Tài liệu Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp vật liệu xây dựng an dương

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CPVL : Chi phí vật liệu NC : Chi phí nhân công CPM : Chi phí máy thi công CPC : Chi phí chung CPTTK : Chi phí trực tiếp khác CL : Chênh lệch vật liệu WTO : World Trade Organization ( Tổ chức Thƣơng mại Thế giới) JIT : Just In Time ( Hệ thống cung ứng đúng thời điểm) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ STT NỘI DUNG TRANG 1 Sơ đồ 1.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dƣơng 11 2 Bảng 1.1. Danh mục các phƣơng tiện thiết bị chuyên môn của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng 15 3 Bảng 1.2.Danh mục các loại sản phẩm chủ yếu 18 4 Bảng 1.3.Số lƣợng cán bộ, công nhân kỹ thuật của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng 21 5 Bảng 1.4.Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dƣơng 23 6 Bảng 2.1.Tình hình thực hiện kế hoạch xây lắp qua các năm 27 7 Bảng 2.2.Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 28 8 Đồ thị 2.1. Doanh thu của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng giai đoạn 2004-2007 29 9 Đồ thị 2.2. Lợi nhuận của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng giai đoanh 2004-2007 29 10 Bảng 2.3. Hệ số doanh lợi doanh thu của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng qua một số năm 30 11 Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ giữa giá thành xây lắp với giá xây dựng khác 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12 Bảng 2.4. Giá thành xây lắp 34 13 Sơ đồ 2.2. Cơ cấu giá thành sản phẩm xây lắp 35 14 Bảng 2.5. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp trong những năm gần đây 37 15 Đồ thị 2.3: Tỷ trọng các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm xây lắp qua các năm 2004 – 2007 40 16 17 18 Bảng 2.6. Tình hình chi phí thực tế tại gói thầu “Hạng mục san nền kè đá” thuộc công trình trƣờng THPT chuyên Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn Bảng 2.7. Tình hình chi phí thực tế tại gói thầu “xây dựng nhà hợp khối”thuộc dự án Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hƣng Yên giai đoạn III Bảng 2.8. Tình hình chi phí thực tế tại gói thầu số 6 thuộc dự án “Cải tạo nâng cấp đƣờng trục kinh tế miền Đông, Đông Anh, Hà Nội” 41 44 46 19 Bảng 2.9. Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trong giá thành xây lắp 48 20 Bảng 2.10. Tổng hợp chi phí nhân công trong giá thành xây lắp 50 21 Bảng 2.11. Tổng hợp chi phí máy thi công trong giá thành xây lắp 52 22 Bảng 2.12. Tổng hợp chi phí chung trong giá thành xây lắp 54 23 Bảng 3.1. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế năm 2008 của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dƣơng 60 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sau khi gia nhập WTO, đất nƣớc ta đã có một công cuộc chuyển mình lớn lao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, giáo dục… trong đó kinh tế là lĩnh vực tạo đƣợc bƣớc ngoặt to lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nƣớc ta trong thời kỳ hội nhập đã buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải có cách nhìn nhận và phải tạo ra đƣợc những chiến lƣợc kinh doanh phù hợp. Là một doanh nghiệp Nhà nƣớc đang chuẩn bị cổ phần hoá, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng cũng không nằm ngoài những thách thức của nền kinh tế thị trƣờng trong giai đoạn mới của đất nƣớc. Kinh tế ngày càng phát triển làm cho nhu cầu về xây dựng nhà ở, văn phòng, trụ sở làm việc, các khu đô thị, các công trình giao thông, công nghiệp,….ngày càng gia tăng. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Hồng, là một doanh nghiệp có truyền thống xây dựng từ lâu đời, đã thi công thành công nhiều công trình xây dựng lớn, nhỏ trong cả nƣớc. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế của đất nƣớc, Công ty cũng đã thay đổi chiến lƣợc phát triển kinh doanh của mình và đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể. Ngày nay, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã và đang khẳng định tầm quan trọng và uy tín của mình trên thị trƣờng xây dựng, phấn đấu trở thành một trong những Công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay, các sản phẩm nói chung và sản phẩm xây lắp nói riêng phải đảm bảo về mặt chất lƣợng cũng nhƣ về giá cả. Chính vì vậy, một vấn đề quan trọng buộc các doanh nghiệp xây dựng phải quan tâm hàng đầu trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay là thực hiện tiết Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành các sản phẩm xây lắp. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã từng bƣớc đổi mới công nghệ, tự hoàn thiện để nâng cao trình độ và phƣơng pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty luôn hƣớng tới đó là hạ giá thành xây lắp công trình. Với mục tiêu áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế và có cơ hội đƣợc tìm hiểu về tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trong các công trình của Công ty trong những năm gần đây nên em đã chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng” làm luận văn tốt nghiệp. Trong luận văn này em sẽ trình bày cụ thể và rõ ràng hơn các vấn đề sau: Phần I. Tổng quan về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng Phần II. Thực trạng hạ giá thành xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng trong những năm gần đây Phần III. Một số biện pháp góp phần hạ giá thành xây lắp tại công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng Xin trân trọng cảm ơn Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng mà trực tiếp là các anh chị Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật đã giúp em tiếp cận trực tiếp với tình hình thực tế của Công ty. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Tiến sĩ Trƣơng Đức Lực đã hƣớng dẫn em hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2008 Sinh viên thực hiện Hà Thị Thu Trang Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƢƠNG 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng 1.1.1. Tổng quan về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng Công Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Hồng - Bộ xây dựng, có truyền thống xây dựng hơn 45 năm. Trải qua nhiều năm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sƣ có chuyên môn và công nhân lành nghề đƣợc đào tạo cơ bản và trƣởng thành trong thực tiễn thi công xây dựng nên đã thực hiện tốt các công trình xây dựng với chất lƣợng kỹ thuật cao, mỹ thuật hoàn hảo. Trong những năm vừa qua, Công ty đã thực hiện thành công những dự án nhƣ: Công trình Trƣờng công nhân Kỹ thuật cơ giới Việt Xô, Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hƣơng Canh, Nhà máy gạch Ceramic Hƣơng Canh, Hồ hiếm khí Sóc Sơn, Nhà khách Đoàn bay 919. Hiện nay Công ty đang triển khai một số hạng mục công trình trụ sở, nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật, đƣờng giao thông, đƣờng dây và trạm biến áp của các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dƣơng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh nhƣ: khu đô thị Kỳ Bá Thái Bình, Chung cƣ cao tầng số 17 Hồ Hảo Lớn – TP Hồ Chí Minh, Khách sạn Long Vân - Bắc Ninh, Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Với những thành tựu đã đạt đƣợc, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã và đang tạo đƣợc uy tín lớn trên thị trƣờng xây dựng hiện nay Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 và trở thành một đối tác đáng tin cậy của các chủ đầu tƣ. Một số thông tin chung về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƢƠNG Tên giao dịch: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng  Trụ sở chính: Địa chỉ: 70 Phố An Dƣơng - Phƣờng Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội Điện thoại : 047170943 - 047171249 Fax : 047166781  Loại hình doanh nghiệp: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là Doanh nghiệp Nhà nƣớc thuộc Tổng Công ty Sông Hồng - Bộ Xây dựng - Ngƣời đại diện theo pháp luật: Giám đốc Nguyễn Minh Nam - Kỹ sƣ xây dựng - Tài khoản: Số: 10201 0000000 569 tại Ngân hàng Công thƣơng Ba Đình Hà Nội Số: 1201 0000000 466 tại Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Số: 030431100000209438 tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nhà Hà Nội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Mã số thuế: 2600104283 – 019  Các đơn vị thành viên của Công ty: - Phân xƣởng xây lắp số 1 - Phân xƣởng xây lắp số 2 - Phân xƣởng xây lắp số 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phân xƣởng Granito Italy - Phân xƣởng cầu thang ghế đá - Phân xƣởng gạch hoa bê tông - Phân xƣởng cơ khí, cơ điện  Ngành, nghề kinh doanh: (Số đăng ký kinh doanh: 110561 ngày 24/04/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Phú Thọ) - Sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí ốp lát, máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ cho khai thác vật liệu xây dựng; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thi công lắp đặt thiết bị chuyên dùng ngành cấp thoát nƣớc, bƣu điện, đƣờng dây cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến thế điện, sửa chữa các loại phƣơng tiện vận tải thuỷ, bộ; Đầu tƣ phát triển kinh doanh nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, dân dụng; - Tổ chức thi công san lấp mặt bằng, nạo vét cảng, kênh, luồng, lạch, sông, biển bằng cơ giới, bốc xếp vật tƣ, vật liệu xây dựng và các hàng hoá khác; - Khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, đất, đá, cát, sỏi (chỉ kinh doanh khi đƣợc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép)./. 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng  Giai đoạn I: Công ty đá hoa Granitô Hà Nội(1958 -1996) Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng tiền thân là Công ty đá hoa Granitô Hà Nội, đƣợc thành lập từ năm 1958 thuộc Bộ Kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với tổ chức và quản lý của ngành xây dựng. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng nguyên là thành viên của Liên hiệp các Xí nghiệp Đá cát sỏi - Bộ Xây dựng. Thời kỳ này Công ty chỉ sản xuất, kinh doanh các loại gạch hoa và gạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Granitô các loại. Trong giai đoạn này Công ty đã tạo đƣợc uy tín trên thị trƣờng gạch Granitô, cung cấp số lƣợng lớn gạch Granitô cho các công trình xây dựng.  Giai đoạn II: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương (1996 đến nay) Để đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nƣớc, Tổng Công ty Sông Hồng đã quyết định chuyển Công ty đá hoa Granitô Hà Nội thành Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng hạch toán kinh tế phụ thuộc Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng. Thời kỳ này Công ty vừa làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng vừa tổ chức thi công xây dựng công trình. Thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ nên trong giai đoạn này Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù có truyền thống trong việc sản xuất vật liệu xây dựng nhƣng do sản xuất vật liệu xây dựng đòi hỏi vốn lớn, nhân công nhiều…nhƣng do máy móc không đồng bộ nên sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ đƣợc ít, mẫu mã đã lỗi thời không thể cạnh tranh đƣợc làm ảnh hƣởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh. Do đó năm 2007, Công ty đã tập trung vào nhiệm vụ thi công xây dựng công trình. Trong giai đoạn này Công ty đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể trong việc thi công xây dựng thành công những công trình lớn nhƣ: Trƣờng công nhân kỹ thuật Việt Xô - Bộ Xây dựng, Đoàn bay 919, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Văn phòng làm việc và khách sạn Long Vân. Trải qua 50 năm xây dựng và trƣởng thành, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng có đội ngũ kỹ sƣ, cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân lành nghề đáp ứng thị trƣờng xây dựng trong nƣớc. Đơn vị đã đƣợc Nhà nƣớc trao tặng 3 Huân chƣơng lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tƣớng Chính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phủ và Bộ Xây dựng, Huy chƣơng vàng chất lƣợng cao ngành xây dựng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dƣơng ảnh hƣởng tới giá thành và công tác hạ giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Bộ máy tổ chức của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đƣợc tổ chức theo cơ cấu trực tuyến - chức năng. Đứng đầu Công ty là Giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp và điều hành các hoạt động trong Công ty, bên dƣới là các phòng ban chức năng có nhiệm vụ trợ giúp Giám đốc Công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Luận văn tốt nghiệp 14 Khoa Quản trị kinh doanh Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng GIÁM ĐỐC PGĐ PHỤ TRÁCH SXCN PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PGĐ PHỤ TRÁCH ĐÂU TƢ PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT PGĐ PHỤ TRÁCH XÂY LẮP PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH PHÒNG ĐẦU TƢ PX PX PX PX CƠ PX PX PX GRANNITO CẦU GẠCH KHÍ XÂY LẮP XÂY LẮP XÂY LẮP THANG HOA BÊ ĐIỆN SỐ 1 SỐ 2 SỐ 3 GHẾ ĐÁ TÔNG ITALY Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A Luận văn tốt nghiệp 15 Khoa Quản trị kinh doanh  Ban lãnh đạo Công ty gồm một Giám đốc và ba Phó Giám đốc phụ trách 3 lĩnh vực chủ yếu của Công ty  Giám đốc Công ty: Là ngƣời đứng đầu doanh nghiệp, làm việc theo chế độ một thủ trƣởng, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Nhiệm vụ của Giám đốc Công ty: - Ký kết các hợp đồng kinh tế. - Chỉ đạo và kiểm duyệt các phòng chức năng lập và làm hồ sơ dự thầu, biện pháp thi công công trình. - Ban hành các định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá, tiền lƣơng phù hợp với các quy định của Nhà nƣớc.  Phó Giám đốc Công ty: là ngƣời điều hành theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc. * Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Công nghiệp: có nhiệm vụ quản lý điều hành lĩnh vực sản xuất của Công ty về khối lƣợng, chất lƣợng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trƣờng. * Phó Giám đốc phụ trách đầu tƣ: có nhiệm vụ tìm kiếm các dự án đầu tƣ cho Công ty, đồng thời sử dụng tốt nhất nguồn vốn đầu tƣ để đạt hiệu quả cao nhất, đem lại lợi nhuận lớn nhất cho Công ty. * Phó Giám đốc phụ trách xây lắp: có nhiệm vụ tổ chức thi công xây lắp các công trình của Công ty đảm bảo các yêu cầu về chất lƣợng công trình, tiến độ thi công và sự an toàn cho ngƣời lao động.  Công ty có 4 phòng ban chức năng:  Phòng Tài chính - Kế toán: - Tổ chức hạch toán trong Công ty, lập kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm trình Công ty phê duyệt. Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A Luận văn tốt nghiệp 16 Khoa Quản trị kinh doanh - Tham mƣu giúp việc cho lãnh đạo trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản do cấp trên giao.  Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: - Cân đối và lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty gồm; Sản lƣợng, doanh thu, vốn, vật tƣ, mua sắm thiết bị kỹ thuật, thi công, lao động tiền lƣơng. - Điều tra thu thập, xử lý thông tin kinh tế để tham mƣu giúp Giám đốc trong lĩnh vực tìm hiểu các dự án thi công. - Tham mƣu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực kỹ thuật, quản lý, điều chỉnh và sử dụng máy móc một cách hiệu quả. - Cùng với các phòng ban chức năng quản lý chất lƣợng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật. Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao trình độ công nhân kỹ thuật.  Phòng Tổ chức – Hành chính: - Tham mƣu trực tiếp cho Giám đốc việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động theo phân cấp. Tham mƣu cho Giám đốc và lãnh đạo Công ty trong sắp xếp tổ chức tổ chức sản xuất, bố trí cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Đề xuất các giải pháp về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động , chính sách cán bộ. - Hƣớng dẫn tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nƣớc và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với CBCNV theo phân cấp của Công ty.  Phòng Đầu tƣ: - Tham mƣu cho Giám đốc về các hoạt động kinh doanh trong Công ty và tổ chức kinh doanh trên thị trƣờng để thực hiện kế hoạch của Công ty. - Tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng đầu tƣ cho Công ty - Khi đƣợc uỷ quyền, đƣợc phép kí kết hợp đồng xây dựng, mua bán hàng hoá, để tạo điều kiện chủ động với thị trƣờng, nâng cao hiệu quả hoạt Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A Luận văn tốt nghiệp 17 Khoa Quản trị kinh doanh động kinh doanh.  Công ty có 4 phân xƣởng sản xuất và 3 phân xƣởng xây lắp  Các phân xƣởng sản xuất: Phân xƣởng sản xuất là đơn vị trực tiếp sản xuất các loại sản phẩm của Công ty: gạch Granito, cầu thang, ghế đá, gạch hoa bê tông và các sản phẩm cơ khí, cơ điện cho Công ty nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trƣờng và hỗ trợ các phân xƣởng xây lắp trong việc đảm bảo một số nguyên vật liệu.  Các phân xƣởng xây lắp: Phân xƣởng xây lắp là đơn vị trực tiếp thi công các công trình do Tổng Công ty chỉ định, do Công ty tự tìm kiếm và các công trình Công ty đầu tƣ xây dựng. 1.2.2. Sản phẩm của Công ty  Sản phẩm : Vật liệu xây dựng: Gạch hoa - cầu thang và gạch Granito Sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty vô cùng đa dạng và phong phú. Trong một thời gian dài, Các công trình xây dựng đều sử dụng những vật liệu này của Công ty. Bảng 1.1 là danh mục một số loại sản phẩm chủ yếu mà Công ty sản xuất và tiêu thụ đƣợc với số lƣợng lớn. Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A Luận văn tốt nghiệp 18 Khoa Quản trị kinh doanh Bảng 1.1: Danh mục các loại sản phẩm chủ yếu TT I. Gạch hoa - cầu thang II. Gạch Granito 1 Bê tông 6 phân Gạch Granito 30x30 2 Vỉa vuông Gạch Granito chống trơn 30x30 3 Vỉa vát Gạch Granito to 40x40 4 Gạch hoa Gạch Granito to chống trơn 40x40 5 Gạch trơn Gạch Granito 50x50 6 Bát giác chèn 7 Gạch Block các loại 8 Ghế tựa các loại 9 Mặt ghế 10 Tựa ghế 11 Chân ghế 12 Mặt bàn các loại 13 Cầu thang thành phẩm 14 Ghế băng 15 Tấm lát Huế 16 Đan rãnh 17 Vỉa các loại 18 Gạch thông gió Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng là Công ty có truyền thống sản xuất gạch Granito từ nhiều năm và đã tạo đƣợc uy tín cũng nhƣ thƣơng hiệu trong một thời gian dài. Nhƣng việc sản xuất gạch Granito hiện nay gặp nhiều khó khăn nên sản phẩm làm ra chƣa đáp ứng đúng nhu cầu thị trƣờng. Chính vì thế làm ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó đến năm 2007 Công ty đã quyết định ngừng sản xuất gạch Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A Luận văn tốt nghiệp 19 Khoa Quản trị kinh doanh Granito cùng những vật liệu xây dựng khác để tập trung vào nhiệm vụ thi công xây dựng công trình.  Sản phẩm: Công trình xây dựng Công trình xây dựng là sản phẩm xây dựng. So với sản phẩm của những ngành khác thì nó có nhiều nét khác biệt mang tính đặc thù: - Công trình xây dựng thƣờng mang tính đơn chiếc và thƣờng đƣợc sản xuất theo đơn đặt hàng của chủ đầu tƣ. Tính chất riêng biệt của sản phẩm xây dựng dẫn đến sự khác nhau về khối lƣợng công tác và phƣơng thức thực hiện chúng. Ngay cả đối với các công trình đƣợc xây dựng theo thiết kế mẫu cũng đòi hỏi có sự thay đổi về khối lƣợng công tác do liên quan đến những điều kiện cụ thể về địa hình, địa chất, khí hậu, thuỷ văn nơi công trình thi công. Chính vì thế đặc điểm đơn chiếc của sản phẩm xây dựng là đặc điểm có ảnh hƣởng chủ yếu và bao trùm đến việc hình thành giá thành xây dựng. - Công trình xây dựng là công trình cố định tại nơi xây dựng, phụ thuộc nhiều điều kiên tự nhiên, điều kiện địa phƣơng và thƣờng đặt ở ngoài trời. Đặc điểm này dẫn đến sự khác nhau về giá cả vật liệu, chi tiết, kết cấu, chi phí vận chuyển chúng đến nơi thi công, về năng suất lao động và tiền lƣơng của công nhân xây dựng cũng nhƣ về hệ số sử dụng thời gian và năng suất xe máy thi công… Do đó dẫn đến sự khác nhau về giá thành sản phẩm xây dựng. - Công trình xây dựng rất đa dạng, thƣờng có kích thƣớc quy mô lớn, kết cấu phức tạp, khó chế tạo, khó sửa chữa, yêu cầu chất lƣợng cao, vì thế đòi hỏi phải dành một khoản chi phí lớn và thời gian dài để tạo ra sản phẩm, đồng thời thời gian khai thác cũng kéo dài. - Công trình xây dựng là sản phẩm tổng hợp liên ngành, mang ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, quốc phòng cao. Những đặc điểm trên ảnh hƣởng trực tiếp đến các công tác nhƣ: khảo Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A Luận văn tốt nghiệp 20 Khoa Quản trị kinh doanh sát thiết kế, lựa chọn phƣơng án thi công, phƣơng pháp tổ chức quản lý,…và từ đó ảnh hƣởng đến công tác hạ giá thành sản phẩm. Thị trƣờng sản phẩm xây dựng đang rất sôi động bởi tính chất và đặc điểm đặc biệt của thị trƣờng này, nhất là đối với nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sự phát triển này đòi hỏi những ngƣời kinh doanh xây dựng phải đa dạng hoá và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tự khẳng định mình trên thị trƣờng đầy biến động đó. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đã và đang tập trung xây dựng hình ảnh và uy tín của mình trên thị trƣờng để trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Bằng chứng là trong những năm qua Công ty đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể, đã hoàn thành nhiều dự án lớn và phức tạp với chất lƣợng cao, mỹ thuật hoàn hảo. 1.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thi công của Công ty bao gồm: - Trụ sở làm việc - Nhà xƣởng sản xuất - Phƣơng tiện và các thiết bị máy móc chuyên môn - Các dịch vụ hỗ trợ Tất cả các phƣơng tiện máy móc liên quan đều đƣợc kiểm soát dựa trên danh mục mã số và có sổ theo dõi trong quá trình vận hành bảo dƣỡng. Chƣơng trình bảo dƣỡng định kỳ hàng năm đƣợc tiến hành đúng thời gian và trình tự để đảm bảo khả năng sản xuất tốt nhất của các loại máy móc. Danh mục các loại máy móc thiết bị của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dƣơng đƣợc thể hiện trong bảng 1.2. Hà Thị Thu Trang Công nghiệp 46A
- Xem thêm -