Tài liệu Lợi nhuận và các biên pháp tăng lợi nhuận tại công ty tnhh xây dựng và tổng hợp tiến thành

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Nãi ®Çu HiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n s¶n xuÊt kinh doanh cña mét h×nh th¸i kinh tÕ x· héi. C¸c chñ thÓ tham gia vµo nÒn kinh tÕ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®Æc môc tiªu hiÖu qu¶ lªn hµng ®Çu cïng víi n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ doanh nghiÖp tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu vÒ hµng ho¸ - dÞch vô cña x· héi trong giíi h¹n cho phÐp cña nguån lùc hiÖn cã vµ thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn nhÊt, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao nhÊt. Nh- vËy cã thÓ nãi môc ®Ých chÝnh cña s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. Môc ®Ých lîi nhuËn lµ môc tiªu tr-íc m¾t, l©u dµi vµ th-êng xuyªn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nã còng lµ nguån ®éng lùc cña s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tr-íc ®©y víi chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ mang nÆng tÝnh h×nh thøc...ho¹t ®éng ®· ®-îc kÕ ho¹ch tr-íc trªn c¬ së c©n ®èi thu chi tõ mét trung t©m chØ huy vµ giao kÕ ho¹ch chØ tiªu cho tõng ®¬n vÞ. L·i nép Nhµ n-íc bï. DÉn ®Õn t×nh tr¹ng l·i gi¶, lç thËt triÖt tiªu ®éng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, k×m h·m sö ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp vµ t¨ng tr-ëng nÒn kinh tÕ. KÓ tõ khi ®èi míi, n-íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®óng thùc chÊt th× c¸c vÊn ®Ò s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®-îc gi¶i quyÕt th«ng qua thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn cao nhÊt trªn c¬ së khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng hiÖn cã. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµph¸t triÓn ®-îc cÇn ph¶i t¹o ra lîi nhuËn. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¶i ®¶m b¶o cã lîi nhuËn vµ lîi nhuËn cao. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng còng nh- tÝnh cÊp b¸ch cña vÊn ®Ò lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt ph¶I phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn, qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr-êng §H Kinh TÕ Quèc D©n vµ thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng hîp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÕn Th¯nh Em ®± chon ®Ò t¯i “Lîi nhuËn vµ c¸c biªn ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH X©y Dùng vµ tæng hîp TiÕn Thµnh “ l¯m chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Do thêi gian nghiªn cøu , thu thËp th«ng tin vµ iÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn Em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña thÇy c«, c¸c c« chó ë C«ng ty vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó ®Ò tµi ®-îc hoµn thiÖn h¬n.. Em ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn ThÞ Thanh Tó ®· h-íng dÉn Em hoµn thµnh chuyen ®Ò nµy. KÕt cÊu ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh sau: - Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn trong doanh nghiÖp. - Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ lîi nhuËn vµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh. - Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn trong doanh nghiÖp. 1.1. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tiÒn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®-îc thµnh lËp nh»m môc ®Ých thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ gãc ®é doanh nghiÖp th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ThËt vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp sau mçi kú h¹ch to¸n cã nh÷ng kho¶n thu b»ng tiÒn gäi chung lµ thu nhËp cña doanh nghiÖp tr«ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Víi kho¶n thu nhËp ®ã ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp theo th× doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng phÇn nhÊt ®Þnh ®Ó bï ®¾p cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®· thôc hiÖn. Nh÷ng chi phÝ ®ã lµ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt chÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, chi phÝ ®Ó tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng, chi phÝ ®Ó lµm nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. PhÇn thu nhËp cßn l¹i sau khi bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ chÝnh lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh toµn bé hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh kinh doanh kÓ tõ khi b¾t ®Çu t×mkiÕm nhu cÇu thÞ tr-êng, chuÈn bÞ vµ tæ chøc qóa tr×nh kinh doanh, ®Õn kh©u tæ chøc b¸n hµng vµ giao dÞch cho thÞ tr-êng. Nã ph¶n ¸nh c¶ vÒ mÆt sè l-îng vµ mÆt chÊt cña qu¸ tr×nh kinh doanh. 1.1.2. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®a d¹ng, mçi ho¹t ®éng ®Òu t¹o ra lîi nhuËn cho nã. Do ®ã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c phÇn kh¸c nhau øng víi tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gåm cã: - Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô. §©y lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu tiªu thô vµ chi phÝ cña khèi l-îng hµng ho¸ - dÞch vô vµ lao vô thuéc c¸c bé phËn. Lîi nhuËn nµy lµ phÇn c¬ b¶n nhÊt, chñ yÕu nhÊt trong tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, v× nã th-êng chiÕm tû träng lín nhÊt vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn thu ®-îc tõ c¸c ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt . §©y lµ phÇn thu ®-îc do ph©n chia tõ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng liªn doanh víi chi phÝ cña ®¬n vÞ ®· bá ra ®Ó tham gia liªn doanh. Tr-íc ®©y ho¹t ®éng nµy ch-a phæ biÕn nªn lîi nhuËn nµy ch-a ®¸ng kÓ. Nh-ng trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi c¬ chÕ kinh tÕ míi s¶n xuÊt g¾n víi thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp cã quyÒn tù chñ trong kinh doanh, ho¹t ®éng nµy cã xu h-íng ngµy cµng ph¸t triÓn. Do ®ã nguån nµy cµng gãp phÇn ®¸ng kÓ trong tæng lîi nhuËn cña donah nghiÖp. - Lîi nhuËn thu ®-îc do c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. §©y lµ chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu vµ chi cã tÝnh chÊt nghiÖp vô tµi chÝnh trong qóa tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh-: L·i tiÒn göi ng©n hµng, l·i tiÒn cho vay... kho¶n thu nµy chØ chiÕm tû träng nhá trong tæng lîi nhuËn. - Lîi nhuËn do c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i nh-: Thanh lý, nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh... Theo chÕ ®é h¹ch to¸n doanh nghiÖp ban hµnh t¹i nghÞ quyÕt 1141/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh trong c¶ n-íc kÓ tõ ngµy 01/01/1996 th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm 3 bé phËn chÝnh sau: - Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong ®ã: + Doanh thu thuÇn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng víi c¸c kho¶n gi¶m trõ( chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép). + Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô nh-: Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, bao gãi, qu¶ng c¸o... + Chi phÝ qu¶n lý lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n nh-: Chi phÝ kinh doanh, chi phÝ hµnh chÝnh. - Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. + Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kho¶n thu ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh hoÆc kinh doanh vÒ vèn mang l¹i, bao gåm thu vÒ ho¹t ®éng gãp vèn liªn doanh, ho¹t ®éng ®Çu t- mua b¸n chøng kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n, thu tõ tµi s¶n cè ®Þnh... + Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh nh-: chi phÝ liªn doanh, lç liªn doanh, gi¶m gi¸ ®Çu t- chøng kho¸n vµ c¸c kho¶n kh¸c. - Lîi nhuËn bÊt th-êng: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng vµ chi phÝ bÊt th-êng. + Thu nhËp bÊt th-êng lµ kho¶n thu mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh ®-îc kh«ng mang tÝnh th-êng xuyªn nh-: Thu vµ thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh, thu vÒ vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· ®-îc sö lý... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chi phÝ bÊt th-êng lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng bÊt th-êng bao gåm chi phÝ thanh l¸ nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tiÕn b¸n do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, bÞ ph¹t thuÕ, c¸c kho¶n chi do kÕ to¸n bÞ nhÇm hay bá sãt khi vµo sæ, truy nép thuÕ... Tæng céng ba kho¶n lîi nhuËn trªn cho ta tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña doanh nghiÖp. 1.1.3. Vai trß cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ th-íc ®o, lµ chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qua chØ tiªu lîi nhuËn cho phÐp ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ kh©u cung cÊp, s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm tíi thanh to¸n, biÓu hiÖn cô thÓ ®ã lµ: tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng, tr×nh ®é huy ®éng vµ sö dông vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng ®Ó doanh nghiÖp bæ sung vèn cè ®Þnh, vèn l-u ®éng t¹o ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× cã lîi nhuËn cã thÓ trÝch lËp c¸c quü doanh nghiÖp. Vµ còng chÝnh tõ quü doanh nghiÖp nµy mµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ mäi mÆt, gãp phÇn kÝch thÝch ng-êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp, tËn t©m, tËn lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn - Lîi nhuËn lµ nh©n tè t¹o ®oµn bÈy gióp doanh nghiÖp – x· héi ph¸t triÓn. Vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ cßn ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph©n phèi, sö dông lîi nhuËn. Qua qu¸ tr×nh ®ã nã gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a 3 lîi Ých: lîi Ých cña ng-êi lao ®éng, lîi Ých cña tËp thÓ, lîi Ých cña Nhµ n-íc do ®ã thóc ®Èy mäi ng-êi quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ mét phÇn quan träng cña ng©n s¸ch Nhµ n-íc d-íi h×nh thøc thuÕ lîi tøc. NÕu s¶n xuÊt hµng hãa cµng ph¸t triÓn th× lîi nhuËn cña Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp ngµy cµng nhiÒu kÐo theo nguån thu nµy cña ng©n s¸ch Nhµ n-íc ngµy cµng t¨ng ®¸p øng ngµy cµng lín nhu cÇu chi tiªu cña bé m¸y qu¶n lý Nhµ n-íc, ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu cho ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ cñng cè an ninh, quèc phßng - Lîi nhuËn ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü quan träng ®Ó doanh nghiÖp bæ sung vèn kinh doanh, më réng t¸i s¶n xuÊt. Lîi nhuËn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp, t¹o v÷ng ch¾c cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §©y còng lµ nguån tµi chÝnh ®Ó doanh nghiÖ trÝch lËp c¸c quü nh-: Quü ®Çu t- ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü phóc lîi khen th-ëng.. Lîi nhuËn ®Ó l¹i cßn lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n gãp phÇn gióp c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh. Lîi nhuËn cµng cao th× viÖc trÝch lËp c¸c quü khen th-ëng, phóc lîi cµng lín, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc quan t©m h¬n, kÝch thÝch lßng nhiÖt t×nh, h¨ng say lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng. - Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt l-îng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn ®¹t ®-îc cao hoÆc thÊp sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, thu ®-îc lîi nhuËn cao th× kh«ng nh÷ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ cßn n©ng ®-îc uy tÝn cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc liªn doanh, liªn kÕt hoÆc cæ phÇn ho¸ vµ ng-îc l¹i NÕu doanh nghiÖp cã l·i th× sÏ cã ®iÒu kiÖn hoµn tr¶ mäi kho¶n nî tíi h¹n, bï ®¾p nh÷ng kho¶n thua lç cña c¸c kú kinh doanh tr-íc, ®ång thêi duy tr× lîi nhuËn cao ®Òu ®Æn, t¨ng dÇn cßn gióp doanh nghiÖp n©ng cao ®é tÝn nhiÖm cña m×nh khi muèn vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó ®Çu t- cho dù ¸n míi. - Lîi nhuËn gãp phÇn t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ë tÇm vÜ m« trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, t¨ng lîi nhuËn t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ, ®ång thêi t¹o thªm nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc, thÓ hiÖn ë c¸c kho¶n nép thuÕ cho nhµ n-íc, còng nhc¸c nghÜa vô kh¸c cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së c¸c kho¶n thu nµy, ng©n s¸ch cã ®iÒu kiÖn tËp trung vèn më réng ®Çu t-, thµnh lËp ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh míi còng nh- ®Çu t- ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi. Tãm l¹i, lîi nhuËn ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng lµ hÕt søc quan träng, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt nh- ngµy nay. Lîi nhuËn ®-îc coi lµ ®ßn bÈy h÷u hiÖu kh«ng nh÷ng ®èi víi mçi doanh nghiÖp mµ cßn gãp phÇn thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n 1.2. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn doanh nghiÖp. Trong tæng sè lîi nhuËn cña doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm lµ bé phËn chñ yÕu chiÕm tØ träng lín nhÊt do ®ã viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn vÒ c¬ b¶n lµ nghiªn cøu c¸c nh©n tè ®Õn lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm. XuÊt ph¸t tõ c«ng thøc x¸c ®Þnh lîi nhuËn: Pt = D - Zt - Th Pt: Lîi nhuËn tiªu thô trong kú D: doanh thu tiªu thô trong kú Zt: Lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô trong kú Th: ThuÕ gi¸n thu trong kú Tõ c«ng thøc ta thÊy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h-ëng bëi doanh thu tiªu thô, gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c kho¶n thuÕ gi¸n thu ph¶i nép trong kú. Doanh thu tiªu thô lµ nh©n tè ¶nh h-ëng tØ lÖ thuËn víi lîi nhuËn. Doanh thu cµng lín th× lîi nhuËn cµng lín vµ ng-îc l¹i doanh thu cµng nhá th× lîi nhuËn cµng Ýt. Gi¸ thµnh vµ thuÕ lµ nh©n tè ¶nh h-ëng tû lÖ nghÞch víi lîi nhuËn. Gi¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thµnh vµ thuÕ cµnh cao th× lîi nhuËn cµng thÊp vµ ng-îc l¹i. Doanh thu tiªu thô vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c nh©n tè cã cÊu thµnh phøc t¹p do ®ã biÕn ®éng cu¶ c¸c nh©n tè nµy phô thuéc vµo c¸c bé phËn cÊu thµnh nªn chóng. 1.2.1. Nhãm nh©n tè ¶nh h-ëng tíi doanh thu cña doanh nghiÖp. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trong kú ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: r D =  (Stigi) i=1 D: Lµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ trong kú Sti: Khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô trong kú gi: Gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸ i: Lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô thø i C«ng thøc trªn cho thÊy nh©n tè ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ do ®ã ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm: - Khèi l-îng s¶n phÈm vµ tiªu thô. Trong ®iÒu kiÖn nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi, nÕu khèi l-îng s¶n phÈm vµ tiªu thô t¨ng lªn vµ sÏ lµm t¨ng doanh thu tiªu thô dÉn tíi trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn tiªu thô vµ ng-îc l¹i nÕu khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô gi¶m xuèng sÏ lµm gi¶m doanh thu tiªu thô dÉn ®Õn gi¶m lîi nhuËn tiªu thô. Khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: quy m« s¶n xuÊt, d©y truyÒn c«ng nghÖ, thÞ tr-êng tiªu thô... ®©y ®-îc coi lµ nh©n tè ¶nh h-ëng chñ quan ph¶n ¸nh sù cè g¾ng cña doanh nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh nãi chung vµ qu¶n lý lîi nhuËn nãi riªng. - ChÊt l-îng s¶n phÈm vµ tiªu thô. §©y lµ yÕu tèt rÊt quan träng ¶nh h-ëng tíi doanh thu nªn tiªu thô thÓ hiÖn ë chç cã thÓ thóc ®Èy hay k×m h·m c«ng t¸c tiªu thô chÊt l-îng s¶n phÈm tèt kh«ng chØ lµm t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô mµ cßn cã thÓ n©ng cao gi¸ b¸n, ng-îc l¹i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÊt l-îng s¶n phÈm sÊu th× chÊt l-îng tiªu thô thÊp th× gi¸ b¸n kh«ng cao. Ngoµi viÖc lµ ph-¬ng tiÖn hç trî b¸n hµng th× chÊt l-îng s¶n phÈm cßn lµ mét vò khÝ c¹nh tranh s¸t bÐn gi÷a c¸c ®èi thñ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. ViÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm ë møc cao sÏ t¹o uy tÝn cho doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng, ®©y lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n b¶m ®¶m cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. + Gi¸ tiªu thô s¶n phÈm: Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c thay ®æi, gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm t¨ng lªn lµm doanh thu vµ do ®ã t¨ng lîi nhuËn, ng-îc l¹i gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm lµm gi¶m doanh thu vµ dÉn ®Õn lîi nhuËn gi¶m. Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng gi¸ b¸n cña s¶n phÈm th-êng ®-îc h×nh thµnh kh¸ch quan do quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr-êng quy ®Þnh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ tù t¨ng gi¸ cao h¬n c¸c mÆt hµng cïng lo¹i trªn trÞ tr-êng, còng nh- gi¶m gi¸ h¬n c¸c ®èi thñ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc Nhµ n-íc ra chØ tiªu s¶n xuÊt tiªu thô mét sè mÆt hµng nµo ®ã th× gi¸ b¸n nµy do Nhµ n-íc quy ®Þnh. Trong tr-êng hîp nµy th× gi¸ b¸n biÕn ®æi dÉn ®Õn lîi nhuËn tiªu thô biÕn ®æi, nã ®-îc ®¸nh gi¸ lµ t¸c ®éng kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp. + KÕt cÊu s¶n phÈm tiªu thô: §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra mçi lo¹i s¶n phÈm lµ kh¸c nhau, mçi lo¹i s¶n phÈm tiªu thô trong kú cã møc l·i, lç kh¸c nhau. Do ®ã trong ®iÒu kiÖn nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi viÖc biÕn ®æi c¬ cÊu mÆt hµng cã thÓ lµm t¨ng tû träng cña hµng ho¸ cã møc l·i cao vµ lµm gi¶m tû träng hµng ho¸ cã møc l·i thÊp lµm tæng lîi nhuËn tiªu thô t¨ng hoÆc cã thÓlµm gi¶m tØ träng hµng ho¸ cã møc lîi nhuËn cao vµ lµm t¨ng tû träng cã møc lîi nhuËn thÊp kÕt qu¶ lµ lµm gi¶m tæng lîi nhuËn tiªu thô. Sù biÕn ®æi kÕt cÊu mÆt hµng cã thÓ do yÕu tè chñ quan cña doanh nghiÖp t¹o ra, song còng cã dùa vµo sù biÕn ®éng nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Trong tr-êng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi nhu cÇu ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2. Nhãm nh©n tè ¶nh h-ëng tíi gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm. - Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ ®-îc cÊu thµnh theo c«ng thøc: Zt = Zcx + QL + B Zt: gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú QL: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp B: Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm Zcx: Gi¸ thµnh c«ng x-ëng s¶n phÈm tiªu thô. C«ng thøc nµy cho thÊy ¶nh h-ëng ®Ó gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô gåm cã ba nh©n tè: - Gi¸ thµnh c«ng x-ëng s¶n phÈm tiªu thô: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh cña tõng mÆt hµng bao gåm: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu vµ ®éng lùc dïng trùc tiÕp cho s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ tiÒn l-¬ng thï lao ph¶i tr¶ cho sè lao ®éng trùc tiÕp chÕ t¹o s¶n phÈm cïng c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü BHXH, BHYT, chi phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh ph©n tÝch vµo chi phÝ kinh doanh. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt trõ chi phÝ vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Bao gåm: ®iÖn cho ph©n x-ëng, khÊu hao m¸y mãc... - Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ bao gåm: tiÒn l-¬ng nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ vËt liÖu bao gãi, dông cô b¸n hµng. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ c¸c chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp nh-: tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp cho nh©n viªn qu¶n lý c¸c phßng ban, l·i vay vèn kinh doanh, chi phÝ tiÕp t©n... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3. ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. Đối với tất cả các công ty là làm thế nào để có thể huy động nguồn vốn được một cách có hiệu quả tối ưu nhất, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó để đầu tư các cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cần có một khối lượng về vốn rất lớn. Chính vì vậy công ty đã có một chiến lược về vốn để đảm bảo có nguồn vốn đủ mạnh để đáp ứng các yêu cầu trên. + Nguån vèn bªn trong: C«ng ty cã thÓ sö dông lîi nhuËn ®-îc trÝch lËp vµo c¸c quü (quü ®Çu t- ph¸t triÓn) hoÆc c«ng ty cã thÓ dïng sè tiÒn trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc nhµ n-íc cho phÐp ®Ó l¹i cho ®Çu t- ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. + Nguån vèn bªn ngoµi: Khi nguån vèn bªn trong ch-a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vèn, C«ng ty cã thÓ huy ®éng thªm vèn bªn ngoµi nh-: + Huy ®éng nguån vèn nhµn rçi tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc vµ trong nh©n d©n. §Ó huy ®éng ®-îc nguån vèn nµy c«ng ty cÇn cã tØ lÖ l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt tiÒn göi ng©n hµng ®Ó hÊp dÉn hä nh-ng ph¶i thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn vay ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o cã lîi cho c«ng ty. §©y lµ mét nguån rÊt cã triÓn väng khai th¸c víi khèi l-îng lín cã hiÖu qu¶ cao. + Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc nh»m kh¾c phôc c¸c nh-îc ®iÓm t¹m thêi vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m ®æi míi hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®ång thêi häc tËp tiÕp thu kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý hiÖn ®¹i. ViÖc liªn doanh liªn kÕt cã thÓ ®-îc tiÕn hµnh toµn bé hay tõng phÇn. C«ng ty cã thÓ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nh-ng ¸p dông h×nh thøc khuyÕn khÝch vµ b¾t buéc c«ng nh©n viªn cña c«ng ty mua cæ phÇn (ch¼ng h¹n c«ng ty cã thÓ quy ®Þnh vÒ sè cæ phiÕu tèi thiÓu mµ mçi c«ng nh©n viªn ph¶i mua). ViÖc b¸n cæ phiÕu cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã nhiÒu -u ®iÓm: gi¶i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt ®-îc nhu cÇu vÒ vèn cña c«ng ty; t¹o ra sù rµng buéc gi÷a ng-êi lao ®éng víi c«ng ty khi ®· trë thµnh ng-êi chñ së h÷u th× hä sÏ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh v× sù thµnh b¹i cña c«ng g¾n liÒn víi quyÒn lîi c¸ nh©n vµ lîi Ých kinh tÕ cña hä. 1.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp. - Tæng møc lîi nhuËn ( lîi nhuËn tuyÖt ®èi )  Lîi nhuËn tæng tæng tæng tr-íc thuÕ = doanh - chi phÝ - chi phÝ vµ l·i vay thu biÕn ®æi cè ®Þnh Trong ®ã tæng chi phÝ cè ®Þnh lµ kh«ng cã l·i vay  Lîi nhuËn = tr-íc thuÕ  Lîi nhuËn = sau thuÕ Lîi nhuËn tr-íc L·i vay ph¶i thuÕ vµ l·i vay tr¶ trong kú Lîi nhuËn ThuÕ thu nhËp tr-íc thuÕ doanh nghiÖp = Lîi nhuËn tr-íc thuÕ *( 1- ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp DN ) - Tû suÊt lîi nhuËn Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh tû suÊt lîi nhuËn, mçi c¸ch cã néi dung kinh tÕ kh¸c nhau. D-íi ®©y lµ mét sè c¸ch tÝnh tû suÊt lîi nhuËn + Tû suÊt lîi nhuËn vèn (doanh lîi vèn): lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a sè lîi nhuËn ®¹t ®-îc víi sè vèn sö dông b×nh qu©n trong kú (gåm cã vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng hoÆc vèn chñ së h÷u) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 P - C«ng thøc tÝnh: Tsv = ––– * 100 Vbq - Trong ®ã: Tsv : tû suÊt lîi nhuËn vèn P : lîi nhuËn trong kú Vbq: tæng sè vèn s¶n xuÊt ®-îc sö dông b×nh qu©n trong kú ( vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng hoÆc vèn chñ së h÷u ) - Vèn cè ®Þnh lµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh trõ ®i sè khÊu hao - Vèn l-u ®éng gåm cã: vèn dù tr÷ s¶n xuÊt, vèn s¶n phÈm dë danh, b¸n thµnh phÈm tù chÕ, vèn thµnh phÈm. ViÖc sö dông tû suÊt lîi nhuËn nãi lªn tr×nh ®é sö dông tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, th«ng qua ®ã kÝch thÝch sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao Doanh nghiÖp cã thÓ tÝnh ®-îc doanh lîi vèn chñ së h÷u, doanh lîi vèn ®i vay trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®-îc lîi nhuËn hay lîi nhuËn rßng do c¸c kho¶n vèn ®ã mang l¹i ®Ó th©ý hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp vµ phôc vô cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp + Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh: lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô so víi gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô P C«ng thøc: Tsg = ––– * 100 Zt Tsg : tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh P : lîi nhuËn tiªu thô trong kú Zt : gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô trong kú Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th«ng qua tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh cã thÓ thÊy râ hiÖu qu¶ chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong kú + Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng: lµ mét chØ sè tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp P C«ng thøc: Tst = –––– * 100 T Tst : tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng P : lîi nhuËn tiªu thô trong kú T : doanh thu b¸n hµng trong kú NÕu tû suÊt nµy thÊp h¬n tû suÊt chung cña toµn ngµnh chøng tá doanh nghiÖp b¸n hµng víi gi¸ thÊp hoÆc gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cao h¬n c¸c ngµnh kh¸c. Tû suÊt lîi nhuËn cao hay thÊp phô thuéc vµo ®Æc thï cña tõng ngµnh s¶n xuÊt vµ ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ lîi nhuËn vµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh. 2.1. Tæng quan vÒt×nh h×nh ho¹t ®éng ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - Th«ng tin chung vÒ C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh. c«ng ty TNHH X©y dùng Tæng hîp TiÕn Thµnh ®-îc thµnh lËp ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 theo QuyÕt ®Þnh sè 0102021165 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu tThµnh phè Hµ Néi. * Trô së chÝnh cña C«ng ty: Tæ 4 – Kim Quan – Ph-êng ViÖt H-ng – QuËn Long Biªn - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04-8773047 Tµi kho¶n: ..................................... NH C«ng th-¬ng Ch-¬ng D-¬ng . XuÊt xø cña C«ng ty TNHH X©y dùng Tæng hîp TiÕn Thµnh b¾t nguån tõ c¸c chuyªn gia giµu kinh nghiÖm, cã chøng chØ hµnh nghÒ l©u n¨m x©y dùng c¸c c«ng tr×nh . * Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh : - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, c¬ së h¹ tÇng, ®-êng d©y vµ tr¹m ®iÖn ®Õn 35KV - San lÊp mÆt b»ng - X©y dùng vµ l¾p ®Æt c«ng tr×nh ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh , c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc, l¾p ®Æt n-íc . - Gia c«ng nhµ kÕt cÊu thÐp, m¸i t«n, cöa s¾t, cöa nh«m kÝnh ,cöa gç. - Mua b¸n vËt liÖu x©y dùng, s¬n c¸c lo¹i, thiÕt bÞ vÖ sinh, thiÕt bÞ vËt tngµnh ®iÖn, n-íc,®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, ®iÖn gai dông, m¸y mãc, thiÕt bÞ ngµnh x©y dùng. - S¶n xuÊt, gia c«ng, mua b¸n c¸c s¶n phÈm ngµnh c¬ khÝ, nh«m, kÝnh, s¾t, t«n tÊm, t«n lîp, ®å gç. - Trang trÝ néi ngho¹i thÊt . - DÞch vô vËn t¶i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch . - §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸ . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.1. S¬ l-îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 266/Q§-QP C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh lµ mét doanh nghiÖp tù chñ trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng theo theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp. Lµ mét ph¸p nh©n kinh tÕ, c«ng ty ®-îc sö dông con dÊu riªng vµ ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cu¶ nhµ n-íc C«ng ty TNHH X©y Dùng Tæng Hîp TiÕn Thµnh ®· tham gia ®Êu thÇu vµ x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh trong c¶ n-íc nh- x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, giao th«ng, thuû lîi ®¶m b¶o chÊt l-îng kü, mü thuËt tèt ®-îc c¸c chñ ®Çu t- ®¸nh gi¸ cao lµ lùc l-îng x©y dùng chuyªn nghµnh. C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶i b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®-îc giao, khai th¸c vµ sö dông c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶ theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn h©n phèi theo lao ®éng, b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ m«i tr-êng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng l¸o ®éng, t¨ng chÊt l-îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô vµ nghÜa vô cña nhµ n-íc giao. HiÖn nay, c«ng ty chñ yÕu lµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n vµ tham gia bu«n b¸n c¸c vËt liªu trong nghµnh. C«ng ty ®ang tõng b-íc huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t- tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Êu thÇu ®Õn ngoµi n¨m 2010 ®-a tæng tµi s¶n cè ®Þnh lªn trªn 10 tû ®ång. MÆc dï lµ mét doanh nghiÖp cßn non trÎ ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n vµ kh«ng æn ®Þnh, víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong nghµnh x©y dùng, song víi nç lùc cña m×nh, c«ng ty ®· tõng b-íc t×m kiÕm vµ më r«ng thÞ tr-êng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh, ta cã thÓ xÐt mét sè chØ tiªu chung qua ba n¨m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu1: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2003 - 2005 TT ChØ tiªu 1 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh N¨m 2003 - Vèn cè ®Þnh - Vèn l-u ®éng N¨m 2004 N¨m 2005 5.169.757.395 4.441.611.016 979.136.981 875.817.295 4.190.620.414 3.565.793.721 2 Doanh thu 10.552.190.476 3 Lîi nhuËn 257.390.332 247.288.793 287.755.914 4 Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 121.124.862 96.167.864 111.905.078 14.442.750.514 20.296.585.958 Nh×n vµo b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty TNHH x©y dùng tæng hîp TiÕn Thµnh trong 3 n¨m gÇn ®©y ta thÊy Doanh thu n¨m sau ®Òu t¨ng h¬n so víi n¨m tr-íc, n¨m 2003 lµ 10,5 tû , n¨m 2004 lµ 14,4 tû , n¨m 2005 lµ 20,2 tû . Tuy nhiªn nh×n vµo lîi nhuËn ta l¹i thÊy sù t¨ng lµ kh«ng ®¸ng kÓ, thËm chÝ n¨m 2004 cßn gi¶m so víi n¨m 2005, vËy nguyªn nh©n nµy tõ ®©u, c¸c con sè cña t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng tæng hîp TiÕn Thµnh cã nãi lªn ®iÒu g×.. 2.1.2 §Æc ®iÓm vµ chøc n¨ng c¸c phßng ban trong tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. - Chøc n¨ng c¸c phßng ban trong C«ng ty - Gi¸m ®èc lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ huy c¸c phßng trong c«ng ty , ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Trùc tiÕp gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt , c«ng t¸c qu¶n lý trang thiÕt bÞ vµ ®Çu t- kü thuËt . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng kÕ ho¹ch : LËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt linh doanh theo quy ®Þnh.Chñ tr× dù th¶o kiÓm tra c¸c hîp ®ång kinh tÕ, nghiÖm thu thanh to¸n c¸c hîp ®ång ®Ó tr×nh gi¸m ®èc ký. Tæ chøc theo dâi ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo tiÕn ®é ký kÕt. S¬ ®å : C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch C¸c®éi thi c«ng x©y dùng Phßng kü thuËt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Cöa hµng vËt liÖu x©y dùng - Phßng kü thuËt : Trùc tiÕp thèng kª toµn bé tµi liÖu kh¶o s¸t , thiÕt kÕ , thi c«ng do c«ng ty thùc hiÖn. Biªn so¹n quy chÕ qu¶n lý kü thuËt cho toµn C«ng ty. Phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n, quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh, ®-îc trùc tiÕp nhËn c¸c hîp ®ång lµm thÇu. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Theo dâi vÒ nh©n sù toµn C«ng ty vÒ sè l-îng vÒ tiÒn l-¬ng vµ chÕ ®é cho nguêi lao ®éng. Thùc hiÖn chøc n¨ng vÒ qu¶n trÞ hµnh chÝnh v¨n phßng C«ng ty, theo dâi qu¶n lý c¸c v¨n b¶n giÊy tê , c«ng v¨n ®i ®Õn vµ c¸c c«ng viÖc quan hÖ ®èi néi ®èi ngo¹i. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh phôc vô cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n theo quy ®Þnh. Thùc hiÖn qu¶n lý Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸m s¸t c¸c h¹ch to¸n cña c¸c ®éi thi c«ng vµ cña hµng vËt liÖu. X©y dùng vµ qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh . - C¸c ®éi thi c«ng : Trùc tiÕp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ, dù to¸n, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ mü thuËt cña c«ng tr×nh. Tæ chøc ®éi vÒ nh©n sù gåm cã : §éi tr-ëng , kÕ to¸n , kü thuËt , c«ng nh©n... - Cöa hµng vËt liÖu : Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, vËt liÖu nghµnh ®iÖn n-íc.. Gåm cã cña hµng tr-ëng vµ c¸c nh©n viªn. 2.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cã ¶nh h-ëng kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH x©y dùng tæng hîp TiÕn Thµnh 2.2.1. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. - §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ. Do chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chø nhËn thÇu vµ thi c«ng x©y l¾p nªn s¶n phÈm cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c s¶n phÈm nµy mang ®iÓm riªng, thÓ hiÖn : - TÝnh cè ®Þnh: N¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm ®«ng thêi lµ n¬i ®-a s¶n phÈm vµo sö dông. - Chu k× s¶n xuÊt dµi: thêi gian s¶n xuÊt mét c«ng tr×nh kÐo dµi, ®é dµi nµy phô thuéc vµo quy m«, tÝnh chÊ phøc t¹p cña c«ng tr×nh. - Mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. - Mang tÝnh chÊt tæng hîp, gåm nhiÒu mÆt:kinh tÕ, chÝnh trÞ, kÜ thuËt, mü thuËt, quy ho¹ch. §Æc ®iÓm nµy g©y khã kh¨n cho c«ng ty . - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bÞ l-u ®éng, phô thuéc vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng. - Tæ chøc qu¶n lÝ vµ s¶n xuÊt lu©n biÕn ®éng, thay ®æi thªo c¸c giai ®o¹n x©y dùng, theo tr×nh tù cña quy t×nh x©y dùng .
- Xem thêm -