Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược cho công ty tnhh thương mại quốc tế biển bạc

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 475 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ------ H LU N T T NGHIỆP ĐỀ T I MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC SINH VI N TH C HIỆN M SINH VI N CHUY N NG NH NGUYỄN THỊ LINH CHI : A21558 QUẢN TRỊ H NỘI - 2016 INH O NH BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ------ H LU N T T NGHIỆP ĐỀ T I MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC Giáo viên hướng dẫn Th.s Vũ Ngọc Thắng Sinh viên h Ng hiện M sinh viên Ch ên ng nh ễn Thị Linh Chi : A21558 Q ản ị inh o nh H N i - 2016 Thang Long University Libraty LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin gửi tới thầy Vũ Ngọc Thắng – giảng viên trƣờng ĐH Thăng Long – ngƣời đã hƣớng dẫn cho em để em có thể hoàn thành tốt bài Khóa Luận này. Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến qu thầy c trong o nh c ng c c thầy c đã giảng truy n đ t iến th c cho em trong Em xin ch n th nh cảm ơn ộ m n Quản trị inh y em t i trƣờng Đ i học Thăng Long đã tận t nh năm học tập n ãnh đ o c c nh chị c n ộ c ng nh n viên C ng Ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c đã cho ph p cung c p t i iệu v t o mọi đi u iện thuận ợi để em ho n th nh h uận tốt nghiệp n y Vì những h n chế v mặt thời gian và kiến th c, nên trong quá trình viết v ho n th nh h uận, em không thể tránh khỏi những thiếu sót, r t mong nhận đƣợc ý kiến đ ng g p v chỉ ảo sung của Quý Thầy C để i h uận đƣợc hoàn thiện hơn Đ t i “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ BIỂN BẠC” em hy vọng với những sáng kiến trong bài viết có thể góp phần mang l i sự phát triển cho Công ty. Em xin chân thành cảm ơn! H Nội ng y th ng năm Sinh viên Nguyễn Thị Linh Chi LỜI C M ĐO N Em xin c m đo n i Kh Luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ gi o viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên c u củ ngƣời khác. Các dữ liệu thông tin th c p sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và trích dẫn rõ ràng. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm v lời c m đo n n y! Sinh viên Nguyễn Thị Linh Chi Thang Long University Libraty MỤC LỤC CHƯƠNG . CƠ SỞ L LU N VỀ CHIẾN LƯỢC V HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ....................................................................................1 hái niệ 1.1. 1.1.1. ản về chiến lược kinh doanh .......................................1 ........................................................................................... 1 1.1.2. Phân loại chiế lược kinh doanh .....................................................2 1.1.3. Đặc đ ể cơ bản của chiế lược trong kinh doanh......................... 3 1.1.4. Vai trò của chiế lược kinh doanh ...................................................4 hái niệ 1.2. 1.2.1. v v i ủ ản ị hiến lượ ......................................4 ........................................................................................... 4 1.2.2. Vai trò của quản trị chiế lược ......................................................... 6 1.3. Khái niệ 1.3.1. ản về hoạ h định chiến lược........................................6 ........................................................................................... 6 1.3.2. Mục đíc của hoạc định chiế lược ...............................................7 1.3.2.1. Vai trò của ho ch định chiến ƣợc...............................................8 1.3.3. ạc đị c ế lược d củ d ..8 1.3.4. Một số công cụ hoạc định chiế lược trong doanh nghi p........10 1.3.4.1. Ma trận SWOT ..........................................................................10 1.3.4.2. Ma trận BCG .............................................................................13 1.3.4.3. Chiến ƣợc c nh tranh chung của Michael Porter .....................14 1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạ h định chiến lược của doanh nghiệp……… ............................................................................................................16 1.4.1. Yếu tố bên ngoài doanh nghi p ......................................................16 1.4.1.1. M i trƣờng vĩ m ......................................................................16 1.4.1.2. M i trƣờng vi mô ......................................................................18 1.4.2. Yếu tố bên trong doanh nghi p ....................................................... 20 CHƯƠNG 2. TH C TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC ....................................................... 24 2.1. Giới hiệ h ng về ng TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc……….. ...............................................................................................................24 2.1.1. .........................................................................24 2.1.2. ể ................................................24 2.1.3. ề kinh doanh .....................................................25 2.1.4. Cơ cấu tổ chức củ Cô T HH T ươ Mại Quốc Tế Biển Bạc............... ..........................................................................................................25 2.1.4.1. Gi m đốc ...................................................................................25 2.1.4.2. Ph gi m đốc .............................................................................25 2.1.4.3. Phòng kinh doanh ......................................................................26 2.1.4.4. Phòng kế toán ............................................................................26 2.1.4.5. Phòng t ch c – hành chính ......................................................26 2.1.4.6. Phòng kỹ thuật – bảo trì ............................................................ 26 2.1.5. Gi i thi u sản phẩm, dịch vụ và quy trình hoạ động kinh doanh chung........... ..........................................................................................................27 2.1.5.1. Giới thiệu sản phẩm củ c ng ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c.......... ..................................................................................................27 2.1.5.2. Thị trƣờng và khách hàng mục tiêu của Công ty ......................28 2.1.5.3. Quy trình ho t động kinh doanh chung của công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c ........................................................................28 2.2. Kết quả hoạ đ ng kinh doanh củ N gi i đoạn 2012-2014 ..........30 2.2.1. Kết quả hoạ động kinh doanh củ D 2.3. 3 ă ầ đâ ......30 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác hoạ h định chiến lược của công TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc............................................................. 34 2.3.1. Yếu tố bên ngoài Công ty ................................................................ 34 Thang Long University Libraty 2.3.1.1. M i trƣờng vĩ m ......................................................................34 2.3.1.2. M i trƣờng vi mô ......................................................................38 2.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghi p ....................................................... 40 2.3.2.1. Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .........................................40 2.3.2.2. V một số nguồn lực khác ......................................................... 41 2.4. Th c trạng công tác hoạ h định chiến lược tại công ty TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc ..............................................................................44 2.4.1. Ma trận SWOT ................................................................................45 2.4.1.1. Điểm m nh (S) ..........................................................................45 2.4.1.2. Điểm yếu (W) ............................................................................45 2.4.1.3. Cơ hội (O)..................................................................................46 2.4.1.4. Thách th c (T) ...........................................................................47 2.4.2. Lựa chọn chiế lược kinh doanh ...................................................48 2.4.2.1. Chiến ƣợc c p công ty .............................................................. 48 2.4.2.2. Chiến ƣợc kinh doanh .............................................................. 48 2.4.2.3. Các chiến ƣợc c p ch c năng ...................................................48 2.5. Đánh giá h c trạng hoạ h định chiến lược tại C ng Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc ....................................................................................................50 2.5.1. Nh ng kết quả đạ được ..................................................................50 2.5.2. Nh ng tồn tại ...................................................................................52 2.5.3. Nh ng nguyên nhân chủ yếu ......................................................... 53 CHƯƠNG 3. MỘT S GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QU C TẾ BIỂN BẠC ............................................................................................................................... 56 3.1. Định hướng, mục tiêu hoạ đ ng của công ty....................................56 3.1.1. Đị ư ng hoạ động ....................................................................56 3.1.2. Mục tiêu của Công ty ......................................................................56 3.1.2.1. Mục tiêu chung ..........................................................................56 3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..........................................................................57 ường thiết bị an ninh Việt Nam ..........58 3.2. D báo triển vọng của thị 3.3. M t số giải pháp hoàn thiện công tác hoạ h định chiến lược cho C ng TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc ..................................................60 3.3.1. Giải pháp hoàn thi đ ạn phân tích tình thế chiế lược .....60 3.3.2. Giải hoàn thi n giai đ ạ x c định mục tiêu kinh doanh .............61 3.3.3. Giải pháp hoàn thi 3.3.4. Đề xuấ đ ạn xây dựng chiế lược ...................61 đ ạn quyế định chiế lược cho Công ty ...................62 3.3.4.1. Chiến ƣợc ch c năng ................................................................ 63 3.3.4.2. Chiến ƣợc liên kết ....................................................................66 3.3.4.3. Chiến ƣợc mở rộng kinh doanh ................................................66 3.3.5. Giải pháp hoàn thi n triển khai và kiểm soát chiế lược .............66 3.4. M t số kiến nghị ...................................................................................67 3.4.1. Đối v ư c ............................................................................67 3.4.2. Đối v i Hi p hội thiết bị an ninh ....................................................68 Thang Long University Libraty DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ S đồ . . Cá gi i đoạn quản trị chiến lược ......................................................5 S đồ 1.2. Quy trình hoạ h định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ...8 S đồ 1.3. Ma trận SWOT..................................................................................10 S đồ 1.4. Ma trận BCG .....................................................................................13 S đồ 2. . C ấu tổ chức của Công ty .............................................................. 25 S đồ 2.2. Quy trình hoạ đ ng kinh doanh .....................................................28 Bảng 2.1. Kết quả hoạ đ ng inh o nh nă Biể đồ 2.1. Kết quả hoạ đ ng inh o nh nă Bảng 2.4. Tố đ Bảng 2.5. C ăng 20 2-2014 .............................. 31 20 2-2014 .......................... 32 ưởng GDP của Việt Nam gi i đoạn 2012-2015 .......35 ấ l o đ ng trong công ty .......................................................... 40 Bảng 2.6. Tỷ suất sinh lời ...................................................................................43 S đồ 3.1. Chiến lược kinh doanh .....................................................................62 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Đầ đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DN Doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu h n VCSH Vốn chủ sở hữu Thang Long University Libraty LỜI MỞ Đ U 1. L o chọn đ t i Ho ch định chiến ƣợc inh o nh một c ng việc đặc iệt qu n trọng đối với mọi o nh nghiệp nh m x c định hƣớng đi củ o nh nghiệp trong tƣơng i Đi u n y c ng đặc iệt qu n trọng hơn hi m i trƣờng inh o nh thƣờng xuyên iến động v n cho ph p o nh nghiệp c thể chủ động đƣ r những giải ph p inh o nh đối ph với những nguy cơ hoặc nắm ắt cơ hội để c nh tr nh v gi nh thắng ợi Mặt khác, việc Việt Nam gia nhập t ch c kinh tế thế giới WTO cũng úc c c o nh nghiệp củ nƣớc ta đ ng phải đối mặt với những thách th c mới với sự c nh tranh gay gắt hơn từ phí c c đối thủ nƣớc ngoài. Là một doanh nghiệp vừa và nhỏ ƣớc đầu, Công Ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c đối mặt với r t nhi u những h hăn Công Ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c có lịch sử hình thành từ năm 008, từ khi thành lập đến n y c ng ty u n qu n t m đến các ho t động kinh doanh nh m thu lợi nhuận lớn nh t. Song, bên c nh sự phát triển của n n kinh tế c ng ty cũng gặp r t nhi u h hăn đặc biệt là sự c nh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành. Trong suốt qu tr nh học tập t i đ i học Thăng Long v thực tập t i Công Ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c em nhận th y ho ch định chiến ƣợc inh o nh t i c ng ty cần thiết để có thể đẩy m nh ho t động củ C ng ty theo đúng hƣớng V vậy em ự chọn đ t i “Một số giải pháp hoàn thiện công tác ho ch định chiến ƣợc cho công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c” để nghiên c u. Việc nghiên c u đ tài này giúp cho doanh nghiệp có tầm nhìn khái quát v những chƣơng tr nh h nh động thật cụ thể v đ t đƣợc mục tiêu, yêu cầu inh o nh đã đ ra. 2. Mục tiêu nghiên c u Mục tiêu chính của bài khóa luận này là nghiên c u công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh hiện t i của công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c, từ đ rút ra những ƣu nhƣợc điểm của chiến ƣợc t i Công ty. Từ những kết quả nghiên c u đ giúp C ng ty đƣ r đƣợc những chiến ƣợc phát triển mới phù hợp hơn trong tƣơng lai, giúp công ty giữ vững đƣợc vị thế c nh tranh trên thị trƣờng và phát triển lớn hơn trong thời kì hội nhập. 3. Đối tƣợng nghiên c u Đối tƣợng nghiên c u: Công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh. 4. Ph m vi nghiên c u Thực tr ng v công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh t i công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c, từ đ v ch ra những kế ho ch, chiến ƣợc kinh doanh cũng nhƣ những giải pháp và kiến nghị để nâng cao công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh của công ty. Ph m vi không gian: công ty TNHH Thƣơng M i Quốc Tế Biển B c Thời gian: từ / / 5 đến 30/3/2016 5. Phƣơng ph p nghiên c u Phƣơng ph p nghiên c u chủ yếu đƣợc sử dụng phƣơng ph p qu n s t ph n tích, t ng hợp, khái quát dựa trên những số liệu mà công ty cung c p. Phƣơng ph p qu n s t: qu n s t ho t động kinh doanh của công ty, cách th c t ch c một công ty. Phƣơng ph p t ng hợp: t ng hợp một số kiến th c v chiến ƣợc kinh doanh, tài chính, nhân sự, marketing. Phƣơng ph p ph n tích: từ số liệu có sẵn ph n tích m i trƣờng kinh doanh tác động đến ho t đ ng c ng ty 6. Kết c u củ i h Chư ng h uận gồm uận chƣơng chính: C sở l l ận về hiến lượ v hoạ h định hiến lượ inh o nh Chư ng 2 Th c trạng công tác hoạ h định chiến lược của Công Ty TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc Chư ng 3 : M t số giải pháp hoàn thiện công tác hoạ h định chiến lược cho C ng T TNHH Thư ng Mại Quốc Tế Biển Bạc Thang Long University Libraty CHƯƠNG . CƠ SỞ L LU N VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC hái niệ 1.1. INH O NH ản về chiến lược kinh doanh 1.1.1. Năm 9 Ch n er định nghĩ chiến ƣợc “việc x c định các mục tiêu, mục đích cơ ản dài h n của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi c c h nh động cũng nhƣ việc phân b các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu n y” (Chandler,A. (1962). Strategy and Structure. Cambrige, Massacchusettes, MIT Press ). Đến những năm 98 Quinn đã đƣ r định nghĩ c tính h i qu t hơn “Chiến ƣợc là mô th c hay kế ho ch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi h nh động vào một t ng thể đƣợc cố kết một cách chặt chẽ” (Quinn J 1980. Stategies for Change: Logical Incrementalism. Homewood, Illinois, Irwin). S uđ r ce Hen erson chiến ƣợc gi đồng thời là nhà sáng lập Tập đo n Tƣ v n oston đã ết nối khái niệm chiến ƣợc với lợi thế c nh tr nh “Chiến ƣợc là sự tìm kiếm thận trọng một kế ho ch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế c nh tranh của t ch c. Những đi u khác biệt giữa b n v đối thủ c nh tr nh cơ sở cho lợi thế của b n” Ông tin r ng không thể tồn t i hai đối thủ c nh tranh nếu cách kinh doanh của họ giống hệt nh u Mich e Porter (Gi o sƣ trƣờng Đ i học Harvard) cũng t n đồng nhận định củ Hen erson: “Chiến ƣợc c nh tr nh iên qu n đến sự khác biệt. Đ việc lựa chọn cẩn thận một chuỗi ho t động khác biệt để t o ra một tập hợp giá trị độc đ o” Dù các cách tiếp cận là khác nhau của các nhà nghiên c u mà có r t nhi u định nghĩ h c nh u v ph m trù chiến ƣợc kinh doanh. Tuy nhiên, bản ch t của chiến ƣợc kinh doanh vẫn là phác thảo hình ảnh tƣơng i của doanh nghiệp trong ĩnh vực ho t động và khả năng h i th c V thế qu n điểm ph biến hiện nay cho r ng: “Chiến ƣợc kinh doanh là nghệ thuật phối hợp các ho t động v đi u khiển chúng nh m đ t tới mục tiêu dài h n của doanh nghiệp” Có thể nói chiến ƣợc kinh doanh chính là những phƣơng tiện giúp các doanh nghiệp đ t đến những mục tiêu dài h n. Chiến ƣợc kinh doanh không nh m v ch ra những cách làm cụ thể m đ chƣơng tr nh t ng quát, những giải ph p huy động có hiệu quả nh t các nguồn lực nh m thực thi các mục tiêu x c định. 1 1.1.2. Phân loại chiế lược kinh doanh Tuỳ theo các tiêu th c phân lo i khác nhau mà có các lo i chiến ƣợc kinh doanh khác nhau. Căn cứ vào tính thực tiễn của chiến lược kinh doanh  Chiến ƣợc kinh doanh dự kiến: là sự kết hợp t ng thể của các mục tiêu, các chính sách và kế ho ch h nh động nh m vƣơn tới mục tiêu dự kiến của doanh nghiệp. Chiến ƣợc n y đƣợc xây dựng nh m thể hiện ý chí và kế ho ch hành động dài h n của một doanh nghiệp o ngƣời ãnh đ o, quản  đƣ r Chiến ƣợc kinh doanh hiện thực là chiến ƣợc kinh doanh dự kiến đƣợc đi u chỉnh cho phù hợp với các yếu tố củ m i trƣờng kinh doanh diễn ra trên thực tế khi t ch c thực hiện. Chiến ƣợc kinh doanh dự kiến sẽ trở thành chiến ƣợc kinh doanh hiện thực khi nhi u đi u kiện và hoàn cảnh thực tế trong khi thực hiện chiến ƣợc có khả năng ph hợp với những đi u kiện và hoàn cảnh đã đƣợc tính đến trong chiến ƣợc kinh doanh dự kiến. Căn cứ vào cấp làm chiến lược kinh doanh  Chiến ƣợc kinh doanh c p doanh nghiệp: là chiến ƣợc kinh doanh t ng thể nh m định hƣớng ho t động của doanh nghiệp và cách th c phân b nguồn lực để đ t mục tiêu chung của doanh nghiệp.  Chiến ƣợc kinh doanh c p đơn vị kinh doanh chiến ƣợc: nh m xây dựng lợi thế c nh tranh và cách th c thực hiện nh m định vị doanh nghiệp trên thị trƣờng.  Chiến ƣợc kinh doanh c p ch c năng: những chiến ƣợc iên qu n đến các ho t động riêng biệt của doanh nghiệp nh m hỗ trợ cho chiến ƣợc kinh doanh c p doanh nghiệp và c p đơn vị kinh doanh chiến ƣợc. Căn cứ vào phạm vi thực hiện chiến lược kinh doanh  Chiến ƣợc inh o nh trong nƣớc: là những mục tiêu dài h n và kế ho ch hành động riêng biệt của doanh nghiệp nh m phát triển ho t động của mình trên thị trƣờng trong nƣớc.  Chiến ƣợc kinh doanh quốc tế: là t ng thể mục tiêu nh m t o vị thế c nh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng quốc tế. Căn cứ vào tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh  Chiến ƣợc kinh doanh kết hợp, bao gồm: kết hợp phí trƣớc, kết hợp phía sau, kết hợp theo chi u ngang, kết hợp theo chi u dọc. 2 Thang Long University Libraty  Chiến ƣợc kinh doanh theo chi u sâu: thâm nhập thị trƣờng, phát triển thị trƣờng, phát triển sản phẩm.  Chiến lƣợc kinh doanh mở rộng: đ ng ng đ  ng ho đồng t m đ ng hoá theo chi u ng hoá ho t động theo kiểu hỗn hợp. Chiến ƣợc inh o nh đặc thù: liên doanh, liên kết, thu hẹp ho t động, thanh lý. 1.1.3. Đặc đ ể cơ bản của chiế lược trong kinh doanh Qua từng thời kỳ của lịch sử, có r t nhi u quan niệm v đặc điểm của chiến ƣợc inh o nh Song c c đặc điểm cơ ản của chiến ƣợc inh o nh tƣơng đối thống nh t. C c đặc điểm cơ ản đ  : Chiến ƣợc x c định rõ những mục tiêu cơ ản phƣơng hƣớng kinh doanh cần đ t tới trong từng thời kỳ v đƣợc quán triệt đầy đủ trong c c ĩnh vực ho t động quản trị trong doanh nghiệp.  Chiến ƣợc kinh doanh chỉ phác thảo những phƣơng hƣớng ho t động của doanh nghiệp trong dài h n.  Chiến ƣợc inh o nh đƣợc xây dựng trên cơ sở các lợi thế c nh tranh của doanh nghiệp để đảm bảo huy động tối đ v ết hợp tốt với việc khai thác và sử dụng các nguồn lực năng ực cốt lõi của doanh nghiệp trong hiện t i v tƣơng i nh m phát huy những lợi thế, nắm bắt cơ hội để  nh ƣu thế trong c nh tranh. Chiến ƣợc inh o nh đƣợc phản ánh trong cả một quá trình liên tục từ xây dựng đến t ch c thực hiện đ nh gi  iểm tr v đi u chỉnh chiến ƣợc. Chiến ƣợc inh o nh u n m ng tƣ tƣởng tiến công giành thắng lợi trong c nh tranh.  Mọi quyết định chiến ƣợc quan trọng trong quá trình xây dựng t ch c thực hiện đ nh gi v đi u chỉnh chiến ƣợc đ u đƣợc tập trung vào nhóm quản trị viên c p cao Chiến ƣợc inh o nh trong đi u kiện ngày nay không thể nào tách rời khỏi c nh tranh vì chiến ƣợc kinh doanh một phần đảm bảo cho doanh nghiệp c năng lực c nh tranh trên thị trƣờng. Trong quá trình toàn cầu hoá hiện nay, các ho t động kinh o nh đã đƣợc kết nối ở khắp nơi trên thế giới t o nên sự ảnh hƣởng và phụ thuộc lẫn nhau. Từ đ đã t o ra sự c nh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành cũng nhƣ giữa các ngành trong n n kinh tế. 3 1.1.4. Vai trò của chiế lược kinh doanh Vai trò của chiến ƣợc inh o nh đối với doanh nghiệp đƣợc thể hiện qua các khía c nh nhƣ s u:  Chiến ƣợc kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ đƣợc mục đích hƣớng đi củ m nh trong tƣơng i  Chiến ƣợc kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng c c cơ hội inh o nh đồng thời có biện pháp chủ động đối ph đối với những nguy cơ v mối đe ọ trên thƣơng trƣờng kinh doanh.  Chiến ƣợc kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tăng cƣờng vị thế của doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển liên tục và b n vững.  Chiến ƣợc kinh doanh t o r c c căn c vững chắc cho doanh nghiệp để ra quyết định phù hợp với sự biến động của thị trƣờng. Nhƣ vậy, doanh nghiệp muốn tồn t i đƣợc trên thị trƣờng, muốn ng phó đƣợc những th y đ i thƣờng xuyên diễn ra trên thị trƣờng, muốn giành thắng lợi trong cuộc c nh tranh khốc liệt thì phải có chiến ƣợc kinh doanh phù hợp. hái niệ 1.2. v v i ủ ản ị hiến lượ 1.2.1. Quản trị chiến ƣợc đƣợc xem là kim chỉ nam của mọi t ch c, doanh nghiệp khi ho t động. Có r t nhi u định nghĩ v quản trị chiến ƣợc, ví dụ nhƣ:  Theo Wikipedia: Quản trị chiến ƣợc (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật v chiến ƣợc nh m xây dựng phƣơng hƣớng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế ho ch ngắn h n và dài h n trên cơ sở nguồn lực hiện có nh m giúp cho mỗi t ch c có thể đ t đƣợc các mục tiêu dài h n của nó.  Theo A fre gi o sƣ đ i học H rv r th : “Quản trị chiến ƣợc là tiến trình xác định các mục tiêu cơ ản dài h n của doanh nghiệp, lựa chọn cách th c hoặc phƣơng hƣớng h nh động và phân bố tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đ ”  Tác giả Boyden Robert Lamb trong tác phẩm Competitive Strategic Management xu t bản năm 98 đã định nghĩ : "Quản trị chiến ƣợc là một quá trình diễn ra không ngừng nh m đ nh gi qu tr nh inh o nh v c c ng nh c ng nghiệp mà doanh nghiệp th m gi ; đ nh gi đối thủ c nh tranh và thiết lập mục tiêu và chiến 4 Thang Long University Libraty ƣợc để bắt kịp v vƣợt qua t t cả đối thủ hiện t i cũng nhƣ ti m năng v s u đ đ nh giá l i mỗi chiến ƣợc h ng năm hoặc h ng qu để x c định xem các chiến ƣợc n y đã đƣợc thực hiện nhƣ thế n o v c ng ty đã thực hiện thành công hay cần phải thay thế b ng chiến ƣợc h c để kịp thời thích ng với đi u kiện th y đ i, công nghệ mới đối thủ mới m i trƣờng kinh doanh mới, hoặc m i trƣờng xã hội, tài chính hoặc chính trị mới." Quản trị chiến ƣợc gồm c gi i đo n: ho ch định chiến ƣợc, thực thi chiến ƣợc v đ nh gi chiến ƣợc. S đồ 1.1. Cá gi i đoạn quản trị chiến lược Ho ch định chiến ƣợc Thực thi chiến ƣợc Đ nh gi chiến ƣợc T ch c nghiên c u Kết hợp trực gi c với ph n tích Đƣ r quyết định Đ r c c mục tiêu thƣờng niên Chính sách từng ộ phận Ph n nguồn ực Xem x t i c c nh n tố trong và ngoài Đ nh gi thực hiện Thực hiện c c đi u chỉnh (Nguồn Quản trị chiến lược của Th.s Lê Thị Bích Ngọc) Gi i đo n 1: ho ch định chiến ƣợc Ở gi i đo n này các nhà quản trị sử dụng c c phƣơng ph p c ng cụ phƣơng tiện thích hợp nh m ho ch định chiến ƣợc cho thời kì chiến ƣợc cụ thể. Nội dung chủ yếu củ gi i đo n nay là nghiên c u các nhân tố bên ngoài, bên trong doanh nghiệp để xác định mặt yếu, mặt m nh, thời cơ cũng nhƣ th ch th c; hợp nh t phân tích t ng hợp b ng công cụ thích hợp; x c định mục tiêu, lựa chọn và quyết định chiến ƣợc. Gi i đo n 2: Thực thi chiến ƣợc. Các nội dung chủ yếu ở gi i đo n này là xem xét l i t ch c đ xu t các chính sách cho quá trình thực hiện chiến ƣợc; thiết lập mục tiêu và giải pháp trung h n, hàng năm v các kế ho ch ngắn h n hơn; ph n phối các nguồn lực tài nguyên theo các kế ho ch đã x y ựng. Gi i đo n 3: Đ nh gi đi u chỉnh chiến ƣợc. 5 Gi i đo n này chủ yếu xem x t đ nh gi c c yếu tố bên ngoài, bên trong doanh nghiệp; đo ƣờng đ nh gi ết quả, so sánh chúng với các tiêu chuẩn "giới h n" và thực hiện đi u chỉnh mục tiêu, chính sách và/hoặc giải pháp cho phù hợp với những biểu hiện mới củ m i trƣờng kinh doanh. 1.2.2. Vai trò của quản trị chiế lược Quản trị chiến ƣợc đem i cho chúng ta những lợi ích sau:  Giúp nhận d ng, sắp xếp ƣu tiên v tận dụng c c cơ hội.  Đƣ r c ch nh n thực tế v c c h  Đƣ r một đ cƣơng cho việc phát triển đồng bộ các ho t động v đi u khiển.  Làm tối thiểu hóa rủi ro.  Giúp cho các quyết định chủ chốt phục vụ tốt hơn cho việc đ ra các mục tiêu.  Giúp cho sự phân b tốt hơn thời gian và nguồn lực cho cơ hội đã đƣợc xác hăn của công tác quản trị. định. Quản trị chiến ƣợc giúp các doanh nghiệp định hƣớng rõ tầm nhìn chiến ƣợc, s m ng (nhiệm vụ) và mục tiêu của mình. Quản trị chiến ƣợc đ ng v i trò r t quan trọng trong doanh nghiệp v để có thể quản trị chiến ƣợc tốt đầu tiên Doanh nghiệp cần phải chú trọng vào công tác ho ch định chiến ƣợc cho Doanh nghiệp. Có công tác ho ch định chiến ƣợc đúng đắn, hiệu quả sẽ là n n tảng cho sự phối hợp các ho t động của Doanh nghiệp. 1.3. Khái niệm ản về hoạ h định chiến lược 1.3.1. Hiện nay tồn t i nhi u định nghĩ h c nh u v công tác ho ch định chiến ƣợc kinh doanh trong doanh nghiệp của các tác giả nhƣ: Theo Anthony: “Ho ch định chiến ƣợc là một quá trình quyết định các mục tiêu của doanh nghiệp,v những th y đ i trong các mục tiêu, v sử dụng các nguồn lực để đ t đƣợc các mục tiêu c c chính s ch để quản lý thành quả hiện t i, sử dụng và sắp xếp các nguồn lực ” Theo Denning: “Ho ch định chiến ƣợc tƣơng ic x c định tình thế kinh doanh trong iên qu n đặc biệt tới tình tr ng sản phẩm - thị trƣờng, khả năng sinh ợi, quy mô, tốc độ đ i mới, mối quan hệ với ãnh đ o ngƣời o động và công việc kinh doanh”. 6 Thang Long University Libraty Tuy các tác giả có cách diễn đ t quan diểm củ m nh h c nh u nhƣng x t trên mục đích thống nh t của ho ch định chiến ƣợc th nghĩ chỉ là một V n đƣợc hiểu một c ch đơn giản nhƣ s u: Ho ch định chiến ƣợc kinh doanh là việc x c định các mục tiêu của doanh nghiệp v c c phƣơng ph p đƣợc sử dụng để thực hiên các mục tiêu đ 1.3.2. Mục đíc của hoạc định chiế lược B t kỳ một t ch c n o trong tƣơng trƣờng hợp đ i cũng c sự th y đ i nh t định, và trong ho ch định là chiếc cầu nối cần thiết giữa hiện t i v tƣơng i N sẽ m tăng hả năng đ t đƣợc các kết quả mong muốn của t ch c. Ho ch định là n n tảng của quá trình hình thành một chiến ƣợc có hiệu quả. + Ho ch định c thể c ảnh hƣởng nh t định đến hiệu quả củ c nh n v t ch c Nhờ ho ch định trƣớc một t ch c c thể nhận r v tận ụng cơ hội củ m i trƣờng v giúp c c nh quản trị ng ph với sự trƣờng Từ c c sự iện trong qu t định v th y đ i củ c c yếu tố m i h v hiện t i ho ch định sẽ suy r đƣợc tƣơng Ngo i r n còn đ r c c nhiệm vụ i ự đo n c c iến cố v xu hƣớng trong tƣơng i thiết ập c c mục tiêu v ự chọn c c chiến ƣợc để theo đu i c c mục tiêu n y + Hƣớng ẫn c c nh quản trị c ch th c để đ t mục tiêu v ết quả mong đợi cuối c ng Mặt h c nhờ c ho ch định c c nh quản trị c thể iết tập trung chú v o việc thực hiện c c mục tiêu trọng điểm trong những thời điểm h c nh u + Nhờ c ho ch định một t ch c c thể ph t triển tinh thần m việc tập thể Khi mỗi ngƣời trong tập thể c ng nh u h nh động v đ u iết r ng m nh muốn đ t c i g th ết quả đ t đƣợc sẽ c o hơn + Ho ch định giúp t ch c c thể thích nghi đƣợc với sự th y đ i củ m i trƣờng ên ngo i o đ c thể định hƣớng đƣợc số phận củ n thƣờng cố gắng iểm so t tƣơng v i củ họ hơn iến cố ên ngo i hi chúng xảy r C c t ch c th nh c ng chỉ phản ng với những ảnh hƣởng Th ng thƣờng t ch c n o h ng thích nghi đƣợc với sự th y đ i củ m i trƣờng th sẽ ị t n vỡ Ng y n y sự thích nghi nh nh ch ng cần thiết hơn o giờ hết o những th y đ i trong m i trƣờng inh o nh thế giới đ ng xảy r nh nh hơn + Ho ch định giúp c c nh quản trị iểm tr t nh h nh thực hiện c c mục tiêu thuận ợi v ễ ng 7 1.3.2.1. Vai trò của ho ch định chiến ƣợc Có thể nói ho ch định chiến ƣợc đi u kiện cần, gi i đo n c nghĩ r t quan trọng đối với quá trình quản trị chiến ƣợc bởi ba lý do sau:  Thực hiện tốt ch c năng ho ch định có thể giúp các nhà quản trị phát hiện các cơ hội mới ƣờng trƣớc tr nh n đƣợc các b t trắc trong tƣơng i v ch ra các hành động một cách hữu hiệu và nhận th c rõ các hiện tƣợng không chắc chắn và những rủi ro trong quá trình ho t động của t ch c.  Ho ch định cũng g p phần vào cải thiện vị thế c nh tr nh của t ch c nhờ vào việc cập nhật v đ i mới, duy trì sự n định, cải thiện một cách hiệu quả các ho t động của t ch c.  Ho ch định tốt sẽ giúp thiết lập nên một khuôn kh m ng tính định hƣớng cho việc thực hiện các ch c năng cũng nhƣ v i trò của các thành viên trong t ch c. Ba lý do chủ yếu trên cho ta th y sự cần thiết phải quản lý chiến ƣợc kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến ƣợc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nh t của quản lý doanh nghiệp. ạc đị 1.3.3. c ế lược d củ d S đồ 1.2. Quy trình hoạ h định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Thiết ập mục tiêu củ C ng ty Đ nh gi vị trí hiện t i X y ựng chiến ƣợc Chuẩn ị v thực hiện một ế ho ch chiến ƣợc Đ nh gi v iểm so t ế ho ch (Nguồn: Gi o tr nh Quản trị Chiến ƣợc PGS TS Ng Kim Th nh Đ i học Kinh tế Quốc n H Nội 8 Thang Long University Libraty
- Xem thêm -