Tài liệu Một số biện pháp nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất bao bì xi măng ở công ty tnhh thương mại dịch vụ và du lịch thành duy

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi Lêi më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: Sau h¬n 20 n¨m cïng víi sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc, hÖ thèng c¸c ng©n hµng th¬ ng m¹i ë ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc, lín m¹nh vÒ mäi mÆt, kÓ cã sè lîng, quy m«, néi dung vµ chÊt lîng; ®· cã nh÷ng ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ nãi chung vµ qu¸ tr×nh ®æi míi, ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp vµ d©n doanh nãi riªng; thùc sù lµ ngµnh tiªn phong trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng ng©n hµng gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc huy ®éng vèn, më réng ®Çu t cho lÜnh vùc s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót vèn níc ngoµi gãp phÇn ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ trong níc. Ngµnh ng©n hµng xøng ®¸ng lµ c«ng cô ®¾c lùc hç trî cho nhµ níc trong viÖc kiÒm chÕ, ®Èy lïi l¹m ph¸t, æn ®Þnh kinh tÕ. Tuy nhiªn, hiÖn nay ho¹t ®éng ng©n hµng ë níc ta ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ cßn kh«ng Ýt tån t¹i ®Æc biÖt lµ ë kh©u tÝn dông. TÝn dông ®îc coi lµ m¶ng ho¹t ®éng chiÕm vÞ trÝ then chèt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM. MÆt kh¸c c¸c NHTM, ®Æc biÖt lµ NHTM quèc doanh ®ang lµ nh÷ng chñ lùc cung øng vèn trªn thÞ trêng tÝn dông khi mµ trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng tiÒn tÖ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trong bèi c¶nh ®ã, vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông cha cao ®· trë thµnh mèi quan t©m kh«ng chØ cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, giíi qu¶n lý hÖ thèng ng©n hµng mµ ®· trë thµnh t©m ®iÓm chó ý cña toµn x· héi. Bëi vËy lµm thÕ nµo ®Ó tÝn dông cña c¸c NHTM ViÖt Nam ho¹t ®éng an toµn hiÖu qu¶ cao, phôc vô tèt cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – X· héi ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc, cã ý nghÜa quan träng vµ quyÕt ®inh vÒ mÆt lý thuyÕt lÉn thùc tÕ. Tríc ®ßi hái cÊp thiÕt ®ã céng víi nh÷ng kiÕn thùc cã ®îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tËp t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi (sau nµy gäi t¾t lµ ABBank HN) em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi “ nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cã c¨n cø khoa häc ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh. NguyÔn ViÖt Anh 1 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Ho¹t ®éng tÝn dông t¹o ra gi¸ trÞ th«ng qua viÖc qu¶n lý tÝn dông vµ qu¶n lý danh môc cho vay thËn träng vµ x¸c ®¸ng. ChÊt lîng tÝn dông cã quan hÖ mËt thiÕt ®Õn rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông, nã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn tµi s¶n cã cña ng©n hµng. ChÊt lîng tÝn dông kÐm lµ nguyªn nh©n chÝnh dÉn tíi sù ph¸ s¶n cña c¸c ng©n hµng. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông còng lµ gãp phÇn quan träng lµm gi¶m thiÓu rñi ro, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho ng©n hµng. C©u hái ®Æt ra lµ chÊt lîng tÝn dông bÞ ¶nh hëng bëi nh÷ng nh©n tè nµo vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông lµ g×? Do ®ã môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ t×m hiÓu mét sè yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i t¹i ®©y, t×m ra nguyªn nh©n vµ ®a ra biÖn ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®ã. 3. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu vÒ chÊt lîng tÝn dông vµ gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi. Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n ë mét sè vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn cã liªn quan tùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi trong nh÷ng n¨m 2006 ®Õn 2008. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Chuyªn ®Ò sö dông kÕt hîp gi÷a ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, so s¸nh, diÔn gi¶i vµ tæng kÕt thùc tiÔn. 5. KÕt cÊu ®Ò tµi:  PhÇn më ®Çu  Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña NHTM  Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi.  Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi.  KÕt luËn. Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i NguyÔn ViÖt Anh 2 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi 1.1. Lý luËn chung vÒ tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i: 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc trng cña tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i: 1.1.1.1. Kh¸i niÖm: TÝn dông (credit) xuÊt ph¸t tõ gèc La Tinh lµ “Credo”, cã nghÜa lµ mét sù tin tëng, tÝn nhiÖm lÉn nhau. Nãi c¸ch kh¸c, ®ã lµ lßng tin. Theo c¸ch hiÓu phæ th«ng th× tÝn dông lµ quan hÖ vay mîn lÉn nhau trªn c¬ së cã hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. “TÝn dông lµ mét hÖ thèng c¸c quan hÖ ph©n phèi theo nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ gi÷a ngêi ®ang t¹m thêi thõa vèn sang ngêi t¹m thêi thiÕu vèn vµ ngîc l¹i”  TÝn dông thêng kÌm theo mét kho¶n l·i  C¨n cø quan träng nhÊt cña tÝn dông lµ sù tin tëng  ViÖc hoµn tr¶ trong tÝn dông lµ v« ®iÒu kiÖn Qu¸ tr×nh vËn ®éng ®ã ®îc biÓu diÔn theo s¬ ®å sau: Ngêi së h÷u Cho vay Hoµn tr¶ gèc l·i Ngêi cho vay Ngêi sö dông Ngêi ®i vay Theo M¸c, tÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông, sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh l¹i quay trë vÒ víi lîng gi¸ trÞ lín h¬n lîng gi¸ trÞ ban ®Çu. Theo quan ®iÓm nµy ph¹m trï tÝn dông cã 3 néi dung chñ yÕu ®ã lµ: tÝnh chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ, tÝnh thêi h¹n vµ tÝnh hoµn tr¶. Nh vËy tÝn dông lµ mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay th«ng qua sù vËn ®éng cña gi¸ trÞ, vèn tÝn dông ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ hoÆc hµng ho¸. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc thÓ hiÖn qua 3 giai ®o¹n sau: - Thø nhÊt: Ph©n phèi vèn tÝn dông díi h×nh thøc cho vay. Trong giai ®o¹n nµy, gi¸ trÞ vèn tÝn dông ®îc chuyÓn sang ngêi ®i vay, ë ®©y chØ cã mét bªn nhËn gi¸ trÞ vµ còng chØ mét bªn nhîng ®i gi¸ trÞ. - Thø hai: Sö dông vèn tÝn dông trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Ngêi ®i vay sau khi nhËn ®îc gi¸ trÞ vèn tÝn dông, hä ®îc quyÒn sö dông gi¸ trÞ ®ã ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh nh ®Çu t cho s¶n xuÊt, thanh to¸n c¸c kho¶n tiªu dïng… Tuy nhiªn, ngêi ®i vay chØ ®îc quyÒn sö dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh mµ kh«ng ®îc quyÒn së h÷u gi¸ trÞ ®ã. NguyÔn ViÖt Anh 3 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi - Thø ba: Thu håi vèn tÝn dông. Sau khi vèn tÝn dông ®· hoµn thµnh mét chu kú s¶n xuÊt ®Ó trë l¹i h×nh th¸i tiÒn tÖ th× vèn tÝn dông ®îc ngêi ®i vay hoµn tr¶ l¹i cho ngêi cho vay. §Õn ®©y, vèn tÝn dông kÕt thóc mét vßng tuÇn hoµn. Trong x· héi lu«n tån t¹i nh÷ng ngêi thõa vèn muèn ®Çu t vµ nh÷ng ngêi thiÕu vèn ®Ó sö dông. Hä cã thÓ trùc tiÕp gÆp nhau, trao ®æi. Tuy nhiªn, nhu cÇu cña hai ®èi tîng nµy rÊt hiÕm khi thèng nhÊt víi nhau. Sù kh«ng phï hîp vÒ quy m« vèn, thêi gian còng nh nh÷ng chi phÝ kh¸c ®ßi hái ph¶i cã mét ®èi tîng thø ba ®øng ra lµm trung gian. §èi tîng nµy sÏ lµm nhiÖm vô tËp trung tÊt c¶ sè vèn cña nh÷ng ngêi t¹m thêi thõa vèn, cÇn ®Çu t kiÕm lêi. Sau ®ã, vèn tËp trung ®îc ph©n phèi cho nh÷ng ngêi cÇn vèn ®Ó sö dông díi h×nh thøc cho vay. §èi tîng ®ã chÝnh lµ c¸c tæ chøc tÝn dông, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c NHTM. Hµnh vi “c¸c NHTM tËp trung vèn díi h×nh thøc huy ®éng vµ ph©n phèi vèn díi h×nh thøc cho vay” ®îc gäi lµ tÝn dông ng©n hµng. 1.1.1.2. §Æc trng cña tÝn dông ng©n hµng: - TÝn dông lµ sù cung cÊp mét lîng gi¸ trÞ dùa trªn c¬ së lßng tin. - TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng mét lîng gi¸ trÞ cã thêi h¹n. - TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ trªn nguyªn t¾c ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. - Tµi s¶n giao dÞch trong quan hÖ giao dÞch tÝn dông bao gåm hai h×nh thøc lµ cho vay (b»ng tiÒn) vµ cho thuª (bÊt ®éng s¶n vµ ®éng s¶n). - TÝn dông lµ ho¹t ®éng tiÒm Èn rñi ro cao v× tÝn dông kh«ng ph¶i chØ chÞu t¸c ®éng ¶nh hëng bëi ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay mµ cßn phô thuéc vµo m«i trêng kinh doanh cña b¶n th©n ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Khi m«i trêng kinh doanh thay ®æi nh: l¹m ph¸t, t¨ng trëng kinh tÕ...sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kh¸ch hµng cña ng©n hµng do ®ã sÏ ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña ng©n hµng. 1.1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: 1.1.2.1. §èi víi b¶n th©n mçi ng©n hµng: Nh chóng ta biÕt, tÝn dông ng©n hµng chiÕm tû träng trªn 60% quy m« tæng tµi s¶n cña NH, lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu vµ t¹o ra nguån thu nhËp chÝnh cho NHTM. Mét NH mµ ho¹t ®éng tÝn dông yÕu th× khã cã thÓ c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®îc. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng t¹o c¬ sá vòng ch¾c cho NH trong viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô, gióp c¶i thiÖn nguån thu nhËp vµ ph©n t¸n rñi ro. Mét kh¸ch hµng ngoµi viÖc cã quan hÖ tÝn dông víi NH cßn cã thÓ sö dông c¸c s¶n phÇm, dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng khi cã nhu cÇu, gióp t¹o nguån thu nhËp bæ sung (phÝ, tiÒn trong thanh to¸n…) cho NH.Th«ng qua viÖc t×m hiÓu vÒ c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ kh¸c nhau, c¸c NH cßn cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô t vÊn kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn vµ h×nh ¶nh cña NH ®èi víi kh¸ch hµng, gióp NH dÔ NguyÔn ViÖt Anh 4 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi dµng h¬n trong viÖc huy ®éng vèn trong d©n chóng, t¹o ®µ cho NH tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 1.1.2.2. §èi víi kh¸ch hµng cña Ng©n hµng: Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng gióp kh¸ch hµng tho¶ m·n ®îc c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt, cÊp b¸ch, ngay c¶ khi cha cã ®ñ tiÒn. Chöng h¹n nh trong cho vay tiªu dïng, th«ng qua vay mîn NH, kh¸ch hµng cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trong ®iÒu kiÖn cha tÝch luü ®ñ nh: mua nhµ, mua « t«, ®i du lÞch, chi phÝ chi tiªu y tÕ, gi¸o dôc ®Ó n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng. Hay nh trong tÝn dông doanh nghiÖp, kh¸ch hµng lµ c¸c DN cã thÓ cã ®ñ vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dung nh÷ng c«ng tr×nh míi, mua m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t, ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng hay vèn cè ®Þnh cña kh¸ch hµng, gióp c¶i thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÓu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c DN. Hay nh trong nghiÖp vô b¶o l·nh, mÆc dï NH kh«ng trùc tiÕp cÊp vèn nhng kh¸ch hµng vÉn ®îc hëng nh÷ng thuËn lîi vÒ ng©n quü nh ®i vay thùc sù… 1.1.2.3. Vai trß cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ: - TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. - Gãp phÇn æn ®Þnh vµ ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ - Ho¹t ®éng tÝn dông thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i - TÝn dông ng©n hµng cßn thóc ®Èy c¸c DN t¨ng cêng chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh doanh, gióp c¸c DN khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh vËy, tÝn dông ng©n hµng cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi. Nã gi¶i quyÕt m©u thuÉn néi t¹i cña nÒn kinh tÕ, t¹o nÒn t¶ng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng bÒn v÷ng. Tuy nhiªn ®Ó tÝn dông ng©n hµng cã thÓ ph¸t huy ®îc hÕt vai trß cña nã th× c¸c nhµ qu¶n lý Ng©n hµng còng nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý còng nh c¸c quy ®Þnh phï hîp, chÆt chÏ, vµ th«ng tho¸ng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¶ ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay tho¶ m·n ®îc nhu cÇu cña m×nh. 1.1.3. Ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, häat ®éng tÝn dông rÊt ®a d¹ng vµ phong phó víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. §Ó sö dông vµ qu¶n lý tÝn dông cã hiÖu qu¶ th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i tÝn dông. NHTM víi chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng vèn ®Î cho vay, do ®ã ph¶I tiÕn hµnh ph©n lo¹i tÝn dông ®Ó c©n ®èi gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn, tõ ®ã gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý, ®iÒu hµnh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra, viÖc ph©n lo¹i tÝn dông cßn t¹o tiÒn ®Ò gióp NH thiÕt lËp quy tr×nh tÝn dông thÝch hîp víi tõng ®èi tîng, ®ång thêi gióp NH n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông. NguyÔn ViÖt Anh 5 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi Cã rÊt nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó tiÕn hµnh ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng 1.1.3.1. Theo thêi h¹n tÝn dông: C¨n cø theo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia TÝn dông thµnh 3 lo¹i: -TÝn dông ng¾n h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n nhá h¬n 1 n¨m vµ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt tµm thêi vÒ vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. Nã bao gåm tÝn dông chiÕt khÊu, tÝn dông thÊu chi, tÝn dông øng tríc vµ tÝn dông bæ sung vèn lu ®éng. -TÝn dông trung h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m. Lo¹i tÝn dông nµy chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. Ngoµi ra, tÝn dông trung h¹n cßn lµ nguån h×nh thµnh vèn lu ®éng thêng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp. Nã bao gåm c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau: tÝn dông thùc hiÖn theo dù ¸n, tÝn dông hîp vèn, tÝn dông cho thuª tµi chÝnh. -TÝn dông dµi h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n >5 n¨m ®îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n, ®Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng (®êng x¸, bÕn c¶ng, s©n bay...), c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt víi qui m« lín. NghiÖp vô truyÒn thèng cña NHTM lµ cho vay ng¾n h¹n, nhng tõ n¨m 1970 trë l¹i ®©y c¸c NHTM chuyÓn sang kinh doanh tæng hîp vµ mét trong nh÷ng néi dung ®æi míi ®ã lµ n©ng cao tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n trong tæng sè d nî cña Ng©n Hµng. 1.1.3.2. Theo ®èi tîng tÝn dông: C¨n cø vµo h×nh thøc nµy, ngêi ta chia tÝn dông thµnh 2 lo¹i ®ã lµ: -TÝn dông vèn lu ®éng: lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cã thêi h¹n ng¾n thêng nhá h¬n 1 n¨m. §îc sö dông ®Ó h×nh thµnh vèn lu ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, cã nghÜa lµ cho vay bï ®¾p vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi. Nã bao gåm: cho vay dù tr÷ hµng ho¸, cho vay chi phÝ s¶n xuÊt, cho vay ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî díi h×nh thøc chiÕt khÊu k× phiÕu. -TÝn dông vèn cè ®Þnh: lµ h×nh thøc ®Çu t vèn cña ng©n hµng mµ chi phÝ ®Çu t g¾n liÒn víi TSC§, cã nghÜa lµ ®Çu t ®Ó mua s¾m TSC§, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kÜ thuËt, më réng s¶n xuÊt, x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh míi. 1.1.3.3.Môc ®Ých sö dông vèn: C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia tÝn dông thµnh 2 lo¹i: -TÝn dông s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸: lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông lÊy ®èi tîng thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ng©n hµng ®Ó lµm c¬ së cÊp NguyÔn ViÖt Anh 6 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi tÝn dông nh c¸c nhµ doanh nghiÖp, chñ thÓ kinh doanh ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. -TÝn dông tiªu dïng: lµ h×nh thøc cho vay ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng nh mua s¾m nhµ cöa, c¸c vËt dông ®¾t tiÒn vµ c¸c kho¶n cho vay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ th«ng thêng cña ®êi sèng th«ng qua viÖc ph¸t hµnh thÎ tÝn dông. 1.1.3.4. Møc ®é tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng: Theo c¨n cø nµy, tÝn dông ®îc chia lµm hai lo¹i. - TÝn dông cã b¶o ®¶m: Lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cã tµi s¶n hoÆc ngêi b¶o l·nh ®øng ra lµm ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay. H×nh thøc nµy ¸p dông ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã uy tÝn cao ®èi víi ng©n hµng, khi vay vèn ®ßi hái ph¶i cã b¶o ®¶m. B¶o ®¶m tÝn dông nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cña ngêi cho vay dùa trªn c¬ së thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n thuéc së h÷u cña ngêi ®i vay hoÆc b¶o l·nh cña bªn thø ba. - TÝn dông kh«ng cã b¶o ®¶m: lµ h×nh thøc tÝn dông kh«ng cã tµi s¶n hoÆc ngêi b¶o l·nh ®¶m b¶o cho kho¶n nî vay. Tuy nhiªn, kh¸ch hµng vay kh«ng cã b¶o ®¶m sÏ ®îc nhËn kho¶n vay khi héi tô ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau: + Cã uy tÝn víi tæ chøc tÝn dông cho vay trong viÖc sö dông vèn vay vµ tr¶ nî ®óng h¹n, ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i. + Cã dù ¸n ®Çu t, hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô kh¶ thi, cã kh¼ n¨ng hoµn tr¶ nî, hoÆc dù ¸n ®ã phôc vô an sinh x· héi cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi quy ho¹ch cña vïng, cña ngµnh vµ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña nhµ níc. + Cã kh¼ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî. + Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n theo yªu cÇu cña TCTD nÕu sö dông vèn vay kh«ng ®óng theo hîp ®ång tÝn dông, vµ chÊp nhËn tr¶ nî tríc h¹n nÕu kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n. 1.1.3.5. XuÊt xø tÝn dông: C¨n cø vµo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia tÝn dông thµnh 2 lo¹i: - TÝn dông trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông gi÷a ngêi cã tiÒn (hoÆc hµng ho¸) víi ngêi cÇn sö dông tiÒn (hoÆc hµng ho¸) ®ã, kh«ng cÇn th«ng qua mét TGTC nµo c¶. - Cho vay gi¸n tiÕp: Lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông th«ng qua mét TGTC nh NHTM hoÆc TCTD kh¸c b»ng viÖc mua l¹i c¸c giÊy tê cã gi¸ hoÆc c¸c chøng tõ nî ®· ph¸t sinh vµ cßn thêi h¹n thanh to¸n. §©y lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông ®îc ¸p dông phæ biÕn vµ chiÕm tû träng lín. NguyÔn ViÖt Anh 7 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi 1.2. ChÊt lîng tÝn dông: 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông: ChÊt lîng tÝn dông lµ mét kh¸i niÖm võa cô thÓ, võa trõu tîng, võa ®Þnh tÝnh, võa ®Þnh lîng, nã ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tho¶ m·n c¸c nh cÇu cña c¸c chñ thÓ tham gia vµo quan hÖ tÝn dông ng©n hµng. Nh÷ng chñ thÓ ®ã lµ: kh¸ch hµng, ng©n hµng cÊp tÝn dông vµ nÒn kinh tÕ x· héi nãi chung. §èi víi kh¸ch hµng cña ng©n hµng: Mét giao dÞch tÝn dông ®îc coi lµ chÊt lîng khi giao dÞch ®ã phï hîp víi môc ®Ých vµ yªu cÇu cña hä nh: thñ tôc cÊp tÝn dông nhanh chãng, kÞp thêi; l·i suÊt c¹nh tranh ®îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng t¹o nguån thu nhËp tr¶ nî gèc vµ l·i cña kh¸ch hµng; gi¶i ng©n ®óng tiÕn ®é; quy m« tÝn dông ®¸p øng nhu cÇu sö dông... §íi víi b¶n th©n ng©n hµng: Kho¶n tÝn dông ®îc coi lµ chÊt lîng khi ng©n hµng cã thÓ thu håi vèn gèc vµ l·i nh trong hîp ®ång tÝn dông hay kho¶n tÝn dông ®ã kh«ng cã rñi ro; quy m« tÝn dông vµ thêi h¹n trong hîp ®ång tÝn dông ph¶i phï hîp víi kh¶n n¨ng vµ tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng. §èi víi nÒn kinh tÕ: Ho¹t ®éng tÝn dông ®îc coi lµ cã chÊt lîng khi nã thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc: c©n b»ng cung cÇn trªn thÞ trêng tiÒn tÖ, phôc vô s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña nÒn kinh tÕ... 1.2.2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña NHTM: Cã thÓ nãi ng©n hµng vµ tÝn dông ng©n hµng lµ s¶n phÈm tÊt yÕu vµ v« cïng quan träng cña nÒn s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Cho tíi nay, khi nghiªn cøu vÒ c¬ cÊu kinh tÕ cña bÊt cø quèc gia nµo ngêi ta kh«ng thÓ kh«ng bá qua ng©n hµng – tæ chøc tµi chÝnh quan träng hµng ®Çu víi s¶n phÈm truyÒn thèng, chñ yÕu lµ tÝn dông. Nh chóng ta ®Òu biÕt, c¸c ng©n hµng lu«n bÞ kiÓm so¸t kh¾t khe bëi c¸c c¬ quan qu¶n lý cña chÝnh phñ. Bëi v×: - Ng©n hµng lµ n¬i tÝch tr÷ tiÕt kiÖm hµng ®Çu cña c«ng chóng, viÖc thÊt tho¸t c¸c kho¶n vèn nµy trong trêng hîp ng©n hµng ph¸ s¶n sÏ trë thµnh th¶m ho¹ cho c«ng chóng vµ suy tíi cïng lµ nÒn kinh tÕ. - Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng cã thÓ ¶nh hëng tíi t×nh h×nh kinh tÕ, tû lÖ viÖc lµm, l¹m ph¸t. Hai lý do nµy nãi lªn tÇm quan träng cña ng©n hµng vµ ho¹t ®éng tÝn dông. ViÖc n©ng cao chÊt lîng TD lµ ®ßi hái tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ vµ còng lµ nhu cÇu thiÕt thùc cña chÝnh c¸c NHTM. * §èi víi nÒn kinh tÕ chÊt lîng TD ngµy cµng ®îc quan t©m v×: - §¶m b¶o chÊt lîng TD lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng lµm tèt vai trß trung t©m thanh to¸n: khi chÊt lîng TD ®îc ®¶m b¶o sÏ t¨ng vßng quay vèn TD, víi mét khèi NguyÔn ViÖt Anh 8 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi lîng tiÒn nh cò cã thÓ thùc hiÖn sè lÇn giao dÞch lín h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm tiÒn trong lu th«ng, cñng cè søc mua cña ®ång tiÒn. - ChÊt lîng TD t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian tÝn dông trong nÒn kinh tÕ: TD lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ. T¨ng cêng chÊt lîng TD ®ång nghÜa víi gi¶m thiÓu l·ng phÝ vèn do kh«ng sö dông hÕt lîng tiÒn trong lu th«ng, ®iÒu hoµ vµ æn ®Þnh tiÒn tÖ. - ChÊt lîng TD gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, t¨ng trëng kinh tÕ vµ n©ng cao uy tÝn quèc gia: §ã lµ nhê kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña hÖ thèng ng©n hµng, khèi lîng tiÒn ®îc më réng khi ®i vµo lu th«ng cã quyÒn thanh to¸n nh c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c vµ cã thÓ ®îc chuyÓn thµnh tiÒn mÆt – ph¬ng tiÖn lu th«ng víi tÝnh láng cao nhÊt. ChÝnh bëi lÏ ®ã, TD lµ n¬i tiÒm Èn l¹m ph¸t. §¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM cung cÊp tæng ph¬ng tiÖn thanh to¸n phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, triÖt tiªu lîng tiÒn thõa, gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ vµ t¨ng cêng uy tÝn quèc gia b»ng viÖc ph¸t huy t¸c dông cña s¶n phÈm, dÞch vô trong t¬ng lai cña c¸c c«ng tr×nh ®Çu t. - TÝn dông lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng cña ®¶ng vµ nhµ níc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi theo ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa ph¬ng. B»ng viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c¸c ®èi tîng kinh tÕ, khu vùc kinh tÕ, kÕt hîp víi nguån vèn TD cïng c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n sÏ khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ tµi nguyªn, lao ®éng… ®Ó t¨ng c êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, cung cÊp ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, N©ng cao chÊt lîng TD lµ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c vïng trong c¶ níc, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. - ChÊt lîng TD gãp phÇn lµnh m¹nh ho¸ quan hÖ TD: Ho¹t ®éng TD ®îc më réng víi c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, ®¶m b¶o nguyªn t¾c cña TD, cho vay ®óng ®èi tîng, gi¶m thiÓu, ®i ®Õn xo¸ bá t×nh tr¹ng cho vay nÆng l·i hiÖn nay vµ diÔn ra phæ biÕn ë khu vùc n«ng th«n, miÒn nói. - Víi nh÷ng ý nghÜa to lín ®ã, ®Ó ho¹t ®éng tÝn dông cã chÊt lîng th× sù nç lùc cña riªng b¶n th©n NHTM th× vÉn cha ®ñ mµ cßn cÇn cã sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ cïng c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp vµ sù phèi hîp nhÞp nhµng cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh. * §èi víi mçi NHTM, chÊt lîng TD lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng ®ã. Bëi lÏ: + ChÊt lîng TD lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô cña c¸c NHTM. Sù phong phó vµ chÊt lîng cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô tèt sÏ t¹o nh÷ng Ên tîng ®Ñp vÒ ng©n hµng, t¹o uy tÝn cho ng©n hµng. §ã lµ c¬ së ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng, t¨ng vßng quay vèn tÝn dông. NguyÔn ViÖt Anh 9 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi + ChÊt lîng TD gia t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña chÝnh ng©n hµng th«ng qua viÖc gi¶m chi phÝ nghiÖp vô, chi phÝ qu¶n lý vµ c¸c chi phÝ kh¸c. + ChÊt lîng TD c¶i thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña ng©n hµng, t¹o thÕ m¹nh cho ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh. + ChÊt lîng TD cñng cè mèi quan hÖ x· héi cña ng©n hµng. Tõ nh÷ng lîi Ých nh vËy cã thÓ thÊy r»ng viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng TD lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan. 1.2.3. Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña c¸c NHTM: ChÊt lîng TD lµ vÊn ®Ò quan träng song còng v« cïng phøc t¹p; nã võa trõu tîng võa cô thÓ, ®îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt: Sau ®©y lµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng TD. 1.2.3.1. C¸c chØ tiªu vÒ phÝa kh¸ch hµng: * ChØ tiªu ®Þnh tÝnh: - Sù ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý, kinh tÕ, kü thuËt cña dù ¸n sö dông vèn vay. - TÝnh kh¶ thi cña dù ¸n kinh doanh. - Dù ¸n cã môc ®Ýnh vµ kÕ ho¹ch tr¶ nî râ rµng, sñ dông vèn ®óng yªu cÇu. - Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ trung thùc ®èi víi kho¶n vay. - N¨ng lùc, kinh nghiÖm qu¶n lý, søc m¹nh thÞ trêng cña kh¸ch hµng. * ChØ tiªu ®Þnh lîng: - Thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng dù kiÕn. - Dßng tiÒn t¹o ra tõ doanh thu b¸n hµng. - Lîi nhuËn ®Ó l¹i cho chñ thÓ vay vèn. 1.2.3.2: C¸c chØ tiªu vÒ phÝa ng©n hµng: * ChØ tiªu ®Þnh tÝnh: - ViÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c: sö dông vèn ®óng môc ®Ých, hoµn tr¶ tiÒn vay ®Çy ®ñ ®óng h¹n: cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n. - TÝnh ®Çy ®ñ x¸c thùc cña hå s¬ cho vay. * ChØ tiªu ®Þnh lîng: a. ChØ tiªu tæng d nî: Tæng d nî = D nî cho vay (ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n). §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh khèi lîng tiÒn ng©n hµng cÊp cho nÒn kinh tÕ t¹i mét thêi ®iÓm, tæng d nî thÊp chøng tá ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng kÐm, kh«ng cã kh¼ n¨ng më réng kh¸ch hµng, më réng thÞ phÇn. Song chØ tiªu nµy cao th× cha h¼n chÊt lîng kho¶n vay tèt v× nã cßn phô thuéc vµo kh¼ n¨ng thu håi vèn cña ng©n hµng. NguyÔn ViÖt Anh 10 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi b. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn vay: HiÖu suÊt sö dông vèn cña Ng©n hµng ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Tæng d nî cho vay H= *100% Tæng nguån vèn huy ®éng Trong ®ã: H lµ hiÖu suÊt sö dông vèn §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m«, kh¼ n¨ng tËn dông nguån vèn trong cho vay cña c¸c NHTM, nã cho ta biÕt trong mét ®ång vèn huy ®éng ®îc th× bao nhiªu ®ång ®îc sö dông trong cho vay. ChØ tiªu nµy cµng cao th× ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. c. ChØ tiªu vßng quay vèn tÝn dông: ChØ tiªu nµy thêng ®îc c¸c NHTM tÝnh to¸n hµng n¨m ®Ó ®¸nh gi¸ kh¼ n¨ng tæ chøc qu¶n lý vèn tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gi¶i quyÕt hîp lý gi÷a 3 lîi Ých: Nhµ níc, kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Vßng quay vèn tÝn dông ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Doanh sè thu nî Vßng quay vèn tÝn dông = D nî b×nh qu©n HÖ sè nµy cµng lín cµng tèt v× ®iÒu ®ã thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thu nî cña ng©n hµng vµ chøng tá nguån vèn cña ng©n hµng ®· ®Çu t cã hiÖu qu¶. Ngîc l¹i, hiÖu sè nµy nhá chøng tá viÖc thu nî cña ng©n hµng lµ kÐm. d. ChØ tiªu nî qu¸ h¹n: Nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî mµ mét phÇn hoÆc toµn bé nî gèc vµ (hoÆc) l·i ®· qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n = ______________ x100% Tæng d nî C¸c kho¶n nî ®îc coi lµ nî qu¸ h¹n ®îc quy ®Þnh theo QuyÕt ®Þnh 18/2007/Q§-NHNN, ®îc ph©n thµnh 5 nhãm nî: Nî ®ñ tiªu chuÈn, Nî cÇn chó ý, Nî díi tiªu chuÈn, Nî nghi ngê, Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn. ChØ tiªu nî qu¸ h¹n ph¶n ¸nh tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a kho¶n d nî tÝn dông ®îc cÊp ra nhng kh«ng thu håi ®îc mét phÇn hoÆc toµn bé nî gèc vµ (hoÆc) l·i khi ®Õn h¹n so víi tæn d nî tÝn dông cña NH t¹i mét thêi ®iÓm. §Ó ®¸nh gi¸, xem xÐt chÊt lîng tÝn dông cña mét NH th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i xem xÐt ®Õn nî qu¸ h¹n cña NH ®ã. Tû lÖ nî qu¸ h¹n tû lÖ nghÞch víi chÊt lîng tÝn dông cña NH. Tû lÖ nî qu¸ h¹n cµng thÊp th× chÊt lîng tÝn dông cµng cao vµ ngîc l¹i. C¸c NH lu«n ®Æt môc tiªu kh«ng cã nî qu¸ h¹n nhng thùc tÕ ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy lµ kh«ng thÓ. Tuy nhiªn, sö dông chØ tiªu nµy c¸c NH cÇn ph¶i thËn träng x¸c ®Þnh trong viÖc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo lµ nî qu¸ h¹n. NguyÔn ViÖt Anh 11 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi e. Tû lÖ nî xÊu: Nî xÊu Tû lÖ nî xÊu = _____________ x 100% Tæng d nî Nî xÊu Tû lÖ nî xÊu = _____________ x 100% Nî qu¸ h¹n Nî xÊu cña NH bao gåm c¸c kho¶n nî tõ nhãm 3 ®Õn nhãm 5. Cã thÓ thÊy rñi ro ®èi víi kho¶n nî xÊu cña NH lµ rÊt cao, kh¶ n¨ng thu håi vèn cña NH lµ t¬ng ®èi khã vµ g©y thiÖt h¹i lín cho NH. Tû lÖ nî xÊu cho thÊy trong tæng d nî tÝn dông hay trong tæng nî qu¸ h¹n cña NH th× cã bao nhiªu phÇn tr¨m lµ nî xÊu. Mét NH cã tû lÖ nî xÊu cao chøng tá chÊt lîng tÝn dông cña NH nµy thÊp. NH cÇn ph¶i xem xÐt l¹i toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp, tr¸nh nh÷ng tæn thÊt cã thÎ x¶y ra ®èi víi NH. f. Tû lÖ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi: Nî nhãm 5 Tû lÖ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi = ____________ Tæng d nî Nî nhãm 5 TûlÖ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi = ____________ Nî qu¸ h¹n Nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi chÝnh lµ c¸c kho¶n nî thuéc nhãm 5. Tû lÖ nµy cho thÊy trong tæng d nî hoÆc nî qu¸ h¹n cña NH cã bao nhiªu phÇn tr¨m cã thÓ bÞ mÊt vèn. Mét NH lu«n ®Æt ra môc tiªu kh«ng cã nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy rÊt khã thùc hiÖn do ho¹t ®éng tÝn dông lu«n tiÒm Èn nh÷ng rñi ro kh«ng thÓ lêng tríc ®îc. Tû lÖ nµy cµng cao th× chÊt lîng tÝn dông NH cµng thÊp, tæn thÊt ®èi víi NH cµng cao. g. Tû lÖ trÝch lËp dù phßng rñi ro: Sè tiÒn trÝch lËp quü phßng ngõa rñi ro Tû lÖ trÝch lËp = ____________________________________ Tæng d nî Dù phßng rñi ro gåm: dù phßng cô thÓ vµ dù phßng chung. Tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ ®èi víi nî tõ nhãm 1 ®Õn 5 lÇn lît lµ: 0%, 5%, 20%, 50% vµ 100%. C¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn viÓctÝch lËp vµ duy tr× dù phßng chung b»ng 0,75% tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî tõ nhãm 1 ®Õn 4. Tû lÖ trÝch lËp quü phßng ngõa rñi ro cña NH cµng cao hay sè tiÒn trÝch lËp quü dù phßng rñi ro cµng chiÕm tû lÖ lín trong tæng d nî cña NH chøng tá chÊt lîng tÝn dông cña NH cµng thÊp v× tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ chØ tÝnh dùa trªn dù nî tõ nhãm 2 ®Õn nhãm 5. Ngoµi ra, NHNN cßn qui ®Þnh c¸c chØ tiªu cã tÝnh chÊt b¾t buéc ®èi víi c¸c NHTM nh thñ tôc, hå s¬ vay vèn, thêi gian tèi ®a ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®èi víi mét NguyÔn ViÖt Anh 12 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi kho¶n vay, biªn ®é tèi ®a, tèi thiÓu l·i suÊt cho vay so víi møc l·i suÊt c¬ b¶n, tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu ... ViÖc ¸p dông hÖ thèng c¸c chØ tiªu nµy vµo xem xÐt chÊt lîng TD yªu cÇu tÝnh to¸n, ph©n tÝch trªn c¶ hai mÆt lµ ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng; ®¸nh gi¸ trªn quan ®iÓm cña c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng; trªn ®¶m b¶o lîi nhuËn cña b¶n th©n ng©n hµng vµ lîi Ých x· héi. Thùc hiÖn ®iÒu nµy sÏ gióp x¸c ®Þnh chÊt lîng TD mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. 1.2.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông: NHTM lµ mét chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng cña nã cã ¶nh hëng ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ; chÝnh trÞ-x· héi. Do ®ã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña hÖ thèng tµi chÝnh; tiÒn tÖ quèc gia lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ®ã. §Ó n©ng cao uy tÝn cña m×nh th× b¶n th©n mçi ng©n hµng ph¶i quan t©m ®Õn tõng mÆt nghiÖp vô nhÊt lµ vÊn ®Ò chÊt lîng tÝn dông- mét vÊn ®Ò mµ hiÖn nay ®ang ®îc sù quan t©m cña nhiÒu cÊp, bé, ngµnh. V× vËy viÖc xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông lµ cÇn thiÕt. Nã bao gåm nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan. 1.2.4.1. Nh©n tè kh¸ch quan: * Nh©n tè thuéc vÒ chÝnh s¸ch, c¬ chÕ: Ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung, ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng chÞu sù kiÓm so¸t kh¾c khe cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. Bëi lÏ sù ®æ bÓ cña mét ng©n hµng g©y th¶m ho¹ cho c¶ nÒn kinh tÕ h¬n lµ sù ph¸ s¶n cña mét doanh nghiÖp. C¸c chÝnh s¸ch nµy t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn NH vµ kh¸ch hµng cña NH, do ®ã t¸c ®éng lín ®Õn tÝn dông cña NH. * M«i trêng kinh tÕ: Ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lu«n cã quan hÖ mËt thiÕt víi nÒn kinh tÕ. Tõng giai ®o¹n vµ biÕn cè kinh tÕ: l¹m ph¸t, suy tho¸i hay t¨ng trëng kinh tÕ, thay ®æi chÝnh s¸ch thuÕ, tû gi¸...®Òu cã nh÷ng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng. * M«i trêng chÝnh trÞ - x· héi: T×nh h×nh chÝnh trÞ mét quèc gia sÏ t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ-x· héi. Sù v÷ng m¹nh cña mét níc sÏ gãp phÇn cñng cè søc mua ®ång tiÒn cña níc ®ã, thóc ®Èy xuÊt khÈu vµ më réng giao lu hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. Tõ ®ã nhu cÇu ®Çu t, më réng qui m« ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ t¨ng lªn vµ thóc ®Èy lu th«ng tiÒn tÖ. Ngîc l¹i, khi chÝnh trÞ cña mét níc bÊt æn, chiÕn tranh, c«ng kÝch sÏ lµm ho¹t ®éng s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh bÞ gi¶m sót, doanh nghiÖp ph¸ s¶n kh«ng tr¶ ®îc nî ng©n hµng. Ngoµi ra, ®¹o ®øc, tËp qu¸n thãi quen vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña kh¸ch hµng NguyÔn ViÖt Anh 13 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi còng ¶nh hëng kh«ng nhá tíi chÊt lîng kho¶n vay. * M«i trêng tù nhiªn: Nh÷ng biÕn ®éng bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra trong m«i trêng tù nhiªn nh: thiªn tai, dÞch ho¹ ... lµm ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng SXKD cña kh¸ch hµng tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng, cã thÓ lµm cho ng©n hµng kh«ng thÓ thu håi vèn. 1.2.4.2. Nh©n tè chñ quan: * ChÝnh s¸ch tÝn dông: ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n chi phèi viÖc khuyÕch tr¬ng hay h¹n chÕ tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu kinh doanh cña mçi ng©n hµng. Cã thÓ nãi, chÝnh s¸ch TD lµ kim chØ nam ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng tÝn dông ®i ®óng híng, nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét kÕ ho¹ch. ChÊt lîng tÝn dông phô thuéc vµo viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông cña NHTM cã ®óng ®¾n hay kh«ng. * C«ng t¸c tæ chøc vµ chÊt lîng nh©n sù cña ng©n hµng: C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng ®ßi hái ph¶i ®îc s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc, hîp lý, ®¶m b¶o sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban vµ trong toµn hÖ thèng ng©n hµng còng nh gi÷a ng©n hµng víi c¸c c¬ quan kh¸c nh tµi chÝnh, ph¸p lý… Nh vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gióp ng©n hµng theo dâi s¸t sao c¸c kho¶n cho vay còng nh c«ng t¸c huy ®éng vèn. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tÝn dông lµnh m¹nh vµ qu¶n lý hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vay. * Quy tr×nh tÝn dông: ChÊt lîng tÝn dông cã ®îc ®¶m b¶o hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vµo viÖc cã thùc hiÖn tèt c¸c bíc trong qui tr×nh tÝn dông kh«ng. ViÖc x©y dùng qui tr×nh tÝn dông hîp lý sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh»m gi¶m thiÓu rñi ro vµ n©ng cao doanh lîi. H¬n n÷a qui tr×nh tÝn dông chÝnh lµ c¬ së ®Ó kiÓm so¸t tiÕn tr×nh cÊp tÝn dông vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch tÝn dông cho phï hîp víi thùc tiÔn. Do ®ã ®Ó ra ®îc quyÕt ®Þnh tÝn dông ®óng ®¾n, tiÕt kiÖm thêi gian, chi phÝ cho ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ®¶m b¶o an toµn vèn trong kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®ßi hái ng©n hµng ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt qui tr×nh cho vay vèn. * KiÓm so¸t néi bé : Lµ viÖc theo dâi, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô ng©n hµng ®Ó cã nh÷ng th«ng tin thêng xuyªn vÒ t×nh h×nh tÝn dông qua ®ã ph¸t hiÖn c¸c vi ph¹m ph¸p luËt, NguyÔn ViÖt Anh 14 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi qui chÕ, thÓ lÖ, chÝnh s¸ch, nguyªn t¾c cho vay ®Ó ®a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. ChÊt lîng tÝn dông phô thuéc vµo møc ®é ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c sai sãt ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét kho¶n tÝn dông. * HÖ thèng th«ng tin tÝn dông: YÕu tè nµy cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt lîng tÝn dông. Nhê cã th«ng tin tÝn dông mµ c¸n bé ng©n hµng cã thÓ ph©n tÝch kh¶ n¨ng hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng cña kh¸ch hµng vÒ sö dông vèn còng nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay ng©n hµng. Th«ng tin tÝn dông gãp phÇn ng¨n chÆn nh÷ng kho¶n cho vay chÊt lîng kh«ng tèt ngay tõ khi cha x¶y ra. Th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sÏ gióp ng©n hµng ®¸nh gi¸ ®óng vÒ kh¸ch hµng, tr¸nh ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh sai lÇm, lµm mÊt c¬ héi kinh doanh cña ng©n hµng vµ cña c¶ kh¸ch hµng. Tãm l¹i, tuú tõng ®iÒu kiÖn mµ c¸c nh©n tè nµy cã ¶nh hëng kh¸c nhau ®Õn chÊt lîng tÝn dông. Song chóng ta cÇn ph¶i n¾m b¾t ®îc nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng chñ yÕu ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cho phï hîp tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, uy tÝn cña ng©n hµng m×nh gióp cho ng©n hµng cã thÓ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An b×nh chi nh¸nh hµ néi NguyÔn ViÖt Anh 15 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi 2.1. Giíi thiÖu vÒ ABBank Hµ Néi: 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Ng©n hµng TMCP An B×nh ®îc thµnh lËp vµo th¸ng 4 n¨m 1993 víi vèn ®iÒu lÖ lµ 1 tû ®ång. Sau h¬n 15 n¨m ph¸t triÓn vµ trëng thµnh, ®Õn nay Ng©n hµng An B×nh lµ mét trong c¸c ng©n hµng cæ phÇn hµng ®Çu vµ lµ 1 trong 10 ng©n hµng cã vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt ViÖt Nam. Víi vèn ®iÒu lÖ ®¹t trªn 2.700 tû ®ång, m¹ng líi gåm gÇn 70 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch, tr¶i dµi réng kh¾p 28 tØnh thµnh trªn toµn quèc, ABBank ®ang phôc vô hµng ngµn doanh nghiÖp vµ hµng v¹n kh¸ch hµng c¸ nh©n. Tæng tµi s¶n, doanh thu, lîi nhuËn cña ABBank ®· t¨ng trëng liªn tôc h¬n 300% trong 2 n¨m gÇn ®©y. ABBank HN ®îc thµnh lËp trªn c¬ së n©ng cÊp §iÓm giao dÞch Hµ Néi thµnh chi nh¸nh Hµ Néi, ®îc thµnh lËp vµo th¸ng 1 n¨m 2006, vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ 23/2/2006, hiÖn cã trô së t¹i 101 L¸ng H¹- QuËn §èng §a – Hµ Néi. ViÖc n©ng cÊp §iÓm giao dÞch Hµ Néi thµn chi nh¸nh Hµ Néin ngoµI yÕu tè chuyÓn ®æi m« h×nh tõ Ng©n hµng TMCP n«ng th«n lªn Ng©n hµng TMCP ®« thÞ cña ABBank, cßn mang ý nghÜa chiÕn lîc rÊt lín: §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ABBank t¹i khu vùc miÒn B¾c, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ hîp t¸c víi EVN; ®ång thêi x©y dung chi nh¸nh m« h×nh kiÓu mÉu víi ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp, quy tr×nh, quy chÕ theo tiªu chuÈn, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ nh©n réng, ph¸t triÓn trªn toµn hÖ thèng ABBank. §©y lµ kú väng cña H§QT vµ Ban ®IÒu hµnh cña ABBank ®ång thêi còng lµ 1 tr¸ch nhiÖm hÕt søc nÆng nÒ cña Chi nh¸nh Hµ Néi. ABBank Hµ Néi lµ Ng©n Hµng cÊp I, míi thµnh lËp 3 n¨m nhng ng©n hµng ®· thÓ hiÖn lµ mét chi nh¸nh cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, víi quy m« ®Çy ®ñ c¸c phßng ban chøc n¨ng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng An B×nh. HiÖn nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i, cã thÓ nãi lµ rÊt næi bËt, lu«n ®æi míi vµ trë thµnh trung t©m thùc sù cña nÒn kinh tÕ, ABBank Hµ Néi ®· t×m ra mét con ®êng ®i ®óng ®¾n cho riªng m×nh víi hai yªu cÇu ®Æt lªn hµng ®Çu lµ an toµn vèn vµ lîi nhuËn hîp lý ®i ®«i víi viÖc gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc: M« h×nh tæ chøc cña ABBank HN ®îc x©y dung theo m« h×nh hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng, theo híng ®æi míi vµ tiªn tiÕn, phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®IÓm ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Chi nh¸nh ho¹t ®éng díi sù ®iÒu hµnh cña Ban l·nh ®¹o gåm 1 Gi¸m §èc vµ 3 Phã Gi¸m §èc phô tr¸ch c¸c m¶ng c«ng viÖc kh¸c nhau. Bé m¸y hµnh chÝnh cña ABBank HN ®îc tæ chøc thµnh 13 phßng ban, 2 trung t©m, víi 15 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch trùc thuéc, víi quy ®Þnh râ rµng cô thÓ vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. C¸c phßng ban nghiÖp vô gåm cã: NguyÔn ViÖt Anh 16 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi - Phßng kÕ ho¹ch vµ nguån vèn Phßng quan hÖ kh¸ch hµng c¸ nh©n Phßng quan hÖ kh¸ch hµng doanh nghiÖp Phßng ®Çu t tµi chÝnh Phßng kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé Phßng kinh doanh tiÒn tÖ ngo¹i hèi Phßng kÕ to¸n, kiÓm to¸n Phßng qu¶n lý rñi ro Phßng marketing Phßng kho quü Phßng c«ng nghÖ th«ng tin Phßng nh©n sù Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Trung t©m thanh to¸n Quèc tÕ Trung t©m thÎ NguyÔn ViÖt Anh 17 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi C¬ cÊu bé m¸y cña ABBank Hµ Néi: Ban Gi¸m §èc Phßng kÕ ho¹ch vµ nguån vèn Phßng QHKH c¸ nh©n 15 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch Phßng ®Çu t tµi chÝnh Phßng QHKH doanh nghiÖp Trung t©m thanh to¸n Quèc tÕ Phßng kÕ to¸n kiÓm to¸n Phßng kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé Trung t©m thÎ Phßng kinh doanh tiÒn tÖ ngo¹i hèi Phßng qu¶n lý rñi ro Phßng marketing Phßng c«ng nghÖ th«ng tin Phßng kho quü Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng nh©n sù 2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ABBANK chi nh¸nh Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua: 2.2.1. VÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn: B¶ng 1: T×nh h×nh huy ®éng vèn N¨m 2006 NguyÔn ViÖt Anh N¨m 2007 18 (§¬n vÞ: triÖu ®ång) N¨m 2008 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi ChØ tiªu Tæng vèn huy ®éng TiÒn göi: - TCKT - D©n c TiÒn göi, vay TCTD vµ nguån kh¸c: Theo lo¹i tiÒn: - VN§ - Ngo¹i tÖ (quy ®æi) Theo thêi gian: - Kh«ng k× h¹n - Cã k× h¹n Sè d Sè d T¨ng trëng Sè d T¨ng trëng 748.725 2.792.491 +272,97% 4.467.986 +60,00% 617.942 538.744 79.198 1.531.560 855.615 675.954 +147,85% +58,82% +753,50% 2.582.363 1.631.566 950.797 +68,61% +90,69% +40,66% 130.783 1.260.931 +864,14% 1.885.623 +49,64% 606.601 142.124 1.665.132 1.127.359 +174,50% +693,22% 3.003.065 1.664.921 +80,35% +47,68% 328.216 420.509 1.023.273 1.769.218 +211,77% +320,73% 1.390.525 3.077.461 +35,89% +73,95% TÝnh ®Õn hÕt 31/12/2008, tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ®¹t 4.467.986 triÖu ®ång, t¨ng 60% so víi cïng kú n¨m tríc. So víi n¨m 2007 th× cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng mÆc dï vÉn t¨ng lªn, nhng tèc ®é t¨ng trëng ®· chËm. l¹i. Ph©n tÝch nguån vèn theo ®èi tîng huy ®éng cã thÓ thÊy tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi, vay TCTC, nguån kh¸c tiÕp tôc chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng nguån vèn huy ®éng. Trong khi nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ tiÕp tôc t¨ng (90,69% n¨m 2008, so víi 58,82% n¨m 2007) th× nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi, vay vµ nguån kh¸c l¹i gi¶m mét c¸ch t¬ng ®èi (49,64% n¨m 2008, so víi 864,14% n¨m 2007). §ã lµ do trong n¨m 2008, thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ nãng cha tõng thÊy trong lÞch sö nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, vèn VN§ khan hiÕm. Trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng hÇu nh chØ cã ngêi vay mµ kh«ng cã ngêi cho vay. Lóc nµy l·i suÊt ng©n hµng t¨ng lªn chãng mÆt, chØ trong mét tuÇn mµ c¸c NHTM ®Òu ®iÒu chØnh l·i suÊt tíi 2 ®Õn 3 lÇn vµ ®iÒu chØnh c¸c kú l·i suÊt tr¸i víi th«ng lÖ lµ c¸c kú h¹n cµng ng¾n ngµy th× møc l·i suÊt cµng cao. Ph©n tÝch t×nh h×nh huy ®éng vèn theo lo¹i tiÒn ta thÊy tû träng tiÒn göi VN§ cã xu híng ngµy t¨ng lªn trong c¬ cÊu tæng huy ®éng: tõ 59,63% n¨m 2007 lªn 67,21% n¨m 2008. Nguyªn nh©n lµ do trong 2 n¨m 2007 vµ 2008, ®ång USD mÊt gi¸ so víi c¸c ®ång ngo¹i tÖ kh¸c, do ®ã ngêi d©n cã xu híng chuyÓn tõ dù tr÷ tiÒn göi b»ng USD sang tiÒn göi b»ng VN§. Huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi bÊt cø ng©n hµng nµo. Vèn quyÕt ®Þnh quy m« ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n NguyÔn ViÖt Anh 19 Líp NHA-K8 Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHTMCP An B×nh chi nh¸nh Hµ Néi hµng; quyÕt ®Þnh n¨ng lùc c¹nh tranh; quyÕt ®Þnh n¨ng lùc thanh to¸n vµ ®¶m b¶o uy tÝn cña ng©n hµng trªn th¬ng trêng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng, trong 3 n¨m qua, nguån vèn huy ®éng cña ABBank HN mÆc dï tèc ®é t¨ng trëng gÇn ®©y cã chËm l¹i so víi n¨m tríc nhng vÉn t¨ng trëng m¹nh, ®¸p øng ®Çy ®ñ vèn vµ t¹o thÕ chñ ®éng cho ph¸t triÓn kinh doanh cña chi nh¸nh. 2.2.2. Ho¹t ®éng cho vay: Còng nh mäi ng©n hµng kh¸c, ABBank HN còng thùc hiÖn chøc n¨ng chÝnh cña m×nh lµ ®i vay vèn tõ nÒn kinh tÕ ®Ó cho vay. §iÒu nµy cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt x· héi ®ã lµ t¸i s¶n xuÊt x· héi; ®èi víi ng©n hµng ho¹t ®éng cho vay kh«ng chØ cã ý nghÜa sèng cßn mµ nã ph¶n ¸nh kh¼ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn cho ng©n hµng. X¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng ®ã, chi nh¸nh tiÕp tôc tËp trung ®Çu t cho kh¸ch hµng truyÒn thèng ®ång thêi tÝch cùc thùc hiÖn c«ng t¸c më réng thÞ phÇn, chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, tiÕp cËn nhiÒu dù ¸n kh¶ thi do vËy ®· ®a d nî cho vay t¨ng trëng nhanh ®i ®«i víi n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, gi¶m thiÓu ®îc rñi ro. Trong bèi c¶nh m«i trêng ®Çu t hÕt søc khã kh¨n nh hiÖn nay, chi nh¸nh ®· triÓn khai ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p, chñ ®éng b¸m s¸t c¸c DN, ph©n tÝch kÜ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ dù ®o¸n nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ n¶y sinh ®Ó h¹n chÕ rñi ro ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng vay vèn gióp hä ®Çu t ®óng híng, th¸o gì khã kh¨n trong SXKD. B¶ng 2: Tèc ®é t¨ng trëng d nî cña ABBank HN (§¬n vÞ: TriÖu ®ång) N¨m D nî 2005 2006 2007 (1) (2) (3) So s¸nh (2)/(1) TuyÖt ®èi So s¸nh (3)/(2) T¬ng ®èi TuyÖt ®èi T¬ng ®èi 452.372 2.743.254 4.004.712 +2.290.882 +506,42% +1.261.458 +45.98% NguyÔn ViÖt Anh 20 Líp NHA-K8
- Xem thêm -