Tài liệu Lý thuyết chung về tăng trưởng

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Thùc tËp tèt nghiÖp lµ mét c¬ héi tèt gióp sinh viªn vËn dông kiÕn thøc lý luËn ®· häc ë nhµ trêng vµo thùc tiÔn nh»m ph©n tÝch, lý gi¶i vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do thùc tÕ ®Æt ra. Qua ®ã gióp sinh viªn cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· ®îc häc, ®îc trang bÞ vµ lµm quen víi c«ng t¸c ph©n tÝch, nghiªn cøu vµ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. Víi môc ®Ých ®ã, Khoa Khoa häc Qu¶n lý-Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ®· ph©n c«ng t«i vÒ thùc tËp t¹i Ban C«ng nghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô thuéc ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn-Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Trong thêi gian thùc tËp võa qua, t«i ®· hiÓu râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô cña ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã trong ViÖn vµ trong Ban C«ng nghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô. §ång thêi qua ®ã t«i còng thÊy râ h¬n vÒ ph¬ng híng, kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña Ban C«ng nghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô. Trong b¶n b¸o c¸o nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu T, ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn còng nh vÒ Ban C«ng ngiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô nh sau: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu T. PhÇn II: Giíi thiÖu vÒ ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn. PhÇn III: Giíi thiÖu vÒ Ban C«ng nghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô. PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ngay tõ khi thµnh lËp níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®· ®îc Nhµ níc quan t©m. C¸c hÖ thèng kÕ ho¹ch nhµ níc ®· nhanh chãng ®îc thµnh lËp. Sau ®ã cïng víi qu¸ tr×nh lÞch sö cña quèc gia, hÖ thèng nµy ®· kh«ng ngõng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cÊp b¸ch cña thêi ®¹i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thêi kú tõ thµnh lËp níc ®Õn n¨m 1986.  Ngµy 31-12-1945 Chñ tÞch níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®· ký s¾c lÖnh sè 78 thµnh lËp Uû ban nghiªn cøu KÕ ho¹ch kiÕn thiÕt.  Ngµy 14-5-1950 Chñ tÞch níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®· ra s¾c lÖnh sè 68 thnµh lËp Ban kinh tÕ ChÝnh phñ thay cho Uû ban nghiªn cøu KÕ ho¹ch kiÕn thiÕt.  Ngµy 8-10-1955 thµnh lËp Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia.  Th¸ng 10-1961 ®æi tªn Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia thµnh Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ níc. Trong thêi kú nµy c¬ quan ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Thêi kú tõ 1986 ®Õn nay. Sau n¨m 1986 c¬ quan KÕ ho¹ch vÉn ®îc gäi lµ Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ níc nhng c¬ cÊu vµ ph¬ng thøc qu¶n lý cá thÓ thay ®æi cho phï hîp víi qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt níc. Ngµy 22-10-1995 thùc hiÖn NghÞ QuyÕt kú häp thø VIII cña Quèc héi kho¸ IX, s¸t nhËp Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ níc vµ Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t thµnh Bé KÕ hoach vµ §Çu t. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Chøc n¨ng: Lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ cã chøc n¨ng tham mu tæng hîp vÒ x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ níc. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Çu t trong vµ ngoµi níc, gióp chÝnh phñ phèi hîp, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n.  Tæ chøc nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña c¶ níc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi theo nghµnh, vïng vµ l·nh thæ. X¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ c¬ cÊu gäi vèn ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam ®¶m b¶o c©n ®èi ®Çu t trong vµ ngoµi níc ®Ó tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  Tr×nh ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ. KhuyÕn khÝch ®Çu t trong vµ ngoµi níc nh»m thùc hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch nh»m æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.  Nghiªn cøu, x©y dùng c¸c quy chÕ vµ ph¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸, híng dÉn c¸c bªn níc ngoµi vµ ViÖt Nam trong viÖc ®Çu t vµo ViÖt Nam vµ tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi.  Tæng hîp c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi níc, x©y dùng tr×nh ChÝnh phñ c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.  Tæ chøc nghiªn cøu thu thËp xö lý c¸c th«ng tin vÒ dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕx· héi trong vµ ngoµi níc phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn chÝnh s¸ch kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, hç trî ph¸t triÓn vµ hîp t¸c ®Çu t. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t hiÖn nay.  Bé trëng.  C¸c thø trëng.  C¸c c¬ quan trong Bé. HiÖn nay Bé cã 28 ®¬n vÞ( Vô, ViÖn). NhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc vµ biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ do Bé trëng quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi ®îc ChÝnh phñ quy ®Þnh. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cïng víi Bé trëng Bé Néi vô híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y c¬ quan KÕ ho¹ch vµ ®Çu t cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II: Giíi thiÖu vÒ viÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn I§Æc ®iÓm, t×nh h×nh vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña viÖn. 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ViÖn. ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn lµ tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, cã vÞ trÝ t¬ng ®¬ng Tæng côc lo¹i I, ®îc thµnh lËp trªn c¬ së tiÒn th©n lµ hai Vô cña Uû ban kÕ ho¹ch nhµ níc:  Vô tæng hîp kinh tÕ quèc d©n dµi h¹n.  Vô kÕ ho¹ch ph©n vïng kinh tÕ. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ hai Vô trªn cho ®Õn ViÖn ChiÕn lîc ngµy nay nh sau: N¨m 1960: Thµnh lËp Vô tæng hîp kinh tÕ quèc d©n dµi h¹n vµ Vô kÕ ho¹ch ph©n vïng kinh tÕ. N¨m 1988: NhËp hai ViÖn thµnh ViÖn KÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ph©n bè lùc lîng s¶n xuÊt. N¨m 1994: §æi tªn ViÖn KÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ph©n bè lùc lîng s¶n xuÊt thµnh ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn.  ViÖn cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ tæng hîp, tham mu vÒ lÜnh vùc chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¶ níc vµ c¸c vïng l·nh thæ.  Tæ chøc nghiªn cøu vµ so¹n th¶o chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ-x· héi cña ®Êt níc, quy ho¹ch ®Çu t, quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c vïng.  Thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o c¸n bé phï hîp víi chøc n¨ng cña ViÖn.  Hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc nghiªn cøu chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch, ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. 3. Tæ chøc, tiÒm lùc cña ViÖn. ViÖn cã héi ®ång khoa häc, v¨n phßng viÖn vµ 8 ban nghiªn cøu:  Ban tæng hîp: Nghiªn cøu, tæng hîp hÖ thèng quan ®iÓm vµ ®Þnh híng chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi c¶ níc.  Ban Ph©n tÝch vµ dù b¸o kinh tÕ vÜ m«: Ph©n tÝch vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë tÇm vÜ m« c¶ níc, theo dâi c¸c dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc vµ c¸c trung t©m ph¸t triÓn trªn thÕ giíi.  Ban Vïng vµ l·nh thæ: Nghiªn cøu, tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña c¶ níc vµ c¸c vïng l·nh thæ.  Ban C«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô: Nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô trªn ph¹m vi c¶ níc vµ c¸c vïng l·nh thæ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ban N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: Nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn n«ng, l©m, ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n.  Ban KÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®« thÞ: Nghiªn có, tæng hîp chiÕn lîc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c nghµnh giao th«ng, bu ®iÖn, cÊp ®iÖn, cÊp tho¸t níc vµ ph¸t triÓn ®« thÞ.  Ban Nguån nh©n lùc vµ x· héi: Nghiªn cøu, tæng hîp chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi.  Ban Kinh tÕ thÕ giíi: Nghiªn cøu, tæng hîp chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta, t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi, khu vùc vµ c¸c trung t©m ph¸t triÓn. 4. C¸c mèi quan hÖ cña ViÖn: 4.1. Trong níc:ViÖn cã mèi quan hÖ víi c¸c Bé, nghµnh, c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c trêng ®¹i häc, c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu T tØnh vµ thµnh phè trong c¸c lÜnh vùc:  Phèi hîp nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.  Híng dÉn ph¬ng ph¸p nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕx· héi.  Trao ®æi th«ng tin vµ ®µo t¹o c¸n bé nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy hoach. 4.2. Ngoµi níc: ViÖn cã quan hÖ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan, viÖn nghiªn cøu cña nhiÒu níc vµ tæ chøc quèc tÕ nh: Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn Hîp Quèc(UNDP), Tæ chøc ph¸t triÓn cña Liªn hîp quèc(UNIDO), Trung t©m ph¸t triÓn vïng cña Liªn hîp quèc(UNCD), Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸(ADB), C¬ quan ph¸t triÓn quèc tÕ Thuþ §iÓn(SIDA), ViÖn ph¸t triÓn Hµn Quèc(KDI)… 5. Mét sè thµnh tùu chÝnh cña ViÖn.  Chñ tr× c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc cÊp Nhµ níc 70-01; 70A vµ nhiÒu ®Ò tµi cÊp Nhµ níc, cÊp Bé.  Chñ tr× x©y dùng Tæng s¬ ®å ph©n bè lùc lîng s¶n xuÊt thêi kú 1986-1990, phôc vô kÕ ho¹ch 5 n¨m 1986-1990 vµ §¹i héi VI cña §¶ng.  Tham gia x©y dùng ChiÕn lîc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lÇn thø VII cña §¶ng.  Chñ tr× x©y dùng ®Ò ¸n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ tr×nh Héi nghÞ lÇn thø 7 BCHTW §¶ng kho¸ VII.  Tham gia x©y dùng dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VIII.  Lµm ®Çu mèi gióp Bé tæ chøc triÓn khai nghiªn cøu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010.  ViÖn ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt trong quan hÖ hîp t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o víi nhiÒu c¬ quan vµ tæ chøc khoa häc cña nhiÒu níc vµ tæ chøc quèc tÕ. 6. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2002. 6.1. Nh÷ng u ®iÓm chÝnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §· hoµn thµnh khèi lîng c«ng t¸c lín, huy ®éng ®îc nhiÒu c¸n bé tham gia nghiªn cøu triÓn khai ChiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn.  PhÇn lín c¸n bé cña ViÖn ®Òu cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ ®îc n©ng lªn mét bíc.  ViÖc kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu khoa häc vµ sö dông kÞp thêi c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo viÖc x©y dùng c¸c ®Ò ¸n, b¸o c¸o ®· ®îc chó ý.  Sù phèi hîp c«ng t¸c gi÷a ViÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trong Bé ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. 6.2. Nh÷ng yÕu ®iÓm chÝnh.  C«ng t¸c nghiªn cøu lý luËn, ph¬ng ph¸p luËn ®· ®îc quan t©m nhng cha lµm ®îc nhiÒu, nh×n chung nhiÒu víng m¾c cha ®îc gi¶i quyÕt, viÖc ®i s©u b¸m s¸t thùc tÕ cßn yÕu, mét phÇn do kinh phÝ h¹n chÕ.  ChÊt lîng c«ng t¸c quy ho¹ch, qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c«ng t¸c quy ho¹ch cßn h¹n chÕ.  Tæ chøc bé m¸y nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy ho¹ch cha ®îc h×nh thµnh ®ång bé tö Trung ¬ng xuèng ®Þa ph¬ng. Lùc lîng c¸n bé nghiªn cøu cßn máng, chËm ®îc bæ xung. 6.3. KiÕn nghÞ víi Bé.  §Ò nghÞ Bé sím kiÖn toµn bé m¸y vµ t¨ng cêng c¸n bé nghiªn cøu cho ViÖn, t¨ng cêng qu¶n lý ®èi víi c«ng t¸c quy ho¹ch.  Kinh phÝ ho¹t ®éng nªn cã phÇn bè trÝ thêng xuyªn hµng n¨m cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ chiÕn lîc vµ quy ho¹ch. 7. Ph¬ng híng nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2003.  TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng theo l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o cua L·nh ®¹o cña Bé.  KÕt hîp c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi cñng cè tæ chøc, t¨ng cêng c¸n bé nh»m x©y dùng ViÖn v÷ng m¹nh. Sau khi ®îc Bé th«ng qua chøc n¨ng, nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi.  Thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n: Thùc hiÖn ®Ò ¸n: “X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020”. Thùc hiÖn ®Ò ¸n: “ §iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung”. Thùc hiÖn ®Ò ¸n §æi míi qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c«ng t¸c quy ho¹ch. Hoµn thµnh c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vïng ®îc Bé giao.  Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u, nèi m¹ng néi bé ViÖn, kÕt nèi víi m¹ng cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vµ cung cÊp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, th«ng tin cho Ban bÝ th.  Ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ: TiÕp tôc më réng quan hÖ Hîp t¸c quèc tÕ theo híng t¨ng cêng n¨ng lùc nghiªn cøu chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn cho hÖ thèng lµm c«ng t¸c nµy tõ Trung ¬ng xuèng ®Þa ph¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III: Giíi thiÖu vÒ ban c«ng nghiÖp th¬ng m¹i vµ dÞch vô Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc cña Ban c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i dÞch vô: Ban c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô thuéc ViÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn, cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ tæng hîp chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô. ChiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn lµ mét bé phËn ®ãng gãp vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ níc, cña c¸c vïng l·nh thæ. Ban c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô cã nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: 1. Tæ chøc nghiªn cøu vµ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ó x©y dùng vµ so¹n th¶o chiÕn lîc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô trªn ph¹m vi c¶ níc vµ c¸c vïng l·nh thæ. 2. Nghiªn cøu vµ tæng hîp quy ho¹ch tæng thÓ vµ ph¸t triÓn c¸c khu, côm c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt g¾n víi ph¸t triÓn th¬ng m¹i vµ du lÞch trªn ph¹m vi c¶ níc vµ c¸c vïng l·nh thæ. 3. Tham gia cô thÓ hãa c¸c chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nh: tham gia ®Þnh híng kÕ ho¹ch 5 n¨m; tham gia x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh vµ c¸c dù ¸n; tham gia víi c¸c nghµnh vµ ®Þa phong x©y dùng chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô trong ph¹m vi ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. 4. Nghiªn cøu lý luËn, ph¬ng ph¸p luËn vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô, híng dÉn c¸c nghµnh vµ ®Þa ph¬ng vÒ lÜnh vùc nµy. 5. Tham gia c¸c dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ thuéc c¸c lÜnh vùc chuyªn nghµnh cña ban phô tr¸ch, theo sù ph©n c«ng cña ViÖn. C¬ cÊu tæ chøc cña Ban C«ng nghiÖp, Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô: 1. Ban tæ chøc c¸c nhãm nghiªn cøu sau: a) C¸c nhãm nghiªn cøu theo lÜnh vùc chuyªn m«n: - Nhãm tæng hîp nghiªn cøu c¸c chi tiªu tæng hîp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô. - Nhãm nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp g¾n víi ph¸t triÓn th¬ng m¹i vµ dÞch vô liªn quan, c¸c côm c«ng nghiÖp( ph©n bè c«ng nghiÖp). - Nhãm nghiªn cøu méi sè lÜnh vùc th¬ng m¹i, dÞch vô( c¸c chÝnh s¸ch, dÞch vô... ) b) C¸c nhãm nghiªn cøu chuyªn ®Ò theo nh÷ng hîp ®ång nghiªn cøu cô thÓ. c) Lùc lîng c¸n bé nghiªn cøu ®îc ph©n c«ng ®an xen gi÷a c¸c nhãm chuyªn m«n theo lÜnh vùc vµ chuyªn ®Ò. 2. Biªn chÕ cña Ban: 15 ngêi Bao gåm: -Nhãm Tæng hîp -Nhãm nghµnh CN vµ khu côm CN -Nhãm th¬ng m¹i, dÞch vô 03 ngêi 06 ngêi 03 ngêi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -L·nh ®¹o Ban 03 ngêi C¸c c¸n bé nghiªn cøu ®îc xem xÐt bæ sung cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, yªu cÇu cã hiÓu biÕt vÒ nghµnh nhng ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vÒ kinh tÕ. Tãm lîc ho¹t ®éng cña Ban c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô 1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu theo quy ®Þnh cña ViÖn, trong n¨m 2002, Ban C«ng NghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc cô thÓ nh sau: 1.1. TiÕp tôc nghiªn cøu hoµn thiÖn vÒ lý luËn vµ ph¬ng ph¸p luËn x©y dùng chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ban. 1.2. B¶o vÖ thµnh c«ng ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé: “ Méi sè vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p tæng hîp quy ho¹ch c«ng nghiÖp”, kÕt qu¶ ®¹t lo¹i xuÊt s¾c. 1.3. TriÓn khai thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé:” T¸c ®éng cña m«i trêng vµ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i ®Õn sù ph¸t triÓn cña méi sè ngµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ t¸c”. 1.4. Thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp ViÖn:” Méi sè vÊn ®Ò vÒ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng mét sè hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng phôc vô c«ng t¸c quy ho¹ch vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu hiÖn nay cña Viªt Nam’. 2. Ho¹t ®éng nghiªn cøu phôc vô thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ViÖn Trong n¨m 2002, Ban C«ng NghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô ®· trùc tiÕp tham gia vµ hoµn thµnh tèt c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu phôc vô nhiªm vô chÝnh trÞ cña ViÖn nh sau: 2.1. Tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cña ViÖn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ mµ Bé giao cho ViÖn. 2.2. Tham gia thùc hiÖn nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ¸n ph¸t triÓn” Tam gi¸c ph¸t triÓn biªn giíi ba níc ViÖt Nam- Lµo vµ Cam-pu-chia. 2.3. Trùc tiÕp tham gia vµo nhãm c«ng t¸c x©y dùng ®Ò ¸n” Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt méi sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp” do Bé thµnh lËp, b¸o c¸o ®· hoµn thµnh vµ ®îc Bé th«ng qua tr×nh ChÝnh phñ. 2.4. Gióp ViÖn tæ chøc vµ trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh “Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam theo vïng l·nh thæ ®Õn n¨m 2010” do Bé C«ng NghiÖp x©y dùng díi sù chØ ®¹o cña ViÖn vµ cña Bé. 2.5. Díi sù chØ ®¹o cña ViÖn, tham gia thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu ®¸nh gi¸, tæng kÕt c«ng t¸c quy ho¹ch ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch. 2.6. Tham gia nghiªn cøu ®ãng gãp ý kiÕn cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi n¨m 2003. 2.7. Tæ chøc nghiªn cøu cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, vÒ so s¸nh quèc tÕ trong ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phôc vô cÊp trªn. 2.8. Tham gia thùc hiÖn ®Ò ¸n “§iÒu tra vèn” theo sù ph©n c«ng cña ViÖn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.9. Tham gia vµo chuÈn bÞ ®Ò ¸n hîp t¸c x©y dùng Quy ho¹ch ph¸t triÓn Thµnh phè Viªn Ch¨n vµ tØnh Viªn Ch¨n cña Lµo. 3. C¸c ho¹t ®«ng kh¸c. 3.1. Trùc tiÕp ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng c¸c v¨n b¶n luËt vµ quy ph¹m ph¸p luËt theo yªu cÇu cña cÊp trªn. 3.2. Tham gia nghiªn cøu tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña Bé vµ c¸c c¬ quan h÷u quan vÒ mét sè dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp; vÒ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp ë mét sè ®Þa ph¬ng; vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan.. . ®ãng gãp c¸c ý kiÕn víi c¸c c¬ quan trong bé vÒ mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan . 3.3. Tham gia nghiªn cøu ph¶n biÖn mét sè quy ho¹ch vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp... cô thÓ nh sau: Quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh than ViÖt Nam; §iÒu chØnh Quy ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc ViÖt Nam; Gãp ý kiÕn cho c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp xi m¨ng; dÇu thùc vËt, c«ng nghiÖp s÷a.. . 3.4. Díi sù chØ ®¹o cña ViÖn, tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ trong khu«n khæ dù ¸n phèi hîp víi KDI (Hµn Quèc) 3.5. TiÕp tôc cËp nhËt vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu phôc vô nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô. 3.6. Gióp mét sè ®Þa ph¬ng nghiªn cøu x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh: TØnh Bµ RÞa- Vòng Tµu (nghiªn cøu x©y dùng vµ rµ so¸t quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi - ®· hoµn chØnh b¸o c¸o ®ang chê nghiÖm thu)Thµnh phè H¹ LongtØnh Qu¶ng Ninh- ®· kÕt thóc; huyÖn Yªn Dòng tØnh B¾c Giang, huyÖn Nam S¸ch- tØnh H¶i D¬ng nghiªn cøu x©y dùng Quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®Õn n¨m 2010, gióp thÞ x· U«ng BÝ nghiªn cøu x©y dùng Quy ho¹ch chi tiÕt ph¸t triÓn th¬ng m¹i vµ Du LÞch ®· hoµn chØnh b¸o c¸o, chê phª duyÖt.. 3.7. Tham gia mét sè ho¹t ®éng khoa häc kh¸c.. tÝch cùc tham gia häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh ngo¹i ng÷( trong n¨m 2002 ®· cã 02 c¸n bé ra tËp huÊn ®µo t¹o ë níc ngoµi, vµ nhiÒu c¸n bé tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o, c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n trong níc). 4. Nh÷ng viÖc cha lµm ®îc. - Cha kÕt thóc tµi khoa häc cÊp Bé. - Mét sè nghiªn cøu tù ®Ò xuÊt cßn cha thùc hiÖn ®îc. - C«ng t¸c sinh ho¹t khoa häc trong Ban cha thËt sù tæ chøc tèt. 5. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n. C«ng t¸c chuyªn m«n lµ nhiÖm vô chÝnh cña ban, mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh, song nh×n chung Ban C«ng NghiÖp, Th¬ng m¹i vµ dÞch vô vÒ c¬ b¶n ®· hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao, ®¸p øng ®îc cña ViÖn vµ cÊp trªn. Víi néi dung trªn, Ban c«ng nghiÖp cã nh÷ng u ®iÓm cÇn ph¸t huy trong thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n, cô thÓ nh sau: - Lu«n lu«n ®oµn kÕt, nç lùc hoµn thµnh kÞp thêi nh÷ng nhiÖm vô theo chøc n¨ng còng nh nhiÖm vô ®ét xuÊt. MÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n vÒ lùc lîng, nhiÒu c¸n bé ph¶i tham gia nghiªn cøu ®ång thêi nhiÒu lÜnh vùc, nh÷ng môc tiªu ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña ViÖn lu«n lu«n ®îc ®¶m b¶o. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña Ban cÇn ph¸t huy trong thêi gian tíi. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c nhiÖm vô lµ mét u ®iÓm kh¸c cña Ban. C¸n bé cña Ban lu«n lu«n thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung nghiªn cøu mét c¸ch cã tr¸ch nhiÖm. Tuy vËy, nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt lµ: 1. VÉn cßn tèn nhiÒu c«ng søc cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ®îc giao. §©y lµ mét nhîc ®iÓm cÇn ®îc kh¾c phôc. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan (bªn ngoµi). 2. Trong n¨m 2002 cã mét sè vÊn ®Ò míi ph¸t sinh nh gióp ViÖn thÈm ®Þnh “Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp theo c¸c vïng l·nh thæ”do Bé C«ng nghiÖp x©y dùng. §©y lµ mét ho¹t ®éng míi, kinh nghiÖm vÒ ho¹t ®éng nµy cha nhiÒu do vËy cßn cã mét sè víng m¾c nhÊt ®Þnh. 3. Mét sè vÊn ®Ò nghiªn cøu ®· dù kiÕn (do Ban ®Ò xuÊt) trong n¨m 2002 cßn cha lµm ®îc. 4. Sù phèi hîp trong thùc hiªn c«ng viÖc néi bé trong ®¬n vÞ, phèi hîp víi c¸c bé phËn trong ViÖn trong Bé, vµ ngoµi Bé nh×n chung ®· tèt h¬n song vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ, cÇn kh¾c phôc. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng tån t¹i nªu trªn lµ: 1. Nguyªn nh©n chñ quan: Tr×nh ®é c¸n bé tuy ngµy cµng ®îc n©ng cao nhng vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc cßn cha thËt hîp lý, cha thËt sù chñ ®éng trong c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu. §©y lµ nguyªn nh©n chÝnh cÇn ®îc kh¾c phôc trong n¨m tíi. Trong c«ng t¸c chØ ®¹o, l·nh ®¹o Ban cßn thiÕu c¬ng quyÕt, cÇn ph¶i rót kinh nghiÖm. 2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Nguyªn nh©n chÝnh lµ lùc lîng c¸n bé cña Ban ®ang thiÕu vµ ngµy cµng máng dÇn. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cña Bé, cu¶ ViÖn ®ang ë trong gian ®o¹n rµ so¸t l¹i chøc n¨ng, nhiÖm vô, s¾p xÕp l¹i tæ chøc nªn ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng bæ sung kh¾c phôc l¹i t×nh tr¹ng thiÕu c¸n bé. Còng do c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cña Bé, cña ViÖn ®ang ë trong t×nh tr¹ng nªu trªn do ®ã thÓ chÕ, quy chÕ lµm viÖc phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong vµ ngoµi vÉn cßn nhiÒu ®iÓm cha hîp lý lµm cho c«ng viÖc nghiªn cøu triÓn khai kh«ng ®îc tèt. Méi sè viÖc cÊp trªn giao nhiÖm vô cßn cha phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña Ban. 3. VÒ lèi sèng, ®¹o ®øc c¸n bé, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TËp thÓ c¸n bé Ban C«ng NghiÖp, Th¬ng m¹i vµ DÞch vô cã ®¹o ®øc, t¸c phong c«ng t¸c tèt, lèi sèng lµnh m¹nh. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã, Ban C«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ DÞch vô lu«n lµ tËp thÓ ®oµn kÕt, trong s¹nh. §ã lµ ®éng lùc m¹nh mÏ gióp cho viÖc hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®îc giao, kÓ c¶ trong nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n. Do ®Æc thï cña mét c¬ quan nghiªn cøu, viÖc ®¶m b¶o kû luËn lao ®éng cßn cã méi sè vÊn ®Ò nhá so víi c¸c c¬ quan sù nghiÖp kh¸c trong ®¶m b¶o giê giÊc lµm viÖc, Tuy nhiªn, c¸n bé Ban lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn trong nghiªn cøu. 4. X©y dùng tæ chøc, ®oµn thÓ vµ c«ng t¸c thi ®ua. TiÕp tôc ph¸t huy kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng, chØnh ®èn §¶ng do Ban chÊp hµnh Trung ¬ng ph¸t ®éng trong n¨m 2000, n¨m 2002 tËp thÓ c¸n bé, ®¶ng viªn lu«n lu«n cè g¾ng rÌn luyÖn, tu dìng lµm tèt nhiÖm vô cña mçi c¸n bé, ®¶ng viªn gi÷ v÷ng sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ trong Ban, ®©y lµ ®éng lùc cña mäi sù thµnh c«ng cña ®¬n vÞ. Ban c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô cã chi bé ®¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, tæ c«ng ®oµn tèt. Trong n¨m qua, ho¹t ®éng c«ng ®oµn vÉn lu«n lu«n ®îc duy tr× thêng xuyªn. Tæ c«ng ®oµn ho¹t ®éng tèt ®¶m b¶o ®éng viªn toµn thÓ c¸n bé trong Ban tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ ®îc giao. VÒ c«ng t¸c thi ®ua, n¨m 2002, mäi c¸n bé trong Ban c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô ®· hëng øng phong trµo thi ®ua trong c¬ quan theo c¸c néi dung trong ban thi ®ua c¬ quan ph¸t ®éng hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®îc giao, cã lçi sèng lµnh m¹nh. 5. VÊn ®Ò ®êi sèng cña c¸n bé. N¨m 2002, tËp thÓ c¸n bé Ban C«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô ®· cè g¾ng triÓn khai t«t c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, còng nh phèi hîp víi c¸c c¬ quan bªn ngoµi, t×m kiÕm thªm viÖc lµm. Tuy nhiªn, do cã nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan c¶ trong vµ ngoµi c¬ quan cã nh÷ng viÖc ®· hoµn thµnh vÒ chuyªn m«n, xong c¸c thñ tôc vÒ kÕt thóc, vÒ tµi chÝnh cßn cha hoµn tÊt, ®· ¶nh hëng tíi ®êi sèng cña c¸c c¸n bé trong Ban. 6. KhuyÕn nghÞ §Ó ®¶m b¶o ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm cña Ban, kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm ®Ò nghÞ l·nh ®¹o ViÖn quan t©m h¬n n÷a vÒ nh÷ng mÆt sau: 1. §Ò nghÞ ViÖn tiÕp tôc ®Ò xuÊt ý kiÕn víi Bé vÒ hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y: H×nh thµnh vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn quy chÕ phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong ViÖn. 2. T¨ng cêng lùc lîng c¸n bé cho ®¬n vÞ, c¶ c¸n bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé nghiªn cøu. 3. §Ò nghÞ ViÖn tiÕp tôc t¹o ®iÒu kiÖn t×m kiÕm viÖc lµm thªm nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé. 7. Ph¬ng híng vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2003. 1. ChuÈn bÞ c¶ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n còng nh lùc lîng vµ tæ chøc ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô c¶ vÒ chÝnh trÞ ®îc ViÖn giao. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. TiÕp tôc chñ ®éng nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ du lÞch ®Õn n¨m 2010, phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ViÖn. 3. Nghiªn cøu ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong ph¸t triÓn mét sè c¸c ph©n ngµnh c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ dÞch vô. 4. TiÕp tôc nghiªn cøu hoµn thiÖn vÒ mÆt lý luËn vµ phong ph¸p luËn, nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ du lÞch. Chñ ®éng nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò khoa häc liªn quan theo dù kiÕn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc 2001-2005 ®· dù kiÕn. 5. T×m kiÕm, ®Ò xuÊt nh÷ng ý tëng h×nh thµnh c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n nghiªn cøu míi. 6. TiÕp tôc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i vµ du lÞch mét c¸ch cã hÖ thèng. 7. Mçi thµnh viªn trong Ban x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ dù kiÕn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi ph©n c«ng bao gåm ph¬ng ph¸p luËn, ph¬ng ph¸p vµ c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu thùc tiÔn. 8. Chñ ®éng gióp ViÖn tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt theo chøc n¨ng. 9. ChuÈn bÞ vµ cè g¾ng t¨ng cêng lùc läng nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi ViÖn vÒ viÖc bæ sung c¸n bé. 10. Häc tËp n©ng cao: tiÕp tôc t×m tßi n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, tham gia c¸c líp tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é nÕu cã ®iÒu kiÖn; tæ chøc sinh ho¹t khoa häc nh»m trao ®æi kiÕn thøc, kinh nghiÖm.
- Xem thêm -