Tài liệu Một số biện pháp chăm sóc trẻ béo phì thừa cân 24-36 tháng

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy Trêng mÇm non ho¹ mi ------------0o0------------ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p khi ch¨m sãc trÎ thõa c©n – bÐo ph× løa tuæi 24-36 th¸ng. Ngêi viÕt §¬n vÞ : TrÇn ThÞ BÝch H¹nh : Trêng MN Ho¹ Mi – QuËn CÇu GiÊy Th¸ng 02 – 2008 I. §Æt vÊn ®Ò. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi, mçi ngêi chóng ta ngµy nay ®Òu cã cuéc sèng ®Çy ®ñ sung tóc h¬n. ChÝnh v× vËy trÎ em ngµy nay ®îc hëng sù ch¨m sãc ®Æc biÖt cña gia ®×nh vµ toµn x· héi . nhiÒu ngêi cho r»ng cã ®iÒu kiÖn cho con ¨n nhiÒu lµ c¸i tèt con m×nh cµng mËp m¹p, cµng bô bÉm th× cµng tèt nªn ®Õn khi cha mÑ ph¸t hiÖn con m×nh thõa c©n qu¸ nhiÒu th× ®· muén. Trong lóc møc ®é b¸o ®éng vµ cÇn thiÕt quan t©m cña x· héi ®èi víi trÎ thõa c©n bÐo ph× hiÖn nay ®îc u tiªn hµng ®Çu, song hµnh víi trÎ suy dinh dìng th× “ c¸c trêng hiÖn ®ang ph¶i tù thùc hiÖn chÕ ®é ch¨m sãc trÎ bÐo ph× theo c¸ch riªng cña m×nh chø kh«ng cã mét møc chuÈn chung”. Bªn c¹nh ®ã c¸c trêng phæ th«ng ®Òu quan niÖm nhiÖm vô chÝnh lµ d¹y häc, chuyÖn ¨n uèng lµ phô chØ cÇn ®ñ chÊt , ®ñ lîng calo theo ®é tuæi lµ ®îc. Cßn t¹i c¸c trêng mÇm non vÊn ®Ò dinh dìng cho häc sinh lµ môc tiªu quan t©m ®Çu tiªn nhng t×nh h×nh vÉn kh«ng kh¸ h¬n lµ bao, v× t¹i ®©y c¸c ch¸u ®îc ¨n tõ 8000® ®Õn 10.000®/ngµy/3b÷a. ChÕ ®é nµy ®îc ¸p dông ®¹i trµ cho tÊt c¶ c¸ häc sinh, v× thÕ sè trÎ thõ c©n cã chØ sè ngµy cµng cao. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®îc nhiÒu ngêi quan t©m trong x· héi. B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn mÇm non l©u n¨m t«i lu«n tr¨n trë tríc thùc tr¹ng trÎ em thõa c©n bÐo ph× hiÖn nay vµ tõ ®ã t×m mäi c¸ch ch¨m sãc trÎ cã mét kÕt qu¶ tèt nhÊt. T«i lu«n phèi hîp c¸c nhãm thùc phÈm mét c¸ch hîp lý víi ®é tuæi kÕt hîp t¹o cho trÎ cã thãi quen tèt trong ¨n uèng. Cã nh vËy trÎ míi ph¸t triÓn toµn diÖn c©n ®èi gi÷a chiÒu cao/c©n nÆng, c©n nÆng/th¸ng tuæi... ChÝnh v× vËy tõ viÖc lµm hµng ngµy t«i ®· t×m ra: “Mét sè biÖn ph¸p ch¨m sãc trÎ thõa c©n cña líp m×nh trong n¨m häc 2007-2008. II. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. N¨m häc 2007-2008 t«i ®îc nhµ trêng ph©n c«ng d¹y c¸c ch¸u líp B2 løa tuæi 24-36 th¸ng. Khi nhËn líp t«i thÊy cã mét sè khã kh¨n vµ thuËn lîi sau: 1. ThuËn lîi. - Nhµ trêng: Ban gi¸m hiÖu chØ ®¹o s¸t sao, lu«n th¨m líp dù giê ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn bæ Ých cho tõng ho¹t ®éng trong ngµy ®Æ biÖt lµ giê ¨ng cña líp. Qua ®ã gi¸o viªn trong líp ®· kÞp thêi rót kinh nghiÖm vµ kh¾c phôc tån t¹i ngay. - Gi¸o viªn: Gi¸o viªn trong líp nhiÖt t×nh cã kinh nghiÖm l©u n¨m khi ch¨m sãc trÎ nhá. Hai c« phèi hîp nhÞp nhµng, n¨m ®îc t©m lý trÎ tõ ®ã cã biÖn ph¸p tèt nhÊt ®èi víi tõng trÎ. - Häc sinh: Sè trÎ võa ®ñ víi diÖn tÝch phßng häc vµ sè c« trong líp. C¸c ch¸u ngoan cã nÒ nÕp ®Æc biÖt lµ trong giê ¨n. - C¬ së vËt chÊt: T¬ng ®èi ®Çy ®Ó phôc vô tèt trÎ trong tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng. - Phô huynh: NhiÖt t×nh quan t©m ®Õn c¸c ho¹t ®éng chung t¹i líp va flu«n l¨ng nghe nh÷ng bµi tuyªn truyÒn bæ Ých cña nhµ trêng vµ c« gi¸o. 2. Khã kh¨n. - §©y häc sinh ë løa tuæi nhá nhÊt trêng, ®Ó t¹o cho trÎ cã thãi quen tèt lµ rÊt khã kh¨n, mÊt nhiÒu thêi gian. - Sè ch¸u thõa c©n trong líp t¬ng ®èi nhiÒu 4/22 trÎ. - ChÕ ®é ¨n cña trêng kh«ng cã chÕ ®é riªng cho trÎ thõa c©n bÐo ph×. - Quan niÖm cña phô huynh cßn kh¸c nhau (tr¸i ngîc nhau). Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn tt«i ®· rót ra ®îc mét sè biÖn ph¸p sau ®Ó ch¨m sãc trÎ thõa c©n trong líp. 3. Mét sè biÖn ph¸p ch¨m sãc trÎ thõa c©n løa tuæi 24-36 th¸ng. T×nh tr¹ng trÎ em bÐo ph×, thõa c©n ngµy cang phæ biÕn, nhÊt lµ c¸c ch¸u trong ®é tuæi mÇm non, cÊp mét. §a sè bÖnh ph¸t hiÖn lµ nhê c¸c trêng cã c¸n bé y tÕ s¸t sao tËn t×nh, cã ch¬ng tr×nh dinh dìng theo dâi søc khoÎ cña trÎ em b¸o ®éng cho cha mÑ. Qua ch¨m sãc trÎ hµng ngµy t«i thÊy trÎ cã c©n nÆng nhiÒu h¬n so víi ®é tuæi lµ nh÷ng trÎ rÊt thÝch ¨n hay tÝch cùc ¨n díi mäi h×nh thøc. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ ta ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu riªng cña trÎ. Tr¸i l¹i víi nh÷ng trÎ nµy t«i ph¶i gióp trÎ ¨n uèng ®iÒu ®é h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o nhu cÇu chung vÒ dinh dìng, n¨ng lîng mµ trÎ vÉn c¶m thÊy thÝch. * BiÖn ph¸p 1: Gi¶m n¨ng lîng khÈu phÇn ¨n tõng bíc mét, mâi tuÇn gi¶m kkho¶ng 300 calo so víi khÈu phÇn ¨n tríc ®ã cho ®Õn khi ®¹t n¨ng lîng t¬ng øng. §èi víi trÎ nhá n¨ng lîng calo måi ngµy cña trÎ ®îc t¬ng øng gi÷a tû lÖ cña c¸c chÊt nh: P 10-15%, L 12-13%, G 71-72%. Cã nhiÒu h×nh thøc cho trÎ gi¶m bít n¨ng lîng nhng vÉn ®¶m b¶o cho trÎ ®îc no, khoÎ m¹nh vµ tÝch cùc tham gia c¸c hät ®éng trong ngµy ®ã lµ viÖc kÕt hîp nhiÒu lo¹i thøc ¨n trong ngµy thay thÕ cho thùc phÈm chÝnh. VÝ dô 1: Theo chÕ ®é nhµ trêng 9h15’ lµ ®îc uèng s÷a, toi ®· kh«ng b¸o sè trÎ thõa c©n bÐo ph× cho KT nhµ ¨n biÕt vµ t¨ng thªm lîng s÷a cho trÎ ®ã ë b÷a nµy VÝ dô 2: §Õn giê ¨n b÷a chÝnh 10h30 phót t«i l¹i tiÕp tôc gi¶m lîng tinh bét cho trÎ (c¬m) thay vµo ®ã lµ t¨ng cêng cho trÎ ¨n rau cñ. Nh vËy víi lîng s÷a trÎ uèng thªm vµ lîng c¬m gi¶m ®i t«i thÊy lîng calo ®· gi¶m ®îc mét phÇn nhng søc khoÎ cña trÎ vÉn ®îc ®¶m b¶o. Víi h×nh thøc nµy t«i còng gÆp méy sè khã kh¨n v× thùc tÕ nh÷nh trÎ ®ã rÊt thÝch ¨n c¬m, trÎ muèn ¨n thªm n÷a nhng víi lêi gi¶i thÝch nhÑ nhµng dÇn dÇn trÎ ®· hiÓu ra vµ nghe lêi c« gi¸o ¨n nhiÒu rau cñ cho m¸ hång m«i xinh, da tr¸ng nh thÕ bÐ tr«ng l¹i cµng ®¸ng yªu h¬n. * BiÖn ph¸p 2: ¡n Ýt chÊt bÐo, chÊt bét. - N¨ng lîng (calo) ®a vµo c¬ thÓ qua thøc ¨n, thøc uèng®îc hÊp thu vµ ®îc oxy ho¸ ®Ó t¹o thµnh nhiÖt lîng. - N¨ng lîng ¨n qu¸ nhu cÇu sÏ ®îc dù tr÷ díi d¹ng mì. chÕ ®é ¨n giµu chÊt bÐo hoÆc ®¹m, nhiÖt ®é cao cã liªn quan chÆt chÏ víi gia t¨ng tû lÖ bÐo ph×. C¸c thøc ¨n giµu chÊt bÐo thêng dÔ ¨n nªn ngêi ta ¨n qu¸ thõa mµ kh«ng biÕt. v× vËy khÈu phÇn nhiÒu mì d sè lîng nhá còng cã thÓ g©y thõa calo nªn chØ ¨n nhiÒu mì thÞt mµ ¨n nhiÒu chÊt bét ®êng, ®ß ngät ®Òu cã thÓ g©y bÐo. - Qua kh¶o s¸t ta nhËn thÊy: Nh÷ng trÎ thÝch ¨n chÊt bÐo, chÊt bét lu«n t¨ng c©n nhanh h¬n so víi trÎ kh¸c tõ 0,7- 0,8 kg trong mét th¸ng. Nªn trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc trÎ thõa cÇn ta còng cÇn chó ý ®Õn nh÷ng trÎ nµy qua c¸c h×nh thøc. KÕt hîp víi nhµ bÕp khi lùa chän thùc phÈm kh«nh cã mì, khi chÕ biÕn c¸c mãn ¨n kh«ng dïng b»ng dÇu ¨n th× lîng chÊt bÐo trong thµnh phÇn còng ®îc gi¶m bít ®¸ng kÓ. - ChÊt bét ta còng ph¶i gi¶m cho trÎ trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc. VÝ dô: Trong b÷a ¨n nªn gi¶m c¬m cho trÎ, h¹n chÕ ¨n níc thÞt, khoai t©y vµ bÝ ng« v...v... ®Ó t¨ng cêng ¨n rau vµ c¸c chÊt s¬. - §Ó biÖn ph¸p nµy cã kÕt qu¶ cao t«i thêng kÕt hîp víi cha mÑ trÎ vµ ®Ò cao vai trß cña nh÷ng ngêi mÑ ®èi víi trÎ. VÝ dô: Híng dÉn c¸c mÑ cho con ¨n ®iÒu ®é, kh«nh cho trÎ uèng nhiÒu níc ngät. ¡n s¸ng nhiÒu h¬n lµ buæi tèi. Buæi tèi cho c¸c con ¨n thøc ¨n dÔ tiªu h¬n v× buæi tèi c¸c con Ýt lµm viÖc vµ vËn ®éng h¬n. CÇn nhÊt lµ cha mÑ ph¶i coi l¹i chÕ ®é ¨n uèng cña con em m×nh, h¹n chÕ nhng chÊt dÇu mì, chiªn sµo vµ n¨ng cho c¸c ch¸u tËp thÓ dôc. * BiÖn ph¸p 3: ¨n ®ñ chÊt ®¹m, vitamin, muèi kho¸ng. CÇn bæ xung viªn ®a vitamin vµ vi lîng tæng hîp. §Ó biÖn ph¸p nµy thù sù cã hiÖu qu¶ b¶n th©n t«i ®· kÕt hîp tèt víi c¸n bé y tÕ ®Ó lÊy ®îc nh÷ng chuÈn mùc râ rµng vÒ c¸ch ®¸nh gi¸ trÎ thõa c©n bÐo ph× díi 6 tuæi. C¸n bé cho r»ng ®Ó cã kÕt qu¶ tèt ngêi ta chñ yÕu dùa vµo c©n nÆng so víi chiÒu cao vµ líp mì díi da (tuy nhiªn ë løa tuæi nµy líp mì díi dacña trÎ cha æn ®Þnh, viÖc ®o líp mì díi da cña trÎ díi 6 tuæi vµ trÎ qu¸ bÐolµ thiÕu chÝnh x¸c h¬n n÷a trÎ thõa c©n thêng lµ bÐo ph×. Do ®ã theo WHO vÒ mÆt ®¸nh gi¸ céng ®ång trÎ thõa c©n ®îc xem lµ bÐo ph× ®é 1. Tõ nh÷ng kÕt luËn cña c¸n bé y tÕ t«i ®· yªu cÇu hä cung cÊp cho mét sè lo¹i thuèc phï hîp víi trÎ ®Ó tõ ®ã trÎ cã thÓ bæ sung thªm vitamin, vi lîng tæng hîp mµ c©n kh«ng t¨ng nhiÒu, søc khoÎ vÉn ®¶m b¶o tèt. Vai trß cña c¸n bé y tÕ rÊt quan träng nhng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ vai trß cña ngêi mÑ, ngêi cha ph¶i biÕt tu©n thñ theo ®óng chØ ®Þnh cña b¸c sÜ. Cã nh vËy viÖc thùc hiÖn gióp trÎ h¹n chÕ t¨ng c©n cho trÎ míi cã hiÖu qu¶ cao. *BiÖn ph¸p 4: T¨ng cêng ¨n rau vµ hoa qu¶. §óng nh vËy rau qu¶ lµ mét lo¹i thøc ¨n v« cïng quan träng nã gãp phÇn t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho c¬ thÓ, cung cÊp mét sè vitamin cÇn thiÕt gióp c¬ thÓ hÊp thu ®îc nhiÒu lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®Ó rau qu¶ thùc sù cã t¸c dôngcho c¬ thÓ ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸ch chÕ biÕn vµ thêi gian ¨n c¸c lo¹i qu¶. VÝ dô 1: Khi ta chÕ biÕn c¸c lo¹i rau cñ cÇn ph¶i ®¶m b¶o cßn ®ñ lîng vitamin cÇn thiÕt cho ®Õn lóc trÎ ¨n. VÝ dô 2: Ta kh«ng xµo gi¸ ®ç víi gan lîn v× sÏ lµm mÊt hÕt chÊt t¬i cña gi¸ vµ c¸c chÊt bæ trong gan lîn còng bÞ ph©n huû nhiÒu. - Khi chän thùc phÈm ph¶i t¬i ngon, kh«ng cã chÊt kÝch thÝch, chÊt xóc t¸c, rau ngon ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm. TÊt c¶ c¸c vÊn dÒ trªn ®Òu ®· ®îc ®¶m b¶o tèt v× Trêng mÇm non Ho¹ Mi nhiÒu n¨m nay ®¹t danh hiÖu tæ nu«i xuÊt s¾c vµ ®· ký hîp ®ång víi c«ng ty cung cÊp thùc phÈm s¹ch an toµn cã uy tÝn cña thµnh phè. VÝ dô 3: Khi ¨n hoa qu¶ nªn ¨n tríc b÷a ¨n th× hoa qu¶ cã t¸c dông trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thøc ¨n sau naú cña c¬ thÓ. * BiÖn ph¸p 5: Bæ sung gia vÞ cho trÎ nh muèi, m× chÝnh 6g/ngµy nÕu trÎ t¨ng huyÕt ¸p chØ dïng 4g/ngµy. Gia vÞ lµ nguån thùc phÈm kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong mçi b÷a ¨n hµng ngµy cña chóng ta. Mét b÷a ¨n ngon lµ ta biÕt kÕt hîp c¸c lo¹i gia vÞ vµo thøc ¨n cho phï hîp tõ ®ã sÏ kÝch thÝch ®îc c¸c gi¸c quan nh khøu gi¸c, vÞ gi¸c, thÞ gi¸c... vµ b÷a ¨n cña ta trë nªn hÊp dÉn h¬n. Nhng ®èi víi trÎ thõa c©n bÐo ph× th× viÖc sö dông gia vÞ l¹i lµ c¶ vÊn ®Ò quan träng. §a sè trÎ thõa c©n thêng ¨n mÆn h¬n so víi nh÷ng trÎ kh¸c nªn khi chÕ biÕn thøc ¨n chØ nªn dõng l¹i ë møc ®é 6gmuèi, m× chÝnh / 1 ngµy lµ ®ñ. Muèn biÖn ph¸p nµy cã kÕt qu¶ t«i ®· kÕt hîp víi nhiÒu ®èi tîng kh¸c ®Ó cïng nhau ch¨m sãc trÎ. - KÕt hîp víi tæ nu«i: NÊu riªng thøc ¨n cho nh÷ng trÎ thõa c©n vµ bÐo ph×. tríc khi cho trÎ ¨n t«i ph¶i nÕm thö thøc ¨n xem ®· ®ñ ®Ëm, ngät cha nh thÕ míi cã thÓ ®iÒu chØnh kÞp thêi lîng gia vÞ tõ c¸c b÷a ¨n sau. - KÕt hîp víi gia ®×nh: §Ó phô huynh hiÓu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy t«i thêng t vÊn cho cha mÑ trÎ c¸ch nÊu ¨n nh thÕ nµo cho trÎ víi nh÷ng b÷a ¨n ë nhµ ®Ó trÎ ¨n ngon miÖng mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc môc ®Ých gi¶m kh¶ n¨ng t¨ng c©n cho trÎ. * BiÖn ph¸p 6: T¹o thãi quen ¨n uèng ®óng chÕ ®é. §Ó ®iÒu chÞ vµ dù phßng trÎ thõa c©n bÐo ph× mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tríc hÕt cÇn hiÓu râ do ®©u mµ trÎ bÞ mËp ph×. HiÖn tîng thõa c©n bÐo ph× x¶y ra khi n¨ng lîng hÊp thu lín h¬n n¨ng lîng tiªu hao. Mét chÕ ®é ¨n nhiÒu n¨ng lîng (thêng lµ nhiÒu chÊt bÐo), Ýt vËn ®éngdÔ dÉn ®Õn thõa c©n bÐo ph×. C¸c yÕu tè vÒ néi tiÕt, chuyÓn ho¸ vµ gia ®×nh còng liªn quan ®Õn t×nh tr¹ng bÐo ph× cña trÎ . §Ó ®iÒu chØnh chÕ ®é ¨n uèng, b¾t c¸c con kh«ng ph¶i lµ chuþen dÔ dµng, ®ßi hái c« gi¸o ph¶i kiªn tr×, nhÑ nhµng gi¶ng gi¶i cho trÎ mçi khi ®Õn giê ¨n . Ngoµi ra t«i cßn kÕt hîp víi c¸c thµnh phÇn kh¸c ®Ó cïng nhau ch¨m sãc trÎ. §iÒu®ã ®îc thÓ hiÖn rÊt râ ®èi víi c«ng viÖc cña t«i trong ngµy. T«i ®· kÕt hîp tèt, linh ho¹t víi c« gi¸o trong líp nghiªm tóc thùc hiÖn chÕ ®é sinh ho¹t mét ngµy cña trÎ, thùc hiÖn ®óng thêi gian cho c¸c ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng. Cã nh vËy t«i ®· t¹o cho trÎ ®îc mét thãi quen tèt giê nµo viÖc nÊy. KÕt hîp víi kÕ to¸n nhµ ¨n: §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh t«i cßn kÕt hîp víi kÕ to¸n nhµ ¨n lu«n thay ®æi thùc ®¬n theo mïa, theo tuÇn ch½n, lÎ... cã thùc ®¬n riªng cho trÎ thõa c©n bÐo ph×. Cã nh thÕ thøc ¨n trong mçi b÷a ¨n cña trÎ ®îc thay ®æi liªn tôc kh«ng bÞ trïng nhau gióp trÎ ¨n ngon, ¨n hÕt xuÊt vµ ®Æc biÖt lµ vÉn ®¶m b¶o ®îc n¨ng lîng cÇn thiÕt cho trÎ trong måi ngµy ®Õn trêng. Sau ®©y lµ 1 sè thùc ®¬n mµ t«i ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc trÎ thõa can bÐo ph×. Thùc ®¬n 1: 09h15’: S÷a 80ml/trÎ. 10h30’: Xµo thËp cÈm, canh mäc nÊu chua th¶ gi¸, c¬m t¸m. 15h00’: Phë gµ. Thùc ®¬n 2: 09h15’: S÷a 80ml/trÎ. 10h30’: ThÞt bß (lîn) hÇm h¹t sen, rau cñ nÊu x¬ng, c¬m t¸m. 15h00’: Ch¸o thÞ cñ qu¶. Thùc ®¬n 3: 09h15’: S÷a 80ml/trÎ. 10h30’: Ch¶ c¸ BASA + thÞt, rau c¶i cóc nÊu thÞt bß, c¬m t¸m. 15h00’: X«i + thÞt kho tÇu. Thùc ®¬n 4: 09h15’: S÷a 80ml/trÎ. 10h30’: Trøng ®óc thÞt, B¾p c¶i nÊu thÞt, c¬m t¸m. 15h00’: Ch¸o gµ. Thùc ®¬n 5: 09h15’: S÷a 80ml/trÎ. 10h30’: ThÞt sèt ®Ëu, Canh rau nÊu cua, c¬m t¸m. 15h00’: Ch¸o thËp cÈm. KÕt hîp víi tæ nu«i: ChØ cã c« gi¸o thùc hiÖn tèt th× vÉn cha ®ñ mµ t«i cßn kÕt hîp víi c¸c c« trong tæ nu«i ®Ó chÕ biÕn thøc ¨n sao cho ®óng giê lµ trÎ cã c¬m ¨n ®èi víi løa tuæi 24-36 th¸ng giê uèng s÷a lµ 9h15’, ¨n tra 10h30’, ¨n chiÒu lµ 15h00’. ý kiÕn cña t«i ®a ra ®îc c¸c c« b¸c trong tæ nu«i nhÊt trÝ lu«n vµ tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ trong tæ phèi hîp víi nhau rÊt nhÞp nhµng linh ho¹t cã hiÖu qu¶ cao ®Ó ®¶m b¶o chung yªu cÇu cña c¸c c« gi¸o còng nh yªu cÇu cña nhµ trêng. III. kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ bµi häc kinh nghiÖm. 1. KÕt qu¶ thùc hiÖn: Qua mét thêi giandµi kiªn tr×, tËn t×nh kÕt hîp víi mét sè biÖn ph¸p khoa häc trªn mµ t«i ®· lµm, mét phÇn nµo ®ã ®· gi¶m ®îc tû lÖ trÎ thõa c©n bÐo ph× trong líp gi¶m râ rµng. §Çu n¨m líp t«i cã 3 ch¸u trong diÖn thõa c©n bÐo ph× ®Õn th¸ng 03/2008 ®· kh«ng cßn ch¸u nµo. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng mõng cho c« vµ trß líp t«i. §iÒu ®¸ng mõng h¬n c¶ lµ søc khoÎ cña trÎ ®· ®¹t ®îc møc chung cña løa tuæi. MÑ ch¸u Ph¬ng t©m sù: “ ThËt c¶m ¬n c¸c c« gi¸o, lÇn ®Çu t«i cø nghÜ con m×nh bÐo khoÎ thÕ nµy lµ tèt qu¸ råi chø ®©u cã lêng tríc ®îc mét sè bÖnh do bÐo ph× g©y nªn. Nay nhê c¸c c« ch¸u kh«ng nh÷ng cã mét th©n h×nh khoÎ ®Ñp mµ ch¸u cßn nhanh nhÑn h¬n høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung víi c«, víi líp”. §©y lµ mét thµnh c«ng lín cña t«i còng nh cña c¸c c« gi¸o trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. Tõ ®©y trÎ ®îc ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ thÓ lùc vµ trÝ tuÖ gãp phÇn quan träng trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho trÎ. 2. Bµi häc kinh nghiÖm. ViÖc ®iÒu trÞ bÐo ph× ë trÎ em ®ßi hái cã thêi gian, kÕt hîp sù ®iÒu chØnh hîp lý chÕ ®é ¨n cña trÎ vµ c¸c ho¹t ®éng. Víi trÎ díi 6 tuæi biÖn ph¸p chñ yÕu lµ gi¶m tèc ®é t¨ng c©n ( kh«ng ph¶i lµ lµm cho trÎ gi¶m c©n hoÆc kh«ng t¨ng c©n), b»ng cach lùa chän ¸p dông nh÷ng thùc ®¬n ®· ®îc tÝnh to¸n phï hîp víi trÎ. Ngoµi ra cÇn khuyÕn khÝch trÎ ho¹t ®éng nh ch¹y, nh¶y ho¹t ®éng, ®i bé hoÆc th«ng qua c¸c trß ch¬i vËn ®éng phï hîp h¹n chÕ c¸c trß ch¬i Ýt vËn ®éng nh xem tivi. §èi víi c¸c bËc cha mÑ tríc tiªn cÇn ph¶i gi¸o dôc lµm thay ®æi quan niÖm “ bÐo lµ khoÎ, ph¸t tíng, ...” gióp hä hiÓu ®îc nguyªn nh©n tai h¹i c¸nh phßng bÖnh boÐ ph× ®Æc biÖt lµ cacnhs phßng bÖnh boÐ ph× ë trÎ em. Híng dÉn cho mÑ biÕt c¸ch theo dâi sù t¨ng trëng cña con m×nh, vµ c¸ch cho con ¨n uèng, ho¹t ®éng hîp lý nh»m phßng chèng c¶ suy dinh dìng vµ bÐo ph× ë trÎ em. §óng nh vËy víi l¬ng t©m cña mét nhµ gi¸o t«i lu«pn tù nhñ m×nh dï trong bÊt cí hoµn c¶nh nµo còng ph¶i ®Æt nhiÖm vô ch¨m sãc c¸c ch¸u lªn hµng ®Çucoi c¸c ch¸u nh con ruét cña m×nh. Vui khi khoÎ buån khi con ®au. §Õn nay c¸c ch¸u líp t«i rÊt khoÎ m¹nh lu«n vît tû lÖ chuyªn cÇn cña trêng ®Ò ra. Phô huynh yªu quý trêng líp ngµy cµng cho con ®i häc ®Òu h¬n. Bªn c¹nh ®ã qua trao ®æi víi c« gi¸o phô huynh ®· biÕt c¸ch ch¨m sãc trÎ thõa c©n khi ë nhµ. Víi kinh nghiÖm cña t«i ®· ®îc phô huynh häc tËp vµ nh©n réng ra h¬n víi c¸c gia ®×nh kh¸c. §Æc biÖt c¸c biÖn ph¸p nµy cña t«i ®· ®îc ¸p dông trong 2 n¨m nay. RÊt mong sù gãp ý cña ®ång nghiÖp ®Ó nh÷ng kinh nghiÖm cña t«i ngµy mét cã hiÖu qu¶ h¬n ®ã còng chÝnh lµ gãp phÇn ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ trong trêng mÇm non ë giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n! MN Ho¹ Mi, Ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2008 Gi¸o viªn TrÇn ThÞ BÝch H¹nh
- Xem thêm -