Tài liệu Kt185 kt nvl, ccdc tại cty cp vt thuỷ bộ bắc giang

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay xu thÕ c¹nh tranh lµ tÊt yÕu, bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn quan t©m ®Õn nhu cÇu thÞ trêng ®ang vµ cÇn s¶n phÈm g×? V× vËy doanh nghiÖp cÇn quan t©m vµ phÊn ®Êu s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nhÊt víi gi¸ thµnh thÊp ®Ó thu lîi nhuËn nhiÒu nhÊt. Muèn vËy doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i tæ chøc vµ qu¶n lý tèt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ bÞ gi¸n ®o¹n vµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nÕu thiÕu nguyªn vËt liÖu. Do vËy yÕu yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ vËt t, ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch mua vµ dù tr÷ c¸c lo¹i vËt t hîp lý, ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp vËt t ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Mµ trong ®ã vËt liÖu chiÕm tû träng lín vµ lµ ®èi tîng lao ®éng cÊu thµnh lªn s¶n phÈm. Muèn cã ®îc c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®óng, kÞp thêi nhu cÇu vËt liÖu cho s¶n xuÊt, sö dông vËt liÖu tiÕt kiÖm cã lîi nhÊt th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé B¾c Giang víi kiÕn thøc thu nhËn ®ù¬c t¹i trêng, víi sù híng dÉn, chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Quúnh Nh vµ c¸c anh chÞ phßng Tµi vô c«ng ty em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã tÇm quan träng lín víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy em ®· chän vµ viÕt b¸o c¸o thùc tËp víi ®Ò tµi: "KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé B¾c Giang". §/C: Sè 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - TrÇn Nguyªn H·n - TPBG. Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn VËn t¶i Thuû Bé. Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ c«ng t¸c kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i Thuû Bé. Ch¬ng I c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß cña nguyªn vËt liÖu - NVL lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ bao gåm: nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ… (nã lµ tµi s¶n dù tr÷, lµ ®èi t îng lao ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh). NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 1 B¸o c¸o thùc tËp - §Æc ®iÓm cña NVL chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ toµn bé gi¸ trÞ NVL ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. + Toµn bé gi¸ trÞ NVL chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi h×nh thµnh nªn chi phÝ NVL ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Chi phÝ NVL chiÕm tØ träng lín 60 - 90% trong gi¸ thµnh s¶n phÈm mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. II. Ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n NVL 1. Ph©n lo¹i NVL rÊt ®a d¹ng, phong phó vµ cã nhiÒu chñng lo¹i do ®ã cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau nhng nÕu c¨n cø vµo vai trß vµ t¸c dông cña NVL th× ®îc ph©n thµnh: - Nguyªn vËt liÖu (152) - Nguyªn vËt liÖu phô (1522) - Nhiªn liÖu (1523) - Phô tïng thay thÕ (1524) - ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n (1525) - VËt liÖu kh¸c 2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ c¸ch ®¸nh gi¸ NVL 2.1. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ NVL NVL hiÖn cã ë c¸c doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh trong sæ s¸ch kÕ to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ NVL trong tõng trêng hîp cã thÓ kh¸c nhau tuú thuéc vµo nguån vµ giai ®o¹n nhËp xuÊt NVL , v× vËy khi h¹ch to¸n ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n trong c¸ch tÝnh gi¸ NVL. 2.2. C¸ch ®¸nh gi¸ NVL nhËp kho NVL nhËp kho cã thÓ lµ do nhiÒu nguån kh¸c n hau nh tù s¶n xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, ®îc biÕu tÆng hoÆc do nhËp vèn gãp liªn doanh, kiÓm kª ph¸t hiÖn thõa… nhng nguån phæ biÕn nhÊt lµ do mua ngoµi. Víi NVL mua ngoµi dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ theo gi¸ NVL ®îc tÝnh lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n céng víi chi phÝ thu mua kh¸c vµ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua vµ chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®îc hëng. Víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp lµ tæng gi¸ thanh to¸n gåm c¶ thuÕ GTGT. 2.3. C¸ch ®¸nh gi¸ NVL xuÊt kho NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 2 B¸o c¸o thùc tËp Tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n mµ lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ phï hîp cho doanh nghiÖp m×nh ta cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc; ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n cã ba c¸ch tÝnh: gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp; ph¬ng ph¸p ®Ých danh vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 3. NhiÖm vô §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý NVL kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè liÖu hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn NVL c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, tÝnh to¸n ®óng ®¾n gi¸ vèn cña NVL nhËp - xuÊt kho nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cho doanh nghiÖp. III. Thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho NVL vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan 1. Thñ tôc nhËp - xuÊt kho - Thñ tôc nhËp kho: khi cã giÊy b¸o nhËn hµng vÒ ®Õn n¬i ph¶i lËp ban kiÓm nghiÖm (vÒ sè lîng, quy c¸ch, chÊt lîng…) Ban kiÓm nghiÖm lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm, bé phËn cung øng lËp phiÕu nhËp kho dùa trªn ho¸ ®¬n mua hµng, giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nhËn råi chuyÓn cho thñ kho. Thñ kho kiÓm tra vµ nhËn hµng råi ghi thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n lµm thñ tôc ghi sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp nhËp NVL. Trêng hîp hµng thõa, thiÕu thñ kho ph¶i b¸o cho bé phËn cung øng vµ ngêi giao lËp biªn b¶n chê xö lý. 2. C¸c chøng tõ cÇn thiÕt - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01 - VT) - PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 02 - VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03 PXK - 3LL) - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu sè 08 - VT) - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ (mÉu sè 05 - VT) - ThÎ kho (mÉu sè 06 - VT) - PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 - VT) - PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý (mÉu sè 04 - HDL - 3LL) IV. kÕ to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp nvl 1. KÕ to¸n chi tiÕt NVL NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 3 B¸o c¸o thùc tËp §Ó kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu hiÖn nay ë níc ta c¸c doanh nghiÖp ®ang ¸p dông 1 trong 3 ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p thÎ song song; - Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn - Ph¬ng ph¸p sæ sè d Mçi ph¬ng ph¸p cã nh÷ng u nhîc ®iÓm kh¸c nhau tuú theo tõng ®Æc ®iÓm mçi doanh nghiÖp mµ ¸p dông ph¬ng ph¸p nµo cho phï hîp. 2. KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 2.1. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 152 "nguyªn liªn, vËt liÖu", tµi kho¶n 151 "hµng ®ang ®i trªn ®êng", tµi kho¶n 331 "ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n". Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh tµi kho¶n 133, tµi kho¶n 111, 112… 2.2. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng NVL ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh ®· cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc t¸ch riªng kh«ng ghi vµo gi¸ thùc tÕ cña NVL. Nh vËy khi mua hµng trong tæng gi¸ thanh to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, phÇn gi¸ mua cha cã thuÕ ®îc ghi vµo sæ ®îc khÊu trõ. C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng NVL cã thÓ cho doanh nghiÖp tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, do nh©n gãp vèn liªn doanh, do xuÊt dõng cha hÕt nhËp kho… nhng nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu nhÊt lµ t¨ng NVL do mua ngoµi sÏ ®îc h¹ch to¸n nh sau: * Trêng hîp mua ngoµi hµng ho¸ ®¬n cïng vÒ: a. Trêng hîp hµng ®ñ so víi ho¸ ®¬n: c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng biªn b¶n kiÓm nh©n vµ phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: Gi¸ mua + chi phÝ mua NVL Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331 thuÕ GTGT hµng ho¸, dÞch vô ®îc khÊu trõ). Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n b. Trêng hîp hµng vÒ thuÕ so víi ho¸ ®¬n: kÕ to¸n chØ ghi t¨ng sè NVL thùc nhËn, sè phiÕu ph¶i c¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm nhËn th«ng b¸o cho bªn b¸n ®Ó cïng gi¶i quyÕt. Nî TK 152: Gi¸ trÞ sè thùc nhËp kho Nî TK 138: Gi¸ trÞ sè thiÕu kh«ng cã thuÕ GTGT Nî TK 133: GTGT theo ho¸ ®¬n NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 4 B¸o c¸o thùc tËp Cã TK 331: Gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n - NÕu ngêi b¸n giao tiÕp hµng thiÕu Nî TK 152 (chi tiÕt NVL ): sè thiÕu ®· nhËn. Cã TK 138 (1381): Xö lý sè thiÕu - NÕu ngêi b¸n kh«ng cßn hµng Nî TK 331: Chi gi¶m sè tiÒn ph¶i tr¶ ngêi b¸n (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 138 (1381): Xö lý sè thiÕu Cã TK 133 (1331): ThuÕ GTGT t¬ng øng sè hµng thiÕu - NÕu c¸ nh©n lµm mÊt ph¶i båi thêng: Nî TK 138 (1388): 334: c¸ nh©n båi thêng Cã TK 133 (1331): ThuÕ GTGT t¬ng øng sè hµng thiÕu c¸ nh©n båi thêng. Cã TK 138 (1381): Xö lý sè thiÕu c¸ nh©n båi thêng - NÕu thiÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n Nî TK 811: Sè thiÕu kh«ng râ nguyªn nh©n Cã TK 138 (1381): Xö lý s« thiÕu c. Trêng hîp hµng vÒ thõa so víi ho¸ ®¬n: Bªn ph¸t hiÖn thõa ph¶i b¸o c¸o cho c¸c bªn liªn quan biÕt ®Ó xö lý, kÕ to¸n h¹ch to¸n: - NÕu nhËp toµn bé th× ghi t¨ng gi¸ trÞ NVL: Nî TK 152: Gi¸ mua + chi phÝ mua NVL cha cã thuÕ Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n Cã TK 338: Gi¸ trÞ hµng thõa theo gi¸ mua cha thuÕ. - NÕu tr¶ l¹i hµng thõa: Nî TK 338 (3381): Gi¸ trÞ thõa ®· xö lý Cã TK 152 (chi tiÕt): Tr¶ l¹i sè thõa - NÕu mua tiÕp sè thõa: Nî TK 338 (3381): TrÞ gi¸ hµng thõa Nî TK 133 (1331): ThuÕ GTGT cña sè hµng thõa Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n sè hµng thõa - NÕu kh«ng râ nguyªn nh©n th× ghi t¨ng thu nhËp bÊt thêng Nî TK 338 (3381): TrÞ gi¸ hµng thõa Cã TK 711: Sè thõa kh«ng râ nguyªn nh©n 2.3. H¹ch to¸n NVL trong c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 5 B¸o c¸o thùc tËp H¹ch to¸n t¬ng tù nh doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nhng phÇn thuÕ GTGT ®îc tÝnh vµo trÞ gi¸ thùc tÕ cña NVL nªn khi mua ngoµi gi¸ mua b»ng tæng hîp gi¸ thanh to¸n. 2.4. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng gi¶m NVL: Khi xuÊt NVL sö dông trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc cho qu¶n lý, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi: Nî TK 621: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî TK 627: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng Nî TK 641: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt bé phËn b¸n hµng Nî TK 642: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 152: Tæng gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt cho c¸c bé phËn Ngoµi ra cßn gi¶m do xuÊt b¸n, gãp vèn liªn doanh, cho vay t¹m thêi hoÆc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c. 3. H¹ch to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 3.1. Tµi kho¶n sö dông Tµi kho¶n 611 "Mua hµng"; tµi kho¶n 133 "ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ"… vµ mét sè tµi kho¶n kh¸c. 3.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n - §Çu kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL sang TK 611 Nî TK 611 Cã TK 152, 151 - Trong kú c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng, phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi Nî TK 611: Gi¸ mua kh«ng thuÕ Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n Cßn mét sè nghiÖp vô lµm t¨ng kh¸c do mîn néi bé, vay NVL t¹m thêi… - C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi. Nî TK 111, 112: NÕu tr¶ tiÒn Nî TK 331: NÕu cha thanh to¸n Cã TK 611: Ghi gi¶m trÞ gi¸ hµng mua Cã TK 333: ThuÕ GTGT t¬ng øng - Cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª NVL tån kho, biªn b¶n kiÓm kª vµ quyÕt ®Þnh xö lý vÒ mÊt m¸t, thiÕu hôt kÕ to¸n h¹ch to¸n. Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL tån kho theo biªn b¶n kiÓm kª. Nî TK 151: Gi¸ trÞ NVL ®ang ®i ®êng NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 6 B¸o c¸o thùc tËp Nî TK 138 (1381); 334: Gi¸ trÞ NVL mÊt, c¸ nh©n båi thêng Nî TK 138 (1381): Gi¸ trÞ NVL mÊt cha râ nguyªn nh©n Cã TK 611 (chi tiÕt) Cuèi kú gi¸ trÞ kiÓm kª ®îc kÕt chuyÓn sang TK 152 ®Ó lËp b¸o c¸o * Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× trong gi¸ cña NVL cã c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo khi ®ã gi¸ mua sÏ b»ng tæng gi¸ thanh to¸n. C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ë thêi ®iÓm ®Çu kú, trong kú vµ cuèi kú h¹ch to¸n t¬ng tù nh doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¬ng ph¸p khÊu trõ. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 7 B¸o c¸o thùc tËp Ch¬ng II thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé b¾c giang I. §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang lµ mét c¬ së kinh tÕ quèc d©n cña thµnh phè B¾c Giang. TiÒn th©n cña c«ng ty tríc ®©y nguyªn lµ: - XÝ nghiÖp hîp doanh « t« Hµ B¾c (1963 - 1968) - XÝ nghiÖp vËn t¶i « t« Hµ B¾c (1969 - 1974) - C«ng ty vËn t¶i « t« Hµ B¾c (1975 - 1987) - C«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ Hµ B¾c (1988 - 1997) - Th¸ng 6/1999 UBND tØnh B¾c Giang cã quyÕt ®Þnh x¸c nhËn xëng söa ch÷a ®êng thuû cña ®o¹n ®êng qu¶n lý ®êng bé, c«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ B¾c Giang vµ ®æi tªn c«ng ty thµnh c«ng ty vËn t¶i thuû bé B¾c Giang. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 39/Q§-UB ngµy 19/6/1999 cña UBND tØnh B¾c Giang vµ theo quyÕt ®Þnh sè 226/Q§-UB ngµy 18/12/2000 cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ viÖc phª duyÖt gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. Theo quyÕt ®Þnh 228/Q§-UB ngµy 30/12/2000 cña UBND tØnh B¾c Giang vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty vËn t¶i thuû bé B¾c Giang thµnh c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang. §Þa ®iÓm chÝnh: Sè 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - phêng TrÇn Nguyªn H·n Thµnh phè B¾c Giang Xëng söa ch÷a ®êng thuû: côm Ch©u Xuyªn - phêng Lª Lîi thµnh phè B¾c Giang vµ cöa hµng x¨ng dÇu §×nh Tr¸m B¾c Giang . KÓ tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang ®· liªn tôc ph¸t triÓn vµ gÆt h¸i ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ c«ng ty lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch gi¸ trÞ s¶n xuÊt, doanh thu tiªu thô, vËt chÊt kü thuËt, vËt t tiÒn vèn vµ lao ®éng ®îc thÓ hiÖn qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 nh sau: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 §¬n vÞ: 1000 ® STT ChØ tiªu 1 Tæng ®Çu xe 2 Tæng s¶n lîng qui ®æi 1. TÊn hµng vËn chuyÓn NguyÔn ThÞ Nga - KT04B §VT ChiÕc TÊn TH 2004 25 98.720 TH 2005 20 89.600 % 80 91 8 B¸o c¸o thùc tËp 3 4 5 6 7 8 9 2. TÊn hµng vËn chuyÓn Tæng doanh thu Tæng chi phÝ Tæng lîi nhuËn C¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Tæng quü l¬ng Tæng lao ®éng b×nh qu©n TiÒn l¬ng b×nh qu©n TÊn/km 3137.500 3.346.000 §ång 3.504.029.710 3.709.146.377 §ång 333.415.627 428.955.483 §ång 30.382.523 34.509.952 §ång 5.000.000 §ång 181.645.333 145.509.724 §ång §ång 766.766 840.951 106 105,3 128,6 113 80 109 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang 2.1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty - Chøc n¨ng cña c«ng ty víi ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ thuû bé, kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c ®îc cho phÐp nh x¨ng dÇu - NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch b»ng ph¬ng tiÖn « t«, tµu thuyÒn phôc vô nhu cÇu cuéc sèng d©n sinh, phôc vô an ninh quèc phßng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi, söa ch÷a ®ãng míi ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé, kinh doanh: phô tïng, vËt t, thiÕt bÞ vµ m¸y m¸y ®éng lùc c¸c lo¹i, dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i, kinh doanh x¨ng dÇu. 2.2. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt dÞch vô lµ chñ yÕu. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt mµ chØ lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña s¶n phÈm còng chÝnh v× lý do ®ã, mµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ph©n thµnh c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, mµ c«ng nghÖ cña c«ng ty ®îc ph©n theo c¸c ®Çu xe vËn t¶i cô thÓ. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ®Çu xe s¶n xuÊt mét c¸ch riªng rÏ vµ ®éc lËp cña c¸c ®Çu xe ®îc thùc hiÖn th«ng qua ph¬ng ¸n kho¸n vËt t. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang T¹i C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang, mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban, c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh lµ mèi quan hÖ chÆt chÏ trong mét c¬ chÕ chung, ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, qu¶n lý trªn c¬ së ph¸t huy quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ngêi lao ®éng. Nh»m thùc hiÖn viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®· chän m« h×nh qu¶n lý tËp trung ®ang ®îc sö dông phæ biÕn vµ nh÷ng u ®iÓm, ®iÒu kiÖn ¸p dông phï hîp víi thùc tÕ qu¶n lý ë níc ta hiÖn nay. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 9 B¸o c¸o thùc tËp S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng KÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng chØ ®¹o ®éi xe 4. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ty cæsöaphÇn vËn t¶i thuû bé Xëngtrong söa C«ngXëng Tæ xe Tæ xe Cöa hµng ch÷a ® êng ch÷a ® êng bé B¾c Giang 1 2 x¨ng dÇu thuû 4.1. Bé m¸y kÕ to¸n Víi t c¸ch lµ mét hÖ thèng th«ng tin, kiÓm tra vµ ho¹ch to¸n bé m¸y kÕ to¸n lµ 1 bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung nh sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn l¬ng to¸n tæng ThÞ Nga vµ - KT04B NVL vµ NguyÔn hîp BHXH CCDC KÕ to¸n TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n KÕ to¸n thanh to¸n vµ vèn chñ së h÷u KÕ to¸n thu nhËp vµ ph©n phèi kÕt qu¶ KÕ to¸n chi phÝ s¶n 10 xuÊt B¸o c¸o thùc tËp Bé m¸y kÕ to¸n t¹i v¨n phßng c«ng ty cã 2 ngêi: kÕ to¸n trëng, kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n trëng: khiªm trëng phßng kÕ to¸n tµi vô c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc ho¹ch to¸n kÕ to¸n - KÕ to¸n tæng hîp khiªm nhiÖm c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n khi chi tiÕt díi sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña kÕ to¸n trëng, hµng ngµy kÕ to¸n tæng hîp thu thËp vµ ph©n lo¹i c¸c chøng tõ gèc vµ cuèi th¸ng lËp chøng tõ ph¸t sinh vµo c¸c tµi kho¶n thÝch hîp kh¸c ®ång thêi kÕ to¸n tæng hîp khiªm lu«n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c. 4.2. Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi sæ Niªn ®é kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tÝnh b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tu©n thñ theo chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ níc ®ã lµ sö dông tiÒn ViÖt Nam (VN§) 4.3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông §Ó phï hîp víid dÆc thï s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo ®êng th¼ng §Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kÞp thêi vµ chÝnh x¸c mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· sö dông kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn lµ nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Sæ thÎ Sæ quü B¶ngt¹i tæng hîpty cæ phÇn 4.4. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông c«ng vËnchit¶itiÕt thuû bé chøng tõ gèc B¾c Giang. Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« nhá , ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi lµm c¨n cø vµo chÕ kÕ to¸n níc c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc lµ kÕ to¸n chøng Sæ®é ®¨ng ký cña Nhµ Chøng tõ B¶ng tæng hîp chøng tõ bé phËn kÕ to¸n tõ ghi sæ ®èi víi ghi cña sæ c«ng ty: chi tiÕt S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Sæ c¸i Chøng tõ gèc B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh NguyÔn ThÞ Nga - KT04B B¸o c¸o kÕ to¸n 11 B¸o c¸o thùc tËp Ghi chó: ghi hµng ngµy ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu cuèi th¸ng NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 12 B¸o c¸o thùc tËp 5. H×nh thøc thanh to¸n chi tiÕt vËt liÖu C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p thÎ song song. Sau ®©y lµ néi dung cña ph¬ng ph¸p: 5.1. ë kho: Thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt, ghi sè lîng vËt liÖu thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho. Thñ kho thêng xuyªn ®èi chiÕu sè tån kho trªn thÎ kho víi sè tån vËt liÖu thùc tÕ, hµng ngµy (®Þnh kú) sau khi giao thÎ xong thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp xuÊt kho cho phßng kÕ to¸n kÌm theo giÊy giao nhËp chøng tõ do thñ kho lËp. 5.2. ë phßng KÕ to¸n Më sæ hoÆc thÎ chi tiÕt vËt liÖu cho tõng thø vËt liÖu cho ®óng víi thÎ kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn chøng tõ nhËp xuÊt, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra chøng tõ vµ ghi vµo cét ®¬n gi¸ thµnh tiÒn, ph©n lo¹i chøng tõ sau ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho ®èi chiÕu sè liÖu trªn thÎ kho víi sè liÖu chi tiÕt vËt liÖu. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp kho ThÎ hoÆc sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô c«ng cô ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Ghi chó: B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng II. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn vËt t¶i thuû bé B¾c Giang 1. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp VËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ c¸c ®èi tîng mua ngoµi. §Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ vai trß trong qu¸ tr×nh kinh doanh, vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: DÇu Do, x¨ng A92, x¨ng A95. - Nguyªn vËt liÖu phô: cã t¸c dông b¶o qu¶n vËt liÖu bao gåm: can, thïng, vßi b¬m, cét b¬m. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 13 B¸o c¸o thùc tËp 2.Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL nhËp - xuÊt kho ¸p dông t¹i C«ng ty * Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu nhËp kho HiÖn nay vËt liÖu cña C«ng ty chñ yÕu lµ nhËp trong níc, c«ng ty tæ chøc mua vËt liÖu trän gãi, giao hµng t¹i kho bªn mua vµ bªn mua chÞu mäi phÝ x¨ng dÇu. PhÝ x¨ng dÇu thêng tÝnh ngay vµo gi¸ b¸n. C«ng ty mua ngoµi chñ yÕu cña ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, do vËy c«ng ty ®îc h¹ch to¸n khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi vËt liÖu nµy. =+ Ngµy 3/5/2006 cã phiÕu nhËp kho DÇu Do. Sè lîng nhËp 8250 lÝt. §¬n gi¸ nhËp: 6396,7®/lÝt. Céng tiÒn hµng gi¸ mua cha cã thuÕ: 52.772.999 ®ång ThuÕ GTGT khÊu trõ: 5.277.299,9 ®ång Tæng gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho lµ: 52.772.999 ®ång * Ph¬ng ph¸p tÝnh vËt liÖu xuÊt kho Hµng ngµy khi xuÊt kho vËt liÖu kÕ to¸n chØ theo dâi ë sæ chi tiÕt vËt liÖu theo chØ tiªu sè lîng, cha x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho. Cuèi th¸ng tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu xuÊt kho theo c«ng thøc: = x Trong ®ã: = 3. Thñ tôc nhËp xuÊt vµ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu 3.1. Thñ tôc nhËp vËt liÖu ë C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang viÖc cung øng vËt liÖu chñ yÕu lµ mua ngoµi. Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh th× tÊt c¶ c¸c vËt liÖu khi mua vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i lµm thñ tôc nhËp kho. Thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang vËt liÖu vÒ ®Õn kho, kÕ to¸n vËt t x¸c ®Þnh sè lîng, chÊt lîng vËt liÖu, sau ®ã cho nhËp kho theo sè lîng ghi trªn chøng tõ. Trªn c¬ së ho¸ ®¬n kiªm phiÕu nhËp kho cña bªn b¸n, cña c¸n bé vËt t sÏ lËp phiÕu nhËp kho thµnh 2 liªn. Mét liªn c¸n bé phßng vËt t gi÷, mét liªn chuyÓn cho thñ kho ®Ó thñ kho vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho chuyÓn phiÕu nhËp kho cho c¸n bé kÕ to¸n. KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc phiÕu nhËp kho vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu, ®ång thêi kÕ to¸n vËt liÖu c¨n cø vµo chøng tõ ®ã ®Ó lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ nhËp vËt liÖu ®Þnh kú kÕ to¸n tæng hîp lÊy sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª ®Ó vµo sæ lµm c¬ së ghi sæ c¸i. NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 14 B¸o c¸o thùc tËp §èi víi vËt liÖu nhËp kho ngêi mua ®îc giao nhËn t¹i kho c«ng ty. V× vËy gi¸ ®îc x¸c ®Þnh nhËp kho lµ gi¸ trÞ thùc tÕ bao gåm gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n céng víi phÝ x¨ng dÇu. Cã sè liÖu nhËp kho dÇu Do t¹i C«ng ty = NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 15 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty CP VTTN B¾c Giang 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang MÉu sè 01 GT/KT-3LL BP/2006B 0064222 Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2 (giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng x¨ng dÇu sè 1 §Þa chØ: §×nh Tr¸m - ViÖt Yªn - B¾c Giang M· sè: 2400278645 Tªn ngêi mua hµng: TrÇn V¨n TuÊn Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang §Þa chØ: 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè: 2400278645 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ 1 DÇu Do lÝt 8250 6396,7 PhÝ x¨ng dÇu: 2.475.000 Céng tiÒn hµng ThuÕ xuÊt GTGT: 10% tiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n Thµnh tiÒn 52.772.999 52.772.999 5.277.299,9 58.049.970 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m bèn m¬i chÝn ngh×n chÝn tr¨m b¶y m¬i ®ång. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) TrÇn V¨n TuÊn NguyÔn ThÞ Nga - KT04B NguyÔn ThÞ Quyªn NguyÔn Xu©n B¾c 16 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty CP VTTN B¾c Giang 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang MÉu sè 01 VT Ban hµnh theo Q§1141-TC/Q§ ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 Hä tªn ngêi giao hµng: TrÇn V¨n Thä Theo ho¸ ®¬n sè 71591 ngµy 03 th¸ng 05 n¨m 2006 Cña NguyÔn V¨n Thä ®Þa chØ: X¬ng Giang - B¾c Giang NhËp t¹i kho cöa hµng x¨ng dÇu Sè lîng ho¸ dÞch MS §VT Theo STT Tªn hµng Thµnh tiÒn Thùc §¬n gi¸ vô CT nhËp 1 DÇu Do lÝt 8250 7036,4 58.049.970 Tæng céng 58.049.970 Phô tr¸ch cung tiªu (Ký, hä tªn) Ngêi giao hµng (Ký, hä tªn) Thñ kho (Ký, hä tªn) Hå Ngäc Thanh NguyÔn V¨n Thä NguyÔn ThÞ Quyªn NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 17 B¸o c¸o thùc tËp C«ng ty CP VTTN B¾c Giang 14 NguyÔn Kh¾c Nhu - B¾c Giang biªn b¶n kiÓm kª x¨ng dÇu H«m nay, ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2006 vµo håi 7h30' t¹i cöa hµng x¨ng dÇu sè 1 §×nh Tr¸m - ViÖt yªn - B¾c Giang - C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang chóng t«i gåm cã: 1. §¹i diÖn C«ng ty ¤ng: NguyÔn TrÝ Nguyªn - Phã Gi¸m ®èc ¤ng: Hå Ngäc Thanh - KÕ to¸n trëng 2. §¹i diÖn cöa hµng x¨ng dÇu ¤ng: NguyÔn Xu©n B¾c - Cöa hµng trëng ¤Ng: NguyÔn C«ng V÷ng - Nh©n viªn b¸n hµng. §· cïng tiÕn hµnh kiÓm kª x¨ng dÇu t¹i cöa hµng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ngµy 31/05/2006 kÕt qu¶ kiÓm kª nh sau: Theo sæ s¸ch Theo kiÓm kª Chªnh lÖch STT Tªn hµng §VT Sè lîng Thµnh Sè lîng Thµnh Sè lîng Thµnh 1 DÇu Do 2 X¨ng A92 3 X¨ng A95 Tæng céng lÝt lÝt lÝt 12.535,6 10.114,1 5.835,2 28.484,9 tiÒn 12.280,4 9.917,3 5.804,8 28.002,5 tiÒn 255,2 196,8 30,8 482,4 tiÒn Gi¶i tr×nh sè liÖu ®ã: - DÇu Do = 1.245 = 12.183,3 + 12.309,1)/2 = 12.246,2 +34,2 = 12.280,4 (lÝt) - X¨ng A92 = 1.050 = 9.806,3 + 6,9 + 104,1 = 9.917,3 (lÝt) - X¨ng A95 = 715 = (5.747,3 + 5.860,5)/2 = 5.803,9 + 0,9= 5.804,8 (lÝt) I. S¶n lîng x¨ng dÇu hao hôt th¸ng 5/06: 482,4 lÝt - DÇu Do = 255,2 - (158,4 - 158,4)= 255,2 (lÝt) - X¨ng A92 = 196,8 - (154,4 - 154,4) = 196,8 (lÝt) - X¨ng A95 = 30,4 - (51,4 - 51,4) = 30,4 (lÝt) II. S¶n lîng x¨ng dÇu b¸n theo sè m¸y 31/05/2006 Sè Cét b¬m SM31/05/2006 SM01/05/2006 Chªnh lÖch 1 X¨ng A92 (§T) 1.376.050,6 1.334.812,4 41.238,2 2 DÇu Do (c¬) 1.684.143,9 1.641.932,7 42.211,2 3 X¨ng A95 (§T) 329.711,6 327.990,0 1.721,6 4 X¨ng A92 (§T) 341.715,2 332.345,5 9.369,7 5 DÇu Do (c¬) 1.759,451,7 1.728.007,6 31.444,1 Tæng sè: 125.954,8 (lÝt) NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 18 B¸o c¸o thùc tËp - DÇu Do = 42.211,2 + 31.444,1 = 73.655,3 (lÝt) - X¨ng A92 = 41.238,2 + 9.369,7 = 50.607,9 (lÝt) - X¨ng A95 = 1.721,6 (lÝt) III. S¶n lîng x¨ng dÇu b¸n theo b¸o c¸o 31/05/2006 - DÇu Do = 73.655,3 (lÝt) - X¨ng A92 = 50.607,9 (lÝt) - X¨ng A95 = 1.721,6 (lÝt) Tæng sè: 125.983,2 (lÝt) IV. Chªnh lÖch gi÷a sè m¸y vµ b¸o c¸o th¸ng 05/2006 = 1,6 (lÝt) + X¨ng A95 = 1,721,6 - 1.720,0 = 1,6 (lÝt) + Nguyªn nh©n: - Ngµy 04/05/2006: B¬m söa cã cét b¬m x¨ng A95 = 1,6 (lÝt) V. Xö lý hao hôt x¨ng dÇu th¸ng 4/2006 DÇu Do = 158,4 x 7.032.0 ®/lÝt = 1.113.869® X¨ng A92 = 154,4 x 9.864,2 ®/lÝt = 1.523.032® X¨ng A95 = 51,4 x 8.781,8®/lÝt = 451,385® Tæng céng: 364,2 lÝt = 3.088.286 ® Bªn b¸n lËp sang cïng ngµy ®îc th«ng qua c¸c thµnh viªn vµ nhÊt trÝ ký tªn. §¹i diÖn C«ng ty §¹i diÖn cöa hµng NguyÔn TrÝ NguyÖn NguyÔn Xu©n B¾c NguyÔn ThÞ Nga - KT04B 19 B¸o c¸o thùc tËp 3.2. Thñ tôc xuÊt kho NVL vµ c¸ch tÝnh NVL xuÊt kho C¨n cø vµo kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh kinh doanh còng nh nhu cÇu xin lÜnh NVL cña cöa hµng x¨ng dÇu ®îc thñ trëng ®¬n vÞ vµ gi¸m ®èc ký duyÖt. Cöa hµng lËp phiÕu xuÊt kho víi sù cho phÐp cña ngêi phô tr¸ch NVL. Sau ®ã phiÕu xuÊt kho ®îc chuyÓn cho bé phËn cung tiªu duyÖt, thñ kho ph¶i ghi sæ thùc xuÊt vµo phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp thµnh 2 b¶n: mét b¶n lu l¹i trªn sæ cña cöa hµng cßn mét lu thñ kho gi÷ ®Ó vµo thÎ kho vµ chuyÓn cho kÕ to¸n NVL ®Ó h¹ch to¸n. §Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña NVL xuÊt dïng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp ®· tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú chia cho sè lîng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. 3.3. KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i thuû bé B¾c Giang hiÖn ®ang h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. Theo ph¬ng ph¸p nµy h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®îc tiÕn hµnh nh sau: + ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån cña tõng lo¹i vËt liÖu ë tõng kho theo chØ tiªu sè lîng, thÎ kho do kÕ to¸n lËp vµ ghi vµo sæ ®¨ng ký thÎ kho tríc khi giao cho thñ kho ghi chÐp. - C¸ch ghi thÎ kho: C¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt thñ kho ghi sè lîng nhËp, xuÊt vµo thÎ kho cña tõng vËt liÖu. Mçi vËt liÖu ®îc më riªng mét tê mét thÎ, mçi chøng tõ ®îc ghi trªn mét dßng. Cuèi ngµy thñ kho tÝnh ra sè lîng hµng tån kho trªn vµo cét "tån" trªn thÎ kho. Cuèi th¸ng lªn b¶ng kª vËt t tån cuèi th¸ng. * ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ, b¶ng kª chi tiÕt phiÕu nhËp, xuÊt kho do thñ kho göi ®Õn kÕ to¸n kiÓm tra råi hoµn chØnh chøng tõ, sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, mçi lo¹i vËt liÖu ®îc më chi tiÕt theo dâi hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho theo sè lîng vµ gi¸ trÞ. Sau ®ã kÕ to¸n vËt liÖu lËp b¶ng kª chi tiÕt vËt liÖu xuÊt kho. C¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt nhËp, xuÊt, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vËt liÖu tÝnh ra sè tån kho cña tõng lo¹i ®Ó ®èi chiÕu víi thñ kho. C«ng ty CP VTTN B¾c Giang NguyÔn ThÞ Nga - KT04B MÉu sè 01-VT 20
- Xem thêm -