Tài liệu Lý thuyết về môi trường vĩ mô

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A-Lêi Më §Çu M«i tr-êng kinh doanh kh«ng cßn lµ mét kh¸i niÖm míi l¹,mµ ®· xuÊt hiÖn tõ kh¸ sím cïng víi sù xuÊt hiÖn cña m«n kinh tÕ häc.M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ tËp hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn,nh÷ng yÕu tè,bªn ngoµi vµ bªn trong cã ¶nh h-ëng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Nh-ng trong khu«n khæ cña ®Ò tµi t«i chØ xin tr×nh bµy mét phÇn trong m«i tr-êng kinh doanh ®ã lµ m«i tr-êng vÜ m«. §iÒu tÊt nhiªn lµ c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i chØ ho¹t ®éng tring m«i tr-êng kinh doanh nhÊt ®Þnh.C¸c doanh nghiÖp ngµy cµng hiÓu râ møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr-êng kinh doanh ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.Trong ®ã c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng vÜ m« cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. §©y lµ mét ®Ò tµi ®· ®-îc tiÕn hµnh nghiªn cøu bëi c¶ nh÷ng nhµ kinh häc trong vµ ngoµi n-íc.C¸c nhµ kinh tÕ häc ®· nghiªn cøu m«i tr-êng kinh doanh tõ rÊt sím vµ hoµn thiÖn dÇn qua c¸c giai ®o¹n,nh÷ng nghiªn cøu sau gãp phÇn bæ xung hoµn thiÖn nh÷ng lý thuyÕt tr-íc vµ mang tÝnh thùc tÕ cao.HiÖn nay m«i tr-êng vÜ m« ®· ®-îc tæng kÕt thµnh mét hÖ thèng lý thuyÕt toµn diÖn. MÆc dï ®ay lµ mét ®Ò tµi kh«ng míi mÎ vµ cßn cã phÇn cæ ®iÓn, kh« khan song viÖc nghiªn cøu vÒ nã (m«i tr-êng kinh doanh nãi chung vµ m«i tr-êng vÜ m« nãi riªng) kh«ng bao giê lµ thõa. Qua viÖc nghiªn cøu,t×m hiÓu vÒ nã ta cã ®-îc c¸i nh×n tæng qu¸t h¬n,bæ xung thªm vµo c¸c lý thuyÕt cña c¸c nhµ nghiªn cøu tr-íc nh÷ng yÕu tè thêi ®¹i ,nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c¸c doanh nghiÖp, cña ngµnh cña nÒn kinh tÕ ®Î t×m ®-îc nh÷ng c¬ héi kinh doanh tõ m«i tr-êng ®ã.§iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña m«i tr-êng vÜ m« ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i.. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm vµ thiÕu sãt, mong ®-îc sù nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cña thÇy ®Ó bµi viÕt ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B-Néi Dung CH¦¥NG I: Lý thuyÕt vÒ m«i tr-êng vÜ m« I-Lý thuyÕt chung vÒ m«i tr-êng kinh doanh 1.Kh¸i niÖm m«i tr-êng kinh doanh Còng gièng víi cã thÓ con ng-êi sèng trong ®iÒu kiÖn m«i tr-êng x· héi th× doanh nghiÖp còng ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i tr-êng kinh doanh nhÊt ®Þnh.Cã hiÓu biÕt vµ thÝch nghi v¬i m«i tr-êng ®ã míi cã kh¶ n¨ng tån t¹i , tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn.Trong m«i tr-êng ®ã lu«n hiÖn h÷u c¶ c¬ héi vµ nguy c¬, chia ®Òu cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tham gia.muèn nÐ tr¸nh rñi ro , gi¶m thiÓu thiÖt h¹i cungz nh- nhËn biÕt vµ tËn dông c¬ héi th× mçi doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t- thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c nghieen c- vÒ m«i tr-êng kinh doanh. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ tËp hîp nh-ng ®iÒu kiÖn , nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi vµ bªn trong cã ¶nh h-ëng gi¸n tiÕp hay trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ quan niÖm trªn vÒ m«i tr-êng kinh doanh ta thÊy c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng kinh doanh cã ¶nh h-ëng s©u réng ®Õn tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kinh doanh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng kinh doanh lu«n lu«n biÕn ®éng theo xu h-íng cã lîi hoÆc c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.§Ó nhËn biÕt ®-îc xu h-íng ®ã kh«ng ph¶i lµ mét viÖc dÔ dµng .TÝnh phøc t¹p vµ tÝnh biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh lµ yÕu tè th¸ch thøc ®èi víi nhµ qu¶n trÞ v× vËy ta cÇn ph©n tÝch Ènh h-ëng cña c¸c yÕu tè mét c¸ch chi tiÕt,s©u s¾c ®Ó nhËn biÕt yÕu tè nµo t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi doanh nghiÖp vµ xu h-íng t¸c ®éng.Tõ ®ã ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó doanh nghiÖp tiÕn v÷ng trªn th-¬ng tr-êng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.Ph©n lo¹i m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Î ph©n lo¹i m«i tr-êng kinh doanh tuú thuéc vµo khÝa c¹nh vµ gãc ®é nghiªn cøu cña tõng ng-êi.Song ta cã thÓ ph©n lo¹i m«i tr-êng kinh doanh theo 3 gãc ®é : 2.1.XÐt theo cÊp ®é ngµnh vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. C¨n cø theo cÊp ®é ngµnh vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n th× m«i tr-êng kinh doanh ®-îc chia lµm 3 nhãm: 2.1.1.M«i tr-êng vÜ m«: M«i tr-êng vÜ m« lµ m«i tr-êng cña toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n.M«i tr-êng vÜ m« t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®Õn tõng doanh nghiÖp.M«i tr-êng vÜ m« bao gåm c¸c yÕu tè:yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p, yÕu tè kinh tÕ, yÕu tè khoa häc – c«ng nghÖ, yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi, yÕu tè c¬ së h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vµ cuèi cïng lµ yÕu tè quèc tÕ.Møc ®é ¶nh h-ëng cña mçi yÕu tè ®Õn tõng doanh nghiÖp lµ kh¸c nhau vµ xu h-íng t¸c ®éng lµ thuËn nghÞch kh«ng gièng nhau.§èi víi tõng doanh nghiÖp cô thÓ ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®©u lµ yÕu tè cã ¶nh h-ëng lín vµ xu h-íng cña nã ®Ó cã kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n . 2.1.2.M«i tr-êng t¸c nghiÖp : M«i tr-êng t¸c nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh ®èi víi mét ngµnh kinh doanh hoÆc tõng doanh nghiÖp kinh doanh trong c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c h÷u quan . M«i tr-êng t¸c nghiÖp bao gåm c¸c yÕu tè :®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹, kh¸ch hµng , nhµ cung øng, ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn.M«i tr-êng vÜ m« vµ m«i tr-êng t¸c nghiÖp ®-îc gäi chung lch m«i tr-êng bªn ngoaifcuar doanh nghiÖp th-¬ng m¹i hay m«i tr-êng n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghÖp. 2.1.3.M«i tr-êng bªn trong. M«i tr-êng bªn trong bao gåm c¸c yÕu tè néi t¹i trong mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Nã bao gåm c¸c nguån lùc néi bé cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®ã lµ: nguån nh©n lùc, hÖ thèng c¬ së vËt chÊt vµ mang l-íi kinh doanh, vèn kinh doanh, mÆt hµng kinh doanh, hÖ thèng th«ng tin, thÞ tr-êng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp, nÒ nÕp v¨n ho¸ ...§©y lµ m«i tr-êng kiÓm so¸t ®-îc ®èi víi doanh nghiÖp. 2.2.XÐt theo c¸c nhãm yÕu tè cña m«i tr-êng kinh doanh. NÕu c¬ së lµ nhãm yÕu tè cña m«i tr-êng kinh doanh th× cã thÓ chia m«i tr-êng kinh doanh thµnh 3 nhãm: 2.2.1.Nhãm m«i tr-êng kinh tÕ- chÝnh trÞ – v¨n ho¸. §©y lµ nhãm yÕu tè cã t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ bao gåm c¸c yÕu tè nh- tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña m«i tr-êng kinh doanh: luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ – x· héi cña chÝnh phñ, tinh hinhf chÝnh trÞ vµ an ninh x· héi; ®Æc ®iÓm truyÒn thèng t©m lý tËp qu¸n x· héi ... 2.2.2.Nhãm m«i tr-êng sinh th¸i. Nhãm m«i tr-êng sinh th¸i lµ c¸c rµng buéc cña x· héi vÒ m«i tr-êng vµ b¶o vÖ m«i tr-êng, vÊn ®Ò xö lý phÕ th¶i cña s¶n xuÊt kinh doanh, vÊn ®Ò xö lý « nhiÔm, b¶o vÖ c¶nh quan vµ vÖ sinh, an sinh bÒn v÷ng... Nhãm yÕu tè nµy ngµy cµng ®-îc quantam c¶ tõ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp. Nh¸t lµ tõ phÝa doanh nghiÖp cÇn cã sù quan t©m tho¶ ®¸ng. 2.2.3.Nhãm M«i tr-êng hµnh chÝnh- kinh tÕ. Nhãm m«i tr-êng nµy bao gåm c¸c yªó tè nh-: m« h×nh tæ chøc qu¶n lý kinh tÕ vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ n-íc, ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh chÝnh kinh tÕ cña chÝnh phñ, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kinh tÕ cña thµnh lËp, gi¶i thÓ, s¸t nhËp doanh nghiÖp...§©y lµ nhãm m«i tr-êng cã ¶nh h-ëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ th-êng xuyªn cña doanh nghiÖp ph©n tÝch vµ n¾m ch¾c c¸c yÕu tè cña nhãm m«i tr-êng hµnh chÝnh- kinh tÕ. 2.3.XÐt theo mèi quan hÖ gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ trong ho¹t ®éng kinh doanh. M«i tr-êng kinh doanh sÏ ®-îc chia thµnh 2 nhãm sau: 2.3.1.M«i tr-êng bªn ngoµi. M«i tr-êng bªn ngoµi lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vµ quan hÖ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ph¸p luËt, khao häc- c«ng nghÖ, tµi nguyªn... h×nh thµnh mét c¸ch 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸ch quan vµ lu«n ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i.Mooi tr-êng bªn ngoµi lµ kh¸ch thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp ph¶i thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng bªn ngoµi vµ t×m kiªm, n¾m b¾t c¬ héi ma` m«i tr-êng ®ã mang l¹i nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh va` tån t¹i vuwngx xhawcs trªn th-¬ng tr-êng ®ång thêi t×m mäi biÖn pahps kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, bÊt lîi ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro vµ h¹n chÕ tæn thÊt. §iÒu nµy phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng t- duy nhËn biÕt vÊn ®Ò còng nh- kinh nghiÖm cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.3.2.M«i tr-êng bªn trong. M«i tr-êng bªn trong bao gåm toµn bé c¸c yÕu tè vµ quan hÖ kinh tÕ, tæ chø, kÜ thuËt nh»m b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sö dông nguån lùc néi bé kÕt hîp víi m«i tr-êng bªn ngoµi ®Ó ®¹t môc ®Ých cña ho¹t ®éng kinh doanh.M«i tr-êng bªn trong_hoµn c¶nh néi bé ®-îc coi lµ chñ thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh.Muèn kinh doanh thµnh c«ng doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ph¶i huy ®éng sö dông hîp lý nguån lùc cña doanh nghiÖp, chØ khi qu¶n lý tèt ®iÒu kiÖn chñ quan cña m×nh th× míi cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp nã v¬i ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cña m«i tr-êng. Tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ ta lùa chän c¸ch thøc ph©n lo¹i m«i tr-êng sao cho hîp lý. VÊn ®Ò ph©n lo¹i m«i tr-êng kinh doanh kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mµ quan träng h¬n ®ã lµ ph©n tÝch ®-îc m«i tr-êng kinh doanh nµ ¶nh h-ëng cña nã tíi doanh nghiÖp m×nh vµ h-íng thÝch nghi ®èi víi tõng doanh nghiÖp trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ. II-M«i tr-êng vÜ m« vµ ¶nh h-ëng tí ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. 1.Kh¸i niÖm vÒ m«i tr-êng vÜ m«. Ta cã thÓ nhËn thÊy tuy c¸c nhµ kinh tÕ häc cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vª m«i tr-êng vÜ m« song ®iÓm chung vµ chÝnh lµ quan träng nhÊt ®ã lµ hä ®Òu cho r»ng m«i tr-êng vÜ m« bao gåm nh÷ng yÕu tè cã ¶nh h-ëng tíi tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ, kh«ng lo¹i trõ ®¬n vÞ kinh tÕ nµo.Tõ ®ã ta cã thÓ quan niÖm r»ng m«i tr-êng vÜ m« lµ m«i tr-êng cña toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 , cã ¶nh h-ëng ®Õn c¸c doanh nghiÖp vµ ngµnh kinh doanh .C¸c yÕu tè trong m«i tr-êng vÜ m« t¸c déng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i víi møc ®é vµ xu h-íng kh¸c nhau, chóng cã thÓ t¸c ®éng mét c¸ch ®éc lËp hoÆc trong mèi liªn kÕt víi c¸c yÕu tè kh¸c. M«i tr-êng vÜ m« lµ m«i tr-êng n»m ngoµi kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, l¹i mang tÝnh phøc t¹p ,tÝnh biÕn ®éng cao do ®ã mµ khi ph©n tÝch ¶nh h-ëng cña c¸c Khi ®· ph©n chia thµnh c¸c nhãm yÕu tè th× ®Ó ph©n tÝch m«i tr-êng vÜ m« vµ ¶nh h-ëng cña nã tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ta sÏ phan tÝch lÇn l-ît tõng yÕu tè trong 6 yÕu tè kÓ trªn ®Ó phan tÝch ®-îc chi tiÕt ss¾c sau ®ã tæng kÕt ®-îc kÕt qu¶ cña tõng ph©n tÝch. 2, YÕu tè chÝnh trÞ- luËt ph¸p NÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vËn hµnh theo c¬ chÕ hÕt hîp gi÷a quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan vµ sù ®iÒu tiÕt ,qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa.Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ nÒn kinh tÕ cã nhiÒu -u ®iÓm v-ît tréi so víi c¸c nÒn kinh tÕ kh¸c nh-ng cßn tån t¹i rÊt nhiÒu h¹n chÕ, mÆt ntr¸i.Do vËy ®Ó cho nÒn kinh tÕ nµy vËn hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶ cÇn cã mét hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr-êng. Trong kinh doanh hiÖn ®¹i th× yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p ngµy cµng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp . Thùc tÕ ta nhËn thÊy, khi c¸c yÕu tè chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p æn ®Þnh, râ rµng , minh b¹ch cã thÓ t¹o ra thuËn lîi cho kinh doanh . Sù thay ®æi hoÆc biÕn ®éng ®Òu cã thÓ t¹o ra c¬ héi hoÆc nguy c¬ cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ yªn t©m kinh doanh khi biÕt nh÷ng quyÒn lîi cña m×nh ®-îc ®¶m b¶o tøc khi hÖ thèng chÝnh trÞ luËt ph¸p æn ®Þnh ,mét thÞ tr-êng mµ t×nh h×nh chÝnh trÞ bÊt æn nh- ë Trung §«ng –chiÕn tranh ,bÊt æn chÝnh trÞ th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kinh doanh hiÖu qu¶. Hai yÕu tè chÝnh trÞ vµ kinh tÕ cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau cïng t¸c ®éng qua l¹i t-¬ng hç lÉn nhau.Mét thuËn lîi lín cho nÒn kinh tÕ n-íc ta 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ã lµ t×nh h×nh chÝnh trÞ n-íc ta kh¸ æn ®Þnh , nhÊt lµ trong khi ®ã t×nh h×nh chÝnh trÞ ®ang cã nh÷ng biÕn ®éng lín ë nhiÒu n-íc. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng ph¸p luËt còng cã t¸c ®éng rÊt lín tíi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp . Mét hÖ thèng ph¸p luËt chÆt chÏ , hoµn chØnh ®ång bé lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . Râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi ®-îc h-ëng sÏ t¹o ®éng c¬ thóc ®Èy c¸c nhµ kinh doanh tiÕn hµnh kinh doanh lµm lîi cho b¶n th©n vµ x· héi. LuËt th-¬ng m¹i 2005 cña n-íc ta lµ hÖ thèng luËt chung ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh cña nÒn kinh tÕ bªn c¹nh hÖ thèng c¸c luËt kh¸c nh- luËt ®Çu t- n-íc ngoµi, luËt doanh nghiÖp nhµ n-íc...§iÒu quan träng nhÊt lµ hÖ thèng luËt ph¶i ®-îc ®Çu t- x©y dùng ®Ó ®¹t tíi tr×nh ®é hoµn thiÖn ®¶m b¶o ®iÒu tiÕt tÊt c¶ c¸c ngµnh, gi¶m thiÓu kÏ hæng lµ ®iÒu kiÖn cho t×nh tr¹ng l¸ch luËt. Bªn c¹nh ®ã lµ tÝnh æn ®Þnh cña hÖ thèng luËt ph¸p còng rÊt quan träng .NÕu chØ trong mét thêi gian ng¾n c¸c v¨n b¶n luËt ra sau l¹i phñ ®Þnh hoÆc chång chÐo lÉn nhau th× g©y trë g¹i cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp . §èi víi doanh nghiÖp ta kh«ng thÓ ®iÒu chØnh hay t¸c ®éng vµo yÕu tè chÝnh trÞ luËt ph¸p mµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó thÝch nghi lµ ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch , dù b¸o chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cïng víi xu h-íng vËn ®éng cña nã. Ttong ®ã c«ng t¸c dù b¸o ®ãng vai trß rÊt quan träng.Gãp phÇn x©y dùng hoµn thiÖn luËt th-¬ng m¹i còng lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ dù b¸o cã thÓ kÓ nh- lµ: ”Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®-êng lèi ngo¹i giao, chÝnh s¸ch ngo¹i th-¬ng .HÖ thèng ph¸p luËt , chÝnh s¸ch, sù hoµn thiÖn, minh b¹ch vµ hiÖu lùc thi hµnh . C¸c luËt vÒ thuÕ, vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i, « nhiÔm C¸c chiÕn l-îc quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn th-¬ng m¹i cña nhµ n-íc, cña c¸c ®Þa ph-¬ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù ®iÒu tiÕt vµ khuynh h-íng can thiÖp cña chÝnh phñ vµo ®êi sèng kinh tÕ x· héi. C¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vÒ c¹nh tranh , chèng ®éc quyÒn, vÒ viÖc cho kh¸ch hµng vay tÝn dông, vÒ viÖc cho thuª m-ín vµ khuyÕn m¹i... C¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c c«ng ty, b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng, b¶o vÖ c«ng chóng...” C¸c doanh nghiÖp cÇn nhËn thøc ®óng vÒ tÇm quan träng cña yÕu tè chÝnh trÞ luËt ph¸p ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh tõ ®ã cã ®Çu tc«ng , vËt chÊt ®Ó nghiªn cøu, ph©n tÝch, x¸c ®Þnh h-íng ®i cña doanh nghiÖp m×nh ®-îc dµi l©u vµ bÒn v÷ng tr-íc nh÷ng biÕn ®éng vµ thay ®æi. 3.YÕu tè kinh tÕ. Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ doanh nghiÖp chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc mua b¸n hµng ho¸ vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m thu lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy mµ c¸c yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh h-ëng v« cïng to lín tíi kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i.C¸c yÕu tè kinh tÕ bao gåm mét ph¹m vi rÊt réng tõ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn søc mua s¾m cña kh¸ch hµng, ®Õn nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ vµ c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn sö dông nguån lùc cña doanh nghiÖp. Tøc nã t¸c ®éng tíi nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®ã lµ kh¸ch hµng vµ nguån lùc néi bé. C¸c yÕu tè kinh tÕ ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ: tèc ®é t¨ng tr-ëng cña GDP; tû gi¸ hèi ®o¸i; møc ®é thÊt nghiÖp; l·i suÊt tiÒn vay, tiÒn göi ng©n hµng; c¸n c©n thanh to¸n; chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông; kiÓm so¸t vÒ gi¸, tiÒn l-¬ng tèi thiÓu; thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c-... Khi c¸c yÕu tè trªn thay ®æi th× sÏ t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp cã thÓ lµ thuËn lîi hoÆc khã kh¨n. Song ®èi víi tõng doanh nghiÖp møc ®é ¶nh h-ëng vµ chiÒu h-íng t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè trªn lµ kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. VÝ dô cïng lµ t¨ng lªn cña l·i suÊt tiÒn vay ng©n hµng nh-ng ®èi víi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh vÒ « t« th× chÞu ¶nh h-ëng rÊt lín do ®©y lµ ngµnh sö dông vèn vay lín, cßn ®èi víi 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 danh nghiÖp kh¸c nh- doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh thùc phÈm cã thÓ chÞu ¶nh h-ëng Ýt h¬n. V× vËy trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cÇn nghiªn cøu, lùa chän , x¸c ®Þnh yÕu tè kinh tÕ nµo cã ¶nh h-ëng lín nhÊt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh yÕu tè kinh tÕ cã ¶nh h-ëng chñ yÕu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th× ng-êi ta ph¶i chó ý tíi dù b¸o kinh tÕ.Dù b¸o kinh tÕ ë 3 cÊp ®é: tõ dù b¸o kinh tÕ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chông do c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c nhµ kinh tÕ ho¹ dù b¸o vÒ tû lÖ ph¸t triÓn kinh tÕ, tû lÖ l¹m ph¸t, l·i suÊt, tiªu dïng cña d©n chóng, tû gi¸ hèi ®o¸i, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu...Tõ dù b¸o ®ã chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc c¸c chØ sè vÒ GDP,GNP cña c¶ nÒn kinh tÕ , kÕt hîp víi c¸c chØ sè kh¸c chung ta dù b¸o sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh . Sau ®ã doanh nghiÖp tiÕn hµnh dù b¸o kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó -íc tÝnh kh¶ n¨ng tham gia thÞ tr-êng, më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng cô thÓ. Kinh doanh trªn thÞ tr-êng lu«n tån t¹i c¶ c¬ héi vµ nguy c¬ do yÕu tè kinh tÕ t¹o ra, khi cã nghiªn cøu ®¸nh gi¸ tho¶ ®¸ng th× doanh nghiÖp sÏ tËn dông c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn vµ cã biÖn ph¸p nÐ tr¸nh hoÆc gi¶m thiÓu rñi ro cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Mét nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cã khuynh h-íng lµm dÞu bít ¸p lùc c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lµm t¨ng nhu cÇu tiªu dïng cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ d©n chóng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ho¹t ®éng. Khi ®ã doanh nghiÖp cÇn tÝch cùc ®Çu t- ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t×m tßi vµ lµm n¶y sinh nh÷ng nhu cÇu míi ë kh¸ch hµng vµ ®¸p øng nã mét c¸ch tèt nhÊt tiÕn tíi më réng thÞ tr-êng vµ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. Ng-îc l¹i khi ho¹t ®éng kinh doanh trong mét nÒn kinh tÕ suy tho¸i lµm gi¶m nhu cÇu tiªu dïng, dÔ t¹o c¹nh tranh vÒ gi¸ trong c¸c ngµnh kinh doanh thuéc giai ®o¹n b·o hoµ th× sù ®Çu t- lµ kh«ng hiÖu qu¶ vµ l·ng phÝ mµ doanh nghiÖp cÇn sö dông tèi ®a hiÖu qu¶ cña nguån lùc s½n cã ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, trong mét sè tr-êng hîp cã thÓ cã chiÕn l-îc rót lui b¶o toµn kinh doanh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i n-íc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè l-îng vµ quy m« còng lµ mét hÖ qu¶ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng. Tèc ®é t¨ng tr-ëng cña n-íc ta trong 2 n¨m gÇn ®©y ®Òu ®¹t kho¶ng 8% vµ ®øng thø 2 thÕ giíi vÒ tèc ®é t¨ng GDP cho thÊy tiÒm n¨ng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cßn rÊt lín nhÊt lµ khi dù b¸o vÒ thÞ tr-êng cña n-íc ta vÉn ®-îc ®¸nh gi¸ lµ cßn t¨ng. Khi ®¸nh gi¸ nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng ngoµi GDP cßn cÇn quan t©m tíi tû lÖ l¹m ph¸t , tèc ®é t¨ng cña thu nhËp vµ tiªu dïng.§èi víi n-íc ta m«i tr-êng kinh doanh ®· trë nªn c¹nh tranh h¬n , kh«ng chØ cßn lµ mét sè Ýt nhµ cung øng n÷a mµ sè ng-êi b¸n tawng lªn nhanh chãng víi sù tham gia cña c¶ c¸c c«ng ty n-íc ngoµi ®ã lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp th-¬ng m¹i trong n-íc kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng cña m×nh. C¹nh tranh cã thÓ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n, biÕn mÊt cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ , kh«ng cã sù ®æi míi thÝch nghi víi hoµn c¶nh vµ còng lµm cho rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ do c¹nh tranh ®-îc vµ t¨ng lîi nhuËn.§Ó canh tranh thuËn lîi th× viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô vµ hµng lo¹t c¸c dÞch vô bæ sung phôc vô kh¸ch hµng lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña th-¬ng m¹i v¨n minh. Tõ viÖc nghiªn cøu yÕu tè kinh tÕ mµ gãp phÇn x©y dùng chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm cã môc tiªu, thÞ tr-êng , kh¸ch hµng. Môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp cã c¶ doanh thu , vÞ thÕ vµ c¸c gi¸ trÞ phi vËt chÊt kh¸c. C«ng t¸c rÊt quan träng khi nghiªn cøu kinh tÕ ®ã lµ ph¶i dù b¸o xu thÕ biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè. ViÖc dù b¸o s¸t thùc lµ rÊt khã kh¨n do c¸c yÕu tè lu«n lu«n biÕn ®éng vµ thay ®æi nhanh chãng nh-ng vÉn cÇn dù b¸o ®Ó khi ®èi mÆt víi biÕn cè lín th× doanh nghiÖp ®· cã sù chuÈn bÞ vµ øng xö hîp lý tr-íc c¸c t×nh huèng. Trong kinh doanh th-¬ng m¹i th× kh«ng biÕt tËn dông c¬ héi , c¬ héi sÏ nhanh chãng biÕn mÊt vµ cã khi l¹i trë thµnh nguy c¬. 4.YÕu tè khoa häc – c«ng nghÖ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do sù ph¸t triÓn nhanh chongs nh- vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 häc, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ còng nh- c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn cã søc chøa lín, tèc ®é caovaf gi¸ h¹...®· dÉn ®Õn nh÷ng thay ®æi lín trong viÖc t×m hiÓu vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh, s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng.Nh÷ng yÕu tè khoa häc – c«ng nghÖ cã ¶nh h-ëng quan träng vµ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.Lµ c¬ së ®Ó cho ra ®êi nh÷ng ngµnh míi, nh÷ng s¶n phÈm míi, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ h¹ gÝa thµnh. C«ng nghÖ míi ra ®êi sÏ xo¸ bá c«ng nghÖ tr-íc ®ã, thêi gian cho mét c«ng nghÖ míi ra ®êi ngµy cµng gi¶m lµm cho chu k× sèng mét s¶n phÈm cßn rÊt ng¾n.C«ng nghÖ lµ yÕu tè dÔ l¹c hËu nhÊt, cÇn ®æi míi vµ cËp nhËt th-êng xuyªn ®Ó theo kÞp thêi ®¹i.ChÝnh v× vËy mµ nã ¶nh h-ëng r¸t lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, th«ng qua viÖc t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ b¸n hµng. §èi víi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i th× viÖc tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trong kinh doanh.§Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã th× viÖc cung øng s¶n phÈm míi, tiªn tiÕn, phï hîp víi xu thÕ vµ së thÝch tiªu dïng lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt. §Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh th× s¶n phÈm lµ mét yÕu tè quan träng nh-ng bªn c¹nh ®ã c¹nh tranh b»ng dÞch vô ngµy cµng quan träng. DÞch vô t¹o sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng nh- hoµn thiÖn qu¸ tr×nh b¸n hµng. Hai doanh nghiÖp cung øng cïng mét lo¹i s¶n phÈm nh-ng doanh nghiÖp cã dÞch vô tèt h¬n th× ch¾c ch¾n sÏ tiªu thô ®-îc nhiÒu h¬n vµ t¹o ®-îc sù hµi lßng còng nh- sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp. §Ó hoµn thiÖn ho¹t ®éng dÞch vô th× mét yÕu tè quan träng ®ã lµ ph¶i øng dông tiÕn bé míi cña khoa häc-c«ng nghÖKhi øng dông ®-îc c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trong ho¹t ®éng th-¬ng m¹i lµm thay ®æi nhanh chãng ph-¬ng thøc vµ cung c¸ch phôc vô kh¸ch hµng nh- giao nhËn , thanh to¸n, mua b¸n, ®Æt hµng, kiÓm kª... Hiªn nay viÖc ¸p dông thµnh tùu cña khoa häc – c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i n-íc ta cßn nhiÒu h¹n chÕ do nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng, tr×nh ®é nhËn thøc...Song còng cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ¸p dông v× hiÖn nay c«ng nghÖ th«ng tin rÊt ph¸t triÓn, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ tiÕp cËn nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc.Doanh nghiÖp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇn cã sù ®Çu t- thÝch ®¸ng trong viÖc ®ái míi c«ng nghÖ, ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt kinh doanh bëi nh- ®· nhËn ®Þnh vµ ph©n tÝch ®©y lµ yÕu tè cã ¶nh h-ëng quan träng vµ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng doanh nghiÖp cã d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn sÏ cã c¬ héi lµ ng-êi tiªn phong trong viÖc ®-a ra s¶n phÈm míi vµ thu ®-îc siªu lîi nhuËn.Doanh nghiÖp cã thÓ mua c«ng nghÖ hoÆc ®Çu t- nghiªn cøu c«ng nghÖ míi.Mçi c¸ch cã -u nh-îc ®iÓm kh¸c nhau , nÕu mua c«ng nghÖ ta ph¶i bá mét l-îng vèn lín ®Ó mua sau ®ã ®Ó lµm chñ ®-îc c«ng nghÖ cÇn cã thêi gian, ph¶i phô thuéc nhiÒu vµo bªn chuyÓn giao c«ng nghÖ nh-ng chóng ta sÎ cã ®-îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ n¾m b¾t ®-îc c¬ héi, cßn nÕu chóng ta ®Çu t- nghiªn cøu th× cÇn cã ®éi ngò chuyªn gia giái , thêi gian nghiªn cøu thö nghiÖm dµi cã thÓ ®Ó mÊt c¬ héi kinh doanh song l¹i cã -u ®iÓm lµ lµm chñ ®-îc c«ng nghÖ vµ cã ®-îc c«ng nghÖ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp. Tuú thuéc vµo nguån lùc vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cã thÓ chän mét trong hay hoÆc kÕt hîp c¶ 2 c¸ch ®Ó cã ®-îc c«ng nghÖ míi sao cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trong c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, c¸c yÕu tè khoa häc c«ng nghÖ chñ yÕu bao gåm : Chi phÝ cho c«ng t¸c nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc, tù ngµnh kinh doanh vµ cña doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn nghiÖp vô kÜ thuËt cña doanh nghiÖp. Trang bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn kÜ thuËt míi, hiÖn ®¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ trong qu¶n trÞ kinh doanh. Kinh doanh c¸c s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ míi. Tù ®éng ho¸ vµ sö dông ng-êi m¸y. ¸p dông c¸c h×nh thøc kinh doanh tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi. YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi lµ yÕu tè cã ¶nh h-ëng s©u s¾c vµ réng r·i nhÊt ®Õn nhu cÇu, hµnh vi cña con ng-êi trong c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng c¸ nh©n.YÕu tè v¨n ho¸ - x· héi thÓ hiÖn qua tõng quan niÖm , hµnh vi cña tõng ng-êi vµ cña c¶ céng ®ång. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ c¬ b¶n cã tÝnh bÒn v÷ng cao, ®-îc l-u truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c vµ ®-îc cñng cè b»ng nh÷ng quy chÕ x· héi nh- luËt ph¸p , ®¹o ®øc, hÖ thèng thõ bËc t«n ti trËt tù trong x· héi, tæ chùc t«n gi¸o, nghÒ nghiÖp, ®Þa ph-¬ng, gia ®×nh vµ ë c¶ hÖ thoonggs kinh doanh s¶n xuÊt dÞch vô. C¸c gi¸ trÞ nµy cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ viÖc quyÕt ®Þnh kinh doanh s¶n phÈm g×, kh¸ch hµng lµ ai, h×nh thøc kinh doanh ®Òu ph¶i phï hîp víi quan niÖm x· héi vµ phong tôc tËp qu¸n cña thÞ tr-êng kinh doanh.Kinh doanh sÎ thÊt b¹i nÕu ngay tõ ®Çu nã ®· bÞ bµi trõ do kh«ng phï hîp víi v¨n ho¸ còng ®ång nghÜa kh«ng cßn c¬ héi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn.§Ó cã ®-îc chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ®óng ®¾n th× viÖc am hiÓu c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi lµ rÊt cÇn thiÕt. C¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi th-êng tiÕn triÓn chËm nªn ®«i khi khã nhËn biÕt, chØ cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n h¸o thø ph¸t, ngo¹i lai lµ bÞ thay ®æi khi c¸c ®iÒu kiÖn x· héi thay ®æi. Còng gièng nh- c¸c yÕu tè vÜ m« kh¸c, nh÷ng thay ®æi cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi còng t¹o ra c¸c c¬ héi hoÆc nguy c¬ cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i. §Æc biÖt nh÷ng doanh nghiÖp cung øng hµng tiªu dïng cho d©n c- , nh÷ng mÆt hµng liªn quan ®Õn nghÒ nghiÖp, phong tôc, tËp qu¸n, t«n gi¸o, lÔ tiÕt...Dï cuéc sèng hiÖn ®¹i ®· xo¸ mê nhiÒu quy t¾c, rµng buéc ®èi víi con ng-êi nh-ng mçi d©n téc, mçi gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®Òu cã nh÷ng chuÈn mùc, quan niÖm, ý thøc hÖ nhÊt ®Þnh, cã sù tiÕp nèi truyÒn thèng v¨n ho¸ . Do ®ã khi tiÕn hµnh kinh doanh , doanh nghiÖp kh«ng ®-îc coi nhÑ yÕu tè v¨n ho¸.ChØ cÇn mét sù thiÕu hiÓu biÕt mµ cã hµnh ®éng tr¸i víi truyÒn thèng , phong tôc , tËp qu¸n cña thÞ tr-êng còng cã thÓ lµm tiªu tan c¬ héi kinh doanh trªn thÞ tr-êng ®ã. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh÷ng yÕu tè quan träng trong nhãm yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi cã thÓ kÓ ®Õ nh-: ®¹o ®øc, quan niÖm vÒ vinh dù, thÊp hÌn;thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c-, ph©n bæ thu nhËp; d©n sè, tû lÖ t¨ng, c¬ cÊu d©n sè; viÖc lµm; d©n téc, t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c ®Æc ®iÓm t©m lý... C¸c yÕu tè x· héi nh- thu nhËp , d©n sè.. còng cã ¶nh h-ëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi nhãm kh¸ch hµng cã thu nhËp æn ®Þnh t¨ng tr-ëng th× cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh vµ t¨ng sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng vÒ nhiÒu yÕu tè phi vËt chÊt kh¸c. D©n sè quyÕt ®Þnh lín tíi quy m« tiªu thô , cã thÓ thÞ tr-êng ta lín vÒ d©n sè song ®iÒu doanh nghiÖp quan t©m lµ l-îng kh¸ch hµng cña m×nh lµ ai vµ chiÕm bao nhiªu trong d©n sè ®ã. VÝ dô chóng ta kinh doanh hµng may m¹c cho phô n÷ th× khi xem xÐt yÕu tè d©n sè ta ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¬ cÊu nam – n÷ trong d©n sè, nÕu thÊy d©y lµ thÞ tr-êng cã l-îng kh¸ch hµng n÷ chiÕm tû lÖ lín vµ kh¶ n¨ng tiªu dïng cao th× ®¸nh gi¸ ®©y lµ mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng vµ cã thÓ ®i ®Õn kÕ ho¹ch kinh doanh cô thÓ. §ã míi lµ ®¸nh gi¸ s¬ bé ban ®µu c«ng viÖc cÇn lµm cßn rÊt nhiÒu nhµ qu¶n trÞ kh«ng ®-îc xem nhÑ yÕu tè nµo mµ cÇn cã sù hiÓu biÕt s©u réng c¶ v¨n ho¸ - x· héi cña thÞ tr-êng hiÖn t¹i. §Ó kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao cÇn ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi ®Î cã h-íng thÝch nghi. Khong thÓ kinh doanh cïng mét mÆt hµng hay sö dông cïng mét h×nh thøc tiªu thô trªn hai thÞ tr-êng kh¸c nhau vÒ ®Æc tÝnh v¨n ho¸ - x· héi. Víi mçi nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau ta x©y dùng mét chiÕn l-îc kinh doanh cô thÓ riªng vµ ®¸nh m¹nh vµo ®Æc ®iÓm t©m lý, t©m linh cña kh¸ch hµng. ViÖc ph©n chia nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh mµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ quyÕt ®Þnh cã nªn thùc hiÖn hay kh«ng. NÕu s¶n phÈm doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng cã tÝnh ph©n biÖt cao th× cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh mµ kh«ng cÇn ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi. 6.YÕu tè c¬ së h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh kinh doanh ®Òu monh muèn thu ®-îc lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña m×nh. Bªn c¹nh nh÷ng nç lùc cña 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¶n th©n th× c¸c yÕu tè vÒ c¬ së h¹ tÇng còng gãp phÇn më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¬ së h¹ tÇng bao gåm hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i, hÖ thèng bÕn c¶ng , nhµ kho, cöa hµng cung øng x¨ng dÇu, ®iÖn n-íc...§iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng võa lµ hÖ qu¶ cña tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. ë c¸c n-íc ph¸t triÓn th-êng cã hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng tèt ®ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn.Ng-îc l¹i ë c¸c n-íc nghÌo, c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm, ho¹t ®éng kinh doanh sÏ gÆp khã kh¨n, mét sè yÕu tè cã thÓ g©y ra chi phÝ cao hoÆc rñi ro. ChÝnh v× thÕ mµ c¸c yÕu tè c¬ së h¹ tÇng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ thuËn lîi hay khã kh¨n lµ tuú thuéc vµo tõng quèc gia, vïng l·nh thæ. Liªn hÖ víi t×nh h×nh n-íc ta , nhËn thÊy vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trong viÖc ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Chungs ta ®· tõng b-íc x©y dông ®-îc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng trªn ph¹m vi c¶ n-íc, t¹o sù liÒn m¹ch vÒ th«ng tin, vËn t¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã còng cßn tån tÞa rÊt nhiÒu vÊn ®Ò tr-íc hÕt lµ c¬ së h¹ tÇng cßn ch-a ®¸p øng kÞp nhu cÇu giao l-u ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¶ n-íc, thø hai lµ chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng nµy kh«ng ®-îc ®¶m b¶o, cßn nhiÒu h¹n chÕ mét phÇn taopj sù ng¨n c¶n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nhµ n-íc nªn tiÕp tôc ®Çu t- ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng tr-íc mét b-íc so víi sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ v× khi cã ®-îc hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i , hoµn thiÖn sÎ lµ ®iÒu kiÖn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh. §èi víi doanh nghiÖp th× hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ®ãng mét vai trß quan träng v× doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lu«n g¾n liÒn víi trao ®æi vµ l-u th«ng hµng ho¸. §Ó qu¸ tr×nh trao ®æi , l-u th«ng diÔn ra liªn tôc, nhÞp nhµng cÇn cã ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së h¹ tÇng phï hîp vµ ®ång bé. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng biÕn ®éng nhanh v× vËy cÇn x©y dông trong doanh nghiÖp mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt tèt ®Ó n¾m b¾t thÞ tr-êng mét c¸ch nhanh nhÊt nh»m tËn dông c¬ héi kinh doanh khi cã vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cô thÓ ®-îc tr«i ch¶y , Ýt rñi ro. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §iÒu kiÖn tù nhiªn lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong suèt thêi gian tån t¹i cña m×nh. Nã lµ yÕu tè kh¸ch quan, g©y ¶nh h-ëng tíi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, kh«ng mang tÝnh lo¹i trõ. Nh-ng lµ c¬ héi hay nguy c¬ lµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp.Sù biÕn ®éng cña thiªn nhiªn nh- n¾ng, m-a, b·o, lôt, h¹n h¸n, ®éng ®Êt, dÞch bÖnh...sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ cÇn mét vÝ dô nhá ta cã thÓ thÊy xung quanh nh- khi trêi ®æ m-a th× dÞch vô b¸n ¸o m-a sÏ ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ song ®èi víi nh÷ng qu¸n n-íc nhá sÏ lµ sù ng¨n c¶ ho¹t ®éng kinh doanh. VÝ dô trªn kh«ng mang tÝnh kh¸i qu¸t nh-ng nã còng thÓ hiÖn phÇn nµo sù ¶nh h-ëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. Khi ®eef cËp vÊn ®Ò tù nhiªn kh«ng thÓ bá qua vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr-êng, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay m«i tr-êng ®ang bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ do « nhiÔm khÝ th¶i, r¸c th¶i tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊtkinh doanh.Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cÇn cã sù quan t©m nhiÒu h¬n tíi vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr-êng, b¶o vÖ c¶nh quan, thiÕu n¨ng l-îng , l·ng phÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn...Nã cã thÓ ¶nh h-ëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi doanh nghiÖp. ViÖc kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm tõ c«ng nghÖ s¹ch còng më ra c¬ héi kinh doanh cho rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, ®ã lµ sù n¾m b¾t tèt xu h-íng cña x· héi trong viÖc quan t©m tíi yÕu tè ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Bªn c¹nh yÕu tè lîi nhuËn doanh nghiÖp còng cÇn coi träng yÕu tè ®¹o ®øc kinh doanh còng nh- ý thøc b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i. Gi¶i ph¸p cã thÓ ®-a ra ®ã lµ chóng ta ph¶i sö dông n¨ng l-îng mét c¸ch tiÕt kiÖm, kinh doanh nh÷ng mÆt hµng tõ nh÷ng chÊt liÖu , vËt liÖu nh©n t¹o nh»m b¶o vÖ nguån tµi nguyªn, cã nh÷ng ®Çu tthÝch ®¸ng cho viÖc sö lý « nhiÔm . Lµm tèt c«ng t¸c trªn kh«ng chØ cã lîi cho x· héi mµ doanh nghiÖp còng t¹o ®-îc niÒm tin, uy tÝn n¬i ng-êi tiªu dïng vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ kinh tÕ. 7.YÕu tè quèc tÕ. Trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu vÊn ®Ò míi. Toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ lµ tÊt yÕu cña sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, kh«ng mét quèc gia hay doanh nghiÖp nµo cã thÓ ®øng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngoµi xu thÕ chung ®ã. ViÖt Nam chóng ta còng kh«ng ph¶i ngo¹i lÖ, tõ sau nh÷ng n¨m ®æi míi chóng ta ®· cã quan hÖ kinh tÕ víi rÊt nhiÒu tæ chøc, c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi. ViÖc tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ mµ gÇn ®©y nhÊt lµ chóng ta trë thµnh thµnh viªn thø 150 cña tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®· t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ cho c¶ nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµm thay ®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ vµ c¸ch thøc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng kh«ng cßn bÞ bã hÑp trong khu«n khæ quèc gia ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i v-¬n ra thÞ tr-êng quèc tÕ, hoµ nhÞp chung víi thÕ giíi vµ t×m kiÕm vÞ trÝ cho m×nh. ThuËn lîi ®Õn víi ta rÊt nhiÒu song khã kh¨n còng kh«ng Ýt. NÕu vÉn gi÷ cung c¸ch lµm ¨n tr-íc ®©y th× khi tham gia vµo thÞ tr-êng quèc tÕ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ nhanh chãng bÞ ®Ì bÑp, ph¸ s¶n. ChØ cã nh÷ng nhµ kinh doanh n¾m b¾t ®-îc xu thÕ thêi ®¹i vµ cã hiÓu biÕt s©u réng vÒ kinh doanh quèc tÕ th× míi cã thÓ trô v÷ng, ph¸t triÓn. Qua c¹nh tranh sÏ t«i luyÖn thªm kh¶ n¨ng còng nh- kinh nghiÖm, kh¼ng ®Þnh nguån lùc thùc sù. TÇm quan träng cña yÕu tè quèc tÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cã møc ®é kh¸c nhau. §èi víi c¸c doanh nghiÖp vèn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th-¬ng m¹i quèc tÕ sÏ cã tÇm ¶nh h-ëng lín h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp chØ ho¹t ®éng kinh doanh trong n-íc. C¸c biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c ®iÒu kiÖn vÒ kinh doanh quèc tÕ sÏ lµ c¬ së quan träng ®Ó doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tiÕn tr×nh kinh doanh. Tr-íc hÕt lµ ph¶i quan t©m tíi ®èi t-îng kh¸ch hµng sÏ kh«ng cßn lµ c- d©n trong n-íc mµ lµ c- d©n c¸c n-íc kh¸c víi truyÒn thèng, phong tôc, quan niÖm, t- duy kh¸c v× vËy mµ cã ®iÒu chØnh vÒ s¶n phÈm sao cho phï hîp. CÇn t×m hiÓu vÒ tiÒm lùc uy tÝn ... tr¸nh bÞ lõa. Thùc tÕ ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp ViÖt Nam bÞ lõa do ch-a t×m hiÓu kÜ vÒ ®èi t¸c mµ ®Æt quan hÖ g©y tæn thÊt nÆng nÒ. ViÖc hîp t¸c mua b¸n cÇn thùc hiÖn minh b¹ch râ rµng vÒ s¶n phÈm, sè l-îng, chÊt l-îng , quy c¸ch chñng lo¹i, mµu s¾c , kiÓu d¸ng, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, giao nhËn, thanh to¸n, dÞch vô kÌm theo...TÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cÇn ®-îc thèng nhÊt vµ ghi râ trong 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp ®ång mua b¸n . Ph¶i ®¶m b¶o hµng ho¸ mua b¸n trao ®æi kh«ng tr¸i ph¸p luËt cña c¶ hai bªn vµ luËt quèc tÕ. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay lµ chóng ta Ýt khi ®¶m b¶o ®óng hîp ®ång c¶ vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm, thêi gian giao hµng g©y gi¶m uy tÝn còng nh- ®Î tuét mÊt c¬ héi kinh doanh. Nh÷ng vô viÖc næi cém nh- viÖc thuû s¶n n-îc ta xuÊt b¸n bÞ tr¶ vÒ vµ c¾t hîp ®ång do kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng. Cã thÓ chØ mét sè Ýt vi ph¹m nh-ng ®· g©y mÊt lßng tin cña kh¸ch hµng ®èi víi c¶ hÖ thèng doanh nghiÖp n-íc ta. V× vËy, tõng doanh nghiÖp cÇn lµm tèt c«ng t¸c ®¶m v¶o cho s¶n phÈm cña m×nh sao cho phï hîp víi yªu cÇu cñ kh¸ch hµng. Khi ph©n tÝch yÕu tè quèc tÕ, doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cÇn chó ý tíi hÖ thèng luËt ph¸p ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ quèc tÕ. §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ lu¹t ph¸p trong n-íc mµ mang tÝnh quèc tÕ, liªn quan tíi c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, luËt ph¸p cña n-íc ta x¸c lËp quan hÖ vµ hÖ thèng quy ®Þnh chung cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. §Ó tr¸nh bÞ thua thiÖt trong c¸c quan hÖ hîp t¸c th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng yÕu tè luËt ph¸p ®iÒu chØnh mèi quan hÖ ®ã.GÇn ®©y chóng ta liªn tiÕp chÞu c¸c vô kiÖn vÒ c¸ ba sa ®Õn c¸c s¶n phÈm may mÆc.Chóng ta bÞ ®uèi lý tr-íc hä mét phÇn do kh«ng am hiÓu luËt ph¸p cña hä. NÕu chóng ta cã sù chuÈn bÞ tr-íc th× cã lÏ chóng ta ®· kh«ng qu¸ m¾c s©u vµo sù viÖc. §Ó cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ hÖ thèng luËt quèc tÕ kh«ng ph¶i dÔ dµng vµ trong thêi gian ng¾n kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc, do vËy mµ ta cÇn cã sù ®Çu t- thÝch ®¸ng nh- chiªu ngé nh÷ng ng-êi cã hiÓu biÕt vÒ luËt ph¸p quèc tÕ, cã thÓ thuª chuyªn gia n-íc ngoµi hoÆc quan hÖ víi c¸c c«ng ty t- vÊn luËt. Tr-íc khi x¸ lËp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh víi ®èi t¸c n-íc ngoµi cÇn ph¶i chuÈn bÞ rÊt kü l-ìng vÒ mäi mÆt võa ®Ó ®¶m b¶o cho sù hîp t¸c thµnh c«ng võa ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña m×nh. Lµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i viÖc më réng hîp t¸c quèc tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña doanh nghiÖp. Thêi c¬ ®ang më ra cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t, ®Ó nã vuét qua th× khã cã c¬ héi lÇn hai. Song th¸ch thøc còng rÊt nhiÒu, ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp ®a quèc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gia lín m¹nh kh¸c, thua kÐm hä vÒ c¶ nguån lùc, kinh nghiÖm, tr×nh ®é qu¶n lý sÏ lµm chóng ta gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Nh-ng v-ît qua ®-îc nã th× chóng ta th× chóng ta sÏ cã vÞ trÝ v÷ng ch¾c h¬n, n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh vµ ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ nh- mong muèn. Muèn vËy ph¶i biÕt ho¹t ®éng sö dông hîp lý nguån lùc s½n cã, còng nh- t×m kiÕm sù hç trî tõ viÖc liªn minh liªn kÕt, tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng lîi thÕ, ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, tinh thÇn lµm viÖc chuyªn nghiÖp... Cã nh- vËy doanh nghiÖp míi giµnh ®-îc th¾ng lîi. III – BiÖn ph¸p khai th¸c m«i tr-êng vÜ m« cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1. X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ m«i tr-êng vÜ m«. C¸i h¬n nhau ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i hiÖn nay lµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin nhanh hay chËm. ChØ cÇn h¬n ®èi thñ mét b-íc th× c¬ héi ®ã ®· thuéc vÒ chóng ta, cßn nÕu chËm h¬n th× c¬ héi ®ã sÏ vuét mÊt vµ cã thÓ trë thµnh nguy c¬ cho doanh nghiÖp m×nh. V× vËy viÖc n¾m b¾t th«ng tin lµ v« cïng quan träng, doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng viÖc thu thËp vµ sö dông nguån tµi nguyªn quý gi¸ nµy . C¸c th«ng tin vÒ m«i tr-êng kinh doanh nãi chung vµ m«i tr-êng vÜ m« nãi riªng lµ c¬ së , lµ nguån gèc ®Ó doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. C«ng t¸c tæ chøc vµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin doanh nghiÖp cÇn ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn , liªn tuucjtrong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó c«ng t¸c ®ã ®-îc tiÕn hµnh hiÖu qu¶ vµ Ýt tèn kÐm chi phÝ cµn x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i th«ng tin cÇn thiÕt ,møc ®é vµ thêi gian cÇn còng nh- chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu thËp, ph©n tÝch, xö lý, ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i th«ng tin ®-îc ®-a vµo sö dông. Th«ng tin vÒ m«i tr-êng vÜ m« cã rÊt nhiÒu lo¹i, ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i th«ng tin m×nh cÇn vµ th«ng tin ®ã ph¶i chÝnh x¸c, kÞp thêi, lo¹i trõ ®-îc nhiÔu vµ tr¸nh nh÷ng th«ng tin gi¶, thæi phång hoÆc bãp mÐo sù thËt.§ã lµ c¸c th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè chÝnh trÞ , luËt ph¸p, c¸c yÕu tè kinh tÕ, c¸c yÕu tè vÒ khoa häc – kÜ thuËt, c¸c yÕu tè v¨n ho¸- x· héi, c¸c yÕu tè c¬ së h¹ tÇng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c¸c yÕu tè quèc tÕ.Do m«i tr-êng vÜ m« lµ m«i tr-êng ®a yÕu tè v× vËy cÇn x¸c ®Þnh ®©u lµ yÕu tè quan träng nhÊt, t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp tíi doanh nghiÖp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ho¹t ®éng kinh doanh trong m«i tr-êng lu«n lu«n biÕn ®éng, chØ khi hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin míi n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ vµ kinh tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh, khai th¸c ®-îc m«i tr-êng vµ thÞ tr-êng ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu nguån th«ng tin mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn nh- qua m¹ng internet, tivi, b¸o, ®µi... ®ã lµ nh÷ng nguån chÝnh thùc, ngoµi ra cßn cã thÓ cã ®-îc th«ng tin th«ng qua c¸c mèi quan hÖ, lêi ®ån.CÇn ®¸nh gi¸ th«ng tin cã ®-îc, sµng läc ®Ó cã ®-îc th«ng tin chuÈn, kÞp thêi. Khi cã ®-îc th«ng tin råi th× yÕu tè quyÕt ®Þnh ®ã lµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ vµ sö dông th«ng tin ®ã mét c¸ch hiÖu qu¶. ViÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin kh«ng ph¶i mét lÇn lµ xong mµ doang nghiÖp cÇn ph¶i khai th¸c hÖ thèng th«ng tin mét c¸ch tèi ®a vµ h÷u hiÖu. Bªn c¹nh viÖc ®-a quyÕt ®Þnh kinh doanh nhê vµo th«ng tin ta cßn cã thÓ sö dông th«ng tin nh- mét tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã thÓ dïng ®Ó trao ®æi mua b¸n. Ngoµi c¸c th«ng tin vÒ m«i tr-êng vÜ m« ta còng kh«ng thÓ bá qua nh÷ng th«ng tin kh¸c vÒ m«i tr-êng t¸c nghiÖp vµ m«i tr-êng néi bé. X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin chÝnh kµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ khai th¸c m«i tr-êng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i do ®ã cÇn ®-îc quan t©m ®Çu t-. 2.Lùa chon ph-¬ng thøc th©m nhËp vµ më r«ng thÞ tr-êng. §· kinh doanh th× doanh nghiÖp nµo còng muèn më réng thÞ tr-êng nh»m cñng cè vÞ trÝ cña m×nh. Muèn vËy tr-íc tiªn ph¶i th©m nhËp vµo thÞ tr-êng b»ng c¸ch sö dông nh÷ng ph-¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr-êng kh¸c nhau.Nh÷ng ph-¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr-êng mµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i th-êng dïng lµ: ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn, ®Æt ®¹i lý, kÝ hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, gia c«ng ®Æt hµng, ph¸t triÓn chi nh¸nh , ®¹i lý...Khi tiÕn hµnh th©m nhËp thÞ tr-êng cÇn quan t©m tíi c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p vÒ th©m nhËp thÞ tr-êng, quan t©m tíi c¸c yÕu tè v¨n ho¸ - x· héi..t¸c ®éng tíi quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ tr-êng.Lùa chän ®-îc ph-¬ng thøc th©m nhËp thÞ tr-êng thÝch hîp sÏ gióp doanh nghiÖp th-¬ng m¹i gi¶m chi phÝ kinh doanh, nhanh chãng chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng, cã kh¶ n¨ng v-ît qua ®èi thñ c¹nh tranh 20
- Xem thêm -