Tài liệu Luận văn thạc sĩnghiên cứu giao diện kết nối khả năng dịch vụ gia tăng mạng

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Tham gia: 03/08/2015

Mô tả:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi ---------------------------------------- luËn v¨n th¹c sÜ Nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng cho m¹ng thÕ hÖ sau – next generation network ngµnh: c«ng nghÖ th«ng tin m∙ sè: v−¬ng thÞ cÈm v©n Ng−êi h−íng dÉn: ts. trÞnh v¨n loan Hµ néi 2006 1 Môc lôc Môc lôc........................................................................................................ 1 ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t ................................................................. 4 Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ ..................................................... 9 Më ®Çu ........................................................................................................ 11 Ch−¬ng 1 - Tæng quan vÒ m¹ng NGN.......................................... 13 1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN.............. 13 1.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng c¸ nh©n ............................. 13 1.1.2 Yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp ........................................................ 14 1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng .............. 15 1.1.4 Nhu cÇu chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN ............................ 15 1.1.5 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng NGN .............................. 17 1.2 M¹ng thÕ hÖ sau - NGN ............................................................... 18 1.2.1 §Þnh nghÜa NGN.............................................................................. 18 1.2.2 CÊu tróc m¹ng NGN ........................................................................ 19 1.2.3 C¸c phÇn tö trong m¹ng NGN ......................................................... 21 1.3. C¸c giao diÖn NGN ..................................................................... 39 1.4. KÕt luËn ........................................................................................... 44 Ch−¬ng 2 - Nghiªn cøu tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong NGN theo ITU CS4 ................. 45 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ ITU CS4.................................................... 45 2.1.1 C¸c tiªu chuÈn cho IN CS- 4........................................................... 47 2.1.2. Hç trî IN cho tho¹i trªn IP ............................................................ 47 2.2 M« h×nh chøc n¨ng ph©n t¸n cho IN CS-4 ...................... 49 2.2.1 C¸c thùc thÓ chøc n¨ng liªn quan ®Õn dÞch vô IN .......................... 49 2 2.2.2 C¸c giao diÖn chøc n¨ng .................................................................. 56 2.2.3 C¸c chøc n¨ng ¸nh x¹ vµ giao thøc møc thÊp.................................. 61 2.3 KÕt luËn ............................................................................................ 62 Ch−¬ng 3 - Gi¶i ph¸p Surpass vµ kiÕn tróc më cung cÊp dÞch vô gia t¨ng cña Siemens...................................................... 63 3.1 Giíi thiÖu chung vÒ SURPASS .................................................. 63 3.1.1 SURPASS hiQ9200.......................................................................... 64 3.1.2 SURPASS hiQ4000.......................................................................... 66 3.1.3 SURPASS hiQ30.............................................................................. 67 3.1.4 SURPASS hiQ20.............................................................................. 67 3.1.5 SURPASS hiA7500.......................................................................... 67 3.1.6 SURPASS hiG1000.......................................................................... 68 3.1.7 SURPASS hiR 200 ........................................................................... 69 3.1.8 SURPASS NetManager.................................................................... 69 3.2 KiÕn tróc cung cÊp c¸c giao diÖn cho c¸c øng dông multimedia............................................................................................ 70 3.2.1 Surpass callsetup bloc ................................................................. 72 3.2.2 Surpass Internetbusy bloc ........................................................... 73 3.2.3 SURPASS conference bloc .............................................................. 74 3.2.4 SURPASS surfsyncrone bloc ........................................................... 75 3.2.5 SURPASS callhandling bloc ............................................................ 76 3.3 C¸c øng dông vµ dÞch vô ......................................................... 77 3.3.1 FreecallButton.................................................................................. 78 3.3.2 WebdialPage .................................................................................... 80 3.3.3 Call Waiting Internet ....................................................................... 81 3.3.4 SurFone ............................................................................................ 86 3.3.5 WebConfer....................................................................................... 88 3 3.3.6 DÞch vô tr¶ tr−íc .............................................................................. 91 3.3.7 DÞch vô Toll Free ( 1800 ) ............................................................... 92 3.3.8 DÞch vô Automatic Service Selection ( 1900 )................................. 93 3.3.9 DÞch vô m¹ng riªng ¶o (VPN- Virtual Private Network) ................ 94 3.4 kÕt luËn ............................................................................................ 95 Ch−¬ng 4 - Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam 96 4.1 nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng ngn............................................ 96 4.1.1 Ph©n vïng l−u l−îng. ....................................................................... 96 4.1.2 Tæ chøc líp øng dông vµ dÞch vô..................................................... 96 4.1.3 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn..................................................................... 97 4.1.4 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i..................................................................... 98 4.1.5 Tæ chøc líp truy nhËp. ..................................................................... 99 4.1.6 KÕt nèi víi m¹ng PSTN ................................................................. 100 4.1.7 KÕt nèi víi m¹ng Internet .............................................................. 101 4.1.8 KÕt nèi víi m¹ng FR, X.25 hiÖn t¹i............................................... 101 4.1.9 KÕt nèi víi m¹ng di ®éng GSM ..................................................... 101 4.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ................................................................ 102 4.2.1 Yªu cÇu cña lé tr×nh chuyÓn ®æi .................................................... 102 4.2.2 Lé tr×nh chuyÓn ®æi ®Õn 2010........................................................ 103 4.3 kÕt luËn .......................................................................................... 104 Ch−¬ng 5 - KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ............................................ 105 Tµi liÖu tham kh¶o .......................................................................... 107 4 ThuËt ng÷ vµ tõ viÕt t¾t AC Authentication Centre ACE Application Creation Environment ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line API Application Programming Interface ASR Automatic Speech Recognition ATM Asynchronous Transfer Mode BGP Border Gateway Protocol BICC Bearer independent call control protocol BRI Basic Rate Interface CAMEL Customised Application for Mobile network Enhanced Logic CAPEX CApital EXPenditure CCAF Call Control Agent Function CCBS Custumer Care & Billing Service CCF Call Control Function CDMA Code Division Multiple Access CGI Common Gateway Interface CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol CLIP Calling Line Identification Presentation CODEC Compression/Decompression - Codification/Decodification CORBA Common Object Request Broker Architecture CPL Call Processing Language CPML Call Policy Markup Language CUSF Call-Unrelated Service Function D/A GF Dial Access Gateway Function DCOM Distributed Common Object Model DTMF Dual Tone Multiple Frequency ECTF Enterprise Computer Telephony Forum 5 EJB Enterprise JavaBeans ETSI European Telecommunications Standards Institute FE Functional Entity FTP File Transfer Protocol GK GateKeeper GSM Global System for Mobile communications GUI Graphical User Interface HTTP HyperText Transport Protocol ICW Internet Call Waiting ICC Inter-Connect Controller IETF Internet Engineering Task Force IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000 IN Intelligent Network INAP Intelligent Network Application Part IPSec Internet Protocol Security IPTN IP Transport Network ISDN Integrated Services Digital Network ISG Intergrated Signaling Gateway ISUP ISDN User Part ITU International Telecommunications Union JAIN Java and IN JCC Java Community Process JTAPI Java Telephony API LDAP Lightweight Directory Access Protocol LSR Label Switch Routing MAC Media Access Control MAP Mobile Application Part MCP Media Control Processor 6 MEGACO MEdia GAteway COntrol protocol MGC Media Gateway Controller MGCP Media Gateway Control Protocol MP3 MPEG-1 Audio Layer 3 MPEG Moving Picture Expert Groupe MPLS MultiProtocol Label Switching NGN Next Generation Network NSP Network Service Processor OAM&P Operation,Administration, Maintenance and Provisining OCCRUI Out-Channel Call-Related User Interaction OPEX OPerational EXPenditure ORB Object Request Broker (CORBA) OSP Open Service Platform OSPF Open Shortest Path First PAM (Parlay) Precence & Availability Management PAP Password Authentication Protocol PCM Pulse Code Modulation PHS Personal Handyphone System PIN Personal Identification Number PINT PSTN Internet Interworking PM Packet Manager PoP Point of Presence POTS Plain Old Telephony System PRI Primary Rate Interface PSDN Public Switched Data Network PSTN Public Switched Telephone Network QoS Quality of Service RADIUS Remote Authentication Dial In User Service 7 RANAP Radio Access Network Application Part RFC Request For Comments RTP Real Time Protocol SA-GF Service Application Gateway Function SCEF Service Creation Environment Function SCF Service Control Function SC-GF Service Control Gateway Function SCN Switched Circuit Network SCP Service Control Point SCUAF Service Control User Agent Function SDF Service Data Function SDP Session Description Protocols SG Signaling Gateway SIP Session Initiation Protocol SLEE Service Logic Execution Environment SMAF Service Management Access Function SMDS Switched Multimegabit Data Service SMF Service Management Function SMTP Simple Mail Transfer Protocol SNMP Simple Network Management Protocol SRF Specialized Resource Function SS7 Signalling System number 7 SSF Service Switching Function SSL Secure Sockets Layer TAPI Telephony Application Protocol Interface TCAP Transaction Capabilities Application Part TCP Transmission Control Protocol TDM Time Division Multiplex 8 TINA Telecommunication Information Network Architecture TIPHON Telecommunications and IP Harmonization Over Networks TMN Telecommunications Management Network TRIP Token Ring Interface Processor TTS Text To Speech UA User Agent UDP User Datagram Protocol VoIP Voice over IP VPN Virtual Private Network XLML eXtended Linderdaum Markup Language XML eXtensible Markup Language 9 Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ B¶ng 1.1 C¸c giao diÖn trong m¹ng PSTN/ISDN............................................ 40 B¶ng 1.2 C¸c giao diÖn gi÷a m¹ng IP víi m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh(SCN) .... 41 B¶ng 2.1 C¸c giao diÖn.................................................................................... 57 H×nh 1.1 M¹ng hîp nhÊt.................................................................................. 19 H×nh 1.2 M« h×nh ph©n líp NGN.................................................................... 19 H×nh 1.3 C¸c phÇn tö m¹ng NGN c¬ b¶n....................................................... 21 H×nh 1.4 CÊu h×nh tham chiÕu TIPHON cña ETSI ......................................... 41 H×nh 2.1 VÝ dô API xö lý cuéc gäi.................................................................. 46 H×nh 3.1 KiÕn tróc m¹ng NGN cña Siemens .................................................. 63 H×nh 3.2 KiÕn tróc cña s¶n phÈm SURPASS hiQ9200 ................................... 65 H×nh 3.3 CÊu tróc m¹ng cña gi¶i ph¸p SURPASS MMA ............................... 66 H×nh 3.4 Chøc n¨ng cña hiG1000 ................................................................... 68 H×nh 3.5 Tæng quan vÒ SURPASS NetManager ............................................. 69 H×nh 3.6 KiÕn tróc cung cÊp dÞch vô cña SURPASS....................................... 70 H×nh 3.7 C¸c giao diÖn cña hiQ 4000 ............................................................. 71 H×nh 3.8 Chøc n¨ng cña SURPASS callsetup bloc ......................................... 73 H×nh 3.9 Chøc n¨ng cña SURPASS internetbusy bloc.................................... 74 H×nh 3.10 Chøc n¨ng cña SURPASS conference bloc .................................... 74 H×nh 3.11 Chøc n¨ng cña SURPASS surfsyncrone bloc ................................. 75 H×nh 3.12 CÊu h×nh chung cña m¹ng .............................................................. 77 H×nh 3.13 VÝ dô FreecallButton ®Æt trªn Website cña Siemens...................... 79 H×nh 3.14 S¬ ®å m¹ng cho FreecallButton...................................................... 79 H×nh 3.15 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dôngWebdialPage ... 80 H×nh 3.16 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebdialPage........................................ 81 H×nh 3.17 S¬ ®å m¹ng cho øng dông Call Waiting Internet ........................... 82 H×nh 3.18 Cuéc gäi Call Waiting Internet ..................................................... 83 10 H×nh 3.19 Cöa sæ th«ng b¸o cã cuéc gäi vµo cho øng dông CWI .................. 84 H×nh 3.20 ChÊp nhËn cuéc gäi qua PSTN phone ............................................ 85 H×nh 3.21 ChÊp nhËn cuéc gäi qua VoIP........................................................ 85 H×nh 3.22 Giao diÖn ®å ho¹ ng−êi dïng(GUI) cña øng dông SurFone .......... 86 H×nh 3.23 S¬ ®å m¹ng cho øng dông SurFone................................................ 87 H×nh 3.24 GUI WebConfer ............................................................................. 88 H×nh 3.25 S¬ ®å m¹ng cho øng dông WebConfer .......................................... 90 H×nh 3.26 DÞch vô Prepaid Card – 1719 ........................................................ 91 H×nh 3.27 L−u ®å thiÕt lËp cuéc gäi trong dÞch vô Prepaid Card................... 92 H×nh 3.28 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1800 ............................................. 93 H×nh 3.29 S¬ ®å kÕt nèi cuéc gäi dÞch vô 1900 .............................................. 94 H×nh 4.1 Tæ chøc líp ®iÒu khiÓn. .................................................................. 97 H×nh 4.2 Tæ chøc líp chuyÓn t¶i .................................................................... 98 H×nh 4.3 Tæ chøc líp truy nhËp.................................................................... 100 11 Më ®Çu Nh÷ng n¨m võa qua ®· ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn nhanh chãng theo xu h−íng héi tô cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng. H¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng ®· cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n vÒ ph−¬ng thøc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. Nhu cÇu sö dông dÞch vô t¨ng lªn kh«ng ngõng, c¸c kh¸ch hµng kh«ng chØ yªu cÇu ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô truyÒn thèng mµ cßn ®ßi hái c¸c dÞch vô cã tÝnh tÝch hîp, ®a d¹ng, tiÖn lîi vµ chÊt l−îng cao. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ®ßi hái c¸c dÞch vô cÇn ®−îc triÓn khai mét c¸ch nhanh chãng, hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm ®Çu t− vµ Ýt rñi ro. Trong thêi gian gÇn ®©y, ng−êi ta nãi nhiÒu ®Õn kh¸i niÖm m¹ng NGN, m¹ng thÕ hÖ sau, m¹ng ®¶m b¶o c¬ së h¹ tÇng duy nhÊt cho viÔn th«ng vµ th«ng tin, nh»m ®¶m b¶o sù héi tô gi÷a viÔn th«ng vµ tin häc, cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®a dÞch vô, ®a ph−¬ng tiÖn, …. HiÖn nay, c¸c tæ chøc nghiªn cøu vÒ NGN nh− ETSI, TINA, MSF, ISC,… ®ang tËp trung nghiªn cøu vµo c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn NGN. X¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu tÊt yÕu ph¶i chuyÓn ®æi sang kiÕn tróc m¹ng NGN, ngµy 16/11/2001, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®· ra quyÕt ®Þnh sè 393Q§/VT/H§QT phª duyÖt ®Þnh h−íng tæ chøc m¹ng ViÔn th«ng ®Õn n¨m 2010 trong ®ã nhÊn m¹nh viÖc chuyÓn ®æi m¹ng theo kiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ sau NGN. §Õn nay, gi¶i ph¸p NGN SURPASS cña Siemens ®· ®−îc lùa chän ®Ó triÓn khai cho Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, mét sè dÞch vô ®· ®−îc cung cÊp nh−: Web dial page, click to call, Webconfer,…tuy nhiªn chóng ta còng cÇn ph¶i chñ ®éng trong viÖc ph¸t triÓn vµ ®−a ra c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng cho kh¸ch hµng, luËn v¨n nµy tËp trung nghiªn cøu c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp kh¶ n¨ng ph¸t triÓn dÞch vô gia t¨ng cho m¹ng NGN cña Tæng c«ng ty ®ång thêi nghiªn cøu mét sè øng dông vµ dÞch vô thö nghiÖm. 12 B¸o c¸o luËn v¨n bao gåm c¸c néi dung chÝnh nh− sau: ° Ch−¬ng 1 : Tæng quan vÒ m¹ng NGN. ° Ch−¬ng 2 : Tiªu chuÈn c¸c giao diÖn kÕt nèi cung cÊp dÞch vô trong m¹ng NGN theo IN CS4 cña ITU-T. ° Ch−¬ng 3 : SURPASS vµ kiÕn tróc më cung cÊp dÞch vô gia t¨ng cña Siemens. ° Ch−¬ng 4 : Thùc tÕ triÓn khai m¹ng NGN t¹i ViÖt nam. ° Ch−¬ng 5 : KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ. 13 Ch−¬ng 1 Tæng quan vÒ m¹ng NGN 1.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi sang m¹ng NGN §Ó cã thÓ thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN, tr−íc tiªn chóng ta h·y ph©n tÝch c¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng, ë ®©y ta xem xÐt hai lo¹i h×nh kh¸ch hµng kh¸c nhau: ®ã lµ kh¸ch hµng c¸ nh©n vµ kh¸ch hµng doanh nghiÖp. Qua ®ã ta còng nªu ra c¸c yªu cÇu mµ c¸c nhµ khai th¸c dÞch vô viÔn th«ng cÇn ®¸p øng ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®ã còng chÝnh lµ c¸c lý do dÉn ®Õn lé tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN. 1.1.1 C¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng c¸ nh©n Trong nh÷ng n¨m qua víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng, ng−êi d©n ®· tõng b−íc ®−îc lµm quen víi c¸c dÞch vô míi, hiÖn ®¹i. Nhu cÇu vµ yªu cÇu vÒ dÞch vô cña ng−êi d©n ngµy cµng cao vµ lu«n t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc míi cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô, c¸c nhµ ®Çu t−, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, c¸c nhu cÇu nµy cã thÓ tãm t¾t nh− sau: ° Kh«ng nh÷ng ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ b¶n nh−: tho¹i, truyÒn sè liÖu, göi nhËn fax, mµ cßn yªu cÇu ®−îc cung cÊp c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng mang tÝnh chÊt tÝch hîp, ®a d¹ng , tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i. ° C¸c dÞch vô ph¶i ®−îc cung cÊp qua nhiÒu kªnh ph©n phèi hay nhiÒu chñng lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c nhau: truyÒn h×nh, ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, ®iÖn tho¹i di ®éng, m¸y tÝnh, thiÕt bÞ c¸ nh©n, c¸c ®iÓm truy cËp dÞch 14 vô… ° C¸c dÞch vô ph¶i cã thÓ sö dông vµ truy cËp ®−îc t¹i bÊt kú ®©u, kh«ng phô thuéc vµo kh«ng gian, ë nhµ, trªn ®−êng phè, trong c¸c c¬ quan, c«ng së, khu th−¬ng m¹i, khu vui ch¬i, gi¶i trÝ thËm chÝ c¶ ë c¸c khu vùc n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa,… ° C¸c dÞch vô ph¶i ®−îc cung cÊp kh«ng phô thuéc vµo thêi gian, ph¶i cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng 24 giê trong ngµy vµ 7 ngµy trong tuÇn, ng−êi d©n cã thÓ truy cËp dÞch vô bÊt kú thêi ®iÓm nµo tiÖn lîi cho hä. 1.1.2 Yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp Trong m«i tr−êng kinh doanh n¨ng ®éng vµ ®Çy c¹nh tranh nh− hiÖn nay, bªn c¹nh c¸c yªu cÇu vÒ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ n−íc, c¸c doanh nghiÖp rÊt cÇn c¸c gi¶i ph¸p vµ dÞch vô truyÒn th«ng chuyªn nghiÖp, hiÖn ®¹i ®Ó gióp hä thu hót vµ ch¨m sãc ®−îc kh¸ch hµng: ° Kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c kªnh truyÒn th«ng ®Ó tù ®éng ph©n phèi th«ng tin vÒ s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp ®Õn víi kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng tiÖn lîi, ®Æc biÖt lµ c¸c kªnh ph©n phèi cung cÊp kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin nhiÒu chiÒu, cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ nhËn ®−îc c¸c ph¶n håi tõ kh¸ch hµng kh«ng h¹n chÕ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. ° Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p vµ giao diÖn më cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ dÔ dµng triÓn khai, tÝch hîp víi hÖ thèng cña c¸c nhµ cung cÊp h¹ tÇng truyÒn th«ng, tµi chÝnh ng©n hµng vµ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. ° TiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng, ®éi ngò, c¬ së h¹ tÇng, Ýt rñi ro, lîi nhuËn cao vµ nhanh chãng thu håi l¹i vèn. ° H×nh thøc thu tiÒn kh¸ch hµng tiÖn lîi, tr¸nh ®−îc c¸c rñi ro trong qu¸ tr×nh thanh to¸n nh− nî ®äng kÐo dµi... 15 1.1.3 C¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng ° Thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hµng (c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp) qua ®ã khai th¸c ®−îc tèi ®a c¬ së h¹ tÇng truyÒn th«ng, tµi chÝnh, mang l¹i doanh thu lín. ° §¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ chÊt l−îng dÞch vô vµ lo¹i h×nh dÞch vô cña kh¸ch hµng. ° Ph¶i cã kh¶ n¨ng qu¶n lý gi¸m s¸t ®−îc hÖ thèng vµ dÞch vô, c©n ®èi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ chi phÝ ®Çu t− cho h¹ tÇng m¹ng (CAPEX) vµ chi phÝ qu¶n lý khai th¸c m¹ng (OPEX). ° CËp nhËt c¸c c«ng nghÖ vµ kü thuËt míi, ®¸nh gi¸ ®−îc tiÒm n¨ng vµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c dÞch vô míi cho kh¸ch hµng, lé tr×nh quy ho¹ch vµ chuyÓn ®æi m¹ng. 1.1.4 Nhu cÇu chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN PhÇn trªn chóng ta ®· xem xÐt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c yªu cÇu ®èi víi nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng, sau ®©y ta sÏ xem xÐt hiÖn tr¹ng m¹ng hiÖn t¹i ®· ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu trªn hay ch−a vµ kiÕn tróc m¹ng thÕ hÖ sau NGN cã ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu ®ã kh«ng, vµ ®ã chÝnh lµ lý do ®Ó chuyÓn ®æi kiÕn tróc m¹ng. HiÖn t¹i, chóng ta ®ang cã rÊt nhiÒu m¹ng kh¸c nhau víi c¸c dÞch vô ®−îc khai th¸c riªng lÎ: ° M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng (PSTN). ° M¹ng truyÒn sè liÖu. ° M¹ng Internet. ° M¹ng di ®éng theo c«ng nghÖ GSM, CDMA. ° M¹ng di ®éng néi thÞ theo c«ng nghÖ PHS. ° M¹ng th«ng tin vÖ tinh. 16 ° M¹ng truyÒn h×nh c¸p. ° … §Ó sö dông ®−îc c¸c dÞch vô, kh¸ch hµng cÇn cã c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c nhau, do mçi m¹ng chØ ®−îc khai th¸c trong mét sè vïng vµ khu vùc nhÊt ®Þnh, dÉn ®Õn viÖc h¹n chÕ trong viÖc truy cËp dÞch vô cña kh¸ch hµng. Thùc tÕ chóng ta còng ®· cã mét sè hÖ thèng cung cÊp c¸c dÞch vô tÝch hîp vÝ dô nh− nh¾n tin gi÷a m¹ng internet vµ di déng, tuy nhiªn c¸c hÖ thèng nµy ch−a ®−îc thiÕt kÕ trªn c¬ së quy ho¹ch m¹ng mét c¸ch tæng thÓ. C¸c m¹ng trªn ®Òu cã cung cÊp c¸c giao diÖn ®Ó qu¶n lý vµ khai th¸c dÞch vô tuy nhiªn c¸c giao diÖn nµy ®Òu rÊt phøc t¹p ®ßi hái kiÕn thøc chuyªn s©u ®Ó ph¸t triÓn, nh− vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th× viÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng cung cÊp dÞch vô gia t¨ng kÕt nèi víi c¸c m¹ng lµ rÊt h¹n chÕ nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng thÓ. §èi víi c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng, ta cã thÓ thÊy nh÷ng n¨m võa qua ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn bïng næ cña c¸c dÞch vô internet, truyÒn sè liÖu vµ dÞch vô di ®éng. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c c«ng nghÖ dùa trªn c¬ së gãi tin, tû lÖ lîi nhuËn so víi gi¸ trÞ ®Çu t− còng nh− c¸c c¬ héi vÒ mÆt th−¬ng m¹i cña c¸c c«ng nghÖ nµy ®· dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ tû lÖ doanh thu so víi c¸c dÞch vô truyÒn thèng vµ c¸c h¹n chÕ cña kiÕn tróc m¹ng truyÒn thèng còng ®· béc lé rÊt râ rµng. M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng PSTN ®−îc thiÕt kÕ ®Ó truyÒn t¶i d÷ liÖu tho¹i vµ hiÖn t¹i nã còng ®−îc dïng ®Ó truyÒn t¶i d÷ liÖu víi tèc ®é thÊp ®· kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn hiÖn nay. M¹ng truyÒn sè liÖu ®−îc thiÕt kÕ ban ®Çu ®Ó phôc vô viÖc truyÒn sè liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh, v× vËy nã cã c¸c nh−îc ®iÓm vÒ thêi gian trÔ, trong khi c¸c lo¹i h×nh dÞch vô hiÖn nay ®Òu yªu cÇu viÖc xö lý thêi gian thùc. §èi víi c¸c dÞch vô cung cÊp qua m¹ng internet, tÊt c¶ c¸c ng−êi dïng ®Òu ®−îc xö lý theo mét c¸ch gièng nhau mµ ch−a cã sù quan t©m ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ tÇm quan träng cña c¸c øng dông. Bªn c¹nh ®ã lµ tÝnh phøc t¹p ngµy cµng t¨ng trong viÖc 17 qu¶n lý m¹ng l−íi vµ dÞch vô. ViÖc t¨ng tr−ëng m¹nh mÏ vÒ l−u l−îng d÷ liÖu trªn m¹ng ®· dÉn ®Õn c¸c yªu cÇu míi cho c¸c nhµ khai th¸c viÔn th«ng. Thªm vµo ®ã lµ nh÷ng ®ét ph¸ cña c«ng nghÖ ®ßi hái kh¶ n¨ng t−¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c m¹ng, kh¶ n¨ng qu¶n trÞ c¸c dÞch vô mét c¸ch tiªn tiÕn, hiÖu qu¶. ChÝnh c¸c thay ®æi vÒ viÖc sö dông m¹ng ®ßi hái kiÕn tróc m¹ng còng cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó ®¸p øng: m¹ng viÔn th«ng ®ang chuyÓn ®æi tõ c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch ®−îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i sang c¸c m¹ng sö dông c¸c c«ng nghÖ sè hãa ®a dÞch vô. Sù chuyÓn ®æi nµy ®−îc gäi lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN. Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi kiÕn tróc m¹ng sÏ lµm n¶y sinh mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò cÇn quan t©m: ° Chi phÝ: chi phÝ chuyÓn ®æi cÇn ph¶i hîp lý, chóng ta lu«n cÇn l−u ý doanh thu cña c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i thuÇn tóy ®ang sôt gi¶m. ° ChÊt l−îng dÞch vô: kh¸ch hµng lu«n yªu cÇu chÊt l−îng tho¹i cao, tuy nhiªn ®©y còng lµ mét yÕu ®iÓm cña c¸c m¹ng dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi. ° KÕ ho¹ch ph¸t triÓn: viÖc dù b¸o nhu cÇu vµ lªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng sÏ khã vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu. ° N¾m v÷ng c«ng nghÖ: cÇn ph¶i lùa chän gi÷a c«ng nghÖ IP (Internet Protocol) vµ ATM (Asynchronous Transfer Mode). 1.1.5 C¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tæ chøc m¹ng NGN Nh− vËy, sù chuyÓn ®æi sang m¹ng thÕ hÖ sau NGN lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu, chóng ta h·y xem xÐt c¸c yªu cÇu vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n mµ m¹ng NGN cÇn ph¶i ®¸p øng: ° Nã ph¶i cã kh¶ n¨ng truyÒn t¶i tÝn hiÖu tho¹i, h×nh ¶nh ®éng, d÷ liÖu trªn nÒn mét kiÕn tróc chung. 18 ° Sö dông kiÕn tróc chuyÓn m¹ch vµ truyÒn t¶i dùa trªn c¸c gãi tin. ° TruyÒn t¶i c¸c dÞch vô tho¹i víi chÊt l−îng vµ ®Æc tÝnh cã thÓ so s¸nh ®−îc víi m¹ng PSTN. ° Cã kiÕn tróc ®iÒu khiÓn linh ho¹t hç trî ®ång thêi viÖc trao ®æi tÝn hiÖu tho¹i vµ c¸c dÞch vô d÷ liÖu ®i kÌm. ° Cung cÊp chÊt l−îng dÞch vô theo yªu cÇu kh¸ch hµng. ° Ph¶i cã kh¶ n¨ng t−¬ng t¸c lÉn nhau gi÷a c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ kh¸c nhau: ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ kiÕn tróc chøc n¨ng vµ kiÕn tróc tæ chøc gi÷a c¸c nhµ cung cÊp thiÕt bÞ, ph¶i cã ®−îc tËp hîp c¸c thñ tôc vµ giao diÖn ®−îc chuÈn hãa. ° Ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông ®−îc c¸c kiÓu m¹ng truy nhËp kh¸c nhau: m¹ng c¸p cè ®Þnh, c¸p quang, m¹ng kh«ng d©y, m¹ng di ®éng,… ° Ph¶i cã kiÕn tróc dÞch vô më: cã c¸c giao diÖn chuÈn cung cÊp cho c¸c nhµ ph¸t triÓn dÞch vô thø ba, cho phÐp t−¬ng t¸c gi÷a c¸c dÞch vô internet vµ c¸c dÞch vô ®a ph−¬ng tiÖn kh¸c. ° Ph¶i cã kiÕn tróc ph©n líp víi c¸c giao diÖn ®−îc ®Þnh nghÜa râ rµng. 1.2 M¹ng thÕ hÖ sau - NGN 1.2.1 §Þnh nghÜa NGN M¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ sau lµ mét m¹ng cã h¹ tÇng th«ng tin duy nhÊt dùa trªn c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch gãi, triÓn khai c¸c dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng vµ nhanh chãng, ®¸p øng sù héi tô gi÷a tho¹i vµ sè liÖu, gi÷a cè ®Þnh vµ di ®éng. Nh− vËy, NGN lµ m¹ng hîp nhÊt cña c¸c lo¹i m¹ng hiÖn cã (h×nh 1.1). §Ó cã thÓ hîp nhÊt ®−îc th× cÇn ph¶i cã mét sù thay ®æi lín vÒ mÆt c«ng nghÖ, c¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng ë líp truyÒn t¶i (ATM, IP, MPLS,...) còng nh− c«ng nghÖ ë líp ®iÒu khiÓn m¹ng (MGCP, MEGACO, SIP, BICC,...). 19 Tæng®µi Tæng®µi Tæng®µi Tæng®µi Tæng®µi C¸c c«ng nghÖ nÒn t¶ng IP, ATM, MPLS M¹ng tho¹i truyÒn thèng MGCP, BICC, SIP MEGACO NGN M¹ng ®a dÞch vô Qu¶n lý tËp trung Truy nhËp ®a dÞch vô M¹ng x−¬ng sèng QoS H×nh 1.1 M¹ng hîp nhÊt 1.2.2 CÊu tróc m¹ng NGN 1.2.2.1 M« h×nh cÊu tróc ph©n líp NGN H×nh 1.2 M« h×nh ph©n líp NGN M¹ng NGN chia lµm 4 líp nh− sau: M¹ng chuyÓn m¹ch gãi
- Xem thêm -