Tài liệu Mar trong xúc tiến thương mại tại công ty hoá dầu petrolimex.

  • Số trang: 166 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ1 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí lời Mở Đầu Ngày nay nền kinh tế nói chung và ngành thƣơng mại Việt Nam nói riêng đang đứng trƣớc nhiều cơ hội và thử thách mới. Trƣớc mắt là cả một thế giới với sự phát triển ngày càng cao về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý và cả văn hoá xã hội. Với hoàn cảnh đó Đảng và Nhà nƣớc ta đã có những chính sách kinh tế phù hợp, đúng đắn để tiếp cận với thế giới bên ngoài. Là thành viên của tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) hiện nay Việt nam đã đặt quan hệ với hơn 70 quốc gia trên cơ sở các hiệp định thƣơng mại, tiếp tới là việc gia nhập AFTA sẽ giúp cho Việt nam có cơ hội để lớn mạnh hơn. Nhƣ vậy khối lƣợng hàng hoá sẽ đƣợc sản xuất ra ngày càng nhiều, với sự phát triển của Marketing trong nền kinh tế nói chung và trong các doanh nghiệp nói riêng sẽ làm cho nguồn cung đáp ứng cầu một cách hài hoà. Đối với các doanh nghiệp việc xác định thị trƣờng, thời cơ kinh doanh và kinh tế thị trƣờng là một cách tốt nhất để http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ2 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí tồn tạiu và phát triển. Do đó áp dụng quy trình Marketing vào sản xuất kinh doanh cho phép các doanh nghiệp giải quyết vấn đề trên theo phƣơng châm của Marketing: "chỉ sản xuất và bán những gì thị trƣờng cần chứ không sản xuất và bán những gì mình có". Song cái thị trƣờng cần thì rất nhiều ngƣời bán, đây là một vấn đề rất quan trọng để tồn tại và phát triển trong môi trƣờng kinh doanh có sự cạnh tranh gay gắt khi đó hoạt động xúc tiến thƣơng mại với các công cụ hữu hiệu sẽ làm cho việc tiêu thụ sản phẩm đƣợc dễ dàng hơn đảm bảo cho nghiệp vụ tồn tại và phát triển. Hoạt động xúc tiến thƣơng mại ngày càng chở nen quan trọng trong chiến lƣợc Marketing của công ty. Tuy nhiên các công cụ của xúc tiến thƣơng mại là một biến số kinh doanh, nó chỉ đem lại hiệu quả khi vận hành một cách hợp lý. Qua quá trình thực tập tại công ty hoá dầu Petrolimex tôi thấy đƣợc sự bức thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để khắc phục những thiếu sót và tăng hiệu quả kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng đòi hỏi có sự hoàn thiện hơn về vấn đề Marketing. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ3 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Xuất phát từ thực tế tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thƣơng mại tại công ty hoá dầu Petrolimex" làm luận văn tốt nghiệp của mình. *Mục đích nghiên cứu: trên cơ sở đánh giá toàn bộ hoạt động kinh doanh ở công ty hoá dầu Petrolimex trong những năm gần đây. Đồng thời tập hợp hệ thống về công nghệ xúc tiến thƣơng mại trong các công ty sản xuất kinh doanh hiện nay. Sau đó đánh giá thực trạng xúc tiến thƣơng mại tại công ty từ đó đƣa ra đề xuất hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thƣơng mại tại công ty. *Phạm vi nghiên cứu: với nội dung đề tài cần tiếp cận, trong giới hạn về thời gian nghiên cứu và khả năng thực tế của một sinh viên chúng tôi nghiên cứu đề tài ở góc độ tiếp cận môn học Marketing thƣơng mại để xử lý các biện pháp cơ bản đẩy mạnh công tác tổ chức công nghệ xúc tiến thƣơng mại trên bình diện phƣơng pháp luận là chủ yếu. *Phƣơng pháp nghiên cứu: chúng tôi tiến hành nghiên cứu với sự vận dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng cộng với quan điểm tƣ duy kinh tế mới trong kinh doanh để nhận http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ4 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí xét đánh giá từ sơ bộ đến cụ thể về quá trình xúc tiến thƣơng mại ở công ty. Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận thì bố cục gồm 3 chƣơng: Chương I: Một số lý luận cơ bản về công nghệ Marketing xúc tiến thƣơng mại ở các công ty kinh doanh hoạt động trong cơ chế thị trƣờng hiện nay. Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến thƣơng mại tại công ty hoá dầu Petrolimex. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thƣơng mại tại công ty hoá dầu Petrolimex. Chương I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ MARKETING XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI Ở CÁC CÔNG TY KINH DOANH HOẠT ĐỘNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƢỜNG HIỆN NAY. I/ XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI VÀ VAI TRÕ CỦA NÓ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ5 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 1/Khái niệm xúc tiến thƣơng mại Xúc tiến thƣơng mại là một hoạt động rất quan trọng và cần thiết trong quá trình kinh doanh của công ty. Trong nhiều tình thế hiệu lực của hoạt động này có tác dụng quyết định đến kết quả của hành vi mua bán hàng hoá và thông báo cho công chúng biết về những thông tin quan trọng về sản phẩm nhƣ chất lƣợng và tác dụng của sản phẩm. Có rất nhiều cách tiếp cận đối với khái niệm xúc tiến thƣơng mại trong kinh doanh. Theo định nghĩa chung thì xúc tiến thƣơng mại đƣợc hiểu là: "Bất kỳ nỗ lực nào từ phía ngƣời bán để thuyết phục ngƣời mua chấp nhận thông tin của ngƣời bán và lƣu trữ nó dƣới hình thức có thể phục hồi lại đƣợc". Xuất phất từ góc độ công ty xúc tiến thƣơng mại đƣợc hiểu một cách tổng hợp và cụ thể nhƣ sau: " Xúc tiến thƣơng mại là một lĩnh vực hoạt động Marketing đặc biệt và có chủ đích đƣợc định hƣớng vào việc chào hàng chiêu khách và xác lập một quan hệ thuận lợi nhất giữa công ty và bạn hàng của nó với tập khách hangf tiềm năng trọng http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ6 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí điểm nhằm phối hợp và triển khai năng động chiến lƣợc và chƣơng trình Marketing- mix đã lựa chọn của công ty". Về nguyên tắc xúc tiến thƣơng mại phân theo đặc trƣng của kênh truyền thông, lựa chọn có hai lớp: xúc tiến thƣơng mại đại chúng/gián tiếp và xúc tiến thƣơng mại cá nhân/trực tiếp. Trong mỗi lớp trên lại đƣợc phân loại tiếp theo tiêu thức loại công cụ xúc tiến thƣơng mại chủ yếu đƣợc sử dụng thành các nhóm xúc tiến đặc trƣng: -Lớp thứ nhất: xúc tiến quảng cáo đại chúng, cổ động chiêu khác, gián tiếp, quan hệ công chúng. -Lớp thứ hai: khuyến mại bán hàng trực tiếp, cá nhân, Marketing trực tiếp. Nhƣ vậy tuỳ thuộc từng loại sản phẩm, từng loại công cụ xúc tiến thƣơng mại có những chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại phù hợp nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao. 2/Bản chất và vai trò của xúc tiến thƣơng mại: 2.1/Bản chất xúc tiến thương mại: http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ7 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hoạt động xúc tiến thƣơng mại là một công cụ quan trọng, là vấn đề cốt lõi của bất kỳ tổ chức nào để thực hiện chiến lƣợc và chƣơng trình Marketing. Thực chất xúc tiến thƣơng mại là cầu nối giữa cung và cầu để ngƣời bán thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng đồng thời giảm đƣợc chi phí và rủi ro trong kinh doanh. Nhờ có xúc tiến thƣơng mại mà ngƣời tiêu dùng biết đƣợc rằng có những sản phẩm gì trên thị trƣờng? đƣợc bán ở đâu? hay sản phẩm muốn mua thì loại nào tốt nhất? Mặt khác các biện pháp xúc tiến thƣơng mại các nhà kinh doanh không bán đƣợc hàng hoá mà tác động vào thay đổi cơ cấu tiêu dùng để tác động tiếp cận phù hợp với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật và để gợi mở nhu cầu. Hiệu quả kinh doanh tăng lên rõ rệt khi thực hiện các biện pháp xúc tiến thƣơng mại cho dù phải bỏ ra một lƣợng chi phí không nhỏ cho công tác này. Ngoài ra xúc tiến thƣơng mại còn làm cho công việc bán hàng đƣợc dễ dàng và năng động hơn, đƣa hàng hoá vào kênh phân phối và quyết định lập các kênh phân phối http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ8 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí hợp lý. Do đó xúc tiến thƣơng mại không chỉ là chính sách hỗ trợ cho các chính sách sản phẩm, chímh sách giá và chính sách phân phối mà còn làm tăng kết quả thực hiện các chính sách đó. Vì vậy để đạt đƣợc hiệu quả truyền thông lớn nhất công ty cần phối hợp kỹ lƣỡng toàn bộ hệ thống Marketing-mix của mình để phát huy tác dụng xúc tiến thƣơng mại tối đa nhất. Quảng cáo Phối thức thương mại , Thị xúc tiến marketting trực trường thương mại tiếp , bán hà ng mục hỗn hợp trực tiếp , quan tiêu hệ công chúng B.H 1.1 Mô hình xúc tiến thƣơng mại 2.2/ Vai trò của xúc tiến thương mại: Xúc tiến thƣơng mại là một nhân tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty là một bộ phận http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ9 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí không thể thiếu đƣợc trong quản lý do đó nó có một số vai trò cơ bản sau: -Xúc tiến thƣơng mại đóng vai trò trung gian giữa các công ty qua việc sử dụng một loạt các công cụ của mình. -Xúc tiến thƣơng mại thúc đẩy tạo điều kiện cho các công ty trong quá trình tham gia tồn tại và phát triển trên thị trƣờng một cách có hiệu quả nhất, hay nói một cách khác xúc tiến thƣơng mại có vai trò hỗ trợ cho các công ty hoạt động một cách bình đẳng và lành mạnh trong nền kinh tế. -Xúc tiến thƣơng mại là một công cụ quan trọng trong Marketing chính nhờ việc giao tiếp có hiệu quả giữa các thành viên trong tổ chức và giữa các công ty với khách hàng mà sự vận động của nhu cầu và hàng hoá xích lại gần nhau hơn mặc dù nhu cầu của khách hàng làm phong phú và biến đổi không ngừng. -Xúc tiến thƣơng mại tác động và làm thay đổi cơ cấu tiêu dùng. Với bất kỳ khách hàng nào cũng thƣờng có nhiều nhu cầu cùng một lúc các nhà thực hàng Marketing của http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 10 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí công ty có thể thực hiện các biện pháp xúc tiến để gợi mở nhu cầu, kích thích ngƣời tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho nhu cầu này hay là nhu cầu khác. -Xúc tiến thƣơng mại làm cho việc bán hàng dễ dàng và năng động hơn, đƣa hàng vào kênh phân phối và quyết định lập các kênh phân phối hợp lý. Qua việc xúc tiến thƣơng mại các nhà kinh doanh có thể tạo ra đƣợc những lợi thế về giá bán. Do vậy xúc tiến thƣơng mại không phải chỉ là những chính sách biện pháp hỗ trợ cho các chính sách sản phẩm, giá và phân phối mà còn làm tăng cƣờng kết quả thực hiện các chính sách đó, điều đó có nghĩa là xúc tiến thƣơng mại còn tạo ra tính ƣu thế trong cạnh tranh. 3/Mô hình quá trình xúc tiến thƣơng mại: Một quá trình xúc tiến thƣơng mại có liên quan đến 9 yếu tố nhƣ là: ngƣời gửi, mã hoá, thông điệp, kênh truyền thông, giả mã, ngƣời nhận, đáp ứng nhu cầu, phản hồi và nhiễm tạp. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 11 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hai yếu tố đầu là những ngƣời tham gia chủ yếu để truyền thông tức là ngƣời gửi và ngƣời nhận. Hai phần tử tiếp theo là những công cụ truyền thông cơ bản tức là thông tin và những phƣơng tiện truyền tin. Bốn phần tử nữa là những thành phần chức năng cơ bản mã hoá, giải mã, đáp ứng lại và liên hệ ngƣợc. Phần tử cuối cùng là sự nhiễu tạp. Thông điệp Ngƣời gửi Mã hoá Giải mã Ngƣời nhận Kênh truyền thông Sự nhiễu tạp Phản hồi Đáp ứng B.H 1.2 Mô hình quá trình xúc tiến thƣơng mại Trong đó: +Ngƣời gửi: bên gửi thông điệp cho bên còn lại. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 12 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí +Mã hoá: tiến trình biến ý tƣởng thành những có tính biểu tƣợng. +Thông điệp: tập hợp tất cả những biểu tƣợng chứa đựng nội dung giao tiếp mà bên gửi cần truyền. +Kênh truyền thông: là phƣơng tiện để thông điệp đi từ nơi gửi đến nơi nhận. +Giải mã: bên nhận quy ý nghĩa biểu tƣợng do bên kia gửi tới. +Ngƣời nhận: bên nhận thông điệp do bên kia gửi tới. +Ngƣời đáp ứng: tập hợp những phản ứng mà bên nhận có đƣợc sau khi tiếp nhận truyền thông. +Phản hồi: một phần đúng của bên nhận truyền thông trở lại cho bên kia. +Sự nhiễu tạp: tình trạng ồn hay sự biến lệch ngoài dự kiến trong quá trình truyền dẫn đến kết quả của ngƣời nhận đƣợc một thông điệp không chuẩn. Từ mô hình trên, hàng loạt vấn đề đặt ra cần phải sử lý và giải quyết trong quá trình triển khai và thực hiện chƣơng http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 13 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí trình xúc tiến thƣơng mại ở các thời gian xác định nhƣ: ngƣời gửi, ngƣời nhận, thông điệp, kênh truyền thông. Toàn bộ những vấn đề này đòi hỏi nhà tiếp thị của công ty phải nghiên cứu và có quyết định thích hợp. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 14 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí II/ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHỆ MARKETING XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 1/ Xác định mục tiêu và ngân quỹ của công nghệ Marketing xúc tiến thƣơng mại 1.1/Phân định mục tiêu của xúc tiến thương mại: Một khi nhận ra thị trƣờng mục tiêu và những đặc tính của nó, nhà quản trị xúc tiến phải quyết định về những đáp ứng kỳ vọng ở tập ngƣời nhận tin trọng điểm. Những hành vi chịu mua là kết quả của một quá trình lâu dài đi tới quyết định của ngƣời tiêu dùng. Nhà quản trị xúc tiến cần phải biết cách đƣa dẫn những ngƣời nhận trọng điểm mục tiêu những tình trạng sẵn sàng mua cao hơn. Nêu các chƣơng trình xúc tiến đƣợc nhà quản trị bằng một cách thức rõ ràng và hợp lý đầy đủ, đòi hỏi xác lập các mục tiêu đƣợc giải trình cẩn thận, tƣơng thích với mỗi chƣơng trình và cho mỗi kỳ ngân quỹ. Các mục tiêu này phải thoả mãn các điều kiện sau: -Phải dựa trên sự hiểu biết về mục đích của công ty. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 15 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí -Phải dựa trên cơ sở hiểu biết rõ đối tƣợng mục tiêu và khuynh hƣớng đáp ứng họ với các mức độ thông tin khác nhau. -Có thể lƣợng hoá đƣợc. -Phản ánh càng nhiều càng tốt hiệu quả thực tế của hoạt động. -Phải có tính khả thi. -Có thể thực hiện đƣợc trong khuân khổ thời gian thực hiện đƣợc. Thông thƣờng các công ty trong quá trình kinh doanh định mục tiêu một chƣơng trình xúc tiến chủ yếu là: -Đảm bảo danh tiếng của một mặt hàng của một nhãn hiệu. -Làm nổi bật một yếu tố, một đặc tính (một lợi ích nổi trội) của một mặt hàng hay một nhãn hiệu. -Đƣa lại một hình ảnh cho một mặt hàng, một nhãn hiệu, một công ty. -Kích đẩy sự thƣơng mại hoá sản phẩm. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 16 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Kích đẩy những hình thức khác của xúc tiến thƣơng mại nhƣ: quảng cáo, khuyến mại hay chào bán trực tiếp. Việc xác định mục tiêu này không những giúp cho việc hoạch định chiến dịch xúc tiến mà còn tạo cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện. Các mục tiêu của xúc tiến thƣơng mại không đến với chúng ta một cách tình cờ xuất phát từ việc xem xét bao quát các yếu tố ảnh hƣởng tới lợi nhuận của công ty nói chung và xúc tiến nói riêng. Mục tiêu tốt phải bao quát rộng hơn chứ không phải chỉ có yếu tố bản thân hoạt động, phải là kết quả của việc phân tích kỹ lƣỡng tất cả các yếu tố có tác động lên lợi ích của công ty và sự phối hợp giữa các mục tiêu công ty và môi trƣờng của các lĩnh vực khác. http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 17 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Môi trường marketting ngoại vi công ty Mục tiêu chung của công ty Môi trường markett ing nội tại công ty Mục tiêu marketting công ty Mục tiêu marketting xúc tiến thương mại Mục tiêu quảng cáo Mục tiêu khuyến mại Mục tiêu bán hà ng trực tiếp Phối thức giao tiếp mục tiêu tuyên truyền cổ động http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 18 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B.H 1.3 Qui trình xác định mục tiêu chƣơng trình xúc tiến thƣơng mại 1.2/Quyết định ngân sách để thực hiện mục tiêu xúc tiến thƣơng mại. Sau khi đã xác định rõ các mục tiêu mà chiến lƣợc tiếp thị cần đạt đƣợc và lập kế hoạch triển khai thì công ty cần phải quyết định ngân quỹ để thực thi xúc tiến đó, bao gồm có quyết định tổng ngân quỹ dành cho chƣờng trình xúc tiến và quyết định phân bổ ngân quỹ cho công cụ xúc tiến. Các công ty thƣờng quyết định ngân quỹ xúc tiến thƣơng mại theo 4 phƣơng pháp sau: -Phƣơng pháp tuỳ theo khả năng: theo phƣơng pháp này các công ty xác định ngân sách cho việc xúc tiến tuỳ theo khả năng công ty có thể chi đƣợc, phƣơng pháp này bỏ http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 19 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí qua ảnh hƣởng của xúc tiến đối với khối lƣợng tiêu thụ nên ngân sách chi cho xúc tiến thƣơng mại hàng năm không ổn định. - Phƣơng pháp tính theo phần trăm của doanh số: theo phƣơng pháp này công ty xác định ngân sách xúc tiến thƣơng mại theo một tỷ lệ phần trăm xác định nào đó trên doanh số hiện tại hay mức doanh số ƣớc định của năm tới, ví dụ 5%; 10%...phƣơng pháp này có ƣu điểm là chi phí gắn liền với kết quả kinh doanh nên dễ hoạch toán và kiểm soát và nó cho phép đảm bảo sự ổn định cạnh tranh. Cạnh đó cũng có một số điểm hạn chế đó là: việc dành ngân sách cho xúc tiến thƣơng mại tuỳ vào khả năng của ngân quỹ hơn là theo cơ hội kinh doanh, gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch xúc tiến dài hạn và nó hạn chế việc xây dựng ngân sách xúc tiến thƣơng mại theo định vị mặt hàng hay theo khu vực thị trƣờng. - Phƣơng pháp ngang bằng cạnh tranh: theo phƣơng pháp này công ty xác định mức ngân sách xúc tiến của công ty mình ngang bằng với mức chi phí của các đối thủ cạnh http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ 20 TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí tranh cùng cỡ. Tuy nhiên do uy tín, tài lực, mục tiêu và cơ may của từng công ty khác nhau nên kết quả xúc tiến cũng rất khác nhau. -Phƣơng pháp mục tiêu và công việc: phƣơng pháp này đòi hỏi nhà quản trị xúc tiến lập ngân sách xúc tiến thƣơng mại bằng cách: +xác định mục tiêu của doanh nghiệp. +xác định những công việc, chƣơng trình cần làm để đạt mục tiêu trên. +ƣớc tính chi phí để hoàn thành công việc. Tổng số chi phí này chính là mức ngân sách dành cho hoạt động xúc tiến thƣơng mại. Phƣơng pháp này có ƣu điểm buộc nhà quản trị phải giải trình rõ các giả định của mình về mối liên quan giữa số tiền chi ra, số lần quảng cáo, tỷ lệ thử và số lần sử dụng chính thức... *Quyết định phân bổ ngân sách cho công cụ xúc tiến thƣơng mại. http://tailieutonghop.com
- Xem thêm -