Tài liệu Lợi nhuận - các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi Nãi §Çu Trong s¶n xuÊt kinh doanh nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn nh÷ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cÇn h-íng vµo mét môc tiªu nhÊt ®Þnh lµ lîi nhuËn. Lîi nhuËn ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng ®ßn bÈy kinh tÕ ®ång thêi lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, viÖc thùc hiÖn ®-îc chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp v÷ng ch¾c. V× vËy t«i chän ®Ò tµi: "Lîi nhuËn - c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong doanh nghiÖp" ®Ó lµm tiÓu luËn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn I. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn Ngay tõ khi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt trao ®æi mua b¸n hµng ho¸, lîi nhuËn trong kinh doanh lµ mét ®Ò tµi nghiªn cøu tranh luËn cña nhiÒu tr-êng ph¸i, nhiÒu nhµ lý luËn kinh tÕ. Adamsmith lµ ng-êi ®Çu tiªn trong sè c¸c nhµ kinh tÕ häc cæ ®iÓn nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn. Theo quan ®iÓm cña Adamsmith th× «ng coi lîi tøc lµ mét bé phËn cña lîi nhuËn, sinh ra tõ lîi nhuËn vµ nguån gèc cña lîi nhuËn lµ mét bé phËn s¶n phÈm do lao ®éng cña c«ng nh©n t¹o nªn. Trªn c¬ së lý luËn cña Adamsmith, Ricardo tiÕp trô kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu cña c¸c tiÒn bèi ®i tr-íc g¹t bá ®i nh÷ng chç ch-a hîp lý hay cßn m©u thuÉn, tõ ®ã bæ sung vµ ph¸t triÓn thªm thµnh lÝ luËn riªng cña m×nh «ng cho r»ng: Lîi nhuËn lµ mét phÇn gi¸ trÞ do c«ng nh©n t¹o nªn, ®ã lµ phÇn cßn l¹i cña nhµ t- b¶n sau khi ®· trõ l-¬ng cho c«ng nh©n. §Õn cuèi thÕ kû XVIII, ®Çu thÕ kû XIX nhµ kinh tÕ häc t- s¶n Sismonde ®· b¶o vÖ t- t-ëng ®óng ®¾n cña Adamsith vÒ vÊn ®Ò bãc lét quÇn chÝnh lao ®éng ®Ó t¹o ra lîi nhuËn cho nhµ t- b¶n: Tõ ®ã, «ng ph¸t triÓn thªm vµ ®i 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Õn kh¼ng ®Þnh: lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ cña viÖc c-íp bãc c«ng nh©n, cßn ®Þa t« lµ s¶n phÈm kh«ng ®-îc tr¶ c«ng cña n«ng d©n. ThÕ kû XIX J.B.Say ®-a ra quan ®iÓm nh- sau: Lîi nhuËn doanh nghiÖp chÝnh lµ tiÒn c«ng tr¶ cho lao ®éng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý. Theo c¸ch gi¶i thÝch cña Malthus: Lîi nhuËn lµ kho¶n c«ng thªm vµo gi¸ c¶, l-u th«ng lµ lÜnh vùc trong ®ã lîi nhuËn xuÊt hiÖn khi b¸n hµng ho¸ ®¾t h¬n gi¸ mua. Trªn nh÷ng tinh hoa cña c¸c bËc tiÒn bèi ®i tr-íc M¸c thõa kÕ vµ x©y dùng quan ®iÓm cho chÝnh m×nh. M¸c ®· ph©n chia t- b¶n thµnh t- b¶n bÊt biÕn vµ kh¶ biÕn liªn quan ®Õn gi¸ trÞ thÆng d-. S¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d- phô thuéc vµo qu¸ tr×nh cña lùc l-îng s¶n xuÊt. M«n häc tµi chÝnh ®-a ra ®inh nghÜa lîi nhuËn nhsau: Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh, lµ chØ tiªu chÊt l-îng ®¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ gãc ®é doanh nghiÖp cã thÓ thÊy r»ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó ®¹t ®-îc thu nhËp ®ã c¸c hîp ®ång cña doanh nghiÖp ®-a l¹i. Nh- vËy lîi nhuËn gi÷ 1 vai trß quan träng trong hîp ®ång s¶n suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp v× trong c¬ chÕ thÞ tr-êng , doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc hay kh«ng th× ®iÒu quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp cã t¹o ®-îc lîi nhuËn hay kh«ng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. B¶n chÊt vÒ lîi nhuËn 1. Nguån gèc cña lîi nhuËn Adamsmith xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm gi¸ trÞ trao ®æi cña mäi hµng ho¸ ®Ó tõ ®ã ®-a ra nguån gèc cña lîi nhuËn lµ do lao ®éng s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã quyÕt ®Þnh. ¤ng cßn cho r»ng kh«ng chØ cã lao ®éng n«ng nghiÖp mµ c¶ lao ®éng c«ng nghiÖp còng t¹o ra lîi nhuËn, t- b¶n cho vay nhËn ®-îc lîi tøc cho vay khi cho vay vèn, t- b¶n ng©n hµng thu ®-îc lîi nhuËn ng©n hµng khi kinh doanh nghiÖp vô ng©n hµng. KÕ thõa nh÷ng nguyªn lý ®óng ®¾n khoa häc cña nh÷ng nguyªn lý ®óng ®¾n khoa häc cña nh÷ng lý luËn tiÒn bèi. C¸c M¸c ®· kh¼ng ®Þnh vÒ nguån gèc lîi nhuËn lµ do lao ®éng lµm thuª t¹o ra, vÒ b¶n chÊt lîi nhuËn lµ h×nh th¸i biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÆng d-, lµ kÕt qu¶ cña lîi nhuËn kh«ng ®-îc tr¶ c«ng. 2. Sù h×nh thµnh lîi nhuËn §Ó v¹ch râ sù h×nh thµnh lîi nhuËn trong s¶n xuÊt kinh doanh TBCN c¸c M¸c b¾t ®Çu tõ CFSX TBCN. §Ó cã thÓ xuÊt ra hµng ho¸ cã gi¸ trÞ lµ CTVTM. Trong ®ã: C lµ t- b¶n bÊt biÕn V lµ t- b¶n kh¶ biÕn M lµ gi¸ trÞ thÆng dCTV: CFSX TBCN 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi ®-a hµng ho¸ ®em ra trao ®æi trªn thÞ tr-êng th× theo quy luËt gi¸ trÞ, gi¸ b¸n b»ng víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ lµ C + V+ m. Do vËy, nhµ t- b¶n thu ®-îc 1 kho¶n tiÒn lín h¬n chi phÝ mµ hä bá ra. Sè chªnh lÖch nµy gäi lµ lîi nhuËn. III. KÕt cÊu cña lîi nhuËn Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong 1 kú kinh doanh kh«ng bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh, c¸c mÆt hµng dÞch vô theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh, mµ cßn tiÕn hµnh nhiÒu nghiÖp vô ho¹t ®éng, ®a d¹ng, phøc t¹p vµ cã tÝnh chÊt th-êng xuyªn, kh«ng chñ yÕu nhho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th-êng. Nh×n chung , cÊu thµnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp th-êng bao gåm 3 bé phËn. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Lµ lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ lîi nhuËn thu ®-îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh ra ngoµi doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng : Lµ lîi nhuËn tõ nh÷ng ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tr-íc cña c¸c dù tÝnh nh-ng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt kh«ng th-êng xuyªn. TØ träng cña mçi bé phËn lîi nhuËn trong tæng lîi nhuËn doanh nghiÖp cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau vµ thuéc c¸c m«i tr-êng kinh tÕ kh¸c nhau. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn, nh×n chung lîi nhuËn tõ hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt chiÕm tû träng cao, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh trong tån t¹i lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nh-ng ®èi víi c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông th× lîi nhuËn tõ hîp ®ång tµi chÝnh l¹i chiÕm chñ yÕu, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tån t¹i lîi nhuËn. IV. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, víi sù linh ho¹t cña c¬ chÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®ång thêi tham gia ®Çu t- vµo nhiÒu lÜnh vùc nªn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Song ho¹t ®éng nµo môc tiªu cña doanh nghiÖp vÉn lµ lîi nhuËn. V× vËy viÖc xem xÐt nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn mµ néi dung c¬ b¶n lîi nhuËn tõ hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a ph-¬ng thøc b¸n hµng víi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ thuÕ theo quyÕt ®Þnh cña nhµ n-íc. Nh- vËy cã thÓ nhËn thøc r»ng cã 2 nhãm nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn. 1. Nhãm nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - Chi phÝ NVL: ChiÕm chñ yÕu trong tån t¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm, do ®ã nÕu tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ nµy sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng lîi nhuËn. §Ó sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ NVL ph¶i biÕt ®-îc nguån gèc h×nh thµnh tõ ®ã biÕt ®-îc c¸c nguyªn tè ¶nh h-ëng: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Møc tiªu hao b×nh qu©n cña tõng lo¹i NVL: Cïng s¶n phÈm nh- cò, chóng ta c¶i tiÕn mÉu m·, quy c¸ch, kiÓu d¸ng, kÝch th-íc s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, song cïng víi khèi l-îng nguyªn vËt liÖu ta s¶n xuÊt ra sè l-îng s¶n phÈm nhiÒu h¬n th× hiÓn nhiªn chi nguyªn vËt liÖu trªn mét s¶n phÈm gi¶m dÉn ®Õn s¶n xuÊt gi¶m. + Gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng: Phô thuéc vµo nhµ cung cÊp, thêi ®iÓm mua, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn. + Sö dông vËt liÖu thay thÕ: Sö dông nguyªn vËt liÖu rÎ tiÒn thay thÕ nguyªn vËt liÖu ®¾t tiÒn, nguyªn vËt liÖu trong n-íc thay thÕ nguyªn vËt liÖu ngo¹i nhËp. - Chi phÝ tiÒn l-¬ng: Ph¶i hîp lý, kh«ng cao qu¸ mµ còng kh«ng ®-îc thÊp qu¸. V× tr¶ l-¬ng thÊp qu¸ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, còng nh- n¨ng suÊt lao ®éng. - Chi phÝ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh: Nhµ qu¶n lý kh«ng cÇn nhiÒu ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng c«ng viÖc ®Ó tr¸nh tr-êng hîp ®ïn ®Èy c«ng viÖc, ®æ tr¸ch nhiÖm cho nhau. - Chi phÝ l-u th«ng: Nh»m ®¶m b¶o tiªu thô hµng ho¸, s¶n phÈm. Tuy nhiªn gi¶m chi ë ®©y lµ møc ®é cho phÐp ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn doanh thu b¸n hµng. - §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh nghÒ, doanh nghiÖp: Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n phÈm phong phó, ®a d¹ng, ngµnh n«ng nghiÖp s¶n xuÊt theo thêi vô, ngµnh x©y dùng s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra: Nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh cÇn s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm lµ phï hîp tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng hµng ho¸ vµ thiÕu hµng ho¸ b¸n. §©y lµ c«ng viÖc rÊt khã. - ChÊt l-îng s¶n phÈm: T¸c ®éng tØ lÖ thuËn víi doanh thu - Gi¸ c¶ s¶n phÈm ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu - Tæ chøc b¸n hµng. + H×nh thøc b¸n hµng: Phong phó ®a d¹ng: b¸n bu«n b¸n lÎ, t¹i kho, t¹i cöa hµng, t¹i nhµ... + Tæ chøc thanh to¸n ®a d¹ng b»ng tiÒn mÆt, sÐc, chuyÓn kho¶n, chiÕt khÊu ®èi víi kh¸ch hµng thanh to¸n ngay. V. Vai trß, t¸c dông cña lîi nhuËn ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i thu ®-îc lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ môc tiªu, lµ kh¸t väng ®èi víi mäi doanh nghiÖp, v× vËy lîi nhuËn ®-îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng ®ång thêi lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sau khi thu ®-îc lîi nhuËn, doanh nghiÖp ph©n bæ cho c¸c quÜ ®Çu t- ph¸t triÓn kinh doanh, quÜ dù phßng tµi chÝnh, quü khen th-ëng phóc lîi... Do vËy khi lîi nhuËn cµng cao th× thu nhËp cña ng-êi lao ®éng t¨ng lªn dÉn ®Õn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng-êi lao ®éng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H¬n n÷a lîi nhuËn cßn cã t¸c dông gióp cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thu hót lao ®éng gi¶i quyÕt thÊt nghiÖp. Lîi nhuËn cßn lµ nguån thu chñ yÕu th«ng qua viÖc nép thuÕ thu nhËp theo ng©n s¸ch Nhµ n-íc. N¾m b¾t ®-îc tÇm quan träng cña lîi nhuËn vËy ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao lîi nhuËn. VI. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn. N©ng cao lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn, bëi lÏ mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× nÒn kinh tÕ míi ph¸t triÓn ®-îc. XuÊt ph¸t tõ ®ã, tr-íc tiªn chóng ta ph¶i hiÓu ®-îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao lîi nhuËn. 1. ý nghÜa cña viÖc n©ng cao lîi nhuËn. Lîi nhuËn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy viÖc n©ng cao lîi nhuËn lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc v÷ng ch¾c. Lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt x· héi. N©ng cao lîi nhuËn trong doanh nghiÖp sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp lµm trßn nghÜa vô cña m×nh ®èi víi Nhµ n-íc, ng-êi lao ®éng vµ chÝnh doanh nghiÖp. Cô thÓ c¸c nghÜa vô ®ã lµ.  Nép thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §¶m b¶o thu nhËp vµ n©ng cao møc sèng cho ng-êi lao ®éng.  B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña doanh nghiÖp. ý nghÜa c¬ b¶n nhÊt cña viÖc n©ng cao lîi nhuËn trong doanh nghiÖp chÝnh lµ ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß còng nh- uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. §ång thêi n©ng cao lîi nhuËn còng lµ mét ph-¬ng tiÖn h÷u hiÖu ®Ó tËn dông khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña doanh nghiÖp vµ trªn c¬ së ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. 2. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn lîi nhuËn - Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm: Phô thuéc vµo chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ c¶ kiÓu d¸ng, kÝch cì, mÉu m· s¶n phÈm lµ chñ yÕu. Ngoµi ra ®-a ra chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thanh to¸n tiÒn hµng nhanh, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc b¸n hµng. - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: Gi¶m chi phÝ tuyÖt ®èi trong ®iÒu kiÖn gi÷ nguyªn khèi l-îng s¶n phÈm ë ®Çu ra nh-ng l¹i gi¶m chi phÝ bÊt biÕn ë ®Çu vµo th«ng qua viÖc s¾p xÕp l¹i biªn chÕ, tinh gi¶m c«ng t¸c qu¶n lý... hoÆc ph-¬ng ph¸p gi¶m t-¬ng ®èi chi phÝ, ph-¬ng ph¸p nµy h-íng vµo viÖc ®Çu t-, t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt ë ®Çu vµo (chi phÝ kh¶ biÕn) nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng do ®ã cã c¬ héi t¨ng lîi nhuËn 3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn. T¨ng lîi nhuËn trong kinh doanh lµ môc tiªu c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Nh-ng lîi nhuËn ®¹t ®Õn møc nµo lµ hîp lý, võa ®Ó ®¶m b¶o sù t¨ng tr-ëng bÒn v÷ng võa ®¶m b¶o ph¸t 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triÓn x· héi theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa kh«ng chØ v× ch¹y theo lîi nhuËn mµ lµm tæn h¹i ®Õn doanh nghiÖp kh¸c hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt, ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng chung cña x· héi. D-íi ®©y lµ mét vµi biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn: - H¹ thÊp chi phÝ l-u th«ng: + Chän ®Þa bµn ho¹t ®éng x©y dùng hÖ thèng kho tµng cöa hµng hîp lý nh»m ®¶m b¶o thuËn tiÖn vËn chuyÓn, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ®ång thêi còng ph¶i thuËn tiÖn cho kh©u ®i l¹i mua b¸n cña kh¸ch hµng. + Thóc ®Èy l-u chuyÓn hµng ho¸ b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l-îng phôc vô b¸n hµng, chän ®óng mÆt hµng kinh doanh phï hîp thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. + TiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng vËt ho¸, lao ®éng sèng. - ¸p dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. - Tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ng-êi: sö dông lao ®éng ®óng c«ng viÖc, kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña hä ®Ó kh¬i dËy tiÒm n¨ng trong mçi con ng-êi, lµm cho ng-êi lao ®éng g¾n bã vµ cèng hiÕn søc lùc tµi n¨ng cho doanh nghiÖp. Chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt båi d-ìng tr×nh ®é cho c«ng nh©n, quan t©m ®Õn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mçi ng-êi trong doanh nghiÖp, biÕt khen th-ëng vËt chÊt vµ tinh thÇn mét c¸ch tho¶ ®¸ng vµ t«n träng con ng-êi ®Ó khuyÕn khÝch hä lµm nhiÖt t×nh, ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng viÖc. - Tæ chøc qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu vµ tµi chÝnh cña c«ng ty: ®©y lµ nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Bè trÝ c¸c kh©u s¶n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt hîp lý ®Ó h¹n chÕ ®-îc sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m thÊp tû lÖ phÕ phÈm, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt... Tæ chøc sö dông vèn hîp lý, ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu cho viÖc mua s¾m vËt t- sÏ tr¸nh ®-îc nh÷ng tæn thÊt cho s¶n xuÊt nh- viÖc ngõng s¶n xuÊt do thiÕt hôt vËt t-. §ång thêi qua viÖc tæ chøc sö dông vèn, kiÓm tra ®ùoc t×nh h×nh dù tr÷ vËt t-, s¶n phÈm tån kho tõ ®ã ph¸t hiÖn ng¨n chÆn kÞp thêi t×nh tr¹ng ø ®äng mÊt m¸t, hao hôt vËt t-... Trªn ®©y, lµ mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n song ®Ó thùc hiÖn nã thËt lµ khã, nã cßn phô thuéc vµo sù khÐo lÐo qu¶n lý cña nhµ doanh nghiÖp vµ sù may rñi. Tuy nhiªn, nÕu x©y dùng ®-îc mét kÕ ho¹ch cÈn thËn, râ rµng, chi tiÕt, dù ®o¸n nh÷ng tr-êng hîp bÊt ch¾c x¶y ra ®Ó ®Ò phßng tr-íc th× doanh nghiÖp sÏ h¹n chÕ ®-îc nh÷ng rñi ro lµ tèi thiÓu. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty mai ®éng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty Mai §éng thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi Tªn giao dÞch: C«ng ty Mai §éng §Þa chØ giao dÞch: Sè 310 Minh khai - QuËn Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi Tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty cã tªn lµ nhµ m¸y c¬ khÝ Mai §éng. C«ng ty cã diÖn tÝch mÆt b»ng 3ha. Trong qu¸ tr×nh hoat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n trong viÖc tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh. MÆc dï vËy C«ng ty còng kh«ng ngåi chê c¬ héi tèt ®Õn víi m×nh mµ b»ng nç lùc cña b¶n th©n C«ng ty ®· tù m×nh v-¬n lªn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tr-íc m¾t. N¨m 1971 C«ng ty®-îc Nhµ n-íc ®Çu t- më réng s¶n xuÊt víi qui m« lín h¬n vµ s¸t nhËp toµn bé XÝ nghiÖp §èng §a vµo nhµ m¸y Mai §éng theo quyÕt ®Þnh 1148 UBND. Khi míi thµnh lËp, nhµ m¸y s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau víi sè l-îng Ýt, dÇn dÇn tËp trung vµo mét sè s¶n phÈm cã ®Æc tÝnh kü thuËt gièng nhau vµ s¶n l-îng lín h¬n. N¨m 1976 nhµ m¸y cã 760 c¸n bé c«ng nh©n (trong ®ã cã 164 c«ng nh©n tõ bËc 4 trë lªn vµ 35 c¸n bé kü thuËt, qu¶n lý cã tr×nh ®é §¹i häc). 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Õn giai ®o¹n nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn tõ bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh doanh, sù bao tiªu ®Çu ra cña Nhµ n-íc kh«ng cßn n÷a, do doanh nghiÖp ch-a thÝch øng ®-îc víi thÞ tr-êng kinh doanh míi lªn thÞ tr-êng tiªu thô bÞ hÑp khiÕn cho mét sè s¶n phÈm chñ yÕu nh-: m¸y ®ét, m¸y dËp, m¸y bóa... tiªu thô chËm. Trong thêi ®iÓm ®ã, hµng ho¸ ë n-íc ngoµi trµn vµo ViÖt Nam dÉn ®Õn s¶n phÈm cña nhµ m¸y kh«ng cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng. Lùc l-îng lao ®éng cña nhµ m¸y kh«ng cã viÖc lµm, sè c«ng nh©n t¹m nghØ viÖc lªn tíi 400 ng-êi. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, ban l·nh ®¹o nhµ m¸y cïng víi c¸c phßng ban chøc n¨ng ®i s©u nghiªn cøu thÞ tr-êng, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng chµo hµng nh»m më réng thÞ tr-êng. §ång thêi, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n ®Ó c¶i tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm, nhê ®ã, mµ C«ng ty Mai §éng ®· duy tr× ®-îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho ®Õn nay. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu hiÖn nay c«ng ty s¶n xuÊt lµ: - èng gang c¸c lo¹i dïng lµm èng dÉn n-íc - C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ nh- m¸y bóa, m¸y ®æi, m¸y Ðp thuû lùc v.v... - C¸c lo¹i m¸y dïng trong ngµnh x©y dùng nh- l¸ Ðp g¹ch c¸c lo¹i, khu«n ®óc bª t«ng. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty Mai §éng Bé m¸y cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiªm tr-íc ph¸p luËt vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gióp viÖc cho 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸m ®èc lµ hai Gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc kü thuËt vµ s¶n xuÊt. C«ng ty cã 6 phßng ban, mçi phßng ban cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh. - Phßng tæ chøc ®µo t¹o: qu¶n lý nh©n sù - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: gióp cho Gi¸m ®èc dù th¶o c¸c v¨n b¶n, c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn hµnh chÝnh, ®èi néi, ®èi ngo¹i. - Phßng b¶o vÖ: cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n vµ trËt tù an ninh cña c«ng ty 24/24 giê. - Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch: gióp Gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch, tham gia ký kÕt hîp ®ång mua b¸n víi kh¸ch hµng - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c cô thÓ, cËp nhËt gióp Gi¸m ®èc trong viÖc ra quyÕt ®Þnh: vµ ký kÕt hîp ®ång - Phßng vËt t-. Dù tr÷ b¶o qu¶n vËt t3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, c¸c bé phËn h¹ch to¸n, b¸o sæ vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña C«ng ty Mai ®éng I. Mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi c¬ chÕ ho¹t ®éng linh ho¹t ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhiÒu doanh nghiÖp vµ còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong ®ã c¬ chÕ thÞ tr-êng doanh nghiÖp ph¶i chÞu ¸p lùc cña quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ c¶. Tr-íc t×nh h×nh nµy nhiÒu doanh nghiÖp lóng tóng kh«ng cßn h-íng ®i thÝch hîp cho nªn dÉn ®Õn lµm ¨n thua lç, ph¸ s¶n. Bªn c¹nh ®ã cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· t×m ®óng h-íng vµ ®i lªn rÊt nhanh. 1. Nh÷ng thuËn lîi §-êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña c«ng ty: Ban l·nh ®¹o cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao tr-íc sù nghiÖp ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®· ®Ò ra ®-îc c¸c ph-¬ng h-íng ®-êng lèi ®óng ®¾n cho c¸c giai ®o¹n, biÕt nh×n xa vµ quyÕt ®o¸n. §Æc biÖt thÓ hiÖn ë tÝnh thèng nhÊt trong c¸c quan ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. TËp thÓ c¸n bé CNV cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, tËn tuþ víi c«ng viÖc. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng trÎ khoÎ, tuæi ®êi hÇu hÕt d-íi 35 tuæi, n¨ng ®éng nhanh nhÑn... cßn ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc ®©y còng lµ mét trong nh÷ng thÕ m¹nh mµ c«ng ty khai th¸c ®ù¬c. NÒn kinh tÕ më cöa ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm nguån hµng vµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. H¬n n÷a ®Êt n-íc ta cã nguån nh©n lùc dåi dµo nªn viÖc tuyÓn mé lùa chän lao ®éng dÔ dµng thuËn tiÖn. C«ng ty Mai ®éng ®Æt trô së t¹i 310 Minh Khai Hµ Néi, n»m ngay trªn trôc ®-êng giao th«ng chÝnh nªn thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn NVL, giao dÞch dÔ dµng. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè kh¸ch hµng truyÒn thèng cã mèi quan hÖ lµm ¨n tèt. Trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng-êi lao ®éng cã mèi quan hÖ th©n thiÖn hoµ ®ång gióp ®ì lÉn nhau, ban l·nh ®¹o lµ ng-êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng. 2. Nh÷ng khã kh¨n: D-íi ¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña thÞ tr-êng nªn s¶n phÈm cña C«ng ty mÊt dÇn chç ®øng trªn thÞ tr-êng nh-ng b»ng nh÷ng nç lùc c«ng ty ®· kh¾c phôc ®-îc. Ngoµi ra c«ng ty cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n lµ thiÕu vèn, nguån vèn cña c«ng ty, ®i vay ng©n hµng tÝn dông nªn c«ng ty bÞ ®éng trong c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín, bá lì c¬ héi. Trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kÐo theo lµ m¸y mãc, c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i dÇn dÇn thay thÕ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu. §øng tr-íc nguy c¬ ®ã c«ng ty ®· mÊt thêi gian ®Ó 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«i phôc l¹i s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. Trong lóc ®ã mét ng©n hµng th-êng xuyªn lµm ¨n víi c«ng ty thÊy ®-îc c«ng ty lµm ¨n khã kh¨n nªn kh«ng cho vay vèn n÷a. Nh-ng còng may, c«ng ty ®· vay vèn ®-îc tõ mét ng©n hµng kh¸c, mÆc dï ng©n hµng nµy ë rÊt xa vµ l·i suÊt vay cao h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ t-¬ng ®èi tèt kh«ng chØ ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty mµ cßn t¹o ra nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn. Tuy nhiªn qua xem xÐt mét sè thuËn lîi khã kh¨n ta thÊy cßn mét sè khã kh¨n ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét sè gi¶i ph¸p tèt trong thêi gian tíi. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn t¹i C«ng ty Mai §éng. Trªn c¬ së nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ë trªn em ®-a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m sö dông triÖt ®Ó nh÷ng thuËn lîi ®ång thêi kh¾c phôc vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n ë trªn ®Ó c«ng ty t¨ng lîi nhuËn. 1. Ph-¬ng ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Khi thÞ tr-êng hµng ho¸ ®a d¹ng phong phó vµ cã sù c¹nh tranh, ®Ó tiªu thô ®-îc s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ h¹ chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ t¹o ra lîi thÕ cho c«ng ty trong c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã c«ng ty cã thÓ gi¶m gi¸ b¸n dÉn ®Õn tiªu thô s¶n phÈm , thu håi vèn nhanh. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ gi¶m bít l-îng vèn l-u ®éng sö dông vµo s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ më réng thÒm s¶n phÈm s¶n xuÊt khi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm do c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®ù¬c chi phÝ vÒ nguyªn liªô vËt liÖu vµ chi phÝ qu¶n lý. Víi sè l-îng s¶n xuÊt nh- cò nhu cÇu vèn l-u ®éng cho s¶n xuÊt sÏ gi¶m. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c«ng ty cã thÓ rót bít l-îng vèn l-u ®éng dïng trong s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ më réng s¶n xuÊt, t¨ng thªm s¶n l-îng tiªu thô. N¾m b¾t ®-îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét yªu cÇu kh¸ch quan ®-îc ®Æt ra lµ ph¶i quan t©m ®Õn viÖc t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë ®©ycã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh nh-ng em chØ nªu mét sè nh©n tè chñ yÕu: - ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt: trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn m¹nh mÏ, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®-îc ®-a vµo s¶n xuÊt thay thÕ nhiÒu lao ®éng nÆng nhäc. Sù ra ®êi cña c«ng nghÖ míi nh- tin häc, ®iÖn tö, viÔn th«ng hÇu nh- lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña s¶n xuÊt nh- tiªu tèn NVL ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ngµy cµng Ýt, sè lao ®éng dïng vµo s¶n xuÊt gi¶m. Tuy nhiªn, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ n¾m b¾t thêi c¬ øng dông 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt phï hîp ®Ó n©ng cao chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ng-êi: Tæ chøc lao ®éng khoa häc t¹o ra sù kÕt hîp c¸c yÕu tè mét c¸ch hîp lý, lo¹i trõ ®-îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, cã t¸c dông lín thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Æc biÖt, ph¶i biÕt kh¬i dËy tiÒm n¨ng trong mçi con ng-êi lµm cho hä cã tr¸ch nhiÖm nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, g¾n bã víi c«ng ty. Phßng tæ chøc ®µo t¹o cña c«ng ty ph¶i biÕt båi d-ìng tr×nh ®é cho c«ng nh©n quan t©m ®Õn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mçi ng-êi trong doanh nghiÖp, biÕt khen th-ëng vËt chÊt vµ tinh thÇn mét c¸ch tho¶ ®¸ng. - Tæ chøc qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt vµ tæ chøc sö dông vèn hîp lý: ®©y lµ nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty, nÕu tæ chøc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cã tÝnh khoa häc gióp cho c«ng ty cã thÓ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt . Ngoµi ra, viÖc bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt hîp lý cã thÓ h¹n chÕ ®-îc sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m thÊp tØ lÖ phÕ phÈm, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt. Tæ chøc sö dông vèn hîp lý ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi cho viÖc mua s¾m vËt t-. §ång thêi, th«ng qua viÖc tæ chøc sö dông vèn kiÓm tra ®-îc t×nh h×nh dù tr÷ vËt t-, s¶n phÈm tån kho. Tõ ®ã ph¸t hiÖn ng¨n chÆn kÞp thêi t×nh tr¹ng ø ®äng s¶n phÈm, mÊt m¸t hao hôt nguyªn vËt liÖu... viÖc ®Èy m¹nh chu chuyÓn vèn cã thÓ gi¶m nhu cÇu vay vèn dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ l·i vay. 20
- Xem thêm -