Tài liệu Luận văn tài chính ngân hàng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp cảng hà nội

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I. nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ............................................................ 1 I. vai trß vµ chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ..................................... 1 1. B¶n chÊt cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp...................................................... 1 2. Vai trß cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. ....................................................... 1 2.1. Vai trß t×m kiÕm vµ huy ®éng vèn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ............................................................................... 1 2.2 Vai trß sö dông vèn hîp lý vµ ®¹t hiÖu qña cao....................................... 2 2.3 Lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm so¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ................................................................................................. 2 3. Chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. ................................................. 2 3.1. Chøc n¨ng huy ®éng vµ ph©n phèi nguån vèn. ....................................... 2 3.2 Chøc n¨ng ph©n phèi ............................................................................... 3 3.3 Chøc n¨ng gi¸m ®èc: lµ kh¶ n¨ng kh¸ch quan cña ph¹m trï tµi chÝnh, nhê kh¶ n¨ng ®ã ®Ó sö dông tµi chÝnh doanh nghiÖp lµm c«ng cô kiÓm tra .................................................................................................... 3 II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ..................................... 4 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp .............................................. 4 2. NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ................................. 4 2.1 NhiÖm vô cña ph©n tÝch tµi chÝnh ............................................................ 4 2.2 Môc ®Ých cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh . .......................................... 4 2.3 ý nghÜa cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ............................................... 5 3 Néi dung ph©n tÝch ........................................................................................... 5 3.1 Ph©n tÝch kh¸i qu¸t ................................................................................ 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n .................................. 8 3.3 Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ....... 10 3.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ................................... 11 4. Ph-¬ng ph¸p sö dông trong ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. ............. 12 4.1 ph-¬ng ph¸p chung: ............................................................................... 12 4.2 C¸c ph-¬ng ph¸p cô thÓ ......................................................................... 13 5. Tµi liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh .......................................................... 14 phÇn II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi ................................................................................................................. 15 I. Tæng quan vÒ c«ng ty ................................................................................................... 15 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ................................................................. 15 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty .............................................................. 15 3. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty (phô lôc trang 1) .............................................. 16 4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty .................................. 17 5. M« h×nh tæ chøc cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (phô lôc trang 1) ................... 18 6. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (b¶ng 1 trang 2 phô lôc) .......... 18 II. ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp c¶ng hµ néi .............................. 19 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi ...... 19 1.1 T×nh h×nh vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn cña C¶ng ....................................... 19 1.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t- vµ kh¶ n¨ng tù tµi trî cña doanh nghiÖp (b¶ng 4 trang 5 phÇn phô lôc) ............................................................... 21 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ......... 21 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh (b¶ng7 phÇn phô lôc trang 8) ....... 23 2.1 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng .............................................. 23 2.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ............................................... 23 2.3 Ph©n tÝch tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ........................... 24 3. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (b¶ng 8 trang 9 phô lôc) ........ 24 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT 3.1 VÒ doanh thu .......................................................................................... 24 3.2 VÒ chi phÝ (b¶ng 9 trang 10 phô lôc) ..................................................... 24 3.3 VÒ lîi nhuËn (b¶ng 10 trang 10 phô lôc) : ............................................. 25 4. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô thu nép ng©n s¸ch nhµ n-íc(b¶ng 11 trang 11 phÇn phô lôc) ................................................................................................. 26 5. NhËn xÐt chung .............................................................................................. 26 PhÇn III: §¸nh gi¸ chung vµ Mét sè kiÕn nghÞnh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi ...................... 28 1. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ......................................... 28 1.1. NhËn xÐt chung vÒ -u ®iÓm ........................................................................ 28 1.2. Mét sè tån t¹i.............................................................................................. 29 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ............................................................................................ 30 2.1 N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ .............................................................. 30 2.2 Qu¶n lý tèt TSL§ ......................................................................................... 31 2.3 X¸c ®Þnh sè vèn còng nh- c¬ cÊu vèn hîp lý. .............................................. 32 2.4 Xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng marketing, chó träng c«ng t¸c t×m hiÓu vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ............................................................... 33 2.5 §µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé cho ph©n tÝch tµi chÝnh ...... 33 KÕt luËn ................................................................................................................................ 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT Lêi nãi ®Çu §Êt n-íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc. Doanh nghiÖp ph¶i thùc sù nç lùc vµ tù m×nh “ b-¬n tr¶i” trªn con ®-êng cña m×nh mµ kh«ng cã sù -u tiªn hay gióp ®ì lín nµo cña Nhµ n-íc ®· lµm hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp lóng tóng, dß dÉm vµ mét sè ®· kh«ng ®øng dËy næi do sù kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Tuy nhiªn doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi kh«ng chØ tån t¹i mµ ®· ph¸t triÓn rÊt tèt. Do vËy em chän ®Ò tµi ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng lµm ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh Sau bèn n¨m ®-îc häc tËp vµ trau dåi kiÕn thøc em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ kinh tÕ liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp nh-ng ®ã vÉn chØ lµ lý thuyÕt .Qua ®ît thùc tËp nµy ®· gióp em cã kiÕn thøc thùc tÕ vµ thùc sù bæ Ých gióp em nhËn thøc mét c¸ch râ rµng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña mét doanh nghiÖp, n¾m b¾t ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, em m¹nh d¹n nghiªn cøu , ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trªn c¬ së sè liÖu, t- liÖu s-u tÇm ®-îc tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. Do n¨ng lùc cã nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®¸nh gi¸ phª b×nh ®ãng gãp cña thÇy c« h-íng dÉn vµ c¸c b¸c, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ cña C¶ng Hµ Néi ®Ó luËn v¨n cña em hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy Hµ §øc Trô vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT Trong luËn v¨n nµy em xin tr×nh bµy kh¸i qu¸t toµn bé néi dung nh- sau : PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp PhÇn II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi PhÇn III. NhËn xÐt chung vµ ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT PhÇn I. nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp I. vai trß vµ chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp 1. B¶n chÊt cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tµi chÝnh cña nh÷ng tæ chøc, c¸ ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ lµ mét kh©u quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh Quèc gia. ë ®ã diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh : ®Çu t-, cung øng ®Çu vµo, tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô ra thÞ tr-êng. Trong ®ã sù chu chuyÓn vèn g¾n liÒn víi sù vËn ®éng cña tµi s¶n, vËt t-, hµng ho¸. V× vËy c¸c mèi quan hÖ tiÒn tÖ vµ c¸c tiÒn tÖ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña tµi chÝnh doanh nghiÖp, bªn trong nã cßn Èn dÊu nh÷ng mèi quan hÖ phøc t¹p, nh÷ng luång chuyÓn dÞch giÊ trÞ g¾n liÒn víi viÖc t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ. Sù vËn ®éng nµy kh«ng chØ bã hÑp trong mét chu kú kinh doanh mµ cßn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ sù vËn ®éng lµm ph¸t sinh c¸c quan hÖ kinh tÕ d-íi h×nh thøc gi¸ trÞ trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi÷a doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng 2. Vai trß cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp liªn quan vµ ¶nh h-ëng trôc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c ho¹t déng kh¸c cña doanh nghiÖp. C¸c nhu cÇu vÒ vèn, c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ c¬ së quan träng ®Ó c¸c nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý, kiÓn so¸t vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.1 Vai trß t×m kiÕm vµ huy ®éng vèn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao tr-íc hÕt ph¶i ®Èm b¶o vµ tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ vèn. Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc nhu cÇu vÒ vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú, sau ®ã lùa TrÇn ThÞ Ph-¬ng 1 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT chän ph-¬ng ph¸p vµ h×nh thøc thÝch hîp ®Ó ho¹t ®éng vèn tõ bªn trong vµ bªn ngoµi ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña doanh nghiÖp. 2.2 Vai trß sö dông vèn hîp lý vµ ®¹t hiÖu qña cao HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc tæ chøc sö dông vèn. Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ®¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n ®Çu tcòng nh- ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi vµ møc ®é rñi ro. Tõ ®ã tæ chøc vµ huy ®éng kÞp thêi c¸c nguån vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp chíp ®-îc c¸c c¬ héi kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã viÖc huy ®éng tèi ®a vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó tr¸nh ®-îc thiÖt h¹i do ø ®äng vèn g©y ra, gi¶m bít nhu cÇu vèn vay. 2.3 Lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm so¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua t×nh h×nh thu chi tiÒn tÖ hµng ngµy; t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh Nhµ n-íc qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ vµ kiÓm so¸t ®-îc c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp , ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c tån t¹i, v-íng m¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp. §Ó ph¸t huy vai trß lµ c«ng cô kiÓm so¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhµ qu¶n lý cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n- thèng kª vµ x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc tr-ng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.Chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp bao gåm tæ chøc thu chi tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ng-îc l¹i. 3.1 Chøc n¨ng huy ®éng vµ ph©n phèi nguån vèn. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã vèn vµ quyÒn sö dông vèn c¸c doanh nghiÖp trong mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã thÓ huy ®éng vèn tõ nh÷ng nguån sau : TrÇn ThÞ Ph-¬ng 2 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT  Vèn do Ng©n s¸ch Nhµ n-íc cÊp hoÆc cÊp trªn cÊp(®èi víi c¸c doanh nghiÖp Quèc doanh), vèn ®ãng gãp cña cæ ®«ng(®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c)  Vèn tù bæ sung tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp  Vèn liªn doanh - liªn kÕt  Vèn vay nî dµi h¹n hay ng¾n h¹n  Vèn ®-îc huy ®éng tõ c¸c quÜ cña c«ng ty 3.2 Chøc n¨ng ph©n phèi Chøc n¨ng ph©n phèi cña tµi chÝnh doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn b»ng viÖc ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ ho¸ nhiÒu thµnh phÇnvíi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau nªn qui m« vµ c¸ch thøc ph©n phèi còng kh¸c nhau nh-ng nh×n chung kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc ph©n bè nh- sau : - Bï ®¾p nh÷ng chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: + Gi¸ vèn hµng b¸n + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp – chi phÝ b¸n hµng + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + C¸c chi phÝ kh¸c - PhÇn cßn l¹i ®-îc gäi lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, mét phÇn ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc d-íi h×nh thøc thuÕ, phÇn cßn l¹i doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n bæ theo qui ®Þnh cña tõng doanh nghiÖp . 3.3 Chøc n¨ng gi¸m ®èc: lµ kh¶ n¨ng kh¸ch quan cña ph¹m trï tµi chÝnh ,nhê kh¶ n¨ng ®ã ®Ó sö dông tµi chÝnh doanh nghiÖp lµm c«ng cô kiÓm tra gi¸m ®èc qu¸ tr×nh,vËn ®éng cña nguån tµi chÝnh trong doanh nghiÖp Néi dung gi¸m ®èc tµi chÝnh lµ gi¸m ®èc sù vËn ®éng vµ chu chuyÓn nguån vèn víi ho¹t ®éng sö dông vèn. Gi¸m ®èc viÖc lËp vµ chÊp hµnh c¸c chØ tiªu kÐ ho¹ch, c¸c ®Þnh møc tµi chÝnh, c¸c giai ®o¹n qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quÜ tiÒn tÖ vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ TrÇn ThÞ Ph-¬ng 3 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ sö dông mét tæ hîp c¸c kh¸i niÖm ,c¸c ph-¬ng ph¸p vµ c«ng cô cho phÐp sö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro,møc ®é vµ chÊt l-îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éngcña doanh nghiÖp trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trªn c¬ së ®ã gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh chuÈn x¸c trong qu¶n lý kinh doanh Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh mµ cô thÓ lµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh lµ néi dung chñ yÕu vµ dÆc tr-ng cña ph©n tÝch ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp 2. NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 2.1 NhiÖm vô cña ph©n tÝch tµi chÝnh Cïng víi kÕ to¸n vµ c¸c khoa häc kinh tÕ kh¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. V× vËy viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ bøc tranh thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §ång thêi c¸c chñ thÓ liªn quan trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp tíi doanh nghiÖp thÊy ®-îc kÞp thêi , ®Çy ®ñ vµ trung thùc c¸c th«ng tin tµi chÝnh cµn thiÕt, ®ång thêi doanh nghiÖp còng thÊy ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh thùc cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, tõ ®ã cã h-íng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cña m×nh nh»m æn ®Þnh vµ t¨ng c-êng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 2.2 Môc ®Ých cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh . ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu sau:  Ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vµ thiÕt thùc tíi c¸c ®èi t-îng quan t©m tíi tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi ra quyÕt ®Þnh nh- ®Çu t-, cho vay..... TrÇn ThÞ Ph-¬ng 4 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT  Ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt vèn kinh doanh ,t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty, nguån lùc kinh tÕ, nguån vèn chñ së h÷u, c¸c kho¶n nî, kÕt qu¶ cña qua tr×nh kinh doanh,c¸c t×nh huèng biÕn ®æi c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp. 2.3 ý nghÜa cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh Ta thÊy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã mét ý nghÜa cùc k× quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. T×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty tèt hay xÊu sÏ thóc ®Èy hay c¶n trë lín tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp kh¾c phôc ®-îc nh÷ng thiÕu sãt, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ dù ®o¸n t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t-¬ng lai. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi -u thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. 3 Néi dung ph©n tÝch Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ lµm râ xu h-íng ,tèc ®é t¨ng tr-ëng, thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ChØ ra nh÷ng thÕ m¹nh vµ c¶ t×nh tr¹ng bÊt æn cña doanh nghiÖp ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÕp theo vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p tµi chÝnh kÞp thêi vµ ®óng ®¾n ®Ó ph¸t huy cao nhÊt hiÖu qu¶ sö dông vèn. 3.1 Ph©n tÝch kh¸i qu¸t thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, trong phÇn nµy ta ph©n tÝch mét sè vÊn ®Ó sau: 3.1.1. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp - Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ qui m« tµi s¶n lµ nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kÕt qu¶ kinh doanh vµ tr¹ng th¸i tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, dù ®o¸n ®-îc nh÷ng rñi ro vµ nh÷ng tiÒm n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp - Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ qui m« nguån vèn ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn vµ ®-a ra nh÷ng qui ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó huy ®éng c¸c nguån vènvµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. TrÇn ThÞ Ph-¬ng 5 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT §ång thêi còng thÊy ®-îc qui m« vÒ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã t¹i mét thêi ®iÓm vµ thÊy ®-îc kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng v× sù biÕn ®éng vÒ qui m« chØ ®¬n thuÇn lµ sù thay ®æi vÒ vÒ l-îng ch-a gi¶i thÝch ®-îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3.1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t- vµ nguån vèn tµi trî cña doanh nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t- vµ nguån tµi trî. ViÖc ®Çu t- ph¶n ¸nh r»ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ang ®-îc tiÕn hµnh nh- thÕ nµo, hiÖu qu¶ ®Õn ®©u. MÆt kh¸c viÖc doanh nghiÖp lÊy nguån vèn ë ®©u ®Ó ®Çu t- còng ®-îc quan t©m chó träng ®Õn. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t- vµ nguån vèn tµi trî cña doanh nghiÖp ng-êi ta cã thÓ ph©n tÝch theo c¸c néi dung sau :  §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t-  §¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh ®Çu t- vµ nguån tµi trî cña doanh nghiÖp  §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn 3.1.2.1 §Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t- cña doanh nghiÖp, ng-êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ h-íng ®Çu t-,lo¹i h×nh ®Çu t- vµ qui m« ®Çu t-. Thùc tÕ cho thÊy hiÖu qu¶ ®Çu t- kinh tÕ ngµy cµng cao th× rñi ro còng cµng cao vµ ng-îc l¹i, tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ quyÕt ®Þnh lo¹i h×nh vµ qui m« ®Çu t- sao cho thÝch hîp.Trong phÇn nµy chñ yÕu vµo ph©n tÝch c¸c chØ tiªu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh gåm: - Tû suÊt ®Çu t- tµi chÝnh tæng qu¸t Tû suÊt ®Çu tvÒ tµi chÝnh tængqu¸t §Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n + §Çu t- tµi chÝnh dµi h¹n = Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy nãi lªn trong 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh th× cã bao nhiªu ®ång dµnh cho ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Tû suÊt nµy t¨ng gi¶m sÏ ph¶n ¸nh TrÇn ThÞ Ph-¬ng 6 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT t×nh h×nh ®Çu t- t¨ng gi¶m vµ do ®ã còng ph¶n ¸nh xu h-íng ph¸t triÓn, më réng hoÆc thu hÑp qui m« s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung,t×nh h×nh tµi chÝnh nãi riªng. - Tû suÊt ®Çu t- vÒ tµi s¶n cè ®Þnh Tû suÊt ®Çu tvÒ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh CP XDCB + dë dang = Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy chØ ra r»ng cø 1 ®ång tµi s¶n th× cã bao nhiªu ®ång dµnh cho TSC§ h÷u h×nh (kÓ c¶ tµi s¶n ®ang ®-îc x©y dùng). Nh- vËy chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh viÖc më réng hay thu hÑp qui m« ®Çu t- theo chiÒu réng còng nh- chiÒu s©u cña doanh nghiÖp. 3.1.2.2 ViÖc tiÕn hµnh ®Çu t- cña doanh nghiÖp cã thÓ b»ng vèn vay hay vèn cña b¶n th©n doanh nghiÖp hoÆc kÕt hîp c¶ hai. §Ó ®¸nh gi¸ nguån vèn tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- ng-êi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau : - Tû suÊt tµi trî tæng qu¸t Tû suÊt t¯i trî tæng qu¸t = Vèn chñ së h÷u Tæng sè t¯i s°n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn tµi s¶n th× doanh nghiÖp cã bao nhiªu ®ång vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. Doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ph¶n ¸nh møc ®é æn ®Þnh vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Tû suÊt tµi trî vÒ tµi s¶n l-u ®éng vµ tµi chÝnh ng¾n h¹n Tû suÊt tù t¯i trî vÒ TSL§ v¯ §TTCNH(TSLD v¯ §TTCDH) = Vèn chñ së h÷u Tæng TSL§ v¯ §TTCNH (tæng TSLD v¯ §TTCDH) TrÇn ThÞ Ph-¬ng 7 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång TSL§ vµ §TTCNH ( TSLD v¯ §TTCDH )cã bao nhiªu ®ång vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng tù bï ®¾p cho TSL§ vµ §TTCNH ( TSLD v¯ §TTCDH ) b»ng vèn chñ së h÷u cµng lín, rñi ro tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng thÊp. Nh- vËy th«ng qua viÖc ph©n tÝch nguån tµi trî ng-êi ta ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ ®ã còng lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp 3.1.2.3 ViÖc ®Çu t- cña doanh nghiÖp cã thÓ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ quyÕt ®Þnh ë ®Çu t- ®óng h-íng hay kh«ng vµ ng-îc l¹i, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t- ng-êi ta cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu sau ®©y: - Thêi gian thu håi vèn ®Çu t- : Thêi gian Vèn ®Çu tthu håi = vèn ®Çu t- L·i sau thuÕ + KhÊu hao c¬ b¶n NÕu dù ¸n ®Çu t- cã l·i th× thêi gian thu håi vèn ®Çu t- sÏ nhanh vµ ng-îc l¹i, do ®ã th«ng qua chØ tiªu nµy ng-êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t-. - Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch khi sö dông vèn ®Çu t-. Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch khi = sö dông vèn ®Çu t- Sè tiÒn nép cho ng©n s¸ch khi sö dông vèn ®Çu tVèn ®Çu t- ChØ tiªu nµy nãi r»ng cø 1 ®ång vèn ®Çu t- th× nép ng©n s¸ch cho Nhµ N-íc ®-îc bao nhiªu ®ång. Nh- vËy møc ®ãng gãp cµng lín vµ cã xu h-íng t¨ng th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t- cµng cao vµ ng-îc l¹i. 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n 3.2.1 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp dung ftiÒn vµ c¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, qua ®ã ng-êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ biÕt ®-îc xu h-íng ph¸t TrÇn ThÞ Ph-¬ng 8 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n tr-íc hÕt lµ lËp b¶ng ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n,bªn c¹nh ®ã ng-¬× ta cßn sö dông c¸c chØ tiªu sau: 3.2.1.1 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t : HÖ sè kh° n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t  Tæng t¯i s°n Tæng nî NÕu hÖ sè nµy cµng lín(lín h¬n 1) chøng tá doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ khi ®ã nã b¸o hiÖu tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ lµnh m¹nh 3.2.1.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tµi s¶n l-u ®éng - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña tµi s¶n l-u ®éng HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n chung cña TSL§ = tæng tµi s¶n l-u ®éng C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña TSL§ HÖ sè kh° n¨ng thanh to¸n nhanh = Tæng TSL§ - h¯ng tån kho Nî ng¾n h¹n Nãi ®Õn thanh to¸n nhanh cã nghÜa lµ ®Ò cËp ®Õn c¸c kho¶n nî ®· ®Õn h¹n vµ qu¸ h¹n, do ®ã doanh nghiÖp oph¶i thanh to¸n tøc th×(thanh to¸n ngay, thanh to¸n nhanh). HÖ sè nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n,qu¸ h¹n t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.NÕu c¶ 2 hÖ sè thanh to¸n nµy gi¶m dÇn vµ tiÕn dÇn ®Õn 0, khi ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc r»ng doanh nghiÖp ®ang mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî vµ ®ã còng lµ dÊu hiÖu ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp. - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi HÖ sè kh° n¨ng thanh to¸n tøc thêi = TrÇn ThÞ Ph-¬ng TiÒn + c¸c kho°n t­¬ng ®­¬ng tiÒn Nî ng¾n h¹n 9 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÆt chÏ h¬n kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp, tiÒn ë ®©y bao gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. C¸c kho¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn lµ c¸c kho¶n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n vÒ chøng kho¸n. 3.2.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v× qua thùc tr¹ng t×nh h×nh c«ng nî ng-êi ta sÏ ®¸nh gi¸ ®-îc thùc tr¹ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nãi riªng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh nãi chung cña doanh nghiÖp tï ®ã gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc xö lý c«ng nî nãi riªng vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh nãi chung 3.3 Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 3.3.1 ph©n tÝch tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh - Søc s¶n xuÊt vèn kinh doanh Doanh thu b¸n hµng Søc s¶n xuÊt = Vèn KD bqu©n (vèn CSH bqu©n) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n (vèn chñ së h÷u b×nh qu©n) dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao vµ ng-îc l¹i. - Søc sinh lêi LN thuÇn Søc sinh lêi = Vèn KD bqu©n (vèn CSH bqu©n) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n (vèn chñ së h÷u b×nh qu©n) dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. §©y lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®èi víi kinh doanh v× nã cho thÊy râ nhÊt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. TrÇn ThÞ Ph-¬ng 10 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT 3.3.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng - Søc s¶n xuÊt vèn l-u ®éng Doanh thu b¸n hµng Søc s¶n xuÊt VL§ = Vèn L§ bqu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn l-u ®éng b×nh qu©n dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - Søc sinh lêi cña ®ång vèn LN thuÇn Søc sinh lêi = Vèn KD bqu©n (vèn CSH bqu©n) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn l-u ®éng b×nh qu©n dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. §©y lµ chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qua kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.3.3 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh C¸c chØ tiªu ph©n tÝch nµy gÇn nh- chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng, chØ kh¸c ë chç TSL§ ®-îc chuyÓn thµnh TSC§ 3.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn l-u ®éng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp sö dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau cïng sau : - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång vèn chñ së h÷u dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. TrÇn ThÞ Ph-¬ng 11 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn vay. Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn vay = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tæng vèn vay ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn vay dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. - Tû lÖ sinh lîi trªn doanh thu Tû lÖ sinh lîi trªn doanh thu= Tæng lîi nhuËn sau thuÕ Tæng doanh thu ChØ tiªu tû lÖ sinh lîi trªn doanh thu ph¶n ¸nh r»ng cø mét ®ång doanh thu cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. ChØ tiªu nµy cnµg lín chøng tá hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng lín. 4 Ph-¬ng ph¸p sö dông trong ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¸ch thøc , kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ë qu¸ khø , hiÖn t¹i tõ ®ã ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cho t-¬ng lai. §Ó ®¸p øng môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh th«ng th-êng ng-êi ta sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p sau : 4.1 ph-¬ng ph¸p chung: Lµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tr×nh tù b-íc ®i vµ nh÷ng nguyªn t¾c cÇn ph¶i qu¸n triÖt khi tiÕn hµnh ph©n tÝch mét chØ tiªu kinh tÕ nµo ®ã. Ph-¬ng ph¸p nµy lµ sù kÕt hîp triÕt häc duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö cña triÕt häc M¸c- Lªnin lµm c¬ së. §ång thêi còng dùa vµo c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc trong tõng thêi kú. Ph¶i ph©n tÝch tõ chung ®Õn riªng, ®o l-êng sù ¶nh h-ëng vµ ph©n lo¹i ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè nh»m ®¹t hiÖu qu¶ khi kÕt hîp nã víi viÖc sö dông mét ph-¬ng ph¸p cô thÓ nµo ®ã. Ng-îc l¹i c¸c TrÇn ThÞ Ph-¬ng 12 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT ph-¬ng ph¸p cô thÓ muèn ph¸t huy t¸c dông ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu cña ph-¬ng ph¸p chung. 4.2 C¸c ph-¬ng ph¸p cô thÓ §ã lµ c¸c ph-¬ng ph¸p sö dông nh÷ng c¸ch thøc tÝnh to¸n nhÊt ®Þnh ®Ó cho ta thÊy râ h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Mçi ph-¬ng ph¸p ®Òu cã -u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm riªng. 4.2.1. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh Lµ ph-¬ng ph¸p chñ yÕu ®-îc dïng trong ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh víi c¸c néi dung sau : + So s¸nh gi÷u sè thùc hiÖn kú nµy víi sè thùc hiÖn kú tr-íc ®Ó thÊy râ xu h-íng thay ®æi vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, thÊy ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh ®-îc c¶i thiÖn hay xÊu ®i nh- thÕ nµovµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong kú tíi. + So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn víi sè kÕ ho¹ch ®Ó thÊy râ ®-îc møc ®é phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp + So s¸nh sè thùc hiÖn kú nµy víi møc trung b×nh cña nghµnh ®Ó thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ang ë t×nh trn¹g xÊu hay tèt so víi c¸c doanh nghiÖp cïng nghµnh, + So s¸nh theo chiÒu däc ®Ó thÊy ®-îc tû träng cña tõng lo¹i trong tæng sè ë mçi b¶n b¸o c¸o. + So s¸nh theo chiÒu ngang ®Ó thÊy ®-îc sù biÕn ®æi c¶ vÒ sè t-¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi cña mét kho¶n môc nµo ®ã qua c¸c niªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp. 4.2.2. Ph-¬ng ph¸p c©n ®èi Ph-¬ng ph¸p c©n ®èi lµ ph-¬ng ph¸p m« t¶ vµ ph©n tÝch c¸c hiÖn t-îng kinh tÕ mµ gi÷a chóng tån t¹i mèi quan hÖ c©n b»ng hoÆc ph¶i tån t¹i sù c©n b»ng. ph-¬ng ph¸p nµy th-êng kÕt hîp vo¸i ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó gióp ng-êi ph©n tÝch cã ®-îc sù ®¸nh gi¸ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. Ph-¬ng ph¸p nµy lµ c¬ së cña sù c©n b»ng vÒ sè l-îng gi÷a tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn, gi÷a nguån thu,huy ®éng vµ t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n trong doanh nghiÖp. Do ®ã sù c©n b»ng vÒ l-îng dÉn ®Õn sù biÕn ®éng vÒ l-îng gi÷a c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TrÇn ThÞ Ph-¬ng 13 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT 4.2.3.Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông phæ biÕn táng ph©n tÝch tµi chÝnh v× nã dùa vµo ý nghÜa chuÈn mùc c¸c tû lÖ cña ®¹i l-îng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ tµi chÝnh. Ph-¬ng ph¸p nµy gióp c¸c nhad ph©n tÝch khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng sè liÖu ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng hµng lo¹t c¸c tû lÖ theo chuçi tho×gian liªn tôc theo tõng giai ®o¹n. Qua ®ãnguån th«ng tin kinh tÕ vµ tµi chÝnh ®-îc c¶i tiÕn vµ cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n.Tõ ®ã cho phÐp tÝch luü d÷ liÖu vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn,c¬ cÊu vµ nguån vèn,kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lêi.......... 4.2.4. Ph-¬ng ph¸p dù ®o¸n §©y lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông ®Ó -íc tÝnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ trong t-¬ng lai. Dùa vµo mèi quan hÖ còng nh- viÖc dù ®o¸n t×nh h×nh kinh tÕ x· héi t¸c céng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ ng-êi ta sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau : ph-¬ng ph¸p håi qui, to¸n x¸c suÊt, to¸n tµi chÝnh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn,l·i gép, l-u chuyÓn tiÒn tÖ........ c¸c ph-¬ng ph¸p nµy cã t¸c dông rÊt quan träng trong viÖc ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ vµ lùa chän ph-¬ng ¸n ®Çu t- kinh doanh 5 Tµi liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ng-êi ph©n tÝch ph¶i sö dông rÊt nhiÒu tµi liÖu kh¸c nhau. Tµi liÖu quan träng nhÊt ®-îc sö dông trong ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh (bctc) HÖ thèng BCTC ®-îc Nhµ n-íc qui ®Þnh cã tÝnh chÊt b¾t buéc vÒ mÉu biÓu, ph-¬ng ph¸p lËp, ®èi t-îng vµ ph¹m vi ¸p dông. HÖ thèng BCTC ®-îc qui ®Þnh trong chÕ ®é bao gåm 4 b¸o c¸o sau : 3.1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - MÉu sè B01-DN 3.1.2 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - MÉu sè B02-DN 3.1.3 B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ - MÉu sè B03-DN 3.1.4 B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - MÉu sè B09-DN TrÇn ThÞ Ph-¬ng 14 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT phÇn II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi I. Tæng quan vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C¶ng Hµ Néi ®-îc thµnh lËp ngµy6/1/1965 víi tªn gäi lµ xÝ nghiÖp c¶ng s«ng Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 982/Q§/TCB-L§ cña bé giao th«ng vËn t¶i , trùc thuéc tæng c«ng ty ®-êng s«ng MiÒn B¾c. C«ng ty ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 78 -®-êng B¹ch §»ng- quËn Hai Bµ Tr-ng -Hµ Néi C¶ng lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp,cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n.C¶ng thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n theo ®óng qui ®Þnh cña doanh nghiÖp nhµ n-íc(DNNN) theo khu«n khæ cña ph¸p luËt ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh sau:  Bèc xÕp hµng ho¸ ®-êng s«ng  Kinh doanh kho b·i  VËn t¶i hµng ho¸ b»ng ®-êng s«ng vµ ®-êng bé  Duy t- ,söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá  Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng  N¨m 2006 thªm nghµnh nghÒ míi lµ kinh doanh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, ngo¹i quan 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty S¶n phÈm chñ yÕu cña C¶ng lµ dÞch vô bèc xÕp c¸c lo¹i hµng ho¸. Nãi c¸ch kh¸c s¶n phÈm cña C¶ng n»m trong kh©u ph©n phèi l-u th«ng cña c¸c lo¹i hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng. NÕu xÐt vÒ thêi gian th× chu k× sèng cña s¶n phÈm rÊt ng¾n: khi hµng ho¸ ®-îc bèc xÕp lªn ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña kh¸ch lµ hoµn thµnh viÖc b¸n s¶n phÈm cña m×nh. NÕu xÐt theo kÕt cÊu chi phÝ gi¸ thµnh th× chñ yÕu lµ chi phÝ gi¸n tiÕp khÊu hao TSC§ vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Ngoµi s¶n phÈm chÝnh lµ dÞch vô bèc xÕp, c«ng ty cßn cã TrÇn ThÞ Ph-¬ng 15 MSV: 03D03065
- Xem thêm -