Tài liệu Luận văn thạc sĩ toán kết thức - biệt thức và ứng dụng

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

®¹i häc th¸i nguyªn Tr-êng ®¹i häc KHOA HäC HOÀNG THỊ HOÀN KẾT THỨC - BIỆT THỨC VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC th¸i nguyªn - n¨m 2014 ®¹i häc th¸i nguyªn Tr-êng ®¹i häc KHOA HäC HOÀNG THỊ HOÀN KẾT THỨC - BIỆT THỨC VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60 46 01 13 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐÀM VĂN NHỈ Thái Nguyên, 2014 g iA m n g h eo tr o n g boi can h BIEN DOI KHI HAU 0 VIET NAM Vu T h | H oai T hu*, Le Q uoc H 91** Ngay nhan: 25/5/2014 Ngay nhan ban sura: 26/6/2014 Ngay duy?t dang: 29/6/2014 Tom tat: Viet Nam da dat dirge nhung thanh tuu an tugng trong cong cuoc giam ngheo trong hai thap ky qua. Tuy nhien, cac nghien ciru gan day ve giam ngheo deu eho rang eong cuoc giam ngheo a Viet Nam van chira hoan thanh. Ben canh do, Viet Nam hien dang phcii doi mat v&i nhung thach thuc m&i ve giam ngheo lien quan den tac dong cua khung hoang kinh te, su khong phii hap cua mo hinh tang tru&ng hien tai doi v&i linh vuc giam ngheo lam gia tang bat binh dang ve thu nhap va co hoi, lam phat, gia hoa dan so, di dan nong thon-do thi, va dac biet la s u bien doi bat thu&ng cua khi hau. Bien doi khi hau dirge du doan se keo liii nhim g thanh qua ve phat trien va giam ngheo & Viet Nam do tac dong den sinh ke, viec lam va thu nhap cua nhung ngu&i ngheo de bi ton thuang tru&c tac dong cua bien doi khi hau. Chinh vi vay, chinh sach giam ngheo trong boi canh bien doi khi hau can dugc hoach dinh theo hu&ng (i) ini tien cac nhom bi ton thucmg nhat, bao gom nguai ngheo 0 nong thon, dan toe thieu so va phu nu, (ii) tang cuomg he thong an sinh xa hoi (bao hiem xa hoi, trg giitp xa hoi va cac chuomg trinh ho trg) va (Hi) long ghep cac chinh sach giam ngheo v&i cac chinh sach thich irng v&i bien doi khi hau. Tir khoa: bien doi khi hau, ngheo doi, giam ngheo. 1. Gioi thieu Giam ngheo va dam bao an sinh xa hoi luon la nhung muc tieu quan trong cua phat trien kinh te-xa hoi cua cac quoc gia. The gioi hien nay co 7 ty nguoi va uac tinh vao nam 2050 se co 9 ty ngircri sinh song tren trai dat. Mot phan tu dan so o cac nuoc dang phat trien van dang song voi mire thu nhap dirdi 1,25 USD mot ngay. Mot ty nguoi thieu nuac sach; 1,6 ty nguoi chua co dien va khoang 3 ty nguoi chua dugc huong dieu kien ve sinh phu hop. Mot phan tu tre cm a cac nuoc dang phat trien b] suy dinh duong (Ngan hang The gicri, 2010). Nhung con so tren cho thay xoa doi giam ngheo va phat trien ben vimg van se la nhung iru tien trong tarn tren toan cau va giai quyet nhung nhu cau nay van dang la uu tien hang dau cua cac quoc gia. dac biet la cac nuac dang phat trien. O Viet Nam, giam ngheo khong chi la mot trong nhimg van de chinh sach quan trong ma con la mot van de xa hoi noi bat thu hilt sir quan tarn nghien So 205 thang 7/20I4 ciru cua cac to chuc trong va ngoai nuoc. Cac nghien ciru ve giam ngheo o Viet Nam dugc thuc hien kha scrm, khoang tir dau thap ky 1990 va dugc gan voi viec thuc hien chinh sach giam ngheo quoc gia. Theo thoi gian, cac huong nghien ciru ve giam ngheo o Viet Nam cung co sir thay doi. Cac nghien ciru ve giam ngheo o Viet Nam truoc day chu yeu de cap den khia canh kinh te cua ngheo (ngheo thu nhap) do cac chinh sach giam ngheo o Viet Nam thoi ky nay thucmg gan voi yeu to kinh te. Gan day. dac biet tir nam 2010. khi cac muc tieu giam ngheo o Viet Nam chu trong den giam ngheo ben virng thi cac nghien ciru ve giam ngheo o Viet Nam bat dau tiep can theo huong gan ket yeu to kinh te vcn yeu to xa hoi (ngheo da chieu). Neu nhu cac nghien ciru ve ngheo ban dau thuong dugc chu trong o \Ting sau. \ iing xa. viing dan toe thieu so (la nhimg khu \ uc ma cac chinh sach giam ngheo cua Chinh phu dang bao phu) thi gan day. cac nghien ciru ve ngheo o do thi bat dau xuat hien (do tac dong cua su phat kinhteihaii bidn doi khi hau, cac hoat dong sinh ke dugc thuc hien se bj anh huong. Hoat dong sinh ke bi anh huong truoc tac dong cua bien doi khi hau se anh huong den cac ket qua sinh ke dat dugc. dac biet la viec lam va thu nhap. Vi du, nuoc bien dang gay ngap lut dien tich dat trong trot se lam cho ho gia dinh khong the trong trot tren dien tich dat bi ngap lut, tir do lam anh huong den thu nhap tir trong trot ciia ho gia dinh. Do do, bien doi khi hau co the lam gia tang tinh trang ngheo doi cua ho gia dinh. trien kinh te-xa hpi nhu lam phat, khung hoang kinh te, di d a n ,... anh huong den dcri song cua nguai dan do thi). Cac nghien cum ve giam ngheo a Viet Nam, du ducrc thuc hi?n boi cac to chuc trong hay ngoai nuoc, deu cho rang Viet Nam da dat dugc nhung thanh tuu an tugng trong cong cuoc giam ngheo trong hai thap ky qua. Tuy nhien, cong cuoc giam ngheo a Viet Nam van chua hoan thanh va Viet Nam hien dang phai doi mat voi nhung thach thuc m ai ve giam ngheo, trong do co thach thuc tu su bien doi khi hau toan cau. Viet Nam da dugc xac djnh la mot trong 30 quoc gia co nguy co cuc doan do bien doi khi hau, dong thoi, nhung thanh qua quan trong ve giam ngheo hien nay ducmg nhu dang tien den gioi han. Do do, nghien ciru ve giam ngheo trong nhung nam tai da dat ra yeu cau cap thiet ve su can thiet phai thay doi cach thuc giam ngheo ma Viet Nam dang thuc hien de ung pho hieu qua hon truac thach thuc bien doi khi hau doi voi cong cuoc giam ngheo. Bien doi khi hau tac dong manh nhat den nguoi ngheo vi nhung ly do sau: Thu nhat, sinh ke chinh cua ngucri ngheo (nhu nong nghiep, lam nghiep, nuoi trong, va danh bat thuy san) thucmg gan voi cac nguon lire tu nhien nhay cam voi khi hau nen nguoi ngheo se la doi tugng bj anh huong nang ne nhat khi cac nguon luc nay bj ton thuang truac tac dong cua bien doi khi hau. Trong boi canh bien doi khi hau, nong nghiep la nganh de bj ton thuang nhat do phu thuoc true tiep vao cac nguon tai nguyen thien nhien nhay cam voi khi hau. Tinh trang ngap lut do nuac bien dang va xam nhap man a khu vuc ven bien se lam mat hoac thu hep dien tich dat canh tac; nhiet do tang, han han (va thieu nuoc tucri) se anh huong den sir phan bo cua cay trong va lam giam nang suat; tir do anh huong den san lugng luang thuc va van de an ninh luang thuc quoc gia. Nguoi ngheo co sinh ke chinh la nong nghiep, do do se bj ton thuang nhieu nhat truac tac dong ciia bien doi khi hau. Moi lien he giua ngheo doi va bien doi khi hau da dugc ghi nhan tren toan cau nhung cac nghien cuu ve giam ngheo trong boi canh bien doi khi hau a Viet Nam con chua nhieu. Bai viet nay tong hgp va phan tich mot so tac dong cua bien doi khi hau den ngheo doi a Viet Nam dua tren mot so nghien cuu ban dau ve chu de nay. M ot so ggi y chinh sach ve giam ngheo trong boi canh bien doi khi hau a Viet Nam dugc dua ra dua tren cac ket qua phan tich va danh gia ban dau ve ngheo doi gan voi bien doi khi hau. Bai v ilt gom bon noi dung chinh: Co so ly thuySt ve tac dong cua bien doi khi hau den ngheo doi; t6ng quan ve ngheo doi va giam ngheo a Viet Nam; phan tich tac dong cua bien doi khi hau den ngheo doi a Viet Nam; va de xuat mot so ggi y chinh sach ve giam ngheo trong boi canh bien doi khi hau a Viet Nam. Thu hai, ngucri ngheo thucmg song tap trung o cac viing co dieu kien kho khan ve thoi tiet, dia hinh va han che ve nguon luc san xuat nen hg de bi ton thuang han, do do ho thucmg kho co dieu kien de thoat ngheo va nhom can ngheo rat de rai vao ngheo doi. Phan lan nguai ngheo song a khu vuc nong thon, dac biet a viing ven bien va viing nui cao, la nhung khu varc de bi ton thuang nhat do nam a vi tri 2. Co1so1ly thuyet ve tac dong cua bien doi khi hung chiu nhiing tac dong true dien nhat tir bien doi hau den ngheo doi khi hau. Bien doi khi hau cung lam cho viec tiep can V6 ly thuyet, tac dong cua bien doi khi hau den cac nguon von tin dung de giam ngheo ciia nguai ngheo doi thucmg dugc the hien thong qua tac dong ngheo tra nen kho khan hon do nhieu nguai se cua bidn doi khi hau den sinh ke. Trucrc het, bien doi khong co kha nang tra ng cu cung nhu lam cho chi khi hau (voi cac bieu hien nhu nhiet do tang, muc phi ngucri ngheo phai bo ra de dap ung cac nhu c4u nuac b iln dang va cac hien tugng thoi tiet cuc doan ve luang thuc thuc pham va kham chua benh cang nhu bao, lu lut, han han...) gay anh huong den cac gia tang. N guoi ngheo khong chi de bj t6n thuang ngudn lire sinh ke, dac biet la cac nguon luc tu nhien bai bien doi khi hau ma con kho co kha nang phuc (nhu ddt, nuac, tai nguven thuy san) va cac nguon hoi sinh ke truac cac tac dong nay so vai cac nhom luc vat chSt (nhu ducmg sa, he thong thuy lgi, mang khac do han che ve nguon luc. Cac tac dong ve y tS lirdi dien) nhay cam vcn su bien doi cua khi hau. Khi cua bien doi khi hau doi vai nguai ngheo cang lan ngudn luc sinh ke bj ton thuang truac tac dong cua do ho thieu nuac sach va di 2.500 PPP-USD hoac GDP/ngucxi nghiep hoa >20.000 PPP-USD Nen kinh te cong nghiep mdi noi 2.500 PPP-USD>MVA/ngucri >1.000 PPP-USD So luxmg 57 33 hoac GDP/ngudi >10.000 PPP-USD hoac ty trong cong nghiep che tao so vcri the gicri >0,5% 3 4 Cac nen kinh te dang phat trien Tat ca cac nuoc khac ( khong bao gom cac nuac khac kem phat trien nhat) Cac nude kem phat trien nhat Phan loai theo tieu chi ciia Lien Hop Quoc 82 46 gia sue mua. Nguon: UNIDO (2013, tr 8). Du lieu ve chat lugng the che dugc lay tir Bao cao Nang luc Canh tranh Toan cau 2012-2013 cua Dien dan Kinh te The gioi (WEF). Day la mot chi so tong hgp do ludng chat lugng cua the che cong va tu dugc tinh toan tir cac chi sd thanh phan nhu quyen sd huu tai san, dao dire va tham nhimg, mire do hieu qua cua hoat dong chinh phii, su an toan, dao dire kinh doanh va trach nhiem giai trinh (Schwab, 2013). Ngudn du lieu phan loai nhom nude theo muc do cong nghiep hoa chi cd duy nhat nam 2012, va ngudn du lieu ve thu nhap va mat do dan sd chi dugc tinh tdi nam 2012 trong khi du lieu ve EPl va chat lugng the che dugc cap nhat tdi nam 2013. Do vay, tac gia da thdng nhat su dung ngudn du lieu cheo cho cac quoc gia nam 2012 cho moi bien sd de tinh toan thdng ke mo ta va phan tich hoi quy trong bai viet nay. 2.2. M o hinh kinh te luang Mo hinh ly thuyet ve mdi quan he giua phat trien kinh te va chat lugng mdi trudng cho rang mire thu nhap binh quan dau ngudi la yeu to quan trong tac dong tdi cac chi sd do ludng mire do o nhiem mdi trudng (Stem, 2004). Dieu nay cung dugc khang djnh trong cac nghien ciru thuc nghiem ve tac dong cua thu nhap tdi chat lugng mdi trudng d nhieu quoc gia (Stem, 2004; Panayotou, 2003). Ben canh do cac bang chung nghien ciru thuc nghiem khac cung xac nhan rang mat do dan sd tren km2 va chat lugng the che cung cd tac dong dang ke tdi chat lugng mdi trudng (Panayotou, 2003). Dua vao ca sd mo hinh ly thuyet cung nhu bang chimg thuc nghiem neu tren, tac gia da dua ra gia thuyet nghien cuu rang chat lugng mdi trudng noi chung (EPl) bj tac dong bai mire thu nhap binh quan dau ngudi; mat do dan sd va chat lugng the che. Do bien phu thuoc (EPl) cd gia tri duang va lien tuc nen phan So 205 thang 7/2014 tich hoi quy da bien vdi phuong phap binh phucmg nho nhat (OLS) dugc sir dung trong nghien cuu. De kiem djnh mdi quan he hinh sin hay hinh dang chu U ve thu nhap va chat lugng mdi trudng, tac gia da dua cac bien gia tri binh phuong va lap phucmg cua thu nhap binh quan dau ngudi vao mo hinh va ket qua cho thay cac bien sd nay khong cd y nghla thdng ke (xem phu luc 1). Dieu nay xac nhan rang khong ton tai mdi quan he hinh sin hay hinh chu U giua thu nhap va chat lugng mdi trucmg noi chung. Do vay, mo hinh 1 dudi day dugc su dung de do ludng tac dong cua phat trien kinh te tdi chat lugng mdi trudng: M d hinh 1: E P l = fi, + fijn fm a t do dan so) + f i f h d t luang the che + [i}ln(G D P/nguai) + e Chem iwchan (2012) da chi ra co che ve tac dong ciia cong nghiep hoa tdi o nhiem mdi trudng o cac nude nhu sau. Cong nghiep hoa cd the lam gia tang o nhiem qua viec m d rong quy md san xuat va su dich chuyen sang san xuat cac mat hang cong nghiep gay o nhiem d cac nude mdi tien hanh cong nghiep hoa. Tuy nhien cung vdi qua trinh phat trien thi nhung tien bo ve cong nghe do cong nghiep hoa dem lai se giiip lam giam thieu o nhiem va do vay cong nghiep hoa se ngay cang cd tac dong tich cuc tdi mdi trudng trong tien trinh phat trien cua cac quoc gia. Dua tren co so ly thuyet neu tren. gia thuyet nghien ciru thir hai dugc tac gia dua ra trong nghien cuu nay cac nude cd trinh do cong nghiep hoa cao hon se cd dugc chat lugng mdi trudng tot hem. De lugng hoa su khac biet ve chat lugng mdi trudng giua cac nhom nude theo mire do cong nghiep hoa. tac gia da sir dung ba bien gia ve nhom nude theo mire do cong nghiep hoa vao trong md hinh phan tich hoi quy (md hinh 2). Cac bien eia nay bao gom: (D I) nhom nude da hoan thanh cong 14 nghiep hoa; (D2) nhom nuoc cong nghiep moi noi; (D3) nhom nuoc dang phat trien va nhom cac nuoc kem phat trien nhat dupe su dung lam nhom so sanh. Mo hinh 2 co cac bien kiem soat tuong tir mo hinh 1 nhung loai bo bien thu nhap. Ly do loai bo bien thu nhap vi bien nay co moi tuong quan rat cao voi bien nhom nuoc da hoan thanh cong nghiep hoa va gay ra hien tuong da cong tuyen cao trong mo hinh 23. Mo hinh 1 va 2 cung dupe kiem dinh ve da cong tuyen, phuong sai cua sai so khong doi va tinh chuan. Ket qua kiem dinh cho thay cac mo hinh nay khong bi vi pham cac gia djnh neu tren (xem phu luc 2, 3 va 4). Mo hinh 2: E P l = /?j+P-JLnfmat do dan so) + chat luong the che + nuac da cong nghiep hoa + P5 nuac cong nghiep m ai noi + [i6 nuac dang phat trien + e 3. Ket qua va thao luan 3.1. M ot so gia tri thdng ke md td ve cac quoc gia dupe nghien ciru Tren co so lira chon va loai bo cac du lieu thieu sot, 133 quoc gia dupe lira chon voi day du du lieu cho nghien cuu. Thong ke mo ta ve mot so dac diem cua cac nude va cac nhom nude theo thu nhap, mat do dan so, chat lupng moi trudng va chat lupng the che dupe trinh bay trong Bang 2. Bang 2 cho thay cac nude co muc do cong nghiep hoa cao hon dat dupe muc thu nhap va thanh tich moi trudng cao hon so vdi cac nude co muc do cong nghiep hoa thap hon. Nhom cac nude cong nghiep mdi noi co thanh tich moi trudng cao hon khoang 3 diem so vdi muc trung binh cua 133 nude, trong khi do nhom cac nude dang phat trien co gia tri thanh tich moi trudng thap hon muc trung binh khoang 5 diem. Nhom cac nude da hoan thanh cong nghiep hoa co thanh tich moi trudng vupt troi so vdi muc trung binh va cac nhom con lai. Nhom cac nude kem phat trien nhat co thanh tich moi trudng thap hom nhieu so vdi muc trung binh. Nhom cac nude cong nghiep mdi co mire thu nhap gan tuong duomg vdi muc trung binh. Tuy nhien, khoang cach thu nhap giua nhom nay vdi nhom nude da hoan thanh cong nghiep hoa la rat ldn. Cac nude da hoan thanh cong nghiep hoa co mat do dan so cao nhat, tiep den la nhom nude kem phat trien nhat, nhom nude dang phat trien va sau cung la nhom nude cong nghiep mdi noi. Chat lupng the che co su khac biet dang ke giua nhom nude da hoan thanh cong nghiep hoa va nhom con lai. Tuy nhien chat lupng the che khac nhau khong nhieu giua hai nhom co muc do phat trien thap nhat. Hinh 1 cho thay tai moi mire thanh tich moi trudng thi nhom cac nude da hoan thanh cong nghiep hoa deu co mat do tich luy thap hon nhieu so vdi cac nhom khac va do vay nhom nay vupt troi so vdi tat ca cac nhom khac ve thanh tich moi trudng. Thu tu lan lupt tiep theo la nhom nude cong nghiep mdi noi, nhom nude dang phat trien va sau cung la nhom nude kem phat trien nhat. Ket qua nay cung hoan toan thong nhat gia tri bao cao trong Bang 2. Ket hop vdi nhau, ca hai ket qua ham y rang chat lupng moi trudng ngay cang tot hon trong sir tien trien cua qua trinh cong nghiep hoa. 3.2. Nhirng nhan to tac dong t&i chat luang moi Bang 2: Thong ke mo ta ve cac quoc gia dirge lira chon trong nghien ciru Toan bo cac nuoc Nhom nuo'c da hoan thanh cong nghiep hoa A Nhom nuffc cong nghiep moi noi B Nhom nuo'c dang phat trien C Nhom nuffc kem phat trien D 133 39 28 40 26 EPIb 53,46 (16,92) 72,80 (8,02) 55,97 (9.12) 47,50 (7,70) 30,90 (7,56) GDP/ngucri theo PPP-USDC 17.886 (18.000) 39.413 (15.976) 16.695 (9.885) 8.381 (6.676) 1.503 (544) Mat do dan so (ngucri km'V 208 (686) 403 (1.228) 99 (131) 128 (137) 154 (243) Chat lupng the ched 4,05 (0.87) 4,86 (0.83) 4.00 (0.68) 3,64 (0.52) 3,51 (0.61) So nuoca Ghi chu: do lech chuan trong ngoac. EPl cd gia tri tlidp nhat Id 0 va cao nhat la 100. Chat luang thi che cd gia tri thap nhat tir 0 va cao nhat Id 7. Nguon: “tinh todn cua tac gia tir du lieu ‘data.worldbank.org indicator: vd d Schwab (2013). cua UNIDO (2013): bhttp://epi.vale.edu/file-tvpe/xls Hinh 1: Thanh tich moi trirdmg cua cac nhom nirdrc theo mire dp cong nghifp hoa EPl B ----------- c D Ghi chu: A: nu&c da hoan thanh cong nghiep hoa; B: nu&c cong nghiep m&i noi; C nu&c dang phat trien; D nu&c kem phat trien. Ngudn: tinh toan cua tac gia tu du lieu tai: http://epi.yale.edu/file-type/xls cong nghiep hoa la ducmg va co y nghla thong ke Bang 3 bao cao ket qua phan tich hoi quy cua hai cao. Ket qua nay cho thay cac nude co muc do cong nghiep hoa cao horn co xu hudng duy tri dugc chat mo hinh 1 va 2. Gia trj he s6 R binh phucmg dieu chinh d hai mo hinh cho thay ca hai mo hinh giai lugng moi trudng tot hon. Phat hien nay cung co them nhung ket luan dugc dua ra trong phan tich thich khoang 80 sir bien dong cua chat lugng moi thong ke mo ta d phan trudc. Horn nua, phat hien trudng. Ca hai mo hinh cho thay mat do dan so nay cung ho trg gia thuyet cua Beckerman (1992) khong co tac dong tdi chat lucmg moi trudng. Mac cho rang phat trien kinh te la cach thuc hieu qua de du gia trj cua he so bien the che la khac nhau kha bao ve moi trudng. Dieu nay co the dugc ly giai nhu nhieu do su dung cac bien kiem soat khac nhau d hai sau. Thu nhat, cac nude da hoan thanh cong nghiep mo hinh, chat lugng the che deu co tac dong tich cuc hoa hay nude cong nghiep mdi noi la cac nude giau tdi chit lugng moi trudng trong ca hai mo hinh. Cu horn va do do ho co nhieu nguon luc co the giup bao 1 diem so gia tang trong chat lugng the che se lam ve moi trudng (Hsu & cong sir., 2014). Hem nua, su gia tang chi so thanh tich moi trudng len 1,75 diem thay doi ca cau trong cac nude nay dien ra vdi xu d mo hinh 1 va 3,15 diem d mo hinh 2. Dieu nay co hudng sir dung cac cong nghe cao trong san suat va the dugc ly giai rang cac nude co the che tot co the hp cung tieu dung nhieu han cac hang hoa than cai thien chat lugng moi trudng qua viec nang cao thien vdi moi trudng (Barlett, 1994). Do vay. cac nhan thirc cong chung va khuyen khich cung nhu quoc gia nay sir dung hieu qua nguon luc tai nguyen thuc thi co hieu qua horn he thong luat phap lien han va it gay ra o nhiem han. Thu hai, cac nude co quan tdi bao ve moi trudng. Gallagher & Thacker muc do cong nghiep hoa thap, bao gom cac nuac (2008) cho rang cac chinh phu co trach nhiem giai kem va dang phat trien thudng trong giai doan mo trinh cao hon co xu hudng tham gia tich cuc va cam rong san xuat, khai thac va su dung nhieu tai nguyen ket thuc hien day du cac cong udc va luat phap quoc vdi cong nghe lac hau, hieu qua thap (Schwab. te ve bao ve moi trudng. 2013) va do vay co the gay ton hai nhieu han cho Hinh 2 cho thay moi quan he dong bien va chat moi trudng. Mac dii mot so nude kem phat trien co che giua thu nhap/ngudi theo ngang gia sire mua va the con duy tri dupe mot he sinh thai sa khai nhung chi so thanh tich moi trudng4. De do ludng tac dong do ngheo nan ve kinh te va thieu cac nguon lire can cu the cua thu nhap tdi chat lugng moi trudng trong thiet de bao ve va cai thien moi trudng nen chat khi giu nguyen cac nhan to khac khong doi. chung lucmg moi trudng thap han cac nude giau (Hsu & ta xem ket qua d Mo hinh 1. Mo hinh 1 cho biet cong sir., 2014). Vi du thuc te d Viet Nam cho thay rang, tinh trung binh thi 1% tang them cua thu nhap chi so thanh tich moi trudng (EPl) luon a mire rat binh quan dau ngudi se dan tdi su gia tang 0.11 dom thap va khong dupe cai thien trong thap ky qua (San vj trong chi so thanh tich moi trudng. Trong mo & Tuyen. 2014a). Dieu do cho thay qua trinh cong hinh 2. he so hoi quy cua ba bien gia ve nhom nude nghiep hoa a Viet Nam trong thdi gian qua khong co tru&ng So 205 thdng 7/2014 16 L mli ^ HL-»*»- Bang 3: Ket qua phan tich hoi quy cac nhan to anh hudng tdi chat luang moi trudng Bien giai thich Log mat dQ dan so Chat lugng the che Md hinh 1 Mo hinh 2 0.341 (0.461) 1.751* (1.000) -0.023 (0.480) 3.147*** (1.027) 37.602*** (2.438) 23.505*** (2.200) 16.126*** (1.985) Nuoc da hoan thanh cong nghiep hoa Nuoc cong nghiep mai noi Nuac dang phat trien Log thu nhap/nguai 11.012*** (0.676) -55.866*** (5.087) 0.0000 133 0.7970 Constant Prob > F So quan sat R-binh phuong dieu chinh 19.997*** (4.463) 0.0000 133 0.7842 Ghi chu: y nghia thong ke: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1. Sai so chuan trong ngoac. Nhom nuoc kem phat trien duac sir dung lam nhom so sanh trong hai mo hinh. Nguon: atinh toan cua tac gia tir dir lieu cua UNIDO (2013); hhttp://epi.yale.edu/fde-type/xlsi ‘data.worldbank.org/indicator; va d Schwab (2013). Hinh 2: Moi quan he giua chat luong mdi trudng (EPl) va thu nhap binh quan dau ngudi theo PPP-USD In c o m e per capita m easu red by P P P -U S D EPl F itted v a lu es Nguon: tac gia tinh toan tir dir lieu http://epi.yale.edu/Jile-type/xls vci http://data.worldbank.org/indicator. tac dong tich cuc doi vdi viec bao ve moi trirdng ma 4. Ket luan va ham y chinh sach tham chi con gay ra nhung tac dong tieu cuc d mot s6 khia canh nhu su dung lang phi tai nguyen dat va nude, rung tu nhien bi khai thac lay go, tru lugng ca cho hoat dong danh bat bj can kiet, va tai nguyen khoang san ngay cang bj khai thac nhieu han (San Phat trien kinh \k. cong nghiep trudng luon la v in dk dugc quan cac quoc gia trong moi giai doan trien. Nghien cuu nay da dong chung thuc nghiem mdi v£ mdi & Tuy£n, 2014b). nhap, muc do cong nghiep hoa va ch it lugng th£ C/i 705 tliane 7/2014 17 hoa va bao ve moi tarn hang d iu cua cua qua trinh phat gop nhung b in g quan he giua thu trucmg. Ben canh do, nhung tien bo cong ngh? do cong nghiep hoa dem lai co the giup cac nuac su dung hieu qua nguon lire tai nguyen va it gay o nhiem moi truang han. Tuy nhien. dieu nay co the khong dung vai mot so quoc gia khi ho theo duoi mot mo hinh phat trien vai chinh sach tang trucmg bang moi gia va thieu quan tarn tcri bao ve moi truang. Nghien ciru nay cung cho thay the che co tac dong tich cuc tai thanh tich moi truang. Ket hap vai nhau, cac thao luan tren ham y rang phat tnen kinh te va cong nghiep hoa khong hoan toan tu no dem lai nhung tien bo trong cai thien moi trucmg ma no doi hoi cac quoc gia phai duy tri mot moi truang the che tot vai viec thuc hien day du cac quy djnh ve bao ve moi truang trong tien trinh cong nghiep hoa. Do vay. viec tao dung mot the che tot khong chi co lgi cho phat trien kinh te (Aron, 2000) ma con giup cho viec bao ve moi truang tot han cho muc tieu phat trien ben vung cua moi quoc gia.G che vai chat lugng moi trucmg. Khac vai cac nghien cuu thuc nghiem truac day thuang chi xem xet tac dong cua thu nhap tai cac thanh phan rieng re cua chat luomg moi truang, nghien cuu cua tac gia kiem tra tac dong cua thu nhap, cong nghiep hoa va chat luang the che tai chat lugng moi truang noi chung duac do luang bang chi so tong hap ve thanh tich moi truang. Nhin chung, cac nuac co thu nhap binh quan dau nguoi cao han dat dugc thanh tich moi truang tot han. Cac nuoc co mire do cong nghiep hoa cao han cung co duac chat lugng moi truang tot han cac nuac a trinh do kem phat trien horn. Nhung phat hien nay ham y rang qua trinh phat trien kinh te va gia tang muc do cong nghiep hoa co the dem lai nhung tac dong tich cuc tai viec bao ve moi trucmg cua cac quoc gia. Nhu da phan tich a tren, su thjnh vuang ve kinh te cho phep cac quoc gia co them nhieu nguon lire de bao ve moi truang va ngucri tieu dung a nhung nuac giau han cung co xu hucmg tieu dung nhieu hang hoa than thien vai moi Phu luc 1: Ket qua hoi quy kiem djnh mdi quan he phi tuyen giira thu nhap va chat luvng mdi truxmg Bien giai thich He so Log thu nhap Log thu nhap binh phuong Log thu nhap lap phucmg Chat luang the che Log mat do dan so Constant Pro>F So quan sat He so R dieu chinh nu; LA- *** „ //) /) / - / - -85.375 (76.457) 10.431 (8.670) -0.370 (0.325) 1.370 (1.154) 0.260 (0.467) 237.706 (222.219) 0.000 133 0.805 Nguon: tinh loan cua tac gia tir dir lieu http://epi.vale.edu/file-npe/xls data.worldbank.org/indicator va Schwab (2013). Phu luc 2: Kiem djnh da cong tuyen Md hinh 1: Bien so VIF l/VIF Chat lupng chinh phii 1.70 0.588473 Log thu nhap 1.70 0.588655 Log mat do dan so 1.0 0.996172 Mean VIF 1,4'7 So 205 thdng V2014 -| g L ink I.. HU^< M d hinh 2: Bien so VIF 1/VIF Chat lugng chinh phu Log mat dp dan so Nuoc CN hoa Nuoc CN mdi noi Nuoc dang phat trien Mean VIF 1.69 1.03 2.65 1.78 1.73 1.78 0.592973 0.974982 0.377241 0.560501 0.577698 Phu luc 3: Kiem djnh phuong sai cua sai so khong ddi Mo hinh 1: Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values o f epi chi2(l) = 1.44 Prob > chi2 = 0.2296 Md hinh 2: Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of epi chi2( 1) = 0.06 Prob>chi2 = 0.8126 Phu luc 4: K iem djnh tinh chuan M d hinh 1: ______________________________ Skewness/Kurtosis tests for Normality_____________________________ ................................................................................................................................................................ ........jo in t----Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 Resid 133 0.1296 0.9638 2.34 0.3101 M d hinh 2: ______________________________________ Skewness/Kurtosis tests for Normality______________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jo in t-----Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 Resid 133 0.0562 0.9725 3.72 0.1558 Loi cam on: Tac gia xin bay to sir biet on sau sac doi voi gop y cho bai viet nay cua TS Nguyen Viet Cucrng (Vien Chinh sach Cong va Quan ly, Dai hoc Kinh te Quoc dan); TS Doan Thanh Tinh (Bo Kinh doanh. Doi moi va Viec lam, W el­ lington, New Zealand ) va TS Nguyen Viet Thanh (Trucmg Dai hoc Kinh te, DHQG Ha Noi). Chu thich: 1. Du lieu co san tai: http://epi.yale.edu/file-type/xls 2. Xem http://data.worldbank.org/indicator 3. N£u chay mo hinh bao gom ca thu nhap va muc do cong nghiep hoa, ket qua cho thdy gia tri nhan tir phong dai phucmg sai (VIF) cua bien so DI (nhom nuoc da hoan thanh cong nghiep hoa) la 9,52, cao hon nhidu so voi gia trj la 5 von dugc coi la nguong cua hien tuong da cong tuyen cao (Studenmund, 2011). 4. He s6 tuong quan R =0.7775 cho biet thanh tich moi trucmg va thu nhap co m6i tuong quan ducmg va manh. Tai lieu tham khao Aron, J. (2000), 'Growth and institutions: a review o f the evidence’, The World Bank Research Obsen er, 15(1) 99-135 Barlett, B. (1994), 'T he high cost o f turning green’, Wall Street Journal. 14 September. Beckerm an, W. (1992). 'Econom ic growth and the environment: W hose growth? W hose environm ent?’, World devel­ opment, 20(4), 481-496. Chen, J.. Huang, Q., & Zhong. H. (2006), 'A comprehensive evaluation o f regional industrialization levels in C hina’ China Economist. / ( I I ) . 12-19. ’
- Xem thêm -