Tài liệu Loại hình sản xuất và phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp trong doanh nghiệp

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a.lêi më ®Çu. Trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh- hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang tõng b-íc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §©y sÏ lµ mét b-íc ngoÆt quan träng cho sù ph¸t triÓn cña n-íc nhµ. Cßn lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp tù do kinh doanh vµ s¶n xuÊt, ®ång thêi cã c¬ héi tiÕp xóc vµ häc tËp nh÷ng c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn cïng m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi, hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi. §Ó cã ®-îc nh÷ng thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× kh©u s¶n xuÊt hiÖn ®ang lµ mét vÊn ®Ò nãng báng ®ang ®-îc nhiÒu cÊp l·nh ®¹o quan t©m nhÊt. Bëi v× 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh©u s¶n xuÊt nã mang tÝnh quyÕt ®inh ®Õn sù ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh còng nh- sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao th× doanh nghiÖp sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng, cßn hiÖu qu¶ thÊp th× doanh nghiÖp sÏ bÞ thÊt b¹i vµ cã nguy c¬ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. VËy cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p s¶n xuÊt nh- thÕ nµo ®Ó phï hîp víi mét doanh nghiÖp: " Lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp trong doanh nghiÖp " Mét ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt khoa häc, hîp lý sÏ t¹o ra nÒn mãng v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp hoµn thµnh môc tiªu mét c¸ch nhanh nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng: víi cïng ®iÒu kiÖn doanh nghiÖp nµo cã bé m¸y s¶n xuÊt tèt h¬n, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¬n th× kÕt qu¶ thu ®-îc sÏ cao h¬n. §iÒu ®ã l¹i kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a vÒ tÇm quan träng cña kh©u s¶n xuÊt trong mét doanh nghiÖp. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n cho nªn bµi viÕt nµy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy kÝnh mong nhËn ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o, ®Ó bµi viÕt sau cña em ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao h¬n. b. néi dung I/ c¬ së lý luËn chung vÒ tæ chøc s¶n xuÊt. 1. lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ g× ? 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ nh÷ng c«ng ®o¹n lµm viÖc, nh÷ng ph-¬ng ph¸p lµm viÖc kh¸c nhau cña mét doanh nghiÖp. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh lµm viÖc ®-îc ¸p dông trùc tiÕp vµo c¸c doanh nghiÖp, lµm sao cho qu¸ tr×nh nµy phï hîp vµ thÝch øng kh©u s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã. 2. Mét sè lo¹i h×nh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay th× kh©u s¶n xuÊt hiªn ®ang cßn gÆp nhiªu khã kh¨n, chÝnh v× thÕ cÈn ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé thùc sù cã tµi ®Ó g¸nh v¸c träng tr¸ch cña doanh nghiÖp m×nh, hä cÇn ph¶i biÕt t×m ra cho m×nh nh÷ng lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµo ®Ó cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp m×nh. Trªn thùc tÕ th× cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh s¶n xuÊt: 2.1 Lo¹i h×nh s¶n xuÊt thñ c«ng : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ mét lo¹i h×nh s¶n xuÊt rÊt phæ biÕn ë n-íc ta. §ã lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®ái hái ng-êi lao ®éng cÇn ph¶i khÐo lÐo vµ cã con m¾t thÈm mü ®Õn s¶n phÈm cña m×nh. Lo¹i h×nh nµy th-êng ®-îc c¸c nghÖ nh©n t¹o ra víi gi¸ trÞ thÈm mü cao vµ ®Çu t- nhiÒu thêi gian vµo s¶n phÈm. Nh-ng ®©y l¹i lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng mang tÝnh truyÒn thèng. Bëi v× ng-êi s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã rÊt Ýt, hä ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu s¸ng t¹o ®Ó s¶n phÈm ®-îc hoµn thiÖn. Bï l¹i s¶n phÈm mang tÝnh xuÊt khÈu cao.Lo¹i h×nh s¶n xuÊt thñ c«ng cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn ®ang dÇn cã ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c m¸y mãc vµ c«ng nghÖ hÖn ®¹i. 2.2 Lo¹i h×nh s¶n xuÊt dùa trªn m¸y mãc: Trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nh- hiÖn nay, lo¹i h×nh s¶n xuÊt dùa trªn m¸y mãc lµ mét h×nh thøc s¶n xuÊt phï 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp v× tèc ®é s¶n xuÊt cña lo¹i h×nh nµy mang l¹i mét hiÓu qu¶ ®ét ph¸ trong nh©n lo¹i. Trong c¸c doanh nghiÖp th× nguån nh©n c«ng lµ kh«ng thÓ thiÕu, nh-ng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc còng rÊt quan träng. NÕu mét doanh nghiÖp cã sù ®Çu t®óng ®¾n vµ biÕt c¸ch x©y dùng hÖ thèng m¸y mãc mét c¸ch quy cñ th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt sÏ rÊt cao. M¸y mãc sÏ ngµy dÇn thay thÕ con ng-êi ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm mµ cã lÏ con ng-êi kh«ng thÓ lµm ®-îc. §Ó doanh nghiÖp bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i n©ng cÊp vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng m¸y mãc. ViÖc s¶n xuÊt sÏ g©y ¶nh h-ëng vµ lµm hao mßn ®Õn m¸y mãc. Bëi vËy cÇn ph¶i chó trong vµ cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p cô thÓ vµo viÖc ®iÒu hµnh hÖ thèng s¶n xuÊt, ®Ó lµm sao tiÕt kiÖm ®-îc tèi ®a thêi gian m¸y ch¹y. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II/ Mét sè ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 1. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt d©y chuyÒn. S¶n xuÊt hµng ho¸ theo d©y chuyÒn lµ s¶n xuÊt liªn tôc víi mét tèc ®é ®Þnh tr-íc .Ph-¬ng ph¸p d©y chuyÒn ®ßi hái s¶n phÈm chuyÓn ®éng kh«ng ngõng tõ c«ng ®o¹n nµy sang c«ng ®o¹n kh¸c, kh«ng dõng l¹i ®Ó kiÓm tra t¹i mét ®iÓm nµo ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Môc tiªu hµng ®Çu cña qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ gióp c«ng ty lùa chän sè ng-êi phï hîp vµo ®óng vÞ trÝ vµ ®óng thêi ®iÓm nh»m hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña c«ng ty. -CÇn ph¶i tuyÓn dông c«ng nh©n cã søc khoÎ cã tr×nh ®é tay nghÒ cao ®ñ ®Ó cã thÓ ®øng m¸y 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T¨ng c-êng tinh thÇn tËp thÓ. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nh©n cã thÓ trao ®æi ý kiÕn víi nhau, trao ®æi ý kiÕn víi gi¸m ®èc lµm cho c«ng nh©n kh«ng c¶m thÊy c« ®éc vµ thÊy r»ng hä cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty - KhuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o cña c¸ nh©n c«ng nh©n viªn -Më líp ®µo t¹o ng¾n h¹n nh»m tiÕp nhËn kü thuËt , c«ng nghÖ míi -C«ng nh©n cÇn ph¶i cã thêi gian nghØ ng¬i thÝch ®¸ng trong ca lµm viÖc - C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n nh- chÕ ®é ¨n uèng , nghØ ng¬i kh«ng gian lµm viÖc vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -§Ò b¹t t¨ng l-¬ng, n©ng bËc thî ®èi víi nh÷ng c¸n bé vµ c«ng nh©n giái Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn ph¶i chó ý vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nguyªn t¾c ®· ®Ò ra, qu¶n lý chÆt chÏ tíi kh©u s¶n xuÊt b¶o ®¶m tuyÖt ®èi an toµn lao ®éng. -Bè trÝ ca kÝp hîp lý, ph©n c«ng thêi gian lµm viÖc kh¸c nhau gi÷a c¸c mïa, gi÷a ban ngµy vµ ban ®ªm trong mét ngµy - Trong mçi ca nªn cã mét tr-ëng ca vµ 1 ®Õn 2 thî chÝnh. Nh÷ng ng-êi nµy th-êng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ cã tr¸ch nhiÖm bao qu¸t toµn bé ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn -Th-êng xuyªn tæ chøc nh÷ng buæi häp trong toµn c«ng ty nh»m ®¸nh gi¸ khen th-ëng vµ rót kinh nghiÖm. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Sau mçi lÇn m¸y t¹m dõng ho¹t ®éng c«ng nh©n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm dän dÑp nhµ x-ëng , kho tµng, b¶o d-ìng m¸y mãc -C«ng nh©n ph¶i lµm c«ng t¸c giao ban sau mçi lÇn ®æi ca vµ b¸o c¸o t×nh tr¹ng m¸y mãc cho ca sau -Ngoµi c¸c ®iÒu luËt vÒ lao ®éng do Nhµ n-íc ban hµnh, cÇn ph¶i cã mét sè ®iÒu luËt kh¸c ¸p dông cho toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty -§Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò an ninh vµ phßng chèng ho¶ ho¹n, cÇn sö dông nh©n viªn b¶o vÖ g¸c ë tÊt c¶ c¸c cæng nhµ m¸y ®Ó ®¶m b¶o chØ nh÷ng ng-êi cã phËn sù míi ®-îc vµo -Còng cÇn nh÷ng ng-êi b¶o vÖ ®i tuÇn tra trong nhµ m¸y vµo nh÷ng g׬ kh«ng s¶n xuÊt nh»m chèng trém c¾p vµ phßng ch¸y næ . Mét sè c«ng ty cã nhiÒu nguy c¬ bÞ ch¸y ®· sö dông 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh÷ng ng-êi phßng ch¸y chuyªn tr¸ch vµ duy tr× nh÷ng thiÕt bÞ cøu ho¶ riªng cña m×nh -Tró träng m«i tr-êng xung quanh c«ng ty -¦ng dông KHKT vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh -Rµ so¸t kü l-ìng thiÕt kÕ vµ nh÷ng yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n yªu cÇu kinh tÕ cña c«ng viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm -X¸c ®Þnh nh÷ng ph-¬ng ph¸p chÕ t¹o nh»m ®¶m b¶o chi phÝ s¶n xuÊt ë møc tãi thiÓu -Lùa chän hay triÓn khai vµ mua s¾m tÊt c¶ nh÷ng m¸y mãc , dông cô vµ nh÷ng thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm víi chÊt l-îng vµ tèc ®é s¶n xuÊt cÇn thiÕt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Bè trÝ khu vùc s¶n xuÊt vµ c¸c mÆt b»ng phô trî , vµ l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt -ThiÕt lËp hÖ thèng kiÓm tra vËt t- m¸y mãc vµ nh©n lùc nh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm mét c¸ch kinh tÕ -T×m hiÓu th«ng tin vÒ kh¸ch hµng môc tiªu( Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo thµnh c«ng nÕu kh«ng cã kh¸ch hµng) - BiÕt n¾m b¾t nhu cÇu vµ t×m c¸ch tho¶ m·n nhu cÇu tèi ®a -Coi träng viÖc s¸ng t¹o c¸i míi còng gièng nh- viÖc tiªu thô s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trªn thÞ tr-êng 2. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo nhãm. S¶n xuÊt theo nhãm lµ mét ph-¬ng ph¸p lµm viÖc ®oµn kÕt ®-îc ph©n c«ng theo tõng tæ vµ tõng bé phËn kh¸c nhau. Ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái mçi mét nhãm cã mét chuyªn m«n 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh¸c nhau, mét c«ng viÖc kh¸c nhau. Mçi mét nhãm thùc hiÖn tõng kh©u c«ng viÖc vµ cã quan trong nh- nhau trong viÖc hoµn thµnh s¶n phÈm. §©y lµ mét ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp, chÝnh v× vËy cÇn ph¶i ph¸t huy vµ x©y dùng ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt nµy. Trong mét doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× ng-êi l·nh ®¹o cÇn ph¶i s¸ng suèt tuyÓn chän nguån lao ®éng cã tr×nh ®é vµ søc khoÎ thÝch nghi víi c«ng viÖc cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i lùa chän vµ x©y dùng ®éi ngò lµm viÖc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -§èi víi c«ng nh©n cÇn ph¶i ph©n chia tæ hoÆc nhãm vµ bµn giao c«ng viÖc mét c¸ch cô thÓ. Th-êng xuyªn kiÓm tra søc khoÎ, gi¸m s¸t vµ h-íng dÉn c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc -Th-êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o chuyªn s©u tíi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, c¸c c¸n bé vµ c¸c tæ tr-ëng cÇn ph¶i g-¬ng mÉu trong khi lµm viÖc. -Tæ chøc c¸c cuéc häp trong doanh nghiÖp vµ khen th-ëng còng nh- kû luËt tíi tõng tæ. Mçi tæ cÇn ph¶i cã nh÷ng ph-¬ng ph¸p thÝch nghi víi c«ng viÖc cña m×nh. Kh«ng ngõng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch cho th¸ng sau. -CÇn ph¶i nghiªm tóc vµ ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi trong kh©u s¶n xuÊt. Thùc hiÖn c¸c quy t¾c cña do©nh nghiÖp ®Ò ra. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c nhãm cã hiÖu qña sÏ gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn mét c¸ch thèng nhÊt, bÒn v÷ng. §Ó 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp ph¸t triÓn th× mçi nhãm vµ mçi tæ cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a trong kh©u s¶n xuÊt. CÇn ph¶i phÊn ®Êu vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p khoa häc ¸p dông vµo s¶n xuÊt, ®oµn kÕt hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao. 3. Ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t. §©y lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c doanh nghiÖp cã tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cao, tËp trung hÇu hÕt ë c¸c n-íc ph¸t triÓn. Ph¹m vi ¸p dông cña h×nh thøc nµy lµ ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã tÝnh n¨ng ®ång nhÊt, dÔ thèng nhÊt trong quy tr×nh s¶n xuÊt, cã ®iÒu kiÖn trong viÖc thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ hay ¸p dông ë m«i tr-êng s¶n xuÊt míi. Víi ®Æc ®iÓm nh- vËy, s¶n xuÊt hµnh lo¹t ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh ®ñ m¹nh ®Ó thùc hiÖn tèt tõ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh©u nghiªn cøu vµ triÓn khai (R&D) ®èi víi c¸c s¶n phÈm míi, còng nh- trang bÞ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé ®¶m b¶o d©y chuyÒn vËn hµnh tr¬n tru, chi phÝ cho viÖc ®µo t¹o hay chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c kho¶n môc vèn cho viÖc ®Çu tmíi hay ®Çu t- ra n-íc ngoµi víi cïng d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Ngoµi ra, kinh nghiÖm qu¶n lÝ cña bé m¸y qu¶n trÞ, tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc vµ m«i tr-êng ®Çu t- còng gãp phÇn quan träng trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng lo¹t. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ s¶n xuÊt theo quy m« lín, do ®ã cã kh¶ n¨ng gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt theo quy m«; dÔ cã -u thÕ vÒ nguån nguyªn vËt liÖu, nguån cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo còng nh- víi c¸c nguån tiªu thô, ®¹i lÝ ph©n phèi ®Çu ra. Nhê ®ã, doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, dÉn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Çu trªn mét ®o¹n thÞ tr-êng môc tiªu víi s¶n phÈm chñ ®¹o. Doanh thu vµ lîi nhuËn tÊt yÕu sÏ t¨ng lªn, dÉn ®Õn viÖc gia t¨ng quü ®Çu t- néi bé cña doanh nghiÖp, sÏ gióp doanh nghiÖp cã ®éng c¬ t¸i ®Çu t- më réng s¶n xuÊt, ®Çu t- theo chiÒu s©u hay nghiªn cøu ®Çu t- cho s¶n phÈm míi, t¹o ®µ cho chu k× kinh doanh tiÕp theo. Còng víi viÖc ¸p dông h×nh thøc s¶n xuÊt hµng lo¹t, tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng trong doanh nghiÖp còng ®-îc c¶i thiÖn râ rÖt, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ thuª nh©n c«ng; tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm. Bªn c¹nh nh÷ng thÕ m¹nh do h×nh thøc s¶n xuÊt hµng lo¹t mang l¹i, doanh nghiÖp còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh- vèn ®Çu t- ban ®Çu lín, c«ng nghÖ trang bÞ ph¶i tiªn tiÕn vµ hiÖn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¹i, ®ßi hái tÝnh ®ång bé cao, tr×nh ®é lao ®éng vµ qu¶n l‎Ý còng ph¶i ®¸p øng tÝnh chÊt cña c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm. Tuy nhiªn, khã kh¨n lín nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp vÊp ph¶i lµ tÝnh n¨ng ®éng cña d©y chuyÒn gi¶m sót, khã ®æi míi c«ng nghÖ, do ®ã dÉn ®Õn hao mßn v« h×nh lín, s¶n phÈm kh«ng thay ®æi kÞp víi sù biÕn ®éng cung cÇu hay thay ®æi thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c. kÕt luËn §Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× ban l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a tíi ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh. CÇn ph¶i tæ chøc nh÷ng líp häc vµ båi d-ìng c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt. HiÖn nay, c¸c DNVN ®ang ph¶i ho¹t ®éng trong nh÷ng m«i tr-êng c¹nh tranh biÕn ®æi kh«ng ngõng. Cïng víi c«ng nghÖ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i tr-êng thay ®æi, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi c¸ch thøc ®Ó lµm cho c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt bªn trong hîp lý h¬n, s¸t hîp h¬n vµ nh÷ng chiÕn l-îc míi cña m×nh. Hy väng trong thêi gian tíi c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp sÏ ngµy mét ph¸t triÓn vµ ¸p dông triÖt ®Ó nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo s¶n xuÊt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, yªu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o lùa chän c«ng nghÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tiÒm lùc cña chÝnh doanh nghiÖp (m«i tr-êng bªn trong) vµ c¸c yÕu tè biÕn ®éng cña m«i tr-êng bªn ngoµi. Tiªu chuÈn lùa chän c«ng nghÖ vµ ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tuyÖt ®èi tu©n theo xu h-íng hiÖn t¹i mµ rÊt cÇn ph¶i c¨n cø trªn kh¶ n¨ng doanh nghiÖp, m«i tr-êng kinh doanh vµ thÞ tr-êng môc tiªu mµ doanh nghiÖp h-íng tíi. HiÖn nay, c¸c DNVN ®ang ph¶i ho¹t ®éng trong nh÷ng m«i tr-êng c¹nh tranh biÕn ®æi kh«ng ngõng. Cïng víi c«ng nghÖ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i tr-êng thay ®æi theo h-íng võa ®e do¹ nh÷ng thÞ tr-êng hiÖn cã nh-ng l¹i võa ®-a ®Õn nh÷ng thêi c¬ míi, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi c¸ch thøc ®Ó lµm cho c¬ cÊu tæ chøc bªn 20
- Xem thêm -