: + C«ng nghÖ khoa häc kü thuËt cña doanh nghiÖp trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Tay nghÒ bËc thî cña lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nhµ qu¶n lý trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt. + C¸c quyÕt ®Þnh vÒ bao b×, mÉu m· s¶n phÈm, ®ãng gãi, nh·n hiÖu... + C¸c quyÕt ®Þnh trong viÖc -u ®·i vµ quan t©m ®Õn ng-êi lao ®éng. + C¸c dÞch vô kh¸c ®i kÌm ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. 7 ChÊt l-îng s¶n phÈm bao trïm trªn mäi kh©u, mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, chÊt l-îng s¶n phÈm, tõ mu«n thña lu«n lµ lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. Nh-ng chÝnh nhu cÇu tiªu dïng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä l¹i trë thµnh mÖnh lÖnh vµ sù quyÕt ®Þnh thµnh b¹i cña c¸c h·ng kinh doanh. Do ®ã, ph-¬ng ch©m "n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm" lµ ®Æt ra víi bÊt cø doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo trªn thÞ tr-êng. Nã gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh, ®¸nh b¹i c¸c ®èi thñ cïng kinh doanh mÆt hµng ®ã vµ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, cã thÓ tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: (+) Thø nhÊt, t¨ng c-êng thiÕt bÞ c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i. Khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ, víi sù ph¸t triÓn nh- vò b·o ®· thæi vµo c¸c doanh nghiÖp nh÷ng luång sinh khÝ míi. Nã gióp cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng, s¶n phÈm lµm ra ngµy mét nhiÒu. §Æc biÖt nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®· t¹o ra s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng phong phó, tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vµ kh¾t khe cña ng-êi tiªu dïng. §Çu t- vµo viÖc mua s¾m c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp t¨ng c-êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¨ng c-êng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. S¶n phÈm lµm ra ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cao h¬n, cã nhiÒu tÝnh n¨ng h¬n, thu hót kh¸ch hµng nhiÒu h¬n, vµ do ®ã t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c trong c¬ chÕ c¹nh tranh khèc liÖt. Tuy nhiªn khi ®Çu t- mua s¾m c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i ph¶i chó ý mét sè ®iÓm sau: - C¸c thiÕt bÞ mua s¾m ph¶i phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt chung cña doanh nghiÖp. Cã nghÜa lµ c¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt ph¶i hµi hoµ víi ®Çu vµo, ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Nguyªn nhiªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o tèi -u sao cho c«ng suÊt ho¹t ®éng cña m¸y mãc ®¹t tèi ®a. MÆt kh¸c, viÖc tiªu thô c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¶i lµ tèt nhÊt ®Ó thu håi vèn nhanh, vßng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. 8 - ThiÕt bÞ c«ng nghÖ ®-îc mua ph¶i t-¬ng xøng víi tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ chuyªn m«n cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Cã nh- vËy hä míi vËn hµnh m¸y mãc ®-îc chÝnh x¸c, s¶n phÈm lµm ra ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l-îng. §¸p øng hai yªu cÇu trªn th× viÖc ®Çu t- c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ cho kÕt qu¶ tèt, tr¸nh sù l·ng phÝ vèn s¶n xuÊt mµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kh«ng ®-îc c¶i thiÖn. (+)Thø hai, n©ng cao tay nghÒ, bËc thî cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. §©y lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Bëi lÏ m¸y mãc thiÕt bÞ dï hiÖn ®¹i ®Õn ®©u còng do con ng-êi lµm ra. Ng-êi lao ®éng vËn hµnh m¸y mãc chÝnh x¸c míi t¹o ra c¸c s¶n phÈm hoµn thiÖn, ®a tÝnh n¨ng. Bªn c¹nh ®ã n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n ph¶n ¸nh n¨ng suÊt lao ®éng cña toµn doanh nghiÖp tr×nh ®é tay nghÒ chuyªn m«n, bËc thî tay nghÒ cña ng-êi lao ®éng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Víi cïng c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¸c c¸c yÕu tè m«i tr-êng nh- nhau th× ng-êi lao ®éng nµo cã tr×nh ®é h¬n sÏ t¹o ra ®-îc sè s¶n phÈm nhiÒu h¬n vµ ®Ñp bÒn h¬n. Mµ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh hiÖn nay, víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, s¶n phÈm nµo cã sù c¶i tiÕn ®éc ®¸o, cã gi¸ trÞ sö dông cao, tøc lµ cã c¸c ®Æc tÝnh tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, th× s¶n phÈm ®ã sÏ ®-îc ng-êi tiªu dïng -a chuéng, tÝn dïng. Vµ v× vËy, s¶n phÈm ®ã sÏ t×m ®-îc mét chç ®øng trªn thÞ tr-êng, ng-îc l¹i c¸c s¶n phÈm bÞ ®µo th¶i dÇn dÇn. Do ®ã yªu cÇu n©ng cao tay nghÒ, bËc thî cho ng-êi lao ®éng lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch cña c¸c doanh nghiÖp. N©ng cao tay nghÒ bËc thî cho ng-êi lao ®éng còng lµ c¸ch n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm lµm ra cu¶ doanh nghiÖp, còng lµ c¸ch ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. N©ng cao tay nghÒ, bËc thî cho ng-êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: - Doanh nghiÖp cã thÓ cö mét bé phËn lao ®éng cña m×nh ®i häc, båi d-ìng thªm kiÕn thøc chuyªn m«n ®ang c«ng t¸c, hoÆc ®µo t¹o cho hä mét lÜnh vùc míi, mét chuyªn m«n míi phï hîp. 9 - Cã thÓ ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ t¹i chç: c¸c c«ng nh©n cã tay nghÒ bËc thî cao trùc tiÕp h-íng dÉn, truyÒn kinh nghiÖm cho nh÷ng ng-êi lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp. - Tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y lµm viÖc cho phï hîp, gän nhÑ, tËn dông tèi ®a n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng ng-êi trong doanh nghiÖp. Ph©n c¸c c«ng viÖc hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña hä... Tuú tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông biÖn ph¸p ®µo t¹o t¹i chç hay nhê ®µo t¹o, hay phèi kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p sao cho hiÖu qu¶ ®µo t¹o lµ tèt nhÊt. (+) Thø ba, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cßn liªn quan ®Õn bao b×, mÉu m·, ®ãng gãi vµ nh·n hiÖu s¶n phÈm. Sù thay ®æi vÒ kiÓu d¸ng, mÉu m· còng lµ mét biÖn ph¸p l«i kÐo c¸c kh¸ch hµng tiªu dïng. MÉu m·, bao gãi, nh·n hiÖu ph¶i thay ®æi th-êng xuyªn liªn tôc ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. Ng-êi tiªu dïng -a chuéng s¶n phÈm ®Ñp vÒ thÈm mü, gän nhÑ vÒ kiÓu d¸ng. Do ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng bÝ quyÕt h÷u hiÖu trong viÖc th-êng xuyªn c¶i tiÕn mÉu m·, nh·n hiÖu hµng ho¸, dÞch vô, kh«ng chØ tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng tøc thêi, mµ cßn kÝch thÝch nh÷ng nhu cÇu míi ë d¹ng tiÒm n¨ng khuyÕch ®¹i thÞ tr-êng, kÓ c¶ nh÷ng thÞ tr-êng "khã tÝnh" mµ ®èi thñ cña nã ph¶i bã tay. Thµnh c«ng trong c¹nh tranh lµ "Doanh nghiÖp biÕt lµm nh÷ng viÖc mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ lµm ®-îc". (+) Thø t-, mäi c¸n bé, nh©n viªn doanh nghiÖp nh- gia ®×nh cña m×nh, hä nç lùc v× sù thÞnh v-îng cña doanh nghiÖp, ®ång thêi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp l¹i lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¨ng thu nhËp vµ nh÷ng phóc lîi giµnh cho hä. BÝ quyÕt qu¶n lý vµ c¸ch sö dông con ng-êi ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn ®-îc xem lµ lîi thÕ c¹nh tranh m¹nh nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp. Suy cho cïng, chiÕn l-îc, s¸ng t¹o nh÷ng ph-¬ng thøc kinh doanh ®éc ®¸o ®Òu ®-îc thùc hiÖn bëi con ng-êi vµ v× môc tiªu do con ng-êi v¹ch ra. C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i, khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng, t¹o cho hä niÒm say mª g¾n bã h¬n víi c«ng viÖc s¶n xuÊt. Cã nh- 10 vËy toµn bé ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp míi lµ mét khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt, cïng cè g¾ng nç lùc cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. (+) Thø n¨m, ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cßn kÕt hîp nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. §ã lµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng dÞch vô Marketing cña doanh nghiÖp, nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp n¾m v÷ng thÞ tr-êng mµ nã ®ang phôc vô, hiÓu vÒ ®èi thñ, cung cÊp cho ng-êi qu¶n lý nh÷ng th«ng tin nhanh, chuÈn x¸c vÒ mäi kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, vÒ nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, gióp cho doanh nghiÖp hoµn thiÖn h¬n c¸c s¶n phÈm nã ®ang cung øng. §ã lµ viÖc doanh nghiÖp tæ chøc c¸c dÞch vô ®i kÌm bæ trî cho s¶n phÈm nh- dÞch vô h-íng dÉn, t- vÊn, dÞch vô l¾p ®Æt... Nã lµm t¨ng thªm tÝnh hoµn chØnh cña s¶n phÈm tíi tay ng-êi tiªu dïng, còng tõ ®ã n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Nãi tãm l¹i, chÊt l-îng s¶n phÈm lµ 1 chØ tiªu kh¸i qu¸t. Trong thùc tÕ nã th-êng ®-îc ph¶n ¸nh qua nh÷ng tham sè vµ ®Æc tÝnh kh¸c nhau tuú thuéc tõng lo¹i hµng vµ nhÊt thiÕt ph¶i do quan niÖm cña ng-êi tiªu dïng quyÕt ®Þnh. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm võa lµ môc tiªu, võa lµ ®iÒu kiÖn, võa ®Æt ra yªu cÇu, võa t¹o ®éng lùc gióp c¸c doanh nghiÖp ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp phèi kÕt hîp nhiÒu yÕu tè, t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã nhiÒu tÝnh n¨ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng. 11 PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc, qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty in hµng kh«ng vµ nh÷ng nç lùc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm in trong mét sè n¨m gÇn ®©y. 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty in hµng kh«ng In lµ mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt dÞch vô chuyªn ngµnh. S¶n phÈm cña c«ng nghiÖp in võa cã tÝnh s¶n xuÊt vËt chÊt võa lµ mét dÞch vô v¨n ho¸. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nhiÒu c¬ së in th-êng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng phôc vô, khÐp kÝn, s¶n xuÊt nhá lÎ hç trî ngµnh kinh doanh chÝnh. C«ng ty in hµng kh«ng còng cã mét thêi kú nh- vËy. TiÒn th©n cña c«ng ty in hµng kh«ng lµ x-ëng in hµng kh«ng d©n dông, thµnh lËp ngµy 1 - 4 - 1985 theo quyÕt ®Þnh sè 250/TCHK cña Tæng côc tr-ëng Tæng côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt nam. Tr-íc ®ã, x-ëng in hµng kh«ng còng lµ mét c¬ së in Typo cña binh ®oµn 678 - Bé Quèc phßng. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña x-ëng in hµng kh«ng lµ in Ên c¸c tµi liÖu, mÉu biÓu, chøng tõ, vÐ, mét sè nh·n m¸c cña ngµnh. X-ëng in lµ mét ®¬n vÞ phôc vô, h¹ch to¸n phô thuéc, ®¸p øng mét sè yªu cÇu nhá th-êng nhËt víi chÊt l-îng kh«ng cao cña Tæng côc hµng kh«ng d©n dông. Lóc míi thµnh lËp x-ëng cã 34 c¸n bé CNV (chuyÓn tõ Bé Quèc phßng sang) víi lùc l-îng thiÕt bÞ chÝnh gåm: 3 m¸y in Typo lo¹i 4 trang, 6 trang vµ 8 trang cña Trung Quèc, mét sè m¸y ch÷, hÖ thèng t¹o mµu, chÕ b¶n nöa c¬ khÝ. Nh÷ng thiÕt bÞ cña x-ëng in lµ lo¹i cã c«ng suÊt thÊp, ®· qua sö dông nhiÒu n¨m, c«ng nghÖ l¹c hËu. MÆc dï lµ mét x-ëng phôc vô cho c«ng t¸c in Ên cña ngµnh, nh-ng nhiÒu tµi liÖu, mÉu biÓu, ®Æc biÖt lµ vÐ m¸y bay, ngµnh vÉn ph¶i thuª ngoµi. Trong giai ®o¹n tõ 1985 - 1990, ho¹t ®éng cña x-ëng hoµn toµn theo kÕ ho¹ch cña Tæng côc, hÇu nh- kh«ng lµm dÞch vô cho ngoµi ngµnh, kh«ng ph¶i c¹nh tranh, kh«ng ph¶i tÝnh to¸n lç l·i. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña x-ëng vÉn mang d¸ng dÊp cña mét ®¬n vÞ phôc vô qu©n ®éi. TÝnh chÊt bao cÊp trong s¶n 12 xuÊt rÊt nÆng nÒ. Vèn, thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cã ®-îc sù bæ sung nh-ng ch-a thÓ t¹o ra sù thay ®æi lín vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña x-ëng. §Õn n¨m 1990 do tæ chøc l¹i ho¹t ®éng cña ngµnh hµng kh«ng d©n dông theo h-íng hiÖn ®¹i ho¸, ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý míi, c¸c ®¬n vÞ phôc vô, phï trî cña ngµnh còng ®-îc tæ chøc l¹i. Ngµy 3 - 3 - 1990 theo quyÕt ®Þnh sè 174/ TCHK cña Tæng côc tr-ëng Tæng côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, x-ëng in chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp in hµng kh«ng, lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp. Còng n¨m nµy, xÝ nghiÖp ®-îc trang bÞ mét m¸y in ofset, in mµu nhiÒu trang, vèn do Tæng côc hµng kh«ng d©n dông giao lµ 300 triÖu, tæng sè c¸n bé CNV lµ 52 ng-êi. Mét sè c¸n bé qu¶n lý ®-îc cö ®i ®µo t¹o n©ng cao, nhiÒu c«ng nh©n ®øng m¸y in Typo tr-íc ®©y ®-îc chuyÓn nghÒ vµ n©ng cao tr×nh ®é ®Ó phôc vô m¸y in hiÖn ®¹i h¬n. XÝ nghiÖp ®· ®¶m nhËn thªm nhiÒu phÇn viÖc in Ên phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh hµng kh«ng d©n dông, kÓ c¶ mét sè dÞch vô tr-íc ®©y ph¶i thuª ngoµi. Tuy nhiªn, do ch-a døt h¼n khái c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp, ®ång thêi n¨ng lùc thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é ®éi ngò CNV ch-a ®ñ ®¸p øng yªu cÇu cña c¬ chÕ c¹nh tranh, nªn s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp vÒ c¬ b¶n, vÉn lµ mét ®¬n vÞ phôc vô, khÐp kÝn, qui m« s¶n xuÊt hµng n¨m ch-a lín, ch-a v-¬n ra thÞ tr-êng ®øng v÷ng b»ng søc m¹nh cña m×nh. Khi toµn bé ngµnh hµng kh«ng d©n dông ®· chuyÓn h¼n sang m« h×nh tæ chøc Tæng c«ng ty vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n, tù trang tr¶i vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ngµy 14 - 9 - 1994 xÝ nghiÖp in hµng kh«ng ®-îc tæ chøc l¹i d-íi h×nh thøc c«ng ty in hµng kh«ng, theo quyÕt ®Þnh sè 1481/QD - TCCB - LD cña Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. VÒ tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng ty in cã 5 bé phËn chuyªn m«n ho¸ vµ mét bé phËn phôc vô, phï trî. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n ®Õn 1999 lµ 141 ng-êi trong ®ã c¸n bé qu¶n lý gi¸n tiÕp lµ 26 chiÕm 19,8%. Khi thµnh lËp c«ng ty, tæng sè vèn ®-îc giao lµ 2,3 tØ, ®Õn 1999 c«ng ty vay bæ sung lµ 15 tØ vµ vèn tù cã lµ 3 tØ. So víi khi míi thµnh lËp, qui m« nguån vèn cña c«ng ty ®· cã sù t¨ng 13 tr-ëng rÊt nhanh, trong vßng 5 n¨m vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån ®· t¨ng lªn gÊp 8 lÇn. NhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng ty in hµng kh«ng lµ in Ên c¸c tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña ngµnh, c¸c mÉu biÓu, vÐ m¸y bay, in nh·n m¸c, cña ngµnh trªn c¸c chÊt liÖu, s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh c¸c lo¹i ... Ngoµi ra, c«ng ty cßn nh©n lµm dÞch vô gia c«ng cho mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi ngµnh, in vÐ vµ s¶n xuÊt giÊy th¬m, giÊy vÖ sinh cho h·ng hµng kh«ng Lµo. VÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, cã hai lo¹i: c«ng nghÖ in trªn m¸y ofset (in tê rêi) vµ c«ng nghÖ in Flexo (in cuèn trªn mäi chÊt liÖu). Qui tr×nh c«ng nghÖ in gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: T¹o mÉu ChÕ b¶n in In trªn m¸y Gia c«ng Hoµn thiÖn SP H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty theo tõng bé phËn chuyªn m«n ho¸. Cã 5 bé phËn, trong ®ã hai bé phËn chÝnh lµ ph©n x-ëng in ofset vµ in Flexo, 3 bé phËn cßn l¹i trùc tiÕp hç trî, nèi tiÕp víi d©y chuyÒn chÝnh lµ: ph©n x-ëng chÕ b¶n (bao gåm c¶ phÇn t¹o mµu vi tÝnh vµ chÕ b¶n in), ph©n x-ëng s¶n xuÊt giÊy, kh¨n ¨n cña h·ng hµng kh«ng vµ ph©n x-ëng s¸ch. Bé phËn phôc vô ®-îc tæ chøc d-íi h×nh thøc tæ c¬ - ®iÖn, cã nhiÖm vô b¶o d-ìng thiÕt bÞ, b¶o ®¶m ®iÖn, n-íc cho s¶n xuÊt vµ söa ch÷a theo nhu cÇu cña c¸c ph©n x-ëng chÝnh. VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, víi 26 c¸n bé nh©n viªn, biªn chÕ thµnh 3 phßng chøc n¨ng: kÕ to¸n, kÕ ho¹ch vµ tæ chøc hµnh chÝnh. C«ng ty tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tiÕp, tham m-u. Gi¸m ®èc, víi 1 phã gi¸m ®èc gióp viÖc, trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn c¸c ph©n x-ëng. C¸c phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m-u, gióp gi¸m ®èc theo phÇn viÖc ®· ®-îc chuyªn m«n ho¸. Phßng kÕ ho¹ch gåm 6 c¸n bé nh©n viªn, cã nhiÖm vô chuÈn bÞ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng th¸ng, quÝ vµ n¨m, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ vËt t-, cung øng, tiªu thô nh÷ng hîp ®ång gia c«ng s¶n xuÊt víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi ngµnh, lµm 14 c¸c c©n ®èi vµ gióp gi¸m ®èc v¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c bé phËn cña c«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh gåm 10 c¸n bé, nh©n viªn gióp gi¸m ®èc c¸c nhiÖm vô vÒ qu¶n lý nh©n sù, ®iÒu phèi lao ®éng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é theo qui ®Þnh cña Nhµ n-íc ®èi víi c¸n bé CNV, tæ chøc b¶o vÖ néi bé, v¨n th-, hµnh chÝnh, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho bé m¸y qu¶n lý. Phßng kÕ to¸n cã 8 c¸n bé, nh©n viªn gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån tµi chÝnh, b¶o ®¶m vèn (b»ng tiÒn vµ hiÖn vËt) cho s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, qu¶n lý chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh, tÝnh l-¬ng, khÊu hao vµ thùc hiÖn nghÜa vô vÒ tµi chÝnh ®èi víi Nhµ n-íc. M« h×nh qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty in hµng kh«ng nhsau: Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc P. kÕ ho¹ch PX ofset P. kÕ to¸n PX FLexo P. TC - HC PX ChÕ b¶n PX s¸ch PX giÊy VS Tæ c¬ - ®iÖn Chi nh¸nh phÝa Nam 15 Chi nh¸nh phÝa nam ®-îc tæ chøc thµnh mét ph©n x-ëng, võa s¶n xuÊt võa thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, ®¹i diÖn vµ kinh doanh s¶n xuÊt. NhiÖm vô s¶n xuÊt cña chi nh¸nh lµ giÊy vÖ sinh, tói n«n, giÊy th¬m ®ãng hép phôc vô vËn t¶i hµng kh«ng. VÒ tæng qu¸t, c«ng ty in hµng kh«ng lµ mét lo¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã qui m« nhá, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän thÝch øng víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty hµng kh«ng d©n dông ViÖt nam. Khi chuyÓn sang m« h×nh c«ng ty, nhê nguån vèn ®-îc bæ sung víi qui m« lín, tµi s¶n vµ thiÕt bÞ cã sù t¨ng tr-ëng nhanh. §Õn 1999, trªn hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh, thiÕt bÞ kü thuËt ®-îc ®æi míi vÒ c¬ b¶n. D©y chuyÒn Flexo ®-îc trang bÞ hai m¸y in cuèn, 4 mµu cña §µi B¾c vµ Hµn Quèc, mét bé d©y chuyÒn chÕ b¶n in hiÖn ®¹i còng cña §µi b¾c. D©y chuyÒn ofset ®-îc trang bÞ 5 m¸y in mµu nhiÒu trang, tê rêi, mét bé hoµn chØnh phôc vô chÕ b¶n in cña C«ng hoµ liªn bang §øc. §Ó t¨ng c«ng suÊt lµm viÖc cña c«ng ®o¹n t¹o mµu, c«ng ty trang bÞ mét dµn m¸y vi tÝnh hiÖn ®¹i, phôc vô cho c¶ hai d©y chuyÒn. N¨m nay c«ng ty ®ang xóc tiÕn viÖc mua mét m¸y in 7 mµu cña Mü, ®Ó nh»m thùc hiÖn t¨ng thªm 20% khèi l-îng in Ên hµng n¨m. Tæng sè c¸n bé nh©n viªn toµn c«ng ty, ®Õn n¨m 1999 lµ 134. Sè CNV trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 115, chiÕm 81,5%. §Õn nay hÇu nh- 100% c«ng nh©n ®-îc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn ngµnh in, 57,4% c«ng nh©n s¶n xuÊt cã tuæi ®êi d-íi 35; 36,8% c«ng nh©n ë ®é tuæi tõ 35 - 45; 5,6% cã tuæi tõ 45 - 50. So víi nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c cña ngµnh in, c«ng nh©n cña c«ng ty in hµng kh«ng kh¸ trÎ, mét bé phËn lín võa tuyÓn vµo trong mÊy n¨m gÇn ®©y vµ ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n, cã ý thøc nghÒ nghiÖp vµ thÝch øng víi yªu cÇu cña c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Toµn c«ng ty cã 13 c¸n bé cã tr×nh ®é tõ ®¹i häc trë lªn (1 Th¹c sÜ kinh tÕ); 18 ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp, chiÕm 12,7% vµ 68 ng-êi lµ c«ng nh©n kü thuËt chiÕm 48,2%. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý ®· nªu ra ë trªn, hiÖn t¹i c«ng ty còng cã nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc kh¸ lín. §ã lµ: 16 - Thø nhÊt, sù c¹nh tranh cña thÞ tr-êng in mçi ngµy mét quyÕt liÖt. Hµng n¨m c«ng ty chØ nhËn ®-îc ®¬n ®Æt hµng cña Tæng c«ng ty hµng kh«ng d©n dông tõ 45 - 50% khèi l-îng trang in, mét nöa c«ng suÊt thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña c«ng ty tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng khai th¸c tõ thÞ tr-êng ngoµi ngµnh. Ngoµi mét sè b¹n hµng kh¸ æn ®Þnh nh- ViÖn Thó ý trung -¬ng, c«ng ty bãng ®Ìn phÝch n-íc R¹ng ®«ng, h·ng hµng kh«ng quèc gia Lµo... C«ng ty ph¶i c¹nh tranh ®Ó më réng ®èi t-îng phôc vô, nhËn in gia c«ng trªn bao b×, cung øng giÊy vÖ sinh, giÊy ¨n th¬m... cho mét sè ®¬n vÞ kh¸c. H×nh thøc tæ chøc in cña t- nh©n víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i dÞch vô linh ho¹t, bé m¸y gän nhÑ, cã thÓ trèn thuÕ ®ang lµ ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh víi c«ng ty in hµng kh«ng nãi riªng vµ c¸c c¬ së in quèc doanh nãi chung. - Thø hai, sù c¹nh tranh ®Çu t- ®æi míi kü thuËt hiÖn ®¹i cña ngµnh in. ChÊt l-îng s¶n phÈm in phô thuéc rÊt c¨n b¶n vµo chÊt l-îng ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. GÇn 1/2 thÕ kû qua kü thuËt vµ c«ng nghÖ in ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh, t¹o søc c¹nh tranh cho nhiÒu c¬ së cã vèn lín. Tuy vËy, gi¸ thµnh m¸y in hiÖn ®¹i vÉn rÊt cao, v-ît qu¸ kh¶ n¨ng cña nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá. NÕu c«ng ty vay vèn ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ, th-êng ph¶i tr¶ l·i rÊt lín ®éi gi¸ thµnh khã gi÷ ®-îc thÞ phÇn, kÓ c¶ nh÷ng ®¬n ®Æt hµng cña ngµnh hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. NÕu chê tÝch luü tõ néi bé, th-êng khã thùc hiÖn, hoÆc kh«ng thÓ mua s¾m ®-îc nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Bµi to¸n vÒ t¹o nguån vèn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng, ®ang lµ mét th¸ch thøc ®èi víi nh÷ng ng-êi qu¶n lý c«ng ty. - Thø ba, tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé CNV cña c«ng ty mÆc dï ®· cã sù t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh vÒ l-îng vµ chÊt, nh-ng vÒ c¬ b¶n vÉn cÇn cã sù ®Çu t- lín h¬n vµ qui ho¹ch ph¸t triÓn cao h¬n. ThiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i chØ lµ mét ®iÒu kiÖn cÇn, nh-ng nh©n tè cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Ó sö dông thiÕt bÞ, kü thuËt ®ã lµ con ng-êi. §éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ, tr×nh ®é qu¶n lý cao, ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n, lao ®éng vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc t¹o ra, lµ lîi thÕ 17 m¹nh mÏ cña c¹nh tranh. Nh÷ng yªu c©u nh- vËy ®èi víi c«ng ty in hiÖn nay lµ mét th¸ch thøc lín. 2. ChÊt l-îng s¶n phÈm in vµ nh÷ng nç lùc n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty In hµng kh«ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Nh- phÇn lý thuyÕt ®· nªu, in lµ mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô chuyªn ngµnh. S¶n phÈm cña c«ng ty in võa cã tÝnh s¶n xuÊt vËt chÊt, võa lµ mét dÞch vô v¨n ho¸. Do ®ã yªu cÇu ®èi víi mét s¶n phÈm in rÊt ®a d¹ng vµ kh¾t khe. Cã nh÷ng s¶n phÈm in tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu cña nhãm ng-êi nµy nh-ng l¹i kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña nhãm ng-êi kh¸c. Cã nh÷ng ng-êi tiªu dïng -a thÝch h×nh d¸ng bªn ngoµi ph¶i næi, ph¶i hoa mü. Cã nh÷ng ng-êi tiªu dïng l¹i chuéng phÇn tr×nh bµy vµ trang trÝ bªn trong, ng-êi -a thÝch mµu nµy, ng-êi l¹i -a mµu kh¸c... ChÊt l-îng s¶n phÈm in ®-îc ng-êi tiªu dïng quan niÖm rÊt kh¸c nhau, víi nh÷ng yªu cÇu cao, vµ ®Æc biÖt chÊt l-îng s¶n phÈm in phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. §Ó cã ®-îc mét s¶n phÈm in tíi tay ng-êi tiªu dïng ph¶i tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n, nh÷ng qu¸ tr×nh. Thùc hiÖn chÝnh x¸c mçi kh©u, mçi qu¸ tr×nh trong c«ng ®o¹n s¶n xuÊt lµ sù ®¶m b¶o cho tÝnh hoµn thiÖn cña s¶n phÈm in. ChÊt l-îng s¶n phÈm in chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, nh-ng trong ®Ò ¸n nµy víi khèi l-îng d÷ liÖu vÒ c«ng ty In hµng kh«ng hiÖn cã, chóng t«i ph©n tÝch nh÷ng nç lùc cña c«ng ty trªn c¸c ph-¬ng diÖn sau: + C«ng nghÖ kü thuËt in: biÓu hiÖn qua viÖc ®Çu t- vèn s¶n xuÊt mua s¾m trang bÞ c¸c thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ in hiÖn ®¹i cña khu vùc vµ thÕ giíi cña c«ng ty qua mét mét sè n¨m. + §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty th«ng qua chØ tiªu vÒ lùc l-îng lao ®éng ngµy cµng t¨ng vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng, tay nghÒ ng-êi lao ®éng kh«ng ngõng ®-îc n©ng cao ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ngµnh c«ng nghiÖp in vµ ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng. 18 + C¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng cña c«ng ty qua c¸c chØ tiªu: chÕ ®é -u ®·i víi c¸n bé CNV, c¸c chÝnh s¸ch ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng (tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, trî cÊp...) + Mét sè dÞch vô triÓn khai ®Ó n©ng cao h¬n chÊt l-îng s¶n phÈm in nhdÞch vô cung øng nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo, dÞch vô cung cÊp ®iÖn, n-íc, phï trî kh¸c cho qóa tr×nh s¶n xuÊt... §-¬ng nhiªn, cßn rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a hoÆc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸c ®éng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, nh-ng víi giíi h¹n v¹ch ra cña chuyªn ®Ò thùc tËp ë trªn, bµi viÕt chØ tËp trung ph©n tÝch 4 yÕu tè c¬ b¶n nhÊt liªn quan tíi chÊt l-îng s¶n phÈm, th«ng qua ®ã cho phÐp ®¸nh gi¸ t-¬ng ®èi toµn diÖn nh÷ng nç lùc mµ c«ng ty In hµng kh«ng ®· cè g¾ng, vµ ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong mÊy n¨m gÇn ®©y. 2.1. C¸c yÕu tè vÒ c«ng nghÖ kü thuËt. Víi ngµnh c«ng nghÖ in nãi chung vµ víi c«ng ty In hµng kh«ng nãi riªng c«ng nghÖ in lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm in còng nh- quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. C«ng nghÖ in ®-îc chó träng ®Çu t- vµ th-êng xuyªn ®æi míi gióp cho chÊt l-îng s¶n phÈm in ngµy cµng n©ng cao vµ t¨ng c-êng søc c¹nh tranh cña c«ng ty. Cã thÓ ph©n tÝch ®iÒu nµy qua c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c«ng ty. TiÒn th©n cña c«ng ty In hµng kh«ng lµ x-ëng In hµng kh«ng d©n dông, mµ tr-íc ®ã lµ mét c¬ së In Typo cña b×nh ®oµn 678 - Bé quèc phßng. Chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu cña x-ëng In hµng kh«ng lµ in Ên c¸c tµi liÖu, mÉu biÓu, chøng tõ, vÐ, mét sè nh·n m¸c cña ngµnh. Khi míi thµnh lËp x-ëng cã 34 CBCNV, víi thiÕt bÞ chÝnh ®-îc trang bÞ gåm 3 m¸y In Typo lo¹i 4 trang, 6 trang vµ 8 trang, cña Trung quèc; mét sè m¸y ch÷, hÖ thèng t¹o mµu, chÕ b¶n nöa c¬ khÝ. Nh÷ng thiÕt bÞ, m¸y mãc cña x-ëng ®· qua sö dông nhiÒu n¨m, c«ng suÊt rÊt thÊp. So víi c«ng nghÖ in cña cña thÕ giíi th× c«ng nghÖ cña x-ëng in hµng kh«ng ®· bÞ bá qua gÇn tr¨m n¨m, mµ so víi c¸c c¬ së in trong n-íc th× c«ng nghÖ ®ã còng vµo lo¹i cò kü vµ l¹c hËu. ChÝnh v× vËy chÊt 19 l-îng c¸c s¶n phÈm in cña x-ëng kh«ng cao, kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®ßi hái. MÆc dï lµ mét x-ëng phôc vô c«ng t¸c in Ên cña ngµnh, nh-ng rÊt nhiÒu tµi liÖu, mÉu biÓu, ®Æc biÖt vÐ m¸y bay, ngµnh vÉn ph¶i thuª ngoµi. NhÊt lµ giai ®o¹n tõ 85 - 90, c¬ chÕ bao cÊp lµm cho x-ëng kh«ng ph¶i tÝnh to¸n lç l·i, ho¹t ®éng hoµn toµn theo kÕ ho¹ch cña tæng côc. ThiÕt bÞ kh«ng ®-îc ®Çu t- vµ do ®ã chÊt l-îng kh«ng hÒ thay®æi. C¸c s¶n phÈm in cña x-ëng kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh, kh«ng cã mét ®¬n ®Æt hµng nµo ngoµi ngµnh. KÕt qu¶ lµ trong giai ®o¹n ®ã kh«ng t¹o ra mét sù thay ®æi lín vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh cña x-ëng. §Õn n¨m 1990, tæ chøc l¹i ho¹t ®éng cña ngµnh hµng kh«ng d©n dông theo h-íng hiÖn ®¹i ho¸, x-ëng in hµng kh«ng ®-îc chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp in hµng kh«ng. Cïng víi sù thay ®æi ®ã, tæng côc hµng kh«ng ®· thÊy ®-îc tÇm quan träng cña c«ng nghÖ kü thuËt ®èi víi viÖc in Ên phôc vô ngµnh. Ngµnh hµng kh«ng ®· trang bÞ mét m¸y ofset, in mµu nhiÒu trong cho xÝ nghiÖp In hµng kh«ng, sè vèn lµ 300 triÖu. Sù ®Çu t- trang bÞ nµy ®· lµm thay ®æi c¬ b¶n chÊt l-îng s¶n phÈm in vµ do ®ã lµm thay ®æi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ®· ®¶m nhËn phÇn lín c«ng viÖc in Ên phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh hµng kh«ng d©n dông, kÓ c¶ mét sè dÞch vô tr-íc ®©y ph¶i thuª ngoµi. ChÊt l-îng s¶n phÈm in ®· ®-îc n©ng cao, ®· b¾t ®Çu cã tÝnh c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm in cïng lo¹i trªn thÞ tr-êng néi ®Þa. Tuy nhiªn,do c«ng nghÖ ®-îc ®Çu t- chØ ë møc trung b×nh so víi c«ng nghiÖp in trong n-íc, vÉn kÐm xa vµ thuéc lo¹i l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ khu vùc, l¹i chÞu sù ¶nh h-ëng cña c¬ chÕ bao cÊp cò, nªn mét sè s¶n phÈm in cña ngµnh ®ßi hái yªu cÇu chÊt l-îng cao vÉn ph¶i thuª ngoµi, xÝ nghiÖp in ch-a v-ît ra ®-îc thÞ tr-êng, ch-a ®øng v÷ng b»ng søc m¹nh cña m×nh. Khi toµn bé ngµnh hµng kh«ng d©n dông ®· chuyÓn h¼n sang m« h×nh tæ chøc tæng c«ng ty vµ thùc hiÖn h¹ch to¸n, tù trang tr¶i vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, xÝ nghiÖp in hµng kh«ng còng ph¶i tæ 20
- Xem thêm -