Tài liệu Lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm 3a

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ TÀI: LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƢỢC PHẨM 3A  TP.HỒ CHÍ MINH THÁNG 6/2011 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí LỜI CẢM ƠN Với kiến thức học ở trƣờng cùng với một thời gian kiến tập ở công ty TNHH Dƣợc Phẩm 3A, em đã thực sự đƣợc cọ sát với thực tế và học hỏi thêm rất nhiều kiến thức để làm nền tảng sau này ứng dụng vào thực tiễn hoạt động. Em xin chân thành cám ơn quý thầy cô trƣờng Đại học Tài chính – Marketing đã tận tình giảng dạy em trong suốt thời gian học ở trƣờng, đặc biệt là cô Đặng Thị Ngọc Lan đã chỉ dẫn em cách thức tiếp cận với đơn vị để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo kiến tập này. Và em cũng chân thành cám ơn Ban giám đốc công ty cùng với các anh chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em, tạo điều kiện cho em học hỏi trong thời gian qua. Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô cùng tập thể công ty TNHH Dƣợc Phẩm 3A thật nhiều sức khoẻ và thành công trong công việc. www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... www.thuvienluanvan.org Trang 3 TP.HCM, ngày tháng năm 2011 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Xác nhận của Công ty www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... TP.HCM, ngày www.thuvienluanvan.org Trang 5 tháng năm 2011 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Giáo viên hƣớng dẫn Đặng Thị Ngọc Lan LỜI MỞ ĐẦU Sau 20 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nƣớc ta đã đạt đƣợc nhiều bƣớc tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên để đạt đƣợc mục tiêu đến năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp với cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí và thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc thì đòi hỏi chúng ta phải có chiến lƣợc kinh tế đúng đắn và hợp lí. Cũng nhƣ tất cả các quốc gia trên thế giới, phát triển nền kinh tế là mũi nhọn của đất nƣớc và công cụ chủ yếu đƣợc dùng đó là tài chính. Cho nên, việc lập và phân tích báo cáo tài chính nói chung và bảng cân đối kế toán nói riêng là hết sức cần thiết đối với nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng nhƣ các nhà đầu tƣ và các đối tƣợng khác quan tâm đến doanh nghiệp. Dựa vào các nguồn thông tin hữu ích nhận đƣợc trong các báo cáo tài chính, ngƣời sử dụng sẽ nắm đƣợc thực trạng tài chính của doanh nghiệp và làm cơ sở cho việc đƣa ra các quyết định kinh tế. Phân tích báo cáo tài chính thông qua các công cụ và kĩ thuật phân tích giúp các nhà phân tích kiểm tra báo cáo tài chính, qua đó có thể đánh giá đƣợc những thành tích và tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng nhƣ dự tính đƣợc những rủi ro và tiềm năng trong tƣơng lai. Phân tích báo cáo tài chính có thể mang lại những thông tin có giá trị về xu thế và mối quan hệ, khả năng sinh lợi của doanh nghiệp qua đó phát hiện đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của doanh nghiệp. Đối với các nhà quản trị của doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi công việc ghi chép, xử lí thông tin kế toán đã đƣợc máy tính đảm nhận thì công việc kế toán đƣợc thực hiện chủ yếu là www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí phân tích các thông tin kế toán có ích để phục vụ cho việc ra quyết định tài chính của chủ doanh nghiệp. Vì vậy, em chọn đề tài “Lập và phân tích báo cáo tài chính” cho bài thực hành nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, sinh viên còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên bài làm còn nhiều thiếu sót mong cô thông cảm. Song em cũng đã vận dụng những kiến thức đã học ở trƣờng và những gì tiếp thu đƣợc từ thực tế tại công ty để hoàn thành bài làm này. www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí MỤC LỤC DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .................................................................................... 11 DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................... 14 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM 3A…………… ...................................................................................................... 15 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG 1.1. TY………… ..................................................................................................... 15 1.1.1. Giới thiệu sơ lƣợc về công ty ........................................................... 15 1.1.2. Quá trình phát triển của công ty ....................................................... 15 1.1.3. Chức năng của công ty .................................................................... 16 1.1.4. Nhiệm vụ của công ty ...................................................................... 17 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ................................. 17 1.2. 1.2.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty ................................................... 17 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban .......................................... 18 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ............................... 20 1.3. 1.3.1. Tổ chức công tác kế toán ................................................................. 20 1.3.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán ............................................. 20 1.3.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ................................................... 21 1.3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán ..................... 22 1.3.2. Hình thức sổ kế toán ........................................................................ 25 1.3.2.1. Hình thức sổ kế toán ................................................................. 25 1.3.2.2. Tổ chức chứng từ: ..................................................................... 25 1.3.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty ...................................... 27 1.3.3.1. Hệ thống các chứng từ, các tài khoản sử dụng tại công ty ......... 27 www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.3.3.2. Tổ chức vận dụng chế độ, phƣơng pháp kế toán ........................ 30 1.3.3.3. Phƣơng tiện phục vụ công tác kế toán ....................................... 31 1.4. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY ............ 31 1.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN ...... 31 CHƢƠNG 2: LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY .. 33 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ...... 33 2.1. 2.1.1. Khái quát chung về báo cáo tài chính .............................................. 33 2.1.2. Bảng cân đối kế toán ....................................................................... 33 2.1.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................................ 34 2.1.4. Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ............................................................... 34 LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN .......................................................... 34 2.2. 2.2.1. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán ............................................... 34 2.2.2. Phƣơng pháp lập bảng cân đối kế toán ............................................. 35 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ................... 37 2.3. 2.3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty .......................... 37 2.3.1.1. Đánh giá sự biến động của tài sản ............................................. 37 2.3.1.2. Đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản ................................................ 41 2.3.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn và tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh ............................................................................................ 42 2.3.2.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn ...................................................... 42 2.3.2.2. Phân tích tình hình sử dụng nguồn tài trợ .................................. 45 2.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ........................ 50 2.3.3.1. Phân tích khả năng thanh toán khái quát ................................... 50 2.3.3.2. Phân tích các khoản phải thu, phải trả ....................................... 51 www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 2.3.3.3. Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ............................... 52 2.3.3.4. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn ...................................... 54 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 56 3.1. NHẬN XÉT ............................................................................................ 56 3.1.1. Nhận xét tình hình chung của công ty .............................................. 56 3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tại công ty .......................................... 57 3.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................ 58 www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lí của công ty ......................................................... 17 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tập trung ................................................ 21 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán ............................................................... 21 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổ chức chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ ......................... 26 CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phƣơng Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www.thuvienluanvan.org Trang 13 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng phân tích tài sản của công ty ......................................................... 37 Bảng 2.2: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty ....................................... 42 Bảng 2.3: Bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn ....................................................... 47 Bảng 2.4: Bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn ............................. 48 Bảng 2.5: Bảng phân tích khả năng thanh toán khái quát ....................................... 50 www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM 3A 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1. Giới thiệu sơ lƣợc về công ty Công ty TNHH DƢỢC PHẨM 3A đƣợc sở Kế Hoạch và Đầu Tƣ cấp phép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 06/09/2000. Với trụ sở chính đặt tại số 18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (848) 39612626 Số fax: (848) 39612045 Mã số thuế: 0302096555 Công ty TNHH DƢỢC PHẨM 3A có số vốn điều lệ là 100 tỷ (một trăm tỷ đồng), cùng với nguồn nhân lực đông và có trình độ, kinh nghiệm trên 2000 ngƣời trên phạm vi tất cả các chi nhánh trên cả nƣớc. 1.1.2. Quá trình phát triển của công ty Đến nay công ty đã có 8 chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố và các nhà phân phối trên cả nƣớc.  Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Thủ Đô Hà Nội. Số điện thoại: 046332376 Số fax: 0436331504  Chi nhánh Hải Phòng: Địa chỉ: P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền. Số điện thoại: 0313.625.924 Số fax: 0313.625.925  Chi nhánh Nghệ An: Địa chỉ: 61 Phan Đình Phùng, TP Vinh. Số điện thoại: 0383.580.601 Số fax: 0383.580.600 www.thuvienluanvan.org Trang 15 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  Chi nhánh Đà Nẵng: Địa chỉ: KCN Đà Nẵng, P.An Hải Bắc, Q. Sơn Trà. Số điện thoại: 0511.39911.915 Số fax: 0511.3911.911  Chi nhánh Khánh Hòa Địa chỉ: P. Xƣơng Huân, TP. Nha Trang. Số điện thoại: 0583.818.719 Số fax: 0583.818.314  Chi nhánh Đồng Nai: Địa chỉ: P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa Số điện thoại: 0616.290.660 Số fax: 0616.251.788  Chi nhánh Cần Thơ: Địa chỉ: P.An Hòa, Q. Ninh Kiều Số điện thoại: 0710.3897.120 Số fax: 0710.3897.127 1.1.3. Chức năng của công ty Với bất kỳ công ty nào kinh doanh trên thị thƣờng, việc mở rộng và phát triển công ty là sự sống còn của các doanh nghiệp. Tới nay công ty TNHH Dƣợc Phẩm 3A đang thực hiện chức năng thƣơng mại bằng cách nhập khẩu và phân phối các mặt hàng: - Thuốc có tính chất gây mê dùng trong các bệnh viện. - Sữa bột dinh dƣỡng cho trẻ em. - Sữa bột dinh dƣỡng y học đặc biệt cho trẻ em và ngƣời lớn. - Các loại sữa dạng nƣớc dùng cho bệnh nhân đặc trị và dinh dƣỡng. Ngoài ra công ty còn có chức năng tổ chức, thực hiện các buổi hội thảo về sản phẩm dinh dƣỡng tại các bệnh viện, trạm y tế, nhà trẻ…và các đơn vị có liên quan khác. www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.1.4. Nhiệm vụ của công ty Công ty tiếp tục cải tiến phƣơng pháp hoạt động kinh doanh, đầu tƣ có hiệu quả vào các ngành nghề, sản phẩm. Trong tình hình kinh tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt, hơn lúc nào khác nhiệm vụ của công ty càng phải thực hiện một cách thận trọng. Các nhiệm vụ cần thiết với doanh nghiệp lúc này là: -Thực hiện tổ chức nhập khẩu và kinh doanh theo ngành nghề đã đăng kí và hoạt động đúng theo mục tiêu hoạt động của công ty. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chính sách kinh tế pháp luật đối với Nhà Nƣớc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật. -Tổ chức tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng phân phối các sản phẩm hàng hóa trên khắp cả nƣớc. -Tiếp tục cộng tác cùng ngƣời tiêu dùng để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giữ và tiếp tục mở rộng thị phần. -Huấn luyện đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và đặc biệt là có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức làm ngƣời của các nhân viên. -Thực hiện các cuộc nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu tâm lý tiêu dùng của ngƣời Việt Nam để có các sản phẩm phù hợp với tâm lý và văn hóa ngƣời dân. -Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ giữa công ty và các đại lý phân phối. 1.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1.2.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lí của công ty HĐQT Chi nhánh Hành chính Marketing www.thuvienluanvan.org Trang 17 Giám đốc Kế toán Tài chính Xuất nhập khẩu Kh & Clƣợc Sale Logistic Vi tính Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Đứng đầu bộ máy quản lý và điều hành công ty là Hội Đồng Quản Trị. Ban giám đốc đại diện tƣ cách pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà Nƣớc, ban giám đốc gồm 1 Tổng giám đốc, và 1 giám đốc điều hành hoạt động ở công ty. Tại mỗi phòng ban có các trƣởng phòng ban, trƣởng chi nhánh, chịu trách nhiệm trƣớc ban giám đốc về cách thức làm việc, hiệu quả hoạt động của chính mình.  Chi nhánh Với mục tiêu mở rộng mạng lƣới phân phối của công ty tại các địa phƣơng, các tỉnh thành trong cả nƣớc. Vì thế Chi Nhánh là một bộ phận trực thuộc công ty đƣợc đặt tại các tỉnh thành có tiềm năng về thị trƣờng. Chi Nhánh có tổ chức giống nhƣ công ty về mặt hành chính, nhân sự, kế toán, tài chính… Đặc biệt Chi Nhánh chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám Đốc. Các chi nhánh chịu trách nhiệm trƣớc Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc về tình hình kinh doanh, thu - chi của chính chi nhánh mình. Hàng tháng và hàng kỳ, các bộ phận của các chi nhánh gửi báo cáo về cho công ty, đặc biệt là bộ phận kế toán ở các chi nhánh.  Phòng kế hoạch - chiến lƣợc -Đƣa ra các chiến lƣợc phát triển và mở rộng doanh nghiệp. -Là bộ phận tƣ vấn trực tiếp cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc về các mục tiêu kinh doanh, nguồn nhân lực. -Là phòng ban có ý nghĩa quan trọng và ảnh hƣởng trực tiếp tới các chiến lƣợc kinh doanh của công ty.  Phòng hành chính -Quản lý nhân sự: tuyển dụng sắp xếp các công việc hợp lý phù hợp với trình độ chuyên môn của nhân viên, lập kế hoạch đào tạo huấn luyện nhân viên. Lập và quản lý hồ sơ nhân viên, thƣờng xuyên theo dõi tiếp nhận và chuyển các công văn, fax, thƣ, bƣu phẩm. -Quản lý các tài sản của công ty, theo dõi chi tiết từng tài sản và định kỳ kiểm tra tình trạng của các tài sản.  Phòng kế toán-tài chính www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí -Là bộ phận theo dõi giám sát các nguồn thu-chi giúp cho Hội Đồng Quản Trị về công tác tổ chức, quản lý toàn bộ nguồn tài chính của công ty, cân đối các nguồn vốn, trợ lý cho Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn. -Chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra chế độ kế toán đang áp dụng, tính toán giá thành sản phẩm, tham gia xây dựng các kế hoạch và chiến lƣợc kinh doanh, quan hệ với các ngân hàng, theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà Nƣớc. -Chịu trách nhiệm trƣớc Hội Đồng Quản Trị về toàn bộ công tác kế toán, thống kê và quản lý tài chính. -Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động kinh doanh của Công ty; tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty; ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống diễn biến các nguồn vốn phục vụ cho việc huy động nguồn lực hàng hóa trong sản xuất - kinh doanh của Công ty; theo dõi đối chiếu số liệu công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác; tham mƣu cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nƣớc và Công ty.  Phòng xuất nhập khẩu -Phối hợp cùng phòng kinh doanh và phòng kế hoạch, cùng lập kế hoạch cho công tác nhập khẩu hàng hóa tại công ty. -Giao dịch với các bên liên quan bảo đảm nguồn nhập về đúng kế hoạch. -Giao dịch với ngân hàng và các nhà xuất khẩu để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về nhập khẩu hàng hóa. -Theo dõi việc nộp thuế nhập khẩu, GTGT hàng nhập khẩu, thực hiện các thủ tục với Hải Quan khi có các vƣớng mắc xảy ra. -Chịu trách nhiệm đƣa hàng hóa từ kho của Hải Quan sau khi làm xong thủ tục nhận hàng một cách nhanh chóng, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa của công ty.  Phòng kinh doanh (phòng Sales) -Điều hành các hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa đến các chi nhánh, đại lý, nhà phân phối và hệ thống các nhà bán lẻ. Xây dựng phát triển hệ thống bán lẻ, bán buôn nhằm mở rộng thị trƣờng phát triển thƣơng hiệu Dƣợc phẩm 3A, thƣờng xuyên bám sát, theo dõi hợp đồng, thực hiện đúng cam kết và theo dõi thu hồi công nợ của các khách hàng. Đảm bảo rằng không những mở rộng thị phần, doanh số tăng mà còn thu hồi công nợ một cách nhanh nhất. www.thuvienluanvan.org Trang 19 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí -Gồm các nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, nhân viên giới thiệu sản phẩm…có nhiệm vụ đƣa sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng. -Phòng có nhiệm vụ cùng phòng Marketing mở rộng thị trƣờng.  Phòng Marketing -Có nhiệm vụ đƣa các chƣơng trình quảng cáo để ngƣời tiêu dùng biết thêm và hiểu rõ hơn về sản phẩm của công ty. -Tổ chức các hội thảo, chuyên đề về giới thiệu sản phẩm. -Thực hiện các chƣơng trình khuyến mãi, chiến dịch đƣa sản phẩm tới ngƣời tiêu dùng.  Phòng vi tính -Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc xử lý các tình huống trục trặc về kỹ thuật máy tính. -Quản lý và lƣu trữ dữ liệu của công ty một cách an toàn và thống nhất. -Trợ giúp phòng kế toán nói riêng và các phòng ban khác nói chung trong việc xử lý dữ liệu.  Phòng logistic Phòng có chức năng nhập hàng, xuất hàng hóa, chịu trách nhiệm về bảo quản, kiểm tra, lƣu trữ hàng hóa theo nhu cầu của công ty, chống thất thoát, mất mát hàng hóa. Với một công ty thƣơng mại, thì phòng logistic có nhiệm vụ rất quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp tới hàng hóa đƣợc nhập về và xuất bán, chất lƣợng bảo quản hàng hóa. 1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 1.3.1. Tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng và hiệu quả công tác quản lý ở doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm đƣợc chi phí mà còn bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ. 1.3.1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán - Công ty TNHH Dƣợc Phẩm 3A tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung, tất cả các công việc nhƣ phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản kế toán, www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -