Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty cổ phần vĩnh cửu

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -------  ------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ----------------- MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN TRI NAM KHANG Bộ môn: Marketing Sinh viên thực hiện: HUỲNH VĂN CHUYỂN Mã số SV: 1063254 Lớp: Quản trị kinh doanh tổng hợp Cần Thơ - 2012 LỜI CẢM TẠ  Trong suốt thời gian học ở Trường Đại học Cần Thơ, em ñã ñược quý Thầy Cô của trường nói chung và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng truyền ñạt những kiến thức xã hội và kiến thức chuyên môn vô cùng quý giá. Những kiến thức hữu ích ñó sẽ trở thành hành trang giúp em có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Với thời gian ba tháng thực tập, quý Thầy Cô ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể em có thể vận dụng những kiến thức ñã học vào thực tế của doanh nghiệp giúp em có thêm những hiểu biết về cách làm việc bên ngoài xã hội. Với tất cả lòng tôn kính, em xin gửi ñến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ và quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Tri Nam Khang ñã tận tình hướng dẫn và giúp ñỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu ñể em có thể hoàn thành ñề tài tốt nghiệp này. Đồng thời, em xin ñược gửi lời cảm ơn chân thành ñến Ban lãnh ñạo cùng toàn thể các Cô, Chú, Anh, Chị của Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu, các Anh Chị trong phòng kinh doanh tiếp thị và nhất là anh Phạm Ngọc Hoàn ñã nhiệt tình giúp ñỡ, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể em học hỏi công việc thực tế giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy Cô, Ban lãnh ñạo công ty và tất cả Cô Chú, Anh Chị ở các phòng ban ñược nhiều sức khỏe, công tác tốt. Em xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày … tháng… năm 2012 Sinh viên thực hiện Huỳnh Văn Chuyển i LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam ñoan rằng ñề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm 2012 Sinh viên thực hiện Huỳnh Văn Chuyển ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. TP. HCM, ngày …… tháng …… năm 2012 Thủ trưởng ñơn vị (ký tên và ñóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN • Họ và tên người nhận xét: Nguyễn Tri Nam Khang • Học vị: Cử Nhân…………………… ......................................................................... • Chuyên ngành: Quản trị thương mại và dịch vụ ......................................................... • Cơ quan công tác: Đại học Cần Thơ........................................................................... • Tên sinh viên: Huỳnh Văn Chuyển • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Tổng Hợp • Mã số sinh viên: 1063254 • Tên ñề tài: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối Cty CP Vĩnh Cửu • Cơ sở ñào tạo: Trường Đại học Cần thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của ñề tài với chuyên ngành ñào tạo: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Về hình thức: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của ñề tài ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện ñại của luận văn ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả ñạt ñược (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ iv 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức ñộ ñồng ý hay không ñồng ý nội dung ñề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ TP. Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Tri Nam Khang v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………..…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… TP. Cần Thơ, ngày … tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện vi MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU............................................................................ 1 1.1. Lý do chọn ñề tài ... ............................................................................... 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................. 2 1. 2. 1. Mục tiêu chung ............................................................................. 2 1. 2. 2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................. 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................... 2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 2 1.3.1 Phạm vi thời gian ........................................................................ 2 1.3.3 Phạm vi không gian .................................................................... 3 1.4 Hạn chế ñề tài......... ............................................................................... 3 1.5 Lược khảo tài liệu... ............................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................ ............................................................................... 5 2.1. Phương pháp luận .. ............................................................................... 5 2.1.1. Những vấn ñề cơ bản về kênh phân phối......................................... 5 2.1.1.1. Khái niệm .............................................................................. 5 2.1.1.2. Vai trò ..... ............................................................................... 5 2.1.1.3 Chức năng của phân phối…………………………….…………5 2.1.1.4 Các dạng kênh phân phối ...……………...…………………......6 2.1.2. Thiết kế kênh phân phối.................................................................. 8 2.1.2.1. Phân tích yêu cầu của KH về mức ñộ ñảm bảo dịch vụ ........... 8 2.1.2.2. Các trung gian trong kênh phân phối ....................................... 9 2.1.2.3. Tầm quan trọng của các trung gian phân phối ......................... 10 2.1.2.4. Điều kiện và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối ............................ ............................................................................... 10 2.1.3 Quản lý kênh phân phối................................................................... 11 2.1.3.1 Thiết lập những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối ..... 11 2.1.3.2 Tuyển chọn các thành viên tham gia vào kênh phân phối ......... 12 2.1.3.3 Kích thích các thành viên trong kênh phân phối ....................... 13 vii 2.1.3.4 Phương pháp ñánh giá các thành viên trong kênh phân phối..... 14 2.1.3.5 Những yêu cầu khi lựa chon kênh phân phối ............................ 15 2.1.4 Các chính sách hổ trợ cho kênh phân phối ....................................... 15 2.1.4.1 Chính sách sản phẩm ................................................................ 15 2.1.4.2 Chính sách giá cả ..................................................................... 16 2.1.4.3 Chính sách hổ trợ thông qua hoạt ñộng khuyếch trương ........... 16 2.1.5 Những nhân tố ảnh hưởng ñến phân phối ........................................ 16 2.1.5.1 Xử lý ñơn ñặt hàng ................................................................... 16 2.1.5.2 Lưu kho ... ............................................................................... 17 2.1.5.3 Xác ñịnh lượng hàng tồn .......................................................... 17 2.1.5.4 Chọn phương tiện vận chuyển .................................................. 19 2.1.5.5 Đặc ñiểm của doanh nghiệp ..................................................... 19 2.1.5.6 Đặc ñiểm của thị trường ........................................................... 20 2.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 21 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu...................................................... 21 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .................................................... 21 2.2.3 Sơ lược nội dụng phương pháp nghiên cứu ................................. 22 Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TÂY ĐÔ ............................ ............................................................................... 26 3.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu ............................................. 26 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Vĩnh Cửu ........ 26 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty CP Vĩnh Cửu .......... 28 3.1.2.1 Chức năng ............................................................................... 28 3.1.2.1 Nhiệm vụ . ............................................................................... 28 3.1.2.1 Quyền hạn ............................................................................... 29 3.2 Cơ cấu tổ chức và ñiều hành Công ty ..................................................... 30 3.2.1 Sơ ñồ tổ chức bộ máy ñiều hành ...................................................... 30 3.2.2 Cơ cấu tổ chức ............................................................................... 31 3.2.3 Chức năng của các phòng ban ......................................................... 31 3.2.4 Cơ cấu nhân sự ............................................................................... 33 3.3 Lĩnh vực kinh doanh và ñịnh hướng pháp triển ....................................... 34 3.3.1 Lĩnh vực kinh doanh ....................................................................... 34 viii 3.3.2 Sản phẩm của Công ty ..................................................................... 35 3.3.3 Định hướng phát triển ..................................................................... 37 3.4 Thực trạng hoạt ñộng của công ty qua 3 năm 2009 – 2011 ..................... 38 Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU ........................... 43 4.1. Tình hình chung của hệ thống phân phối vật liệu trang trí hiện nay ....... 44 4.1.1 Khái quát về thị trường ngành vật liệu trang trí .............................. 44 4.1.2 Xu hướng người tiêu dùng về vật liệu trang trí hiện nay .................. 48 4.1.3 Những ưu thế của Vĩnh Cửu khi tham gia vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ........................... ............................................................................... 54 4.2 Thực trạng hệ thống phân phối tại Công ty cổ phần Vĩnh Cửu................ 55 4.2.1. Tình hình tổ chức mạng lưới kênh phân phối ở Công ty ................. 55 4.2.1.1 Đối với kênh nhà phân phối ..................................................... 56 4.2.1.2 Đối với kênh ñại lý ................................................................... 57 4.2.1.3 Đối với kênh Khách dự án........................................................ 57 4.2.2 Công tác lựa chọn thành viên kênh của công ty ............................... 58 4.2.3 Thực trạng hoạt ñộng của hệ thống kênh phân phối của Công ty ..... 60 4.2.3.1 Mạng lưới phân phối ................................................................ 60 4.2.3.2 Doanh thu qua các kênh phân phối ........................................... 62 4.2.3.3 Thời gian giao hàng của các kênh phân phối ............................ 63 4.2.3.4 Mức ñộ lưu kho trung bình của các kênh phân phối ................. 66 4.2.3.5 Cách xử lý hàng hóa bị lỗi, ñổi, trả hàng .................................. 67 4.2.3.6 Chính sách trong hoạt ñộng phân phối Công ty ........................ 68 4.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của hệ thống phân phối tại Công ty cổ phần Vĩnh Cửu ............. ............................................................................... 71 4.3.1. Đặc ñiểm cạnh tranh và thị trường của Công ty CP Vĩnh Cửu ........ 71 4.3.2. Yếu tố sản phẩm ............................................................................. 72 4.3.3. Khách hàng ............................................................................... 73 4.3.4 Giá cả.......... ............................................................................... 74 4.4 Đánh giá hoạt ñộng hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần Vĩnh Cửu ............................ ............................................................................... 74 ix 4.4.1 Đánh giá hoạt ñộng trưng bày sản phẩm và hoạt ñộng trang trí, quảng cáo tại các kênh hệ thống ............................................................................. 74 4.4.2 Những ưu ñiểm hệ thống phân phối của Công ty CP Vĩnh Cửu ....... 76 4.4.3 Những vấn ñề còn tồn tại gây hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống phân phối ..................... ............................................................................... 76 4.4.4 Phân tích SWOT của Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu ........................... 77 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU ............................. 82 5.1. Triển vọng và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Vĩnh Cửu ........ 83 5.2. Xây dựng phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới ..... 84 5.2.1. Xây dựng mục tiêu kinh doanh của Công ty ................................... 84 5.2.2. Nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới ....................................... 85 5.3 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối tại Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu ............................ ............................................................................... 85 5.3.1 Mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới ......................... ............................................................................... 85 5.3.2 Tổ chức lại kênh phân phối cho hợp lý ............................................ 86 5.3.3 Quản lý hệ thống phân phối ............................................................. 87 5.3.3.1 Quản lý dòng chảy ................................................................... 87 5.3.3.2 Tuyển chọn các thành viên kênh .............................................. 87 5.3.3.4 Khuyến khích các thành viên kênh ........................................... 89 5.3.3.5 Theo dõi, ñánh giá và loại bỏ các thành viên kênh.................... 89 5.3.3.6 Hoàn thiện cơ chế quản lý ........................................................ 89 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................. 91 6.1. Kết luận ................. ............................................................................... 91 6.2. Một số kiến nghị.... ............................................................................... 91 6.2.1 Đối với Nhà Nước ........................................................................... 91 6.2.2 Đối với Công ty............................................................................... 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 93 x DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ....................................... 33 Bảng 2: THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT ............................................... 33 Bảng 3: THÀNH VIÊN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH .................................. 34 Bảng 4: SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN .................................. 34 Bảng 5: MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG TY ĐANG KINH DOANH ............. 35 Bảng 6: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2009 – 2011 ......... ............................................................................ 38 Bảng 7 : SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CÔNG TY QUA 3 NĂM 2009 – 2011 ............................... ............................................................................ 53 Bảng 8 : DOANH THU CÔNG TY THÔNG QUA CÁC KÊNH PHÂN PHỐI QUA 3 NĂM 2009 ĐẾN 2011 ..................................................................... 57 Bảng 9: THỜI GIAN GIAO HÀNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY . 60 Bảng 10: ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN GIAO HÀNG...........................................61 Bảng 11: THỜI GIAN LƯU KHO TRUNG BÌNH CỦA KÊNH PHÂN PHỐI..................................................................................................................61 Bảng 12: ĐÁNH GIÁ XỬ LÝ ĐỔI TRẢ HÀNG ………………………….....62 Bảng 13: MỨC CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI….…………………………..63 Bảng 14: MỨC CHIẾT KHẤU THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG…...………………64 Bảng 15: MỨC HỔ TRỢ VẬN CHUYỂN CHO KHÁCH HÀNG...…………65 Bảng 16: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU HỔ TRỢ VẬN CHUYỂN ………………………………………………………………………………….66 xi DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Trang Hình 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ............................ 26 Hình 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CỦA CTY CP VĨNH CỬU…..36 Hình 3: BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2009 - 2011 . .......................................................................... 42 Hình 4: HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY .................................... 50 Hình 5: THỂ HIỆN TỈ TRỌNG TIÊU THỤ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ ...... 56 Hình 6: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỆ MẪU TRƯNG BÀY CỦA VĨNH CỬU..72 Hình 7: MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢNG HIÊU CỦA VĨNH CỬU…………….74 xii DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT CB - CNV: Cán bộ công nhân viên HTVC: Hổ trợ vận chuyển LN: Lợi nhuận DV: Dịch vụ GTGT: Giá trị gia tăng xiii Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối Công ty CP Vĩnh Cửu Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. Lý do chọn ñề tài Vấn ñề phát triển kinh tế luôn là một vấn ñề ñược quan tâm nhiều nhất trong tất cả mọi thời ñại, ñặc biệt là trong thời ñại kinh tế thị trường như hiện nay, khi mà mỗi doanh nghiệp ñược ví như là một cơ thể sống của ñời sống kinh tế. Tuy nhiên, ñiều kiện môi trường kinh tế ngày nay ñã có nhiều biến ñộng và tốc ñộ biến ñộng cũng vô cùng phức tạp, vì vậy việc kinh doanh có hiệu quả và ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn ñề sống còn không phải của bất cứ doanh nghiệp nào mà là vấn ñề cần quan tâm hàng ñầu của tất cả các doanh nghiệp và của nền kinh tế nước nhà. Để hòa mình với xu thế chung của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam kể từ khi trở thành thành viên thứ 150 cửa tổ chức thương mại thế giới WTO cũng không ngừng biến ñổi ñể phù hợp hơn nữa trong môi trường kinh tế có nhiều biến ñộng và phát triển không ngừng. Dễ thấy nhất ñó là từ khi có chính sách mở cửa của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt ñộng trong các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñã trưởng thành và ngày càng lớn mạnh góp phần không nhỏ vào tốc ñộ tăng trưởng kinh tế. Trong ñó, phải kể ñến ngành xây dựng dựng nói chung và sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng ñây ñược coi là ngành trọng ñiểm của công nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế riêng biệt như: Tình hình quốc gia ñang phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng cao, thu hút vốn ñầu tư rất lớn từ các quốc giá phát triển, thu hút nhiều lao ñộng tham gia,…Ngành xây dựng Việt Nam hiện nay ñược xem là ngành công nghiệp mũi nhọn và có tiềm năng phát triển khá lớn trong thời gian tới. Tuy nhiên, do các thế mạnh riêng nên ngành xây dựng cũng là ngành ñược hầu hết ñơn vị trong và ngoài nước rất quan tâm và tham gia hợp tác cũng như ñầu tư 100% vốn nước ngoài vào Việt Nam. Đo ñó các doanh nghiệp ñang hoạt ñộng trong lĩnh vực này phải ñương ñầu với sự cạnh tranh hết sức gay găt từ các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp ở các quốc gia phát triển. GVHD: Nguyễn Tri Nam Khang 1 SVTH: Huỳnh Văn Chuyển Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối Công ty CP Vĩnh Cửu Chính vì vậy vấn ñề lớn nhất hiện nay ñặt ra cho các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở sản xuất sản phẩm phù hợp nhu cầu, biết áp dụng công nghệ mà còn phải biết cách hoạch ñịnh chiến lược sản xuất, phải có chiến lược kinh doanh hợp lý linh hoạt, ñặt biệt là các hoạt ñộng Marketing hiệu quả. Hiện nay quá trình cạnh tranh diễn ra rất mạnh mẽ, việc ñạt ñược lợi thế cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí ñạt ñược cũng không tồn tại lâu dài, các chiến lược quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá bán chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng bắt chước làm theo. Từ ñó các nhà quản trị doanh nghiệp mong muốn tìm lợi thế cạnh tranh dài hạn và hệ thống phân phối ñược nhắc ñến như một công cụ Marketing quan trọng giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì ñược lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường. Một hệ thống phân phối ñúng ñắn và hiệu quả không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho công ty mà còn giúp công ty giữ vững lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường lâu dài. Vì vậy em ñã chọn ñề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối tại Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu” ñể làm luận văn tốt nghiệp cho mình. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hoạt ñộng của hệ thống kênh phân phối nhằm ñánh giá hiệu quả, ñồng thời tìm ra các ưu ñiểm, khuyết ñiểm. Từ ñó, ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công Ty Cổ Phần Vĩnh Cửu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 2009, 2010 và 2011 Mục tiêu 2: Phân tích phân tích thực trạng, ñánh giá hệ thống phân phối, ñể tìm ra các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng mạng lưới phân phối của Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu Mục tiêu 3: Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối của công ty cổ phần Vĩnh Cửu GVHD: Nguyễn Tri Nam Khang 2 SVTH: Huỳnh Văn Chuyển Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối Công ty CP Vĩnh Cửu 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập chung nghiên cứu thực trạng phân phối các sản phẩm tại công ty và những nguyên nhân ảnh hưởng ñến hoạt ñộng mạng lưới phân phối của công ty ñể ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi không gian Đề tài ñược thực hiện nghiên cứu tại Công ty Cổ Phần Vĩnh Cửu, số liệu nghiên cứu ñược thu thập từ phòng kinh doanh và tiếp thị của công ty 1.3.3.1 Phạm vi thời gian Số liệu thứ cấp sử dụng trong ñề tài là số liệu do công ty cung cấp từ năm 2009 ñến năm 2011. Số liệu sơ cấp ñược thu thập từ 01/3/2012 ñến 31/3/2012. Thời gian thực hiện ñề tài từ 2/2012 ñến 4/2012. 1.4. Hạn chế ñề tài: Hạn chế về không gian: Chỉ nghiên cứu trong phạm vi thị trường Tp.HCM làm mẫu ñại diện, nên em ñã bỏ qua việc khảo sát tại các thị trường khác vì vậy tính chính xác của ñề tài chỉ là tương ñối. Hạn chế về thời gian: Thời gian thực hiện ñề tài rất ngắn nên em chỉ tiến hành phỏng vấn chuyên gia với cỡ mẫu n=20, vì ñây là những người có nhiều kinh nghiệm quản lý trong ngành ñể có thể suy rộng cho hệ thống và ñể ñảm bảo cho tính khả thi của ñề tài. 1.5. Lược khảo tài liệu Trong quá trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểu vấn ñề về hệ thống phân phối của công ty. Tôi ñã tham khảo nhiều bài viết của các nhà kinh tế ñầu ngành, của thầy cô, của các anh (chị) sinh viên các khóa trước và trên một số báo tạp chí. Nhìn chung mỗi vấn ñề nghiên cứu ñề thể hiện ñược thực trạng, và ñưa ra giải pháp ở một khía cạnh cụ thể nào ñó, ñều giúp cho người nghiên cứu, người ñọc có cái nhìn ñúng ñắn hơn về nền kinh tế ñất nước. Cụ thể như sau: GVHD: Nguyễn Tri Nam Khang 3 SVTH: Huỳnh Văn Chuyển Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối Công ty CP Vĩnh Cửu Luân văn tốt nghiệp “Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Bia – NGK Cần Thơ” năm 2010 của Nguyễn Đông Triều khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Cửu Long. Mục tiêu nghiên cứu của ñề là: Tìm hiểu về thực trạng hoạt ñộng của hệ thống kênh phân phối từ ñó ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Bia – NGK Cần Thơ, Phương pháp nghiên cứu sử dụng ñể phân tích là phương pháp thống kê mô tả, so sánh tổng hợp. Đề tài ñánh giá ñược thực trạng kênh phân phối của công ty, tìm ñược các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của kênh phân phối, các ưu ñiểm, nhược ñiểm của hệ thống. Trước những ưu nhược ñiểm ñó tác giả ñã ñề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty. Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre” năm 2009 của Đào Thụy Thúy Kim Soan, khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế Tp. HCM. Mục tiêu nghiên cứu ñề tài là: Nghiên cứu hệ thống phân phối của công ty trên thị trường nhằm ñánh giá hiệu quả, ñồng thời tìm hiểu những ưu ñiểm và khuyết ñiểm của hệ thống phân phối. Từ ñó, có những ñề xuất nhằm hoàn thiện, mở rộng và phát triển hệ thống phân phối. Phương pháp nghiên cứu sử dụng ñể phân tích là phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích ma trận SWOT, ñề tài trình bày chi tiết về tình hình chung của hệ thống phân phối thực phẩm hiện nay, tổng quan hoạt ñộng phân phối và ñánh giá tình hình hoạt ñộng của hệ thống phân phối tại công ty Cầu Tre. Từ ñó tìm ra ưu và khuyết ñiểm trong hệ thống phân phối của Cầu Tre so với các ñối thủ, nhận diện ra ñược những vấn ñề mà Cầu Tre ñang gặp phải trong việc quản lý hệ thống phân phối của mình và những giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho Công ty Cầu Tre. Phần này dùng phương pháp SWOT tìm ra ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, và thách thức ñể ñưa ra các biện pháp hoàn thiện hệ thống phân phối của Cầu Tre. Đồng thời phần này cũng xin ñưa ra các kiến nghị ñối với nhà nước và với Công ty. GVHD: Nguyễn Tri Nam Khang 4 SVTH: Huỳnh Văn Chuyển Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối Công ty CP Vĩnh Cửu Nhận xét: Với lược khảo luận văn thứ 1 chưa phân tích sâu sắc các nhân tố ảnh hưởng ñến hệ thống phân phối chỉ khái quát và ñưa ra những ảnh hưởng không bám sát với thực tế nên gặp khó khăn trong việc ñề ra giải pháp. Với lược khảo luận văn thứ 2 thì có phân tích ma trận SWOT ñể tìm ra ưu khuyết ñiểm ñưa ra các giải pháp phù hợp cho hệ thống nhưng có hạn chế là chưa thu thập số liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi ñể làm cơ sở ñánh giá tốt hơn cho hệ thống. Đối với bài luận văn tốt nghiệp ñược thực hiện dưới ñây ở phần phân tích các nhân tố ảnh hưởng có sử dụng ma trận SWOT chủ yếu là xoáy sâu vào tìm ra ñược những khuyết ñiểm, lỗ hỏng. Bên cạnh ñó, bài còn sử dụng bảng câu hỏi khảo sát ý kiên chuyên gia làm số liệu sơ cấp ñể ñánh giá ñúng thực trạng hệ thống phân phối ñưa ra các giải pháp hữu ích phù hợp với tình hình phân phối của công ty hơn. GVHD: Nguyễn Tri Nam Khang 5 SVTH: Huỳnh Văn Chuyển
- Xem thêm -