Tài liệu Luận văn kết cấu công trình viện nông nghiệp miền nam

  • Số trang: 212 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
yennguyen92143

Tham gia: 14/07/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Kết cấu công trình viện nông nghiệp Miền Nam : ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: 09HXD1 LÔØI CAÛM ÔN Em xin chaân thaønh caûm ôn toaøn theå thaày coâ Tröôøng Ñaïi Hoïc Công Nghệ Sài Gòn ñaõ taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em trong suoát quaù trình hoïc taäp taïi tröôøng. Ñaëc bieät caùc thaày coâ trong Khoa Kyõ Thuaät Coâng Trình ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc chuyeân moân, nhöõng kinh nghieäm heát söùc quyù giaù cho em trong suoát quaùtrình hoïc tại trường. Trong thôøi gian laøm ñoà aùn toát nghieäp em ñaõ nhaän ñöôïc söï chæ baûo taän tình cuûa caùc Thaày höôùng daãn. Vôùi taát caû taám loøng bieát ôn saâu saéc, em xin chaân thaønh caûm ôn : Thaày : G.S MAI HA Ø SAN : giaùo vieân höôùng daãn chính Thaày : giaùo vieân phaûn bieän Sau cuøng toâi xin caûm ôn gia ñình, caûm ôn taát caû baïn beø ñaõ gaén boù vaø cuøng hoïc taäp, giuùp ñôõ ñoäng vieân toâi trong suoát thôøi gian qua, cuõng nhö trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp naøy. Vì thôøi gian coù haïn vaø nhöõng kieán thöùc coøn haïn cheá chaéc chaén khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quí thaày coâ vaø caùc baïn. Chaân thaønh caûm ôn : Sinh vieân HOÀNG VĂN TU ÂN GVHD : GS. MAI HAØ SAN ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: PHAÀN I KIEÁN TRUÙC GVHD : GS. MAI HAØ SAN Trang 1 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TRÌNH I. MÔÛ ÑAÀU Thaønh phoá Hoà Chí Minh, vôùi vai troø laø trung taâm kinh teá, khoa hoïc, kyõ thuaät lôùn nhaát nöôùc vôùi nhieàu cô quan ñaàu ngaønh , saân bay, beán caûng... ñang töøng böôùc xaây döïng cô sôû haï taàng. Ñaëc bieät trong nhöõng naêm gaàn ñaây lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån raát maïnh. Trong lónh vöïc xaây döïng nhieàu coâng trình lôùn vaø nhieàu nhaø cao taàng ñöôïc xaây döïng trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Vieän Noâng Nghieäp Mieàn Nam cuõng laø moät trong soá ñoù. II. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG Vieän Noâng Nghieäp Mieàn Nam ñöôïc xaây döïng taïi trung taâm thaønh phoá (121 Nguyeãn Bænh Khieâm, phöôøng Ñakao, Q1) vò trí naøy raát thuaän lôïi cho vieäc löu thoâng vì thuoäc trung taâm thaønh phoá III. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU TAÏI TP. HCM Khí haäu TP Hoà Chí Minh laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ñöôïc chia thaønh 2 muøa: 1. Muøa naéng : Töø thaùng 12 ñeán thaùng 4  Nhieät ñoä cao nhaát : 400C  Nhieät ñoä trung bình : 320C  Nhieät ñoä thaáp nhaát : 200C 2. Muøa möa : Töø thaùng 5 ñeán thaùng 11  Nhieät ñoä cao nhaát : 360C  Nhieät ñoä trung bình : 280C  Nhieät ñoä thaáp nhaát : 180C  Löôïng möa thaáp nhaát : 31 mm (thaùng 11)  Löôïng möa cao nhaát : 680 mm (thaùng 9) 3. Höôùng gioù Höôùng gioù chuû yeáu laø Ñoâng Nam vaø Taây nam vôùi vaän toác trung bình 2,5 m/s, thoåi maïnh nhaát vaøo muøa möa. Ngoaøi ra coøn coù gioù Ñoâng Baéc thoåi nheï (thaùng 12-1). TP. Hoà Chí Minh naèm trong khu vöïc ít chòu aûnh höôûng cuûa gioù baõo, chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa vaø aùp thaáp nhieät ñôùi. IV. QUI MOÂ VAØ CHÖÙC NAÊNG COÂNG TRÌNH 1. Qui moâ coâng trình Coâng trình goàm :  1 taàng haàm : chieàu cao 3,45m  1 taàng treät : chieàu cao 4,0m  10 laàu goàm : Laàu 1 – Laàu 10 : moãi taàng 3,2m GVHD : GS. MAI HAØ SAN Trang 2 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP:  1 saân thöôïng  Toång chieàu cao coâng trình 36m (chöa keå saân thöôïng)  Maët baèng xaây döïng coâng trình S = 725,4m2 2. Chöùc naêng coâng trình  Taàng haàm Taàng haàm ñöôïc duøng boá trí caàu thang, caùc phoøng kyõ thuaät vaø baõi ñaäu xe  Taàng treät Taàng treät laø nôi saõnh tieáp khaùch, phoøng tröng baøy vaø phoøng thö vieän  Laàu 1 Laø khu vöïc vaên phoøng goàm caùc phoøng vieän tröôûng, vieän phoù vaø caùc phoøng xöû lyù maãu vaø löu tröõ gioáng.  Laàu 2 – 10 Goàm caùc phoøng laøm vieäc, hoaù chaát vaø caùc phoøng nghieân cöùu söû lyù maãu  Saân thöôïng Saân thöôïng ñöôïc boá trí caùc phoøng kyõ thuaät, hoà nöôùc maùi V. GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT 1. Thoâng thoaùng Ngoaøi vieäc thoâng thoaùng baèng heä thoáng cöûa ôû moãi phoøng, coøn söû duïng heä thoáng thoâng gioù nhaân taïo baèng maùy ñieàu hoøa, quaït ôû caùc taàng 2. Chieáu saùng Ngoaøi heä thoáng ñeøn chieáu saùng ôû caùc phoøng vaø haønh lang, khoái vaên phoøng coøn ñöôïc chieáu saùng töø heä thoáng laáy saùng beân ngoaøi (kính bao, cöûa). Keát hôïp chieáu saùng töï nhieân vaø chieáu saùng nhaân taïo ñeå laáy saùng toái ña. 3. Heä thoáng ñieän Heä thoáng ñieän söû duïng tröïc tieáp heä thoáng ñieän thaønh phoá, coù boå sung heä thoáng ñieän döï phoøng, nhaèm ñaûo baûo cho taát caû caùc trang thieát bò trong toøa nhaø coù theå hoaït ñoäng ñöôïc trong tình huoáng maïng löôùi ñieän thaønh phoá bò caét ñoät xuaát. Ñieän naêng phaûi baûo ñaûm cho heä thoáng thang maùy, heä thoáng laïnh coù theå hoaït ñoäng lieân tuïc. Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät ñaët ngaàm trong töôøng . Heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng töø 1A ñeán 50A boá trí theo taàng vaø khu vöïc vaø baûo ñaûm an toaøn khi coù söï coá xaûy ra 4. Heä thoáng caáp vaø thoaùt nöôùc Nguoàn nöôùc ñöôïc laáy töø heä thoáng caáp nöôùc thaønh phoá daãn vaøo hoà nöôùc ôû taàng haàm qua heä thoáng bôm, nöôùc ñöôïc bôm leân beå nöôùc saân thöôïng nhaèm ñaùp öùng nhu nöôùc cho sinh hoaït vaø thí nghieäm ôû caùc taàng •Nöôùc thaûi töø caùc buoàng veä sinh töø caùc taàng ñöôïc taäp trung veà khu xöû lyù vaø beå töï hoaïi ñaët ôû taàng haàm roài môùi thaûi ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. Ngoaøi ra coøn coù heä thoáng daãn vaø xöû lyù nöôùc thaûi hoaù chaát rieâng. Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc ñi ngaàm trong caùc hoäp kyõ thuaät. GVHD : GS. MAI HAØ SAN Trang 3 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: Nöôùc möa treân saân thöôïng ñöôïc thu vaøo chaûy rieâng vaø ñöôïc daãn thaúng ra heä thoáng thoaùt nöôùc trung cuûa thaønh phoá. 5. Heä thoáng thoaùt hieåm vaø cöùu hoûa Toøa nhaø goàm 2 caàu thang boä, 2 thang maùy vaø haønh lang giao thoâng ñöôïc boá trí giöõa nhaø noái lieàn vôùi caùc phoøng ñaûm baûo phuïc vuï giao thoâng vaø thoaùt ngöôøi khi hoûa hoaïn. •Taïi moãi taàng ñeàu coù ñaët heä thoáng baùo chaùy, caùc thieát bò chöõa chaùy baèng hoaù chaát, Doïc theo caùc caàu thang boä ñeàu coù heä thoáng oáng voøi roàng cöùu hoûa. Ngoaøi ra coøn caùc heä thoáng khaùc nhö heä thoáng thoâng tin, heä thoáng coøi baùo ñoäng, heä thoáng caây xanh ……vv GVHD : GS. MAI HAØ SAN Trang 4 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: CHÖÔNG 2 : TÍNH CAÀU THANG TRUÏC 1 – 2 Coâng trình coù chieàu cao taàng khaùc nhau do ñoù caùc kích thöôùc caàu thang moãi taàng khaùc nhau. Duøng caàu thang 2 veá daïng baûn khoâng coù daàm limon coù kích thöôùc : +Caàu thang töø taàng treät leân taàng 1 Chieàu cao baäc : hbaäc = 161,5 mm Chieàu roäng baäc : bbaäc = 275 mm +Caàu thang töø taàng 1 leân taàng 2 vaø caùc taàng coøn laïi Chieàu cao baäc : hbaäc = 159 mm Chieàu roäng baäc : bbaäc = 300 mm +Chieàu roäng baûn vaø chieàu daøy baûn thang cho caùc taàng Chieàu roäng baûn : b = 1000m Choïn chieàu daøy baûn thang : hb = 100mm VAÄT LIEÄU SÖÛ DUÏNG  Beâtoâng coù caáp ñoä beàn B20, ñaù 1x2 coù Rb = 11,5 MPa = 115 daN/cm2 Rk = 0,9 MPa = 9 daN/cm2  Coát theùp AII coù Ra = 280 MPa = 2800 daN/cm2  Coát theùp AI coù Ra = 225 MPa = 2250 daN/cm2 TÍNH TOAÙN A. TÖØ TAÀNG TREÄT LEÂN LAÀU 1 (h = 4,2 m) Goàm hai veá thang : moãi veá coù 13 baäc thang 1 DS TREÄT 2400 DCN VEÁ 1 DS LAÀU 1 VEÁ 2 4500 B LAÀU TREÄT LEÂN LAÀU 1 I. Tính veá I 1. Taûi troïng taùc duïng Taûi troïng taùc duïng goàm tænh taûi vaø hoaït taûi GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 24 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: a. Tænh taûi  Chieáu nghæ : Caáu taïo baûn thang: Thaønh phaàn  (m)  daN/m3 Taûi t/chuaån daN/m2 40 36 250 18 HSVT (n) Taûi t/toaùn daN/m Ñaù granic 0,02 2000 1,1 44 Vöõa loùt 0,02 1800 1,2 43,2 Baûn BTCT 0,1 2500 1,1 275 Vöõa traùt 0,01 1800 1,2 21,6 taûi troïng 383,8  Baûn thang : xeùt cho 1 baäc  Baäc thang Gñaù = (l B + h B )* * *n*1 = (0,1615 + 0,275)*0,02*2000*1,1*1 = 19,20 daN Gvöõa loùt = (l B + h B )*  *  * n *1* = (0,1615 + 0,275)*0,02*1800*1,2*1 = 18,85 daN 1 (hbac * bbac ) *  * n *1 2 1 = (0,16155 * 0,275) *1400 *1,3 *1 = 40,41 daN 2 Ggaïch =  Gbaûn = n *  *  *1*l B /cos  = 1,1 * 2500 * 0,1*1*0,275/0,862 = 87,73 daN Gtraùc = n *  *  *1*l B /cos  = 1,2 * 1800 * 0,01*1*0,275/0,862 = 6,89 daN G = Gñaù + Gvöõa loùt + Ggaïch + Gbaûn + Gtraùc = 173,M08 daN Tænh taûi phaân boá treân maët baäc : g b = G = 173,08/0,275 = 629,38 daN/m lb Tænh taûi boá treân maët xieân :g b = g b *cos  = 629,38*0,862 = 542,52 daN/m Tay vòn goã:  Taûi tieâu chuaån gtvòn = 30 daN.  Taûi tính toaùn gtvòn = 30*12 = 36 daN. b. Hoaït taûi Theo TCVN 2737-1995 taûi troïng vaø taùc ñoäng ta coù :  Hoaït taûi tieâu chuaån: ptc = 300 daN/m2 GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 25 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP:  Hoaït taûi tính toaùn: ptt = 300 * 1,2*1 = 360 daN/m Vaäy toång taûi troïng taùc duïng leân baûn thang vaø chieáu nghæ:  Baûn thang: q1tt =542,52+ 36+ 360 /0,862= 996,15 daN/m Trong ñoù : tg = 0,1615   = 300 25 ,  cos = 0,862 0,275  Chieáu nghæ: q2tt = 383,8+360 + 36 =779,8 daN/m 2. xaùc ñònh noäi löïc  sô ñoà tính Choïn sô ñoà tính nhö sau : Momen: GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 26 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP:  xaùc ñònh phaûn löïc taïi goái töïa : 3. Tính coát theùp Choïn a = 2cm  h0 = h – a = 8 cm, caét baûn coù beà roäng 1m Aùp duïng coâng thöùc : m = M   R  0,429 Rbbh02   1  1  2 m  b Rbbho AS   RS As bh0 Theo kinh nghieäm moâmen goái ta laáy baèng 40%momen nhòp (thieân veà an toaøn): GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 27 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN Vaäy laäp baûng tính Excel ta coù keát quaû nhö sau : Moâmen As m  Boá trí DaN.m (cm2) Mn baûn = 2839.05 0.386 0.522 17.15 Þ14a90 Mg baûn = 1135.62 0.154 0.168 5.536 Þ12a200 Mn cnghæ = 1637.1 0.222 0.255 8.376 Þ12a130 Mg cnhgæ = 645.84 0.088 0.092 3.02 Þ12a200 AS choïn (cm2) 17.1 5.66 8.7 5.66 LÔÙP: (%) 1.62 0.539 0.829 0.539 4. Boá trí coát theùp (xem baûn veõ) II. Tính veá II 1. Taûi troïng taùc duïng Taûi troïng taùc duïng goàm tænh taûi vaø hoaït taûi a. Tænh taûi  Chieáu nghæ :  Taûi HSV  Taûi t/toaùn (m) Thaønh phaàn t/chuaån T 3 daN/m daN/m daN/m2 (n) Ñaù granic 0,02 2000 40 1,1 44 Vöõa loùt 0,02 1800 36 1,2 43,2 Baûn BTCT 0,1 2500 250 1,1 275 Vöõa traùt 0,01 1800 18 1,2 21,6 taûi troïng 383,8  Baûn thang : xeùt cho 1 baäc  Baäc thang Gñaù = (l B + h B )* * *n*1 = (0,1615 + 0,275)*0,02*2000*1,1*1 = 19,20 daN Gvöõa loùt = (l B + h B )*  *  * n *1* = (0,1615 + 0,275)*0,02*1800*1,2*1 = 18,85 daN 1 (hbac * bbac ) *  * n *1 2 1 = (0,16155 * 0,275) *1400 *1,3 *1 = 40,41 daN 2 Ggaïch =  Gbaûn = n *  *  *1*l B /cos  = 1,1 * 2500 * 0,1*1*0,275/0,862 = 87,73 daN Gtraùc = n *  *  *1*l B /cos  = 1,2 * 1800 * 0,01*1*0,275/0,862 = 6,89 daN G = Gñaù + Gvöõa loùt + Ggaïch + Gbaûn + Gtraùc = 173,M08 daN GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 28 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN Tænh taûi phaân boá treân maët baäc : g b = LÔÙP: G = 173,08/0,275 = 629,38 daN/m lb Tænh taûi boá treân maët xieân :g b = g b *cos  = 629,38*0,862 = 542,52 daN/m Tay vòn goã:  Taûi tieâu chuaån gtvòn = 30 daN.  Taûi tính toaùn gtvòn = 30*12 = 36 daN. b. Hoaït taûi Theo TCVN 2737-1995 taûi troïng vaø taùc ñoäng ta coù :  Hoaït taûi tieâu chuaån: ptc = 300 daN/m2  Hoaït taûi tính toaùn: ptt = 300 * 1,2*1 = 360 daN/m Vaäy toång taûi troïng taùc duïng leân baûn thang vaø chieáu nghæ:  Baûn thang: q1tt =542,52+ 36+ 360 /0,862= 996,15 daN/m Trong ñoù : tg = 0,1615   = 300 25 ,  cos = 0,862 0,275  Chieáu nghæ: q2tt = 383,8+360 + 36 =779,8 daN/m 2. xaùc ñònh noäi löïc  sô ñoà tính Choïn sô ñoà tính nhö sau : Moïmen: GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 29 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP:  xaùc ñònh phaûn löïc taïi goái töïa : 3. Tính coát theùp: Choïn a = 2cm  h0 = h – a = 8cm, caét baûn coù beà roäng 1m Aùp duïng coâng thöùc : m = M   R  0,429 Rbbh02   1  1  2 m  b Rbbho AS   RS As bh0 Theo kinh nghieäm moâmen goái ta laáy baèng 40%momen nhòp (thieân veà an toaøn): Vaäy laäp baûng tính Excel ta coù keát quaû nhö sau : Moâmen As AS choïn m  Boá trí (%) 2 DaN.m (cm ) (cm2) Mn baûn = 2842.83 0.386 0.523 17.185 Þ14a90 17.1 1.629 Mg baûn = 1137.13 0.155 0.169 5.544 Þ12a200 5.66 0.539 Mn cn = 2010.72 0.273 0.326 10.728 Þ12a100 11.31 1.077 GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 30 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 Mg cn = 804.29 0.109 0.116 4. Boá trí coát theùp (xem baûn veõ) III. Tính daàm chieáu nghæ: Sô boä tieát dieän daàm : 1 8 hd = (  SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN 3.812 Þ12a200 5.66 LÔÙP: 0.539 1 )l =120 - 300mm , choïn h b =250mm bd = 200mm 20 1. Taûi troïng:  Taûi töø baûn thang : duøng phaûn löïc lôùn nhaát tính gbaûn = RC 2306,05   2306,05(daN/m) b 1  Troïng löôïng baûn thaân daàm gdaàm = n *  * bd * hd = 1,1* 2500 * 0,2 * 0,25 = 137,5 (daN/m)  Taûi töø töôøng gtöôøng = n *  * ht = 1,3 * 340 * (2,1 – 0,5) = 707,2 (daN/m) Vaäy toång taûi troïng taùc duïng leân daàm q = gbaûn + gdaàm + gtöôøng = 3150,75(daN/m) 2. Tính noäi löïc: Sô ñoà tính laø daàm ñôn giaûn moät nhòp Moâmen nhòp : GVHD: GS. MAI HAØ SAN M= ql 2 3150,75 * 2,4 2   2268,54(daN .m) 8 8 Trang 31 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN 09HXD1 ql 3150,75 * 2, 4   3780,9(daN ) Löïc caét : Q= 2 2 LÔÙP: 3. Tính coát theùp: choïn a = 2cm  h0 = h – a = 23 cm Aùp duïng coâng thöùc : m = M 2268,54 * 100   0,1864 2 Rb bh0 115 * 20 * 23 2   1  1  2 m  1  1  2 * 0,1864  0,208 Rb bh0 0,208 * 115 * 20 * 23 AS  RS  2800  3,93(cm 2 ) Choïn 2Þ18 coù AS = 5,09 cm2  As 5,09   1.06 % bh0 20 * 23  Tính coát ñai Ta coù: Q = 3780,9 (daN) Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính : Q  k0Rnbh0 = 0,35*115*20*23 = 18515(daN)  Thoaû maõn Trong ñoù k0 = 0,35 vì BT B20 Beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét khi : Q 0,6*9*20*23 = 2484(daN)  Caàn tính coát ñai Löïc coát ñai phaûi chòu Q2 3780,9 2 qd    18,76 (daN/cm) 8Rbt bh02 8 * 9 * 20 * 23 2 Choïn ñai Þ6 coù fñ = 0,283 (nhaùnh) n = 2 Khoaûng caùch tính toaùn utt = GVHD: GS. MAI HAØ SAN Rsd nf d 2250 * 2 * 0,283   67,88cm qd 18,76 Trang 32 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 umax = SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: 1,5 Rk bh02 1,5 * 9 * 20 * 23 2   37,76cm Q 3780,9 uct = 15cm vì h < 45cm  uct  h/2 vaø 15cm Vaäy uchoïn =min(utt + uct + umax) = 15cm Kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa coát ñai vaø beâtoâng Qdb = 8 Rk bh02 q d  8 * 9 * 20 * 23 2 * 2250 * 2 * 0,283 = 8041,97(daN) 15 Qdb > Q  khoâng caàn tính coát xieân 4. Boá trí coát theùp (xem baûn veõ) IV. Tính daàm chieáu tôùi: Sô boä tieát dieän daàm : 1 8 hd = (  1 )l =120 - 300mm , choïn h b =300mm bd = 200mm 20 4. Taûi troïng :  Taûi töø baûn thang : duøng phaûn löïc lôùn nhaát tính gbaûn = RD 2581,82   2581,82(daN/m) b 1  Troïng löôïng baûn thaân daàm gdaàm = n *  * bd * hd = 1,1* 2500 * 0,2 * 0,3 = 165 (daN/m)  Taûi töø saøn truyeàn vaøo coù daïng hình thang ñöôïc chuyeån thaønh phaân boá ñeàu töông ñöông: b 2 q td = gsaøn* (1  2 2   3 ) = 765,6* 1,6 (1  2 * 0,33332  0,33333 ) 2 = 499,08(daN/m) ( vôùi b=1,6 m ;  = 1,6 b = = 0,3333 ) 2a 2 * 2,4 Vaäy toång taûi troïng taùc duïng leân daàm q = gbaûn + gdaàm + qtd = 3245,9(daN/m) 5. Tính noäi löïc: Sô ñoà tính laø daàm ñôn giaûn moät nhòp Moâmen nhòp : GVHD: GS. MAI HAØ SAN M= ql 2 3245,9 * 2,4 2   2337,05(daN .m) 8 8 Trang 33 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 Löïc caét : Q= SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: ql 3245,9 * 2,4   3895,08(daN ) 2 2 6. Tính coát theùp: choïn a = 2cm  h0 = h – a = 28 cm Aùp duïng coâng thöùc : m = M 2337,05 *100   0,1296 2 Rb bh0 115 * 20 * 28 2   1  1  2 m  1  1  2 * 0,1296  0,1393 Rb bh0 1 * 0,1393 * 115 * 20 * 28 AS  RS  2800  3,204(cm 2 ) Choïn 2Þ16 coù AS = 4,022 cm2  As 4,022 * 100   0,718 % bh0 20 * 28  Tính coát ñai Ta coù: Q = 3895,08 (daN) Ñeå ñaûm baûo beâ toâng khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính : Q  k0Rnbh0 = 0,35*115*20*23 = 18515(daN)  Thoaû maõn Trong ñoù k0 = 0,35 vì beâ toâng caáp ñoä beàn B20 Beâ toâng ñuû khaû naêng chòu löïc caét khi : Q 0,6*9*20*28 = 3024(daN)  Caàn tính coát ñai Löïc coát ñai phaûi chòu : q d  Q2 3895,08 2   13,44 (daN/cm) 8Rbt bh02 8 * 9 * 20 * 28 2 Choïn ñai Þ6 coù fñ = 0,283 cm2 (nhaùnh) n = 2 Khoaûng caùch tính toaùn utt = GVHD: GS. MAI HAØ SAN Rsd nf d 2250 * 2 * 0,283   94,75cm qd 13,44 Trang 34 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 umax = SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: 1,5 Rk bh02 1,5 * 9 * 20 * 28 2   54,35cm Q 3895,08 uct = 15cm vì h < 45cm  uct  h/2 vaø 15cm Vaäy uchoïn =min(utt + uct + umax) = 15cm Kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa coát ñai vaø beâtoâng Qdb = 8 Rk bh02 qd  8 * 9 * 20 * 282 * 2250 * 2 * 0,283 = 9790,23(daN) 15 Qdb > Q  khoâng caàn tính coát xieân 4. Boá trí coát theùp (xem baûn veõ) B. TÖØ LAÀU 1 ÑEÁN LAÀU 9 (h = 3,5m) Goàm hai veá thang : veá I vaø veá II ñeàu coù 11 baäc thang. 1 DS TREÄT 2400 DCN VEÁ 1 DS LAÀU 1 VEÁ 2 4200 B LAÀU 1 LEÂN LAÀU 2 I. Tính veá I: 1. Taûi troïng taùc duïng: Taûi troïng taùc duïng goàm tænh taûi vaø hoaït taûi a. Tænh taûi:  Chieáu nghæ :  Taûi  (m) Thaønh phaàn t/chuaån daN/m3 daN/m2 Ñaù granic 0,02 2000 40 Vöõa loùt 0,02 1800 36 Baûn BTCT 0,1 2500 250 Vöõa traùt 0,01 1800 18 taûi troïng  Baûn thang : xeùt cho 1 baäc  Baäc thang Gñaù = (l B + h B )* * *n*1 GVHD: GS. MAI HAØ SAN HSV T (n) 1,1 1,2 1,1 1,2 Taûi t/toaùn daN/m 44 43,2 275 21,6 383,8 Trang 35 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: = (0,159 + 0,3)*0,02*2000*1,1*1 = 20,20 daN Gvöõa loùt = (l B + h B )*  *  * n *1* = (0,159 + 0,3)*0,02*1800*1,2*1 = 19,83 daN 1 (hbac * bbac ) *  * n *1 2 1 = (0,159 * 0,3) * 1400 * 1,3 * 1 = 43,4 daN 2 Ggaïch =  Gbaûn = n *  *  *1*l B /cos  = 1,1 * 2500 * 0,1*1*0,3/0,883 = 93,43 daN Gtraùc = n *  *  *1*l B /cos  = 1,2 * 1800 * 0,01*1*0,3/0,883 = 7,34 daN G = Gñaù + Gvöõa loùt + Ggaïch + Gbaûn + Gtraùc = 178,2 daN Tænh taûi phaân boá treân maët baäc : g b = G = 184.2/0,3 = 614 daN/m lb Tænh taûi boá treân maët xieân :g b = g b *cos  = 614*0,883 = 542,16 daN/m Tay vòn goã:  Taûi tieâu chuaån gtvòn = 30 daN.  Taûi tính toaùn gtvòn = 30*12 = 36 daN. b. Hoaït taûi : Theo TCVN 2737-1995 taûi troïng vaø taùc ñoäng ta coù :  Hoaït taûi tieâu chuaån: ptc = 300 daN/m2  Hoaït taûi tính toaùn: ptt = 300 * 1,2*1 = 360 daN/m Vaäy toång taûi troïng taùc duïng leân baûn thang vaø chieáu nghæ:  Baûn thang: q1tt =542,16+ 36+ 360 /0,883= 985,86 daN/m Trong ñoù : tg = 0,159 =0,53  = 300 25 ,  cos = 0,883 0,3  Chieáu nghæ: q2tt = 383,8+360 + 36 =779,8 daN/m 2. xaùc ñònh noäi löïc:  sô ñoà tính GVHD: GS. MAI HAØ SAN Trang 36 ÑEÀ TAØI: VIEÄN NOÂNG NGHIEÄP MIEÀN NAM 09HXD1 SV: HOAØNG VAÊN TUAÂN LÔÙP: Momen:  xaùc ñònh phaûn löïc taïi goái töïa : 3. Tính coát theùp: Choïn a = 2cm  h0 = h – a = 8cm, caét baûn coù beà roäng 1m Aùp duïng coâng thöùc : m = M   R  0,429 Rbbh02   1  1  2 m  b Rbbho AS  GVHD: GS. MAI HAØ SAN RS Trang 37
- Xem thêm -