Tài liệu Lịch sử hình thành và phát triển của ngành

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A. PhÇn më ®Çu VÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi lín ®Ó doanh nghiÖp ViÖt Nam nhanh chãng trëng thµnh , cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp nhËn ®Çu t , häc hái kinh nghiÖm , t¹o ra bíc nh¶y mang tÝnh chÊt “®èt ch¸y giai ®o¹n ” §ã còng lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cña chóng ta lµm quen víi “luËt ch¬i” quèc tÕ vµ v÷ng vµng trong quan hÖ kinh tÕ , chiÕm lÜnh thÞ trêng . Trong c¬ chÕ ®æi míi cña ®Êt níc nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn sù chñ ®éng ph¬ng thøc lµm ¨n cña chÝnh m×nh ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng,s¸ng t¹o trong kinh doanh,®ång thêi ph¶i quan t©m vµ qu¶n lý chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m ph¸t huy nguån néi lùc võa tËn dông nguån ngo¹i lùc ®Ó cã thÓ gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt vµ ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt .Tuy nhiªn,trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu vËn ®éng theo c¸c qui luËt tÊt yÕu nh qui luËt c¹nh tranh, qui luËt gi¸ c¶ , qui luËt cung cÇu …§iÒu nµy cho thÊy chØ cã nh÷ng doanh nghiÖp n¾m b¾t ,vËn dông ®ù¬c c¸c qui luËt kinh tÕ th× doanh nghiÖp ®ã míi tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng . Tríc tÇm quan träng trong lý luËn vÒ lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu , cÇn chän nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý trong viÖc n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty . Néi dung cña ®Ò tµi gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ XK gåm3 ch¬ng : Ch¬ng I : Tæng quan vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Ch¬ngII : Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ XK Ch¬ngIII : C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ XK. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. PhÇn néi dung Ch¬ngI: Tæng quan vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1.1Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng , cã trô së giao dÞch æn ®Þnh , ®îc ®¨ng kÝ kinh doanh theo qui ®Þnh riªng cña ph¸p luËt nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh .Doanh nghiÖp cã thÓ do bÊt cø thÓ nh©n hay ph¸p nh©n nµo tiÕn hµnh kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp , kh«ng bao gåm kinh tÕ hé gia ®×nh , hé c¸ thÓ vµ nh÷ng ngêi bu«n b¸n nhá . Trong c¬ chÕ thÞ trêng doanh nghiÖp tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc .C¨n cø vµo quan hÖ së h÷u vÒ vèn vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp ngêi ta chia doanh nghiÖp thµnh ba lo¹i : -Doanh nghiÖp nhµ níc -Doanh nghiÖp t nh©n -Doanh nghiÖp së h÷u hçn hîp §Æc trng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: + Môc tiªu hµng ®Çu lµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , tèi ®a ho¸ lîi nhuËn . §Ó tån t¹i vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh nh mong ®îi , doanh nghiÖp ph¶i c¶i tiÕn bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt , ¸p dông nhanh tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ,sö dông chi phÝ cã hiÖu qu¶ , t¨ng doanh thu , n©ng cao lîi nhuËn. +Tù chñ vÒ tµi chÝnh , tù chñ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh : HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn ®îc nhµ níc b¶o hé trong ho¹t ®éng kinh doanh n÷a , diÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp n©ng cao tÝnh tù chñ s¸ng t¹o , ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt , kh«ng ngõng n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng . + Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bÞ c¸c qui luËt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng chi phèi nh qui luËt cung cÇu , qui luËt gi¸ trÞ , qui luËt c¹nh tranh. 1.1.2Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1.2.1 Kh¸i niÖm vµ néi dung lîi nhuËn cña doanh nghiÖp * Kh¸i niÖm: Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , lµ chØ tiªu chÊt lîng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp sö dông c¸c c«ng nghÖ ®Ó kÕt hîp , chÕ biÕn c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh»m s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®a vµo kh©u lu th«ng . T¹i kh©u lu th«ng luång tµi chÝnh sÏ ®i vµo doanh nghiÖp díi h×nh thøc doanh thu .Sau khi ®· bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· chi vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ nø¬c , doanh nghiÖp thu vÒ phÇn lîi nhuËn sau khi bæ sung vµo c¸c quÜ cña doanh nghiÖp vµ chia lîi tøc cho chñ ®Çu t . *Néi dung lîi nhuËn cña doanh nghiÖp bao gåm: - Thø nhÊt, Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh , lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ dÞch vô trõ ®i gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm , hµng ho¸ ,dÞch vô ®· tiªu thô vµ thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ) . Bé phËn lîi nhuËn nµy lµ phÇn c¬ b¶n chiÕm tû träng lín trong tæng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp , do vËy nã cã vai trß quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. -Thø hai, Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c : lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c vµ thuÕ ph¶i nép theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt (trõ thuÕ thu nhËp daonh nghiÖp ) . C¸c ho¹t ®éng kh¸c bao gåm ho¹t ®éng ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt thêng . Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh gåm : thu nhËp tõ ho¹t ®éng tham gia gãp vèn liªn doanh , ®Çu t mua b¸n chøng kho¸n , cho thuª tµi s¶n cè ®Þnh , l·i tiÒn göi , tiÒn cho vay. 1.1.2.2 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn chÝnh lµ phÇn lao ®éng thÆng d vît qu¸ lao ®éng tÊt yÕu do ngêi lao ®én s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®îc ®o b»ng kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ toµn bé chi phÝ bá ra ®Ó cã ®îc doanh thu ®ã. §Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn ngêi ta cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n trùc tiÕp hoÆc ph¬ng ph¸p s¶n lîng hoµ vèn. + Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Theo ph¬ng ph¸p nµy th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c . Trong ®ã lîi nhuËn tõng ho¹t ®éng lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã doanh thu ®ã . *§èi víi lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Lîi nhuËn ho¹t = Doanh thu - TrÞ gi¸ vèn - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ ®éng kinh doanh thuÇn hµng b¸n hµng qu¶n lý DN Trong ®ã doanh thu thuÇn ®îc x¸c ®Þnh : Doanh thu =Tæng doanh - Kho¶ngi¶m -TrÞ gi¸ hµng - ThuÕ gi¸n thuÇn thu b¸n hµng gi¸ hµng b¸n b¸n bÞ tr¶ l¹i thu (nÕu cã ) 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®ùoc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuËn ho¹t =Doanh tõ ho¹t -Chi phÝ ho¹t -ThuÕ gi¸n thu ®éng tµi chÝnh ®éng tµi chÝnh ®éng tµi chÝnh (nÕu cã) Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c ®îc x¸c ®Þnh : Lîi nhuËn bÊt th- = Doanh thu bÊt -Chi phÝ bÊt th- ThuÕ gi¸n thu êng thêng êng (nÕu cã) Nh vËy tæng lîi nhuËn lµ: Lîi nhuËn tríc = Lîi nhuËn tõ + Lîi nhuËn ho¹t + Lîi nhuËn bÊt thuÕ TNDN ho¹t ®éng doanh ®éng kinh doanh thêng tµi chÝnh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ ®îc x¸c ®Þnh : Lîi nhuËn sau thuÕ =Lîi nhuËn tríc thuÕ -ThuÕ thu nhËp ph¶i nép TNDN TNDN trong kú C¸ch x¸c ®Þnh lîi nhuËn theo ph¬ng ph¸p nµy t¬ng ®èi dÔ tÝnh , do ®ã ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp . + Ph¬ng ph¸p s¶n lîng hoµ vèn : Theo ph¬ng ph¸p nµy th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc s¶n lîng hoµ vèn . Gi¶ sö t¹i møc s¶n lîng Q doanh nghiÖp cã tæng doanh thu b»ng tæng chi phÝ th× lóc ®ã ta cã PQ=0. PQ=Q(g-v)-F=0 Trong ®ã : g lµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm v lµ chi phÝ biÕn ®æi 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm F lµ tæng chi phÝ cè ®Þnh Môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn nªn doanh nghiÖp phÊn ®Êu ®Ó cã l·i .Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt møc s¶n lîng lín h¬n møc s¶n lîng hoµ vèn .Vëy sè lîng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt vµ tiªu thhô ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn t¬ng øng lµ : F+PQ’ Q’ = --------g-v Trong ®ã : PQ’=Q’(g-v)-F Ph¬ng ph¸p nµy gióp doanh nghiÖp thÊy ®îc mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn ®¹t ®îc trong k× víi qui m« kinh doanh vµ chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2 C¸c chØ sè ®o lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu t¬ng ®èi cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c thêi k× kh¸c nhau trong cïng mét doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nh©u . Møc tû suÊt lîi nhuËn cµng cao chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cã hiÖu qu¶ . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh ta ®· biÕt , lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp nãi nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× lîi nhuËn kh«ng ph¶i lµ chØ tiªu duy nhÊt , còng kh«ng dïng nã ®Ó so s¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸c nhau . Bëi v× lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng , nã chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè , cã nh©n tè chñ quan , cã nh©n tè kh¸ch quan vµ cã sù bï trõ lÉn nhau , H¬n n÷a c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh kh¸c nhau còng lµm cho lîi nhuËn doanh nghiÖp kh«ng gièng nhau.. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp cã qui m« s¶n xuÊt kh¸c nhau th× lîi nhuËn thu ®îc sÏ kh¸c nhau . Cho nªn ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng chÊt lîng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th× ngoµi chØ tiªu lîi nhuËn cßn ph¶i dïng chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn hay cßn gäi lµ møc doanh lîi. 1.2.1 Tû suÊt lîi nhuËn vèn Tû suÊt lîi nhuËn vèn : lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tríc thuÕ hoÆc sau thuÕ ®¹t ®îc víi sè vèn sö dông b×nh qu©n trong kú (gåm VC§+VL§) hoÆc vèn chñ së h÷u . C«ng thøc x¸c ®Þnh : P Tsv=---Vbq Trong ®ã : Tsv lµ tû suÊt lîi nhuËn lîi vèn P lµ lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ Vbq lµ tæng sè vèn s¶n suÊt ®îc sö dông b×nh qu©n trong kú (VC§+VL§) hoÆc vèn chñ së h÷u VC§ = nguyªn gi¸ TSC§ - sè tiÒn luü kÕ khÊu hao ®· thu håi VL§ = vèn dù tr÷ s¶n xuÊt +vèn s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm tù chÕ + vèn thµnh phÈm ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 100 ®ång vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n ®îc sö dông trong k× th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn . §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông tµi s¶n , vËt t , tiÒn vèn , th«ng qua ®ã kÝch thÝch doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó ®¹t ®îc møc tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n . 1.2.2 Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn trø¬c vµ sau thuÕ cña s¶n phÈm tiªu thô so víi gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô. C«ng thøc tÝnh : P Tsg=---- x 100% Zt Trong ®ã : Tsg lµ tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P lµ lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ s¶n phÈm Zt lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô trong kú . ChØ tiªu nµy cho biÕt cø 100 ®ång chi phÝ s¶n xuÊt bá ra th× t¹o ®ù¬c bao nhiªu ®ång lîi nhuËn . Th«ng qua chØ tiªu nµy cã thÓ thÊy râ hiÖu qu¶ cña chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong k×. 1.2.3 Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ s¶n phÈm tiªu thô v¬Ý doanh thu tiªu thô ®¹t ®îc trong k× C«ng thøc x¸c ®Þnh : P Tst=---- x100% T Trong ®ã : Tst lµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu tiªu thô P lµ lîi nhuËn tríc thuÕ hoÆc sau thuÕ s¶n phÈm tiªu thô trong kú T lµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong k× ChØ tiªu nµy cho biÕt cø 100 ®ång doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong k× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ . NÕu tû suÊt lîi nhuËn nµy thÊp h¬n tû suÊt lîi nhuËn cña ngµnh chøng tá doanh nghiÖp b¸n hµng víi gi¸ thÊp h¬n hoÆc so gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp cao h¬n gi¸ thµnh cña c¸c doanh nghiÖp trong cïng ngµnh . th«ng qua chØ tiªu nµy gióp doanh nghiÖp ®Þnh híng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã møc doanh lîi cao ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ . Nh vËy th«ng qua c¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhô©n trªn ®ay ta cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , ®ång thêi cã thÓ so s¸nh vµ ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng hoËt ®éng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng ngµnh víi nhau. 1.3 C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 1.3.1Nhãm nh©n tè ¶nh hëng tíi gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm trong k× cña doanh nghiÖp Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trong k× ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Ztt=Zsx+ CPBH+CPQLDN Trong ®ã : Ztt: lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô Zsx: lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm , hµng ho¸ , dÞch vô tiªu thô trong k× CPBH: lµ chi phÝ b¸n hµng CPQLDN: lµ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ c«ng thøc trªn ta thÊy ¶nh hëng cña nh©n tè gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp bao gåm: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm , hµng ho¸ di¹ch vô tiªu thô trong k× : lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña nh÷ng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc tËp hîp theo tõng kho¶n môc . kho¶n chi phÝ nµy gåm cã : +Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu , nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp :bao gåm chi phÝ tiÒn l¬ng , tiÒn c«ng , c¸c kho¶n trÝch nép cña c«ng nh©n trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ph¶i nép theo qui ®Þnh nh b¶o hiÓm x· héi , kinh phÝ c«ng ®oµn , b¶o hiÓm y tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt . + Chi phÝ s¶n xuÊt chung : lµ c¸c kho¶n chi phÝ sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn cña ph©n xëng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô , bao gåm : chi phÝ vËt liÖu , c«ng cô lao ®éng nhá , khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph©n xëng , tiÒn l¬ng , c¸c kho¶n trÝch nép theo qui ®Þnh , chi ¨n ca cña nh©n viªn ph©n xëng , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi , chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong ph©n xëng . Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi , c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy gi¶m xuèng sÏ lµm gi¸ thµnh s¶n xuÊt h¹ vµ trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i chi phÝ cho c¸c kho¶n môc nµy t¨ng lªn sÏ lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp gi¶m xuèng . + Chi phÝ b¸n hµng: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn . C¸c kho¶n nµy bao gåm : tiÒn l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng , c¸c kho¶n phô cÊp cho hä vµ c¸c chi phÝ c«ng t¸c ®ãng gãi , b¶o qu¶n vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh chi phÝ ®iÒu tra nhiªn cøu thÞ trêng , chi phÝ qu¶ng caã tiÕp thÞ . Chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm phô thuéc quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp , phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi cña thÞ truêng tiªu thô . Nõu chi phÝ cho kho¶n môc nµy ®îc tiÕt kiÖm sÏ gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . +Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: bao gåm chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lÝ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp , c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh : Chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá ,khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho bé m¸y qu¶n lÝ doanh nghiÖp , tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng cña bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi , chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh ë doanh nghiÖp nh chi phÝ vÒ tiÕp t©n , giao dÞch. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau th× tû träng chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp cã kh¸c nhau , nãi chung lo¹i chi phÝ nµy chiÕm tû träng nhá so víi tæng chi phÝ . Tuy nhiªn nÕu kho¶n chi phÝ nµy ®îc tiÕt kiÖm mét c¸ch hîp lý sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 1.3.2 Nhãm nh©n tè ¶nh hëng tíi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ , dÞch vô +Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô trong k× : Nh©n tè nµy ®îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt ¶nh hëng ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm .NÕu ta cè ®Þnh gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm th× khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô t¨ng lªn hoÆc gi¶m bao nhiªu th× kÐo theo doanh thu tiªu thô t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i bÊy nhiªu . Nh©n tè nµy t¸c ®éng thuËn chiÒu tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ ®îc coi lµ nh©n tè chñ quan cña doanh nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ c«ng t¸c tiªu thô nãi riªng . Khèi lîng s¶n phÈm s¶n suÊt ra cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi s¶n phÈm tiªu thô .S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cµng nhiÒu th× kh¶ n¨ng vÒ tiªu thô sÏ cµng lín . Tuy nhiªn khèi lîng s¶n phÈm phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh : quy m« s¶n xuÊt , kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp . MÆt kh¸c , khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô kh«ng chØ dùa vµo khèi lîng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt mµ cßn phô thuéc vµo nhu cÇu tiªu thô trªn thÞ trêng , chÊt lîng cña c«ng t¸c b¸n hµng , kÕt qu¶ cña c«ng t¸c b¸n hµng , kÕt qu¶ cña viÖc ký hîp ®ång tiªu thô , viÖc vËn chuyÓn hµng , giao hµng , thanh to¸n tiÒn hµng . V× vËy, kh«ng thÓ t¨ng khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i dùa vµo c¸c yÕu tè nãi trªn . NÕu kh«ng doanh nghiÖp sÏ bÞ ø ®äng s¶n phÈm hoÆc khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng , nh vËy doanh nghiÖp sÏ kh«ng thùc hiÖn ®îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña m×nh .Do ®ã tríc khi ®a ra quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ tiªu thô bao nhiªu s¶n phÈm trong giíi h¹n c«ng suÊt , doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu th¨m dß thÞ trêng thËt kÜ lìng ®Ó ®¶m b¶o r»ng møc s¶n lîng mµ m×nh ®a lµ phï hîp . +ChÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô ChÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm nãi riªng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn vÊn ®Ò sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ hiÖn nay . ChÊt lîng s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng gãp phÇn thóc ®Èy hay k×m h·m c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm , do ®ã ¶nh hëng tíi doanh thu tiªu thô vµ tÊt yÕu ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . ChÊt lîng s¶n phÈm lµ c«ng cô c¹nh tranh s¾c bÐn gióp doanh nghiÖp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th¾ng lîi tríc c¸c ®èi thñ . ChÊt lîng s¶n phÈm cao sÏ ®a s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng vµ n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp , mµ uy tÝn cña doanh nghiÖp chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi cña doanh nghiÖp . ChÊt lîng s¶n phÈm phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nh : chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt tiªu thô , chÊt lîng dÞch vô b¸n hµng , chÊt lîng dÞch vô sau b¸n hµng . C¸c yÕu tè nµy ¶nh hëng thuËn chiÒu tíi doanh thu tiªu thô vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp . V× vËy n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm lu«n lµ chiÕn lîc quan träng ®èi víi tõng doanh nghiÖp . +KÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô Nh chóng ta ®· biÕt mçi lo¹i s¶n phÈm tiªu thô cã gi¸ b¸n cao hay thÊp kh¸c nhau . NÕu tû träng cña mÆt hµng cã gi¸ b¸n cao , gi¶m tû träng cña mÆt hµng thÊp trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi sÏ lµm cho tæng doanh thu t¨ng . Nh×n chung viÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng chñ yÕu do sù t¸c ®éng cña nhu cÇu thÞ trêng , trong trêng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh sao cho thÝch øng víi nhu cÇu ®ã nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt . ViÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng sao cho phï hîp víi thÞ trêng ®ßi hái nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp ph¶i nh¹y bÐn trong nghiªn cøu ®iÒu tra thÞ trêng còng nh n¾m b¾t ®îc nhu cÇu t¬ng lai cña ngêi tiªu dïng . +Nh©n tè gi¸ b¸n s¶n phÈm Gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp tíi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm . NÕu nh c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi , gi¸ b¸n s¶n phÈm s¶n xuÊt t¨ng lµm cho doanh thu tiªu thô t¨ng , lîi nhuËn t¨ng vµ ngù¬c l¹i . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng gi¸ b¸n l¹i ®îc h×nh thµnh kh¸ch quan tõ quan hÖ cung cÇu vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trªn thÞ trêng . Do vËy , gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ khu vùc mµ doanh nghiÖp Ýt t¸c ®éng ®Õn ®îc . Tuy nhiªn , doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ ¸p dông c¸c cgÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn . ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm , vµ phô thuéc vµo chu k× kinh doanh , ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp . 1.4 Sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.4.1 ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp nãi riªng vµ nhµ níc nãi chung 1.4.1.1 §èi víi doanh nghiÖp 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng lîi nhuËn gi÷ vai trß v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Doanh nghiÖp cã tån t¹i ®îc hay kh«ng , ®iÒu quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp cã t¹o ra ®îc lîi nhuËn hay kh«ng . ChÝnh v× thÕ lîi nhuËn võa ®îc coi lµ môc tiªu võa ®îc coi lµ ®ßn bÈy ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp . BÊt kú doanh nghiÖp nµo trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Òu cã chung môc ®Ých lµ t×m kiÕm lîi nhuËn , mµ doanh nghiÖp chØ thu ®îc lîi nhuËn khi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ .Do vËy , lîi nhuËn lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ môc ®Ých kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp . Kh«ng cã lîi nhuËn ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp kh«ng ®¹t môc ®Ých trong kinh doanh . Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . ChØ tiªu lîi nhuËn ph¶n ¸nh nhiÒu mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ cung cÊp nguyªn vËt lØÖu cho s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô . Nªó doanh nghiÖp thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ t¨ng doanh thu, sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn vµ ngîc l¹i . ChÝnh v× vËy lîi nhuËn lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn lµ mét trong nh÷ng ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng t¸c ®éng ®Õn mäi mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Lîi nhuËn t¹o ra sù thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn , muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng h¬n trong kinh tÕ thÞ trêng , ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o , tÝnh tù chñ trong kinh doanh , tiÕt kiÖm chi phÝ . Lîi nhuËn lµ nguån tµi chÝnh quan träng ®Ó bï ®¾p c¸c thiÖt h¹i vÒ rñi ro trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . Lµ nguån tÝch luü ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng , khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt trong lao ®éng .Cã lîi nhuËn th× doanh nghiÖp míi cã thÓ trÝch lËp c¸c quÜ nh : quÜ khen thëng phóc lîi , quÜ ®Çu t ph¸t triÓn , quÜ dù phßng tµi chÝnh Lîi nhuËn cao gióp cho doanh nghiÖp n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng , nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay chóng ta ®ang tõng bíc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp , ®a doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n .ViÖc niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n céng víi tû suÊt lîi nhuËn cao sÏ gióp doanh nghiÖp thuËn lîi trong c«ng t¸c huy ®éng vèn , më réng qui m« kinh doanh. Lîi nhuËn lµ nguån thu quan träng ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ níc th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ . 1.4.1.2 §èi víi nhµ níc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh nghiÖp lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ , nÕu c¸c doanh nghiÖp hoËt ®éng tèt sÏ lµm cho c¶ nÒn kinh tÕ t¨ng trëng vµ ngîc l¹i nÕu c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ chøng tá nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia suy yÕu . Trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp x· héi kh«ng ®Æt vÊn ®Ò lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lªn hµng ®Çu ®· lµm cho nÒn kinh tÕ níc ta lóc Êy chao ®¶o. Doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç , kh«ng cã tµi chÝnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy lao ®éng , n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cao , ®iÒu ®ã lµm cho nhµ níc kh«ng thu tiÒn vÒ mµ cßn ph¶i bï lç cho c¸c doanh nghiÖp . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ , ®ãng gãp kho¶n thu lín vµo ng©n s¸ch t¹o nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cho bé m¸y qu¶n lÝ hµnh chÝnh vµ thóc ®Èy ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi . ThuÕ lµ nguån thu chñ yÕu cho ng©n s¸ch nhµ níc . Ngoµi c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép kh¸c , doanh nghiÖp ph¶i trÝch tõ lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ra ®Ó ®ãng gãp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp . Kho¶n tiÒn nµy chiÕm tû träng lín trong tæng sè tiÒn mµ doanh nghiÖp nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Khi nguån thu ng©n s¸ch nhµ níc ®îc ®¶m b¶o th× nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lÝ hµnh chÝnh tµi trî nhiÒu h¬n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ . H¬n thÕ n÷a, nhµ níc sÏ cã nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n , c«ng tr×nh phóc lîi x· héi , n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n . Vµ ngîc l¹i , qua sè tiÒn mµ c¸c doanh nghiÖp ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch , nhµ níc ®Çu t vµo c¬ së h¹ tÇng mang l¹i ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng kinh doanh thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp gióp doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn . 1.4.2 Thùc tÕ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay VÊn ®Ò héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi lín ®Ó doanh nghiÖp ViÖt Nam nhanh chãng trëng thµnh , cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp nhËn ®Çu t , häc hái kinh nghiÖm , t¹o ra bíc nh¶y mang tÝnh chÊt “®èt ch¸y giai ®o¹n ” §ã còng lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cña chóng ta lµm quen víi “luËt ch¬i” quèc tÕ vµ v÷ng vµng trong quan hÖ kinh tÕ , chiÕm lÜnh thÞ trêng . Tuy nhiªn , còng ph¶i tØnh t¸o nh×n nhËn , dï tiÕn nhanh , song doanh nghiÖp cña chóng ta cßn rÊt non yÕu cÇn ph¶i kh¾c phôc rÊt nhiÒu nh÷ng ®iÓm yÕu cã tÝnh c¬ b¶n ®Ó kh¼ng ®Þnh trªn trêng quèc tÕ .Nh÷ng n¨m gÇn ®©y chóng ta cã 90% doanh nghiÖp võa vµ nhá , ho¹t ®éng cßn manh món , cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng .C¸c chuyªn gia kinh tÕ cho r»ng “ vÊn ®Ò cèt lâi trong c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ néi lùc , n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp , trong khi ®ã møc ®é c«ng nghÖ ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 l¹c hËu , vèn liÕng Ýt ái , nh©n lùc h¹n chÕ , qui m« nhá , rÊt khã triÓn khai s¶n xuÊt trªn qui m« lín ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña ®èi t¸c vµ ®ñ søc m¹nh ®Ó c¹nh tranh mét c¸ch tù tin . VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m cho ®îc nguån lùc ®Çu t ®Ó t¨ng tèc ”. Tuy nhiªn , hiÖn nay víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc , t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn ,víi sù nç lùc cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp , c¸c doanh nghiÖp ®· m¹nh d¹n ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ , cho nªn c¸c lo¹i s¶n phÈm ®îc ®a d¹ng ho¸ , chÊt lîng ngµy cµng ®îc n©ng cao , t¹o ra søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ trêng khu vùc vµ thÕ giíi . Víi c¸ch lµm ®ã nhiÒu doanh nghiÖp nhµ níc ®ang trô v÷ng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng hiÖu qu¶ , s¶n phÈm tõng bíc chiÕm lÜnh thÞ trêng . HiÖn nay nhiÒu s¶n phÈm mang th¬ng hiÖu : Vang th¨ng Long , Bµn ghÕ Xu©n Hoµ , giµy thîng §×nh , kho¸ ViÖt TiÖp , qu¹t c¬ ®iÖn , kim khÝ Th¨ng Long , dÖt 10-10 … ®· cã chç ®øng trªn thÞ trßng . TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp t¹o ®îc uy tÝn th¬ng hiÖu ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp chon gi¶i ph¸p ®Çu t cã hiÖu qu¶ , ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm , n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm , c¶i tiÕn thêng xuyªn mÉu m· phï hîp víi thÞ trßng .C¸c doanh nghiÖp d©n doanh ra ®êi ®· vµ ®ang ph¸t huy lîi thÕ , gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®Çu t , kinh doanh vµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng . Do ®Çu t ®óng híng , nhiÒu doanh nghiÖp ®¹t doanh thu tõ h¬n 500tû ®ång ®Õn 12000 tû ®ång nh c¸c tËp ®oµn th¬ng m¹i ®iÖn m¸y T vµ T, CMC Lisohaka…C¸c doanh nghiÖp ®¹t doanh sè ®Õn 500 tû ®ång /n¨m nh c«ng ty : ThÕ Trung , Hång Hng Hµ , AlphaNam… Bªn c¹nh ®ã , mét sè doanh nghiÖp cßn mang nÆng t tëng bao cÊp , dùa vµo c¬ chÕ xin – cho , v× vËy chËm më réng s¶n xuÊt còng nh ph¸t triÓn thÞ trêng . Tèc ®é s¾p xÕp , ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®Æt ra .Sè doanh nghiÖp d©n doanh ®¨ng kÝ thµnh lËp nhiÒu , nhng sè doanh nghiÖp thËt sù ho¹t ®éng cßn thÊp , kÐm hiÖu qu¶ , c¹nh tranh cha nhiÒu…¶nh hëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc . 1.4.3 Sù cÇn thiÕt t¨ng lîi nhuËn cña c¸c doanh nghiÖp - XuÊt ph¸t tõ vai trß cña lîi nhuËn : Theo lÝ luËn vÒ lîi nhuËn , th× lîi nhuËn cã vai trß to lín ®èi víi c¶ nÒn kinh tÕ , lîi nhuËn thóc ®Èy cho toµn bé x· héi ph¸t triÓn . C¸c doanh nghiÖp ®Æt môc tiªu lîi nhuËn lªn ®Çu ®ßi hái lîi nhuËn thu vÒ ph¶i tèi ®a trªn sè vèn doanh nghiÖp ®· bá ra. -XuÊt ph¸t tõ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay So víi mÆt b»ng chung cña thÕ giíi , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam t¬ng ®èi thÊp ®Æc biÖt lµ khu vùc kinh tÕ nhµ níc . Søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng trªn thÞ trêng thÕ giíi cßn rÊt yÕu , kh¶ n¨ng am hiÓu vµ n¾m b¾t c¸c th«ng tin thÞ trêng cßn chËm ch¹p , 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chi phÝ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cao dÉn ®Õn t×nh tr¹ng rÊt nhiÒu doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç , mÊt vèn , tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trªn vèn vµ doanh thu kh«ng ®ù¬c ®¶m b¶o. HiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cßn thÊp , t×nh tr¹ng ®Çu t trµn lan kh«ng cã träng ®iÓm vÉn thêng xuyªn diÔn ra. Tõ lÝ luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ dÆt ra buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lÊy thu bï chi ®¶m b¶o cã l·i . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ngII : Thùc tr¹ng t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu 2.1 §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu lµ mét c«ng ty ®îc cæ phÇn ho¸ tõ doanh nghiÖp nhµ níc . Tªn gäi chÝnh thøc : C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu Iªn giao dÞch quèc tÕ: EXPORT MECHANICAL TOOL STOCK COMPANY Tªn giao dÞch viÕt t¾t : EMTC Trô së : 229 T©y S¬n - §èng §a – Hµ Néi C«ng ty tõ khi ®îc thµnh lËp cho ®Õn nay cã mét bÒ dµy lÞch sö ph¸t triÓn l©u dµi: -Thêi k× 1960-1965 : Thêi k× khëi ®Çu vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn Tªn gäi ®Çu tiªn cña c«ng ty lµ : “Xëng y cô” trùc thuéc bé y tÕ ®îc thµnh lËp vµo ngµy 18/11/1960 víi nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c dông cô m¸y , thiÕt bÞ y tÕ . S¶n phÈm chÝnh cña ph©n xëng :b«ng , b¨ng, panh, kÐo , nåi níc cÊt phôc vô y tÕ. Ngµy 14/7/1964,xëng y cô ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y y cô .NhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña nhµ m¸y lµ s¶n xuÊt dông cô y tÕ , thiÕt bÞ bÖnh viÖn , thiÕt bÞ dîc phÈm vµ söa ch÷a thiÕt bÞ y tÕ .Tù chñ trong s¶n xuÊt , cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn trªn 600 ngêi , ®Êt d©i ®îc më réng ra phÝa sau , nhµ xëng ®îc më réng thªm , m¸y mãc thiÕt bÞ ®ùoc bæ sung thªm. Thêi kÝ 1965-1975 : Thêi kÝ ph¸t triÓn kinh tÕ phôc vô chiÕn ®Êu Ngµy 1/6/1971 Thñ tíng chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh sè 06/TP chuyÓn Nhµ m¸y y cô sang Bé c¬ khÝ luyÖn kim . Nhµ m¸y vÉn gi÷ nguyªn c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ dông cô y tÕ , ®i s©u nghiªn cøu c¸c thiÕt bÞ phôc vô bÖnh viÖn cã kÜ thuËt phøc t¹p h¬n nh b¬m dÇu , ghÕ nha khoa b¬m thuû lùc , ®ång thêi tËn dông n¨g lùc nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c dông cô khoa häc kh¸c , ®éi ngò lao ®éng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc t¨ng cêng . Thêi k× 1975-1990: Thêi k× ph¸t triÓn kinh tÕ cã kÕ ho¹ch . Thêi kÝ nµy , nhµ m¸y chuyÓn sang s¶n xuÊt c¸c dông cô c¬ khÝ cÇm tay nh k×m cê lª , má lÐt… ®ång thêi còng ®i vµo s¶n xuÊt b¬m ch©n kh«ng hai cÊp , tñ l¹nh , ®iÒu hoµ … §Õn n¨m 1977, nh÷ng nç lùc cña nhµ m¸y ®· ®i ®Õn hîp ®ång xuÊt khÈu ®Çu tiªn .C¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ngµy cµng phong phó vÒ chñng lo¹i vµ mang l¹i 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kim ng¹ch xuÊt khÈu lín .ThÞ trêng xuÊt khÈu cña nhµ m¸y lµ Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u. Ngµy 1/1/1985 Bé c¬ khÝ luyÖn kim chÝnh thøc ®æi tªn Nhµ m¸y y cô thµnh Nhµ m¸y c¬ khÝ xuÊt khÈu .Tuy vÉn trong c¬ chÕ qu¶n lÝ tËp trung quan lu bao cÊp , nhng nhµ m¸y ®· chñ ®éng më réng mÆt hµng xuÊt khÈu , t×m kiÕm thÞ trêng míi , t×m kiÕm nguån s¶n xuÊt phô .Trong khi nhiÒu nhµ m¸y kh¸c ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt th× ho¹t ®éng s¶n cña nhµ m¸y vÉn ph¸t triÓn , ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o . -Thêi k× 1991-2000 N¨m 1991 , hÖ thèng XHCN ë Liªn X« bÞ sôp ®æ , nhµ m¸y mÊt ®i thÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu . Lóc ®ã , nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng , còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c , nhµ m¸y còng gÆp nhiÒu khã kh¨n .§ã lµ nh÷ng khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng míi , khã kh¨n vÒ vèn , vÒ c«ng nghÖ , vÒ thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi thÞ trêng trong vµ ngoµi níc , khã kh¨n vÒ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .Tríc t×nh h×nh ®ã , nhµ m¸y t×m kiÕm thÞ trêng ë c¸c níc thø 3 :NhËn lµm mét sè s¶n phÈm phô do UNICEF tµi trî , t×m b¹n hµng hîp t¸c xuÊt khÈu sang §µi Loan , Nam TriÒu Tiªn … Nh»m duy tr× ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tho¸t khái t×nh tr¹ng khã.Do vËy , mét mÆt nhµ m¸y vÉn duy tr× s¶n xuÊt c¸c dông cô cÇm tay , mét mÆt liªn kÕt c¸c c«ng ty níc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thÐp kh«ng gØ. Thêi k× tõ n¨m 2001 ®Õn nay. Ngµy 1/1/2001 theo quyÕt ®Þnh sè 62/2000/Q§ - BCN , c«ng ty dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 100% chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn víi tªn gäi míi lµ C«ng ty cæ phÇn Dông Cô c¬ khÝ xuÊt khÈu .§©y lµ mét chuyÓn biÕn lín trong ®êi sèng lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty .Víi viÖc cæ phÇn hãa , c«ng ty cã kh¶ n¨ng thu hót ®îc vèn ®Çu t lín h¬n do sù ®éc lËp tuyÖt ®èi trong s¶n xuÊt kinh doanh (tríc ®©y c«ng ty lµ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty M¸y vµ thiÕt bÞ cña Bé c«ng nghiÖp ). Sè cæ phÇn ®îc b¸n chñ yÕu cho c«ng nh©n viªn , mét phÇn tiÒn b¸n cæ phÇn trî cÊp cho sè lao ®éng d«i d , ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng . HiÖn nay ,c«ng ty vÉn s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng .§ång thêi , c«ng ty vÉn tiÕp tôc nghiªn cøu , s¸ng t¹o nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt , sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu , h¹ bít gi¸ thµnh s¶n phÈm , còng nh t×m kiÕm thªm c¸c thÞ trêng míi vµ c¸c mèi quan hÖ ®èi t¸c míi ®Ó ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc s¶n xuÊt , cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp. 2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.2.1 NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty *Môc tiªu cña c«ng ty: Gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng T¹o lîi nhuËn tèi ®a cho c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc. * NhiÖm vô, chøc n¨ng cña c«ng ty lµ : Ho¹t ®éng ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng kÝ kinh doanh thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui ®Þnh cña nhµ níc ®èi víi c«ng ty cæ phÇn nh: C«ng bè c«ng khai ho¹t ®éng tµi chÝnh nhµ níc tríc ®¹i héi cæ ®«ng , chia cè tøc ®óng h¹n .Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng còng nh ®èi víi nhµ níc theo luËt ®Þnh. HiÖn nay , nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c dông cô c¬ khÝ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm : -Phô tïng xe m¸y : cÇn khëi ®éng , cÇn sè - Phô tïng xe ®¹p , « t« -Dông cô c¬ khÝ : k×m ®iÖn , k×m ª t« cµ lª , k×m th«ng tin. - §å gia dông INOX : c¸c lo¹i bé ®å nÊu. -ThiÕt bÞ y tÕ -VËt t thiÕt bÞ ngµnh c¬ khÝ , giao th«ng vËn t¶i. 2.1.2.2 §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ S¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nguyªn vËt liÖu Ban ®Çu ChÕ t¹o ph«i c¾t ®oµn rÌn dËp NhËp kho b¸n thµnh phÈm Gia c«ng nguéi ®Ó hoµn thµnh NhiÖt luyÖn Gia c«ng c¬ khÝ TiÖn phay bµo M¹ s¶n phÈm L¾p r¸p hoµn chØnh NhËp kho thµnh phÈm Do ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ kÜ thuËt s¶n phÈm cña c«ng ty mµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ë ®©y rÊt phøc t¹p .Muèn s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c nhau 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÇn ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u nh : ChuÈn bÞ khu©n mÉu , chÕ t¹o ph«i , gia c«ng c¬ khÝ , ®Õn nhiÖt , luyÖn , m¹ ,hµm lîng lao ®éng sèng trong s¶n phÈm chiÕm tû träng cao, viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ph¶i tiÕn hµnh tû mØ tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi . C¸c thiÕt bÞ m¸y mãc rÊt cång kÒnh , qui tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p , cã nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn kh¸c nhau , gi÷a c¸c giai ®o¹n nÕu bÞ gi¸n ®o¹n kÜ thuËt sÏ ¶nh hëng ®Õn giai ®o¹n kh¸c.Toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty tuÇn tù theo c¸c bíc sau : *Bíc 1: Tõ c¸c kim lo¹i mµu , s¾t , thÐp ®ù¬c ®a vµo ph©n xëng rÌn ®Ëp ®Ó t¹o ph«i -C¾t ®o¹n s¶n phÈm , rÌn s¬ bé trªn bóa m¸y 75-150 tÊn -DËp c¾t bavia trªn m¸y 100-125 tÊn - N¾n th¼ng trªn m¸y 63 tÊn -ñ non ph«i phÈm trªn lß X75 sau ®ã lµm s¹ch ph«i vµ nhËp kho b¸n thnµh phÈm *Bø¬c 2 : chuyÓn ph«i tõ b¸n thµnh phÈm xuèng c¸c ph©n xëng c¬ khÝ tiÕn hµnh khoan , tiÖn , phay , mµi,. Sau khi gia c«ng c¬ khÝ chuyÓn sang nhiÖt luyÖn råi gia c«ng l¾p r¸p . *Bíc 3 : ChuyÓn xuèng ph©n xëng m¹ , ®¸nh bãng nhuém ®en s¶n phÈm, trang trÝ cuèi cïng chuyÓn sang l¾p r¸p hoµn chØnh råi nhËp lªn kho thµnh phÈm. 2.1.2.3 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty nh×n chung ®Òu cò vµ l¹c hËu , cã nh÷ng m¸y ®· ®îc s¶n xuÊt c¸ch ®©y 40 n¨m mµ hiÖn nay vÉn cßn s¶n xuÊt nh m¸y rÌn, dËp .Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®Çu t ®æi míi mét sè m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt hµng phô tïng xe m¸y song cha xøng ®¸ng víi tÝnh chÊt vµ qui m« cña c«ng ty .§iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn th«ng sè kÜ thuËt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. 2.1.2.4 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng t¹i c«ng ty Stt ChØ tiªu Sè tuyÖt ®èi Sè t¬ng ®èi(%) 1 Tæng CBCNV 627 100 -Nam 353 56 -N÷ 274 44 2 C¸n bé qu¶n lÝ 92 15 -C¸n bé kinh tÕ 39 6 -C¸n bé hµnh chÝnh 21 3 -C¸n bé kÜ thuËt 32 6 3 C«ng nh©n s¶n xuÊt 535 85 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu lao ®éng Stt ChØ tiªu 1 §¹i häc 2 Trung häc 3 C«ng nh©n kÜ thuËt 4 Tæng Sè tuyÖt ®èi 67 305 255 627 Sè t¬ng ®èi 11 49 40 100% Lao ®éng trùc tiÕp t¹i c«ng ty chiÕm gÇn 85% tæng sè lao ®éng , bé phÇn qu¶n lÝ chiÕm 15%so víi tæng lao ®éng hiÖn nay. XÐt theo tuæi th× nh÷ng ngêi lao ®éng cã ®é tuæi tõ 41 ®ªn 50 tuæi chiÕm tû lÖ 1/3 tæng sè lao ®éng chøng tá tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ dµy dÆn kinh nghiÖm .Tay nghÒ lao ®éng kh¸ cao , sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é bËc 4 trë lªn lµ 391 ngêi chiÕm tû lÖ 45% tæng sè lao ®éng , sè cã tr×nh ®é cao ®¼ng trë lªn lµ 124 ngêi chiÒm tû lÖ 18% tæng sè lao ®éng. 2.1.2.5 §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ PG§ kinh doanh Gi¸m ®èc Phßng KD Phßng HCYT TTDV SCXM PG§ kÜ thuËt Phßng KCS Phßng kÜ thuËt Phßng C¬ ®iÖn PX Dông cô PX c¬ ®iÖn Phßng KT tµi vô Phßng TC lao ®éng Phßng KH vËt t PX C¬ khÝ PX C¬ khÝ 2 PX C¬ khÝ 3 PX rÌn dËp PX m¹ §¹i héi ®ång cæ ®«ng :lµ c¬ quan cao nhÊt cña c«ng ty , cã tr¸ch nhiÖm theo dâi , gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t , quyÕt ®Þnh møc cæ tøc hµng n¨m cña c«ng ty , söa ®æi bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty .-Héi ®ång qu¶n trÞ : lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty , cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan tíi quyÒn lîi vµ môc ®Ých cña c«ng ty . Cã nhiÖm vô ho¹ch ®Þnh chiªn lîc , ph¬ng ¸n , bæ nhiÖm , c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸c vÞ trÝ trong bé m¸y qu¶n lý . -Ban kiÓm so¸t : gåm 3 thµnh viªn do héi ®ång qu¶n trÞ cö ra , chÞu sù l·nh ®¹o trc tiÕp cña héi ®ång qu¶n trÞ .Cã nhiÖm vô gi¸m s¸t , kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¬ng híng cña c¸c bé phËn mµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra va b¸o c¸o cho Héi ®ång qu¶n trÞ . -Ban gi¸m ®èc : gåm 3 ngêi : 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Gi¸m ®èc c«ng ty :Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Trùc tiÕp chØ ®¹o Phßng kÕ to¸n tµi vô , Phßng tæ chøc b¶o vÖ , Phßng kÕ ho¹ch vËt t .ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi ph¸p nh©n vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, kÝ duyÖt phiÕu thu tõ 5000000® trë lªn . + Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt: Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c kÜ thuËt s¶n xuÊt cña c«ng ty , chØ ®¹o s¶n xuÊt vµ an toµn lao ®éng . Phô tr¸ch c¸c c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng s¶n phÈm , vËt t , hµng ho¸ nhËp kho . §¬c gi¸m ®èc uû quyÒn kÝ tÊt c¶ c¸c phiÕu nhËp , xuÊt vËt t , s¶n phÈm , hµng ho¸. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh : Trùc tiÕp phô tr¸ch , qu¶n lÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh th×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ toµn bé c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty .§îc gi¸m ®èc uû quyÒn kÝ phiÕu thu díi 5000000 ® vµ kÝ c¸c phiÕu xuÊt vËt t , hµng ho¸ ®em b¸n . -C¸c phßng ban chøc n¨ng : + Phßng kÕ ho¹ch : Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt qu¶n lÝ viÖc thu mua, dù tr÷ vËt t ®Ó cung cÊp cho s¶n xuÊt kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ . + Phßng kinh doanh : Cã nhiÖm vô chÝnh lµ nghiªn cøu më réng thÞ trêng vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c Marketing. +Phßng tµi vô : Lµ n¬i cung cÊp sè liÖu chñ yÕu ®Ó gióp l·nh ®¹o c«ng ty ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty . Cã tr¸ch nhiÖm : -Më sæ s¸ch kÕ to¸n , ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt , tæng hîp . - §¶m b¶o nguån vèn lu ®éng phôc vô cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c¸c kÕ ho¹ch kh¸c cña c«ng ty. -H¹ch to¸n tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n , trÝch nép b¶o hiÓm , kinh phÝ c«ng ®oµn cho cÊp trªn. - Theo dâi qu¶n lÝ chÆt chÏ TSC§ , trÝch khÊu hao hµng th¸ng . - Hµng quÝ tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh , b¸o c¸o kÕ to¸n , thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ thnah quyÕt to¸n vÒ tµi chÝnh. +Phßng tæ chøc lao ®éng – tiÒn l¬ng : Cã nhiÖm vô s¾p xÕp vµ qu¶n lÝ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty , qu¶n lÝ chÕ ®é , chÝnh s¸ch , s¾p xÕp lao ®éng vµ ph©n bæ lao ®éng mét c¸ch hîp lÝ theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh , theo dâi chi BHXH , quÜ l¬ng cña toµn c«ng ty .Qu¶n lÝ ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng , thanh to¸n chi tr¶ l¬ng . Phßng cã nhiÖm vô phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o vÖ toµn c«ng ty nh tuÇn tra , canh g¸c , thêng trùc t¹i cæng c«ng ty. 20
- Xem thêm -