Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khuôn mẫu chính xác và máy cnc

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh- ngµy nay, c¸c c«ng ty th-êng cã nhiÒu c¬ héi, còng nh- nhiÒu th¸ch thøc, ph¶i ®èi ®Çu víi c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt, do vËy ph¶i biÕt tËn dông c¸c c¬ héi vµ v-ît qua c¸c thö th¸ch ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých tèi cao cña m×nh lµ lîi nhuËn, b»ng c¸ch th«ng qua qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu vÒ hµng hãa dÞch vô cho x· héi ®Ó t×m kiÕm sù chªnh lÖch gi÷a kÕt qu¶ kinh doanh vµ chi phÝ s¶n xuÊt bá ra( chÝnh lµ lîi nhuËn). Muèn ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi ®a, ng-êi ta cÇn quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó lµm ®-îc ®iÒu ®ã ta ph¶i ®i s©u ph©n tÝch nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ tõng chØ tiªu kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ m¸y CNC ®· gióp em n¾m ®-îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®iÒu hµnh qu¶n lý mét ngµnh chuyªn m«n vµ t×m hiÓu, ®èi chiÕu víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc trªn gi¶ng ®-êng §¹i Häc víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty. Qua ®ã ®i s©u vµo ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tõ nhËn thøc ®ã em nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ m¸y CNC“. C¬ cÊu cña luËn v¨n nh- sau:  Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty  Ch-¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.  Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý Doanh NghiÖp còng nh- sù gióp ®ì cña Ban gi¸m ®èc cïng tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, em ®· hiÓu râ tÇm quan träng cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ph¹m vi kh¸ réng lín, phøc t¹p vµ do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cßn nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« cïng c« chó trong c«ng ty ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung Ch-¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty A: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¬ khÝ ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n-íc vµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ c¸c s¶n phÈm m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao víi ®é chÝnh x¸c tuyÖt ®èi.Vì vậy mµ C«ng ty cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ M¸y CNC ®-îc ra ®êi, s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc sö dông trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng. KÓ tõ khi ra ®êi ®Õn nay c«ng ty ®· cã thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng ®-îc më réng, kh«ng chØ ë ph¹m vi trong n-íc mµ cßn xuÊt khÈu sang n-íc ngoµi nh- Hµn Quèc, LiB¨ng… Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn Khuôn Mẫu ChÝnh X¸c vµ M¸y CNC. Tªn giao dÞch:The Precision Tools and CNC Machine JSC ViÕt t¾t: PTMJSC Trô së chÝnh: Kim Lũ - §¹i Kim - Hoµng Mai - Hµ Néi. §iÖn tho¹i: (84.4) 8554589 - 8554591 - 5595632 Fax: (84.4) 8554590 Email: PTPJCS @ hn.vn.n.vn. Website: www.PTM.vn-www.PTmjsc.com. Ngµy thµnh lËp: 09/03/2001 M· sè ®ang ký kinh doanh: 0103000269 M· sè thuÕ: 010111 6000-1 Tµi kho¶n 710B - 12718 Ng©n hµng C«ng Th-¬ng §èng §a. Vèn ®iÒu lÖ: 15. 000.000.000 VN§. Tång diÖn tÝch:9 460 m2 I- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn khu«n mÉu chÝnh x¸c vµ m¸y CNC lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n mÉu, s¶n phÈm khu«n mÉu chÝnh x¸c ®-îc sö dông trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng, nh- khu«n Ðp phun, khu«n thæi, khu«n ®óc ¸p lùc cao, khu«n ®ét giËp kim lo¹i. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n mÉu c«ng ty cßn chuyªn vÒ chÕ t¹o m¸y CNC – m¸y CNC lµ mét s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö c«ng nghÖ cao, c¾t kim läai b»ng hÖ thèng tù ®éng ®iÒu khiÓn ®-îc thiÕt kÕ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nh®ãng tµu, gia c«ng kim lo¹i.Bên cạnh đó ngành nhựa cũng có uy tín trên thị trường ,thường xuyên cung cấp cho các công ty Vital,LG-MECA Elẻctoníc… + C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu. - ThiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu chÝnh x¸c cho ngµnh nhùa. - ThiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu cho ngµnh gia c«ng kim lo¹i. - S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng tÊm èp t-êng nh«m nhùa Compozit. - S¶n xuÊt chÕ t¹o m¸y c¾t kim lo¹i d¹ng tÊm b»ng Gas - Oxy ®iÒu khiÓn CNC. - Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc chuyªn dïng, m¸y c«ng cô cho c¸c dù ¸n. II. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. 1. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp cña C«ng ty cæ phÇn Khu«n MÉu ChÝnh X¸c vµ M¸y CNC ®ang ¸p dông lµ c¬ cÊu phæ biÕn hiÖn nay (trùc tuyÕn chøc n¨ng) theo c¬ cÊu nµy, ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®-îc sù gióp søc cña tËp thể cán bộ công nhân viên cấp dưới, l·nh ®¹o chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp d-íi. Ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp. ViÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ thÞ vÉn theo tuyÕn ®· quy ®Þnh, ng-êi l·nh ®¹o ë c¸c bé phËn chøc n¨ng (phßng, ban chuyªn m«n) c¸c bé phËn chøc n¨ng cã nhiÖm vô nghiªn cøu, chuÈn bÞ quyÕt ®Þnh cho ban l·nh ®¹o cấp cao của c«ng ty (Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc). Dưới đây là cơ cÊu tổ chức điều hành của Công ty cổ phần Khuôn Mẫu Chính Xác và Máy CNC. + Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty theo quy ®Þnh nhµ n-íc, ph¸p luËt, ®øng ®Çu lµ chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ.Hội đồng quản trị thường nhóm họp để đưa ra các quyết định liên quan đến kết quả 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoạt động kinh doanh của công ty ,như đề ra chiến lược và định hướng cho quá trình phát triển lâu dài của công ty. + Ban kiÓm so¸t c«ng ty. Ban kiÓm so¸t cã 4 thµnh viªn gåm tr-ëng ban lµ uû viªn héi ®ång qu¶n trÞ vµ 3 thµnh viªn gióp viÖc. Thµnh viªn ban kiÓm so¸t do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm,có nhiệm vụ kiểm tra ,giám sát, đôn đốc và truyền đạt các quyết định của hội đồng quản trị công ty. + Gi¸m ®èc.Lµ ng-êi ®-îc héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty giao nhiÖm vô qu¶n lÝ chung c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ. Gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®iÒu hµnh qu¶n lÝ c«ng ty, trực tiếp quản lý các phó giám đốc. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh:Chịu trách nhiệm về quản trị nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty được đều đặn tránh gián đoạn do thiếu nguyên vật liệu và tồn kho sản phẩm. + Phó giám đốc sản xuất:Chịu trách nhiệm về kiểm tra bảo đảm hoàn thành kế hoặch sản xuất,thực hiện an toàn sản xuất,an toàn lao động,bảo dưỡng máy móc , đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân. + Phó giám đốc tài chính:Chịu trách nhiệm về tình hình tài chính, đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và quản lý nguồn nhân lực,bảo đảm đủ số công nhân viên cho sản xuất kinh doanh. + Phßng kinh doanh:Lµ ®¬n vÞ gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh doanh. Nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vµ c¸c chiÕn l-îc tiªu thô s¶n phÈm trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. + Phòng marketing:Tæ chøc thùc hiÖn ®iÒu tra thÞ tr-êng,tiếp thị sản phẩm tham m-u gióp Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®æi míi s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l-îng, ®iÒu chØnh gi¸ b¸n phï hîp thÞ tr-êng vµ n©ng cao lîi nhuËn trong s¶n xuÊt. Tham gia ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vµ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ n¬i thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty theo chÕ ®é h¹ch to¸n cña nhµ n-íc. Cã nhiÖm vô qu¶n lý ph©n phèi vµ sinh viªn mäi nguån vèn theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ kû luËt tµi chÝnh. ChÕ ®é thu nép ng©n s¸ch nhµ n-íc. + Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn vµ thiÕt kÕ c«ng nghÖ Lµ trung t©m nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tù ®éng, nghiªn cøu, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸, nghiªn cøu ¸p dông c¸c khoa häc kü thuËt vµo söa ch÷a chÕ t¹o m¸y hay thiÕt kÕ l¹i s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. + Phßng gi¸m s¸t chÊt l-îng: N¾m v÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, tæ chøc kiÓm tra,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Ò xuÊt tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. + Phßng nh©n sù: Lµ n¬i diÔn ra c¸c b¶n dù th¶o vÒ tæ chøc nh©n sù nhviÖc bæ nhiÖm, b·i nhiÖm, ®iÒu ®éng tuyÓn dông néi quy, quy chÕ vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng, lập các kế hoạch về nhân sự cho việc tác nghiệp sản xuất kinh doanh,chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. + Phßng tæng hîp s¶n xuÊt: Cã nhiÖm vô ph©n c«ng, lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ph-¬ng ¸n qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. LËp sæ theo dâi vËt t-, kü thuËt, xö lý hay cã kÕ ho¹ch bæ nî hay thay thÕ kÞp thêi. + X-ëng khu«n mÉu: ChÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c¸c mÆt qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ nguån lùc kh¸c b¶o ®¶m chÊt l-îng, sè l-îng, cã nhiÖm vô giao ®óng kÕ ho¹ch x-ëng l¾p r¸p m¸y CNC, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p, yªu cÇu ®óng tiÕn ®é, kü thuËt. B. C¸c nguån lùc cña c«ng ty. I. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty. BÊt kú doanh nghiÖp nµo muèn ho¹t ®éng còng ph¶i cã mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh ®Ó mua s¾m, hoÆc thuª mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng nhµ x-ëng, kho hµng mua s¾m c¸c thiÕt bÞ vËt t-... kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ chñ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yÕu ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng. NÕu doanh nghiÖp cã tµi chÝnh v÷ng m¹nh th× hä sÏ chñ ®éng trong viÖc ph©n bè vµ sö dông vèn trong c¸c kh©u vµ gi÷a c¸c kh©u ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. Qua b¶ng cơ cấu nguồn vốn của công ty cổ phần Khuôn Mẫu Chính Xác và Máy CNC ta thÊy trong vòng 3 năm từ 2004 -2006 cơ cấu nguồn vốn đã tăng từ 35797.68 tỷ đồng đến 42780.70 ty ,tăng bình quân 9.35% hàng năm ,nhìn vào sự gia tăng này cũng dễ dàng nhận ra tình hình sản xuất kinh doanh của công ty , đang từng bước được mở rộng và thâm nhập sâu vào thị trường ,cơ cấu tổng vốn tăng cũng kéo theo nguồn vốn chủ së h÷u cũng tăng từ 26757.20 tỷ đến 32552.40 tỷ , tăng bình quân 10.35% mỗi năm, bên cạnh đó nguồn vốn đi vay của công ty cũng tăng từ 9010.48 tỷ, đến 10228.3 tỷ, tăng bình quân 6.37% mỗi năm, tỷ lệ gia tăng này là khá thấp đối với một công ty chế tạo cơ khí cho thấy ban lãnh đạo công ty đã không vay vèn ®Ó đầu tư mở rộng quy mô về sản xuất kinh doanh còng nh- ®æi míi n©ng cÊp, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¹c hËu. Không dựa vào nguồn vốn vay mà công ty chØ đầu tư bằng lợi nhuận và vốn tự có cña m×nh, như vậy thì tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là khá thấp chính vì vậy mà ban lãnh đạo công ty có thể vay thêm vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, ®æi míi c«ng nghÖ. Qua 3 năm từ 2004 -2006 ta thấy nguồn vốn cố định của công ty cũng được tăng lên bình quân 4.23% mỗi năm, đối với một công ty chế tạo cơ khí thì điều này kh«ng hîp lÝ, nã cho thÊy c«ng ty ®· kh«ng chó träng vµo đầu tư nhiều về máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao chất lương sản phẩm. Nhưng ngược lại thì vốn lưu động của công ty tăng khá nhanh bình quân 29.2% mỗi năm, điều này là rất tốt thuận lợi cho việc triển khai nhiều kế hoặch sản xất kinh doanh lâu dài của công ty ,và công ty cũng tự chủ hơn về tài chính của mình. II. Nguån nh©n lùc. Trong 3 yÕu tèc cu¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, con ng-êi, vèn vµ tµi s¶n th× con ng-êi lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét c«ng ty nµo, sö dông tèt nguån lao ®éng ®-îc biÓu hiÖn trªn c¸c mÆt sè 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 l-îng vµ thêi gian lao ®éng, tËn dông hÕt kh¶ n¨ng lao ®éng kü thuËt cña ng-êi lao ®éng lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng lµm t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy, trong thêi gian qua c«ng ty ®· chñ ®éng ph¸t triÓn søc m¹nh cña con ng-êi th«ng qua chiÕn l-îc con ng-êi vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Nh×n vµo b¶ng (3) ta thÊy. Sè l-îng lao ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, nh-ng vÉn ë møc t¨ng nhÑ, ®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®ang trªn ®µ dÇn æn ®Þnh ph¸t triÓn vµ më réng kinh doanh nªn cÇn tuyÓn thªm c¸n bé vµ c«ng nh©n ®¶m nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc míi còng nh- yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ kü thuËt vµ qu¶n lÝ. Theo c¬ cÊu giíi tÝnh tû lÖ nam 83,2% nhiÒu h¬n so víi n÷ 16,8% - trong c«ng ty Nam chiÕm ®a sè ®iÒu nµy thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn vµ tÝnh linh ®éng cña c«ng ty. Theo c¬ cÊu tÝnh chÊt lao ®éng tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp 85,6% cao h¬n rÊt nhiÒu so víi lao ®éng gi¸n tiÕp 14,4%. Chøng tá c«ng ty t¹o c«ng viÖc æn ®Þnh vµ sö dông lao ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Theo c¬ cÊu tr×nh ®é trong 2 n¨m (2004 -2006). C«ng ty ®· tuyÓn ®-îc 16 ng-êi, trong ®ã 10 ng-êi lµ c«ng nh©n kü thuËt ®· tèt nghiÖp ®¹i häc cao ®¼ng trë lªn và sa thải 10 người v× kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu kü thuËt vµ kh«ng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc.Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tỷ lệ nh÷ng ng-êi tèt nghiÖp §¹i häc cao ®¼ng vµ trung cÊp tương đối cao, nhê ®ã mµ tr×nh ®é qu¶n lý, kü thuËt ngµy cµng t¨ng ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty nh-ng thùc tÕ vÉn kh«ng ph¸t huy ®-îc hiÖu qña kinh doanh. Trong tæng sè lao ®éng trùc tiÕp th× ®a sè lµ nh©n viªn kü thuËt vµ ®-îc t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Sù t¨ng lªn cña nh©n viªn kü thuËt nh»m ®¸p øng tèt h¬n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn míi nhËp. Do ®Æc thï cña c«ng ty chÕ t¹o khu«n mÉu chÝnh x¸c. Th× sè l-îng c«ng nh©n nam chiÕm tû lÖ t-¬ng ®èi cao trong ®ã 56% lµ c«ng nh©n kü thuËt còn 30% là công nhân lắp r¸p, vận chuyển, còn lại là cán bộ quản lý, do ®ã ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ c«ng nghÖ kü thuËt lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng ®-îc ®¶m b¶o chÝnh v× vËy mµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh ®-îc æn ®Þnh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. M¸y mãc thiÕt bÞ. M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ mét bé phËn quan träng trong tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®èi víi c«ng ty s¶n xuÊt sè l-îng vµ chÊt l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng vÒ tµi s¶n h÷u h×nh, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, møc ®é hiÖn ®¹i ho¸, n¨ng lùc c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr-êng cña mçi mét c«ng ty, nãi c¸ch kh¸c m¸y mãc thiÕt bÞ lµ yÕu tè c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Sau ®©y lµ t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. Sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ 49 chiÕc, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt s¶n xuÊt ®-îc tÝnh vµo b¶ng c©n ®èi vµ ghi vµo danh môc tµi s¶n cña c«ng ty. Sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt lµ 40, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®· ch¹y thö vµ cã kh¶ n¨ng ®-a vµo s¶n xuÊt. Sè m¸y mãc lµm viÖc thùc tÕ lµ 32, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¾p vµ ®-îc sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sè l-îng m¸y mãc lµ kh¸ lín (49) gi¸ trÞ cßn l¹i vµo kho¶ng 60-75% mÆc dï c«ng ty míi ®-îc thµnh lËp nh-ng hÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc nhËp vÒ ®Òu ®· qua sö dông hoÆc Ýt hoÆc nhiÒu. ChÝnh v× vËy mµ ®é chÝnh x¸c kÐm ®ång bé. §©y lµ nguyªn nh©n khiÕn s¶n phÈm cña c«ng ty khã c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vÒ mÆt chÊt l-îng vµ gi¸ c¶. Do ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña m¸y mãc nh- vËy dÉn ®Õn kh«ng tËn dông ®-îc hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c nguån nh©n lùc kh¸c biÖt lµ nguån nh©n lùc kh«ng khuyÕn khÝch ®-îc tinh thÇn lao ®éng vµ s¸ng t¹o cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. BËc thî kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®-îc n©ng cao, ph¶i sö dông nhiÒu lao ®éng söa ch÷a, ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông sè l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty, cÇn tÝnh vµ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu sau ®©y: HÖ sè l¾p ®Æt thiÕt bÞ hiÖn cã b»ng:  40  0.81 49 HÖ sè nµy cho thÊy sè l-îng m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc l¾p ®Æt ®Ó s½n sµng ®-a vµo s¶n xuÊt ch-a ®¹t møc tèi ®a, chØ chiÕm 81% trong tæng sè m¸y mãc hiÖn cã vÉn cßn mét sè l-îng t-¬ng ®èi nhiÒu 19% m¸y mãc ch-a ®-îc ®-a vµo l¾p ®Æt phôc vô s¶n xuÊt, nguyªn nh©n lµ do c¸c d©y chuyÒn nµy ®· qu¸ cò, kh«ng ®ång bé vµ bÞ háng hãc ch-a ®-îc söa ch÷a. HÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vµo s¶n xuÊt  8 32  0.8 40 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HÖ sè nµy cho ta thÊy sè m¸y mãc thiÕt bÞ lµm viÖc thùc tÕ chiÕm 80% trong tæng sè m¸y mãc ®· l¾p ®Æt cßn 20% th× ch-a phôc vô cho s¶n xuÊt. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy chÝnh lµ mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt tÊm lîp nhùa vµ khu«n mÉu bÞ háng hãc do thiÕu thiÕt bÞ thay thÕ nªn ch-a ®-a vµo s¶n xuÊt ®-îc. HÖ sè sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã  32  0.65 49 Nh×n vµo hÖ sè nµy cã thÓ nhËn thÊy ngay tû lÖ sö dông thiÕt bÞ cña c«ng ty ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ rÊt thÊp. §iÒu nµy sÏ ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Tãm l¹i: Tr-íc t×nh h×nh nµy ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸c nguyªn nh©n g©y ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh l¾p ®Æt vµ söa ch÷a, thay thÕ kÞp thêi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ cò lµm sao ®Ó n©ng cao c¸c hÖ sè l¾p ®Æt qua ®ã khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc. V. ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng . S¶n phÈm : Víi ®Æc ®iÓm lµ ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¬ khÝ nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ cao , ®-îc thiÕt kÕ b»ng phÇn mÒm 3D , gia c«ng trªn m¸y phay , tiÖn , m¸y c¾t d©y , m¸y xung tia löa ®iÖn ®Þnh h×nh CNC ®Ó t¹o khu©n mÉu ®ßi hái sù chÝnh x¸c tuyÖt ®èi . S¶n phÈm khu«n mÉu chÝnh x¸c ®-îc sö dông hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng nh- : khu«n Ðp phun, khu«n thæi, khu«n ®óc ¸p lùc cao, khu«n Ðp cao su , khu«n ®ét dËp kim lo¹i . Ngoµi ra m¸y CNC lµ s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö c«ng nghÖ cao , c«ng ty ®· chÕ t¹o m¸y c¾t kim lo¹i tÊm CNC m¸y ®-îc thiÕt kÕ phôc vô cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nh- : ®ãng tµu , gia c«ng kim lo¹i. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm tÊm lîp nh«m, nhùa AL-GLORY còng cã nh÷ng ưu ®iÓm næi tréi h¬n c¸c s¶n phÈm kh¸c nh- : c¸ch ©m ,c¸ch nhiÖt, mµu s¾c ®a d¹ng, chÞu ®-îc m«i tr-êng kh¾c nhiÖt, kh¶ n¨ng chèng ch¸y cao . S¶n phÈm th-êng ®-îc dïng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi , t©n trang c¸c toµ nhµ vµ c«ng tr×nh cò . Thi tr-êng : ThÞ tr-êng cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc më réng , nhê vµo sù ®a d¹ng vµ chÊt l-îng nªn s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c khu c«ng nghiÖp lín nhá ë c¶ ba miÒn ®Êt n-íc , kh«ng nh÷ng vËy s¶n phÈm cña c«ng ty còng ®· ®-îc xu©t khÈu sang c¸c n-íc nh- LiB¨ng vµ Hµn Quèc . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty qua 3 n¨m t-¬ng ®èi æn ®Þnh, xÊp xØ b»ng nhau, n¨m 2005 do thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm gÆp mét sè khã kh¨n nhá, s¶n phÈm lµm ra kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng, nhiÒu lo¹i khu«n n¾p ®Ìn, khu«n ®ét dËp, kh«ng ®-îc kh¸ch hµng quan t©m chÝnh v× vËy mµ tæng doanh thu ®· gi¶m 3,53% tøc 1254.9 triÖu so víi n¨m 2004. §Õn n¨m 2006 do më réng s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm nªn doanh thu cña doanh nghiÖp ngµy mét t¨ng ®Çu ®Õn cuèi n¨m 2006 t¨ng 7,23% tøc 2.476.9 triÖu, t-¬ng tù nh- vËy t×nh h×nh lîi nhuËn n¨m 2005 gi¶m 7,06% tøc 1520 triÖu ,nguyªn nh©n do nguyªn liÖu ®Çu vµo, chi phÝ l¾p ®Æt, söa ch÷a t¨ng cao hơn so víi 2004 mµ gi¸ b¸n vÉn kh«ng thay ®æi. §Õn n¨m 2006 l·nh ®¹o c«ng ty ®· thùc hiÖn mét sè chiÕn l-îc nh- c¾t gi¶m chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt vµ lóc nµy t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu, mét sè yÕu tè ®Çu vµo còng æn ®Þnh chÝnh v× vËy nªn lîi nhuËn ®· t¨ng rÊt nhanh 40,7% tøc 813,5 triÖu. Tæng sè vèn cña c«ng ty t¨ng dÇn qua 3 n¨m víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 9,35% ®©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng chøng tá c«ng ty lµm ¨n cã l·i vµ ngµy cµng ®Çu t- vµo nguån vèn kinh doanh. Nhê vµo møc doanh thu æn ®Þnh nªn viÖc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc còng kh¸ cao, møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc còng tû lÖ thuËn víi sù t¨ng tr-ëng cña doanh thu. Râ rµng ®©y lµ mét hiÖu qu¶ lín cho lîi Ých kinh tÕ vµ x· héi. . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN MẪU CHÍNH XÁC VÀ MÁY CNC QUA CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 1.HiÖu qu¶ kinh doanh tæng hîp. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp lµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t nhÊt toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã bao gåm hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hËu qu¶ x· héi. §Ó hiÓu râ vÊn ®Ò nµy cÇn ®i s©u t×m hiÓu , ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn ®Þnh tõng chØ tiªu kinh tÕ vµ ý nghÜa c¸c chØ tiªu. - Doanh thu thuÇn: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy n¨m 2005 doanh thu thuÇn cña c«ng ty ®· gi¶m 1254,9 triÖu ®ång tøc 3,53% so víi n¨m 2004 doanh thu ®· gi¶m nhÑ. §iÒu nµy cho ta thÊy t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty ®· gÆp mét sè vÊn ®Ò khã kh¨n, nhÊt lµ vÒ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm: hµng hãa b¸n chËm, cßn tån kho nhiÒu.C«ng ty ®· gÆp sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty trong ngµnh, s¶n phÈm khu«n mÉu vµ m¸y CNC b¸n chËm thËm chÝ cßn bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. NÕu kh«ng ®-îc c¶i thiÖn vÒ mÉu m·, chÊt l-îng, gi¸ c¶ th× tõ n¨m tíi doanh thu râ rµng gi¶m m¹nh. Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ do gi¸ s¶n phÈm ®· t¨ng cao h¬n tr-íc do nguyªn liÖu ®Çu vµo t¨ng bëi t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ cò ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. Cô thÓ lµ cã tíi 20 s¶n phÈm khu«n mÉu ®· bÞ tr¶ l¹i do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt l-îng, s¶n phÈm khu«n mÉu nh- khu«n ®ét dËp,.khuôn bóng đèn...®ång thêi c«ng ty ®· kh«ng t¹o ®-îc nhiÒu mÉu m·, kiÓu d¸ng míi l¹, ®Ñp m¾t nªn hµng b¸n rÊt chËm. Nh-ng n¨m 2006 doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng lªn ®¹t møc36727,26 triÖu ®ång, t¨ng 7,23% so víi n¨m 2005.Nhê sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ s¶n phÈm khu«n mÉu, m¸y CNC ®· ®-îc tiªu thô tèt, c«ng ty ®· kÝ hîp ®ång víi c«ng ty ®ãng tµu Phµ Rõng ,Bạch Đằng vµ c«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn vÒ cung cÊp c¸c lo¹i khu«n mÉu vµ m¸y CNC. MÆc dï cßn nhiÒu tån t¹i ë n¨m tr-íc nh-ng ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· kh¾c phôc ®-îc mét sè nh-îc ®iÓm ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc gia t¨ng nµy chÝnh lµ gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vµo gi¶m dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m. Bªn c¹nh ®ã cßn h¹n chÕ ®-îc sai sãt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 do m¸y mãc h- háng ®· ®-îc söa ch÷a kÞp thêi vµ mÉu m·, kiÓu d¸ng ®· ®-îc c¶i thiÖn ®a d¹ng h¬n tr-íc. NÕu duy tr× ®-îc ®iÒu nµy vµ kh¾c phôc c¸c tån t¹i th× doanh thu sÏ cßn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. - Lîi nhuËn: lµ kÕt qu¶ cña mét quá trình sản xuất kinh doanh, nã cho biÕt kÕt qu¶ lç l·i cña mét doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp th× lîi nhuËn chÝnh lµ nguån bæ sung vèn ®Ó ph¸t triÓn vµ kinh doanh. Qua b¶ng ta thÊy n¨m 2005 lîi nhuËn cña c«ng ty ®· gi¶m 7,06% so víi n¨m 2004, do t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n dÉn ®Õn doanh thu gi¶m mµ trong khi ®ã chi phÝ vÉn t¨ng nhÑ dÉn ®Õn lîi nhuËn gi¶m theo. §iÒu nµy ®· khiÕn ban l·nh ®¹o c«ng ty lo l¾ng nÕu trong n¨m tíi vÉn cø trong t×nh tr¹ng nh- vËy th× c«ng ty sÏ kh«ng cã l·i, thËm chÝ ph¸ s¶n nÕu kh«ng t×m ra con ®-êng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n Êy. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do hµng hãa kh«ng tiªu thô ®-îc, cßn tån kho nhiÒu trong khi ®ã chi phÝ b¶o qu¶n lý, b¶o d-ìng, söa ch÷a m¸y mãc, söa ch÷a s¶n phÈm, chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu vÉn kh«ng gi¶m thËm chÝ cßn t¨ng nhÑ. Nh-ng ®Õn n¨m 2006 lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng cao ®¹t møc 2812,2 triÖu ®ång t¨ng 40,7% so víi n¨m 2005. Víi sù gia t¨ng nµy cho thÊy c«ng ty ®ang ®i ®óng h-íng, biÕt tËn dông nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh vÒ uy tÝn, chÊt l-îng, mÉu m· ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i vÒ m¸y mãc, chi phÝ như c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tån kho, chi phÝ marketing Do n¾m b¾t ®-îc vÊn ®Ò nµy mµ s¶n phÈm cña c«ng ty tiªu thô rÊt tèt khiÕn doanh thu t¨ng. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn lîi nhuËn t¨ng. - Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy chi phÝ nµy vÉn t¨ng ®Òu qua 3 n¨m. N¨m 2005 ®¹t ë møc 28851,2 triÖu ®ång t¨ng 4,45% so víi n¨m 2004. TØ lÖ t¨ng chi phÝ nµy kh«ng tû lÖ thuËn so víi doanh thu, ®iÒu nµy cho thÊy chi phÝ trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò lín mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn quan t©m. NÕu kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó c¶i thiÖn chi phÝ th× nã sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. N¨m 2006 t¨ng 3,12% so víi n¨m 2005, do mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn kh«ng ®ång bé nªn th-êng xuyªn x¶y ra nh÷ng sai sãt trong s¶n phÈm dÉn ®Õn chi phÝ cho söa ch÷a s¶n phÈm còng nh- söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y mãc t¨ng cao h¬n, trong khi ®ã chi 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ b¸n hµng, nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo kh«ng gi¶m mµ cßn cã xu h-íng t¨ng. - ChØ tiªu nép ng©n s¸ch nhµ n-íc( NSNN): n¨m 2005 nép NSNN gi¶m 205,7 triÖu tøc lµ gi¶m 6,39% so víi n¨m 2004 do t×nh h×nh kinh doanh kh«ng tèt dÉn ®Õn doanh thu gi¶m. Trong khi ®ã chi phÝ l¹i t¨ng. ChØ tiªu nµy cµng thÊp cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh«ng tèt, ®ang cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. §Ó nhanh chãng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nã. Nguyªn nh©n cña viÖc nµy mét phÇn lµ do s¶n phÈm kÐm chÊt l-îng, gi¸ c¶ cao nªn tiªu thô kh«ng ®-îc tèt, mét phÇn do c«ng ty ®Çu t- thªm mét sè trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, chi phÝ thªm vµo söa ch÷a n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. §Õn n¨m 2006 nép NSNN ®· t¨ng ®¹t møc 3402,2 triÖu ®ång, ®· kh¾c phôc ®-îc mét sè yÕu kÐm còng nh- tiÕt kiÖm ®-îc nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt lµm cho kÕt qu¶ kinh doanh tèt h¬n, lîi nhuËn cao h¬n. ChØ tiªu nµy cµng cao bao nhiªu th× kÕt qu¶ kinh doanh tèt bÊy nhiªu. Duy tr× ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ ®iÒu mµ c«ng ty lu«n h-íng tíi. - ChØ tiªu tæng vèn: Qua b¶ng sè liÖu cho thÊy trong 2 n¨m 2004- 2006 tæng vèn t¨ng rÊt nhanh tõ 35797,68 ®Õn 42780 triÖu ®ång. Nh×n vµo con sè nµy cã thÓ nhËn thÊy ®-îc viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng vµ ®-îc më réng. C¬ cÊu tæng vèn t¨ng còng kÐo theo nguån vèn chñ së h÷u t¨ng tõ 26757,20 triÖu ®ång ®Õn 32552,40 triÖu ®ång, nhËn thÊy t×nh h×nh kinh doanh kh«ng æn ®Þnh vµ béc lé nhiÒu nh-îc ®iÓm. Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh huy ®éng thªm vèn ®Ó n©ng cÊp m¸y mãc qu¸ cò, ®æi míi quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Çu t- thªm cho chi phÝ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. MÆc dï nguån vèn ®· t¨ng nh-ng vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng tån t¹i tiêu thụ sản phẩm vẫn chậm ,v× vËy kÕt qu¶ kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ - Tû suÊt doanh thu/ chi phÝ n¨m 2005, cø mét ®ång chi phÝ bá ra th× thu ®-îc 1187 ®ång doanh thu,thÊp h¬n n¨m 2004(1285 ®ång). §iÒu nµy cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ thÊp h¬n kh«ng cã hiÖu qu¶ b»ng n¨m tr-íc. Trong khi doanh thu gi¶m do kh«ng tiªu thô ®-îc hµng hãa th× chi phÝ s¶n xuÊt l¹i t¨ng lªn nhÊt lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu ®Çu vµo, chi phÝ khÊu hao, söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ, chi phÝ l-u kho.T×nh h×nh nµy ®· ®-îc h¹n chÕ ®«i chót nh- h¹n chÕ sè s¶n phÈm 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h- háng, gi¶m chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ l-u kho. C«ng nh©n lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, tÝch cùc h¬n nªn tØ lÖ doanh thu/ chi phÝ ®¹t møc 1234 ®ång. Qua ®©y cho ta thÊy c«ng ty cÇn ph¶i t×m biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ h¬n n÷a. - T-¬ng tù nh- vËy th× chØ tiªu lîi nhuËn/ chi phÝ vµ nép NSNN/ chi phÝ cïng dao ®éng ë møc ®Òu nhau,mÆc dï 2006 lîi nhuËn cã t¨ng nh-ng chØ ®¹t ë møc 6,09450 ®ång tøc lµ mét ®ång chi phÝ th× thu ®-îc 0,09450 ®ång lîi nhuËn. T-¬ng tù mét ®ång chi phÝ th× ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 0,11935 ®ång. Hai chØ tiªu nµy muèn t¨ng lªn cã hiÖu qu¶ h¬n th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp nhÊt cã thÓ. - ChØ tiªu lîi nhuËn/ tæng vèn: trong 3 n¨m chØ tiªu nµy xÊp xØ b»ng nhau. N¨m 2004 ®¹t 0,06007 ®ång, n¨m 2005 ®¹t 0,05247 ®ång, n¨m 2006 ®¹t 0.06573 ®ång. MÆc dï c«ng nghÖ ®· cã nhiÒu biÕn ®æi n¨m 2006 ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2005 nh-ng tæng vèn ®Çu t- cho s¶n xuÊt kinh doanh còng t¨ng theo dÉn ®Õn chØ tiªu nµy còng kh«ng t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng sö dông vèn kh«ng tèt, kh«ng lµm t¨ng lîi nhuËn. Nguyªn nh©n chÝnh cña viÖc nguån vèn t¨ng chÝnh lµ do thÞ tr-êng tiªu thô chËm l¹i ch-a ®-îc më réng thị trường, s¶n phÈm chÊt l-îng kÐm ®· buéc c«ng ty ph¶i ®Çu t- thªm vèn ®Ó n©ng cao m¸y mãc, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, chi phÝ thªm cho viÖc xóc tiÕn b¸n hµng, ®µo t¹o c«ng nh©n viªn kü thuËt. - ChØ tiªu lîi nhuËn/ doanh thu: N¨m 2006 ®¹t 0,07657 ®ång tøc lµ 1 ®ång doanh th× th× thu ®-îc 0,07657 ®ång lîi nhuËn, cao h¬n so víi n¨m 2005 (0,05835 ®ång). Nh×n vµo sù gia t¨ng nµy lµ rÊt tèt cho thÊy doanh thu cã t¸c ®éng ®¸ng kÓ ®Õn lîi nhuËn, s¶n phÈm tiªu thô ®-îc cµng nhiÒu th× lîi nhuËn sÏ cµng lín. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao doanh thu t¨ng mµ chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt, b¸n hµng, söa ch÷a duy tr× ë møc thÊp. §ã lµ ®iÒu mµ ban l·nh ®¹o quan t©m. Tãm l¹i c¸c chØ sè kinh tÕ cña c«ng ty ®Òu t¨ng trong n¨m 2006 chøng tá hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®· tèt h¬n nh÷ng n¨m vÒ tr-íc. Nh-ng xÐt vÒ tæng thÓ vÉn cßn qu¸ nhiÒu tån t¹i k×m h·m hiÖu qu¶ cña c«ng ty, do dã cÇn cã mét ®¸nh gi¸ tæng qu¸t nhÊt vÒ thùc tr¹ng hiÖn t¹i ®Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm kÞp thêi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ph©n tÝch hiÖu qña kinh doanh tæng hîp stt ChØ tiªu §vt 2004 2005 2006 1 Doanh thu Tr.® 35505.2 34250.3 36727.26 2 Lîi nhuËn Tr.® 2150.7 1998.7 2812.2 3 Chi phÝ Tr.® 27622 28851.2 29752.5 4 Nép ng©n s¸ch Tr.® 3215.6 3010 3402.2 5 Tæng vèn Tr.® 35797.68 38090,52 42780.70 6 Doanh thu/Chi phÝ Tr.® 1.285 1.187 1.234 7 Lîi nhuËn/Chi phÝ Tr.® 0.07786 0.06927 0.09452 8 Nép ng©n s¸ch/Chi phÝ Tr.® 0.08982 0.10432 0.11435 9 Lîi nhuËn/Tæng vèn Tr.® 0.06007 0.05247 0.06573 Tr.® 0.06057 0.05835 0.07657 10 Lîi nhuËn/Doanh thu 2 .HiÖu qu¶ sö dông vèn a. HiÖu qu¶ sö dông tæng vèn : Vèn kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®-îc coi träng vµ ®Çu t- ®óng møc , nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho c«ng ty . Qua 3 n¨m tõ 2004- 2006 c«ng ty ®· kh«ng ngõng bæ sung thªm tæng vèn, ®Ó c¶i thiÖn, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- n©ng cÊp söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. N¨m 2005 nguån vèn ®· t¨ng 6,4% so víi n¨m 2004. §Õn 2006 ®· t¨ng 12,3% so víi n¨m 2005. Nguån vèn t¨ng nh- vËy th× doanh thu vµ lîi nhuËn th× sao, cÇn ph¶i ph©n tÝch nh÷ng chØ tiªu vÒ tæng vèn ®Ó thÊy ®-îc ®iÒu ®ã. ChØ tiªu doanh thu /vèn s¶n xuÊt qua c¸c n¨m 2004 , 2005, 2006 , lÇn l-ît lµ 0.99182 , 0.89918, 0.85850, c¸c chØ tiªu nµy cho ta thÊy n¨m 2004 lµ cao nhÊt ®¹t 0.99182 ®ång , ®iÒu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn ®-a vµo s¶n xuÊt sÏ t¹o ra ®-îc 0.99182 ®ång doanh thu , chØ tiªu nµy ®ang cã xu h-íng gi¶m dÇn vµo c¸c n¨m 2005 vµ 2006 chøng tá c«ng ty ®· sö dông tæng vèn vµo s¶n xuÊt kh«ng cã hiÖu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶, cho dï ®· ®Çu t- thªm vèn vµo n©ng cÊp thiÕt bÞ, c¶i tiÕn chÊt l-îng, mÉu m· më réng thÞ tr-êng nh-ng doanh thu vÉn kh«ng t¨ng, nguyªn nh©n cña viÖc nµy chÝnh lµ nguån vèn ®-a vµo s¶n xuÊt ch-a kh¾c phôc ®-îc nh÷ng tån t¹i c¬ b¶n nh®æi míi c«ng nghÖ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt, tiÕp thÞ s¶n phÈm. VËy nªn c«ng ty cÇn c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó t¨ng doanh thu thuÇn song song víi viÖc t¨ng vèn s¶n xuÊt. ChØ tiªu lîi nhuËn/ vèn s¶n xuÊt, nh×n vµo b¶ng qua 3 n¨m ta thÊy t-¬ng ®èi ®ång ®Òu, n¨m 2006 ®¹t ë møc cao nhÊt lµ 0.06573 triÖu ®ång, ®iÒu nµy gi¶i thÝch cø 1 ®ång vèn s¶n xuÊt th× t¹o ra ®-îc 0.06573 ®ång lîi nhuËn. Qua 3 n¨m vèn s¶n xuÊt vÉn t¨ng nh-ng do ®Çu t- kh«ng hîp lÝ ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ s¶n phÈm, qu¶n lÝ ch-a chÆt chÏ chÝnh v× vËy mµ lîi nhuËn mang l¹i vÉn ch-a cao thËm chÝ cßn gi¶m xuèng cßn 0.05247 ®ång vµo n¨m 2005, chØ tiªu nµy lµ rÊt thÊp so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh. V× vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lÝ sö dông tæng vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn stt ChØ tiªu §vt 2004 2005 2006 1 Doanh thu Tr.® 35505.2 34250.3 36727.26 2 Lîi nhuËn Tr.® 2150.7 1998.7 2812.2 3 Nép ng©n s¸ch Tr.® 3215.6 3010 3402.2 4 Vèn s¶n xuÊt Tr.® 35797.68 38090.52 42780.70 5 Doanh thu/ Vèn s¶n xuÊt Tr.® 0.99182 0.89918 0.85850 6 Lîi nhuËn/ Vèn s¶n xuÊt Tr.® 0.06007 0.05247 0.06573 7 Nép ng©n s¸ch/Vèn s¶n xuÊt Tr.® 0.08982 0.07902 0.07952 b. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Trong c«ng ty vèn cè ®Þnh lu«n chiÕm tû träng cao vµ ®-îc ®Çu t- th-êng xuyªn æn ®Þnh h¬n so víi vèn l-u ®éng, n¨m 2006 vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ®¹t ë møc cao nhÊt 30631 triÖu ®ång , tõ n¨m 2004-2006 c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu tmét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµ mét sè hÖ thèng phô trî cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khu«n mÉu, tÊm lîp nhùa t¹i v× ®©y chÝnh lµ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. Sau ®©y lµ c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cè ®Þnh, søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨m 2004 lµ cao nhÊt ®¹t ë møc 1.25938 ®ång doanh thu, chØ tiªu nµy lµ thÊp so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh, ®iÒu nµy cho thÊy vèn kinh doanh ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt ch-a cã hiÖu qu¶, ch-a c¶i thiÖn ®-îc t×nh h×nh kinh doanh. Nguyªn nh©n lµ do viÖc bè trÝ sö dông vèn cè ®Þnh nµy ch-a hîp lÝ, ch-a thÝch øng ®-îc víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng dÉn ®Õn s¶n phÈm tiªu thô kÐm, m¸y mãc thiÕt bÞ ch-a ®-îc c¶i tiÕn, n©ng cÊp. - Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh n¨m 2006 lµ lín nhÊt ®¹t ë møc 0.09180 ®ång, ®iÒu nµy cho thÊy cø mét ®ång vèn cè ®Þnh sÏ thu ®-îc 0.09180 ®ång lîi nhuËn, chØ tiªu nµy ®ang gia t¨ng ®ã lµ dÊu hiÖu rÊt tèt nh-ng vÉn cßn thÊp so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh. Nguyªn nh©n lµ do n¨m 2006 viÖc ®Çu t- vèn cè ®Þnh ®· cã hiÖu qña h¬n ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng vµ m¸y mãc còng ®-îc n©ng cÊp tèt h¬n nªn doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh stt ChØ tiªu §vt 2004 2005 2006 1 Doanh thu Tr.® 35505.2 34250.3 36727.26 2 Lîi nhuËn Tr.® 2150.7 1998.7 2812.2 3 Vèn cè ®Þnh Tr.® 28192.49 29531.20 30631.00 4 Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh Tr.® 1.25938 1.15980 1.19902 0.07628 0.06768 0.09180 (DT/VC§) 5 Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh Tr.® (LN/VC§) c. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng Trong 3 n¨m tõ 2004-2006 vèn l-u ®éng cña c«ng ty còng ®-îc ®Çu t- t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn n¨m 2006 ®¹t ë møc cao nhÊt 12149.7 triÖu ®ång, ®Ó thÊy ®-îc hiÖu qu¶ trong kh©u sö dông vèn l-u ®éng cÇn ph¶i xem xÐt c¸c chØ tiªu vÒ vån l-u ®éng. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy n¨m 2004 søc s¶n xuÊt vèn l-u ®éng lµ lín nhÊt ®¹t ë møc 4.6685 triÖu ®ång, con sè nµy cho ta thÊy cø mét ®ång vèn l-u ®éng ®-a vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× sÏ t¹o ra ®-îc 4.6685 ®ång doanh thu, dï vÉn ®-îc ®Çu ttrong c¸c n¨m tiÕp theo, nh-ng c¸c n¨m 2005, 2006 lÇn l-ît gi¶m xuèng cßn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.0015 vµ 3.0228 ®ång , tr-íc thùc tr¹ng nµy ta nhËn thÊy ngay r»ng vèn l-u ®éng sö dông ngµy cµng kh«ng cã hiÖu qu¶,cø tiÕp tôc thÕ nµy c«ng ty sÏ l·ng phÝ mét nguån vèn t-¬ng ®èi lín khi ®-a vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã hiÖu qu¶, nguyªn nh©n dÉn ®Õn søc s¶n xuÊt vốn l-u ®éng ngày càng giảm lµ do t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo,chi phÝ vËn chuyÓn,l-u kho,b¶o d-ìng s¶n phÈm,chi phÝ b¸n hµng ngµy cµng t¨ng,trong khi ®ã doanh thu l¹i t¨ng rÊt chËm,thËm chÝ cßn gi¶m vµo n¨m 2005 nh- vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶m c¸c chi phÝ xuèng thÊp nhÊt vµ t¨ng doamh thu b¸n hµng. Søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng trong 3 n¨m th× n¨m 2004 lµ cao nhÊt ®¹t 0.28279 ®ång nghÜa lµ cø 1 ®ång vèn l-u ®éng bá ra th× thu ®-îc 0.28279 ®ång lîi nhuËn,sức sinh lời như thế này cho thấy công ty đã khai thác và sử dụng vốn lưu động một cách hợp lý.MÆc dï vèn l-u ®éng vÉn t¨ng vµo c¸c n¨m 2005-2006 nh-ng chØ tiªu nµy gi¶m lÇn l-ît xuống còn lµ 0.03351 vµ 0.23146 ®ång. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh sö dông vèn l-u ®éng trong 2 n¨m lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Nguyªn nh©n lµ do doanh thu b¸n hµng vÉn kh«ng t¨ng trong khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈmvµ c¸c chi phi liªn quan ®Õn tiªu thô s¶n phÈm vÉn t¨ng. Tãm l¹i, qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ta cã thÓ nhËn ngay ra r»ng t×nh h×nh sö dông vèn,c¶ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh ®-a vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong vßng hai n¨m 2005 vµ 2006 lµ kh«ng hiÖu qu¶,kh«ng ®¸p øng ®-îc môc tiªu ®Ò ra. Ch×nh v× vËy ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lÝ vµ sö dông vèn hîp lÝ h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, tr¸nh ®Çu t- l·ng phÝ,g©y tæn thÊt vÒ vèn cña c«ng ty. B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng stt ChØ tiªu §vt 2004 2005 2006 1 Doanh thu Tr.® 35505.2 34250.3 36727.26 2 Lîi nhuËn Tr.® 2150.7 1998.7 2812.2 3 Vèn l-u ®éng Tr.® 7605.19 8559.32 12149.7 4 Søc s¶n xuÊt cña vèn l-u ®éng Tr.® 4.6685 4.0015 3.0228 (DT/VL§) 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng Tr.® 0.28279 0.23351 0.23146 (LN/VL§) 3. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Trong mét doanh nghiÖp nguån lùc con ng-êi lµ quan träng nhÊt, nã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ c¸c c«ng ty th-êng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c tèi ®a nguån lùc nµy, c«ng ty cæ phÇn khu«n mÉu chÝnh x¸c m¸y CNC còng kh«ng n»m ngoµi ®iÒu ®ã. Thùc tÕ hµng n¨m c«ng ty lu«n coi träng kh©u tuyÓn chän vµ båi d-ìng ®éi ngò lao ®éng tõ cÊp trªn xuèng cÊp d-íi, lu«n quan t©m ®Õn chÊt l-îng ®éi ngò lao ®éng cho nªn c«n ty th-êng xuyªn tuyÓn chän nh÷ng ng-êi cã n¨ng lùc vµ sa th¶i nh÷ng ng-êi kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu c«ng viÖc. Sè l-îng lao ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, n¨m 2004 lµ 334 ng-êi , n¨m 2005 vµ 2006 lÇn l-ît lµ 338 vµ 340 ng-êi. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qña sö dông lao ®éng cÇn ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ lao ®éng . ChØ tiªu doanh thu/ sè lao ®éng b×nh qu©n, chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét lao ®éng b×nh qu©n th× t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®Çu doanh thu. Trong 3 n¨m tõ 20042006 th× n¨m 2005 chØ tiªu nµy ®¹t ë møc thÊp nhÊt, chØ ®¹t 101.332 triÖu ®ång, cø 1 lao ®éng chØ t¹o ra ®-îc 101.322 triªu ®ång thÊp h¬n so víi n¨m 2004(106.302). §iÒu nµy chøng tá r»ng n¨ng suÊt lao ®éng trong n¨m 2005 lµ rÊt thÊp. NÕu kh«ng c¶i thiÖn nhanh chãng t×nh h×nh nµy th× nã sÏ kÐo theo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp h¬n n÷a. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m ®ét ngét lµ do th¸i ®é chñ quan, tinh thÇn thiÕu tr¸ch nhiÖm, tù gi¸c ch-a cao, mét sè c«ng nh©n ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ tay nghÒ kü thuËt nªn th-êng xuyªn x¶y ra nh÷ng sai sãt trong s¶n xuÊt khu«n mÉu. §iÒu nµy dÉn ®Õn doanh thu gi¶m. N¨m 2006 ®¹t 106.683 triÖu ®ång do nhËn thøc ®-îc nh÷ng yÕu kÐm vÒ lao ®éng n¨m tr-íc mµ n¨m nay c«ng ty ®· tuyÓn thªm c«ng nh©n tay nghÒ cao. V× vËy s¶n phÈm tiªu thô tèt h¬n. T-¬ng tù nh- vËy chØ tiªu lîi nhuËn/ lao ®éng b×nh qu©n ®· t¨ng vµo n¨m 2006 ®¹t 8.27117 triÖu do c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c nh©n sù vµ lîi nhuËn còng t¨ng theo. -ChØ tiªu lîi nhuËn/ tæng quü l-¬ng n¨m 2006 còng ®¹t cao nhÊt 6.670 , ®iÒu nµy cho thÊy cø mét ®ång l-¬ng c«ng ty tr¶ cho ng-êi lao ®éng sÏ t¹o ra 6.670 ®ång lîi 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhuËn . ChØ tiªu nµy n¨m 2006 ®¹t cao nhÊt lµ do lîi nhuËn cña c«ng ty trong n¨m nay còng ®¹t cao nhÊt . 20
- Xem thêm -