Tài liệu Lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty tnhh thương mại minh tuấn

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng Hoµn thiÖn c«ng cô t©m lý – gi¸o dôc ®Ó t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long I- Giíi thiÖu tæng quan. 1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. - Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long. - Tªn giao dÞch: HaLong canel food joint stock corporation. - Tªn viÕt t¾t: HaLong Canfoco. - §Þa chØ: Sè 43 Lª Lai – M¸y Chai – Ng« QuyÒn – H¶i Phßng. - §iÖn tho¹i: (031)836612. - Fax: (031)836155 - Website: http://www.canfoco.com.vn Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - C«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long ®îc thµnh lËp tõ 1957 víi tªn gäi ban ®Çu lµ nhµ m¸y c¸ hép H¹ Long, ®Õn nay ®· cã 51 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. - Tõ th¸ng 3/1996, nhµ m¸y chÝnh thøc trùc thuéc tæng c«ng ty thuû s¶n ViÖt Nam. - ChuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long víi quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ mang sè 256/1998/Q§/TTg ngµy 31/12/1998. - Trë thµnh c«ng ty niªm yÕt theo giÊy phÐp cña uû ban chøng kho¸n Nhµ níc sè 08/GPPH cÊp ngµy 03/10/2001. - S¬ lîc vÒ tµi chÝnh: Vèn ®iÒu lÖ: 50.000.000.000®. ThÞ trêng niªm yÕt: Së giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè HCM. LÜnh vùc ho¹t ®éng. - S¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c mÆt hµng thuû s¶n vµ c¸c thùc phÈm kh¸c. - §ãng hép, chÕ biÕn tæng hîp c¸c mÆt hµng thuû s¶n, ®Æc s¶n, bét c¸, thøc ¨n ch¨n nu«i. - XuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû s¶n, h¶i s¶n, sóc s¶n ®«ng l¹nh. - NhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, nguyªn vËt liÖu, ho¸ chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cña c«ng ty. - S¶n xuÊt dÇu gan c¸ vµ c¸c chÕ phÈm mÒm, s¶n xuÊt c¸c chÕ phÈm tõ rong biÓn: Agar – Aginat. - Kinh doanh x¨ng dÇu gas vµ khÝ ho¸ láng. 2. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 2.1. §Æc ®iÓm vÒ vèn. - Vèn ®iÒu lÖ: 50.000.000®. - Sè cæ ®«ng hiÖn h÷u: 1000 cæ ®«ng trong ®ã cã 70,83% vèn cæ ®«ng trong níc vµ 29,17% vèn cæ ®«ng níc ngoµi. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. TÝnh ®Õn th¸ng 9/2007 c«ng ty cã 1082 ngêi trong ®ã cã: - C¸n bé qu¶n lý: 66 ngêi. - Nh©n viªn phôc vô: 181 ngêi. - Lao ®éng c«ng nh©n: 622 ngêi. V¬ng ThÞ Tho¶ 1 Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng - Lao ®éng c¬ l¹nh: 59 ngêi. - Lao ®éng th¬ng nghiÖp: 134 ngêi. - Lao ®éng kh¸c: 178 ngêi. Trong ®ã vÒ tr×nh ®é lao ®éng nh sau: - Trªn ®¹i häc: 2 ngêi. - §¹i häc: 151 ngêi. - Trung cÊp kü thuËt: 178 ngêi. - Lao ®éng phæ th«ng: 751 ngêi. VÒ giíi tÝnh: nam 360 ngêi vµ n÷ lµ 732 ngêi. V¬ng ThÞ Tho¶ 2 Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc: §¹i H§C§ Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ TiÓu ban chiÕn lîc - ®Çu t TiÓu ban nh©n sù TiÓu ban hµnh chÝnh TiÓu ban c«ng bè th«ng tin Tæng gi¸m ®èc Phã TG§ thÞ trêng Phã TG§ s¶n xuÊt Phßng thÞ trêng Xëng chÕ biÕn Phã TG§ miÒn trung Phã TG§ chÊt lîng Phßng qlý chÊt lîng vµ m«i trêng Xëng Qu¶ng Nam Xëng Nha Trang Phã TG§ kü thuËt Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn Phßng kÕ to¸n – tµi chÝnh. Ban kiÓm to¸n néi bé. Phßng nh©n sù tiÒn l¬ng. Phßng kÕ ho¹ch – cung øng. V¨n phßng tæng hîp. Phßng b¶o vÖ – qu©n sù. C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn. §å hép H¹ Long. - 2.3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm. - §å hép: + ThÞt hép: pate gan, thÞt lîn xay, thÞt lîn hÊp, thÞt kh¸c. + C¸ hép: c¸ xuÊt khÈu, c¸ néi ®Þa, c¸ hép kh¸c. + Rau qu¶ hép. Ch¶ giß, xóc xÝch tiÖt trïng, agar – agar, dÇu gan c¸. C¸c mÆt hµng kh¸c: ch¶ c¸, c¸ ®ång, salami, giß, l¹p xêng, xóc xÝch ®«ng l¹nh. Mét sè s¶n phÈm tõ thÞt: thÞt lîn hÊp, pate gan ®Æc biÖt, gµ tÇn h¹t sen, jambon cream,… Mét sè s¶n phÈm ®«ng l¹nh: ch¶ giß t«m cua, t«m bao mua, xóc xÝch H¹ Long, ch¶ giß cao cÊp. V¬ng ThÞ Tho¶ 3 Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng - Mét sè s¶n phÈm rau qu¶ chÕ biÕn: da gãp, hµnh ng©m dÊm, da miÕng, v¶i ng©m siro,… - Ngoµi ra: bét canh iot, kÑo dÎo mary,… 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¸o c¸o tµi chÝnh vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. T¨ng trëng doanh thu thuÇn Tû lÖ lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i ThuÕ T¨ng trëng lîi nhuËn rßng Tû lÖ nî/vèn chñ së h÷u ROE ROA Lîi nhuËn rßng( tû VN§) Thay ®æi(%) EPS(VN§) Thay ®æi(%) P/E Cæ tøc/cæ phÇn(VN§) Tû lÖ cæ tøc(%) 2004 2.4 12.5 0.96 6.2 3.2 2.7 771 29.3 450 4.5 2005 -3 5.4 122 25 0.67 14.8 8.9 7.3 170 2086 170 7.1 1250 12.5 2006 16 5.8 14 20 0.65 15.9 9.6 8.3 14 2371 14 15.6 1300 13 2007 23 5.8 23 20 0.57 16.7 10.0 10 20 2000 -16 14 1500 15 4. ChiÕn lîc ph¸t triÓn. - TÇm nh×n: Th¬ng hiÖu thùc phÈm hµng ®Çu Ch©u ¸. - Sø mÖnh: Cam kÕt cung cÊp nguån dinh dìng tèt nhÊt mang l¹i cho mäi gia ®×nh søc khoÎ vµ h¹nh phóc. - C¸c gi¸ trÞ cèt lâi: + Ngêi tiªu dïng lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng. + Cïng x©y dùng, qu¶ng b¸ vµ b¶o vÖ th¬ng hiÖu. + Lu«n c¶i tiÕn vµ ®æi míi s¶n phÈm. + Nhµ ph©n phèi vµ nhµ cung øng lu«n lµ ®èi t¸c quan träng. + T¹o m«i trêng nu«i dìng vµ ph¸t triÓn nh©n tµi. + Tr¸ch nhiÖm gãp phÇn ph¸t triÓn céng ®ång. + Lu«n t¹o lîi Ých cho cæ ®«ng vµ c¸c thµnh viªn c«ng ty. - Môc tiªu: §¹t ®îc møc t¨ng doanh sè trung b×nh 15%/n¨m vµ møc lîi nhuËn t¨ng trung b×nh 20%/n¨m mét c¸ch bÒn v÷ng. 2. C¸c lý thuyÕt ¸p dông trong bµi. M« h×nh sö dông trong bµi ®ã lµ häc thuyÕt vÒ nhu cÇu vµ ®éng c¬ ho¹t ®éng cña Herzberg. II- C«ng cô t©m lý – gi¸o dôc ® îc sö dông trong c«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long. 1. C¸c c«ng cô t©m lý mµ c«ng ty ®· sö dông. C¸c c«ng cô t©m lý mµ c«ng ty ®· ¸p dông ®îc thÓ hiÖn qua rÊt nhiÒu ho¹t ®éng vµ c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: V¬ng ThÞ Tho¶ 4 Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng 1.1.. X©y dùng bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc trong c«ng ty (c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c nh©n viªn trong c«ng ty). ë c¸c tæ chøc ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc c«ng hiÖn nay, vÊn ®Ò x©y dùng bÇu kh«ng khÝ trong ®¬n vÞ lu«n lµ mèi quan t©m cña mäi ngêi. Ai còng muèn t¹o mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi nh÷ng ®ång nghiÖp xung quanh m×nh v× ®iÒu nµy ¶nh hëng lín ®Õn tinh thÇn lµm viÖc cña ngêi lao ®éng.Theo c¸c nhµ t©m lý th× bÇu kh«ng khÝ vui vÎ, th©n mËt t¹i c«ng së cã thÓ lµm cho hä tho¶i m¸i tinh thÇn vµ hä trë nªn tËn tuþ h¬n trong c«ng viÖc. Trong c«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long, mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ rÊt th©n thiÖn, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc. T¹i c¸c xëng s¶n xuÊt mäi ngêi lµm viÖc tËp trung nhng vÉn lu«n lu«n gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc, t¹i c¸c phßng ban thuéc khèi gi¸n tiÕp còng vËy, vµo nh÷ng giê nghØ gi¶i lao mäi ngêi lu«n vui cêi víi nhau, ®iÒu nµy gióp hä phÇn nµo bíi ®i sù c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc. Lu«n ph¶i t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc vui vÎ, tÝch cùc nh»m h¹n chÕ søc Ðp cña c«ng viÖc, ®ã nhÝnh lµ yÕu tè qan träng cña c«ng cô t©m lý. ChÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng ®îc n©ng cao, t¹o ra s¶n phÈm míi, gi¸ thµnh lu«n ph¶i ch¨ng, chÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o ra søc Ðp v« cïng lín ®èi víi ngêi lao ®éng. §iÒu ®ã cho chóng ta thÊy, t¹o ra c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ nh÷ng c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc lµ v« cïng quan träng vµ cÇn thiÕt, ®©y lµ mét nhiÖm vô quan träng cña ngêi qu¶n lý ®iÒu hµnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®©y chÝnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trong b¶n m« t¶ c«ng viÖc cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, qu¶n lý. Ngoµi ra c«ng ty cßn thêng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ th«ng qua c¸c chuyÕn ®i du lÞch theo tõng ph©n xëng, phßng ban gióp mäi ngêi gÇn nhau h¬n, hiÓu h¬n vÒ nhau ®Ó cã nh÷ng hîp t¸c tèt nhÊt trong c«ng viÖc. Vµo c¸c dÞp hÌ hay cuèi n¨m, c«ng ty thêng tæ chøc ®i du lÞch hoÆc nh÷ng ®ît nh lÔ tÕt th× hay tæ chøc c¸c buæi tiÖc ®Ó mäi ngêi cã thÓ vui vÎ, gi¶m bít c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc vµ t¨ng sù g¾n bã h¬n víi c«ng ty. Sù quan t©m cña cÊp trªn ®èi víi cÊp díi còng t¹o ®îc ®éng lùc m¹nh mÏ cho ngêi lao ®éng. Ngoµi viÖc thùc hiÖn chÕ ®é l¬ng, thëng hay trî cÊp th× cÊp trªn sö dông c¸c h×nh thøc quan t©m nh lµ: hái th¨m vÒ gia ®×nh, søc khoÎ hay thøc hiÖn c¸c b÷a liªn hoan khi phßng, ban, xëng cã thµnh tÝch vît bËc,… Nh×n chung bÇu kh«ng khÝ cña c«ng ty nh×n chung lµ kh¸ tèt. C«ng ty cÇn duy tr× h¬n n÷a vµ lµm sao cã bÇu kh«ng khÝ vui vÎ vµ hoµ ®ång, c¸n bé nh©n viªn coi n¬i lµm viÖc nh lµ ng«i nhµ thø hai cña m×nh vµ khi ®ã lµm viÖc kh«ng ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm n÷a mµ ®· trë thµnh quyÒn cña mçi ngêi. 1.2. Phong c¸ch l·nh ®¹o. Phong c¸ch l·nh ®¹o mµ l·nh ®¹o c«ng ty sö dông ®ã lµ phong c¸ch d©n chñ , ®Æc ®iÓm cña phong c¸ch nµy ®ã lµ rÊt thu hót tËp thÓ tham gia th¶o luËn ®Ó thùc hiÖn réng r·i vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp thùc hiÖn réng r·i chÕ ®é uû quyÒn. ý kiÕn ®ãng gãp cña mäi ngêi lu«n ®îc cÊp trªn l¾ng nghe b»ng c¸ch thu thËp nh÷ng th«ng tin vµ víi nh÷ng s¸ng kiÕn cã gi¸ trÞ th× ®îc tr×nh bµy lªn xem xÐt. Trong c«ng ty cæ phÇn ®å hép H¹ Long, ë tong bé phËn cã nh÷ng ®Ò nghÞ víi cÊp trªn th× sÏ ®îc tæng hîp l¹i, vÝ dô nh trong ph©n xëng s¶n xuÊt, mäi ngêi sÏ tæng hîp ý kiÕn V¬ng ThÞ Tho¶ 5 Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng l¹i cho tæ trëng vµ ngêi nµy sÏ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o lªn cho cÊp trªn vµ qua ®ã ý kiÕn cña mäi ngêi sÏ ®îc xem xÐt. Víi phong c¸ch nµy th× ph¸t huy ®îc tÝnh d©n chñ vµ tÝnh s¸ng t¹o cña nh©n viªn trong c«ng ty, ®ång thêi còng x©y dung ®îc bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i, t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viÖc. Tuy nhiªn viÖc sö dông phong c¸ch l·nh ®¹o d©n chñ cã nhîc ®iÓm ®ã lµ lµm chem. Qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh vµ cã thÓ dÉn tíi mÊt nh÷ng c¬ héi ®Õn víi c«ng ty. VÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ®ã lµ nªn kÕt hîp víi c¸c phong c¸ch l·nh ®¹o kh¸c ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèi ®a sù s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh cña c«ng ty vµ ®ång thêi kh«ng c¶n trë nh÷ng c¬ héi lín. V¬ng ThÞ Tho¶ 6 Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng 2. C«ng cô gi¸o dôc ®îc c«ng ty thùc hiÖn. HÇu hÕt ë tÊt c¶ c¸c c«ng ty ®Òu kh«ng thiÕu c«ng cô gi¸o dôc khi muèn n©ng cao ®éng lùc cho ngêi lao ®éng. Bëi häc, häc n÷a, häc m·i lu«n lµ nhu cÇu cña tÊt c¶ mäi ngêi. ViÖc häc hái cña ngêi lao ®éng kh«ng chØ gióp Ých cho b¶n th©n hä mµ cßn tèt cho c«ng ty. C«ng ty còng ®· sö dông c«ng cô gi¸o dôc ®Ó t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng nh c¸c c«ng ty kh¸c ®ã lµ ®µo t¹o c¸n bé: §Ó ®¶m b¶o an toµn ngêi vµ thiÕt bÞ thùc hiÖn ®óng bé luËt lao ®éng, hµng n¨m c«ng ty tæ chøc c¸c líp tËp huÊn kü thuËt an toµn lao ®éng cho nh÷ng c«ng nh©n vËn hµnh c¸c m¸y ®ßi hái an toµn lao ®éng cho nh÷ng vËn hµnh nåi h¬i, vËn hµnh m¸y l¹nh, cÇu trôc, nèi 2 vá, vËn hµnh c¸c m¸y chÕ biÕn,… C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt thùc phÈm, ®Ó chÊt lîng hµng ho¸ ®¹t vÖ sinh an toµn thùc phÈm, phôc vô tèt cho ngêi tiªu dïng. C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt thùc phÈm. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o vÒ vËn hµnh, söa ch÷a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô tèt cho s¶n xuÊt, tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn vÌ ERP cho nh©n viªn kÕ to¸n vµ kho,… Lu«n cËp nhËt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ång thêi còng ®Æt ra c¸c môc tiªu chung, tõ ®ã gióp mäi ngêi phÊn ®Êu h¬n trong c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®îc møc môc tiªu ®· ®a ra ®ång thêi khi cã nh÷ng khã kh¨n x¶y ra th× còng kh«ng qua bÊt ngê mµ ch¸n n¶n, bi quan. Mét h×nh thøc gi¸o dôc n÷a ®ã lµ tuyªn truyÒn, phæ biÕn cho mäi ngêi hiÓu biÕt vÒ néi quy, tæ chøc kû luËt chung. Gióp mäi ngêi hiÓu sù cÇn thiÕt cña c¸c h×nh thøc kû luËt vµ c¸c biÖn ph¸p ¸p dông. C«ng ty gi¸o dôc tuyªn truyÒn cho mäi ngêi hiÓu ý ®å, chñ tr¬ng, môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty tõ ®ã khÝch lÖ ngêi lao ®éng thùc hiÖn môc tiªu ®ã vµ thËm chÝ lµ thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch. ChØ tiªu Sè lao ®éng ®îc ký H§ dµi h¹n (ngêi) Sè ngêi n©ng bËc (ngêi) Sè ngêi ®îc huÊn luyÖn KTAT (ngêi) N¨m 2005 54 N¨m 2006 26 N¨m 2007 34 258 340 129 350 216 295 Nh×n chung c«ng ty ®· cã ý thøc quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c phan xëng s¶n xuÊt, nh»m nhanh chãng vµ dÔ dµng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc, song l¹i Ýt chó ý ®Õn ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé khèi gi¸n tiÕp, ®©y cã thÓ coi lµ mÆt h¹n chÕ trong chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña c«ng ty. Ta cã thÓ tãm t¾t trong b¶ng sau: Nhãm ®éng c¬, ®éng C«ng cô t©m lý- ¦u ®iÓm gi¸o dôc ®îc ¸p dông V¬ng ThÞ Tho¶ Nhîc ®iÓm 7 Gi¶i ph¸p Qu¶n lý c«ng 47 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¶n lý tæ chøc c«ng lùc Nhãm - X©y dùng bÇu c«ng cô kh«ng khÝ lµm t©m lý viÖc trong c«ng ty. - Phong c¸ch l·nh ®¹o. - ChÝnh s¸ch hîp lý, - Mét sè bé - N©ng cao tinh thÇn n©ng cao tr¸ch phËn vÉn cßn ®oµn kÕt cña mäi nhiÖm cho ngêi lao nh÷ng biÓu hiÖn ngêi b»ng c¸c buæi ®éng. vÒ sù mÊt ®oµn sinh ho¹t, tiÖc,… - Tho¶ m·n ®ßi hái kÕt trong c«ng - KÕt hîp víi c¸c cña ngêi lao ®éng vÒ ty. phong c¸ch l·nh ®¹o tinh thÇn. - ChËm trong kh¸c ®Ó ®¹t ®îc hiÖu - Ph¸t huy ®îc kh¶ qu¸ tr×nh ra qu¶ cao. n¨ng s¸ng t¹o cña quyÕt ®Þnh. ngêi lao ®éng. Nhãm - Tæ chøc huÊn - N©ng cao kh¶ n¨ng - H×nh thøc tæ - §Æt ra néi quy c«ng cô luyÖn, ®µo t¹o kü thuËt cña ngêi lao chøc kû luËt cßn chuÈn vµ tiÕn hµnh gi¸o cho ngêi lao ®éng còng nh hiÓu cha nghiªm. thùc hiÖn ngiªm dôc ®éng. biÕt vÒ qu¸ tr×nh s¶n - Cha chó ý ®Õn ngÆt. - Gi¸o dôc vÒ xuÊt. viÖc ®µo t¹o cho - TiÕn hµnh ®¹o néi quy lµm viÖc. - T¹o ®îc cho ngêi bé phËn v¨n t¹o theo chØ tiªu, c©n lao ®éng phong c¸ch phßng. b»ng gi÷a nh÷ng nglµm viÖc theo quy êi lao ®éng thuéc ®Þnh, ý thøc chÊp c¸c bé phËn trong hµnh nghiªm minh. c«ng ty. Ngoµi c«ng cô t©m lý – gi¸o dôc th× c¸c c«ng cô kh¸c nh: c«ng cô kinh tÕ, c«ng cô hµnh chÝnh tæ chøc còng cã ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn kÕt qu¶ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng ®¹t kÕt qu¶ cao, c«ng ty nªn ¸p dông c«ng cô t©m lý gi¸o dôc kÕt hîp víi c¸c c«ng cô kh¸c nh: c«ng cô kinh tÕ, c«ng cô hµnh chÝnh – tæ chøc. V¬ng ThÞ Tho¶ 8 Qu¶n lý c«ng 47
- Xem thêm -