Tài liệu Một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo muèn ®¹t ®îc sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ x· héi. §¶ng vµ nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô quan träng cña toµn §¶ng, toµn d©n trong thêi gian tíi lµ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. TiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã lµ chóng ta ph¶i cã nguån vèn trung dµi h¹n lín ®Ó ®Çu t vµo c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi c«ng nghÖ, trang bÞ kü thuËt tiªn tiÕn...t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Nguån vèn trung dµi h¹n lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ... c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu c¸ch tµi trî dµi h¹n kh¸c nhau nh: tÝch luü tõ s¶n xuÊt kinh doanh, liªn doanh, liªn kÕt, gãp vèn, ph¸t hµnh chøng kho¸n....nhng nguån vèn æn ®Þnh vµ cã lîi thÕ nhÊt gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, ®æi míi c«ng nghÖ lµ vèn vay trung dµi h¹n tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn nghiªm träng nhÊt lµ vèn trung dµi h¹n trong khi ®ã nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµ lîng vèn tån ®äng ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµ rÊt lín. Nh vËy vÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ chóng ta thiÕu vèn mµ lµ chóng ta cha sö dông ®îc vèn cã hiÖu qu¶, cha gi¶i ng©n ®îc hÕt vèn. Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng còng kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã, tû träng d nî trung dµi h¹n cña ng©n hµng cßn thÊp chØ ®¹t 15-20% trong tæng d nî, cha xøng ®¸ng víi quy m«, kh¶ n¨ng cña ng©n hµng vµ cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. Do vËy ng©n hµng cÇn ph¶i më réng tÝn dông trung dµi h¹n. Nhng nÕu chØ më réng kh«ng th«i th× kh«ng ®ñ cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n th× míi ph¸t huy ®îc vai trß tÝch cùc cña nã vµ kh«ng g©y ra l·ng phÝ. NÕu më réng vµ n©ng cao ®îc tÝn dông trung dµi h¹n th× ®iÒu ®ã võa ®em l¹i hiÖu qu¶, an toµn cho ng©n hµng võa gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, tríc sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh cao ®é tõ nhiÒu phÝa nªn ng©n hµng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ víng m¾c. Do vËy trong thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ em ®· chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam” lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. -1- I - giíi thiÖu vÒ ng©n hµng 1.1. S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Techcombank. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn kü th¬ng ViÖt Nam víi tªn giao dÞch quèc tÕ TECHCOMBANK (Technological and Commercial Joint Stock Bank) ®îc thµnh lËp tõ ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 1993 theo giÊy phÐp ho¹t ®éng sè 0040/NHCP ngµy 06/08/1993 do thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cÊp, giÊp phÐp thµnh lËp sè 1543/Q§ cña UBND Hµ Néi cÊp ngµy 04/09/1993 vµ giÊy phÐp kinh doanh sè 055679 cÊp ngµy 07/09/1993 cña héi KTVN. Techcombank cã Héi së chÝnh t¹i Hµ Néi vµ chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín trong níc. Víi sè vèn ®iÒu lÖ gÇn 100 tû ®ång vµ tæng tµi s¶n hµng ngµn tû ®ång, Techcombank ngµy nay ®· trë thµnh mét trong nh÷ng Ng©n hµng cæ phÇn hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, trë nªn th©n quen víi c«ng chóng, víi hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc kü thuËt, c«ng nghÖ, th¬ng m¹i, dÞch vô vµ ®Æc biÖt lµ víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông trong vµ ngoµi níc. Kh¸ch hµng cña Techcombank cã ®ñ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, hîp t¸c x· vµ c¸ nh©n. Ho¹t ®éng cña Techcombank tËp trung chñ yÕu t¹i c¸c thµnh phè lín trong níc vµ mét sè ®Þa ph¬ng l©n cËn. Lµ mét Ng©n hµng th¬ng m¹i ®« thÞ ®a n¨ng, Techcombank cung øng ®Çy ®ñ vµ phong phó, ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng truyÒn thèng còng nh c¸c dÞch vô míi víi c«ng nghÖ ng©n hµng thuéc lo¹i hiÖn ®¹i nhÊt. Héi së cña Techcombank ®îc ®Æt t¹i 15 §µo Duy Tõ, QuËn Hoµn kiÕm, Thµnh phè Hµ néi. Nã ®îc xem lµ trung t©m trong toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng Techcombank. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn rÊt râ th«ng qua s¬ ®å tæ chøc sau: -2- S¬ ®å tæ chøc §¹i héi cæ ®«ng BAn kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ v¨N PHßNG h®qt tæNG GI¸M §èC pHã TæNG GI¸M §èC pHã TæNG GI¸M §èC héI së hµ néi chi nh¸nh th¨ng long V¡n phßng phßng giao dÞch sè 1 Phßng ®iÖn to¸n phßng giao dÞch sè 3 phßng th«ng tin-§µo t¹o phßng giao dÞch th¸i hµ kiÓm so¸t néi bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n chi nh¸nh hå chÝ minh phßng kÕ ho¹ch tæng hîp phßng giao dÞch th¾ng lîi phßng dÞch vô kh¸ch hµng phßng quan hÖ ®èi ngo¹i phßng kinh doanh ngo¹i tÖ chi nh¸nh ®µ n½ng phßng tiÒn tÖ kho quü Phßng giao dÞch sè 2 -3- Tõ s¬ ®å trªn, ta cã thÓ thÊy Techcombank cã c¬ cÊu tæ chøc rÊt chÆt chÏ, trong ®ã, Héi së lµ ®Çu mèi trung t©m. Héi së võa chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, võa cã mèi liªn hÖ rÊt mËt thiÕt víi c¸c chi nh¸nh vµ c¸c Phßng giao dÞch kh¸c cña toµn hÖ thèng. B¶n th©n trong Héi së Techcombank, c¸c Phßng ban còng ®îc tæ chøc rÊt linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶. Mçi phßng ban tuy cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng nhng ®Òu ®îc ®Æt trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi. 1.2. ph¹m vi vµ ®èi tîng ho¹t ®éng cña Techcombank. Techcombank lµ mét ng©n hµng kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ chñ yÕu trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp, dÞch vô giao th«ng vËn t¶i vµ bu ®iÖn nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt lu th«ng vµ æn ®Þnh tiÒn tÖ. Héi së Techcombank thuéc quËn Hoµn KiÕm n»m ë thñ ®« Hµ Néi, mét trong nh÷ng trung t©m th¬ng m¹i lín nhÊt cña c¶ níc. QuËn Hoµn KiÕm cã 18 phêng víi gÇn 23 v¹n d©n diÖn tÝch lµ 4.5 km 2 N»m t¹i mét quËn trung t©m vµ lµ khu vùc d©n c bu«n b¸n nhén nhÞp cña thµnh phè Hµ Néi Techcombank còng cã phÇn nµo thuËn lîi trong c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm d©n c trong ®Þa bµn chñ yÕu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ cã mét sè c¬ së s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ do ®ã kh¸ch hµng cña Techcombank chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸ nh©n. V× lÏ ®ã, nªn nguån vèn tÝn dông cña Techcombank chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông ng¾n h¹n. Nh×n chung, thÞ trêng tÝn dông cña Techcombank hiÖn nay chñ yÕu lµ t nh©n vµ c¸ thÓ. MÆt kh¸c, quËn Hoµn KiÕm lµ n¬i tËp trung ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng nh ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn, ng©n hµng Ngo¹i th¬ng, ng©n hµng C«ng th¬ng, ng©n hµng Nhµ níc vµ mét sè ng©n hµng liªn doanh nªn ho¹t ®éng cña Techcombank ®ßi hái cã tÝnh c¹nh tranh cao. §©y lµ mét bÊt lîi cho ng©n hµng do ®ã Techcombank ®ang cè g¾ng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, kh¾c phôc vµ vît qua nh÷ng khã kh¨n tríc m¾t, kh«ng ngõng t¨ng trëng nguån vèn, më réng ho¹t ®éng, sö dông vèn linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶. ThiÕt lËp mèi quan hÖ réng r·i víi kh¸ch hµng, t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Ngoµi ra viÖc t×m kiÕm thÞ trêng míi vµ më réng thÞ trêng hiÖn cã còng lµ c«ng viÖc träng ®iÓm cña mét ng©n hµng míi ra ®êi. Techcombank còng tËp trung vµo c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng quan träng (nhµ m¸y ®iÖn, nhµ m¸y níc bÕn c¶ng, xa lé khu c«ng ngiÖp vµ khu ®« thÞ míi). C¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cÇn cã sè vèn lín vµ thêi gian thu håi dµi nªn Techcombank lu«n t×m kiÕm sù hç trî vµ hîp t¸c cña c¸c ng©n hµng b¹n vµ c¸c tæ chøc tµI chÝnh, tÝn dông kh¸c. Víi ®éi ngò nh©n viªn trÎ n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh Techcombank ®· bíc ®Çu t¹o ®îc lßng tin n¬i kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ c¸c tæng c«ng ty lín vµ Techcombank tin táng r»ng hä sÏ lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cña m×nh trong t¬ng lai. Tuy nhiªn ®IÓm yÕu nhÊt cña Techcombank ®ã chÝnh lµ kinh nghiÖm cña c¸c -4- c¸n bé tÝn dông nhng ®iÒu nµy ®· vµ ®ang ®îc kh¾c phôc b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. 1.3. C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña Techcombank. 1.3.1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. §èi víi riªng nguån tiÒn göi th× ®Õn nay, Techcombank kh«ng nh÷ng lu«n ®îc biÕt ®Õn lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng cã l·i suÊt tiÒn göi hîp lý mµ cßn lµ mét ng©n hµng cã ho¹t ®éng nhËn tiÒn göi ph¸t triÓn víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó nh: - TiÒn göi cã kú h¹n cè ®Þnh. - TiÒn göi kh«ng cã kú h¹n. - TiÒn göi theo thêi gian thùc göi. - TiÒn göi thanh to¸n. Nh÷ng lo¹i tiÒn göi trªn ®· gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng chñ ®éng trong viÖc sö dông vèn mµ vÉn ®îc hëng møc l·i suÊt hÊp dÉn, ®Æc biÖt lµ h×nh thøc TiÒn göi tiÕt kiÖm theo thêi gian thùc göi. Kh¸ch hµng cã thÓ chñ ®éng sö dông tiÒn bÊt cø lóc nµo m×nh cÇn mµ vÉn ®îc hëng møc l·i suÊt cao gÇn t¬ng ®¬ng víi lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n t¬ng øng. 1.3.2. Ho¹t ®éng tÝn dông. Cung øng tÝn dông ®îc coi lµ träng ®iÓm trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank. MÆc dï bèi c¶nh kinh tÕ nãi chung vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng b»ng nh÷ng biÖn ph¸p vµ nh÷ng chÝnh s¸ch h÷u hiÖu Techcombank ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. Cïng víi viÖc ph¸t triÓn tÝn dông, víi môc tiªu n¨m 2000 lµ n¨m ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng tÝn dông, Techcombank ®· thùc thi mét lo¹i c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖn, v× vËy hÇu hÕt c¸c kho¶n cho vay míi trong n¨m ®Òu kh«ng ph¸t sinh qu¸ h¹n, c¸c kho¶n nî cò ®ang ®îc xö lý tõng bíc. Bªn c¹nh ®ã, Techcombank lu«n chó träng më réng ho¹t ®éng tÝn dông víi nhiÒu lo¹i h×nh ®a d¹ng trªn c¬ së vËn dông c¸c quy ®Þnh cña NHNN nh»m hç trî ngµy mét tèt h¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c lÜnh vùc kinh tÕ ®îc u tiªn lµ: - C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt, khai th¸c vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. - C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung. - C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ cung cÊp c¸c dÞch vô. - C¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng. -5- §Ó ®¸p øng mét c¸ch linh ho¹t nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng, Techcombank tiÕp tôc duy tr× vµ hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm tÝn dông hiÖn cã: - ThÈm ®Þnh, tµi trî c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n. - Cho vay ng¾n h¹n bæ sung vèn lu ®éng. - Cho vay tiªu dïng nh tr¶ gãp c¸c vËt dông vµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i, cho vay mua nhµ, söa ch÷a vµ x©y dùng nhµ. - C¸c h×nh thøc b¶o l·nh vay vèn, dù thÇu, thùc hiÖn hîp ®ång. Vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi: - Cho vay lu©n chuyÓn. - Cho vay víi ®¶m b¶o hµng ho¸ th«ng qua Tæng c«ng ty kho vËn,... Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi, trong thêi gian tíi, Techcombank sÏ ¸p dông cµi ®Æt c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn tin vµ thanh to¸n ®iÖn tö t¹i trô së kh¸ch hµng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng trong c«ng t¸c thanh to¸n, t¨ng cêng trao ®æi th«ng tin gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng nh»m thóc ®Èy tiÕn tr×nh ®i ®Õn gi¶i ng©n c¸c kho¶n tÝn dông, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. 1.3.3. Ho¹t ®éng ®Çu t. Ho¹t ®éng ®Çu t cña Techcombank ®îc thÓ hiÖn chñ yÕu th«ng qua ho¹t ®éng mua b¸n chøng kho¸n vµ gãp vèn mua cæ phÇn. §Õn cuèi n¨m 2000, ng©n hµng ®· së h÷u 13,900 tû ®ång tÝn phiÕu kho b¹c nhµ níc vµ 212 triÖu ®ång c«ng tr¸i. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng cßn së h÷u nhiÒu cæ phÇn cña c¸c c«ng ty kh¸c. 1.3.4. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. Techcombank trë thµnh thµnh viªn cña ThÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng tõ n¨m 1998 vµ ®Õn nay, ng©n hµng ®· cã riªng mét phßng kinh doanh ngo¹i tÖ víi ®éi ngò nh©n viªn ®îc ®µo t¹o chuyªn nghiÖp vµ lµm viÖc rÊt cã hiÖu qu¶. KÓ tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay, phßng kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng chØ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ngo¹i tÖ phôc vô cho c«ng t¸c thanh to¸n, duy tr× tèt tr¹ng th¸i ngo¹i hèi cña Techcombank mét c¸ch linh ho¹t, tu©n thñ quy ®Þnh cña NHNN mµ cßn tæ chøc tèt ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã, phßng kinh doanh ngo¹i tÖ cßn phèi hîp chÆt chÏ víi phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i trong viÖc thu hót nh÷ng nguån kiÒu hèi tõ c¸c níc Ch©u ¢u, B¾c Mü, c¸c níc thuéc khèi ASEAN, chuyÓn vÒ ViÖt Nam qua Techcombank. 1.3.5. C¸c dÞch vô ng©n hµng. 1.3.5.1. DÞch vô thanh to¸n. -6- Bªn c¹nh sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ cña dÞch vô thanh to¸n trong níc, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Techcombank ngµy cµng ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. Cïng víi kinh doanh ngo¹i hèi, dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ còng ®îc coi lµ mét thÕ m¹nh cña Techcombank víi doanh sè thanh to¸n ®¹t tíi hµng tr¨m triÖu ®«la Mü mçi n¨m. Ngoµi c¸c Ng©n hµng ®¹i lý hiÖn cã, trong n¨m 2000, Techcombank ®· thiÕt lËp thªm quan hÖ ®¹i lý víi 4 ng©n hµng lín lµ Bank of NewYork, Citibank, Pusan Bank vµ Bank of Ukraina. M¹ng líi c¸c ng©n hµng ®¹i lý ®îc më réng kh¾p toµn cÇu ®· gióp cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ cña kh¸ch hµng ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn lîi. C¸c s¶n phÈm dÞch vô ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ cho phÐp Techcombank ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong giao dÞch ngo¹i th¬ng nh: - Më, th«ng b¸o, x¸c nhËn, thanh to¸n, L/C tr¶ ngay vµ tr¶ chËm. - C¸c h×nh thøc thanh to¸n D/A, D/P, T/Tr. Víi sù hç trî cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, Techcombank cßn thùc hiÖn dÞch vô chuyÓn tiÒn rÊt nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Dï kh¸ch hµng cã hay kh«ng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, muèn chuyÓn tiÒn cho bÊt cø ai, c¸ nh©n hay tæ chøc t¹i bÊt cø n¬i ®©u trªn toµn quèc, Techcombank ®Òu cã thÓ ®¸p øng víi thêi gian nhanh nhÊt, ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c, an toµn vµ møc phÝ dÞch vô hîp lý. Bªn c¹nh ®ã, Techcombank cßn ¸p dông møc phÝ u ®·i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn thanh to¸n tõ sè d tµi kho¶n hiÖn cã t¹i ng©n hµng. §Æc biÖt, víi dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh toµn cÇu Western Union mµ Techcombank lµm ®¹i lý, kh¸ch hµng cã thÓ nhËn ®îc tiÒn cña ngêi th©n hoÆc ®èi t¸c tõ níc ngoµi chuyÓn vÒ chØ trong vßng mét ngµy vµ ngêi nhËn cã thÓ nhËn b»ng tiÒn mÆt ngo¹i tÖ khi cã yªu cÇu. Ngoµi ra, Techcombank cßn lµ ®¹i lý chÊp nhËn vµ thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ tÝn dông quèc tÕ th«ng dông trªn thÕ giíi nh Master Card, Visa Card, American Express, JCB, Kh¸ch hµng cã thÓ nhËn b»ng tiÒn ViÖt Nam hay ngo¹i tÖ víi møc phÝ hîp lý. 1.3.5.2. DÞch vô ng©n quü. Víi ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o chu ®¸o vµ hÖ thèng kho tµng ®¸p øng ®îc c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn chÆt chÏ nhÊt, Techcombank cßn cung øng c¸c dÞch vô vÒ ng©n quü nh: - DÞch vô kiÓm ®Õm, ph©n lo¹i, ®ãng gãi c¸c lo¹i tiÒn mÆt VND, tiÒn mÆt ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu thanh to¸n, c«ng tr¸i. - KiÓm ®Þnh ngo¹i tÖ vµ cÊp giÊy chøng nhËn ngo¹i tÖ. - Thu ®æi c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh, sÐc du lÞch. - B¶o qu¶n, cÊt gi÷ c¸c tµi s¶n quý, giÊy tê quan träng cña kh¸ch hµng theo niªm phong víi chi phÝ thÊp. 1.3.5.3. DÞch vô t vÊn ®Çu t vµ m«i giíi chøng kho¸n. -7- Trong nh÷ng n¨m qua, víi vai trß lµ thñ quü cña c¸c doanh nghiÖp, nhµ t vÊn vµ thu xÕp tµi chÝnh, Techcombank ®· giµnh ®îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp trong c«ng t¸c hç trî thÈm ®Þnh vµ ph©n tÝch c¸c dù ¸n ®Çu t, x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh huy ®éng vèn vµ gäi vèn ®Çu t còng nh cung cÊp c¸c dÞch vô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n, gãp phÇn mang l¹i sù thµnh c«ng cho c¸c dù ¸n nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung. Víi ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é vµ giÇu kinh nghiÖm, trong thêi gian tíi, Techcombank ®ang nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn vµ më ra nhiÒu dÞch vô t vÊn míi, ®Æc biÖt lµ dÞch vô t vÊn chøng kho¸n, m«i giíi mua b¸n vµ lu ký chøng kho¸n khi ®iÒu kiÖn cho phÐp nh»m thùc hiÖn môc tiªu lµ ngêi b¹n ®ång hµnh cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t trªn mäi lÜnh vùc tµi chÝnh - tiÒn tÖ. 1.3.5.4. DÞch vô tr¶ l¬ng. Bªn c¹nh c¸c dÞch vô chÝnh, Techcombank cßn ®¶m nhËn gióp kh¸ch hµng trong viÖc tr¶ l¬ng, thëng, thï lao cho nh©n viªn hay c¸c ®¹i lý kh¸c víi møc phÝ tho¶ thuËn víi c¸c h×nh thøc sau: - Uû nhiÖm trÝch tµi kho¶n cña ®¬n vÞ t¹i Techcombank ®Ó tr¶ tiÒn cho ngêi hëng b»ng tiÒn mÆt hoÆc vµo tµi kho¶n c¸ nh©n theo danh s¸ch ®îc cung cÊp. - NhËn tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ (trêng hîp kh«ng më tµi kho¶n) ®Ó tr¶ trùc tiÕp hoÆc chuyÓn vµo tµi kho¶n cho ngêi hëng. 1. 3.5.5. C¸c dÞch vô kh¸c. Ngoµi c¸c dÞch vô kÓ trªn, Techcombank cßn s½n sµng ®¸p øng c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. II - thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµI h¹n t¹i Techcombank. Ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank ®· liªn tôc ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn râ th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ huy ®éng vèn, sö dông vèn vµ lîi nhuËn. 2.1. t×nh h×nh huy ®éng vèn. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng: Ng©n hµng nhµ níc liªn tôc gi¶m l·i suÊt ®Çu ra vµ ®Õn th¸ng 8/2000 l¹i ®a ra mét c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt míi, ®iÒu hµnh theo l·i suÊt c¬ b¶n. MÆt kh¸c bé tµi chÝnh, kho b¹c nhµ níc, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh l¹i ph¸t hµnh c¸c lo¹i tr¸i phiÕu víi l·i suÊt kh¸ hÊp dÉn, cïng víi sù ra ®êi cña h×nh thøc tiÕt kiÖm bu ®iÖn ®· g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn nãi chung vµ Techcombank nãi riªng. Tuy nhiªn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p, nghiÖp vô linh ho¹t uyÓn chuyÓn Techcombank ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng víi thêi gian ng¾n nhÊt, ®ång thêi ®a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng míi thÝch hîp -8- hiÖu qu¶ nªn nguån vèn huy ®éng ®îc cña Techcombank ®· liªn tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m qua. Trong c¬ cÊu tiÒn göi theo kú h¹n ta thÊy tiÒn göi cã kú h¹n chiÕm tû träng rÊt lín 80-90%, râ rµng lµ ngêi d©n göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó hëng l·i cßn viÖc göi tiÒn ®Ó sö dông c¸c dÞch vô cña ng©n hµng th× chiÕm tû träng rÊt nhá, thªm vµo ®ã tû träng tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã xu híng gi¶m qua c¸c n¨m do ®ã viÖc qu¶n lý tÝnh thanh kho¶n cña Techcombank trë nªn dÔ dµng h¬n ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng h¬n trong viÖc cho vay trung dµi h¹n nhng ngîc l¹i nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng l¹i cã chi phÝ cao. B¶ng 1: C¬ cÊu huy ®éng vèn cña Techcombank (§¬n vÞ tû ®ång) 1997 ChØ tiªu Tæng 1998 Sè tiÒn Tû träng 488 (%) 100 Sè tiÒn 769 Tû träng 100 1999 Sè tiÒn Tû träng 2000 Sè tiÒn Tû träng 988 (%) 100 1274 (%) 100 Theo ®èi tîng -D©n c 269 55.1 412 53.6 405 41 518 41.5 -Tæ chøc kinh tÕ 60 -Tæ chøc tÝn dông 147 -Kh¸c 12 12.3 30.1 2.5 78 242 37 10.1 31.5 4.8 146 417 20 14.8 42.2 2 272 440 43 21.4 35.3 3.4 7.2 90.7 2.1 90 1023 134 7.2 82 10.8 Theo kú h¹n -Kh«ng kú h¹n -Cã kú h¹n -Kh¸c 71 395 22 - VND 363 -Ngo¹i tÖ quy ®æi 125 14.5 80.9 4.6 71 638 60 9.2 83 7.8 72 896 20 Theo c¬ cÊu nguyªn tÖ 74.4 499.9 65 592.8 60 25.6 269.1 35 395.2 40 760.7 61 486.3 39 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) Tõ cuèi n¨m 97 ®Õn cuèi n¨m 98 bÊt chÊp ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc næ ra tõ gi÷a n¨m 97 sè d tæng tiÒn göi vÉn t¨ng gÇn 60% (281 tû ®ång) ®ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc vËn dông linh ho¹t c¸c møc l·i suÊt hîp lý phï hîp víi lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc huy ®éng. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng cña n¨m 99, 2000 l¹i nhá h¬n so víi n¨m 98 ®ã lµ do nÒn kinh tÕ níc ta r¬i vµo t×nh tr¹ng gi¶m ph¸t vµ ng©n hµng nhµ níc liªn tôc h¹ thÊp l·i suÊt trÇn cho vay vµ cuèi cïng lµ thay ®æi c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt theo l·i suÊt c¬ b¶n nªn ng©n hµng còng ph¶i gi¶m l·i suÊt huy -9- ®éng do ®ã ®· ¶nh hëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Techcombank tuy nhiªn tæng nguån vèn huy ®éng vÉn t¨ng 28% (219 tû ®ång) trong n¨m 99 vµ t¨ng 29% (259 tû ®ång) trong n¨m 2000.§©y lµ c¸c møc t¨ng kh¸ cao so víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i k Cßn vÒ c¬ cÊu tiÒn göi theo ®èi tîng huy ®éng ta thÊy tiÒn göi t¹i Techcombank còng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt lµ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng lªn víi tèc ®é t¨ng trëng kh¸ cao n¨m 99 t¨ng 87 % so víi n¨n 98 vµ n¨m 2000 t¨ng 86.3% (126 tû ®ång) so víi n¨m 99 tuy nhiªn tiÒn göi cña d©n c n¨m 99 l¹i gi¶m ®i chót Ýt so víi n¨m 98 vµ n¨m 2000 th× t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 99 ®ã lµ do tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng m¹nh. Nh×n chung sè lît kh¸ch hµng ®Õn më tµi kho¶n t¹i Techcombank ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh lßng tin cña d©n chóng vµ uy tÝn cña Techcombank ngµy cµng t¨ng. 2.2. t×nh h×nh sö dông vèn. Ho¹t ®éng sö dông vèn cña Techcombank ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch c« ®äng qua b¸o c¸o thu nhËp chi phÝ (B¶ng 3). Cã thÓ nhËn thÊy râ lµ kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2000 cña Techcombank kh¶ quan. HÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Òu cã møc t¨ng trëng tèt so víi n¨m 1999. Cã ®îc ®iÒu nµy mét phÇn rÊt lín lµ do Techcombank rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c th«ng tin, ®µo t¹o. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c th«ng tin vµ øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng ng©n hµng lu«n ®ãng vai trß nßng cèt trong sù ph¸t triÓn cña Techcombank. Tõ nh÷ng ®Þnh híng ®óng ®¾n, víi ®éi ngò c¸n bé tin häc trÎ, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o, Techcombank ®· thµnh c«ng trong nhiÒu dù ¸n ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo c¸c lÜnh vùc: thanh to¸n quèc tÕ, chuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n nhanh trong níc, ¸p dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cña ng©n hµng, tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ vµ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chung cho Techcombank. B¶ng 2 : B¸o c¸o thu nhËp vµ chi phÝ KÕt thóc n¨m 2000 (víi sè liÖu so s¸nh cña n¨m 1999) §¬n vÞ tÝnh: TriÖu VND N¨m 1999 - 10 - N¨m 2000 THU nhËp Thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông Thu l·i tiÒn göi Thu tõ dÞch vô ng©n hµng Thu l·i gãp vèn, mua cæ phÇn Thu vÒ mua b¸n chøng kho¸n Thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ C¸c kho¶n thu bÊt thêng Tæng thu nhËp 35.720 39.581 4.485 164 1.291 3.686 56 80.483 41.425 42.768 4.972 216 875 3.803 28 94.087 Chi phÝ Chi phÝ vÒ huy ®éng vèn Chi vÒ dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü Chi vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ Chi nép thuÕ vµ lÖ phÝ Chi phÝ nh©n viªn Chi vÒ ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng cô Chi vÒ tµi s¶n C¸c kho¶n chi phÝ bÊt thêng Tæng chi phÝ 57.190 1.804 791 432 4.807 5.313 4.344 337 75.018 64.438 1.209 1.376 2.122 5.967 7.918 2.239 201 85.470 Lîi nhuËn tríc thuÕ 5.465 8.617 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) - 11 - 2.3. thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Techcombank. 2.3.1 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n. 2.3.1.1 Thùc tr¹ng gi÷a tÝn dông ng¾n vµ trung dµi h¹n. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy tû träng d nî trung dµi h¹n trong 4 n¨m qua lµ thÊp trung b×nh trong 4 n¨m lµ 14.5%. Thùc ra, chóng ta kh«ng thÓ chØ nh×n vµo tû träng d nî mµ cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc ngay ng©n hµng cã më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®îc hay kh«ng mµ cßn ph¶i c¨n cø vµo doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî míi cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc. c¬ cÊu d nî tÝn dông trung dµi h¹n theo thêi h¹n §¬n vÞ: tû ®ång 700 636.6 600 500 400 300 439.2 345.7 289.5 NH T-DH 200 100 39.5 86.8 55.3 119.4 0 1997 1998 1999 2000 Trong 4 n¨m qua Techcombank còng kh«ng n»m ngoµi thùc tÕ chung cña toµn bé hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay lµ cã tû träng cho vay trung dµi h¹n rÊt thÊp trong tæng sè doanh sè cho vay, ë Techcombank tû lÖ nµy chØ cã kho¶ng 8.5%. Techcombank chñ yÕu cho vay ng¾n h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó bæ sung vèn lu ®éng, mua nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt... trong thêi h¹n ng¾n díi 1 n¨m. Vèn ng¾n h¹n lµ vèn thêng xuyªn ph¶i bæ sung ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo cßn vèn trung dµi h¹n rÊt thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp muèn thay ®æi trang thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i, më réng s¶n xuÊt...nhng tû träng doanh sè vµ thu nî trung dµi h¹n ®Òu thÊp chØ kho¶ng 8-9%. Sau khi thùc hiÖn thu nî, do thêi gian cho vay dµi nªn cho vay trung dµi h¹n chiÕm kho¶ng 15% tæng d nî, mét con sè qu¸ thÊpB¶ng 3: C¬ cÊu tÝn dông theo thêi h¹n cña Techcombank §¬n vÞ : Tû ®ång N¨m 97 N¨m 98 - 12 - N¨m 99 N¨m2000 ChØ tiªu Tæng Tû Tæng träng Tû Tæng träng Tû Tæng träng Tû träng 1207 (%) 100 1.Cho vay 533 (%) 100 529 100 946 (%) 100 -Ng¾n h¹n 490.9 90.6 477.9 89..5 917.6 93.6 1106 91.8 -Trung dµi h¹n 46.08 9.4 50.12 10.5 68.16 7.4 101.3 9.2 2. Thu nî 427 100 457 100 821 100 1156 100 -Ng¾n h¹n 398.8 93.4 419.8 92.2 763.1 93.0 1072 92.7 -Trung dµi h¹n 28.16 6.6 37.2 8.8 57.86 7.0 84.04 7.3 3.D nî 329 100 401 100 526 100 756 100 -Ng¾n h¹n 289.5 88 345.7 86.2 439.2 83.5 636.6 84.2 -Trung dµi h¹n 39.5 12 55.3 13.8 86.8 16.5 119.4 15.8 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) Trong nh÷ng n¨m võa qua doanh sè cho vay, doanh sè thu nî vµ d nî trung dµi h¹n ®Òu t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi, doanh sè cho vay t¨ng tõ 46.08 tû n¨m 97 lªn 50.12 tû n¨m 98, 68.2 tû vµo n¨m 99 vµ n¨m 2000 lµ 101.3 tû, tû lÖ trëng b×nh qu©n lµ 30%/n¨m. Cßn doanh sè thu nî c¸c n¨m lÇn lît lµ: 28.16 tû ; 37.18 tû; 57.86 tû vµ 84.04 tû, t¨ng b×nh qu©n 45% mçi n¨m. D nî còng t¨ng b×nh qu©n tíi 50%/n¨m tõ 39.5 tû n¨m 97 lªn 55.3 tû n¨m 98, 86.8 tû n¨m 99 vµ 119.4 tû vµo n¨m 2000 ®iÒu ®ã thÓ hiÖn r»ng ng©n hµng ®· cè g¾ng trong viÖc më réng tÝn dông trung dµi h¹n. Tuy nhiªn nÕu xÐt vÒ tû träng th× l¹i lµ rÊt thÊp vµ hÇu nh kh«ng t¨ng doanh sè cho vay trung dµi h¹n n¨m 99 chØ ®¹t 7.4% trong tæng sè doanh sè cho vay, n¨m 2000 t¨ng lªn 9.2% tuy nhiªn so víi n¨m 98 (10.5%) th× l¹i lµ gi¶m, nh÷ng con sè qu¸ thÊp nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®îc kh¶ n¨ng vµ quy m« cña Techcombank. 2.3.1.2 C¬ cÊu tÝn dông trung dµi h¹n xÐt theo thµnh phÇn kinh tÕ. BiÓu ®å d nî tÝn dông trung dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: tû ®ång - 13 - 120 99.1 100 72.9 80 60 40 KTQD KTNQD 44.2 29.2 20 10.3 11.1 13.9 20.3 0 1997 1998 1999 2000 Trong c¬ cÊu d nî trung dµi h¹n ta thÊy tû träng d nî ë khèi quèc doanh chiÕm ®a sè, kho¶ng 80%. Tõ n¨m 97 ®Õn nay d nî ®èi víi khu vùc quèc doanh ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m víi tèc ®é 40-50%/n¨m vµ tû träng.Thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ n¨m 98 lµ 80%, n¨m 99 84% vµ n¨m 2000 lµ 83%. D nî ®èi víi khu vùc ngoµi quèc doanh còng t¨ng lªn víi tèc ®é ngµy cµng t¨ng nhng tû träng th× l¹i kh«ng t¨ng mµ vÉn duy tr× ë møc thÊp kho¶ng 19%. Trong khi ®ã doanh sè cho vay còng t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ c¶ vÒ doanh sè vµ tû träng trong n¨m 2000 vµ t¨ng nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi doanh sè thu nî ®iÒu ®ã cß nghÜa lµ Techcombank ®ang cã vÊn ®Ò ®èi víi c«ng t¸c thu nî. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë viÖc t¨ng lªn cña d nî (nh ph©n tÝch ë phÇn trªn) vµ ë t×nh h×nh nî qu¸ h¹n sau. B¶ng 5: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n t¹i Techcombank theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ : tû ®ång Thµnh phÇn kinh tÕ N¨m 97 NQH Tû lÖ TDH (%) N¨m 98 N¨m 99 N¨m 2000 NQH Tû lÖ NQH Tû lÖ NQH Tû lÖ TDH (%) TDH (%) TDH (%) - 14 - Tæng 3.299 2.552 3.8 3.5 5.373 4.063 4.5 4.1 0.748 -Ngoµi quèc 1.032 10.0 0.688 6.2 doanh (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) 5.4 1.710 8.4 -Quèc doanh 3.397 2.365 8.6 8.1 2.544 4.6 1.856 4.2 XÐt mét c¸ch tæng thÓ, tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cña Techcombank kh¸ cao, trung b×nh kho¶ng 4.5 % trong khi ®ã tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cña toµn bé c¸c ng©n hµng lµ kho¶ng 3%. §iÒu nµy thÓ hiÖn c¸c kho¶n vay trung dµi h¹n cña Techcombank ®ang cã vÊn ®Ò, ng©n hµng cÇn ph¶i gi¶m tû lÖ nµy xuèng thÊp h¬n n÷a ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh cã thÓ x¶y ra. Trong c¬ cÊu nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ ta thÊy, nî qu¸ h¹n ë khu vùc ngoµi quèc doanh vÉn lín h¬n vµ ®¸ng lu t©m h¬n c¶. Trong 4 n¨m 1997 - 2000 tû lÖ d nî trung dµi h¹n cña khu vùc kinh tÕ quèc doanh lµ : 74%, 80%, 84% vµ 83% trªn tæng møc d nî trung dµi h¹n, vµ tû lÖ nî qu¸ h¹n t¬ng øng lµ 8.1%, 4.2%, 3.5% vµ 4.1% trong khi ®ã tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ: 10%, 6.2%, 5.4% vµ 8.4%: nh vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng, cho vay trung dµi h¹n xÐt trªn ph¬ng diÖn nî qu¸ h¹n th× khu vùc kinh tÕ quèc doanh lµ chñ ®¹o vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Khu vùc ngoµi quèc doanh cho vay ®îc Ýt h¬n vµ hiÖu qu¶ l¹i kh«ng cao. §iÒu ®ã ta cã thÓ thÊy râ h¬n qua biÓu ®å sau. nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: tû ®ång - 15 - 6.0 5.4 5.0 4.1 4.0 3.4 3.0 3.3 2.5 2.4 NQH KTQD KTNQD 2.6 1.9 2.0 1.0 1.0 1.7 0.7 0.7 0.0 1997 1998 1999 2000 2.3.1.3 TÝn dông trung dµi h¹n xÐt theo c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ. d nî tÝn dông trung dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ: tû ®ång 70 60 C«ng nghiÖp Th ¬ng m¹i X©y Dùng Kh¸c 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 B¶ng 6: TÝn dông trung dµi h¹n xÐt theo c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ tû ®ång N¨m N¨m 97 D nî Ngµnh N¨m 98 Tû träng (%) D nî N¨m99 Tû träng - 16 - D nî N¨m 2000 Tû träng (%) D nî Tû träng (%) C«ng nghiÖp 17.97 45.5 26.65 48.2 37.76 43.5 61.01 51.1 Th¬ng m¹i 10.35 26.2 14.00 25.3 23.44 27.0 28.89 24.2 X©y dùng 9.60 24.3 11.79 21.3 19.44 22.4 24.48 20.5 Kh¸c 1.58 4.0 2.88 5.2 6.16 7.1 5.01 4.2 Tæng 39.50 100 55.32 100 86.80 100 119.39 100 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu d nî ta thÊy cho vay c«ng nghiÖp chiÕm tû träng cao nhÊt sau ®ã lµ th¬ng m¹i vµ x©y dùng. Trung b×nh c«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng 47% tæng d nî, x©y dùng chiÕm kho¶ng 22% vµ th¬ng m¹i lµ 24% cßn c¸c kho¶n cho vay ®èi víi c¸c ngµnh kh¸c nh:giao th«ng, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, tiªu dïng chiÕm tû lÖ rÊt thÊp. §iÒu nµy lµ do Techcombank tËp trung vµo cho vay c¸c ngµnh kü thuËt vµ th¬ng m¹i, riªng ngµnh giao th«ng th× hÇu hÕt ®îc tµi trî cña chÝnh phñ hoÆc c¸c tæ chøc níc ngoµi nªn hÇu nh kh«ng cÇn tíi ng©n hµng vay. Hai ngµnh ®ang cã triÓn väng ®Ó cho vay trung dµi h¹n lµ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, ®Æc biÖt lµ ngµnh x©y dùng v× ®©y lµ ngµnh cã tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp h¬n. B¶ng 7: Nî qu¸ h¹n theo ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ tû ®ång Ngµnh N¨m 97 NQH N¨m 98 Tû lÖ NQH N¨m99 Tû lÖ NQH N¨m 2000 Tû lÖ NQH Tû lÖ C«ng nghiÖp 1.600 8.7 1.280 4.6 1.586 3.9 2.928 4.6 Th¬ng m¹i 0.894 8.9 0.639 4.8 0.778 4.1 1.152 4.8 - 17 - X©y dùng Kh¸c Tæng 0.777 8.1 0.507 4.3 0.719 3.7 1.077 4.4 0.126 8.0 0.118 4.1 0.216 3.5 0.215 4.3 3.397 8.6 2.544 4.6 3.299 3.8 5.372 4.5 (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) BiÓu ®å nî qu¸ h¹n theo ngµnh kinh tÕ §¬n vÞ: tû ®ång 3.5 3 C«ng nghiÖp Th ¬ng m¹i X©y dùng Kh¸c 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1997 1998 1999 2000 XÐt vÒ tû lÖ nî qu¸ h¹n ta thÊy n¨m 97 tû lÖ nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng lµ qu¸ cao tíi 8.6% n¨m 98 vµ 99 tû lÖ nµy ®· gi¶m m¹nh xuèng cßn 4.6% n¨m 98 vµ 3.8% n¨m 2000 cã t¨ng lªn chót Ýt: 4.5%. Nh×n chung tû lÖ nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cña ng©n hµng vÉn cßn cao so víi møc trung b×nh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam (kho¶ng 3.5%). Trong c¸c ngµnh kinh tÕ ta thÊy tû lÖ nî qu¸ h¹n cña ngµnh th¬ng m¹i lµ cao nhÊt vµ cña ngµnh x©y dùng lµ thÊp nhÊt. Do ®ã trong thêi gian tíi Techcombank cÇn ph¶i gi¶m h¬n n÷a tû lÖ nî qu¸ h¹n cña m×nh vµ më réng cho vay ®èi víi ngµnh x©y dùng. Ngoµi ra Techcombank cßn ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n theo thêi gian ®Ó qu¶n lý rñi ro, nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n cã thêi gian cµng dµi th× cµng cã rñi ro cao B¶ng 8: Nî qu¸ h¹n ph©n theo thêi gian §¬n vÞ: tû ®ång 1998 Nî qu¸ h¹n  1999 Trong ®ã QD NQD  - 18 - 2000 Trong ®ã QD NQD  Trong ®ã QD NQD NQH < 6 th¸ng 11.3 3.8 7.5 14.3 6.1 8.2 19.1 7 12.1 NQH 6-12 th¸ng 6.2 1.6 4.6 13.6 4 9.6 15.3 5.1 10.2 NQH > 12 th¸ng 3.1 0 3.1 4.3 0 4.3 8.6 0.5 8.1 5.4 15.2 32.1 10.1 22.1 43 12.6 30.4 Tæng nî qu¸ h¹n 20.6 (Nguån phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank ) §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Techcombank. 2.3.2 ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®îc ®¸nh gi¸ qua rÊt nhiÒu chØ tiªu nh: d nî, nî qu¸ h¹n, vßng quay thu nî, lîi nhuËn. §Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cña Techcombank ta sÏ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu ®ã. -ChØ tiªu vßng quay vèn. Vßng quay thu håi vèn = Thu nî /d nî b×nh qu©n. Nh×n mét c¸ch tæng thÓ trong 4 n¨m võa qua vßng quay thu håi vèn cña Techcombank ®¹t trung b×nh 0.7. Tøc lµ trung b×nh mét ®ång vèn cho vay ra th× ®· thu håi l¹i ®îc 0.7 ®ång. §èi víi tÝn dông trung dµi h¹n th× møc 0.7 lµ kh¸ cao. N¨m 99 chØ tiªu nµy gi¶m xuèng cßn cã 0.667 vµ trong n¨m 2000 gi¶m tíi 0.664 ®iÒu ®ã b¸o hiÖu mét dÊu hiÖu tiªu cùc ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña Techcombank vµ lµm cho nî qu¸ h¹n cña Techcombank t¨ng cao. B¶ng 9: C¸c chØ tiªu tæng hîp ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. ChØ tiªu N¨m 97 N¨m 98 N¨m99 N¨m 2000 Vßng quay vèn 0.713 0.69 0.667 0.664 D nî (tû) 39.5 55.3 86.8 119.4 Nî qu¸ h¹n(tû) 3.394 2.544 3.299 5.373 8.6 4.6 3.8 4.5 0.43 0.56 0.73 0.89 19 20 18 21 Tû lÖ nî qu¸ h¹n (%) Lîi nhuËn(tû) Tû lÖ lîi - 19 - nhuËnTDH(%) (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Techcombank) -ChØ tiªu nî qu¸ h¹n vµ tû lÖ nî qu¸ h¹n. Trong nh÷ng n¨m qua nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cña Techcombank ngµy mét t¨ng lªn nhng nguyªn nh©n chÝnh ®ã lµ do sù t¨ng lªn cña tæng d nî trung dµi h¹n cßn tû lÖ nî qu¸ h¹n th× ®· gi¶m mét c¸ch nhanh chãng trong n¨m 98 vµ 99. Tuy nhiªn trong n¨m 2000 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn tíi 4.5% do ®ã Techcombank cÇn ph¶i lËp tøc gi¶m tû lÖ nµy xuèng v× tû lÖ trung b×nh cña c¸c ng©n hµng chØ cã kho¶ng 3.5%. -ChØ tiªu lîi nhuËn. Tû lÖ lîi nhuËn cña c¸c mãn vay trung dµi h¹n kh¸ æn ®Þnh qua c¸c n¨m vµ chiÕm kho¶ng 20% tæng lîi nhuËn cho vay cña Techcombank. Trong nh÷ng n¨m qua Techcombank liªn tôc ph¶i gi¶m l·i suÊt cho vay do n¨m 99 ng©n hµng nhµ níc liªn tôc gi¶m trÇn l·i suÊt cho vay vµ do c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh¸c, tuy nhiªn tÝn dông trung dµi h¹n vÉn t¨ng trëng liªn tôc qua c¸c n¨m 97,98,99,2000. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua doanh sè cho vay liªn tôc t¨ng víi tèc ®é cao vµ lîi nhuËn tõ cho vay trung dµi h¹n liªn tôc t¨ng. N¨m 97 lîi nhuËn tõ tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng ®¹t 0.43 tû ®ång nhng n¨m 2000 ®· t¨ng lªn tíi 0.89 tû ®ång tøc lµ t¨ng lªn tíi hai lÇn. Nh×n chung tÝn dông trung dµi h¹n cña Techcombank ®· t¨ng trëng m¹nh trong nh÷ng n¨m qua nhng vÒ chÊt lîng th× Techcombank cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng tèt h¬n. 2.3.3 C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc. KÓ tõ khi thµnh lËp ngµy 27/9/93 ®Õn nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ Techcombank ®· kh«ng ngõng trëng thµnh vµ lín m¹nh. Khèi lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¨ng trëng hîp lý cña Techcombank ®· gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy nÒn k×nh tÕ ph¸t triÓn. Nguån tÝn dông trung dµi h¹n cña Techcombank ®· ®îc u tiªn cho nh÷ng dù ¸n ®Çu t theo chiÒu s©u, thùc sù gióp cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ qua viÖc ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu biÓu trong sè ®ã cã c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ Licogi, c«ng ty s¾t thÐp Hoµ Ph¸t, c«ng ty Agrexport... C¬ cÊu ®Çu t vµ cho vay ®îc thùc hiÖn theo híng ®a d¹ng ho¸ theo ngµnh nghÒ vµ nghiÖp vô kinh doanh. Trong 4 n¨m qua d nî tÝn dông trung dµi h¹n ®· t¨ng b×nh qu©n 40%/n¨m, doanh sè cho vay trung dµi h¹n còng t¨ng kho¶ng 34%/n¨m, lîi nhuËn tõ tÝn dông trung dµi h¹n t¨ng 50%/ n¨m vµ tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cña Techcombank còng t¨ng kho¶ng 100%/n¨m tõ 1710 triÖu n¨m 97 lªn 8619 tû n¨m 2000. Víi c¸c kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®ã trong n¨m 2001 Techcombank sÏ më thªm mét chi nh¸nh ë H¶i Phßng vµ - 20 -
- Xem thêm -