Tài liệu Luận vănthiết kế toàn nhà bảo việt

 • Số trang: 229 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 86 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2008 GVHD: PGS.TS NGUYỄN HỮU LÂN LÔØI NOÙI ÑAÀU Ngaøy nay cuøng vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi thì nhaø cao taàng ñang ñöôïc xaây döïng khaù maïnh meõ ôû caùc thaønh phoá, ñoâ thò lôùn. Trong ñoù, caùc chung cö cao taàng,hay cao oác vaên phoøng …….. laø moät loaïi hình khaù phoå bieán. Cuøng vôùi noù thì trình ñoä kỹ thuaät xaây döïng ngaøy caøng phaùt trieån, ñoøi hoûi nhöõng ngöôøi laøm xaây döïng phaûi khoâng ngöøng tìm hieåu naâng cao trình ñoä ñeå ñaùp öùng vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa coâng ngheä. Ñoà aùn toát nghieäp laàn naøy laø moät böôùc ñi caàn thieát cho em nhaèm heä thoáng caùc kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc ôû nhaø tröôøng sau gaàn naêm naêm hoïc. Ñoàng thôøi noù giuùp cho em baét ñaàu laøm quen vôùi coâng vieäc thieát keá moät coâng trình hoaøn chænh, ñeå coù theå ñaùp öùng toát cho coâng vieäc sau naøy. H Vôùi nhieäm vuï ñöôïc giao, thieát keá ñeà taøi: “TOØA NHAØ BAÛO VIEÄT”. Ñaây laø moät coâng trình ñöôïc xaây döïng thöïc teá, trong giôùi haïn ñoà aùn thieát keá: C Phaàn I : Keát caáu : 70%.- Giaùo vieân höôùng daãn: PGS.TS Nguyễn Hữu Lân Phaàn II: Neàn moùng : 30% - Giaùo vieân höôùng daãn : PGS.TS Nguyễn Hữu Lân U TE Trong quaù trình thieát keá, tính toaùn, tuy ñaõ coù nhieàu coá gaéng, nhöng do kieán thöùc coøn haïn cheá, vaø chöa coù nhieàu kinh nghieäm neân chaéc chaén em khoâng traùnh khoûi sai soùt. Em kính mong ñöôïc söï goùp yù chæ baûo cuûa caùc thaày, coâ ñeå em coù theå hoaøn thieän hôn ñeà taøi naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn taát caû caùc thaày, coâ giaùo trong tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaât Coâng Ngheä Tp Hoà Chí Minh, Ñaïi hoïc Kieán Truùc Tp Hoà Chí Minh, caùc thaày coâ trong khoa H Xaây döïng, ñaëc bieät laø thaày Nguyễn Hữu Lân ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn em trong ñeà taøi toát nghieäp naøy. Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 08 thaùng 05 naêm 2011. Sinh vieân NGUYEÃN VAÊN HUØNG SVTH : NGUYỄN VĂN HÙNG MSSV: 09B1040050 Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư, khóa 2008 – 2010 GVHD: Th.S Phạm Trường Giang Lời cảm ơn Cảm ơn Ba, meï vaø gia ññình ñhỗ trợ vaø tạo những ñiều kiện tốt nhất cho con. Ñ oà aùn tốt nghiệp là môn học đánh dấu sự kết thúc quá trình đào tạo ở Trường Đại Học, đồng thời mở ra trước mắt chúng em một con đường để đi vào cuộc sống thực tế trong tương lai. Quá trình làm ñoà aùn giúp em thu thập, tổng hợp lại những gì đã học trong các học kỳ đã qua đồng thời rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các vấn đề thực tế. Trong quaù trình laøm ñoà aùn em ñ gặp phải khoâng ít những khoù khăn vaøvướng mắc do vốn kiến thức coøn yếu . Chính nhờ sự tận tình hướng dẫn của thầy Nguyeãn Höõu Laân giuùp em hoaøn thaønh tốt ñoà aùn naøy. Em xin em xin chaân thaønh cảm ơn sự quan taâm dạy bảo của H caùc thầy, ññaëc biệt laø thầy hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyeãn Höõu Laân Em xin gửi lời cảm ơn chần thaønh vaø lời chuùc sức khỏe ññến thầy Nguyeãn Höõu Laân C vaø tất cả thầy coâ, giảng vieân caùc bộ moân, Khoa Kỹ Thuật Coâng Trình . lcông U TE Luận Văn tốt nghiệp laø coâng trình trình ññầu tay của mỗi sinh vieâên chuùng em trình thật sự lớn, một cột móc không thể quên trong mỗi sinh viên. Mặt dù cố gắng thật nhiều nhưng vì kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên Đồ Án chắc chắn có nhiều thiếu sót. Em kính mong ñược sự chỉ dẫn của quý Thầy Cô ñể hoàn thiện thêm kiến thức của mình. Và một lần nữa em xin ñược cảm ơn tất cả. H Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực hiện Trần Quang Khánh SVTH: Trần Quang Khánh MSSV: 83080217 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN ----- ----- H CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU C TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TRÌNH U TE I. SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ: - Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø trung taâm kinh teá – taøi chính – vaên hoaù – chính trò – du lòch cuûa caû nöôùc, coù vò trí ñaëc bieät thuaän lôïi naèm giöõa vuøng Nam Boä truø phuù, coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån. - Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù heä thoáng giao thoâng thuaän lôïi: quoác loä 1A (cuõng nhö laø tuyeán ñöôøng vaønh ñai) vaø tuyeán ñöôøng saét Baéc Nam, heä thoáng quoác loä noái vôùi Taây Nguyeân, ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Ñoâng Nam Boä, heä thoáng giao thoâng ñöôøng thuûy raát H tieän duïng, saân bay quoác teá vaø heä thoáng caûng soâng ñang ngaøy caøng hoaøn thieän ñeå phuïc vuï toát hôn vieäc vaän chuyeån noäi ñòa vaø xuaát khaåu. - Do vò trí ñòa lyù vaø ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi, thaønh phoá Hoà Chí Minh laø ñòa phöông ñi ñaàu trong caû nöôùc veà toác ñoä phaùt trieån kinh teá GDP, toác ñoä phaùt trieån coâng nghieäp trong ñoù phaûi keå ñeán caùc loaïi hình dòch vuï baûo hieåm. - Thöïc hieän muïc tieâu coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù, moät soá ngaønh coâng nghieäp – dòch vuï cuûa thaønh phoá ñaõ hình thaønh vaø taêng tröôûng maïnh. Trong ñoù, ta phaûi noùi ñeán caùc loaïi hình dòch vuï baûo hieåm nhaân thoï, caùc hoaït ñoäng huy ñoäng voán qua trung taâm giao dòch chöùng khoaùn vôùi söï tham gia cuûa nhieàu thaønh phaàn kinh teá. - Vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá hieän nay, khoâng bao laâu nöõa caùc dòch vuï veà baûo hieåm traùnh ruûi ro cho con ngöôøi, taøi saûn vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh, ñaàu tö seõ buøng phaùt. - Caùc Coâng ty baûo hieåm nhaân thoï lôùn treân theá giôùi nhö Prudential, AIA, Manulife,… ñaõ SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 1 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN coù maët vaø ñaït ñöôïc thò phaàn ñaùng keå taïi Vieät Nam noùi chung vaø taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh noùi rieâng. Trong caïnh tranh ôû theá môû hieän nay, neáu Toång Coâng ty Baûo Vieät khoâng coù nhöõng chính saùch ñuùng ñaén veà phaùt trieån cô sôû haï taàng, phaùt trieån heä thoáng nhaân löïc, … seõ raát khoù trong vieäc caïnh tranh vôùi caùc Coâng ty ña quoác gia vôùi haøng traêm naêm kinh nghieäm. - Nhaèm ñaûm baûo vò theá, uy tín cuûa Toång coâng ty Baûo Hieåm Vieät Nam treân phöông dieän kinh doanh, phuïc vuï toát cho yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa caùc ñôn vò tröïc thuoäc taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng nhö ñeå ñaûm baûo cho yeâu caàu phaùt trieån cao cuûa ngaønh baûo hieåm trong nhöõng naêm saép tôùi – khi ñaát nöôùc gia nhaäp toå chöùc WTO, vieäc xaây döïng truï sôû môùi: TOØA NHAØ BAÛO VIEÄT taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh laø raát caàn thieát vaø khaån tröông. II. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG KHU VÖÏC XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH: 1. Vò trí coâng trình: H - Coâng trình toïa laïc taïi soá 233 ñöôøng Ñoàng Khôûi, phöôøng Beán Ngheù, quaän 1, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñaây laø moät ñòa ñieåm lyù töôûng cuûa trung taâm thaønh phoá coù maät ñoä xaây C döïng cao, ngöôøi vaø xe coä qua laïi taáp naäp. - Kích thöôùc, ranh giôùi. U TE Loâ ñaát hình thang, nôû haäu, dieän tích: 1802 m2. Ranh giôùi tieáp giaùp: Phía Ñoâng Baéc: giaùp ñöôøng Ñoàng Khôûi Phía Taây Baéc: giaùp cao oác Metropolitan Phía Ñoâng Nam: giaùp vaên phoøng Cuïc ñaàu tö phaùt trieån Phía Taây Nam: giaùp Officetel Hannam 2. Ñaëc ñieåm veà quy hoaïch vaø caûnh quan xung quanh: H - Ñòa ñieåm xaây döïng coâng trình toïa laïc ngay khu trung taâm ñeïp nhaát cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vì vaäy, coâng trình khoâng nhöõng caàn phaûi coù ñöôøng neùt kieán truùc tieâu bieåu cho thaønh phoá, maø coøn nhaèm muïc ñích toân taïo caûnh quan cuûa khu vöïc, phuø hôïp vôùi myõ quan chung cuûa caùc coâng trình laân caän hieän coù, cuõng nhö caàn tuaân thuû theo baûn veõ quy hoaïch chung toaøn khu vöïc trung taâm chính trò – haønh chaùnh cuûa thaønh phoá. III. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU, KHÍ TÖÔÏNG VAØ THUÛY VAÊN TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH: - Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa noùng aåm vôùi caùc ñaëc tröng cuûa khí haäu vuøng Nam Boä, ñöôïc chia thaønh 2 muøa roõ reät: Muøa naéng: Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 coù. Nhieät ñoä cao nhaát : 400C Nhieät ñoä trung bình : 320C SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 2 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN Nhieät ñoä thaáp nhaát : 180C Löôïng möa thaáp nhaát : 0,1 mm Löôïng möa cao nhaát : 300 mm Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 85,5% Muøa möa: Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù. Nhieät ñoä cao nhaát : 360C Nhieät ñoä trung bình : 280C Nhieät ñoä thaáp nhaát : 230C Löôïng möa trung bình : 274,4 mm Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11) Löôïng möa cao nhaát : 680 mm (thaùng 9) Ñoä aåm töông ñoái thaáp nhaát : 74% Ñoä aåm töông ñoái cao nhaát : 84% Löôïng boác hôi thaáp nhaát Höôùng gioù: : 6,5 mm/ngaøy U TE : 28 mm/ngaøy C Löôïng boác hôi trung bình H Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 77,67% - Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Nam vaø Taây nam vôùi vaän toác trung bình 2,5 m/s thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï (thaùng 12 – 1). - Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi. IV. CAÙC YEÂU CAÀU VEÀ KIEÁN TRUÙC: H 1. Kieán truùc coâng trình vaø toå chöùc maët baèng toång theå: - Hình thöùc vaø boá cuïc kieán truùc coâng trình Toøa nhaø Baûo Vieät vöøa beà theá, vöøa hieän ñaïi, vöøa haøi hoaø vôùi khoâng gian kieán truùc chung quanh, nhaát laø hai coâng trình keá caän laø Cuïc ñaàu tö phaùt trieån vaø cao oác Metropolitan. Caùc hoïa tieát kieán truùc beân ngoaøi cuûa coâng trình taïo caûm giaùc hoøa hôïp veà tyû leä vôùi caùc chi tieát cuûa caùc toøa nhaø chung quanh. - Hình khoái kieán truùc coâng trình ñöôïc toå chöùc theo thuû phaùp taïo khoái kieán truùc cuïc boä töùc laø töï taïo nhieàu khoái ña daïng treân moät khoái kieán truùc cô baûn vôùi muïc ñích hôïp khoái vôùi coâng trình laân caän. - Maët tieàn toøa nhaø ôû ngay ñöôøng Ñoàng Khôûi coù loä giôùi 20m vôùi khoaûng luøi ñöôïc quy ñònh laø 5m, raát thuaän lôïi trong vieäc ñoùn tieáp khaùch haøng vaø haønh lang ñuû roäng thuaän tieän cho khaùch boä haønh. - Maët baèng toång theå cuûa toøa nhaø hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi yeâu caàu quy hoaïch chung veà kieán truùc, soá taàng cao vaø maät ñoä xaây döïng cuûa thaønh phoá. SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 3 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN Taàng cao xaây döïng: taàng cao cuûa toøa nhaø ñöôïc haïn cheá laø 9 taàng ( ôû phaàn maët tieàn, thaáp hôn khoái thaáp cuûa Cao oác Metropolitan, phaàn phía sau giaät caáp, cao 11 taàng). Maät ñoä xaây döïng : 66% Heä soá söû duïng ñaát : 9,8 Toång dieän tích xaây döïng taàng treät : 1230,1 m2 : 18023,7 m2 Toàng dieän tích saøn xaây döïng - Toøa nhaø ñöôïc boá trí trong khu ñaát coù maët tieàn roäng 34,8m, saâu 50,15m vaø nôû haäu 37,25m. Höôùng chính cuûa toøa nhaø quay ra ñöôøng Ñoàng Khôûi. Phaàn saân tröôùc cuûa toøa nhaø ñöôïc xaây döïng ñoàng boä veà chieàu cao vaø coù cuøng hình thöùc vôùi saân tröôùc toøa nhaø Metropolitan keá caän. - Coâng trình kieán truùc theå hieän ñuùng taàm côõ chöùc naêng cuûa toøa nhaø truï sôû moät Toång coâng ty lôùn caáp quoác gia, phuø hôïp vôùi quy hoaïch, haøi hoaø vôùi caûnh quan xung quanh, ñaûm H baûo ñaày ñuû tieän nghi vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu söû duïng. Toøa nhaø taïo ñöôïc taàm nhìn toát töø caùc höôùng, ñöôïc boá trí phuø hôïp vôùi höôùng gioù, haïn cheá naéng höôùng Taây, ñaûm baûo thoâng C thoaùng töï nhieân. Nhöõng khoaûng troáng ñöôïc toå chöùc troàng hoa, caây caûnh taïo maûng xanh laøm khoâng khí trong laønh, töôi maùt deã chòu. U TE 2. Yeâu caàu veà kyõ thuaät, myõ thuaät coâng trình: - Caáp coâng trình: Toøa nhaø Baûo Vieät taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh laø coâng trình caáp I. - Veà kyõ thuaät: Taàng haàm ñöôïc boá trí baõi ñaäu xe hôi noäi boä, xe hôi khaùch haøng, xe 2 baùnh vôùi coâng suaát toång soá xe hôi laø 22 chieác vaø treân 50 chieác xe 2 baùnh. Do maët baèng quyõ ñaát ñöôïc taän duïng toái ña neân haàu heát caùc coâng trình phuï trôï kyõ thuaät ñeàu ñöôïc ñaët ôû haàm. H Caùc khu veä sinh chung, caùc phoøng ñieàu khieån, phoøng ñaët tuû ñieän taàng, phoøng kyõ thuaät laïnh, … Ñeàu ñöôïc boá trí trong moãi taàng, treân cuøng moät truïc ñöùng vaø ôû moät phía cuûa toaø nhaø, raát thuaän lôïi trong vieäc giaûi quyeát kyõ thuaät haï taàng cuõng nhö haïn cheá toái ña vieäc nhìn song song giöõ 2 khoái nhaø cao taàng. Caùc phoøng laøm vieäc taïi caùc taàng ñöôïc boá trí tieáp xuùc nhieàu nhaát vôùi aùnh saùng töï nhieân neân luoân luoân ñöôïc thoâng thoaùng. Maët baèng coâng trình ñöôïc boá trí 4 thang maùy cho khaùch vôùi taûi troïng toái ña 14 ngöôøi/1 thang/1 löôït, tính naêng öu vieät vaø hieän ñaïi, ñaûm baûo chuyeån taûi soá löôïng lôùn haønh khaùch trong thôøi gian ngaén nhaát. Ngoaøi ra coøn boá trí 1 thang maùy taûi haøng vôùi kích thöôùc vaø taûi troïng ñuû lôùn ñeå vaän chuyeån caùc vaät duïng, haøng hoaù coù kích thöôùc coàng keành. Ngoaøi ra coøn boá trí 2 thang boä, vò trí ôû 2 ñaàu haønh lang laøm coâng taùc thoaùt hieåm khi coù söï coá. Caùc caàu thang naøy xuaát phaùt töø taàng haàm leân ñeán taàng maùi vaø coù loái thoaùt ra SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 4 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN neàn saân ñöôøng ñeå ñaûm baûo thoaùt hieåm. - Veà myõ thuaät: Toøa nhaø laø 1 coâng trình kieán truùc hieän ñaïi vôùi loái vaøo cuûa toaø nhaø ñöôïc noåi baät leân bôûi maùi ñoùn. Maët ñöùng kieán truùc beân ngoaøi coù ñöôøng neùt ñôn giaûn, sang troïng cuøng vôùi maøu vaøng kem, ñoû ru–bi cuûa ñaù, maøu xanh cuûa kính taïo cho coâng trình söï haøi hoaø. Caùc chi tieát lam traéng saùng ñieåm theâm hoïa tieát treân maët ñöùng ñöôïc laøm baèng khung kim loaïi ALUCOLIC vöøa deã thi coâng, vöøa taêng tính hieän ñaïi thaåm myõ cho kieán truùc. Treân maët ñöùng, phaàn goùc coâng trình toå chöùc 1 daûi kính heïp nhaèm muïc ñích vöøa khaéc phuïc tæ leä vaøng maët ñöùng kieán truùc so vôùi coâng trình laân caän (höôùng leân cao). Phaàn giöõ loõi maët ñöùng ñöôïc boá trí maûng kính xanh keát hôïp vôùi caùc oâ cöûa soå vaø baêng naâu phaân taàng nhaèm taïo neùt töông ñoàng, ñöôïc keát thuùc bôûi voøm cong ñaët logo taïo neùt ñaëc tröng H rieâng cho toaø nhaø. 1. Giaûi phaùp boá trí söû duïng: C V. GIAÛI PHAÙP BOÁ TRÍ SÖÛ DUÏNG VAØ QUI MOÂ XAÂY DÖÏNG: - Toøa nhaø ñöôïc duøng ñeå boá trí nôi laøm vieäc cho Coâng ty Baûo hieåm Saøi Goøn, Coâng ty U TE Baûo hieån nhaân thoï Mieàn Nam, chi nhaùnh Coâng ty Coå phaàn chöùng khoaùn Baûo Vieät vaø trung taâm Boài döôõng Caùn boä Taøi Chính chi nhaùnh phía Nam. - Ñeå söû duïng khu ñaát coù hieäu quaû nhaát, toøa nhaø ñöôïc boá trí maët baèng theo daïng chöõ nhaät, taïo ñöôïc nhieàu dieän tích höõu ích. - Beân trong, phoøng tieàn saûnh ôû loái vaøo môû roäng veà phía sau vaø cao leân thaønh moät khoâng gian thoâng taàng, aùnh saùng ban ngaøy ñöôïc chieáu töø treân xuoáng. Noäi thaát cuûa khoaûng khoâng thoâng taàng ñöôïc chieáu saùng kheùo leùo vaø ñöôïc trang trí vôùi phong caùch hieän ñaïi vaø H sang troïng. - Beân trong toøa nhaø laø söï keát hôïp caùc yeáu toá kieán truùc, söû duïng khoâng gian vaø vaät lieäu moät caùch hieän ñaïi. Nhöõng khoâng gian linh hoaït coù khaåu ñoä lôùn raát caàn cho chöùc naêng hoäi nghò, hoäi thaûo, keå caû hoäi tröôøng vaø phoøng hoïp ña naêng. Toøa nhaø coù ñöôïc söï linh hoaït nhôø caùc vaùch ngaên nheï. 2. Qui moâ xaây döïng: - Toøa nhaø coù 18023,7 m2 dieän tích saøn ñöôïc boá trí nhö sau: Taàng haàm: dieän tích xaây döïng 1443,4 m2 Vôùi chöùc naêng laøm nôi ñeå xe vaø caùc coâng trình dòch vuï (kho kyõ thuaät, khu phuï trôï, maùy phaùt ñieän, traïm bieán aùp, …). Taàng treät: dieän tích xaây döïng 1230,1 m2 SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 5 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN Saûnh ñöôïc boá trí laøm nôi tieáp ñoùn vôùi khoâng gian cao vaø roäng. Quaày tieáp taân ñöôïc boá trí gaàn truïc chính vaøo khu thang maùy, vaên phoøng ban quaûn trò toøa nhaø, phoøng ñieàu khieån trung taâm, phoøng hoäi thaûo, phoøng hoïp ña naêng. Taàng 1: dieän tích xaây döïng 1262,1 m2 Boá trí phoøng laøm vieäc vôùi dieän tích lôùn 844 m2, söû duïng caùc vaùch ngaên nheï (thaïch cao) neân coù theå linh hoaït thay ñoåi maët baèng laøm vieäc tuøy theo nhu caàu söû duïng, haønh lang roäng 3m. Taàng 2, 3, 4 vaø 5: dieän tích xaây döïng 1225,6 m2 Boá trí töông töï laàu 1 nhöng coù theâm phaàn ban coâng beân ngoaøi nhìn xuoáng truïc ñöôøng Ñoàng Khôûi H Taàng 6, 7, 8 vaø 9: dieän tích xaây döïng 1212,2 m2 Boá trí töông töï laàu 1 vôùi phoøng laøm vieäc coù dieän tích lôùn 844 m2, söû duïng C caùc vaùch ngaên nhe ï(thaïch cao) neân coù theå linh hoaït thay ñoåi maët baèng laøm vieäc tuøy theo nhu caàu söû duïng, haønh lang roäng 3m. U TE Taàng 10: dieän tích xaây döïng 1212,2 m2 Boá trí töông töï laàu 9 vôùi phoøng laøm vieäc coù dieän tích 610 m2, söû duïng caùc vaùch ngaên nheï (thaïch cao) neân coù theå linh hoaït thay ñoåi maët baèng laøm vieäc tuøy theo nhu caàu söû duïng, haønh lang roäng 3m. Ngoaøi ra coøn coù theå ñi ra saân thöôïng phía tröôùc toøa nhaø. VI. CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT: Heä thoáng cung caáp ñieän: H 1. - Theo TCXD 16 – 1996, toøa nhaø thuoäc nhoùm 1 trong thieát keá chieáu saùng. Heä thoáng chieáu saùng goàm: Chieáu saùng laøm vieäc. Chieáu saùng söï coá. Chieáu saùng baûo veä. Chieáu saùng ñeå phaân taùn ngöôøi. - Hieän nay, vieäc cung caáp ñieän taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh töông ñoái toát vaø oån ñònh. Caùc söï coá ít khi xaûy ra vaø neáu coù maát ñieän chæ xaûy ra vôùi thôøi gian ngaén. Vôùi coâng trình lôùn nhö Toøa Nhaø Baûo Vieät ngoaøi söû duïng tröïc tieáp heä thoáng ñieän thaønh phoá, chuû ñaàu tö phaûi trang bò heä thoáng phaùt ñieän döï phoøng, nhaèm ñaûo baûo cho taát caû caùc trang thieát bò trong toøa nhaø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc trong tình huoáng maïng löôùi ñieän thaønh phoá bò caét ñoät ngoät. Ñieän naêng phaûi baûo ñaûm cho heä thoáng thang maùy, heä thoáng bôm nöôùc sinh hoaït, heä SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 6 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN thoáng ñieàu hoøa khoâng khí coù theå hoaït ñoäng lieân tuïc. - Ñeå giaûm chi phí ñaàu tö nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc phöông aùn caáp ñieän bình thöôøng cho cao oác khi maát ñieän löôùi, neân laép ñaët maùy phaùt ñieän döï phoøng coù khaû naêng cung caáp 75% phuï taûi. Vì vaäy coâng suaát maùy phaùt ñieän döï kieán laø 750kVA – 380 V – 50 Hz. Maùy phaùt ñieän hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng. Phoøng maùy phaùt ñieän phaûi thieát keá caùch aâm. - Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät ñaët ngaàm trong töôøng vaø phaûi baûo ñaûm an toaøn khoâng ñi qua caùc khu vöïc aåm öôùt, taïo ñieàu kieän deã daøng khi caàn söûa chöõa. ÔÛ moãi taàng ñeàu coù laép ñaët heä thoáng an toaøn ñieän: heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 80A ñöôïc boá trí theo taàng vaø theo khu vöïc (ñaûm baûo an toaøn phoøng choáng chaùy noå). - Heä thoáng cung caáp ñieän cho toøa nhaø ñöôïc thieát keá vaø laép ñaët theo tieâu chuaån an toaøn cao nhaát, ñoäc laäp hoaøn toaøn vôùi caùc heä thoáng: caùp ñieän thoaïi, caùp camera quan saùt, caùp heä thoáng an ninh. Heä thoáng cung caáp nöôùc: H 2. Caáp nöôùc sinh hoaït Caáp nöôùc chöõa chaùy. C - Nöôùc caáp cho vaên phoøng goàm: U TE Caáp nöôùc sinh hoaït: nguoàn nöôùc caáp cho toøa nhaø laáy töø oáng caáp nöôùc coù saün cuûa thaønh phoá naèm treân ñöôøng Ñoàng Khôûi. Ñöôøng oáng caáp nöôùc ñöa vaøo beå nöôùc maùi cuûa toøa nhaø vaø töø ñoù seõ phaân phoái ñi xuoáng caùc taàng cuûa coâng trình theo caùc ñöôøng oáng daãn nöôùc chính. Caáp nöôùc chöõa chaùy: ñöôïc thieát keá rieâng bieät theo 2 heä thoáng – Heä thoáng chöõa chaùy töï ñoäng vaø heä thoáng chöõa chaùy thoâng thöôøng goàm caùc hoïng cöùu hoûa keát hôïp oáng daãn trong toøa nhaø ñöôïc ñaët aâm töôøng ôû saûnh caïnh caàu thang nôi deã thaáy vaø deã söû duïng nhaát. Taïi moãi H hoïng cöùu hoûa ñeàu ñaët 1 van khoùa. Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc boïc trong hoäp. Heä thoáng caáp nöôùc ñi ngaàm trong caùc hoäp kyõ thuaät. Caùc ñöôøng oáng cöùu hoûa chính ñöôïc boá trí ôû moãi taàng. 3. Heä thoáng thoaùt nöôùc: Thoaùt nöôùc baån sinh hoaït: nöôùc thaûi sinh hoaït ôû caùc thieát bò veä sinh ñöôïc ñöa thaúng xuoáng beå töï hoaïi ñaët döôùi taàng haàm. Sau khi laéng loïc nöôùc ñöôïc bôm vaøo xöû lyù laàn cuoái ñaït möùc ñoä saïch theo ñuùng tieâu chuaån nöôùc xaû vaøo heä thoáng thoaùt chung thaønh phoá. Thoaùt nöôùc möa: nöôùc möa ñöôïc thu qua caùc pheãu thu D110 veà caùc oáng ñöùng D110. Toaøn boä heä thoáng thoaùt nöôùc möa trong khu vöïc trung taâm ñöa vaøo caùc hoá ga boá trí xung quanh, thoaùt thaúng ra coáng thoaùt nöôùc thaønh phoá φ1000x1000 doïc ñöôøng Ñoàng Khôûi. 4. Heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí: SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 7 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN Toøa Nhaø Baûo Vieät ñöôïc trang bò heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí – thoâng gioù vôùi nhöõng chöùc naêng, nhieäm vuï sau: Ñaûm baûo tieän nghi theo caùc tieâu chuaån tieän nghi hieän haønh. Ñaûm baûo ñoä saïch cuûa moâi tröôøng khoâng khí beân trong veà noàng ñoä CO2, ñoä buïi, ñoä aåm, löôïng gioù saïch theo tieâu chuaån veä sinh. Khoáng cheá ñoä oàn do caùc thieát bò ñieàu hoøa khoâng khí gaây ra ôû möùc cho pheùp. Giöõ cho caùc khoâng gian laøm vieäc trong nhaø coù ñoä ñoàng ñeàu veà nhieät ñoä, traùnh thay ñoåi ñoät ngoät giöõa caùc phoøng. Heä thoáng ñaùp öùng ñöôïc möùc ñoä töông xöùng cuûa coâng trình, ñoàng thôøi deã vaän haønh, baûo döôõng, söûa chöõa, vaän haønh tieát kieäm. Do tính chaát cuûa toøa cao oác laø vaên phoøng neân heä thoáng laïnh ñöôïc choïn laø heä thoáng ñieàu hoøa trung taâm. Goàm trung taâm laïnh tröïc tieáp vaø trung taâm laïnh giaùn tieáp vôùi caùc maùy 5. H vöøa vaø lôùn. Phaàn choáng seùt toøa nhaø: C Duøng heä thoáng choáng seùt hieän ñaïi theo coâng ngheä phoùng ñieän sôùm. Heä thoáng bao goàm: U TE Kim thu seùt choáng ñieän sôùm. Caùp thoaùt seùt daãn doøng xung seùt xuoáng ñaát. Thieát bò ñeám seùt: phaùt hieän vaø ñeám soá laàn xung seùt ñi qua thieát bò baûo veä. Heä thoáng noái ñaát coù toång trôû thaáp bao goàm: coïc noái ñaát, caùp ñoàng noái ñaát, caùp ñoàng lieân keát, moái haøn Cadweld, hoùa chaát giaûm ñieän trôû. 6. Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy: Ñaây laø moät nhöõng coâng trình troïng ñieåm veà coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy, vì söû H duïng raát nhieàu thieát bò ñieän töû, ñieän laïnh, heä thoáng maùy tính, caùp thoâng tin, … trong moät khoâng gian kheùp kín. Heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng ñöôïc laép ñaët taïi Toøa Nhaø Baûo Vieät – TP Hoà Chí Minh nhaèm taêng cöôøng bieän phaùp baûo veä, an toaøn taøi saûn vaät chaát vaø ñoàng thôøi giuùp traùnh ñöôïc nhöõng thieät haïi veà sinh maïng coù theå coù trong nhöõng tröôøng hôïp ruûi ro xaûy ra hoaû hoaïn. Heä thoáng baùo chaùy bao goàm caùc thieát bò chính nhö: trung taâm xöû lyù, ñaàu baùo khoùi, ñaàu baùo nhieät, coâng taéc khaån vaø chuoâng baùo chaùy. Toaøn boä caùc thieát bò ñieän töû naøy ñöôïc hôïp nhaát trong moät heä thoáng vaø ñöôïc xöû lyù bôûi boä phaän ñaàu naõo goïi laø trung taâm xöû lyù. Baèng kyõ thuaät vi xöû lyù, caùc thieát bò caûm bieán hieän ñaïi, heä thoáng baùo chaùy töï ñoäng thöôøng xuyeân giaùm saùt, canh chöøng, phaùt hieän vaø baùo ñoäng kòp thôøi, giuùp chuùng ta sôùm coù bieän phaùp cheá ngöï hoûa hoaïn moät caùch höõu hieäu. SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 8 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 7. GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN Heä thoáng thang maùy: Thang maùy chôû khaùch chuyeân duøng cho cao oác vaên phoøng. Taûi troïng 750kg, soá löôïng goàm 4 caùi. Heä thoáng thang maùy bao goàm: Maùy keùo: loaïi baùnh raêng haønh tinh, hieäu suaát truyeàn ñoäng cao 95%. Coâng suaát doäng cô 12,1kW. Tuû ñieàu khieån: ñieàu khieån toác ñoä voâ caáp baèng heä thoáng thay ñoài ñieän aùp vaø taàn soá VVVF ñaûm baûo maùy chaïy eâm hôn, döøng taàng chính xaùc, ñoàng thôøi tieát kieäm hôn 40% ñieän naêng tieâu thuï. Nguoàn ñieän : nguoàn ñieän ñoäng löïc 3 pha, 380V + 5%, - 10%, 50Hz. Nguoàn ñieän chieáu saùng 1 pha, 220V ± 5%, 50Hz. Xe thang: H Kích thöôùc hoá thang: roäng vaø saâu: 1800 x 2200 mm (moãi thang). Kích thöôùc: 1400 x 1350 x2500 (roäng x saâu x cao) C Cöûa xe thang: loaïi 2 caùnh môû ra 2 beân. Thieát bò an toaøn cho cöûa xe: chuøm tia hoàng ngoaïi chaïy doïc suoát chieàu cao cöûa. Heä thoáng Camera giaùm saùt: U TE 8. Heä thoáng goàm coù 28 camera vaø khoâng phuï thuoäc vaøo soá löôïng coá ñònh hay camera quay vaø coù zoom. Heä thoáng bao goàm moät trung taâm chính vaø moät trung taâm phuï, 6 maøn hình quan saùt vaø coù theå choïn baát kyø hình aûnh camera naøo ñeå hieån thò treân caùc maøn hình quan saùt hoaëc coù H theå cho hieån thò theo cheá ñoä töï ñoäng SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 9 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN H ----- ----- C CHÖÔNG 1: U TE CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ 1.1. PHAÂN TÍCH VAØ LÖÏA CHOÏN HEÄ CHÒU LÖÏC CHÍNH: - Nhaø coù chieàu daøi L = 39.6 m vaø chieàu roäng B = 26.8 m. => Tyû soá L = 1,477 < 1,5 , ñoä cöùng khung ngang vaø khung doïc cheânh leäch khoâng nhieàu. B - Choïn heä chòu löïc chính cuûa coâng trình laø khung phaúng. H Sô ñoà tính laø truïc cuûa daàm vaø coät. Lieân keát giöõa daàm – coät ñöôïc xem laø nuùt cöùng. Lieân keát giöõa coät – moùng laø lieân keát ngaøm. 1.2. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN: - Cô sôû tính toaùn thieát keá cho coâng trình ñöôïc döïa vaøo “Heä Thoáng Tieâu Chuaån Vieät Nam” vaø caùc Tieâu Chuaån ngaønh sau: TCVN 2737 – 1995: Taûi troïng vaø taùc ñoäng - Tieâu chuaån thieát keá. TCVN 229 – 1999: Chæ daãn tính toaùn thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù theo TCVN 2737 – 1995. TCVN 356 – 2005: Keát caáu beâtoâng vaø coát theùp – Tieâu chuaån thieát keá. TCVN 198 – 1997: Nhaø cao taàng – Thieát keá caáu taïo beâtoâng coát theùp toaøn khoái. TCVN 205 – 1998: Moùng coïc – Tieâu chuaån thieát keá. TCVN 195 – 1997: Nhaø cao taàng – Thieát keá coïc khoan nhoài. SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 10 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN 1.3. ÑAËC TRÖNG VAÄT LIEÄU: Ñeå coù söï thoáng nhaát trong toaøn boä coâng trình vaø ñôn giaûn trong quaù trình thi coâng ta thoáng nhaát söû duïng duy nhaát moät loaïi vaät lieäu (beâtoâng, coát theùp) cho toaøn boä coâng trình. Cuï theå ta choïn vaät lieäu coù caùc chæ tieâu nhö sau: 1.3.1. Beâtoâng: Choïn beâtoâng B25 coù caùc chæ tieâu: Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn: R b = 14 .5 MPa Cöôøng ñoä chòu keùo tính toaùn: R bt = 1 .05 MPa Moâ ñun ñaøn hoài: H E b = 30.10 3 MPa 1.3.2. Coát theùp: C Coát theùp coù φ > 10 duøng theùp CII,A-II coù: Cöôøng ñoä chòu neùn, keùo tính toaùn: R s = R sc = 280 MPa U TE Cöôøng ñoä tính coát ngang: R sw = 225 MPa Moâ ñun ñaøn hoài: E s = 21.10 4 MPa Coát theùp coù φ ≤ 10 duøng theùp CI,A-I coù: H Cöôøng ñoä chòu neùn, keùo tính toaùn: R s = R sc = 225 MPa Cöôøng ñoä tính coát ngang: R sw = 175 MPa Moâ ñun ñaøn hoài: E s = 21.10 4 MPa SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 11 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN CHÖÔNG 2: TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG 1 – 10 2.1. MAËT BAÈNG HEÄ DAÀM SAØN: Do maët baèng kieán truùc caùc taàng töø taàng 1 ñeán taàng 10 töông töï nhau neân choïn saøn taàng 1 laøm ñaïi dieän ñeå tính toaùn vaø boá trí coát theùp xem nhö ñaây laø saøn taàng ñieån hình. 1 2 3 B 4 5 6 39600 600 7500 8300 D 600 6975 1925 7500 4500 3000 8000 7500 2775 600 8300 5225 5600 3300 S13 S17 5025 S16 S14 S12 S11 S10 S18 H 9600 1900 S16 S15 S10 3275 S9 C S9 S18 S9 S19 C S8 4000 S6 A S5 S5 S5 S6 S20 4000 S4 A S7 S5 U TE 8000 26800 S4 S7 4300 B S21 S1 S2 S2 S3 8000 S1 S2 S1 S3 S2 H A 600 4300 S1 MAËT BAÈNG SAØN TAÀNG 1 - 10 DIEÄN TÍCH CAÙC OÂ BAÛN SAØN OÂ 1 2 3 4 5 6 32.25 34.4 35.6 30 32 7 8 9 10 11 12 Dieän tích (m ) 33.2 29.1475 24.5625 10.3875 31.1625 7.0325 OÂ 13 14 15 16 17 18 Dieän tích (m2) 6,463 5,068 25.968 10.545 42.72 2 Dieän tích (m ) OÂ 2 38.2 SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG 16.91 MSSV: 09B1040050 Trang: 12 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN 2.2. CHIEÀU DAØY SAØN: - Choïn chieàu daøy saøn theo caùc yeâu caàu: Veà maët chòu löïc: ñaûm baûo giaû thieát saøn tuyeät ñoái cöùng trong maët phaúng cuûa noù (ñeå truyeàn taûi troïng ngang, …). Yeâu caàu caáu taïo: trong tính toaùn khoâng xeùt vieäc bò giaûm yeáu do caùc loã khoan treo moùc caùc thieát bò kyõ thuaät (oáng ñieän, nöôùc, thoâng gioù, …). Yeâu caàu coâng naêng: coâng trình ñöôïc söû duïng laøm cao oác vaên phoøng neân caùc heä töôøng ngaên (coù chieàu daøi < 2,5m hoaëc töôøng daøy 100 mm thì khoâng caàn duøng daàm phuï ñôõ ) coù theå thay ñoåi vò trí baát kyø maø khoâng laøm taêng ñaùng keå noäi löïc vaø ñoä voõng saøn. D - Sô boä choïn chieàu daøy baûn saøn: h s = .L1 m m = 30 35 ñoái vôùi baûn daàm H m = 40 45 ñoái vôùi baûn keâ D = 0,8 1,4 phuï thuoäc vaøo taûi troïng C - Do trong maët baèng saøn taàng 1-10, saøn chuû yeáu laøm vieäc theo hai phöông daïng baûn keâ 4 caïnh ( L2 / L1 ≤ 2 ), vì vaäy caùc heä soá ñöôïc choïn nhö sau: m = 45 hs = D 0,8.7500 .L1 = = 133 .33 mm m 45 U TE D = 0,8 L = 7500 mm Ñeå thieân veà oan toaøn Choïn beà daøy saøn hs = 130 mm ñeå thieát keá. 2.3. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN CAÙC OÂ SAØN: H 2.3.1 Tónh taûi taùc duïng leân caùc oâ saøn: SAØN KHU VÖÏC VAÊN PHOØNG Daøy Dung troïng Heä soá Taûi tính δ (m) γ vöôït taûi toaùn (kN/m3) n (kN/m2) - Gaïch Ceramic 0,01 20 1,2 0,24 - Vöõa loùt B7,5 (M100) 0,03 18 1,1 0,59 - Baûn saøn 0,13 25 1,1 4,12 - Vöõa toâ traùt B5 (M75) 0,015 16 1,1 0,26 1,2 0,6 Caùc lôùp caáu taïo - Taûi treo ñöôøng oáng thieát bò KT - 0,5 (kN/m ) Toång coäng: SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG 2 MSSV: 09B1040050 5,82 Trang: 13 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN SAØN KHU VÖÏC VEÄ SINH, BAN COÂNG Daøy Dung troïng Heä soá Taûi tính δ (m) γ vöôït taûi toaùn (kN/m3) n (kN/m2) - Gaïch Ceramic nhaùm 300x300 0,01 20 1,2 0,24 - Vöõa loùt B7,5 (M100) 0,03 18 1,1 0,59 Caùc lôùp caáu taïo - 0,016 (kN/m ) 1,2 0,019 - Vöõa xi maêng taïo ñoä doác 0,02 18 1,1 0,39 - Baûn saøn 0,13 25 1,1 4,12 - Vöõa toâ traùt B5 (M75) 0,015 16 1,1 0,26 - 0,5 (kN/m2) 1,2 0,6 - Taûi treo ñöôøng oáng thieát bò KT C Toång coäng: H - Lôùp choáng thaám 2 6,238 SAØN CAÙC KHU VÖÏC SAÛNH, HAØNH LANG, KHO Dung troïng Heä soá Taûi tính δ (m) γ vöôït taûi toaùn (kN/m3) n (kN/m2) - Gaïch Granite 0,02 20 1,2 0,48 - Vöõa loùt B7,5 (M100) 0,03 18 1,1 0,59 - Baûn saøn 0,13 25 1,1 4,12 0,015 16 1,1 0,26 0,5 (kN/m2) 1,2 0,6 U TE Daøy Caùc lôùp caáu taïo H - Vöõa toâ traùt B5 (M75) - Taûi treo ñöôøng oáng thieát bò KT 6.05 2.3.2 Taûi troïng cuûa töôøng taùc duïng leân 1m chieàu ngang saøn * Taûi troïng cuûa töôøng theo 1m chieàu ngang ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc g ttt = n.g ttc .h trong ñoù n laø heä soá vöôït taûi laáy n=1.1 , h = 3.5m chieàu cao töôøng °gttc=1.80KN/m2 ,ñoái vôùi töôøng 100mm gt = 1.1*1.8*3.5 = 6.93 KN/m °gttc=3.3KN/m2 ,ñoái vôùi töôøng 200mm gt = 1.1*3.3*3.5 = 12.705KN/m * choïn oâ baûn ñieån hình coù dieän tích lôùn nhaát ñeå tính , keát quaû tính ñöôïc aùp duïng cho taát SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 14 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN caû caùc oâ baûn khaùc coù töôøng taùc duïng leân saøn * caét baûn theo phöông caïnh ngaén vôùi beà roäng b= 1m vaø tính nhö daàm ñôn giaûn L2 b=1m U TE C H L1 gt= 6.93kn/m + Sô ñoà truyeàn taûi cuûa saøn leân töôøng H Pttr gt 1000 - Taûi troïng taäp trung cuûa töôøng leân saøn : q tttr = .g tttr .L = 6.93 * 1m = 6.93 KN * Sô ñoà noäi löïc cuûa töôøng truyeàn leân saøn +Trường hợp 1 xeùt khaû naêng töôøng taäp trung taïi SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG L1 cuûa oâ baûn 4 MSSV: 09B1040050 Trang: 15 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN Pttr b L1 Ma H a - Tröôøng hôïp : a = L1 4.3 = = 1.075 m 4 4 b = L1 − a = 4.3 − 1.075 = 3.225 m U TE + ñoái vôùi töôøng 100mm Ma = C * Xaùc ñònh moomen cho töøng tröôøng hôïp taûi troïng 2 Pa 2 b 2 2 * 6.93 * 1.075 2 * 3.225 2 = = 2.095 KNm l3 4 .3 3 trang 11 saùch soå tay thöïc haønh keát Caáu coâng trình ( PGS.PTS Vuõ Maïnh H Huøng) MB = − Pa 2 b 6.93 * 1.075 2 * 3.225 = = −1.396 KNm l2 4.3 2 MA =− Pab 2 6.93 * 1.075 * 3.225 2 = = −4.190 KNm l2 4 .3 2 + ñoái vôùi töôøng 200mm Ma = 2 Pa 2 b 2 2 * 12.705 * 1.075 2 * 3.225 2 = = 3.841KNm l3 4 .3 3 MB = − Pa 2 b 12 .705 * 1.075 2 * 3.225 = = −2.56 KNm l2 4.3 2 MA =− Pab 2 12.705 * 1.075 * 3.225 2 = = −7.682 KNm l2 4.3 2 2.3.3 Hoaït taûi taùc duïng leân caùc oâ saøn: SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 16 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN HOAÏT TAÛI Dieän STT Chöùc naêng tích Ptc (kN/m2) Toaøn Phaàn (m ) phaàn daøi haïn 2 Heä soá Ptt vöôït taûi (kN/m2) Vaên phoøng 38.27 2 1 1,2 2,40 02 Vaên phoøng 32.25 2 1 1,2 2,40 03 Vaên phoøng 34.4 2 1 1,2 2,40 04 Vaên phoøng 35.6 2 1 1,2 2,40 05 Vaên phoøng 30 2 1 1,2 2,40 06 Vaên phoøng 32 3 1 1,2 2,40 07 Vaên phoøng 33.2 08 Saûnh caàu thang 29.1475 09 Saûnh caàu thang 24.5625 1,5 10 Kho 10.3875 11 Kho 31.1625 12 Phoøng kyõ thuaät ñieän 13 3 1 1,2 2,40 3 1 1,2 3,60 0,3 C 1,2 1,80 4,8 4,8 1,2 5,76 4,8 1,2 5,76 7.0325 7,5 7,5 1,2 9,00 Phoøng kyõ thuaät ñieän 6,463 7,5 7,5 1,2 9,00 14 Saûnh caàu thang 5,068 3 1 1,2 3,60 15 Saûnh caàu thang 16.91 3 1 1,2 3,60 16 U TE 4,8 H H 01 Veä sinh 25.968 2 0,7 1,2 2,40 17 Saûnh caàu thang 10.545 2 0,7 1,2 3.60 18 Vaên phoøng 42.72 2 0,7 1,2 2,40 19 Ban coâng 11,883 2 0,7 1,2 2,40 20 Ban coâng 11,883 2 0,7 1,2 2,40 21 Ban coâng 11,883 2 0,7 1,2 2,40 SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 17 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KỸ SƯ KHÓA 2009 GVHD: PGS.TS NGUYEÃN HÖÕU LAÂN BAÛNG TOÅNG HÔÏP TAÛI TROÏNG gtts gttt ptt qtt L1 L2 m m 01 4.300 8.900 2.06 5,823 2,40 8.223 1 PHÖÔNG 02 4.300 7.500 1.744 5,823 2,40 8.223 2 PHÖÔNG 03 4.300 8.000 1.86 5,823 2,40 8.223 2 PHÖÔNG 04 4,000 8.900 2.225 5,823 2,40 8.223 1 PHÖÔNG 05 4,000 7.500 1.875 5,823 2,40 8.223 2 PHÖÔNG 06 4.000 8.000 2,00 5,823 2,40 8.223 2 PHÖÔNG 07 4.000 8,300 2,075 5,823 2,40 8.223 1 PHÖÔNG 08 3.275 8.900 2.717 6,063 3,60 9.663 1 PHÖÔNG 09 3.275 7.500 2.29 6,238 1,80 8.038 1 PHÖÔNG 10 3.000 3.1625 1,054 11 4,500 6,925 1,538 12 1,925 5.025 2,61 13 1,100 5,8750 14 1,325 15 kN/ m 2 kN/m2 kN/m2 C kN/m2 H L2/L1 Loaïi baûn 5,76 11.823 2 PHÖÔNG 6,063 5,76 11.823 2 PHÖÔNG 5,823 9,00 14,725 1 PHÖÔNG 5,34 5,823 9,00 14,823 1 PHÖÔNG 3,8250 2,886 6,063 3,60 9,663 1 PHÖÔNG 1,900 8.900 4.68 6,063 3,60 9.663 1 PHÖÔNG 16 3.4625 7.500 2,116 6,238 2,40 8.638 1 PHÖÔNG 17 3.800 2.275 1,67 6.063 3.60 9.663 2 PHÖÔNG U TE 6,063 H OÂ 18 4.800 8.900 1.854 5.823 2.40 8.223 2 PHÖÔNG 19 4.000 8.600 2.15 6,238 2,40 8,638 1 PHÖÔNG 20 3,400 3,4950 1,028 6,238 2,40 8,638 1 PHÖÔNG 21 2.4. PHAÂN LOAÏI SAØN: 2.4.1 Saøn loaïi baûn keâ boán caïnh: - Khi bản sàn L2 / L1 < 2 thuoäc loaïi baûn keâ, baûn laøm vieäc theo 2 phöông, bao goàm caùc oâ saøn: 02, 03, 05, 06, 10, 11, 17, 18 ( vôùi L2: phöông caïnh daøi, L1: phöông caïnh ngaén). - Tuøy theo ñieàu kieän lieân keát cuûa baûn vôùi caùc töôøng hoaëc daàm BTCT xung quanh maø choïn sô ñoà tính cho phuø hôïp: Lieân keát ñöôïc xem laø töïa ñôn khi: Baûn keâ leân töôøng. SVTH: NGUYEÃN VAÊN HUØNG MSSV: 09B1040050 Trang: 18
- Xem thêm -