Tài liệu Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tại công ty tnhh trang trí nội thất bất diệt (ette interior)

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHOA KINH TẾ ---- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỘI BẤT DIỆT (ETTE INTERIOR) Sinh viên thực hiện : Trƣơng Thị Thuỳ Dƣơng Lớp : DH10DN Khoá học : 2010 – 2014 Hệ đào tạo : Đại học chính quy Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thu Huyền Vũng Tàu, tháng 07/2014 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ....................., ngày …… tháng …… năm 20…… Xác nhận của đơn vị (Ký tên, đóng dấu) ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN GVHD: ....................................................................................................................... 1. Về tinh thần, thái độ và tác phong khi thực tập: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Về kiến thức chuyên môn: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Về nhận thức thực tế: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 4. Đánh giá khác: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 5. Đánh giá kết quả thực tập: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Giảng viên hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVPB:........................................................................................................................ 1. Về định hƣớng đề tài: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Về kết cấu: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Về nội dung: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 4. Về hƣớng giải pháp: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 5. Đánh giá khác: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 6. Đánh giá kết quả: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Giáo viên phản biện (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin cảm ơn nhà trường và các thầy cô giáo giảng dạy và làm việc tại khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, những người đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong Quản Trị Kinh Doanh cho chúng em trong 4 năm vừa qua. Em xin cảm ơn cô ThS. Phạm Thu Huyền đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình để luận văn tốt nghiệp này được hoàn chỉnh. Cảm ơn ban lãnh đạo, các anh chị em trong công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt đặc biệt là chị Nguyễn Phạm Thuý Oanh đã tạo điều kiện giúp đỡ em về tư liệu, kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập và làm luận văn tốt nghiệp này. Cảm ơn những người thân trong gia đình và các bạn bè ủng hộ, khuyến khích người viết cả về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và làm luận văn tốt nghiệp này. Với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, trong luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, người viết rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của thầy cô, các anh chị em trong công ty và các bạn. Vũng Tàu, tháng 07 năm 2014 Sinh viên thực hiện Trƣơng Thị Thuỳ Dƣơng MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỘI BẤT DIỆT ..................................................................................... 4 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................... 4 1.2. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty .................................................. 5 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty ......................................................................... 6 1.3.1. Tình hình nguồn nhân lực ....................................................................... 6 1.3.2. Sơ đồ tổ chức .......................................................................................... 7 1.3.3. Chức năng của các phòng ban ................................................................ 7 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .................................................................................. 9 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING..................................... 10 2.1. Khái niệm về vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ....................................................................................................... 10 2.1.1. Khái niệm................................................................................................ 10 2.1.2. Vai trò của công tác tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ....................................................................................................... 10 2.2. Marketing và hoạt động Marketing trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ............................................................................................................................. 11 2.2.1. Khái niệm Marketing và những vẫn đề có liên quan ............................. 11 2.2.2. Vai trò và ý nghĩa của Marketing ........................................................... 15 2.3. Những nhân tố tác động đến Marketing....................................................... 16 2.3.1. Môi trường vĩ mô .................................................................................... 16 2.3.2. Môi trường vi mô .................................................................................... 17 2.4. Hỗn hợp Marketing ...................................................................................... 19 2.4.1. Sản phẩm ................................................................................................ 19 2.4.2. Giá cả ...................................................................................................... 19 2.4.3. Phân phối ................................................................................................ 20 2.4.4. Xúc tiến thương mại ............................................................................... 20 2.5. Ma trận SWOT ............................................................................................. 26 2.5.1. Định nghĩa ma trận SWOT ..................................................................... 26 2.5.2. Vai trò và ý nghĩa của ma trận SWOT ................................................... 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 .................................................................................. 31 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỘI BẤT DIỆT ................................. 32 3.1. Tình hình kinh doanh của công ty ................................................................ 32 3.2. Thực trạng hoạt động Marketing tại công ty................................................ 36 3.2.1. Thị trường đồ gỗ nội thất hiện nay ......................................................... 36 3.2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược Marketing .............................. 36 3.2.3. Marketing-mix (4P) ................................................................................ 42 3.3. Nhận xét chung về công ty ........................................................................... 49 3.3.1. Ưu điểm .................................................................................................. 49 3.3.2. Nhược điểm ............................................................................................ 50 3.4. Ma trận SWOT của công ty ......................................................................... 51 3.4.1. Phân tích ma trận SWOT ........................................................................ 51 3.4.2. Kết hợp ma trận SWOT .......................................................................... 54 3.5. Điều tra đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng ..................................... 59 3.5.1. Chất lượng sản phẩm .............................................................................. 59 3.5.2. Mức độ thân thiện với môi trường.......................................................... 60 3.5.3. Hình thức đóng gói, bao bì ..................................................................... 61 3.5.4. Mẫu mã sản phẩm ................................................................................... 62 3.5.5. Thái độ phục vụ của nhân viên ............................................................... 63 3.5.6. Kiến thức chuyên môn của nhân viên .................................................... 64 3.5.7. Dịch vụ chăm sóc khách hàng ................................................................ 65 3.5.8. Giá cả ...................................................................................................... 66 3.5.9. Mức độ đáp ứng nhu cầu ........................................................................ 67 3.5.10. Các hoạt động của công ty.................................................................... 68 3.5.11. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm của khách hàng .................................. 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 .................................................................................. 70 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỘI BẤT DIỆT..................................................... 71 4.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty ........................................... 71 4.1.1. Mục tiêu .................................................................................................. 71 4.1.2. Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2014 – 2016 .................... 72 4.2. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của công ty.............................................................................................. 74 4.2.1. Chính sách sản phẩm .............................................................................. 74 4.2.2. Chính sách giá cả .................................................................................... 75 4.2.3. Chính sách phân phối ............................................................................. 76 4.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp .................................................................. 78 4.3. Kiến nghị ...................................................................................................... 83 4.3.1. Kiến nghị với công ty ............................................................................. 83 4.3.2. Kiến nghị với Nhà nước ......................................................................... 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 .................................................................................. 87 KẾT LUẬN CHUNG ........................................................................................ 88 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Trang BẢNG 1.1 – Phân bố nhân sự các bộ phận chức năng của công ty năm 2013 ............................................................................................................................ 6 BẢNG 2.1 – Ma trận SWOT ............................................................................. 27 BẢNG 3.1 – Bảng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 – 2013 .................... 33 BẢNG 3.2 – Tình hình chung về lợi nhuận trong năm 2012 và năm 2013....... 34 BẢNG 3.3 – Khảo sát về chất lượng sản phẩm của công ty ............................. 59 BẢNG 3.4 – Khảo sát về mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm ..... 60 BẢNG 3.5 – Khảo sát về hình thức đóng gói, bao bì của sản phẩm ................. 61 BẢNG 3.6 – Khảo sát về mẫu mã sản phẩm ..................................................... 62 BẢNG 3.7 – Khảo sát về thái độ phục vụ của nhân viên .................................. 63 BẢNG 3.8 – Khảo sát về kiến thức chuyên môn của nhân viên ....................... 64 BẢNG 3.9 – Khảo sát về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty ............... 65 BẢNG 3.10 – Khảo sát về giá cả sản phẩm....................................................... 66 BẢNG 3.11 – Khảo sát về mức độđápứng nhu cầu của công ty ....................... 67 BẢNG 3.12 – Khảo sát về sự hài lòng của khách hàng với các hoạt động của công ty tổ chức ................................................................................................... 68 BẢNG 3.13 – Khảo sát về việc tiếp tục sử dụng sản phẩm của khách hàng..... 69 BẢNG 4.1 – Những công cụ xúc tiến hỗn hợp chủ yếu .................................... 78 SƠ ĐỒ 1.1 – Các phòng ban của công ty .......................................................... 7 SƠ ĐỒ 2.1 – Marketing trực tiếp tổng hợp ....................................................... 26 SƠ ĐỒ 3.1 – Kênh phân phối trong thị trường người tiêu dùng ....................... 45 SƠ ĐỒ 3.2 – Kênh phân phối sản phẩm của công ty ........................................ 43 BIỂU ĐỒ 3.1 – Khảo sát về chất lượng sản phẩm của công ty ........................ 59 BIỂU ĐỒ 3.2 – Khảo sát về mức độ thân thiên môi trường của sản phẩm ...... 60 BIỂU ĐỒ 3.3 – Khảo sát về hình thức đóng gói, bao bì của sản phẩm ............ 61 BIỂU ĐỒ 3.4 – Khảo sát về mẫu mã sản phẩm ................................................ 62 BIỂU ĐỒ 3.5 – Khảo sát về thái độ phục vụ của nhân viên ............................. 63 BIỂU ĐỒ 3.6 – Khảo sát về kiến thức chuyên môn của nhân viên .................. 64 BIỂU ĐỒ 3.7 – Khảo sát về dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty .......... 65 BIỂU ĐỒ 3.8 – Khảo sát về giá cả sản phẩm ................................................... 66 BIỂU ĐỒ 3.9 – Khảo sát về mức độđápứng nhu cầu của công ty .................... 67 BIỂU ĐỒ 3.10 – Khảo sát về sự hài lòng của khách hàng với các hoạt động của công ty tổ chức ................................................................................................... 68 BIỂU ĐỒ 3.11 – Khảo sát về việc tiếp tục sử dụng sản phẩm của khách hàng ............................................................................................................................ 69 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH GPKD PL BP PX CP P.KD NV HCM DN : : : : : : : : : : Trách nhiệm hữu hạn Giấy phép kinh doanh Pháp luật Bộ phận Phân xưởng Cổ phần Phòng kinh doanh Nhân viên Hồ Chí Minh Doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính thiết thực của đề tài Tiêu thụ sản phẩm dịch vụ là một trong những chức năng quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó được sự quan tâm của tất cả các doanh nghiệp từ doanh nghiệp sản xuất đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hoạt động này quyết định rất lớn đối với sự sống còn của các doanh nghiệp. Công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt (ETTE Interior) là một trong những công ty hoạt động trên lĩnh vực trang trí, thiết kế, thi công, sản xuất, buôn bán các sản phẩm nội thất. Vì vậy vấn đề tiêu thụ sản phẩm đối với công ty là hoạt động quan trọng nhất. Tất cả bộ máy của công ty hoạt động vì mục đích đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty đang kinh doanh trên lĩnh vực này và sử dụng rất nhiều biện pháp để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Trong quá trình nghiên cứu ở công ty Đội Bất Diệt em nhận thấy rằng, từ năm 2009 đến năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 công ty đang sử dụng những biện pháp Marketing nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Giải thích cho vấn đề này đó là do các đối thủ cạnh tranh đã tung ra trên thị trường nhiều sản phẩm với giá cả và dịch vụ rất linh hoạt đã thu hút được nhiều khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của họ. Trong khi đó sản phẩm và dịch vụ chính của công ty đó là thiết kế, thi công, sản xuất và bán các sản phẩm nội thất thì giá cả không cao hơn đối thủ cạnh tranh, nhưng sản phẩm vẫn chưa tiêu thụ tốt, chưa đi sâu vào thị trường và người tiêu dùng vẫn chưa biết đến nhiều, như ban lãnh đạo công ty mong muốn. Mặc dù doanh thu năm sau vẫn cao hơn năm trước, nhưng thực tế thì lợi nhuận đã giảm đi. Công ty cần phải thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm là một đòi hỏi cấp thiết, do đó em đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tại công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt (ETTE Interior)” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 1 2. Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài đi sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nội thất và trang trí nội thất của công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt. Đồng thời phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công ty. 3. Phạm vi nghiên cứu Qua thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Đội Bất Diệt, đề tài đưa ra giải pháp với góc độ vĩ mô, nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm phù hợp với tiến trình phát triển của công ty mà ban lãnh đạo công ty đã đề ra. 4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu cơ sở lý luận về Marketing và tiêu thụ sản phẩm. - Nghiên cứu thực trạng hoạt động Marketing và tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt. - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt. 5. Nội dung nghiên cứu Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đồng thời cạnh tranh với các đối thủ đang đa dạng hoá về giá cả cũng như dịch vụ trên thị trường của công ty TNHH Trang trí Đội Bất Diệt. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích, thống kê, so sánh… 7. Kết cấu luận văn tốt nghiệp Chƣơng 1: Tổng quan về công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về Marketing 2 Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động Marketing của công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt Chƣơng 4: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tại công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐỘI BẤT DIỆT 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt (ETTE Interior) thành lập vào năm 2009. Với mục tiêu ứng dụng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất có giá trị chất lượng cao về mặt thẩm mỹ để phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp, thương hiệu ETTE ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của thị trường sản phẩm nội thất và trang trí nội thất ngày nay. Kể từ khi thành lập, công ty Đội Bất Diệt liên tục phát triển, doanh số tăng nhanh, ra đời nhiều dòng sản phẩm mới độc đáo trên thị trường trang trí nội ngoại thất của ngành xây dựng hiện nay. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt Tên đầy đủ tiếng Anh: Eternal Team Interior Decoration Company Limited Tên viết tắt: ETTE Interior Co., Ltd Ngày cấp GPKD: 12/10/2009 Người đại diện PL: Lee Yongwoo Trụ sở chính: 93 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình Chi nhánh: Lô 1, khu CN Phú Mỹ 2, Tân Thành, BR – VT Mã số thuế: 0309431347 Nguồn vốn: 1,000,000,000 VNĐ Điện thoại: 08-5412-3723~5 Fax: 08-5412-0379 Website: www.ettesystem.net Email: ette@ettesystem.net 4 1.2. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty - Tư vấn, thiết kế, thi công, cải tạo các công trình trang trí nội ngoại thất; - Mua bán giường tủ, bàn, ghế; - Mua bán đồ gia dụng khác (tranh ảnh, gương soi, đệm mút); - Sản xuất giường tủ, bàn ghế; - Sản xuất đồ nội thất gia dụng, văn phòng, trường học; - Sản xuất đồ gỗ nội thất (bàn, ghế, tủ, tủ bếp); - Sản xuất đồ dùng nội thất, văn phòng (bàn ghế, tủ làm việc); Công ty TNHH Trang trí nội thất Đội Bất Diệt chuyên tư vấn, thiết kế, thi công, cải tạo và sản xuất các sản phẩm nội thất và trang trí nội thất văn phòng, gia đình, trường học, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê… bằng nguyên liệu gỗ công nghiệp phủ sơn PU với thị trường truyền thống là các cửa hàng đại lý, showroom công ty chuyên bán đồ nội thất và trang trí nội thất các công trình xây dựng mới như chung cư, nhà ở, văn phòng, showroom nhà hàng khách sạn, quán cà phê… trên địa bàn cả nước. 5 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 1.3.1. Tình hình nguồn nhân lực Công ty Đội Bất Diệt gồm hơn 200 nhân viên làm việc tại trụ sở chính, gần 100 nhân viên làm việc tại showroom ở Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó gần 100 nhân viên có trình độ đại học và 200 nhân viên lao động phổ thông. Bảng 1.1 – Phân bố nhân sự các bộ phận chức năng của công ty năm 2013 (Đơn vị tính: Người) Trình độ Giới tính Các bộ phận chức năng Ban Giám Đốc Phòng hành chính nhân sự Phòng tài chính Phòng kinh doanh Phòng sản xuất Phòng quản lý chất lượng sản phẩm Phòng kỹ thuật Phòng vật tư Tổng Cao đẳng Trung học, phổ thông 6 1 6 8 18 77 5 30 45 5 16 40 190 11 5 6 2 2 21 6 274 3 4 125 Nam Nữ Đại học 3 2 5 5 8 2 28 198 6 10 8 6 4 5 1 111 77 199 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) 1.3.2. Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức: trụ sở chính có gần 200 nhân viên làm việc tại trụ sở, được phân bố thành 2 bộ phận sản xuất chính: Bộ phận kỹ thuật và thiết kế. Bộ phận sản xuất và các phòng ban khách theo sơ đồ sau: Giám đốc công ty Phó giám đốc Quản đốc PX Điều độ KCS Thiết kế TT. Sản xuất Phòng Kế toán Kế toán Thủ kho Phòng KD & Marketing NV bán hàng NV Marketing Công nhân sản xuất – thi công Sơ đồ 1.1 – Các phòng ban của công ty 1.3.3. Chức năng của các phòng ban Tổng Giám Đốc Quản lý và sử dụng số nhân sự, hoạch định chiến lược và mục đích kinh doanh. Quản lý, chấp hành quy tắc tài chính, thực hiện nguyên tắc hoạch toán, báo số, bảo đảm tiết kiệm chi phí, các định mức tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm trước công ty về hiệu quả sử dụng vốn. Duyệt thu tài chính và các phần nghiệp vụ phát sinh của công ty. Chỉ định hoặc đình chỉ tạm thời công việc của nhân viên thuộc ngành. 7 Phòng hành chính nhân sự Quản lý nhân sự, theo dõi và đề bạt, sắp xếp nhân sự, quy định mức lương, khen thưởng, kỷ luật, lương bổng. Đảm nhận các công việc liên quan về hành chính nhân sự và tổ chức bộ máy gọn nhẹ nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Phòng kinh doanh Tổ chức tìm hiểu, điều tra, theo dõi và mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh. Góp ý kiến về thị trường sản xuất kinh doanh và giá cả các hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản cố định. Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ. Tham mưu cho Giám Đốc về chiến lược sản xuất kinh doanh. Thường xuyên theo dõi tình hình biến động giá cả thị trường kinh doanh. Nghiên cứu, đề xuất phát triển thị trường sản xuất kinh doanh của công ty. Phòng kế toán tài chính Giải quyết các mối quan hệ về tài chính kế toán, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh. Tổ chức hoạch toán các nghiệp vụ mua bán, xuất – nhập hàng, thanh toán công nợ, thanh toán các ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuân, quản lý vốn, tài sản, hàng hoá, chi phí… Theo dõi phản ánh chính xác biến động, hỗ trợ các bộ phận khách trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Phòng kỹ thuật Kiểm tra, thiết kế, chế tạo, lắp đặt sản phẩm, kết hợp với bộ phận kinh doanh để mở rộng thị trường. Chịu trách nhiệm về vận hành công ty theo đúng quy trình công nghệ. 8 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Công ty được thành lập vào năm 2009 với mục tiêu ứng dụng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất có giá trị về chất lượng cao về mặt thẩm mỹ để phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp, không những đem đến cho khách hàng những sự lựa chọn tốt nhất mà còn tạo cho khách hàng sự thỏa mãn cao nhất có thể. Chương 1 giới thiệu tổng quan về công ty, lịch sử hình thành, quá trình phát triển, ngành nghề kinh doanh, biết được chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty, các chủng loại hàng hóa của công ty thông qua đó để đề ra các chiến lược Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ tại công ty và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện các chiến lược đó. 9
- Xem thêm -