Tài liệu Luận án tiến sĩ nghiên cứu mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp phục vụ cho quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

 • Số trang: 186 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 47 |
 • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

2356785879        ! ! " #$%  &' #( '  # )* ( # + + + + + + + + - , - - ./0123401560789: 2356785879        ! ! " #$%  &' #( '  # )* ( # + + + + + + , -./01,2/34.,564,7289,2:;<, =>?@A?@BCDEFG>BHINGJBKJLMGB O O O PQORSTUORVWOXYZ[O 11 3456789 7  11 1 !"#1$ 1%&$'(1)*!+,- .$/01213 4(45 1 !$% 6789:; 9<=:>?9 >@       111 3456789   1 1 !"# $%& '1 ! ()* 1 +1,-. /011234* 1 "#+!4546718*9 :121 ;1)1 #,<=>?@>@ABCDEFGDH6HIJDK(L/M"# 1NO 1!## 8 1 P Q4!1R S/R #61,T U#U#(L V #( 1V 6 #/!4120.1 !W 1,K1"#1X YZ ,"[.1\420])1 ^ _`61,^^aab "# c1['1:dS 1 ^!# # 8 e# 14K0::f0]12'gh0!1[6120 14ai6^6j!a.\ K "#1X Y8 klmnopqmnoprmsntuvnwmxyxn  Fz=I{DE {|n 12 345745 89 1  11 111 12 888!8211  "#2111  $% &'()3*+(,-./0123456789:;1<=4:1>?7@51>74A?4B31?C7D7E FG1:HI7@2;J5KL217@51>74A?E EM5?7@7@51>74A?4B31?C7D7E N 5O7@8P7@@PJLQ14B31?C7D7R RG4=44B34B31?C7D7S 5'TU)VW XYZ8#[ 8\9]^_# `M a --8b7@c?37299a dededefghijfkjlmfnopa dedeqefrstfujvmftwxfnop-< dedeyefpztf{j|}ftwxfnop-F dede~efxjf{€ftwxfk‚hj|kftƒ}fm„jf…}xkfhlf†hithfh‡k‚f{€ˆk‚fnop-N -<‰Š‹1.:5?Œ:29LG1c?375Ž175/0375-R deqedefghijfkjlm-R deqeqefp„jf…}xkfhlfqf{h‘ˆf…}xkfujvmf{j’“ft”kf{•–k‚f{it-— deqeyef˜™f“hi{f{€jvkftwxfm„jf…}xkfhlfq?8@A8@B<8CDE8FGB8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L< 5676568MNF8O8C:Z=H8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L<8CL<8[<>C8\B? ##)^&/_`()*&-ab-cd--.&'/34&',&-.&'/-01&'234 5656768fg<8hF:8FGB8Vij8OZ<8@k<8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L< 56565689F8u=H8QS=H8Vij8CL<8F;F8=HI=8:A=H8 C:JK=H8?L<8[<>C8\B? 5656v68w8=H:xB8FGB8@<>F8=H:8H<{B8=HI=8:A=H8@A8QtB=:8 =H:<>|8|:SF8@S8F:t8Vij8CL<8F;F8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L<8[<>C8\B? #Tcd&'-4}&d~)1+24()*&-a'4€*&',&-.&'1.‚*&-&'-4aƒ 56U6768\H: 56U6568\H: 56U6v68\H: 56U6ˆ68\H:?@ 0121A134563789:;3B;C@3;DB 0121E134563789:;37FG:H37;IJ;KL 0121013M@N537FG:H376JKO PQ"#&2"R"S"&T)"#.K 01A1213UV5378WJ3JX<3:Y:37Z:H3[5<:3;\K 01A1A13U6J3]^537C376J3>_:H3>^:3:Y:37Z:H3[5<:3;\LK O!"#/#2̀"'a)bc2T)"#."&*"#+"&d,-)"#"./e 01E1213U6J3H@<@3>=f:3B;67378@N:3JX<3gC@3[5<:3;\e 01E1A13U6J3h537;^3B;67378@N:3JX<3gC@3[5<:3;\3i37j:H3H@<@3>=f:PP 01E1E13k;l:37IJ;379:;3;5C2:H3[563789:;3B;67378@N:3gC@3[5<:3;\3H@m<3nH8@o<:p3qr3 Js:H37]3tuM3vr3k;=:H3PO wx#+"#'y"&'a)bc2T)"#."&*"#+"&d,-)"#"./z2{2.)bP| }~ €O 345678 ‚ ƒ„{…Q†‡ˆ Oe ‰Š‹"1RŒ‰TS""'Ž'a)Š‹""Oe P~c&‘2’'#-#-z“"&TS"”T)"#.Œ#'##+"&z2''"&*"#+"& #$%"&bz2L •1A1213–Y3>—:;3;F˜:H3J;@^:3™FDJ3Uš›3L •1A1A13–Y3;=f73>_:H376J3:H;@\B3P •1A1E13–Y3;=f73>_:H3;œ378De Oz"'#‰'a)""'Ž1+"#("&#$"&""'Ž2‰/#ž-| }~ €K ƒ„L Ÿ ~¡¢£ ¤¥Q¦£§¨}ƒ ©  ¢ …ƒª  ~ « ¢¬¡ƒ¡ 122 345689    2!1!"##$2%#&2#'( )& #*+(,2-.!/0/1#*1!"##$2%&2#'( 22 3$1#(##2#456-7'*8233 2 ##2 29 :1;#$<=1' >"-?21@#A(B$BC'#2A@2!9''B(B#D 2E)F 2+@G5HC21 ) )A'2! IJ K #L=1;CM1NCO-5A'2! 3E K2!0<-11P#*+(,2-7'3.-Q-#*+(,2#R282 K) 392J!"##$2%#!LKN2492 FS2 3*#456?FB##B$AT-$B52#D K K2EUK -4@"-VWX2 K *8KJ3 !"##$2%&2#'( K39 #*+(,2 YFJ Z#1[#V\CM1!#4-5HC21#$O-#1]R EJ)& E;!^(5<-16 323) 3.-Q-#456 3I2K2Y9392J>Z#*+&2#'( 392J 3*+(,2-.!/ 33:3 3'#A"=1L-#R &I3 #*+(,2-.!/-#*+&2#'( &I32Y9#*+(,2-.!/A,2#*+&2#'( _3Y 3.-Q-#*+(,2#R282 1222  345689 5  !"2#$%%! 1&'() + ,%-./20 %1%23!42!%5+ 6 789%2:!%!2%%;<=42!%5 > ,%-.?9@<=%AB1&A& RB%20; 1&JS%J!8",22:!T%1%G? U211L8!%%25.U2N25V! >+ RB%20; AB 4%%G@"BJS%.%42%-. 2:!VX)11L8!%%25.U2N25V! >6 RB%20; JS%G?%E%2:!T%1%G? U211L8!%%25.U2N25V! >> RB%20; 1&.%8%G?2:!T%1 %G?U211L8!%%25.U2N25V! >D Z%23![01&2J\U8J![@242!%5T%1 11L8!%%25.U2N25V! >O RB%20; 1&2BJS%%S%%1%9C%2# [2B<]%! J842!%52:!T%111L8!%%25.U2N25V! >F RB%20; 1&9CE%253!T%1"421H2L8!% %25. >W RB%20; 1&AB 4%%G@"B9CE%253! L8!%%25.J842!%51H2VX)U2N25V! >Y RB%20; 1&!$BJ842!%52:!T%1 11L8!%%25.U2N25V! * 6+ 6> 6D 6F O6 FD WO WW Y Y6 YD YF YY *+ *6 12 3456789 45615115 5!5 34567899 45615"45#$565%"5&' 56!5(56)*5615+5,-56.1,*5561/01112 34567893 4"5656(1745,*5561/(7𔺘!5(569 5 3456789: 456151611*05/)151 561;56!5(56(,*5561/01112 34567897 45615-1(555615 61;56!5(56(,*5561/01112 99 993 997 99< 9:3 1 23457895 45    "#$%&$'()*+,-./ 1 23$)45678919$:(7;<5$=>$%&$ ? @/>$$)<5678%A5B%AC$)$D$)%A919 1 =$)48$62F">GC=$HI,$%&5H 11 "#5678LI,+,*(8> ? "#$M7N$) ?1 2 C%P$/8Q$N=$R$M J 2%A;-$)(;GS*(LT)CS+,2#$N ,U( J1 ";-7$)V(H),C- J? 2 N=$6INW5678I,B*(8> JJ @68(*D7T))CS#$N ,U( J! XGY>S=$7M+R5678LI,+, *(8>$HZ8$[5 ! 0 11 1E JK E0 O? 0 0O 0 1 1! ?J 1  23457894  !"#$%&'(%)*"%+(,$%!-%".,%$/$%!0$%10%23,$!%$!"-4%4!5&%15% &!3%+(6$%789%+(,$%!-%:!;&!%!0$%7<"%&;&%$/$%!0$%7!=>$%)<"%?"-7%,)@%ABCDE FGHIEIJKCLMINOIPCQRSTJUOIVEJWOEXIBEQBYNOIEIJVZFGNE [JRMJV\EWC]IC^FI_F̀JaJVFbOScd^CFJKCeOEIJKCLIfSEJgZCCIB U]FGhEXIBEIJ_Gij]CIkF\CkFGgC\QBlImnEQ[oECeOSTJUOIV EJWOEXIBEQBYNOIEIJVZ\Fp[qQY^ECqIJVU]CCLEY^EU]FGh UOIVMICIIBEF̀JCCEXIBEFImrES`Jc bENBJZIsSt[s\MuFA\YOIS^CCCFBJAJVFIOSMI]NQBCCZI^A^C\ jTC^CCeOA[mvCCIJOABSwCImrEExS1yzFGOE\{1j]EjJ_QB1|IHI Q}\[xFIhSJIIPOIm~O €ImrE1€r~tAFI‚uFQR€ƒdQBSTJUOIVMJIYNOI €ImrE{dDIHIEIJKCLSTJUOIVEJWOEXIBEQBYNOIEIJVZc €ImrE|„ImrEZIZEIJKCL €ImrEy…uFU]EIJKCL €ImrEw…uFAQB[RlkF † ‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘ ’oJIZMJIFuUTCFu[JAJRQnJCCCOS MuFUTCFuQRStC“OFIh FGm”EFBJCI•ICINZI–ZCCEXIBEmnCENBJ[mvCIN`F[oEQB[TJl“jHI [—EImIWEEXIBEFImrES`JFGNEmnCc˜JRB‚[™F̀NGOIWE~LC –ZGkFAn[TJQnJIVFITEEXIBEFGNEmnCcanJAvJFIuIrI—QRMJI EIJVS\U‚SD\CDEEIVIJV[`JQBS`EAmnJGoEMIšZFGKFNBCs\CIšC CIšCCEXIBEmnCENBJ~}ABSlqJS›YsIWE[œC[J_SQT[mvCCNJ ABFIuS`ICeOCCEXIBEFGNEmnCIm~OSIJ_FXSA\UOIVMICI IBEFG‚RFITEcž‚IJK\FIŸNUO[J_SF•CICC\lImnEStC“O[mvC lŸSAB[oEACjoCCCEXIBEaJVFbOSZI]JAJKF^CINBFIJV\XECON  EACU]FGhIfSC]JFIJVMI] EC`IFGOIFGKFIhFGm”Ec 1 234546789 4 4674 84 7794647467467 46 97 !"7#467$%$&!84 7 46'(7)4 *% 7 46 984 46 +, -9.$/!'041232131425467 98 984 46 +7 0% '047819:46 4694 $464654 46;8%<=9.$ 984 46 + .> ?46@4 A%BC7 ?4654 46,2D!47 E46F946%$&!84 6+7 7G46+ 344654 46 984 46 +/4 H46'$7&!84467#84 8!, !4 I4'J 7 4654 46 984 46 +K47 8 L7.L"%'67046 4*7 !46,946)$7 4 '*4 D! ;8%'M'84634 8NO 4 %B6 + + H! !4 P%+ 34 !"4 H46%$&!84 7 467*6C, NO /0Q7#87?% RS! 4C%$&!84 7 46TN!.9%- O-/894. +8486-%-4U,V!A 4R'W!4 H464 %2<<4X%946%!$4 7#8777 !I468 Y5 L46NO /4 P%98%B+ Z46+ +7* 3+ 477'$646D%4 46)04 4 7 46.8!'* !"/5! 77 7 4647 9 984 46 +,4 547#8NO/%B $467Z.[ H/! :46 6+D 7 464 D!%9!/-&! 4/\4 &! 4/\ J464 7 46 &!"4 )4 46%8 -46Z467,,,,%?7I!$! *84 H46%$&!84 7*/6 7 46946 7Q6 %'677 + @ 9'B46, ?7I!&! 4C% 46''67.L #7 !46 47#8 7 46,4 ]4 E7^46DW%&!84467#87Y5 L46%$&!84 7*/698 F8%M47 9 7 46, J46&!8NO7* 34Q%)Q 6CR 7 46'398/64 !]4_. 4` 7 46, a;8%%B4 %[/'5NO)Q'W!'67E46 ?46B46M 77,!4 I4 L7034 8NO%B.$4654 467 9 A W! 0 774654 467 8&!845%'46%E7'047Y5 L46%B $46NO 94 7 b4 9(76(+ * 4946&!"4 L7 4,;@?7'4 6 L746%$ &!84 6H84654 46 984 46 +7 8'W'#" 0! J464 X4 46 + 54@7 ,$&!84 + W4/4'67'4 6+ 04 4 -9 984 .$946 /c46!46 4 'B /c467#8 7 46 "6W44 J46'4 6'67,;7 0/]+77%?7I!D%$&!84 + W4/4%846@4 %Z d J46^46,N7 I!7W!D H/! 7 46 " 9494 0! J46 $464 A7 #0! L8 I4 H/!e7 47*7#877+ c46)84I46f,946 NO7W44 D! Z4 1 23456789 46 5 47554674 5 795676 665 6 !"#$5 6% 62&475 6 6'56( 66 665 ))) *655+56,5 358-469489.542/7956 7,5 "565 #565 6705 154235 774454%756789 647 56 569)5265 46 77+7 86 56789 5 429565 6765 :9835855625 4$94295 %7+ 8 67!9625 5 6765 :9);<4+5 6765 :98 3942= + 7+9 429566 4 4275 7956 7,5 "565 #565 67+4769>796.75 5 6765 :9 *2?56955@A&&BCDDEFGHI*(42+J97(;)BCDDK+ CDDD+LMME+LMMKFGN75&#75+;(#BCDDK+CDDOFGP& 6+Q47IR7&2+J2( BLMMDF)))S85 855634 5684 7.42657565#752T 3942= 7 956 7,5 "565 #565 67> 4>46566U5 3>.5BCF9 429564235 4 GBLF5854.5 956B1F 7422V5 )525 8+5854.5 956 (.56W 79564%2 7422V5 42$ 47 6 6%4<5 4235 4 ) ;79565 "565 X#565 676 6: 4% 8!9625 #76%5#4'56 634272 (.56W#/ 6Y5 "565 +45 46V7462V5 6 5 6Z 776%5 425 6%7 7,67>65 15 8467659555678979566 )S789 54%46565 274235 4 36: 4%425 7956) @ 72+<4!9625 5 6765 :96 44295 :5 #Y5 *[; 425 5 "565 )P'#Y+5 6765 :9 \5X]96+J79BLMM^F846$ 42%5 #Y5 *[; 4%7 5 "565 S7J5G5 6765 :9 5684 7.]5 (6&5 ?9+H65 \5#I@7(_2&5#&2BLMC1F87421 *[;425 7 4%2T746 %56 4256 65 "565 G5 6765 :9 N)J75# 2&&5+`);7 6&)BLMMDF86%4<5 9.542/9566 665 4%7 5 "565 6"9a9))))_49.5 6765 :97 6:5 756*[; 5 Y6,9' 6425 7 9.5-+#94296 44275795 6 7,5 "565 76 665 )JT7' 6556346465 *[;5 %7 6 5 "565 7=4%2<4T746 %564256>85,5 #$4265($679>7405569 46 5 99 42956 7476"567+56b6 44275 5 795 676 665 6754%7 c5 5624696=4466 6 665 7) * 5 6765 :9425 52 +46&49679 4 7.4692346%5 6)\U964 5 6765 :9 62 8 6789("9+ 6249256,5 746$ ($7 8-5 6d7 76%4<5 9.542/7956)e6U55 6Z#f5 %7g 3<:5 #Y5 425 <46%76h6 : <95i546% (j+ >7> 66k ) 1 23456789 3 789 93 3 3 9 3 3 5  3!" # 3$ 5$%& 3 3!'( 345!'%) *+, - . 9/ 3! $7017 3 8323 9 9 3 3 $73&396'9 9. 3 -84956 3!83&33 3 3" 78 3$3! 93 *+,93- 793& # 3$ 9& :9'395 ". 3 349 / 3;< 1 =8>$?& 83#@000A01& :93B C $& 8 3" 9 . 3 9 93- 4856 %) 3 3 5 3!" # 3$ 5$%& 3 3!'99D!92 34 2 '3.9 3 3" 7 93E!9 9 3 393F5769'3'85G 38H3:I ,3938%4J 34 9 3 3 9 ( EK :93 9 3 9L 8 7$MC93$ 3 6 3!" # 3$ 5$%& 3 3!'013C9 3&934785! 36 E 9) 993$ 3 9& 9B &9 '399- 6 3!5$ 3# 9. 3 34< 7$NM< 9L - # 3$ '%) .'3'*+,'3F38' 3O %798'399- 5$6 3!5333$ 0 P& 85!93-E. 34984955$MC93$ 3 6 3!" # 3$ 5$%& 3 3!'99D!925B7$ Q3K593C9R . 9/85B7$ 3&. 9 5397S76 $ 9$34 3OETM 83&$ 93! 3 5 3!5333$ 9& 3&$ . 38 ! 393F6 # 3$ 934N 9D!920D56789. 3L 9$76 9 MUVWXYZ[\]^ _`a^bc[^dae]^Zf^Y[ge^]Yh]^Zi]Y^ji^kle]Z^]YZ[fm^mZn_^jn^_Zl^dao]^pqr^dae]^Zf^ sZt_Z^Zi]Y^pu[^_t_^]Yh]^Zi]Y^pZvw]Y^bu[^x[fp^Xebyz5)9z7${4958 3 - 3!" # 3$ 5$%& 3 3!';?@ABC;DE;FGHI;D>;BCG>JB;KLM; N4/"O34('457335 53 &'5457&673768%+(845789P1. '8Q'8# 5 53734575 R%#'5 (!STU7)'18 V&7 "O34('45'5457& 5'3 73W%&&%)8"4X 6 1-.6457& Q7!"4/(Y Z!45'[7\+%W]8S'5 457& 53%4/4 3[87\"OR5^5 7) 55^_SWU8 `a3"O%4/*58b7cdef 5cdeg8 h:;iGMBC;BCG>JB;KLM;Kjk;lMmB;nB; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1 34567589 5  !"##$ $" %&'()*&+*&,-+.&  /0 1 589 5 234'56&'7 898:;  !"#<.&= 2 3 >? &%*&'@@& #*&&': !"#.&= 234'5*$&A BCD&?; 2!"# E!*&%,<= 2 3 FG H6&I&CJKL"%"+&8I%&'( )*&+*= M9NO58P9QP589 5   R89 5 6b591c59 R89 5 1S T U VW VD#d 6C8B** -C 8+!" !"#ef# !"# !$)g&E&#&hI!])iYj"'!a 98:`6&'7` ]^*"&'@_8 L #*& ): 6 8G #*&&':; CD = &?;a  kl1mnopq5 9l rs589 5 vX'56&'7; !"#_w&#v23^tu%## *&#vY= *&'@#*&&':;_y8"+`z8"+A B$& 23x 898:&,-&*)*=VY`*&'@Y)?#%X8,{&YZ&h W8(=|Z&%8}E!YZ&%,< 8uZ&:'*-&'@"#&'+*&&'&:*);? = 2 3 ~ D &   ?  ;     "&"*$&&?&'")!"  $&&?;XCD=. &';7uCD&Y8W&i"&{  & '   & ' €  8  B  * & ' @  # * & & ' :  23+Z G‚`#,-#*#&&E#!X`#,-#*#!"`##+= I != ƒ7„41…†1‡ˆ8‰ Š 9‹9‹q16†58mn51Œbms59U9Q 99S581q Q 58Ž59S5819NO58…q 3 U1Rs…  p59‘’“k958589 5 rsT”5Q5 1 2356789 899 88 !"!#$%&'(!)*+!,$-'./*,,0'1'"!$2 34$5'676839':!';<=>'?@ ABCDEFGHCIJGHCHJKCLMCNOPCQRCQSTGC UVW!"*+38X>$%'Y0!8'Z['(!!#,$\]^&3/_ *`*Za!(0X>!b!(!$/cdXb'1'e'1Zf!c0&$g 1-.6h3:!Xe!3>,!39i9,1'-!1l'6239b3c!'Y'680$-'4')c'm!a0n$'ob1$ '1Zf!b.:0(''1?!(!bo'*-'Z['(!<k&d(!32*5!*?$!#'e '1Zf!c0&Xe!3>!,'m3%390>'-!0`6239b'p!(i 32!(!*5!'midqY'."!*Xo'?@ u v5!*?$!(i39!(!$/c!(iw3'1s'1x*/32 .:0(''1?!#$/c'-!39b*5!*?$!#!(!!(i'Z['(!zd{|&dY'"!&'m!(!& '(*-&7!m&k46:!<<&8'"!!(i34$>!'&!`39~ 6:!!#*/'(!b5!3'1s!(i'1b3c!)kY'390s'1(*-'& *((dY')$/c€ u:dY'/w!(!$/c!(i'ob'9$o6Z2$/c 'Z['(!*!l0390"!'o0wi939Xbc0'-!39b!l'1„!!#$…'†!"!&k'1%-_-39'm!l'1#1b !#.)0q$&Xe!3>!"<]"!*-1#1b!#.)0q$!9!b&$/c !9'1g0"!'o0_g*4*,!,'?X‡'2.:'|34./6Za!(i '$39b('1%'Z['(!< ˆVW!"*+0('c39_†.d(c$d?'Z['(!39b('1% 'Z['(!<=,_d?d?'Z['(!*?%'1b$/ci9tXb c0@d?'Z['(!!g$g&d?'Z['(!!#*-39d?'Z['(!'8'1x< 1 23456789 6 3 9 7 9 39 97 9 6  9 66349 !"3#5!9$% &'( 3)9 5* +9 9,69-9 8.9 /56990969 #5!9$ 31!9 299 34!99 3$5 /369 !"3#5!9$7345.36 699!576993$7 !867 9 .5 31! .)9%949 : /369 9 !36;9 !"3#5!9$%<345.36699!5:6993$ ! 867 *=919 9296"636>5 4"3#5!9$2533%?5"3 @9 : /5 6A !"3#5!9$B65 44C3 9 .5 31! .)9%D"39 .5 9 ! 305B65 699!5: /56A "3#5!9$ 9 E6 F 9 7 C3:95" 9 .5 6>56G"3#5!9$F6 9)9H9 I489% J'( 3)9 58K9 +969 L9 !"3#5!9$3!6)986 !!39B 63)556:9B 63)569 L9 649 83934!9M6" 6,9 67 9 34!965:395N9:6+-9:;9 #5!>"9%%%'7!3:9B 63)5 69 L9 !"3#5!9$6N659 4#5 6G9"369.0919 ! "3#5!9$M6993$: !86:6789 6 :345.36699!5: 29.O9 #5>09 :6 5L9I%%%'%949 P3 3!34C9 66349 !"3#5!9$:+6:!36; ! B 63)5 648 9!53$ C67 B 63)59>30583$9 -9 6364"3#5!9$ 66349!9 / !489% QRSTUVWXSYZWXSXZ[S\]S^_S̀ÙabS̀cdWe 2L9 f3g9 C30E6h5N9:86#59 3)9 5 ;9 919 9 0E66 63i9649 3$ j >56"6 9 9"3#5!9$ 31! 9 299 34!99 3$B B 44C69 #596+#5!9$8 9 6C3 9 299 6789 C3k3$6(!: B645 l'm-567 4 "3#5!9$ 929 9-5673$5#5 4"3#5!9 $ 31!9 299 34!99 3$%26#59 3)9 58K9 +9: /369 86#5 !"3#5!9$*5/6 66g9N96 929:n9 6o39/9C9!36; #5!96p9 ! 929649 3$ 6C4 !6993$ !P36q %r4:3$ 636N6C9 7s3"3#5!9$ 929 5>)925 31!9 299 34!9 9 3$F6,9 7o9 !86 31! .)9"3s3"3#5!9$%23 "3#5!9$ 929C9F! /:"3#5!9$ 31!9 299 34!99 3$ 93058 9,9 O9 F7 35>6G9 !> 83 919 6!>q3./630L367o9 % 1 2345678975 7 7 75 75 8759 75 !78"#$!78758"%&'8( )* 8+75787) 756789759$!78758"% , -75 75 8. 87575!/0812 !78"3 5!47%87 ! !78" 97557527978756 7 8978 75 ! !78" 87578!78 8,7549 & :3; 9759+ 8. 8< ! 9751 /)=78>781?775 ! !78"5!756789759$!78758"%&@,7A 49751 ,8B C 8"775 !78"756789759$!78758"%B)%8D8+( !7E75 9FGH3 9751 ?78)IG239751 ?B*8IG:39751 ?8+ IGJ39751 ? 8 /777I9GK39751 ?L 8+ &4599751 ?78)39751 B*88M75$N7)7 !) ! ! 177# !78"& J3'75O5!478 78! ! P78%87 !78"37567 89759$!78758"%8D L78756 7 8 78! &Q6 7 8978 75 7578$!785!R 975 ( ! !78"37586 7 8978 75 ! !78"8#75#S(89% 6 $99L7=78&T,375678975 7 78U78+ 575279V975 6 7 79/ ,5W%8%%8-89%78X85 Y/S(8978 75 ! !78"0755!47&
- Xem thêm -