Tài liệu Luận văn tài chính ngân hàng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp cảng hà nội

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I. nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp.............................................................1 I. vai trß vµ chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp......................................1 1. B¶n chÊt cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp......................................................1 2. Vai trß cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp.........................................................1 2.1. Vai trß t×m kiÕm vµ huy ®éng vèn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp................................................................................1 2.2 Vai trß sö dông vèn hîp lý vµ ®¹t hiÖu qña cao.......................................2 2.3 Lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm so¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp..................................................................................................2 3. Chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp..................................................2 3.1. Chøc n¨ng huy ®éng vµ ph©n phèi nguån vèn........................................2 3.2 Chøc n¨ng ph©n phèi...............................................................................3 3.3 Chøc n¨ng gi¸m ®èc: lµ kh¶ n¨ng kh¸ch quan cña ph¹m trï tµi chÝnh, nhê kh¶ n¨ng ®ã ®Ó sö dông tµi chÝnh doanh nghiÖp lµm c«ng cô kiÓm tra...................................................................................................3 II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh......................................4 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp..............................................4 2. NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh.................................4 2.1 NhiÖm vô cña ph©n tÝch tµi chÝnh............................................................4 2.2 Môc ®Ých cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ...........................................4 2.3 ý nghÜa cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh...............................................5 3 Néi dung ph©n tÝch...........................................................................................5 3.1 Ph©n tÝch kh¸i qu¸t ................................................................................5 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n..................................8 3.3 Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp.......10 3.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp...................................11 4. Ph¬ng ph¸p sö dông trong ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp...............12 4.1 ph¬ng ph¸p chung:.................................................................................12 4.2 C¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ..........................................................................13 5. Tµi liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh..........................................................14 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT phÇn II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi..................................................................................................................15 I. Tæng quan vÒ c«ng ty....................................................................................................15 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.................................................................15 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty..............................................................15 3. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty (phô lôc trang 1)..............................................16 4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..................................17 5. M« h×nh tæ chøc cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (phô lôc trang 1)....................18 6. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (b¶ng 1 trang 2 phô lôc)..........18 II. ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp c¶ng hµ néi...............................19 1. Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi.......19 1.1 T×nh h×nh vèn vµ c¬ cÊu nguån vèn cña C¶ng.......................................19 1.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t vµ kh¶ n¨ng tù tµi trî cña doanh nghiÖp (b¶ng 4 trang 5 phÇn phô lôc)...............................................................21 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty.........21 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh (b¶ng7 phÇn phô lôc trang 8).......23 2.1 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng................................................23 2.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh...............................................23 2.3 Ph©n tÝch tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh...........................24 3. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (b¶ng 8 trang 9 phô lôc)........24 3.1 VÒ doanh thu..........................................................................................24 3.2 VÒ chi phÝ (b¶ng 9 trang 10 phô lôc) .....................................................24 3.3 VÒ lîi nhuËn (b¶ng 10 trang 10 phô lôc) :.............................................25 4. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô thu nép ng©n s¸ch nhµ níc(b¶ng 11 trang 11 phÇn phô lôc).................................................................................................26 5. NhËn xÐt chung..............................................................................................26 PhÇn III: §¸nh gi¸ chung vµ Mét sè kiÕn nghÞnh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi.......................28 1. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty..........................................28 1.1. NhËn xÐt chung vÒ u ®iÓm..........................................................................28 1.2. Mét sè tån t¹i.............................................................................................29 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.............................................................................................30 2.1 N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§..............................................................30 2.2 Qu¶n lý tèt TSL§.........................................................................................31 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT 2.3 X¸c ®Þnh sè vèn còng nh c¬ cÊu vèn hîp lý.................................................32 2.4 Xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng marketing, chó träng c«ng t¸c t×m hiÓu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng.................................................................33 2.5 §µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Æc biÖt lµ c¸n bé cho ph©n tÝch tµi chÝnh......33 KÕt luËn.................................................................................................................................1 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT Lêi nãi ®Çu §Êt níc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Doanh nghiÖp ph¶i thùc sù nç lùc vµ tù m×nh “b¬n tr¶i” trªn con ®êng cña m×nh mµ kh«ng cã sù u tiªn hay gióp ®ì lín nµo cña Nhµ níc ®· lµm hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp lóng tóng, dß dÉm vµ mét sè ®· kh«ng ®øng dËy næi do sù kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tuy nhiªn doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi kh«ng chØ tån t¹i mµ ®· ph¸t triÓn rÊt tèt. Do vËy em chän ®Ò tµi ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng lµm ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh Sau bèn n¨m ®îc häc tËp vµ trau dåi kiÕn thøc em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ kinh tÕ liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp nhng ®ã vÉn chØ lµ lý thuyÕt .Qua ®ît thùc tËp nµy ®· gióp em cã kiÕn thøc thùc tÕ vµ thùc sù bæ Ých gióp em nhËn thøc mét c¸ch râ rµng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña mét doanh nghiÖp, n¾m b¾t ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, em m¹nh d¹n nghiªn cøu , ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trªn c¬ së sè liÖu, t liÖu su tÇm ®îc tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty. Do n¨ng lùc cã nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®¸nh gi¸ phª b×nh ®ãng gãp cña thÇy c« híng dÉn vµ c¸c b¸c, c¸c c« chó, c¸c anh chÞ cña C¶ng Hµ Néi ®Ó luËn v¨n cña em hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Hµ §øc Trô vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Trong luËn v¨n nµy em xin tr×nh bµy kh¸i qu¸t toµn bé néi dung nh sau : PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp PhÇn II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi PhÇn III. NhËn xÐt chung vµ ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT PhÇn I. nh÷ng vÊn ®Ò chung cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong doanh nghiÖp I. vai trß vµ chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp 1. B¶n chÊt cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tµi chÝnh cña nh÷ng tæ chøc, c¸ ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ lµ mét kh©u quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh Quèc gia. ë ®ã diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh : ®Çu t, cung øng ®Çu vµo, tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô ra thÞ trêng. Trong ®ã sù chu chuyÓn vèn g¾n liÒn víi sù vËn ®éng cña tµi s¶n, vËt t, hµng ho¸. V× vËy c¸c mèi quan hÖ tiÒn tÖ vµ c¸c tiÒn tÖ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña tµi chÝnh doanh nghiÖp, bªn trong nã cßn Èn dÊu nh÷ng mèi quan hÖ phøc t¹p, nh÷ng luång chuyÓn dÞch giÊ trÞ g¾n liÒn víi viÖc t¹o lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ. Sù vËn ®éng nµy kh«ng chØ bã hÑp trong mét chu kú kinh doanh mµ cßn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ sù vËn ®éng lµm ph¸t sinh c¸c quan hÖ kinh tÕ díi h×nh thøc gi¸ trÞ trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt gi÷a doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi t¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 2. Vai trß cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp liªn quan vµ ¶nh hëng trôc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c ho¹t déng kh¸c cña doanh nghiÖp. C¸c nhu cÇu vÒ vèn, c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ c¬ së quan träng ®Ó c¸c nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý, kiÓn so¸t vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.1 Vai trß t×m kiÕm vµ huy ®éng vèn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao tríc hÕt ph¶i ®Èm b¶o vµ tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ vèn. Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vÒ vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú, sau ®ã lùa chän ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc thÝch hîp ®Ó ho¹t ®éng vèn tõ bªn trong vµ bªn ngoµi ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña doanh nghiÖp. 2.2 Vai trß sö dông vèn hîp lý vµ ®¹t hiÖu qña cao HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc tæ chøc sö dông vèn. Vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ®¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n ®Çu t còng nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi vµ møc ®é rñi ro. Tõ ®ã tæ chøc vµ huy ®éng kÞp thêi c¸c nguån vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp chíp ®îc c¸c c¬ héi kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã viÖc huy TrÇn ThÞ Ph¬ng 1 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT ®éng tèi ®a vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó tr¸nh ®îc thiÖt h¹i do ø ®äng vèn g©y ra, gi¶m bít nhu cÇu vèn vay. 2.3 Lµ c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm so¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng qua t×nh h×nh thu chi tiÒn tÖ hµng ngµy; t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh Nhµ níc qu¶n lý doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ vµ kiÓm so¸t ®îc c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp , ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c tån t¹i, víng m¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp. §Ó ph¸t huy vai trß lµ c«ng cô kiÓm so¸t, chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhµ qu¶n lý cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸nthèng kª vµ x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc trng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.Chøc n¨ng cña tµi chÝnh trong doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp bao gåm tæ chøc thu chi tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i. 3.1 Chøc n¨ng huy ®éng vµ ph©n phèi nguån vèn. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã vèn vµ quyÒn sö dông vèn c¸c doanh nghiÖp trong mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã thÓ huy ®éng vèn tõ nh÷ng nguån sau : Vèn do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hoÆc cÊp trªn cÊp(®èi víi c¸c doanh nghiÖp Quèc doanh), vèn ®ãng gãp cña cæ ®«ng(®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c) Vèn tù bæ sung tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Vèn liªn doanh - liªn kÕt Vèn vay nî dµi h¹n hay ng¾n h¹n Vèn ®îc huy ®éng tõ c¸c quÜ cña c«ng ty 3.2 Chøc n¨ng ph©n phèi Chøc n¨ng ph©n phèi cña tµi chÝnh doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn b»ng viÖc ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ ho¸ nhiÒu thµnh phÇnvíi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau nªn qui m« vµ c¸ch thøc ph©n phèi TrÇn ThÞ Ph¬ng 2 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT còng kh¸c nhau nhng nh×n chung kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc ph©n bè nh sau : - Bï ®¾p nh÷ng chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: + Gi¸ vèn hµng b¸n + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp – chi phÝ b¸n hµng + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh + C¸c chi phÝ kh¸c - PhÇn cßn l¹i ®îc gäi lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, mét phÇn ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc díi h×nh thøc thuÕ, phÇn cßn l¹i doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n bæ theo qui ®Þnh cña tõng doanh nghiÖp . 3.3 Chøc n¨ng gi¸m ®èc: lµ kh¶ n¨ng kh¸ch quan cña ph¹m trï tµi chÝnh ,nhê kh¶ n¨ng ®ã ®Ó sö dông tµi chÝnh doanh nghiÖp lµm c«ng cô kiÓm tra gi¸m ®èc qu¸ tr×nh,vËn ®éng cña nguån tµi chÝnh trong doanh nghiÖp Néi dung gi¸m ®èc tµi chÝnh lµ gi¸m ®èc sù vËn ®éng vµ chu chuyÓn nguån vèn víi ho¹t ®éng sö dông vèn. Gi¸m ®èc viÖc lËp vµ chÊp hµnh c¸c chØ tiªu kÐ ho¹ch, c¸c ®Þnh møc tµi chÝnh, c¸c giai ®o¹n qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quÜ tiÒn tÖ vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch kinh tÕ II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 1. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ sö dông mét tæ hîp c¸c kh¸i niÖm ,c¸c ph¬ng ph¸p vµ c«ng cô cho phÐp sö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n vµ th«ng tin kh¸c vÒ qu¶n lý nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro,møc ®é vµ chÊt lîng hiÖu qu¶ ho¹t ®éngcña doanh nghiÖp trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trªn c¬ së ®ã gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh chuÈn x¸c trong qu¶n lý kinh doanh Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh mµ cô thÓ lµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh lµ néi dung chñ yÕu vµ dÆc trng cña ph©n tÝch ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp 2. NhiÖm vô vµ môc tiªu cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh 2.1 NhiÖm vô cña ph©n tÝch tµi chÝnh Cïng víi kÕ to¸n vµ c¸c khoa häc kinh tÕ kh¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. V× vËy viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ bøc tranh thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §ång thêi TrÇn ThÞ Ph¬ng 3 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT c¸c chñ thÓ liªn quan trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp tíi doanh nghiÖp thÊy ®îc kÞp thêi , ®Çy ®ñ vµ trung thùc c¸c th«ng tin tµi chÝnh cµn thiÕt, ®ång thêi doanh nghiÖp còng thÊy ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh thùc cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, tõ ®ã cã híng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cña m×nh nh»m æn ®Þnh vµ t¨ng cêng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 2.2 Môc ®Ých cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh . ViÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®îc c¸c môc tiªu sau:  Ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vµ thiÕt thùc tíi c¸c ®èi tîng quan t©m tíi tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi ra quyÕt ®Þnh nh ®Çu t, cho vay.....  Ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt vèn kinh doanh ,t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty, nguån lùc kinh tÕ, nguån vèn chñ së h÷u, c¸c kho¶n nî, kÕt qu¶ cña qua tr×nh kinh doanh,c¸c t×nh huèng biÕn ®æi c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp. 2.3 ý nghÜa cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh Ta thÊy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã mét ý nghÜa cùc k× quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. T×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty tèt hay xÊu sÏ thóc ®Èy hay c¶n trë lín tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp kh¾c phôc ®îc nh÷ng thiÕu sãt, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ dù ®o¸n t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t¬ng lai. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. 3 Néi dung ph©n tÝch Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ lµm râ xu híng ,tèc ®é t¨ng trëng, thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ChØ ra nh÷ng thÕ m¹nh vµ c¶ t×nh tr¹ng bÊt æn cña doanh nghiÖp ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÕp theo vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p tµi chÝnh kÞp thêi vµ ®óng ®¾n ®Ó ph¸t huy cao nhÊt hiÖu qu¶ sö dông vèn. 3.1 Ph©n tÝch kh¸i qu¸t thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, trong phÇn nµy ta ph©n tÝch mét sè vÊn ®Ó sau: 3.1.1. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp TrÇn ThÞ Ph¬ng 4 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT - Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ qui m« tµi s¶n lµ nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kÕt qu¶ kinh doanh vµ tr¹ng th¸i tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, dù ®o¸n ®îc nh÷ng rñi ro vµ nh÷ng tiÒm n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp - Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ qui m« nguån vèn ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn vµ ®a ra nh÷ng qui ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó huy ®éng c¸c nguån vènvµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. §ång thêi còng thÊy ®îc qui m« vÒ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp hiÖn cã t¹i mét thêi ®iÓm vµ thÊy ®îc kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng v× sù biÕn ®éng vÒ qui m« chØ ®¬n thuÇn lµ sù thay ®æi vÒ vÒ lîng cha gi¶i thÝch ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 3.1.2. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t vµ nguån vèn tµi trî cña doanh nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t vµ nguån tµi trî. ViÖc ®Çu t ph¶n ¸nh r»ng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ang ®îc tiÕn hµnh nh thÕ nµo, hiÖu qu¶ ®Õn ®©u. MÆt kh¸c viÖc doanh nghiÖp lÊy nguån vèn ë ®©u ®Ó ®Çu t còng ®îc quan t©m chó träng ®Õn. §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t vµ nguån vèn tµi trî cña doanh nghiÖp ngêi ta cã thÓ ph©n tÝch theo c¸c néi dung sau :  §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t  §¸nh gi¸ cô thÓ t×nh h×nh ®Çu t vµ nguån tµi trî cña doanh nghiÖp  §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn 3.1.2.1 §Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ®Çu t cña doanh nghiÖp, ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ híng ®Çu t,lo¹i h×nh ®Çu t vµ qui m« ®Çu t. Thùc tÕ cho thÊy hiÖu qu¶ ®Çu t kinh tÕ ngµy cµng cao th× rñi ro còng cµng cao vµ ngîc l¹i, tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ quyÕt ®Þnh lo¹i h×nh vµ qui m« ®Çu t sao cho thÝch hîp.Trong phÇn nµy chñ yÕu vµo ph©n tÝch c¸c chØ tiªu cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh gåm: - Tû suÊt ®Çu t tµi chÝnh tæng qu¸t Tû suÊt ®Çu t §Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n + §Çu t tµi chÝnh dµi h¹n vÒ tµi chÝnh = tængqu¸t Tæng tµi s¶n TrÇn ThÞ Ph¬ng 5 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT ChØ tiªu nµy nãi lªn trong 1 ®ång tµi s¶n cè ®Þnh th× cã bao nhiªu ®ång dµnh cho ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. Tû suÊt nµy t¨ng gi¶m sÏ ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®Çu t t¨ng gi¶m vµ do ®ã còng ph¶n ¸nh xu híng ph¸t triÓn, më réng hoÆc thu hÑp qui m« s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung,t×nh h×nh tµi chÝnh nãi riªng. - Tû suÊt ®Çu t vÒ tµi s¶n cè ®Þnh Tû suÊt ®Çu t = vÒ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh CP XDCB + dë dang Tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy chØ ra r»ng cø 1 ®ång tµi s¶n th× cã bao nhiªu ®ång dµnh cho TSC§ h÷u h×nh (kÓ c¶ tµi s¶n ®ang ®îc x©y dùng). Nh vËy chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh viÖc më réng hay thu hÑp qui m« ®Çu t theo chiÒu réng còng nh chiÒu s©u cña doanh nghiÖp. 3.1.2.2 ViÖc tiÕn hµnh ®Çu t cña doanh nghiÖp cã thÓ b»ng vèn vay hay vèn cña b¶n th©n doanh nghiÖp hoÆc kÕt hîp c¶ hai. §Ó ®¸nh gi¸ nguån vèn tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t ngêi ta sö dông c¸c chØ tiªu sau : - Tû suÊt tµi trî tæng qu¸t T�su� t t� i tr�� t ng qu� t= V� n ch�s�h� u T� ng s�� t i s� n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn tµi s¶n th× doanh nghiÖp cã bao nhiªu ®ång vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. Doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ph¶n ¸nh møc ®é æn ®Þnh vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Tû suÊt tµi trî vÒ tµi s¶n lu ®éng vµ tµi chÝnh ng¾n h¹n T�su� t t�� t i tr�v� TSL�v��TTCNH(TSLD v��TTCDH) = V� n ch�s�h� u T� ng TSL�v��TTCNH (t� ng TSLD v��TTCDH) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång TSL§ vµ §TTCNH ( TSLD v��TTCDH )cã bao nhiªu ®ång vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng tù bï ®¾p cho TSL§ vµ §TTCNH ( TSLD v��TTCDH ) b»ng vèn chñ së h÷u cµng lín, rñi ro tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng thÊp. TrÇn ThÞ Ph¬ng 6 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT Nh vËy th«ng qua viÖc ph©n tÝch nguån tµi trî ngêi ta ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ ®ã còng lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh doanh nghiÖp 3.1.2.3 ViÖc ®Çu t cña doanh nghiÖp cã thÓ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ quyÕt ®Þnh ë ®Çu t ®óng híng hay kh«ng vµ ngîc l¹i, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu sau ®©y: - Thêi gian thu håi vèn ®Çu t : Thêi gian Vèn ®Çu t thu håi = vèn ®Çu t L·i sau thuÕ + KhÊu hao c¬ b¶n NÕu dù ¸n ®Çu t cã l·i th× thêi gian thu håi vèn ®Çu t sÏ nhanh vµ ngîc l¹i, do ®ã th«ng qua chØ tiªu nµy ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t. - Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch khi sö dông vèn ®Çu t. Møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch khi = sö dông vèn ®Çu t Sè tiÒn nép cho ng©n s¸ch khi sö dông vèn ®Çu t Vèn ®Çu t ChØ tiªu nµy nãi r»ng cø 1 ®ång vèn ®Çu t th× nép ng©n s¸ch cho Nhµ Níc ®îc bao nhiªu ®ång. Nh vËy møc ®ãng gãp cµng lín vµ cã xu híng t¨ng th× chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t cµng cao vµ ngîc l¹i. 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n 3.2.1 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp dung ftiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, qua ®ã ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ biÕt ®îc xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §Ó ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n tríc hÕt lµ lËp b¶ng ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n,bªn c¹nh ®ã ng¬× ta cßn sö dông c¸c chØ tiªu sau: 3.2.1.1 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t : H�s�kh�n� ng thanh to� n t� ng qu� t T� ng t� i s� n T� ng n� NÕu hÖ sè nµy cµng lín(lín h¬n 1) chøng tá doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ khi ®ã nã b¸o hiÖu tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ lµnh m¹nh 3.2.1.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tµi s¶n lu ®éng - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t cña tµi s¶n lu ®éng TrÇn ThÞ Ph¬ng 7 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n chung cña TSL§ = tæng tµi s¶n lu ®éng C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña TSL§ H�s�kh�n� ng thanh to� n nhanh = T� ng TSL�- h� ng t� n kho N�ng� n h� n Nãi ®Õn thanh to¸n nhanh cã nghÜa lµ ®Ò cËp ®Õn c¸c kho¶n nî ®· ®Õn h¹n vµ qu¸ h¹n, do ®ã doanh nghiÖp oph¶i thanh to¸n tøc th×(thanh to¸n ngay, thanh to¸n nhanh). HÖ sè nµy cµng lín chøng tá doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n,qu¸ h¹n t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.NÕu c¶ 2 hÖ sè thanh to¸n nµy gi¶m dÇn vµ tiÕn dÇn ®Õn 0, khi ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc r»ng doanh nghiÖp ®ang mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n c«ng nî vµ ®ã còng lµ dÊu hiÖu ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp. - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi Ti� n + c� c kho� n t��ng ���ng ti� n N�ng� n h� n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÆt chÏ h¬n kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp, tiÒn ë ®©y bao gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn ®ang chuyÓn. C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn lµ c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n vÒ chøng kho¸n. 3.2.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v× qua thùc tr¹ng t×nh h×nh c«ng nî ngêi ta sÏ ®¸nh gi¸ ®îc thùc tr¹ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nãi riªng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh nãi chung cña doanh nghiÖp tï ®ã gióp c¸c nhµ qu¶n lý ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc xö lý c«ng nî nãi riªng vµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh nãi chung 3.3 Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 3.3.1 ph©n tÝch tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh - Søc s¶n xuÊt vèn kinh doanh H�� s kh�n� ng thanh to� n t�c th�i = Søc s¶n xuÊt = TrÇn ThÞ Ph¬ng Doanh thu b¸n hµng Vèn KD bqu©n (vèn CSH bqu©n) 8 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n (vèn chñ së h÷u b×nh qu©n) dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao vµ ngîc l¹i. - Søc sinh lêi Søc sinh lêi = LN thuÇn Vèn KD bqu©n (vèn CSH bqu©n) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n (vèn chñ së h÷u b×nh qu©n) dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. §©y lµ chØ tiªu quan träng nhÊt ®èi víi kinh doanh v× nã cho thÊy râ nhÊt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.3.2 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng - Søc s¶n xuÊt vèn lu ®éng Søc s¶n xuÊt VL§ = Doanh thu b¸n hµng Vèn L§ bqu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn lu ®éng b×nh qu©n dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - Søc sinh lêi cña ®ång vèn Søc sinh lêi = LN thuÇn Vèn KD bqu©n (vèn CSH bqu©n) ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn lu ®éng b×nh qu©n dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong k× th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thuÇn. §©y lµ chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qua kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3.3.3 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh C¸c chØ tiªu ph©n tÝch nµy gÇn nh chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng, chØ kh¸c ë chç TSL§ ®îc chuyÓn thµnh TSC§ 3.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp sö dông c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau cïng sau : - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u TrÇn ThÞ Ph¬ng 9 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT T�su� t l� i nhu� n tr� n v� n ch�s�h� u= L� i nhu� n tr� � c thu� V� n ch�s�h� u ChØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 ®ång vèn chñ së h÷u dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn vay. T�su� t l� i nhu� n tr� n v� n vay = L� i nhu� n tr� � c thu� T� ng v� n vay ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 1 ®ång vèn vay dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng lín. - Tû lÖ sinh lîi trªn doanh thu T�� l sinh l� i tr� n doanh thu= T� ng l� i nhu� n sau thu� T� ng doanh thu ChØ tiªu tû lÖ sinh lîi trªn doanh thu ph¶n ¸nh r»ng cø mét ®ång doanh thu cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. ChØ tiªu nµy cnµg lín chøng tá hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng lín. 4 Ph¬ng ph¸p sö dông trong ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¸ch thøc , kü thuËt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ë qu¸ khø , hiÖn t¹i tõ ®ã ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cho t¬ng lai. §Ó ®¸p øng môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh th«ng thêng ngêi ta sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau : 4.1 ph¬ng ph¸p chung: Lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tr×nh tù bíc ®i vµ nh÷ng nguyªn t¾c cÇn ph¶i qu¸n triÖt khi tiÕn hµnh ph©n tÝch mét chØ tiªu kinh tÕ nµo ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy lµ sù kÕt hîp triÕt häc duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö cña triÕt häc M¸cLªnin lµm c¬ së. §ång thêi còng dùa vµo c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc trong tõng thêi kú. Ph¶i ph©n tÝch tõ chung ®Õn riªng, ®o lêng sù ¶nh hëng vµ ph©n lo¹i ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè nh»m ®¹t hiÖu qu¶ khi kÕt hîp nã víi TrÇn ThÞ Ph¬ng 10 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT viÖc sö dông mét ph¬ng ph¸p cô thÓ nµo ®ã. Ngîc l¹i c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ muèn ph¸t huy t¸c dông ph¶i qu¸n triÖt yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p chung. 4.2 C¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ §ã lµ c¸c ph¬ng ph¸p sö dông nh÷ng c¸ch thøc tÝnh to¸n nhÊt ®Þnh ®Ó cho ta thÊy râ h¬n t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Mçi ph¬ng ph¸p ®Òu cã u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm riªng. 4.2.1. Ph¬ng ph¸p so s¸nh Lµ ph¬ng ph¸p chñ yÕu ®îc dïng trong ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh víi c¸c néi dung sau : + So s¸nh gi÷u sè thùc hiÖn kú nµy víi sè thùc hiÖn kú tríc ®Ó thÊy râ xu híng thay ®æi vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, thÊy ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh ®îc c¶i thiÖn hay xÊu ®i nh thÕ nµovµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong kú tíi. + So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn víi sè kÕ ho¹ch ®Ó thÊy râ ®îc møc ®é phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp + So s¸nh sè thùc hiÖn kú nµy víi møc trung b×nh cña nghµnh ®Ó thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ang ë t×nh trn¹g xÊu hay tèt so víi c¸c doanh nghiÖp cïng nghµnh, + So s¸nh theo chiÒu däc ®Ó thÊy ®îc tû träng cña tõng lo¹i trong tæng sè ë mçi b¶n b¸o c¸o. + So s¸nh theo chiÒu ngang ®Ó thÊy ®îc sù biÕn ®æi c¶ vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi cña mét kho¶n môc nµo ®ã qua c¸c niªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp. 4.2.2. Ph¬ng ph¸p c©n ®èi Ph¬ng ph¸p c©n ®èi lµ ph¬ng ph¸p m« t¶ vµ ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng kinh tÕ mµ gi÷a chóng tån t¹i mèi quan hÖ c©n b»ng hoÆc ph¶i tån t¹i sù c©n b»ng. ph¬ng ph¸p nµy thêng kÕt hîp vo¸i ph¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó gióp ngêi ph©n tÝch cã ®îc sù ®¸nh gi¸ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh. Ph¬ng ph¸p nµy lµ c¬ së cña sù c©n b»ng vÒ sè lîng gi÷a tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn, gi÷a nguån thu,huy ®éng vµ t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n trong doanh nghiÖp. Do ®ã sù c©n b»ng vÒ lîng dÉn ®Õn sù biÕn ®éng vÒ lîng gi÷a c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 4.2.3.Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn táng ph©n tÝch tµi chÝnh v× nã dùa vµo ý nghÜa chuÈn mùc c¸c tû lÖ cña ®¹i lîng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ tµi chÝnh. Ph¬ng ph¸p nµy gióp c¸c nhad ph©n tÝch khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng sè liÖu ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng hµng lo¹t c¸c tû lÖ theo chuçi tho× gian liªn tôc theo tõng giai ®o¹n. Qua ®ãnguån th«ng tin kinh tÕ vµ tµi chÝnh ®îc c¶i tiÕn vµ cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n.Tõ ®ã cho phÐp tÝch luü d÷ liÖu vµ thóc ®Èy TrÇn ThÞ Ph¬ng 11 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn,c¬ cÊu vµ nguån vèn,kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lêi.......... 4.2.4. Ph¬ng ph¸p dù ®o¸n §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó íc tÝnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ trong t¬ng lai. Dùa vµo mèi quan hÖ còng nh viÖc dù ®o¸n t×nh h×nh kinh tÕ x· héi t¸c céng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ ngêi ta sö dông c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau : ph¬ng ph¸p håi qui, to¸n x¸c suÊt, to¸n tµi chÝnh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn,l·i gép, lu chuyÓn tiÒn tÖ........ c¸c ph¬ng ph¸p nµy cã t¸c dông rÊt quan träng trong viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ vµ lùa chän ph¬ng ¸n ®Çu t kinh doanh 5 Tµi liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ngêi ph©n tÝch ph¶i sö dông rÊt nhiÒu tµi liÖu kh¸c nhau. Tµi liÖu quan träng nhÊt ®îc sö dông trong ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh (bctc) HÖ thèng BCTC ®îc Nhµ níc qui ®Þnh cã tÝnh chÊt b¾t buéc vÒ mÉu biÓu, ph¬ng ph¸p lËp, ®èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông. HÖ thèng BCTC ®îc qui ®Þnh trong chÕ ®é bao gåm 4 b¸o c¸o sau : 3.1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - MÉu sè B01-DN 3.1.2 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - MÉu sè B02-DN 3.1.3 B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - MÉu sè B03-DN 3.1.4 B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - MÉu sè B09-DN TrÇn ThÞ Ph¬ng 12 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT phÇn II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi I. Tæng quan vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C¶ng Hµ Néi ®îc thµnh lËp ngµy6/1/1965 víi tªn gäi lµ xÝ nghiÖp c¶ng s«ng Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 982/Q§/TCB-L§ cña bé giao th«ng vËn t¶i , trùc thuéc tæng c«ng ty ®êng s«ng MiÒn B¾c. C«ng ty ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 78 -®êng B¹ch §»ng- quËn Hai Bµ Trng -Hµ Néi C¶ng lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp,cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n.C¶ng thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n theo ®óng qui ®Þnh cña doanh nghiÖp nhµ níc(DNNN) theo khu«n khæ cña ph¸p luËt ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh sau:  Bèc xÕp hµng ho¸ ®êng s«ng  Kinh doanh kho b·i  VËn t¶i hµng ho¸ b»ng ®êng s«ng vµ ®êng bé  Duy t ,söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá  Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng  N¨m 2006 thªm nghµnh nghÒ míi lµ kinh doanh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, ngo¹i quan 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty S¶n phÈm chñ yÕu cña C¶ng lµ dÞch vô bèc xÕp c¸c lo¹i hµng ho¸. Nãi c¸ch kh¸c s¶n phÈm cña C¶ng n»m trong kh©u ph©n phèi lu th«ng cña c¸c lo¹i hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng. NÕu xÐt vÒ thêi gian th× chu k× sèng cña s¶n phÈm rÊt ng¾n: khi hµng ho¸ ®îc bèc xÕp lªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña kh¸ch lµ hoµn thµnh viÖc b¸n s¶n phÈm cña m×nh. NÕu xÐt theo kÕt cÊu chi phÝ gi¸ thµnh th× chñ yÕu lµ chi phÝ gi¸n tiÕp khÊu hao TSC§ vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Ngoµi s¶n phÈm chÝnh lµ dÞch vô bèc xÕp, c«ng ty cßn cã mét sè s¶n phÈm vµ dÞch vô kh¸c nh:dÞch vô cho thue kho b·i,dÞch vô vËn t¶i thuû bé,dÞch vô söa ch÷a,ho¹t ®éng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. C¶ng Hµ Néi qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ trëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ cña ngêi lao ®éng. Gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vµ tho¶ ®¸ng mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a lîi Ých ngêi lao ®éng,lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých toµn x· héi TrÇn ThÞ Ph¬ng 13 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT trong ®ã lîi Ých ngêi lao ®éng lµ ®éng lùc trùc tiÕp víi c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô cô thÓ sau:  Kinh doanh cã hiÖu qu¶  B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc Nhµ níc giao  Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc  §¶m b¶o viÖc lµm thu nhËp vµ c¸c chÕ ®é cho ngêi lao ®éng theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt  §¶m b¶o an toµn lao ®éng,vÖ sinh m«i trêng  Thùc hiÖu ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch x· héi víi ®Þa ph¬ng vµ ngêi lao ®éng 3. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty (phô lôc trang 1) Cïng víi sù ®æi míi trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C¶ng Hµ Néi ®· kiÖn toµn theo híng tinh gi¶m nh©n viªn v¨n phßng, gi¶i thÓ nh÷ng phßng ban kh«ng cÇn thiÕt, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp C¶ng gåm 4 cÊp: Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp thµnh phÇn. - Chøc n¨ng cña gi¸m ®èc : x©y dùng vµ qui ho¹ch ®Çu t ng¾n h¹n, trung h¹n, vµ dµi h¹n, ®ång thêi nhiÖm vô chÝnh vÉn lµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc cã quyÒn bæ nhiÖm, miÕn nhiÖm hay tuyÓn dông lao ®éng míi.C¸c c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, khen thëng thi ®ua, gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i còng lµ nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña gi¸m ®èc. - Chøc n¨ng cña phã gi¸m ®èc kinh doanh: thay mÆt gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng nh thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô, chi phÝ, chiÕn lîc kinh doanh. - Chøc n¨ng cña phã gi¸m ®èc kü thuËt : phô tr¸ch c«ng t¸c kÜ thuËt, vËt t cña toµn C¶ng, qu¶n lý c¸c mÆt nh an to¸n lao ®éng, cung øng vËt liÖu, chuÈn bÞ ký thuËt…. - Phßng kinh doanh: phô tr¸ch c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, chiÕn lîc kinh doanh, c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ trêng, gi¸ c¶. - Phßng hµnh chÝnh: Phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ tuyÓn dông, bè trÝ, ®µo t¹o lao ®éng , chi tr¶ tiÒn l¬ng, phóc lîi lao ®éng…. TrÇn ThÞ Ph¬ng 14 MSV: 03D03065 LuËn v¨n tèt nghiÖp HUBT - Phßng kü thuËt vËt t : qu¶n lý toµn bé c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt, phô tr¸ch c«ng t¸c söa ch÷a, chuÈn bÞ kÜ thuËt cho s¶n xuÊt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: qu¶n lý vèn, tæ chøc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, qu¶n lý chi ph¸i gi¸ thµnh. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, lËp vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, lËp dù to¸n, hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, chØ ®¹o x©y dùng. - §éi b¶o vÖ qu¶n lý, phô tr¸ch c«ng t¸c an toµn, vÖ sinh lao ®éng - §éi ®iÖn níc phô tr¸ch ®iÖn níc cho toµn c¶ng - C¸c xÝ nghiÖp cã tõng chøc n¨ng theo tªn gäi cña tõng xÝ nghiÖp. 4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp nhµ níc, do nhµ níc ®Çu t vèn vµ qu¶n lý víi t c¸ch lµ chñ së h÷u. -C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp sè 928/Q§/TCCB-L§ ngµy 14/5/1993 cña bé GTVT vµ giÊy chøng nhËn kinh doanh sè 108815 ngµy 10/7/1993 cña träng tµi kinh tÕ Hµ Néi th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng mang tÝnh chÊtdÞch vô (thùc hiÖn kh©u lu th«ng hµng hãa tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng) chiÕm 50%, mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i chiÕm 50%. Tuy h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C¶ng mang 2 tÝnh chÊt, song môc tiªu cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh còng lµ lîi nhuËn - LÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty lµ : bèc xÕp hµng ho¸ ®êng s«ng, kinh doanh kho b·i, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, vËn t¶i hµng ho¸ b»ng ®êng s«ng vµ ®êng bé, duy t söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá. Do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nhµnh nghÒ lu«n biÕn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Ó héi nhËp theo môc tiªu §¶n uû doanh nghiÖp. Thay ®æi lín nhÊt vÒ nghµnh nghÒ kinh doanh cña C¶ng lµ kinh doanh nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. C¸c nghµnh nghÒ kinh doanh tæng hîp ®îc b¸o c¸o theo qui ®Þnh ph©n cÊp cña doanh nghiÖp. C¸c sè liÖu ®îc phª duyÖt ®îc tæng duyÖt trªn sæ s¸ch kÕ to¸n C¶ng Hµ Néi ®Ó b¸o c¸o Nhµ níc. 5. M« h×nh tæ chøc cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n (phô lôc trang 1) XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty,c«ng ty C¶ng ®· lùa chän ¸p dông h×nh thøc sæ NhËt ký chung , phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô tËp hîp vµ h¹ch to¸n toµn bé c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong c«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp toµn bé c¸c sè liÖu ®· ®îc c¸c ®¬n vÞ c¬ së tæng hîp vµ ho¹ch to¸n göi vÒ c«ng ty TrÇn ThÞ Ph¬ng 15 MSV: 03D03065
- Xem thêm -