Tài liệu Mot so bien phap giao duc luat le an toan giao thong cho tre mau giao 4-5 tuoi

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 198 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG MẦM NON Xà YÊN MỸ SÁNG KINH KIẾN NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LUẬT LỆ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON Xà YÊN MỸ Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo Tên tác giả: Đặng Bích Phượng Chức vụ: Giáo viên Năm học 2012-2013 ĐẶT VẤN ĐỀ “An toàn là bạn, tai nạn là thù” Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 1 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Đó chính là khẩu hiệu mà hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn luôn được nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho chính bản thân khi tham gia giao thông. Và khẩu hiệu này lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong thời đại hiện nay - thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đất nước ViÖt nam ta ®ang trªn ®êng ph¸t triÓn vµ ®æi míi vÒ mäi mÆt nh kinh tÕ, chÝnh trÞ ®Æc biÖt lµ gia nhËp WTO. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã ®êi sèng nh©n d©n còng ®îc c¶i thiÖn, c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô nhu cÇu ®i l¹i còng ph¸t triÓn. Níc ta ph¸t triÓn nh vËy nhng bªn c¹nh ®ã cßn mét sè vÊn ®Ò lµm cho chóng ta cÇn ph¶i suy nghÜ ®ã lµ an toµn giao th«ng. Cã thÓ nãi tai n¹n giao th«ng kh«ng chØ g©y ®au th¬ng mÊt m¸t tiÒn cña cho mäi ngêi mµ cßn ¶nh hëng nghiÖm träng ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña toµn x· héi. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn ChÝnh phñ ta ®· cã rÊt nhiÒu nç lùc ®Ó ®Èy m¹nh giáo dục an toàn giao thông. Theo nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ tõ ngµy 15/12/2007 tÊt c¶ mäi ngêi ®Òu ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm khi ®iÒu khiÓn xe m« t«, xe g¾n m¸y nhng do ý thøc cña ngêi tham gia giao th«ng cha cao nªn c¸c vô tai n¹n giao th«ng vÉn x¶y ra ở mức báo động. Đặc biệt số nạn nhân là trẻ em chiếm một con số không nhỏ. Trong đó cũng có nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan do chính các em. Điều đó là do ý thức coi thường pháp luật của người lớn và do trẻ không nắm được luật an toàn giao thông. Trên thực tế người đi đường thường giật mình khi thấy phụ huynh trở trẻ em bằng xe máy, hầu hết không đảm bảo an toàn. Thường là phụ huynh cho trẻ ngồi lên trên ghế sắt lắp thêm ở phía trước hoặc ngồi lên trên yên xe phía sau, không đội mũ bảo hiểm, và cũng chẳng có đai an toàn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của người cầm lái, tai nạn đáng tiếc cho trẻ có thể xảy ra. Trẻ em là tương lai của đất nước, giáo dục cho trẻ có kiến thức về văn hóa, pháp luật nói chung và giáo dục luật lệ an toàn giao thông là bài học không thể thiếu ở các trường mầm non. Ngay từ khi còn nhỏ, cần cung cấp cho trẻ những kiến thức đơn giản nhất trong ứng xử, hành vi của mình để các em hình thành thói quen có trách nhiệm với hành vi của mình, với cộng đồng và xã hội, để đến khi trưởng thành chính các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và hình thành “Văn hóa giao thông”. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn vµ tõ sù nhËn thøc vÒ ý nghĩa và tÇm quan träng cña viÖc gi¸o dôc luật lệ an toàn giao thông cho trÎ mÇm non, b¶n th©n tôi lµ mét gi¸o viªn mÇm non, t«i đã m¹nh d¹n nghiªn cøu đề tài: “Một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho trÎ mÉu gi¸o 4 - 5 tuổi tại trường mầm non xã Yên Mỹ”. * Mục đích nghiên cứu: - Thực trạng việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non xã Yên Mỹ. - Một số biện pháp giáo dục chấp hành luật lệ an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non xã Yên Mỹ. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 2 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 * Đối tượng nghiên cứu: - Biện pháp giáo dục luật lệ an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi. * Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc nghiên cứu tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát sư phạm. Phương pháp dùng lời. Phương pháp dùng trò chơi. * Phạm vi nghiên cứu: - Trẻ mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi, lớp B3, trường mầm non xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì. Năm học 2012 - 2013. * Kế hoạch nghiên cứu: Thời gian 8 tháng ( Bắt đầu từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2013) Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 3 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I.Cơ sở lí luận: Giao thông vận tải là vấn đề huyết mạch của nền kinh tế, là điều kiện quan trọng để giao lưu từ nơi này qua nơi khác. Hòa chung với các nước tiên tiến trên thế giới, trẻ em được giáo dục an toàn giao thông ngay từ nhỏ “mưa dầm thấm lâu”. Một khi việc tôn trọng pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông trở thành một thói quen tốt của mọi công dân thì vấn đề tai nạn giao thông không còn là nỗi lo của toàn xã hội. Cùng với việc giảng dạy các hoạt động chung, hoạt động góc các hoạt động diễn ra trong ngảy ở trường mầm non và trọng điểm là phương pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non là một trong những yêu cầu cơ bản của chương trình giáo dục mầm non mới. Trẻ mầm non là lứa tuổi dễ dàng tiếp thu hình thành thói quen tốt giúp trẻ sau này trở thành một công dân tốt, chấp hành luật lệ giao thông. Trước mắt giao dục cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về luật an toàn giao thông. Có những thói quen ban đầu biết chấp hành luật giao thông, biết được hậu quả tai hại của tai nạn giao thông làm cho nhiều người bị chết nhiều người bị thương. Nhiều trẻ em phải mồ côi cha mẹ khi còn quá nhỏ do tai nạn giao thông. Từ đó giúp trẻ có ý thức tốt trong việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông và có hành động đúng khi tham gia giao thông. II. Cơ sở thực tiễn: 1. Đặc điểm tình hình: Trường mầm non xã Yên Mỹ thuộc xã Yên Mỹ - Huyện Thanh Trì nằm trên địa bàn ngoài đê.Trường đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I, đã đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố”. Năm học 2012-2013 này nhà trường phấn đấu giữ vững danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố”. Nhà trường tiếp tục xây sửa quy mô hơn, khang trang rộng rãi hơn. Khung cảnh sư phạm của trường đẹp và luôn giữ vững danh hiệu “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Năm học 2012 – 2013 nhà trường phân công cho tôi và cô Nguyễn Thị Minh Thoa phụ trách lớp mẫu giáo nhỡ B3. Giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn: Tôi đã có bằng trung cấp Sư phạm và đang học lớp Đại học Sư phạm mầm non. Cô Nguyễn Thị Minh Thoa: trình độ Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội. Lớp B3 được hai cô luôn trang trí lớp phù hợp với chủ đề, đẹp, gần gũi, hấp dẫn trẻ với sĩ số là 39 cháu trong đó có 25 cháu nam và 14 cháu nữ. Với đặc điểm tình hình như vậy, khi được nhà trường phân công tôi rất băn khoăn lo lắng bởi một số khó khăn và thuận lợi sau: Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 4 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 2. Thuận lợi: - Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng lu«n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ c¬ së vËt chÊt vÒ chuyªn m«n vµ nh©n lùc ®Ó gi¸o viªn cã thÓ triÓn khai c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc an toµn giao th«ng cho trẻ tại lớp. - Hai cô giáo phối hợp nhịp nhàng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. - Bản thân là giáo viên yêu nghề mến trẻ, có trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường giao cho. - Trẻ đi học đều, đúng giờ nên lớp luôn đạt tỉ lệ chuyên cần cao. - Phụ huynh học sinh quan tâm, giúp đỡ nhiÖt t×nh hëng øng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc luËt lÖ vµ an toµn giao th«ng cho trÎ, phối kết hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. 3. Khó khăn: - Đồ dùng, đồ chơi về giao thông chưa phong phú về chủng loại. - Các bậc phụ huynh hầu hết là người dân địa phương, đã quen với giao thông tự do trong làng xóm nên chưa hiểu hết vai trò và tầm quan trọng của giáo dục an toàn giao thông. - Đa số các bậc phụ huynh chưa quan tầm và dành thêi gian dạy trÎ luËt lÖ vµ an toµn giao th«ng. - Trong qu¸ tr×nh tham gia giao th«ng trÎ lu«n chøng kiÕn nh÷ng c¶nh giao th«ng lén xén g©y ¶nh hëng ®Õn ý thøc cña trÎ. - Mét sè trÎ nhút nhát cha m¹nh d¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp. Xuất phát từ những khó khăn và thuận lợi trên nên tôi đã nghiên cứu và đã sử dụng một số biện pháp sau: Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 5 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 III. Các biện pháp chính: 1. Kh¶o s¸t trÎ vµ phô huynh. Ngay từ đầu năm học, tôi đã tiến hành khảo sát trẻ và phụ huynh để kiểm tra, đánh giá được kiÕn thøc vÒ an toµn giao th«ng cña trÎ trong líp vµ ý thøc cña phô huynh vÒ an toµn giao th«ng. Tõ kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®ã, t«i ®· x©y dùng kÕ haäch triÓn khai gi¸o dôc luật lệ an toµn giao th«ng phù hợp với trẻ và s¸t víi thùc tÕ cña líp. * §èi víi trÎ: T«i dïng c¸c bµi tËp kh¶o s¸t, dïng tranh t×nh huèng vµ ®Æt c©u hái ®Ó trÎ tr¶ lêi theo tiªu chÝ cô thÓ sau: Loại Tèt : tr¶ lêi ®îc 5/5 c©u §¹t : tr¶ lêi ®îc 3/5 c©u Cha ®¹t: tr¶ lêi ®îc 2/5 c©u Víi mçi tranh t¬ng øng víi mét c©u hái: C©u hái 1: C¸c b¹n trong tranh ®· ®i ®óng phÇn ®êng cña m×nh cha? T¹i sao trÎ con qua ®êng ph¶i cã ngêi lín d¾t? C©u hái 2: cã ®Ìn giao ph¶i ®i nh Khi ®i trªn ®êng th«ng mäi ngêi thÕ nµo? C©u hái 3: ho¶, người thông phải làm gì? V× sao? Khi ®i gặp tµu tham gia giao Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 6 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 C©u hái 4: Ngồi trên thuyền như thế nào cho an toàn? V× sao? C©u hái 5: Ngêi ®i bé ph¶i ®i ë ®©u? V× sao? Sau khi tiến hành khảo sát trẻ, tôi đã có được kết quả như sau: §Çu n¨m Tæng sè 39 §¹t 20 KÕt qu¶ kh¶o s¸t Tỉ lệ % 51.3 CĐ 19 Tỉ lệ % 48.7 Ghi chó *§èi víi phô huynh: Để khảo sát được kiến thức của phụ huynh về vai trò và ý nghĩa của việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo, tôi đã sử dụng phiếu điều tra để khảo sát. Tôi đã xây dựng nội dung phiếu điều tra gồm 10 câu hỏi.Sau khi xây dựng được phiếu điều tra, tôi phát và hướng dẫn phụ huynh. Sau đó phô huynh mang phiếu về nhà suy nghĩ và ®¸nh dÊu vµo phiÕu ®iÒu tra ý kiÕn ®óng sai theo sự hiểu biết của mình. Nội dung phiếu điều tra: Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 7 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 1. Theo anh (chÞ) viÖc gi¸o dôc cho trÎ ý thøc vÒ an toµn giao th«ng lµ cÇn thiÕt? §óng Sai 2. Cha mÑ ph¶i thêng xuyªn trß chuyÖn híng dÉn con vÒ ATGT? §óng Sai 3. TrÎ cßn nhá kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i biÕt vÒ LLATGT? §óng Sai 4. Gi¸o dôc kiÕn thøc vÒ ATGT cho trÎ lµ kh«ng quan träng? §óng Sai 5. Gi¸o viªn cÇn trß chuyÖn, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó trÎ hiÓu biÕt về L LATGT? §óng Sai 6. Gia ®×nh cïng kÕt hîp víi nhµ trêng gi¸o dôc cho trÎ vÒ LLATGT? §óng Sai 7. Tæ chøc cho trÎ trùc tiÕp ®îc tham gia ho¹t ®éng gi¸o dôc ATGT ë líp ? §óng Sai 8. Nªn cho trÎ ®îc tr¶i nghiÖm, trÎ ®îc thùc tÕ víi c¸c t×nh huèng giao th«ng qua giê häc lµm quen víi ATGT ë trêng? §óng Sai 9. Cho trÎ nghe thêng xuyªn nh÷ng bµi th¬, c©u chuyÖn vÒ ATGT? §óng Sai 10. Mäi ngêi tham gia giao th«ng ®óng luËt sÏ gióp cho giao th«ng níc nhµ an toµn vµ v¨n minh? §óng Sai Kết quả: Qua kh¶o s¸t phô huynh, t«i thÊy ®a sè c¸c bËc phô huynh ®Òu cã nhËn thøc vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp gi÷a nhµ trêng vµ gia ®×nh trong viÖc gi¸o dôc luËt lÖ an toµn giao th«ng cho trÎ mầm non (30/39 phụ huynh trả lời đúng). Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 8 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 §iÒu nµy chøng tá các bậc phô huynh b¾t ®Çu quan t©m ®Õn con m×nh mét c¸ch ®óng ®¾n. 2. Lập kế hoạch lồng ghép giáo dục an toàn giao thông theo từng chủ đề. Bất cứ một nội dung giáo dục nào cũng có những nguyên tắc chung để thực hiện tốt việc lồng ghép. Tính mục tiêu của việc lồng ghép nội dung giáo dục luật lệ an toàn giao thông nhằm góp phần hình thành và giáo dục trẻ ý thức chấp hành tốt một số luật lệ giao thông khi đi đường. Việc xác định đề tài và nội dung là vô cùng quan trọng, nó phải đảm bảo tính phù hợp, tính vừa sức và kinh nghiệm của trẻ. Đây là một đề tài không phải khó nên việc xác định được mục tiêu phù hợp sẽ giúp cho giáo viên lựa chọn được các đề tài nội dung lồng ghép phù hợp để dạy trẻ qua từng hoạt động. Điều đó giúp giáo viên thực hiện một cách tuần tự, khoa học, không bị lộn xộn. Như vậy kiến thức truyền đạt tới trẻ sẽ có hệ thống và hiệu quả cao hơn. Dựa trên mục tiêu của việc lồng ghép nội dung giáo dục, qua nghiên cứu các tài liệu giáo dục có liên quan, tìm kiếm trên mạng internet, qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, tôi đã kết hợp cùng với các giáo viên trong khối đưa ra và thống nhất lựa chọn những đề tài lồng ghép giáo dục luật lệ an toàn giao thông vào chương trình giáo dục trẻ theo từng chủ đề như sau: Tên chủ đề Đề tài lồng ghép * Hoạt động chiều: - Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà bố mẹ đưa trẻ đến trường. - Xem trên mạng internet cảnh bố mẹ đưa trẻ đến trường Trường mầm và đón trẻ về để giáo dục trẻ non - Xem hình ảnh giao thông đường phố vào ngày tết Trung Thu. * Hoạt động có chủ đích: - Văn học: thơ “ Bé tới trường” * HĐKP: - Trò chuyện với trẻ về các lễ hội mùa xuân. - Trò chuyện về hoạt động của bé và gia đình đi chợ Tết Tết và mùa xuân và đi chơi Tết. * Hoạt động chiều: - Cho trẻ xem video trên mạng internet cảnh giao thông đường phố vào ngày Tết. Nghề nghiệp * Hoạt động có chủ đích: - HĐKP:Trò chuyện về một số nghề: nghề lái xe, nghề công an giao thông, nghề phi công, nghề tiếp viên hàng không. - Âm nhạc: + VĐMH: Em làm công an tí hon. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 9 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 + NH: Ba em làm công nhân lái xe, Bác đưa thư vui tính - Tạo hình: Tô tranh nghề sửa chữa ô tô, Vẽ về nghề bé thích. * Hoạt động ngoài trời: - Tổ chức trò chơi: Người lái xe điện hoa, Người tài xế giỏi. * Hoạt động chiều: xem hình ảnh, video công việc của nghề cảnh sát giao thông, nghề lái xe ô tô Phương tiện và quy định về giao thông * Hoạt động có chủ đích : - HĐKP: + Trò chuyện loại PTGT (đường bộ, đường thủy, đường hàng không). Một số quy định về giao thông + Quan sát sa bàn giao thông. - Văn học: + Truyện: Kiến con đi xe ô tô, Qua đường, Gấu con đi xe đạp. + Thơ: Đèn xanh đèn đỏ, Cô dạy con, Đoàn tàu lăn bánh, Giúp bà. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 10 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Tên chủ đề Đề tài lồng ghép Phương tiện và quy định về giao thông - Âm nhạc: + DH: Bạn ơi có biết, Đèn xanh đèn đỏ, Đường em đi, Đi tàu lửa + VĐ: Em đi chơi thuyền, Đường và chân + NH: Anh phi công ơi, Đi đường em nhớ, Em đi qua ngã tư đường phố. - Tạo hình: + Vẽ máy bay, tàu hỏa. + Xé dán thuyền trên biển, dán chiếc xe đẩy - Toán: + Đo độ dài con đường, PTGT. + Sắp xếp theo quy tắc các PTGT. * Hoạt động góc: - Góc xây dựng: Xây bến xe, bến tàu, nhà ga, ngã tư đường phố. - Góc phân vai: Đóng vai cảnh sát giao thông, người điều khiển các PTGT, người phục vụ trên các PTGT. - Góc nghệ thuật: + Vẽ, tô màu, cắt dán tranh PTGT. + Gấp máy bay, thuyền buồm, tàu thủy. + Làm đồ dùng, đồ chơi PTGT từ nguyên liệu phế thải. + Tô màu tranh ảnh về các quy định giao thông. + Hát, VĐ các bài hát về giao thông. - Góc văn học: Xem sách truyện, làm sách, tranh ảnh về PTGT người điều khiển, làm các công việc về giao thông và các quy định về giao thông. - Góc khám phá: Chọn hình ảnh đúng sai về quy định giao thông * Hoạt động ngoài trời: Cho trẻ quan sát các PTGT + Tổ chức các TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Chèo thuyền, Đèn xanh đèn đỏ, Bé làm tín hiệu giao thông, Đi đúng luật, Làm theo tín hiệu đèn, Bánh xe quay * Hoạt động thăm quan dã ngoại: thăm quan giao thông đường làng. * Hoạt động chiều: + Cho trẻ nghe đĩa các bài hát: Bài học giao thông, , Bé học luật giao thông, Những con đường em yêu, Đi đường, Đèn giao thông, Bài học sang đường... + Xem các hình ảnh, video về hoạt động ở bến xe, nhà ga hoạt động của các PTGT trên đường và luật lệ giao thông, hệ thống các biển báo giao thông. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 11 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Tên chủ đề Đề tài lồng ghép Nước – mùa hè * Hoạt động góc: - Góc phân vai: + Đóng vai người đi du lịch, thăm quan, nghỉ mát + Bán vé tàu, vé máy bay. * Hoạt động ngoài trời: - Tổ chức trò chơi: Nhảy qua suối nhỏ Quê hương Thủ đô Hà Nội Bác Hồ * Hoạt động thăm quan, dã ngoại: - Thăm quan chợ, đình làng Yên Mỹ. - Thăm quan bảo tàng phòng không, không quân. - Thăm quan Lăng Bác Hồ. * Hoạt động ngoài trời: - Tổ chức trò chơi: Người tài xế giỏi. * Hoạt động chiều: - Xem trên mạng internet chương trình “Tôi yêu Việt Nam” Qua việc lựa chọn và xây dựng những đề tài lồng ghép giáo dục an toàn giao thông và các môn học, các hoạt động trong ngày của trẻ như: hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động tha quan dã ngoại và mọi lúc mọi nơi. Đây là cơ sở để giáo viên tìm ra được những biện pháp hay phù hợp để giáo dục trẻ đạt kết quả cao. 3. Lång ghÐp nội dung gi¸o dôc an toµn giao th«ng vµo c¸c ho¹t ®éng ở lớp. Nh chóng ta ®· biÕt đặc điểm “trẻ mầm non học mà chơi, chơi mà học” nên việc gi¸o dôc an toµn giao th«ng kh«ng thÓ t¸ch ra thµnh mét ho¹t ®éng riªng biÖt mµ cÇn lång ghÐp mét c¸ch hîp lý vµo c¸c ho¹t ®éng trong ngµy cña trÎ. Việc làm này giúp trẻ phát huy được tính tích cực chủ động, ham học hỏi, nhanh nhẹn trong mọi hoạt động. Từ đó trẻ sẽ tiếp tục được kiến thức nhanh hơn và ghi nhớ lâu hơn. * §èi víi ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh:  Ho¹t ®éng t¹o h×nh: Híng dÉn trÎ lµm c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng tõ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã s½n vµ cïng c« trang trÝ m¶ng chñ ®iÓm tõ nh÷ng PTGT ®ã. Trong giê ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh t«i ®· tæ chøc cho trÎ ®îc thùc hµnh víi nh÷ng PTGT đó ngay trªn sa bµn. Qua ®ã gióp trÎ nhí tªn c¸c ph¬ng tiện giao th«ng vµ n¬i ho¹t ®éng cña chóng vµ mét sè luËt giao th«ng ®¬n gi¶n Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 12 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Ảnh: Bảng chủ điểm do cô và trẻ làm Ảnh: TrÎ lµm bài xé dán về GT  Ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc: - Th«ng qua chñ ®iÓm giao th«ng, gi¸o viªn cã thÓ hÖ thèng chän lùa tõng bµi phï hîp ®Ó nh»m gióp trÎ cñng cè kiÕn thøc. VD: Ở chñ ®iÓm nµy t«i dïng bµi th¬ “§Ìn giao th«ng” ®Ó d¹y trÎ .Th«ng qua bµi th¬ nµy gi¸o dôc trÎ vÒ LLATGT ®¬n gi¶n nh ®Ìn ®á dõng l¹i ,®Ìn xanh ®îc ®i gióp trÎ cã ý thøc chÊp hµnh LLATGT. VD: Th«ng qua c©u chuyÖn “KiÕn con ®i « t«” gióp trÎ hiÓu ®îc khi ®i « t« biÕt gióp ®ì mäi ngêi t×m ®óng chç. Khi ngåi lªn « t« kh«ng thß tay, thß ®Çu ra ngoµi cöa sæ. Ngoµi ra cßn gióp trÎ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña « t« vµ n¬i ho¹t ®éng. Ảnh: Trẻ nghe c« kÓ chuyÖn “KiÕn con ®i « t«’’  Ho¹t ®éng kh¸m ph¸: Gi¸o viªn trß chuyÖn ®µm tho¹i ®Ó trÎ hiÓu vÒ nh÷ng viÖc cã lîi vµ cã h¹i khi tham gia giao th«ng. Th«ng qua h×nh ¶nh trùc quan trªn tiÕt häc sÏ kÝch thÝch trÎ häc tËp, gióp trÎ hiÓu s©u vÒ néi dung GDATGT vµ còng lµ ®éng c¬ ®Ó cñng cè kiÕn thøc cña trÎ ®· ®îc tiÕp nhËn ë mäi lóc, mäi n¬i, ph©n biÖt ®îc hµnh vi ®óng sai khi tham gia giao th«ng. VD: Khi thùc hiÖn chñ ®Ò nh¸nh ë chñ ®iÓm “NghÒ nghiÖp”. Ho¹t ®éng trß chuyÖn vÒ nghÒ l¸i xe t«i ®· gi¶ng gi¶i gióp trÎ hiÓu ®îc c«ng viÖc cña ngêi l¸i xe, trÎ ®îc trùc tiÕp tri gi¸c qua c¸c m« h×nh c¸c lo¹i xe ch¹y ®i ch¹y l¹i. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 13 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 H¬n n÷a, ë ho¹t ®éng kh¸m ph¸ ngoµi nh÷ng lóc trß chuyÖn t«i cã thÓ tæ chøc nh÷ng buæi thùc hµnh cñng cè kiÕn thøc cho trÎ. TrÎ ®îc ch¬i trªn sa bµn GT vµ ®iÒu khiÓn xe ®i ®óng phÇn ®êng qui ®Þnh khi ch¬i tham gia giao th«ng díi s©n trêng Ảnh: Sa bàn giao thông  Ho¹t ®éng ©m nh¹c: T«i ®· lùa chän c¸c bµi sao cho phï hîp cã thÓ ®a c¸c néi dung nh»m gi¸o dôc cho trÎ sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. VD: ë chñ ®iÓm “giao thông” t«i ®· chän bµi h¸t “§êng em ®i” TrÎ võa ®i võa h¸t, mçi lÇn nh vËy sÏ kh¾c s©u ý thøc ®i bé ph¶i ®i bªn ph¶i ®êng. VD: ë chñ ®iÓm nghề nghiệp, tôi lựa chọn và dạy trẻ VĐMH bài “Em làm công an tí hon”, nhằm giáo dục trẻ ý thức chấp hành luật lệ giao thông , chấp hành theo sự chỉ dẫn của công an giao thông, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều . Bên cạnh đó tôi lựa chọn một số bài hát về giao thông để dạy trẻ như: bài hát “Đèn xanh, đèn đỏ” , “Em đi qua ngã tư đường phố” để giáo dục trẻ chấp hành quy định đèn giao thông hay bài hát “Nhớ lời cô dặn” giáo dục trẻ đi về bên phải đường, người đi bộ phải đi trên việc hè. Đó là những bài hát có giai điệu, lời ca, hấp dẫn trẻ rất dễ thuộc và dễ nhớ. Qua đó giúp hình thành và ghi nhớ ở trẻ ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông. Ngoài ra tôi còn cho trẻ nghe một số bài hát về giao thông như: “Đi trên vỉa hè bên phải”, “những con đường em yêu”, “bài học giao thông”, “vâng lời cô”, “ bé học luật giao thông”…. Khi trẻ nghe nhiều, trẻ hứng thú hát theo bài hát, dần dần trẻ sẽ thuộc được bài hát. Từ đó trẻ sẽ khắc sâu hơn những bài học về luật lệ giao thông. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 14 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Ảnh: Trẻ VĐMH “Em làm công an tí hon” * Ho¹t ®éng gãc:  Gãc khoa häc: Lµ gãc cã nhiÒu ho¹t ®éng ®Ó lång ghÐp c¸c néi dung gi¸o dôc luËt lÖ vµ an toµn giao th«ng nh cïng nhau trao ®æi trß chuyÖn vÒ c¸c biÓn b¸o giao th«ng, tù nhËn thøc “nên” hay “không nên” b»ng c¸c t×nh huèng trong tranh vÏ, ph©n nhãm c¸c PTGT.  Gãc v¨n häc: Su tầm c¸c bµi th¬ c©u chuyÖn cã néi dung gi¸o dôc luËt lÖ vµ an toµn giao th«ng cho trÎ xem t¹i gãc. Cho trÎ tËp lµm s¸ch vµ trang trÝ s¸ch làm tranh ảnh về PTGT và quy định giao thông. Tôi sưu tầm những hình ảnh trên báo, mạng, để cho trẻ tự lựa chọn và cắt dán thành sách, hoặc phô tô tranh về quy định giao thông để trẻ tự tô màu và làm thành tranh, ảnh. Khi được xem và chơi sản phẩm do chính trẻ làm ra, trẻ rất vui sướng. Qua đây, tôi giáo dục trẻ được các luật lệ giao thông và trẻ đã nhớ rất lâu. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 15 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Ảnh: Trẻ chơi góc khám phá Ảnh: Trẻ làm tranh về giao thông  Gãc nghÖ thuËt: Tæ chøc cho trÎ lµm c¸c PTTG tõ nh÷ng nguyªn vËt liÖu ®· qua sö dông, cho trÎ vÏ, nÆn, xÐ d¸n c¸c lo¹i PTGT, biển báo giao thông lµm bé tranh vÒ ph©n nhãm c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng.  Gãc x©y dùng l¾p ghÐp: Híng dÉn trÎ x©y bến xe, xây ng· t ®êng phè, s¾p xÕp các PTGT và ngêi khi tham gia giao th«ng trªn ®êng. Việc làm này lặp lại hằng ngày, giúp trẻ nắm được một số quy định giao thông cơ bản và dễ dàng áp dụng thực tế. Ảnh: Trẻ chơi xây dựng bến xe Ảnh: Bài vẽ của trẻ * §èi víi ho¹t ®éng ngoµi trêi: Tæ chøc cho quan sát, trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i ®Ó gióp trÎ thùc hµnh c¸c bµi häc giao th«ng trªn líp. VD: cho trÎ trùc tiÕp tham gia giao th«ng trªn sa bµn ng· t ®êng phè ®Ó tËp ®ãng vai ngêi tham gia giao th«ng. * §èi víi ho¹t ®ộng chiÒu: Cho trÎ tËp ®ãng kÞch c¸c c©u chuyÖn cã néi dung gi¸o dôc luËt lÖ vµ an toµn giao th«ng, hoÆc híng dÉn trÎ ho¹t ®éng nhãm. VD: Khi d¹y trÎ gÊp m¸y bay t«i d¹y trÎ bµi th¬ “M¸y bay” hoÆc khi d¹y trÎ gÊp thuyÒn t«i d¹y trÎ bµi th¬ “§ua thuyÒn” * Đối với hoạt động tham quan dã ngoại: Đây là một hoạt động mà trẻ rất hứng thú tham gia, thu hút được sự chú ý của trẻ. Để giáo dục an toàn giao thông cho trẻ , tôi đã tổ chức cho trẻ đi tham quan đi bộ hoặc bằng ô tô. Việc trẻ được trải nghiệm thực tế, sẽ giúp cho trẻ ghi nhớ nhanh hơn, lâu hơn kiến thức về giao thông. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 16 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 VD: Tổ chức cho trẻ đi tham quan đường làng. Trên đường đi trò chuyện cũng trẻ về một số luật lệ an toàn giao thông như: ở nông thôn người đi bộ phải đi sát mép đường ở bên phải, ở thành phố thì phải đi trên vỉa hè. Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm. VD: Gần đây nhất, nhà trường có tổ chức cho trẻ đi thăm quan “Bảo tàng phòng không, không quân” trẻ được đi bằng ô tô. Khi ngồi trên xe, tôi nhắc nhở trẻ ngồi ngay ngắn theo hàng, không được mở cửa kính, thò đầu ra ngoài. Trong quá trình đi đường, tôi cho trẻ quan sát giao thông trên đường phố và trò chuyện với trẻ. Tôi thấy các cháu rất hứng thú trò chuyện. Khi chuyến thăm quan kết thúc, tất cả các trẻ điều đã thuộc lòng những quy định trên. Ảnh: Trẻ ngồi an toàn trên xe ô tô Ảnh: Trẻ đi bộ bên phải đường 4. Tæ chøc c¸c trß ch¬i ®Ó gióp trÎ ®îc thùc hµnh. Việc tổ chức các trò chơi nhằm tao hứng thú cho trẻ nhằm kÝch thÝch sù tß mß t duy cña trÎ, giúp trẻ tiếp thu kiến thức nhanh. TrÎ ®îc tù m×nh tr¶i nghiÖm qua c¸c t×nh huèng khi tham gia giao th«ng và biÕt ®îc mét sè luËt lÖ giao th«ng ®¬n gi¶n. Vì vây tôi đã lựa chọn và tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi sau: * Trò chơi: Chèo thuyền. - Mục đích: Rèn khả năng phối hợp động tác, giúp trẻ nắm - Luật chơi: tất cả ngồi quay về một phía và phối hợp động tác. - Cách chơi: Cho trẻ ngồi xuống nền thành một hàng dọc theo 5 nhóm từ 5- 10 trẻ, chân dạng vừa phải (chữ V) trẻ nọ ngồi tiếp trẻ hai tay bám vào vai bạn ngồi trước, hơi cúi người về phía trước, ngửa người phía sau, vừa đẩy vừa nói: “ Chèo thuyền, chèo thuyền” ( khoảng 10 lần). * Trò chơi: Về đúng bến. - Mục đích: Rèn luyện phản xạ nhanh, trẻ nhận biết bến đỗ các PTGT theo quy định. - Chuẩn bị: Các loại PTGT, mô hình bến đỗ các PTGT. - Luật chơi: Tìm về bến tương ứng với PTGT. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 17 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 - Cách chơi: Mỗi trẻ cầm trên tay 1 loại PTGT mà trẻ thích. Trẻ vừa đi vòng tròn vừa hát. Khi có hiệu lệnh trẻ phải tìm về đúng bến tương ứng với PTGt trẻ có trên tay. Ảnh: Trẻ chơi TC “Chèo thuyền” Ảnh: Trẻ chơi TC “Về đúng bến” * Trò chơi: Đèn xanh đèn đỏ. - Mục đích: Rèn luyện phản xạ nhanh, nhận biết luật giao thông. - Chuẩn bị: 2 cái đèn hiệu xanh, đỏ làm bằng bìa, vẽ ngã tư đường phố - Luật chơi: Chỉ đi qua đường khi có đèn xanh, đèn đỏ dừng lại - Cách chơi: Chia trẻ thành 4 nhóm ở 4 góc đường. Cô làm chú công an chỉ đường , đứng ở giữa, tay cầm 2 đèn tín hiệu và hướng dẫn trẻ chơi: “ Khi nào cô giơ đèn xanh thì trẻ mới được qua đường và khi cô giwo đèn đỏ thì trẻ phải dừng lại. Nếu ai làm ô tô thì đi ở giữa đường,chạy nhanh. Nếu ai đi xe đạp thì đi sát đường bên tay phải và chạy chậm. Ai đi bộ thì đi trên vỉa hè .Khi trẻ đã biết chơi, cô cho trẻ khác làm công an. Hướng dẫn trẻ làm động tác lái ô tô, xe đạp và kêu “Bim bim” , kính coong” cho trò chơi thêm hứng thú. * Trò chơi: Bé làm tín hiệu giao thông. - Mục đích: Giúp trẻ nhớ được ý nghĩa của đèn giao thông, rèn khả năng chú ý và phản ứng nhanh nhẹn cho trẻ. - Chuẩn bị: Đèn xanh, đỏ, vàng đủ cho trẻ, 1 vòng tròn tượng trưng trụ đèn. - Luật chơi: Bật đúng đèn tương ứng với tín hiệu, ai bật sai phải nhảy lò cò. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 18 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 - Cách chơi: Cô cho trẻ trọn cho mình 1 đèn giao thông. Trẻ đứng xung quanh vòng tròn. Cô nói tín hiệu, trẻ phải bật đèn tương ứng và nhảy vào vòng tròn . Ngoài ra, tôi còn tổ chức cho trẻ 1 số trò chơi khác như: người tài xế giỏi, ô tô và chim sẻ, đi đúng luật , thuyền về bến, về đúng đường, vòng quay giao thông, người lái xe điện hoa, tín hiệu ….Các trò chơi được tổ chức vào các hoạt động học, hoạt động chiều, hoạt động ngoài trời. Trẻ rất hứng thú tham gia, thông qua các trò chơi không chỉ giúp trẻ nắm được một số quy định giao thông cơ bản mà còn rèn luyện cho trẻ khả năng chú ý, phản ứng nhanh nhẹn. 5. Tuyên truyền, phối kÕt hîp víi phô huynh. Kh«ng g× lµm phô huynh tin tëng vµ vui b»ng khi tËn m¾t thÊy con m×nh ngµy cµng khoÎ m¹nh th«ng minh, nhanh nhÑn, n¾m ®îc c¸c kiÕn thøc hµng ngµy c« gi¸o ®· d¹y. Do ®ã c¸c phong trµo c¸c héi thi lµ dÞp ®Ó c¸c ch¸u thÓ hiÖn nh÷ng g× ®· tiÕp thu vµ còng lµ h×nh thøc tr¶i nghiÖm ®éc ®¸o cña trÎ th«ng qua nh÷ng g× c« gi¸o híng dÉn. §©y còng lµ h×nh thøc sinh ®éng. T«i lu«n ®Þnh híng cho cha mÑ trÎ nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc ph¸t triÓn trÎ mÇm non mét c¸ch toµn diÖn, phèi hîp tèt víi nhµ trêng ®Ó ®Ó t¹o t©m thÕ tèt cho trÎ ë nh÷ng n¨m häc tiÕp theo Th«ng qua c¸c buæi häp phô huynh ®Çu n¨m, s¬ kÕt, tæng kÕt t«i lu«n cè g¾ng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn tíi c¸c bËc phô huynh, trao ®æi nh÷ng suy nghÜ kiÕn thøc truyÒn ®¹t l¹i ®Ó phô huynh hiÓu râ môc ®Ých, yªu cÇu cña viÖc gi¸o dôc giao th«ng cho trÎ. Th«ng qua giê ®ãn tr¶ trÎ t«i cã thÓ trao ®æi tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh vÒ nh÷ng ý tëng gi¸o dôc an toµn giao th«ng cho trÎ qua nhµ trêng vµ gia ®×nh. Hoặc tuyên truyền với phụ hunynh qua các bài viết về cách giáo dục an Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 19 Trường mầm non xã Yên Mỹ Sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 toàn giao thông cho trẻ thông qua bảng tuyên truyền. Tôi ®¸nh m¸y ch÷ to c¸c bµi th¬ c©u chuyÖn, mét sè h×nh ¶nh biÓu tîng vÒ LLATGT ®Ó phô huynh tham kh¶o vµ d¹y trÎ. Qua biÖn ph¸p nµy phô huynh cïng phèi hîp víi nhµ trêng d¹y trÎ biÕt ®îc mét sè LLATGT ®¬n gi¶n mµ cÇn thiÕt. B¶n th©n c¸c bËc phô huynh còng n¾m ®îc, ý thøc vµ hiÓu biÕt h¬n ®Ó tham gia giao th«ng trªn ®êng phè, cÇn thùc hiÖn ®óng luËt nh»m tr¸nh nh÷ng tai n¹n ®¸ng tiÕc x¶y ra gióp cho giao th«ng cña chóng ta ngµy ®îc hoµn thiÖn, tr¸nh ®îc nh÷ng ¸ch t¾c. ¶nh: tuyªn truyÒn Bảng phụ huynh Để việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ đạt hiệu quả không thể thiếu đồ dùng, đồ chơi. Vì vậy tôi đã huy động phụ huynh ủng hộ các nguyên vật liệu phế thải như: vỏ sữa, vỏ chai nước ngọt, hộp thuốc, bìa lịch cũ …..Từ những nguyên liệu đó , tôi cùng trẻ làm các đồ dùng để học và chơi. TËn dông c¸c lo¹i vá hộp sữa, xốp màu, nắp chai lµm các phơng tiÖn giao th«ng, lµm cét ®Ìn tÝn hiÖu. TËn dông c¸c tê lÞch cò viÕt c¸c bµi th¬ cã néi dung gi¸o dôc luËt lÖ vµ an toµn giao th«ng. C¸c m¶nh b×a nhá ®Ó lµm c¸c biÓn b¸o giao th«ng c¸c ®Ìn hiÖu giao th«ng. Su tÇm c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng trong s¸ch, b¸o, t¹p chÝ ®ãng thµnh s¸ch vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng . Cho trÎ su tÇm c¾t c¸c tranh ¶nh vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ngtrong b¸o,t¹p chÝ ®Ó lµm l« t« vÒ ph¬ng tiÖn giao th«ng. Người viết: Đặng Bích Phượng Mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi 20
- Xem thêm -