Tài liệu Mâu thuẫn biện chứng với việc tìm hiểu những cơ hội và thách thức của việt nam khi gia nhập wto

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu ThÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸,khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ.TiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ më ra cho c¸c quèc gia c¶ nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn nh÷ng c¬ héi thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi.,Héi nhËp quèc tÕ võa lµ c¬ héi ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c«ng cuéc t×m ®-îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ.Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña n-íc ta cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi.Mét trong nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay cña toµn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®ã lµ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng c¶ trong n-íc lÉn n-íc ngoµi.ViÖc nh×n nhËn ®-îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña m×nh sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých vµ t×m ®-îc lêi gi¶i ®óng nhÊt trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi tiÓu luËn “M©u thuÉn biÖn chøng víi viÖc t×m hiÓu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña ViÖt Nam khi gia nhËp WTO”.Bµi viÕt cña em sÏ ®Ò cËp vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tr-íc hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng (H§TM) ViÖt-Mü vµ viÖc gia nhËp WTO. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« NguyÔn Thị Ngäc Anh ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi. Tuy nhiªn ®Ò tµi cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®-îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®-îc ®i vµo thùc tiÔn . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I C¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tr-íc hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt-Mü. I/Sù ra ®êi cña hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i song ph-¬ng ViÖtMü: Chóng ta biÕt r»ng ®èi víi quan hÖ ViÖt Nam-Hoa Kú th× mét sù hîp t¸c b×nh ®¼ng cïng cã lîi trong lÜnh vùc kinh tÕ th-¬ng m¹i sÏ gióp hai n-íc mau chãng khÐp l¹i qu¸ khø ,nh×n vÒ t-¬ng lai v× lîi Ých chung cña hai d©n téc.Tuy nhiªn, nÕu trong quan hÖ ngo¹i giao ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh nh- b·i bá lÖnh cÊm vËn vµo n¨m 1994, b×nh th-êng ho¸ quan hÖ hai n-íc vµo n¨m 1995,thµnh lËp ®¹i sø qu¸n hai n-íc vµo n¨m 1997, th× trong quan hÖ kinh tÕ bao gåm th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- l¹i ph¸t triÓn kh¸ chËm ch¹p, ch-a 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t-¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña hai n-íc vµ Hoa Kú còng lµ n-íc ViÖt Nam ph¶i ®µm ph¸n l©u nhÊt trong con ®-êng gia nhËp WTO.ChÝnh v× thÕ H§TM song ph-¬ng ViÖt-Mü ®-îc ký kÕt ngµy 14/7/2000 ®¸nh d©ó mét b-íc tiÕn míi trong quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam-Hoa Kú. Hai bªn ®· cam kÕt thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c mËu dÞch phï hîp víi c¸c th«ng lÖ cña WTO, bao gåm thùc hiÖn quy chÕ tèi hËu quèc vµ kh«ng ph©n biÖt ®èi xö,nh÷ng nç lùc chung vÒ th-¬ng m¹i, më réng vµ thóc ®Èy th-¬ng m¹i,b»ng viÖc c¾t gi¶m thuÕ quan vµ xo¸ bá c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn phi thuÕ quan nh- quota(h¹n ngh¹ch),®¶m b¶o quyÒn bu«n b¸n cho c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi vµ trong n-íc .Ngoµi ra cßn cã nh÷ng can kÕt vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ ph¸t triÓn quan hÖ ®Çu t-. II/C¬ héi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tr-íc H§TM ViÖt-Mü : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1/ H§TM ViÖt-Mü më c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu hµng ho¸ sang Mü mét thÞ tr-êng m¹nh nhÊt thÕ giíi víi h¬n 245 triÖu ng-êi.Hµng ho¸ cña ViÖt Nam sÏ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao h¬n do møc thuÕ suÊt chØ cßn trªn 3%,trong khi tr-íc kia ph¶i tõ 40% ®Õn 80%.C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ xuÊt khÈu sang Mü nh÷ng mÆt hµng mµ chóng ta cã lîi thÕ nh- dÇu th«, dÖt may, giµy dÐp, mÆt hµng n«ng h¶i s¶n. C¬ héi xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Mü lµ rÊt lín.N¨m 1999 gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr-êng Mü chØ ®¹t 601 triÖu USD/n¨m,thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c n-íc trong khu vùc mµ Mü ®· ¸p ®Æt quy chÕ quan hÖ b×nh th-êngvµ lµ thµnh viªn cña WTO.Kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü chØ b»ng 1/35 cña Malaixia vµ b»ng 1/23 cña Th¸i Lan (do mét l-îng hµng cña ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Mü ph¶i qua n-íc thø ba, chñ yÕu lµ Singapore nªn sè liÖu cña 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖt Nam vµ Mü vÒ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµ Mü vÒ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ tr-êng Mü lµ kh¸ lín.Khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ®-îc thùc hiÖn, do gi¶m hµng ho¸ qua trung gian nªn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü sÏ cã c¬ héi t¨ng m¹nh h¬n.Cã ý kiÕn cho rºng n¨m 1999 ”Gi¸ trÞ kim ngh¹ch nhËp khÈu cña Mü lµ 1227 tû USD, do ®ã dï ViÖt Nam cã sang Mü tíi 1 tû USD th× còng nh­ muèi bà bÓ ”). Cßn nÕu xÐt vÒ c¬ cÊu xuÊ nhËp khÈu sang thÞ tr-êng Mü trong tæng xuÊt nhËp khÈu còng rÊt nhá bÐ.Trong suèt giai ®o¹n 19941999, xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng chØ ®¹t 2,4% tæng gi¸ trÞ kim ngh¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam. Trong khi ®ã tØ lÖ nµy cña Th¸i Lan lµ 17,4% vµ 10,3% vµ Malaixia lµ 19,4% vµ 11,9% (So víi c¸c thÞ tr-êng cã møc thu nhËp vµ tiªu dïnh b×nh qu©n ®Çu ng-êi t-¬ng ®-¬ng, hiÖn nay thÞ tr-êng Mü chØ chiÕm 4,8% gi¸ trÞ kim ngh¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam so víi c¸c n-íc Ch©u ¢u lµ 24% vµ NhËt B¶n lµ 28,7%). 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2/H§TM ViÖt-Mü sÏ t¹o c¬ héi lµm ¨n míi cho c¸c nhµ ®Çu t- Mü t¹i ViÖt Nam d-íi h×nh thøc ®Çu t- trùc tiÕp hoÆc liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam qua ®ã sÏ t¨ng kh¶ n¨ng thµnh c«ng còng nh- häc hái ®-îc c¸ch qu¶n lý cña c¸c nhµ kinh doanh hµng ®Çu thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.§ång thêi nã còng më ra c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i næ lùc kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, häc tËp mét c¸ch lµm ¨n bµi b¶n, phï hîp víi luËt lÖ kinh doanh quèc tÕ. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng cã thÓ tiÕp thu c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kü thuËt hiÖn ®¹i, gãp phÇn thóc ®Èy nhanh h¬n tiÕn trinh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. 3/H§TM ViÖt-Mü gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu mét l-îng hµng lín vµo Mü do ®ã c¸c doanh nghiÖp sÏ gi¶i quyÕt ®-îc vÊn ®Ò viÖc lµm cho c«ng nh©n cña 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m×nh ®ång thêi còng t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm míi gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n sè vµ viÖc lµm ë ViÖt Nam. III/Nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam : 1/Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a hai n-íc rÊt chªnh lÖch, l¹i cã nh÷ng ®iÓm rÊt kh¸c nhau vÒ thÓ chÕ chÝnh trÞ x· héi, vÒ quan niÖm ,vÒ tËp qu¸n ,së thÝch, thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng.NÕu c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng tÝnh ®Õn c¸c nh©n tè nµy th× cã thÓ dÉn ®Õn t- t-ëng n«n nãng ,sèt ruét hoÆc chñ quan hay bi quan trong khi gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lµm ¨n víi Mü do ®ã rÊt dÉn ®Õn thÊt b¹i. 2/HÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam cßn nhiÒu thiÕu sãt l¹i ch-a ®ång bé vµ cã nhiÒu ®iÓm kh«ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ.Mü lµ mét n-íc cã hÖ thèng ph¸p luËt hÕt søc chÆt chÏ víi t- c¸ch lµ mét siªu c-êng vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ Mü 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®· tù ®Æt ra nh÷ng ®iÒu luËt cña riªng m×nh do ®ã viÖc míi tiÕp xóc víi mét thÞ tr-êng míi mÎ sÏ khiÕn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng khái bì ngì rÊt khã tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm bëi ë Mü “kiÖn tông còng ®­îc coi nh­ mét nghÒ” m¯ bºng chøng chÝnh l¯ viÖc xuÊt khÈu c¸ Tra c¸ Basa cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sang Mü. 3/Sau mét thêi gian ng¾n(3-7 n¨m), khi H§TM cã hiÖu lùc nhiÒu hµng ho¸ cña Mü sÏ ®-îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi viÖc b·i bá h¹n ng¹ch vµ gi¶m thuÕ sÏ ®Æt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ë trong mét ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t h¬n tr-íc ®©y.§ång thêi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng tµi chÝnh ,ng©n hµng b¶o hiÓm ,viÔn th«ng, ph¸p lý, gi¸o dôc,y tÕ sÏ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng ViÖt Nam lµm cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong nh÷ng ngµnh nµy cña ViÖt Nam sÏ gÆp ph¶i nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t v× nh÷ng lîi thÕ h¬n h¼n cña hä .NÕu chóng ta kh«ng cã nh÷ng chuÈn bÞ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngay tõ b©y giê th× ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam chØ h-íng tíi nh÷ng dÞch vô tiÖn lîi h¬n cña c¸c nhµ ®Çu t- Mü. 4/ C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, nh÷ng ng-êi trùc tiÕp lµm ¨n víi Mü l¹i ch-a th«ng hiÓu luËt lÖ cung c¸ch kinh doanh cña ng-êi Mü.ChÝnh ®iÒu nµy ch¼ng nh÷ng cã thÓ dÉn ®Õn viÖc bá lì c¬ héi trong kinh doanh mµ ®«i khi cßn bÞ thiÖt thßi v× nh÷ng lý do kh«ng ®¸ng cã. Bªn c¹nh ®ã ,víi tr×nh ®é qu¶n lý cßn yÕu kÐm, l¹i ch-a cã kinh nghiÖm lµm ¨n theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cïng víi tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn l¹c hËu, tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng-êi lao ®éng cßn ch-a cao.TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã lµm cho s¶n phÈm cña chóng ta cßn kÐm vÒ chÊt l-îng, xÊu vÒ h×nh thøc khã lßng c¹nh tranh víi biÕt bao b¹n hµng mËu dÞch cña Mü tõ c¸c n-íc Nam Mü, tõ Trung Quèc, tõ c¸c n-íc Nics, c¸c n-íc ASEAN. §©y chÝnh lµ th¸ch thøc lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi H§TM cã hiÖu lùc. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN HAI Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khi gia nhËp WTO : 1. Th¸ch thøc: Qua ph©n tÝch cô thÓ nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam vµ c¸c n-íc, chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc nh÷ng khã kh¨n cña ViÖt Nam khi tham gia vµo tæ choc th-¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Tr-íc hÕt ®ã lµ sù kh¸c biÖt vÒ thÓ chÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. N-íc ta ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. C¸c quan hÖ thÞ tr-êng trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam thùc sù ch-a tr-ëng thµnh (c¸i qu¸n tÝnh cña cung c¸ch quan liªu, bao cÊp trong qu¶n lý cßn nÆng nÒ). Quan träng h¬n n÷a kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n-íc ASEAN,còng nh- 1 sè 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n-íc ch©u ¢u vµ Hoa Kú (vÒ thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng-êi, dù tr÷ ngo¹i tÖ, tû lÖ l¹m ph¸t, vèn ®Çu t-, tr×nh ®é c«ng nghÖ... ) cho thÊy sù c¸ch biÖt qu¸ lín bÊt lîi cho ViÖt Nam còng lµ mèi lo ng¹i cho qu¸ tr×nh héi nhËp nµy. Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn nay ë ta, ®Æc biÖt trong c¸c ngµnh chñ chèt nh- c«ng nghiÖp chÕ t¹o, chÕ biÕn, cßn ë møc yÕu kÐm th× liÖu cã ®ñ søc c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng hay chØ lµ n¬i tiªu thô hµng ho¸ cña c¸c n-íc thËm chÝ nhiÒu doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, thÊt nghiÖp theo ®ã t¨ng... Do c¬ cÊu ngµnh hµng xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ phÇn lín c¸c n-íc ASEAN t-¬ng ®èi gièng nhau, v× vËy cã thÓ g©y ra sù c¹nh tranh néi bé khu vùc trong viÖc thu hót ®Çu t-, t×m kiÕm thÞ tr-êng vµ c«ng nghÖ (ë møc ®é kh¸c nhau). Ngoµi ra cß ph¶i kÓ ®Õn sù c¹nh tranh cña c¶ khèi víi Trung Quèc trong c¶ th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- n-íc ngoµi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét trong nh÷ng khã kh¨n vµ cã lÏ ®©y lµ khã kh¨n lín nhÊt mµ ViÖt Nam sÏ ph¶i ®-¬ng ®Çu trong qu¸ tr×nh héi nhËp lµ nh©n tè vÒ con ng-êi do tr×nh ®é, kÓ c¶ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c doanh nh©n cßn ch-a ®¸p øng ®-îc víi nhu cÇu ®Æt ra cña t×nh h×nh míi. NÕu chØ xÐt riªng vÒ thùc tr¹ng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong m«i tr-êng c¹nh tranh th× phÇn lín c¸c doanh nghiÖp cßn rÊt non trÎ, thiÕu vèn kinh doanh còng nhtr×nh ®é qu¶n lý, tÝn nhiÖm vµ bÒ dµy kinh nghiÖm. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu míi b-íc vµo th-¬ng tr-êng nªn cã nhiÒu h¹n chÕ, thÓ hiÖn ë c¸c mÆt nh-: kinh doanh trªn diÖn mÆt hµng réng nh-ng thiÕu chuyªn ngµnh; m¹ng l-íi tiªu thô cßn mong manh; c¸c doanh nghiÖp cßn ch-a quan t©m vµ Ýt thµnh c«ng trong viÖc x©y dùng khèi c¸c kh¸ch hµng tin cËy vµ l©u bÒn; thiÕu th«ng tin vµ thiÕu hiÓu biÕt vÒ thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng; ThiÕu c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¹i d-íi nhiÒu h×nh thøc nh- th«ng tin th-¬ng m¹i, hç trî triÓn l·m qu¶ng c¸o, t- vÊn vÒ thÞ tr-êng, m«i tr-êng ®Çu t-, t×m ®èi t¸c kinh doanh... Ngoµi ra, t¸c ®éng kh«ng thuËn lîi ®Õn c¸c doanh nghiÖp cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò vÒ m«i tr-êng vÜ m« thiÕu æn ®Þnh víi mét hÖ thèng c¸c thñ tôc hµnh chÝnh phøc t¹p vµ kh«ng râ rµng. Thñ tôc lËp doanh nghiÖp, lËp chi nh¸nh, ®¹i diÖn, m¹ng l-íi kinh doanh trong tØnh, ngoµi tØnh, ngoµi n-íc nãi chung cã t¸c dông k×m h·m h¬n lµ khuyÕn khÝch kinh doanh. Tãm l¹i, cã thÓ thËt sù héi nhËp ®-îc víi nh÷ng n-íc ph¸t triÓn trªn thÐ giíi, chóng ta ph¶i v-ît lªn nh÷ng tr× trÖ cña chÝnh m×nh, ®¹t ®-îc sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi ®i kÌm víi sù t¨ng tr-ëng vÒ kinh tÕ. Sù t¨ng tr-ëng cïng nhÞp ®é víi c¸c n-íc trong khu vùc sÏ lµ c¬ së ®¶m b¶o vÒ l©u dµi ®Ó cã sù liªn kÕt gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n-íc thµnh viªn WTO ®-îc bÒn chÆt trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n rÊt lín, chóng ta còng cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh khi héi nhËp víi WTO. ViÖt Nam cã mèi quan hÖ víi nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi v¬I môc tiªu híp t¸c, hiÓu biÕt lÉn nhau. Bªn c¹nh ®ã, ®-êng lèi ®æi míi cña ViÖt Nam ®ang tiÕn tíi ®Ó héi nhËp ®-îc víi c¸c n-íc ph¸t triÓn. Liªn kÕt kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c thµnh viªn lµ xu thÕ tÊt yÕu cña mçi n-íc trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ toµn cÇu, bëi lÏ nã phï hîp víi lîi Ých cña mçi quèc gia. 2. C¬ héi: Tham gia hîp t¸c kinh tÕ, th-¬ng m¹i víi thÕ giíi, ViÖt Nam cã thÓ thu ®-îc mét sè c¬ héi vµ thuËn lîi sau ®©y: Thø nhÊt, ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi WTO lµ sù kiÖn ®¸nh dÊu b-íc ph¸t triÓn cña ViÖt Nam trong quan hÖ quèc tÕ ®Ó héi nhËp víi nÒn kinh tÕ toµn cÇu. Cã ViÖt Nam trong WTO sÏ gãp 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn quan träng t¹o ra sù thèng nhÊt míi trong WTO,®¹i diÖn cho 1 n-íc ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ , tõ ®ã t¹o ra nhiÒu lîi Ých cho ViÖt Nam vµ c¸c n-íc thµnh viªn,còng nhnh÷ng n-íc ®ang ®µm ph¸n ®Ó gia nhËp tæ chøc nµy, träng t©m cña hîp t¸c kinh tÕ trong WTO nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ hîp t¸c ph¸t triÓn th-¬ng m¹i, thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh -u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung CEPT, h×nh thµnh nªn mét thÞ tr-êng thèng nhÊt cho mäi n-íc thµnh viªn. ViÖc tham gia vµo ch-¬ng tr×nh nµy lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ViÖt Nam t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th-¬ng m¹i, thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Khi c¸c n-íc c¾t gi¶m dÇn thuÕ th× hµng ho¸ ViÖt Nam sÏ cã c¬ héi tèt h¬n ®Ó x©m nhËp vµo thÞ tr-êng khu vùc vµ thÕ giíi. Thø hai, ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng thÞ tr-êng -u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi ®Çu t- vµo . Kinh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖm c¸c n-íc trong khèi cho thÊy r»ng, gia nhËp WTO, ViÖt Nam cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó më réng thÞ tr-êng sang c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ lín. HiÖn nay, kho¶ng 50% kim ng¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam lµ tõ c¸c n-íc thuéc WTO. C¸c mÆt hµng ®-îc Nhµ n-íc -u tiªn nhËp khÈu nh- m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp khi tham gia vµo th× c¸c mÆt hµng nµy sÏ gi¶m thuÕ nhËp khÈu. Nh- vËy, khi ®ã luång hµng nhËp khÈu sÏ ®-îc më réng nhanh chãng. H¬n n÷a, do c¬ cÊu danh môc hµng ho¸ tham gia bao gåm c¶ n«ng s¶n th« vµ n«ng s¶n chÕ biÕn nªn nÕu ViÖt Nam t¨ng c-êng s¶n xuÊt hµng n«ng s¶n th× sù c¾t gi¶m vÒ thuÕ sÏ trë thµnh yÕu tè kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt mÆt hµng nµy ®Ó xuÊt khÈu sang Hoa Kú vµ c¸c n-íc ch©u ¢u. §©y còng lµ c¬ héi ®Ó ViÖt Nam t¨ng dung l-îng cung hµng ho¸ cña m×nh trªn thÞ tr-êng vµ tham gia c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi . §iÒu nµy ®-îc chøng minh qua viÖc xuÊt khÈu cµ phª vµ hå tiªu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sang Hoa Kú. §· cã nh÷ng thêi ®iÓm cã ¶nh h-ëng lín ®Õn gi¸ thÞ tr-¬ng thÕ giíi. Thø ba, tham gia hîp t¸c kinh tÕ, th-¬ng m¹i víi khu vùc, ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸ h-íng vµo xuÊt khÈu. Thø t-, cã ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót ®-îc nhiÒu vèn ®Çu t- tõ nh÷ng n-íc thõa vèn vµ ®ang cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu m¹nh sang c¸c ngµnh cã hµm l-îng kü thuËt cao, sö dông Ýt nh©n c«ng nh- Singapore, EU,Hoa Kú… Thø n¨m, cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp thu c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o kü thuËt cao ë c¸c ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng mµ c¸c n-íc ®ã ®ang cÇn chuyÓn giao. Sö dông vèn vµ kü thuËt cao cña c¸c n-íc ®Ó khai th¸c kho¸ng s¶n vµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Thø s¸u, tËn dông -u thÕ vÒ lao ®éng rÎ vµ cã hµm l-îng chÊt x¸m cao ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam sang c¸c n-íc trong khu vùc. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thø b¶y, mét trong nh÷ng quy ®Þnh vÒ s¶n phÈm ®-îc h-ëng quy chÕ HÖ thèng -u ®·i thuÕ quan phæ cËp (GPS) cña Mü lµ "trÞ gi¸ nguyªn liÖu cho phÐp nhËp ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã ph¶i d-íi 65% toµn bé gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ®ã khi vµo l·nh thæ h¶i quan Mü" vµ "gi¸ trÞ mét s¶n phÈm ®-îc chÕ t¹o ë hai hoÆc trªn hai n-íc lµ héi viªn cña mét hiÖp héi kinh tÕ, liªn minh thuÕ quan, khu mËu dÞch tù do th× ®-îc coi lµ s¶n phÈm cña mét n-íc". V× vËy, viÖc ViÖt Nam tham gia nhËp WTO sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam vÉn cã thÓ nhËp nguyªn liÖu cña c¸c n-íc kh¸c ®Ó s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm ®ã vÉn ®-îc GPS. 20
- Xem thêm -