Tài liệu Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghiã.

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi nãi ®Çu.............................................................................................................. 1 ................................................................................................................................. phÇn I...................................................................................................................... 3 c¬ së lý luËn vÒ tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t....................................................... 3 ................................................................................................................................. I/ lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t:............................................................................ 3 1. Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t................................................................................…..3 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®©u t theo dù ¸n...................…...4 3. Chu kú dù ¸n ®Çu t............................................................................................. 5 4. §Æc ®iÓm cña dù ¸n ®Çu t................................................................................... 6 5. Ph©n lo¹i c¸c dù ¸n ®Çu t................................................................................... 6 6. Xem xÐt mét sè yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn dù ¸n ®Çu t.............................. 8 II/ Qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t:....................................................................... 9 1. LËp dù ¸n ®Çu t................................................................................................... 9 2. Tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t:............................................................................. 12 2.1. ChuÈn bÞ triÓn khai dù ¸n ®Çu t..................................................................... 13 2.1.1. X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t............................................. 13 2.1.2. X©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng................................................................ 13 2.1.3. Tæ chøc tËp huÊn. tham quan. häc tËp........................................................ 13 2.2. ChØ ®¹o thùc thi dù ¸n ®Çu t............................................................................ 14 2.2.1 HÖ thèng tuyªn truyÒn th«ng tin ®¹i chóng................................................. 14 2.2.2. X©y dùng. thÈm ®Þnh. phª duyÖt c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m cho dù ¸n ®Çu t......................................................................................................................... .14 2.2.3. X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông vèn................................................................. 14 Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.4. TiÕn hµnh phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn. ph©n hÖ tham gia dù ¸n............................................................................................................................. 15 2.3/ KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh dù ¸n.......................................................................... 15 2.3.1. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t............................................................ 15 2.3.2. Thu thËp th«ng tin vÒ viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t....................................... 16 2.3.3. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t............................................................ 16 2.3.4. §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t................................................................................. 16 2.3.5. Tæng kÕt viÖc thùc thi dù ¸n ®Çu t................................................................ 17 III. tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n...................................................................................................................17 1. vai trß cña dù ¸n ®Çu t trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n............................................................................................................... 17 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng lªn qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi c¸c dù ¸n ®Çu t trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n............................................ 18 3. Kinh nghiÖm thu ®îc tõ viÖc thùc thi c¸c dù ¸n ®©u t trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë ViÖt Nam vµ thÕ giíi........................................... 19 phÇn II ph©n tÝch tæ chøc thùc thi dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña C«ng ty DV NN & PTNT VÜnh Phóc I/ Tæng quan vÒ C«ng ty DV NN & PTNT VÜnh Phóc....................................... 21 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty:......................................................... 21 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty..................................................... 22 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty..................................................................... 25 4. §Æc ®iÓm vÒ vèn cña C«ng ty............................................................................. 26 5. T×nh h×nh s¶n xuÊt - kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty.................................... 27 II/ Tæ chøc thùc thi dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu Trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña C«ng ty DV NN & PTNT VÜnh Phóc........................................................................................................................ 32 Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Néi dung c¬ b¶n cöa dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña c«ng ty DV NN&PTNT......................................................................................................… ................................................................................................................................. 32 2. Mét sè c¨n cø nh»m tæ chøc thùc thi dù ¸n...................................................... 36 3. X©y dùng m« h×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n......................................................... 37 3.1. X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc thùc thi dù ¸n......................................................... 37 3.1.1. UBND tØnh VÜnh Phóc lµ chñ qu¶n ®Çu t................................................... 37 3.1.2. C«ng ty DV NN & PTNT VÜnh Phóc lµ chñ ®Çu t...................................... 37 3.1.3. C¸c n«ng hé, trang tr¹i trùc tiÕp thùc hiÖn dù ¸n....................................... 38 3.1.4 N«ng trêng Tam §¶o thùc hiÖn dù ¸n......................................................... 39 3.1.5. C¸c tæ chøc kh¸c tham gia thùc hiÖn dù ¸n................................................ 39 3.2 X©y dùng c¬ cÊu nguån lùc kh¸c cho dù ¸n................................................... 40 3.2.1 X©y dùng c¬ cÊu nguån lùc lao ®éng tham gia dù ¸n................................ 40 3.2.2. X©y dùng c¬ cÊu nguån lùc vÒ vèn.............................................................. 40 3.3. Tæ chøc thùc thi dù ¸n:................................................................................... 46 33.1. Tæ chøc tiÕp nhËn ®éi ngò c¸n bé. ch¨n nu«i.............................................. 46 3.3.2. TiÕn hµnh tuyªn truyÒn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ dù ¸n:...................................................................................................................... 46 3.3.3. X©y dùng kÕ ho¹ch tõng n¨m cho dù ¸n:.................................................... 46 3.3.4. TiÕp nhËn hå s¬ cña c¸c n«ng hé. trang tr¹i tham gia vµo dù ¸n:................... 46 3.3.5. §¸nh gi¸. lùa chän c¸c n«ng hé. trang tr¹i tham gi¸ dù ¸n..................... 47 3.3.6. Xóc tiÕn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc phèi hîp tham gia dù ¸n.................. 47 Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3.7. Xóc tiÕn ký kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc phèi hîp tham gia dù ¸n................. 48 3.3.8. C«ng ty tiÕn hµnh tÝnh to¸n quy m« nu«i. c¸ch thøc x©y dùng chuång tr¹i cïng víi chi phÝ x©y dùng:.............................................................................. 48 3.3.9. Tæ chøc cho c¸c n«ng hé trang tr¹i ®i th¨m quan häc tËp......................... 48 3.4. Së NN & PTNT gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n............................... 49 III/ Ph©n tÝch tæ chøc thùc thi dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña C«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ PTNT VÜnh Phóc:................................................................................ 49 1. §Êt ®ai. chuång tr¹i vµ lao ®éng........................................................................ 49 2. Nguån cung cÊp gièng bè. mÑ............................................................................ 50 3. Thøc ¨n. vÖ sinh ch¨n nu«i vµ thó y.................................................................. 50 4. C«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng.................................................................................. 51 5. VÊn ®Ò « nhiÕm m«i trêng.................................................................................. 51 6. Nguån vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n...................................................................... 51 7. C¬ chÕ. chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ níc................................................ 52 8. ThÞ trêng ®Çu ra cho s¶n phÈm......................................................................... 53 9. Tæ chøc. thùc thi dù ¸n...................................................................................... 52 IV/ Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc míi ®èi víi viÖc thùc thi dù ¸n....................... 53 1. HiÖu qu¶ cña dù ¸n( C¬ héi )............................................................................. 53 2. Th¸ch thøc míi ®èi víi viÖc thùc thi dù ¸n....................................................... 57 PhÇn III Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p tæ chøc thùc thi thµnh c«ng dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña C«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ PTNT VÜnh Phóc:.................................... 58 I/ Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p tæ chøc thùc thi dù ¸n:........................................... 58 1. Ph¬ng híng tæ chøc thùc thi dù ¸n:................................................................. 59 2. Mét sè gi¶i ph¸p tæ chøc thùc thi dù ¸n:........................................................... 59 2.1. Gi¶i ph¸p ®Êt ®ai. chuång tr¹i vµ lao ®éng.................................................... 59 2.2. Gi¶i ph¸p nguån cung cÊp gièng bè. mÑ........................................................ 62 2.3. Gi¶i ph¸p thøc ¨n. vÖ sinh ch¨n nu«i vµ thó y............................................... 62 2.4. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng.......................................................... 64 2.5. Gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i trêng.......................................................... 65 2.6. Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n.............................................. 66 2.7. Gi¶i ph¸p c¬ chÕ. chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ níc............................ 66 2.8. Gi¶i ph¸p thÞ trêng ®Çu ra cho s¶n phÈm....................................................... 67 2.9. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc. thùc thi dù ¸n............................................................... 68 II/ KiÕn nghÞ nh»m thùc thi thµnh c«ng dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 2005 cöa c«ng ty DV Nn & ptnt vÜnh phóc:....................................................... 69 1. KiÕn nghÞ ®èi víi C«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ PTNT VÜnh Phóc:............ 69 1.1. Hoµn thiÖn s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý mét c¸ch hîp lý:.............................. 69............................................................................................................................. 1.2. C«ng ty lùa chän c¸c n«ng hé. trang tr¹i tham gia dù ¸n:........................... 69 1.3. C«ng ty x©y dùng thiÕt kÕ. kü thuËt vµ ®Þnh møc chi phÝ:............................. 70 1.4. C«ng ty x©y dùng hÖ thèng kho. b·i............................................................... 70 1.5. C«ng ty t×m kiÕm vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c ®èi t¸c............................... 70 1.6. C«ng ty lµm viÖc víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vÒ thñ tôc cho vay....................... 70 2. KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc.................................................................................. 70 2.1. UBND TØnh sím cã chÝnh s¸ch u ®·i cho thuª ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng chuång tr¹i:............................................................................................................. 71 Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. ChÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi l·i suÊt ®Çu t dù ¸n:................................................ 71 2.3. ChÝnh s¸ch hç trî cña UBND TØnh ®èi víi c¸c n«ng hé. trai tr¹i tham gia dù ¸n.................................................................................................................. 72 2.4. UBND TØnh sím cã chÝnh s¸ch hç trî vèn lu ®éng cho C«ng ty.................. 72 2.5. C¸c tæ chøc th¬ng m¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vay vèn. ............... 72 2.6. C¬ chÕ. chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña Nhµ níc............................................. 72 2.7. C¸c ban ngµnh ë tØnh. ®Þa ph¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khai dù ¸n............................................................................................................................. 73 KÕt luËn................................................................................................................... 74 Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................................. 75 Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §¹i héi §¶ng VI lµ c¸i mèc ®¸nh dÊu cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, sù chuyÓn ®èi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, cïng víi sù ra ®êi cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn chÕ ®é bao cÊp, mµ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, ho¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, c¹nh tranh lµnh m¹nh, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. Do vËy, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i tæ chøc kinh doanh mét c¸ch sao cho cã hiÖu qu¶. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th× ho¹t ®éng ®Çu t lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, trong khi ®ã dù ¸n ®Çu t lµ kim chØ nam, lµ c¬ së v÷ng ch¾c, lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cuéc ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi mong muèn. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc. Em ®· t×m hiÓu vÒ " dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 2005 cña c«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc" vµ thùc hiÖn ®Ò tµi tèt nhgiÖp". " Tæ chøc thùc thi dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña c«ng ty dÞch vô vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc". §Ò tµi gåm 3 phÇn sau: PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t. PhÇn II: Ph©n tÝch tæ chøc thùc thi dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña c«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc. PhÇn III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m tæ chøc thùc thi thµnh c«ng dù ¸n s¶n xuÊt gièng vµ ch¨n nu«i lîn xuÊt khÈu trong n«ng hé giai ®o¹n 2002 - 2005 cña C«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc . Trong thêi gian thùc tËp vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi cña m×nh, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn: TS: NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn - Ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy vµ c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c trong khoa khoa häc qu¶n lý ®· cung cÊp cho em nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u t¹o ®iÒu kiÖn cho em t×m hiÓu tèt vÒ ®Ò tµi. Em còng xin c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc, ®Æc biÖt lµ c¸c phßng Tµi Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÝnh - kÕ to¸n, phßng tæ chøc - hµnh chÝnh ®· gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. V× thêi gian còng nh nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, khiÕm khuyÕt. Do ®ã, em mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ cña c«ng ty dÞch vô n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n VÜnh Phóc. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn V¨n To¸n Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: Cë së lý luËn vÒ tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t. I/ Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t: 1. Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t: Dù ¸n ®Çu t cã thÓ ®îc xem xÐt tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau: VÒ mÆt h×nh thøc, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hå s¬ tµi liÖu tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vµ cã hÖ thèng c¸c ho¹t ®éng vµ chi phÝ theo mét kÕ ho¹ch ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ thùc hiÖn ®îc nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. Trªn gãc ®é qu¶n lý, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô qu¶n lý viÖc sö dông vèn, vËt t, Lao ®éng ®Ó t¹o ra c¸c kÕt qu¶ tµi chÝnh, kinh tÕ - x· héi trong mét thêi gian dµi. Trªn gãc ®é kÕ ho¹ch ho¸, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô thÓ hiÖn kÕ ho¹ch chi tiÕt cña mét c«ng cuéc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lµm tiÒn ®Ò cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tµi trî. Dù ¸n ®Çu t lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ riªng biÖt nhá nhÊt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung. XÐt vÒ mÆt néi dung, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn nhau ®îc kÕ ho¹ch ho¸ nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ®· ®Þnh b»ng viÖc t¹o ra c¸c kÕt qña cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, th«ng qua viÖc sö dông c¸c nguån lùc x¸c ®Þnh. Nh vËy, mét dù ¸n ®Çu t bao gåm 4 thµnh phÇn chÝnh: - Môc tiªu cña dù ¸n ®îc thÓ hiÖn ë 2 møc: 1. Môc tiªu ph¸t triÓn lµ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ xÉ héi do thùc hiÖn dù ¸n ®em l¹i. 2. Môc tiªu tríc m¾t lµ c¸c môc ®Ých cô thÓ cÇn ®¹t ®îc cña viÖc thùc hiÖn dù ¸n. - C¸c kÕt qu¶: §ã lµ nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ, cã thÓ ®Þnh lîng, ®îc t¹o ra tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña dù ¸n. §©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu cña dù ¸n - C¸c ho¹t ®éng: Lµ nh÷ng nhiÖm vô hoÆc hµnh ®éng ®îc thùc hiÖn ®îc trong dù ¸n ®Ó tôc ra c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng nhiÖm vô hoÆc hµnh ®éng nµy cïng víi mét lÞch biÓu vµ tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña c¸c bé phËn thùc hiÖn sÏ t¹o thµnh kÕ ho¹ch lµm viÖc cña dù ¸n. Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c nguån lùc: VÒ vËt chÊt, tµi chÝnh vµ con ngêi cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. Gi¸ trÞ hoÆc chi phÝ cña c¸c nguån lùc nµychÝnh lµ vèn ®Çu t cÇn cho dù ¸n. Trong 4 thµnh phÇn trªn th× c¸c kÕt qu¶ ®îc coi lµ cét mèc ®¸nh dÊu tiÕn ®é cña dù ¸n. V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ph¶i thêng xuyªn theo dâi ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc. Nh÷ng ho¹t ®éng nµo cã liªn quan trùc tiÕp ®èi víi viÖc t¹o ra c¸c kÕt qu¶ ®îc coi lµ ho¹t ®éng chñ yÕu ph¶i ®îc ®Æc biÖt quan t©m. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t theo dù ¸n: Ho¹t ®éng ®Çu t ( gäi t¾t lµ ®Çu t ) lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c nguån lùc vÒ tµi chÝnh, lao ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ c¸c tµi s¶n vËt chÊt kh¸c nh»m trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së vËt chÊt ký thuËt cña nÒn kinh tÕ nãi chung, cña ®Þa ph¬ng, cña c¸c cë s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. C¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vµ x· héi nãi riªng. Ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp t¸i s¶n xuÊt c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt trªn ®©y gäi lµ ®Çu t ph¸t triÓn. §ã lµ mét qu¸ tr×nh cã thêi gian kÐo dµi trong nhiÒu n¨m víi sè lîng c¸c nguån lùc ®îc huy ®éng cho tõng c«ng cuéc ®Çu t kh¸ lín vµ n»m khª ®äng trong suÊt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. C¸c thµnh qu¶ cña lo¹i ®Çu t nµy cÇn vµ cã thÓ ®îc sö dông trong nhiÒu n¨m ®ñ ®Ó c¸c lîi Ých thu ®îc t¬ng øng vµ lín h¬n nh÷ng nguån lùc ®· bá ra, chØ cã nh vËy c«ng cuéc ®Çu t míi ®îc coi lµ cã hiÖu qu¶. NhiÒu thµnh qu¶ ®Çu t cã gi¸ trÞ sö dông rÊt l©u, hµng tr¨m n¨m. Khi c¸c thµnh qu¶ ®Çu t lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc cÊu tróc h¹ tÇng nh: nhµ m¸y, hÇm má, c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ®êng x¸, cÇu cèng, bÕn c¶ng... th× c¸c thµnh qu¶ nµy sÏ tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña m×nh ngay t¹i n¬i chóng ®· ®îc t¹o ra. Do ®ã, sù ph¸t huy t¸c dông cña chóng chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña c¸c ®iÒu kiÖn kÝnh tÕ x· héi, tù nhiªn t¹i n¬i ®©y. §Ó ®¶m b¶o cho mäi c«ng cuéc ®Çu t ph¸t triÓn ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi, ®¹t môc tiªu mong muèn, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cao th× tríc khi bá vèn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ, cã nghÜa lµ ph¶i xem xÐt, tÝnh to¸n toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ - kü thuËt, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng x· héi, ph¸p lý... Cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, ®Õn sù ph¸t huy t¸c dông vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng cuéc ®Çu t, ph¶i dù ®o¸n c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh ( sÏ xÈy ra trong suèt qu¸ tr×nh kÓ tõ khi thùc hiÖn ®Çu t cho ®Õn khi c¸c thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t kÕt thóc sù ph¸t huy t¸c dông theo dù kiÕn trong dù ¸n ) Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã ¶nh hëng ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng cuéc ®Çu t. Mäi sù xem xÐt, tÝnh to¸n vµ chuÈn bÞ nµy ®îc thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t. Thùc chÊt cña sù xem xÐt vµ chuÈn bÞ nµy chÝnh lµ lËp dù ¸n ®Çu t. Cã thÓ nãi, dù ¸n ®Çu t ( ®îc so¹n th¶o tèt ) lµ kim chØ nam, lµ c¬ së v÷ng ch¾c, lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cuéc ®Çu t ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi mong muèn. 3. Chu kú dù ¸n ®Çu t. - Chu kú cña dù ¸n ®Çu t lµ c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n ph¶i tr¶i qua, b¾t ®Çu tõ khi dù ¸n míi chØ lµ ý ®å ®Õn khi dù ¸n ®îc hoµn thµnh, chÊm døt ho¹t ®éng. S¬ ®å chu kú cña dù ¸n ®Çu t: ý ®å vÒ dù ¸n ®Çu t ChuÈn bÞ ®Çu t Thùc hiÖn ®Çu t S¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ý ®å vÒ dù ¸n kh¸c 4. §Æc ®iÓm cña dù ¸n ®Çu t: - Ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn ®ßi hái mét sè vèn lín trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t: - Thêi gian ®Ó tiÕn hµnh mét c«ng cuéc ®Çu t cho ®Õn khi c¸c thµnh qu¶ cña nã ph¸t huy t¸c dông thêng ®ßi hái nhiÒu n¨m th¸ng víi nhiÒu tiÕn ®éng xÈy ra. - Thêi gian cÇn ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ thu håi ®ñ vèn ®ñ bá ra ®èi víi c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh thêng ®ßi hái nhiÒu n¨m th¸ng vµ do ®ã kh«ng tr¸nh khái sù t¸c ®éng 2 mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc cña c¸c yÕu tè kh«ng æn ®Þnh vÒ tù nhiªn, x· héi, chÝnh trÞ, kinh tÕ... - C¸c thµnh qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn cã gi¸ trÞ sö dông l©u dµi nhÒu n¨m, cã khi hµng tr¨m n¨m... §iÒu nµy nãi lªn gi¸ trÞ lín lao cña c¸c thµnh qu¶ ®Çu t ph¸t triÓn. - Mäi thµnh qu¶ vµ hËu qu¶ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t chÞu ¶nh hëng nhiÒu cña c¸c yÕu tè kh«ng æn ®Þnh theo thêi gian vµ ®iÒu kiÖn ®Þa lý cña kh«ng gian. - §Ó ®¶m b¶o cho mäi c«ng cuéc ®Çu t ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi cao ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ. 5. Ph©n lo¹i c¸c dù to¸n ®Çu t: Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã rÊt nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i c¸c ®ù ¸n ®Çu t. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch thøc ph©n lo¹i c¸c dù ¸n ®Çu t. 5.1. Theo c¬ cÊu t¸i s¶n xuÊt: Dù ¸n ®Çu t ®îc ph©n thµnh dù ¸n ®Çu t theo chiÒu réng vµ dù ¸n ®Çu t theo chiÒu s©u. Trong ®ã ®Çu t chiÒu réng cã vèn lín ®Ó khª ®äng l©u, thêi gian thùc hiÖn ®Çu t vµ thêi gian cÇn ho¹t ®éng ®Ó thu håi ®ñ vèn l©u. TÝnh chÊt kü thuËt phøc t¹p, ®é m¹o hiÓm cao. Cßn ®Çu t theo chiÒu s©u ®ßi hái khèi lîng vèn Ýt h¬n, thêi gian thùc hiÖn ®Çu t kh«ng l©u, ®é m¹o hiÓm thÊp h¬n so víi ®Çu t theo chiÒu réng. 5.2. Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng trong x· héi cña dù ¸n ®Çu t. Cã thÓ phÇn chia thµnh dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ( Kü thuËt vµ x· héi )...ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n ®Çu t nµy cã quan hÖ t¬ng hç víi nhau, ch¼ng h¹n c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ c¬ së h¹ tÇng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao: Cßn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn lît m×nh l¹i t¹o tiÒn lùc cho c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, cë së h¹ tÇng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t kh¸c. 5.3. Theo giai ®o¹n ho¹t ®éng cña c¸c dù ¸n ®Çu t trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi: Cã thÓ ph©n lo¹i c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh thµnh dù ¸n ®Çu t th¬ng m¹i vµ dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt, dù ¸n ®Çu t th¬ng m¹i lµ lo¹i dù ¸n ®Çu t cã thêi gian thùc hiÖn ®Çu t vµ ho¹t ®éng cña c¸c kÕt qu¶ ®Çu t ®Ó thu håi vèn ®Çu t ng¾n, tÝnh chÊt bÊt ®Þnh kh«ng cao l¹i dÔ dù ®o¸n vµ dù ®o¸n dÔ ®¹t ®é chÝnh x¸c cao. Dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt lµ lo¹i dù ¸n ®Çu t cã thêi h¹n ho¹t ®éng dµi h¹n ( 5,10,20 n¨m hoÆc l©u h¬n ) Vèn ®Çu t lín thu håi chËm, thêi gian thùc hiÖn ®Çu t l©u, ®é m¹o hiÓm cao, tÝnh chÊt kü thuËt phøc t¹p, chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè bÊt ®Þnh trong t¬ng lai kh«ng thÓ dù ®o¸n hÕt vµ dù ®o¸n chÝnh x¸c ®îc, ( VÒ nhu cÇu, gi¸ c¶ ®Çu vµo ®Çu ra, c¬ chÕ chÝnh s¸ch, tèc ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, thiªn tai, sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ...) 5.4. Theo thêi gian thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông ®Ó thu håi ®ñ vèn ®· bá ra: Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ta cã thÓ ph©n chia c¸c dù ¸n ®Çu t thµnh dù ¸n ®Çu t ng¾n h¹n ( nh dù ¸n ®Çu t th¬ng m¹i ) vµ dù ¸n ®Çu t dµi h¹n (C¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt, ®Çu t ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt ). 5.5. Theo ph©n c©p qu¶n lý: §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh theo NghÞ ®Þnh 52/1999/ N§ - CP ngµy 8/7/1999 cña Thñ tíngChÝnh phñ ph©n chia dù ¸n thµnh 3 nhãm A.B.C tuú theo tÝnh chÊt vµ quy m« cña dù ¸n. Trong ®ã nhãm A do thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh: Nhãm B vµ C do bé trëng, Thñ trëng C¬ qua trùc thuéc ChÝnh phñ, UBND cÊp TØnh ( Vµ thµnh phè trùc thuéc TW ) quyÕt ®Þnh. 5.6. Theo nguån vèn: Dùa vµo nguån vèn, dù ¸n ®Çu t cã thÓ ®îc ph©n chia thµnh: - Dù ¸n ®Çu t cã vèn huy ®éng trong níc ( Vèn tÝch luü cña Ng©n s¸ch, cña doanh nghiÖp, tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n c ) - Dù ¸n ®Çu t cã vèn huy ®éng tõ Níc Ngoµi ( Vèn ®Çu t trùc tiÕp, vèn ®Çu t gi¸n tiÕp ) ViÖc ph©n lo¹i nµy cho thÊy t×nh h×nh huy ®éng vèn tõ mçi nguån vµ vai trß cña mçi nguån vèn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. 5.7. Theo vïng l·nh thæ Theo TØnh, theo vïng kinh tÕ cña §Êt Níc) C¸ch ph©n lo¹i nµy cho thÊy t×nh h×nh ®Çu t cña tõng TØnh, tõng vïng kinh tÕ vµ ¶nh hëng cña ®Çu t ®èi víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë tõng ®Þa ph¬ng. Ngoµi ra trong thùc tÕ, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ nghiªn cøu kinh tÕ, ngêi ta con ph©n chia dù ¸n ®Çu t theo quan hÖ së h÷u, theo quy m« vµ theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c: 6. Mét sè yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn dù ¸n ®Çu t: - §iÒu kiÖn vÒ ®Þa lý tù nhiªn ( §Þa h×nh, khÝ hËu, ®Þa chÊt ) cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän, thùc hiÖn vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n sau nµy: - §iÒu kiÖn vÒ d©n sè vµ lao ®éng cãliªn quan ®Õn nhu cÇu ph¬ng híng tiªu thô s¶n phÈm, ®Õn nguån lao ®éng cung cÊp cho dù ¸n. - T×nh h×nh chÝnh trÞ, c¸c chÝnh s¸ch vµ luËt lÖ cã ¶nh hëng ®Õn sù an t©m cña nhµ ®Çu t: - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §Êt Níc, cña ®Þa ph¬ng, t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh, cña c¬ së ( tèc ®é gia t¨ng Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 GDP, tû lÖ ®Çu t so víi GDP, quan hÖ víi tÝch luü vµ tiªu dïng, GDP/ ®Çu ngêi...) cã ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sù ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - T×nh h×nh ngo¹i hèi ( C¸n c©n thanh to¸n ngo¹i hèi, dù tr÷ ngo¹i tÖ, nî nÇn vµ t×nh h×nh thanh to¸n nî... ) ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n ph¶i nhËp khÈu nguyªn liÖu, thiÕt bÞ. - HÖ thèng kinh tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch: + C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng kinh tÕ theo ngµnh, theo quan hÖ së h÷u, theo vïng l·nh thæ ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é vµ lîi thÕ so s¸nh cña dù ¸n ®Çu t. + C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn, c¶i c¸ch kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu nh»m ®¸nh gi¸ tr×nh ®é nhËn thøc, ®æi míi t duy vµ m«i trêng thuËn lîi cho ®Çu t. + Thùc tr¹ng kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n theo thêi h¹n, theo møc ®é chi tiÕt, theo môc tiªu, c¸c u tiªn c¸c c«ng cô t¸c ®éng ®Ó tõ ®ã thÊy ®îc c¸c khã kh¨n, thuËn lîi, møc ®é u tiªn mµ dù ¸n sÏ ®îc hëng, nh÷ng ®Þnh chÕ mµ dù ¸n ph¶i tu©n theo. - T×nh h×nh ngo¹i th¬ng vµ c¸c ®Þnh chÕ cã liªn quan nh t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu, thuÕ xuÊt nhËp khÈu, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸n, c¸n c©n th¬ng m¹i, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ... nh÷ng vÊn ®Ò nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu m¸y mãc. II/ Qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t: Qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n ®Çu t lµ qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch tæng thÓ, ®iÒu phèi vµ kiÓm so¸t mét dù ¸n ®Çu t khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu vÒ thêi gian, chi phÝ, kü thuËt vµ chÊt lîng. Qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n lµ mét qu¸ tr×nh b¾t ®Çu t khi khëi th¶o dù ¸n ®Õn khi kÕt thóc, tõ giai ®o¹n nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t ®Õn giai ®o¹n thùc hiÖn c¸c kÕt qu¶ ®Çu t. 1. LËp dù ¸n ®Çu t. a. Nghiªn cøu, ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c c¬ héi ®Çu t. Môc ®Ých cña bíc nµy lµ ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t vµ x¸c ®Þnh s¬ bé kh¶ n¨ng khai th¸c ( Thùc hiÖn ) tõng c¬ héi ®Ó tiÕn hµnh c¸c bíc nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n tiÕp theo. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi bíc nghiªn cøu ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¬ h«i ®Çu t lµ ph¶i ®a ra ®îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ph¶n ¸nh mét c¸ch s¬ bé kh¶ n¨ng thùc thi vµ triÓn väng cña tõng c¬ héi ®Çu t. Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n phÈm cña bíc nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ c¬ héi ®Çu t lµ c¸c b¸o c¸o kü thuËt vÒ c¸c c¬ héi ®Çu t. §Ó ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¸c c¬ héi ®Çu t cÇn dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: - ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· h«i cña c¶ níc, vïng, ngµnh hoÆc chiÕn lîc kinh doanh cña c¸c doach nghiÖp. - Nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ s¶n phÈm, dÞch vô. - T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ë trong níc, trong vïng vµ trªn thÞ trêng thÕ giíi. - C¸c nguån lùc, ®Æc biÖt lµ c¸c lîi thÕ so s¸nh ®èi víi c¸c níc, c¸c vïng, c¸c doanh nghiÖp. - Nh÷ng kÕt qu¶ vÒ tµi chÝnh, kinh tÕ, x· héi sÏ ®¹t ®îc nÕu thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu t. Sau khi nghiªn cøu ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ c¬ héi ®Çu t, nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ tõng c¬ héi ®Çu t ®îc hÖ thèng ho¸ trong b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vÒ c¬ héi ®Çu t. b. Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. §©y lµ bíc tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c c¬ héi ®Çu t ®· ®îc ph¸t hiÖn vµ ®¸nh gi¸ ë trªn nh»m sµng läc lùa chän nh÷ng c¬ héi ®Çu t cã triÓn väng vµ phï hîp nhÊt ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu s©u h¬n chi tiÕt vµ kü lìng h¬n. Thùc chÊt cña bíc nghiªn cøu nµy lµ th«ng qua nghiªn cøu c¸c b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt vÒ c¸c c¬ héi ®Çu t ®Ó chän c¸c c¬ héi ®Çu t cã triÓn väng phï hîp nhÊt. KÕt qu¶ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi lµ b¶n b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: - Nghiªn cøu bèi c¶nh ®Çu t. - Nghiªn cøu thÞ trêng s¶n phÈm, dÞch vô cã liªn quan ®Õn c¬ héi ®Çu t. - Nghiªn cøu mÆt kü thuËt vµ c«ng nghÖ cña ®Çu t. - Ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh cña ®Çu t. - Ph©n tÝch mÆt kinh tÕ - x· héi cña ®Çu t. - Nghiªn cøu vÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý ®èi tîng ®Çu t. C¸c néi dung trªn ë bíc nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi ®îc xem xÐt ë tr¹ng th¸i tÜnh, s¬ bé vµ cha chi tiÕt, tøc lµ cha ®Ò cËp tíi sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bÊt ®Þch vµ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n chØ lµ nh÷ng íc tÝnh s¬ bé, s¶n phÈm cña bíc nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi lµ dù ¸n tiÒn kh¶ thi. §©y lµ mét hå s¬ tr×nh bµy kÕt qu¶ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vÒ c¬ héi ®Çu t. c. Nghiªn cøu kh¶ thi. Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §©y lµ bíc nghiªn cøu chi tiÕt vµ s©u s¾c nh»m sµng läc lÇn cuèi cïng ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng ¸n tèi u, giai ®o¹n nghiªn cøu nµy cã tÝnh ®Õn ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh cã thÓ diÔn ra theo tõng néi dung nghiªn cøu. §ång thêi c¸c n«i dung ®îc nghiªn cøu mét c¸ch chi tiÕt, kü lìng, nghiªn cøu kh¶ thi, nh»m tõng bíc ®i s©u nghiªn cøu chi tiÕt, ®Çy ®ñ vµ kü lìng, lo¹i bá nh÷ng sai s¸t cã thÓ ë bíc nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t vµ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. Néi dung cña bíc nghiªn cøu kh¶ thi gåm nh÷ng v©n ®Ò sau: - C¨n cø x©y dùng dù ¸n. - S¶n phÈm ®Çu ra cña dù ¸n. - ThÞ trêng cña s¶n phÈm dù ¸n. - Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vµ ph¬ng thøc cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña dù ¸n. - §Þa ®iÓm bè trÝ dù ¸n. - Quy m« x©y dùng vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. - Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. - Nhu cÇu nguån cung cÊp nh©n lùc. - Tæ chøc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t. - Ph©n tÝch tµi chÝnh cña dù ¸n. - Ph©n tÝch kinh tÕ cña dù ¸n. - Ph©n tÝch t¸c ®éng m«i trêng vµ x· héi cña dù ¸n. - Mét vµi kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. d. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t: §©y lµ bíc do c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng thùc hiÖn, néi dung cña bíc nµy lµ thÈm tra, gi¸m ®Þnh dù ¸n ®Ó quyÕt ®Þnh cã phª duyÖt dù ¸n hay kh«ng, mét dù ¸n ®Çu t chØ thùc sù h×nh thµnh khi nã ®îc c¬ quan qu¶n lý cã ®ñ thÈm quyÒn thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt. 2. Tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t: Qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t lµ qu¸ tr×nh biÕn dù ¸n ®Çu t thµnh c¸c kÕt qu¶ trªn thùc tÕ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cã tæ chøc cña c¸c chñ thÓ tham gia dù ¸n nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu mµ dù ¸n ®Ò ra. Cã thÓ nãi, qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét dù ¸n ®Çu t. Mét dù ¸n ®Çu t dï cã ®îc lËp ra tèt ®Õn ®©u ch¨ng n÷a nhng nÕu c«ng t¸c tæ chøc thùc thi dù ¸n kh«ng tèt th× cuèi cïng dù ¸n dÉn ®Õn thÊt b¹i. Nh vËy tæ chøc thùc thi dù ¸n lµ ®iÒu kiÖn ®ñ, ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó ®a dù ¸n Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµo ho¹t ®éng thùc tÕ, ®Ó cã mét dù ¸n thµnh c«ng. §©y lµ giai ®o¹n quan träng h¬n c¶, ë giai ®o¹n nµy 85% - 99,5% vèn ®Çu t cña dù ¸n ®îc chi ra n»m khª ®äng trong suèt nh÷ng n¨m thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. §©y lµ nh÷ng n¨m vèn kh«ng sinh lêi. Thêi gian thùc hiÖn ®Çu t còng kÐo dµi, vèn ø ®äng cµng nhiÒu, tæn thÊt cµng lín. Do ®ã, tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t kh«ng ®îc tiÕn hµnh hoÆc tiÕn hµnh kh«ng tèt, sÏ dÉn ®Õn tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n kh«ng cao. Cã nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn mµ trong giai ®o¹n x©y dùng dù ¸n ®Çu t chóng cha ph¸t sinh, cha béc lé hoÆc ®· ph¸t sinh nhng nh÷ng ngêi x©y dùng kh«ng nhËn thÊy ®îc, ®Õn giai ®o¹n tæ chøc thùc thi míi ph¸t hiÖn ra ®îc, qu¸ tr×nh thùc thi dù ¸n cßn gãp phÇn ®iÒu chØnh, bæ xung vµ hoµn thiÖn dù ¸n ®Çu t. Qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t cã thÓ coi nh mét qu¸ tr×nh liªn tôc bao gåm 3 giai ®o¹n chÝnh víi c¸c néi dung sau: 2.1. ChuÈn bÞ triÓn khai dù ¸n ®Çu t. 21.1. X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t. Lùa chän c¬ quan chñ chèt chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc thùc thi dù ¸n. C¬ quan nµy cã nhiÖm vô qu¶n lý chung vµ chñ tr× toµn bé qu¸ tr×nh thùc thi dù ¸n. Th«ng thêng c¬ quan chñ chèt ®îc lùa chän lµ c¬ quan nÕu ®îc thùc hiÖn sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n so víi c¸c c¬ quan kh¸c. §ã lµ c¬ quan sÏ ph¶i cung cÊp nhiÒu th«ng tin vµ søc ngêi cho viÖc thùc thi dù ¸n. C¸c c¬ quan phèi hîp thùc thi dù ¸n ®Çu t cã vai trß gãp phÇn thóc ®Èy viÖc thùc thi dù ¸n ®ã, thiÕu sù phèi hîp cña c¸c c¬ quan nµy sÏ cã thÓ dÉn ®Õn sù c¶n trë cho viÖc thùc thi dù ¸n. Sau khi ®· x¸c ®Þnh c¸c c¬ quan thùc thi mét dù ¸n ®Çu t nµo ®ã. Cßn cÇn x¸c ®Þnh râ mèi quan hÖ ph©n c«ng vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn lùc vµ lîi Ých ( NÕu cã ) gi÷a c¸c c¬ quan phèi hîp vµ tham gia thùc thi. 2.1.2. X©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng. C¬ quan tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t, c¨n cø vµo nhiÖm vô trªn giao, sÏ x©y dùng nh÷ng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ ®Ó ®a dù ¸n ®Çu t vµo thùc tÕ. Tøc lµ x©y dùng ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thùc thi cô thÓ cu¶ c¬ quan m×nh, c¸c c¬ quan thùc thi ph¶i lËp c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai dù ¸n. Trong ®ã x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng. - Thêi gian triÓn khai dù ¸n ®Çu t. - Danh môc c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶ thùc hiÖn. Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Môc tiªu cô thÓ cho tõng giai ®o¹n thùc thi dù ¸n. - Sù ph©n bæ c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn tõng môc tiªu cô thÓ cña dù ¸n ®Çu t trong tõng giai ®o¹n. 2.1.3. Tæ chøc tËp huÊn, tham quan, häc tËp: Cho c¸c c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm thùc thi dù ¸n ®Çu t vµ cho c¸c ®èi tîng chñ yÕu cña dù ¸n, ®Ó trang bÞ cho hä nh÷ng kiÕn thøc, nh÷ng hiÓu biÕt, nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n nhÊt, ®Ó tiÕn hµnh thùc thi dù ¸n ®Çu t mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 2.2. ChØ ®¹o thùc thi dù ¸n ®Çu t: ChØ ®¹o thùc thi dù ¸n ®Çu t lµ thùc hiÖn viÖc triÓn khai dù ¸n ®Çu t, ®a dù ¸n ®Çu t vµo thùc tiÔn. 2.2.1. HÖ thèng tuyªn truyÒn th«ng tin ®¹i chóng. HÖ thèng nµy, th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn tuyªn truyÒn, b¸o trÝ, qu¶ng c¸o, truyÒn h×nh..., gióp cho mäi ngêi hiÓu biÕt vÒ néi dung cña dù ¸n ®Çu t, thÊy ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña dù ¸n, thÊy ®îc nh÷ng lîi Ých mµ dù ¸n ®em l¹i cho mäi ngêi, cho x· héi vµ cho b¶n th©n, tõ ®ã hä nhËn thøc ®îc lîi Ých cña dù ¸n nÕu m×nh tham gia, tõ ®ã thóc ®Èy hä tham gia vµo viÖc tæ chøc triÓn khai dù ¸n: 2.2.2. X©y dùng, thÈm ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m cho dù ¸n ®Çu t: Dù ¸n ®Çu t cã thÓ ®îc thùc hiÖn trong thêi gian tõ vµi th¸ng ®Õn hµng n¨m. thËm chÝ hµng chôc n¨m. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o ®îc môc ®Ých cuèi cïng cña dù ¸n, ®ßi hái trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n, ph¶i x©y dùng ®îc c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m, kÕ ho¹ch tõng n¨m, nh»m gióp cho viÖc thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu cña dù ¸n, c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m gióp cho viÖc thùc hiÖn tõng môc tiªu cô thÓ trong tõng giai ®o¹n, gióp cho chóng ta tËp chung ®îc nguån lùc vµo kh©u xung yÕu nhÊt cña dù ¸n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t, c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m, nh»m cô thÓ ho¸ dù ¸n ®Çu t trong thùc tÕ. 2.2.3. X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông nguån vèn: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, ®ßi hái ph©n bæ nguån vèn sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt, tæ chøc thùc thi dù ¸n thùc hiÖn trong thêi gian kÐo dµi. C¨n cø vµo viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng viÖc hµng n¨m, nhiÖm vô ph¶i ®îc thùc hiÖn tõng n¨m, ®ång thêi ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch, sö dông nguån vèn cho tõng n¨m theo tõng nhiÖm vô vÒ c«ng viÖc cô thÓ, viÖc ph©n bæ nguån vèn sao cho Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹t hiÖu qu¶, tr¸nh g©y l·ng phÝ. Do ®ã, ®ßi hái viÖc qu¶n lý nguån vèn ph¶i thùc sù nghiªm ngÆt vµ hiÖu qu¶. 2.2.4, TiÕn hµnh phèi hîp, ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn, ph©n hÖ tham gia dù ¸n: §Ó thùc hiÖn dù ¸n thµnh c«ng, ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp cña c¸c bé phËn tham gia, ®ång thêi ph¶i chØ râ tr¸ch nhiÖm cña tõng bé phËn, lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bªn tham gia dù ¸n. C«ng viÖc phèi hîp chØ cã thÓ ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶ khi: - Nã ®îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ( KÕ ho¹ch nµy ®· ®îc lËp ra tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ triÓn khai ) trong ®ã ghi râ: Khi nµo phèi hîp ? C¬ quan nµo chÞu tr¸ch nhiÖm chung? C¬ quan nµo chÞu tr¸ch nhiÖm víi nhau ? Chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña mçi c¬ quan ®ã? - Ph¶i chØ ra ®îc c¬ chÕ phèi hîp hîp lý. Duy tr× mèi quan hÖ qu¶n lý vµ phèi hîp theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang,th«ng qua hÖ thèng th«ng tin, th«ng qua c¸c cuéc trao ®æi, gÆp gì, héi häp gi÷a c¸c bé phËn, ph©n hÖ tham gia dù ¸n ®Çu t. 2.3, KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh dù ¸n: 2.3.1, Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn dù ¸n dÇu t: C¬ quan qu¶n lý dù ¸n ®Çu t, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tæ chøc thùc thi dù ¸n mét c¸ch hiÖu qu¶, nh»m thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng kÕ ho¹ch ®Æt ra, sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao, qu¸ tr×nh gi¸m s¸t ph¶i mang tÝnh kh¸ch quan, mang tÝnh trung thùc, chèng viÖc tham nhòng c¸c nguån vèn ®Çu t, g©y ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña dù ¸n, ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n ®Çu t. Qu¸ tr×nh gi¸m s¸t cã thÓ nãi lµ quan träng, nh»m ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng tiªu cùc n¶y sinh. Do ®ã, c«ng t¸c gi¸m s¸t ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nghiªm minh, cã nh vËy tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n míi ®¹t kÕt qu¶ cao. 2.3.2, Thu nhËp th«ng tin vÒ viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t: - C¸c th«ng tin nµy cã thÓ ®îc thu thËp b»ng h×nh thøc: - B¸o c¸o cña c¸c c¬ quan tæ chøc thùc thi ®Õn c¬ quan qu¶n lý. - Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra cña c¸n bé tæ chøc thùc thi dù ¸n. Ngoµi ra, ®Ó hiÓu râ thªm vÒ qu¸ tr×nh thùc thi dù ¸n cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån kh«ng chÝnh thøc nh: B¸o trÝ, truyÒn h×nh vµ dù luËn cña quÇn chóng. Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.3, §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. Tõ nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc ë trªn, c¬ quan thùc thi dù ¸n tiÕn hµnh viÖc ®¸nh gi¸ tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n. Khi xem xÐt mét dù ¸n ®Çu t, kh«ng nh÷ng chØ xem xÐt khÝa c¹nh kinh tÕ mµ cßn ph¶i xem xÐt c¶ khÝa c¹nh mÆt x· héi cña dù ¸n. Nh: T¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong vïng, khu vùc... 2.3.4, §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t: §iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t cã mét ý nghÜa quan träng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. - Lý do ®iÒu chØnh: Qua ®¸nh gi¸ viÖc thùc thi dù ¸n. Cã thÓ ph¸t hiÖn " cã vÊn ®Ò" trong b¶n th©n dù ¸n hoÆc trong qóa tr×nh tæ chøc thùc thi, khi ®ã cÇn ph¶i ®iÒu chØnh dù ¸n mét c¸ch kÞp thêi. §iÒu chØnh dù ¸n lµ nh÷ng gi¶i ph¸p t¸c ®éng bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc thi dù ¸n nh»m söa ch÷a nh÷ng sai lÖch. §©y lµ mét thùc tÕ thêng xÈy ra khi Ban hµnh vµ ®a vµo thùc thi mét dù ¸n. Do nhiÒu nguyªn nh©n, trªn thùc tÕ c¸c chi phÝ cho viÖc thùc thi mét dù ¸n thêng t¨ng lªn so víi dù kiÕn ban ®Çu, do ®ã ph¶i ®iÒu chØnh ng©n s¸ch cho viÖc thùc thi dù ¸n, b¶o ®¶m viÖc thùc thi dù ¸n kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc ¶nh hëng. 2.3.5. Tæng kÕt viÖc thùc thi dù ¸n ®Çu t: Lµ bíc cuèi cïng cña giai ®o¹n thùc thi dùa ¸n, nh»m ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n, - §¸nh gi¸ c¸i ®îc cña dù ¸n, trªn tÊt c¶ c¸c ph¬ng diÖn: VËt chÊt, kinh tÕ - x· héi... - §¸nh gi¸ c¸i mÊt mµ dù ¸n ®a l¹i: §ã lµ nh÷ng h¹n chÕ, tiªu cùc mµ nã g©y ra cho dù ¸n ®Çu t. - §¸nh gi¸ c¸c tiÒm n¨ng cha ®îc huy ®éng: ViÖc tæng kÕt thùc hiÖn dù ¸n ph¶i ®îc tæ chøc khoa häc, kh¸ch quan víi chi phÝ Ýt nhÊt. III. Tæ chøc thùc thi dù ¸n ®Çu t trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: 1.Vai trß cöa dù ¸n ®Çu t trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: Vèn lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mäi ngµnh trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. Qu¶n lý Kinh tÕ 40B 20
- Xem thêm -