Tài liệu Kt180 kt nvl, ccdc tại xn 22 - cty 22 bqp

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖuqu¶. §Ó lµm ®îc nh÷ng ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp lu«n c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc coi lµ nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tèt sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho c¸c nhµ qu¶n lÝ vµ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c trong doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Néi dung thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng. ChÝnh v× vËy viÖc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i c«ng ty rÊt ®îc coi träng vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty. Sau thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP em ®· t×m hiÓu thùc tÕ, kÕt hîp víi lý luËn ®· häc ë trêng ®Ó viÕt chuyªn ®Ò: "KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP". Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i XÝ nghiÖp 22 - C«ng ty 22 BQP. Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n nªn trong chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong cã sù chØ b¶o cña c¸c c« chó trong C«ng ty còng nh sù chØ b¶o cña c« gi¸o híng dÉn Ph¹m Thanh HuyÒn. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. ch¬ng i C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu trong Doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ nh:c¸t,sái trong doanh nghiÖp x©y l¾p; v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc ; rau qu¶ 1 trong doanh nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm...,lµ tµi s¶n dù tr÷ cña doanh nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt. +) Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, Nguyªn vËt liÖu ®îc bao gåm cÊc yÕu tè ®îc ®a vµo phôc vô qu¸ tr×nh vËn hµnh chung, chÞu sù t¸c ®éng gi¸n tiÕp cña con ngêi th«ng qua t liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm : bét m×, trøng, s÷a... ®Ó s¶n xuÊt ra b¸nh c¸c lo¹i hoÆc cã thÓ tham gia gi¸n tiÕp :c¸c lo¹i dÇu, mì b«i tr¬n ,phô tïng thay thÕ.. phôc vô cho sù ho¹t ®éng liªn tôc vµ b×nh thêng cña m¸y mãc ,thiÕt bÞ,,gi¶m thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt ra. +)Trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng cña lao ®éng vÒ mÆt hiÖn vËt ,Nguyªn vËt liÖu hoÆc bÞ hao mßn toµn bé nh:nhiªn liÖu, chÊt ®èt... hoÆc chØ thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh: mÝa ®Ó s¶n xuÊt ®êng ... hoÆc vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh : v¶i ®Ó s¶n xuÊt quÇn ,¸o.... Nh vËy , Nguyªn vËt liÖu ®îc thÓ hiÖn díi h×nh th¸i vËt ho¸ cã nghÜa lµ nã tån t¹i ë tr¹ng th¸i vËt chÊt cô thÓ ,cã thÓ sê ,mã c¶m nhËn b»ng trùc quan .Nhê ®ã cã thÓ c©n, ®o ,®ong ,®Õm ®îc nªn Nguyªn vËt liÖu vµ sù biÕn ®éng cña nã ®îc kiÓm so¸t thêng xuyªn b»ng viÖc kiÓm kª x¸c ®Þnh sè lîng th«ng qua c¸c ®¬n vÞ ®o lêng. II.Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu: VËt liÖu sö dông trong c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i,nhiÒu thø,cã vai trß ,c«ng dông kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Trong ®iÒu kiÖn ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph©n lo¹i vËt liÖu th× míi cã tæ chøc tèt viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu. Trong thùc tÕ qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc trng th«ng dông nhÊt ®Ó ph©n lo¹i vËt liÖu vµ vai trß,t¸c dông cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt vµ yªu cÇu qu¶n lý.Theo ®Æc trng nµy,vËt liÖu ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau: -Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ sau qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt chñ yÕu cña s¶n phÈm “ kÓ c¶ b¸n thµnh phÈm mua vµo” -Nguyªn vËt liÖu phô:lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu chØ cã t¸c dông phô trî trong s¶n xuÊt, ®îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó lµm thay ®æi mµu s¾c ,mïi vÞ, h×nh d¸ng bÒ ngoµi cña s¶n phÈm hoÆc ®Î sö dông ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng cô lao ®éng ho¹t ®éng b×nh thêng hoÆc phôc vô cho nhu cÇu c«ng nghÖ kü thuËt,phôc vô cho lao ®éng c«ng nh©n viªn chøc. -Nhiªn liÖu:VÒ thùc chÊt nhiªn liÖu lµ mét lo¹i nguyªn vËt liÖu phô nhng nã ®îc t¸ch ra thµnh mét lo¹i vËt liÖu riªng biÖt v× viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng nhiªn liÖu chiÕm tû träng lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, mÆt kh¸c nã cã 2 yªu cÇu qu¶n lý kü thuËt hoµn toµn kh¸c víi vËt liÖu th«ng thêng.Nhiªn liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt lîng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra b×nh thêng. Nã cã thÓ tån t¹i ë thÓ r¾n, láng hoÆc khÝ nh than,khÝ ®èt... -Phô t ïng thay thÕ: lµ nh÷ng vËt t dïng ®Ó thay thÕ ,sö ch÷a, b¶o dìng m¸y mãc, thiÕt bÞ,ph¬ng tiÖn vËn t¶i... -VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n : lµ thiÕt bÞ (cÇn l¾p vµ kh«ng cÇn l¾p, vËt kÕt cÊu, c«ng cô ...) mµ doanh nghiÖp mua vµo ®Ó ®Çu t cho x©y dùng c¬ b¶n. -PhÕ liÖu : lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dung hay b¸n ra ngoµi. -VËt liÖu kh¸c: Bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu cha kÓ ®Õn ë trªn nh bao b×, vËt ®ãng gãi,c¸c lo¹i vËt t ®Æc trng. H¹ch to¸n theo c¸ch ph©n lo¹i trªn ®¸p øng ®îc yªu cÇu ph¶n ¸nh tæng qu¸t vÒ mÆt gi¸ trÞ ®èi víi mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu .§Ó ®¶m b¶o thuËn tiÖn ,tr¸nh nhÇm lÉn trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vÒ sè lîng , gi¸ trÞ tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ,trªn c¬ së c¸ch ph©n lo¹i nµy, c¸c doanh nghiÖp sÏ chi tiÕt mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn theo tõng nhãm, tõng thø nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp. Ngoµi c¸ch ph©n lo¹i phæ biÕn trªn,c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu theo nhiÒu c¸ch kh¸c n÷a.Mçi c¸ch ph©n lo¹i ®Òu cã ý nghÜa riªng vµ nh»m phôc vô c¸c yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. Theo nguån h×nh thµnh,vËt liÖu bao gåm: -VËt liÖu mua ngoµi -VËt liÖu s¶n xuÊt -VËt liÖu tõ c¸c nguån kh¸c nh:nhËn cÊp ph¸t ,gãp vèn liªn doanh, biÕu,tÆng thëng... C¸ch ph©n lo¹i nµy t¹o tiÒn ®Ò cho viÑc qu¶n lý vµ sö dông riªng c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tõ c¸c nguån nhËp kh¸c nhau, do ®ã ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ sö dông vËt liÖu trong s¶n xuÊt.H¬n n÷a ,cßn ®¶m b¶o viÖc ph¶n ¸nh nhanh chãng ,chÝnh x¸c sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng tõng lo¹i nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp .Nhng c¸ch ph©n lo¹i nµy kh«ng ph¶n ¸nh chi tiÕt ®îc tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Theo quyÒn së h÷u vËt liÖu bao gåm: -VËt liÖu tù cã -VËt liÖu nhËn gia c«ng hoÆc gi÷ hé 3 C¸ch ph©n lo¹i nµy lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp theo dâi n¾m b¾t t×nh h×nh hiÖn cã cña vËt liÖu ,tõ ®ã lªn kÕ ho¹ch thu mua ,dù trù vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Theo môc ®Ých vµ n¬i suqr dông nguyªn vËt liÖu,gåm: -VËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt -VËt liÖu dïng cho nhu cÇu kh¸c nh qu¶n lý ph©n xëng, qu¶n lý doanh nghiÖp ,tiªu thô s¶n phÈm... Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy, doanh nghiÖp sÏ n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh sö dông vËt liÖu t¹i c¸c bé phËn vµ cho c¸c nhu cÇu kh¸c tõ ®ã ®iÒu chØnh, c©n ®èi cho phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,tiªu thô... III.§¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu lµ viÖc dïng thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh VÒ nguyªn t¾c, nguyªn vËt liÖu ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn t¾c “gi¸ phÝ ” tøc lµ tÝn to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc nguyªn vËt liÖu ®ã. Tuy nhiªn , tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ gi¸ nguyªn vËt liÖu ë doanh nghiÖp chÕ biÕn ®éng hay æn ®Þnh mµ cã thÓ lùa chän mét trong hai c¸ch ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu sau : 3.1.§¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ 3.1.1. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho lµ toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã nguyªn vËt liÖu ®ã .Tuú tõng nguån nhËp mµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu ®îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau - §èi víi nguyªn vËt liÖu mua ngoµi NÕu nguyªn vËt liÖu mua vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ : TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho trong kú = trÞ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n ( kh«ng bao gåm VAT) + c¸c chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh (chi phÝ vËn chuyÓn ,bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c)- c¸c kho¶n triÕt khÊu th¬ng m¹i ,gi¶m gi¸ (do hµng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt). NÕu nguyªn vËt liÖu mua ®Ó dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo phong ph¸p trùc tiÕp: TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL nhËp = kho trong kú TrÞ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n (cã VAT) + C¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i 4 Chi phÝ C¸c trùc tiÕp kho¶n + ph¸t sinh triÕt trong khÊu TM, kh©u mua gi¶m gi¸ - §èi víi nguyªn vËt liÖu do doanh nghiÖp gia c«ng, chÕ biÕn: TrÞ gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ Chi phÝ Chi phÝ NVL thuª gia NVL xuÊt gia gia c«ng vËn chuyÓn c«ng, chÕ biÕn = c«ng ,chÕ biÕn + chÕ biÕn + bèc dì nhËp kho trong kú - §èi víi nguyªn vËt liÖu doanh nghiÖp thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: TrÞ gi¸ thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ Chi phÝ Chi phÝ NVL thuª gia NVL xuÊt thuª ph¶i tr¶ vËn chuyÓn, c«ng,chÕ biÕn = gia c«ng + cho ®¬n vÞ + bèc dì nhËp kho trong chÕ biÕn GC ,CB kú - §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËn gãp vèn liªn doanh ,cæ phÇn th× gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do héi ®ång liªn doanh ®¸nh gi¸. - §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËn cÊp ,biÕu tÆng ... th× gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho lµ gi¸ ghi trong biªn b¶n cña ®¬n vÞ cÊp hoÆc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng cña nguyªn vËt liÖu t¬ng ®¬ng. - §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp kho tõ nguån phÕ liÖu thu håi. Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu nhËp kho ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ thùc tÕ nÕu cßn sö dông hoÆc ®¸nh gi¸ theo gi¸ íc tÝnh. 3.1.2. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho Khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®Ó sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , kÕ to¸n ph¶i tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c trÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho cho c¸c nhu cÇu , ®èi tîng kh¸c nhau nh»m x¸c ®Þnh chi phÝ hoat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . ViÖc tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cã thÓ ¸p dông theo mét sè ph¬ng ph¸p sau: Ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña chÝnh l« hµng nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®ã . Ph¬ng ph¸p nµy sÏ nhËn diÖn ®ùoc tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu xuÊt vµ tån kho theo tõng danh ®¬n mua vµo riªng biÖt .Do ®ã trÞ gi¸ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt vµ tån kho ®ùoc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vµ tuyÖt ®èi , ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ ph¸t sinh. Nhng nh vËy th× viÖc qu¶n lý tån kho sÏ rÊt phøc t¹p ®Æc biÖt khi doanh nghiÖp dù tr÷ nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu víi gi¸ trÞ nhá .Khi ®ã chi phÝ cho qu¶n lý tån kho sÏ tèn kÐm vµ ®«i khi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc .ChÝnh v× 5 vËy chØ nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nµy ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu ®Æc trng cã gi¸ trÞ cao. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc – xuÊt tríc Víi ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n ph¶i theo dâi ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ vµ sè lîng cña tõng l« hµng nhËp kho.Sau ®ã , khi xuÊt kho c¨n cø vµo sè lîng xuÊt tÝnh ra gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL = Sè lîng NVL * §¬n gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho xuÊt kho cña l« hµng nhËp tríc Khi nµo xuÊt kho hÕt sè lîng cña l« hµng nhËp tríc míi lÊy d¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng tiÕp sau ®Ó tÝnh gi¸ ra gi¸ thùc tÕ nhËp kho .C¸ch x¸c ®Þnh nµy sÏ ®¬n gi¶n h¬n cho kÕ to¸n so víi ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh nhng v× gia thùc tÕ xuÊt kho l¹i ®ùoc x¸c ®Þnh theo ®¬n gi¸ cña l« hµng nhËp sím nhÊt cßn laij nªn kh«ng ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña gi¸ mét c¸ch kÞp thêi , xa rêi thùc tÕ . V× thÕ nã thÝch hîp cho ¸p dông cho nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã liªn quan ®Õn thêi h¹n sö dông Ph¬ng ph¸p nhËp sau –xuÊt tríc ë ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n còng ph¶i theo dâi ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ vµ sè lîng cña tõng l« hµng nhËp kho.Sau ®ã khi xuÊt ,c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho b»ng c¸ch : TrÞ gi¸ thùc tÕ Sè lîng NVL §¬n gi¸ thùc tÕ NVL cña l« NVL xuÊt kho = xuÊt kho x hµng nhËp sau cïng Khi nµo hÕt sè lîng cña l« hµng nhËp sau cïng th× nh©n ( x ) víi ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« hµng nhËp ngay tríc ®ã vµ cø tÝnh lÇn lît nh thÕ. Nh vËy gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú chÝnh lµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho cña c¸c lÇn mua ®Çu kú.Ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc – xuÊt sau , víi ph¬ng ph¸p nµy mäi sù biÕn ®éng vÒ gi¸ ®îc chuyÓn ngay vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.Do ®ã ph¶n ¸nh ®óng ®iÒu kiÖn kinh doanh t¹i thÞ trêng hiÖn t¹i nhng chi phÝ hiÖn hµnh cña nguyªn vËt liÖu tån kho l¹i xa rêi thùc tÕ. V× vËy ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã ®Æc ®iÓm lµ ph¶i sö dông ngay nh c¸c lo¹i thùc phÈm t¬i sèng trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn : Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n §©y lµ ph¬ng ph¸p mµ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh trªn c¬ së ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cña nguyªn vËt liÖu : Gi¸ thùc tÕ NVL Sè lîng NVL §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n xuÊt kho = xuÊt kho x cña NVL 6 HiÖn nay , c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong sè c¸c lo¹i ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n sau: *§¬n gi¸ b×nh qu©n gia truyÒn c¶ kú: §¬n gi¸ TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú b×nh qu©n = Lîng NVL tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú C¸ch tÝnh nµy ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc kú h¹ch to¸n, dùa trªn sè liÖu ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu c¶ kú dù tr÷ . C¸c lÇn xuÊt nguyªn vËt liÖu khi ph¸t sinh chØ ph¶n ¸nh vÒ mÆt sè lîng mµ kh«ng ph¶n ¸nh mÆt gi¸ trÞ. Toµn bé gi¸ trÞ xuÊt ®îc ph¶n ¸nh vµo cuèi kú khi cã ®Çy ®ñ sè liÖu tæng nhËp .§iÒu ®ã lµm cho c«ng viÖc bÞ dån l¹i , ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é quyÕt to¸n song c¸ch tinh nµy ®¬n gi¶n , tèn Ýt c«ng nªn ®îc nhiÒu doanh nghiÖp sö dông ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp quy m« nhá, Ýt lo¹i nguyªn vËt liÖu , thêi gian sö dông ng¾n vµ sè lÇn nhËp , xuÊt mçi danh ®iÓm nhiÒu. *§¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc: TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú lÊy theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc ®· tÝnh ®îc lµm c¬ së tÝnh gi¸. Cã thÓ thÊy ®©y lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸ch tÝnh b×nh qu©n gia truyÒn c¶ kú víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc – xuÊt tríc. Do vËy, nã kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng vÒ gi¸ ë kú nµy nªn viÖc ph¶n ¸nh thiÕu chÝnh x¸c. Nhng ®æi l¹i, c¸ch tÝnh nµy ®¬n gi¶n, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi vÒ sè liÖu. *§¬n gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn ( hay ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp): Sau mçi lÇn nhËp , kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n cho tõng ®Çu tªn nguyªn vËt liÖu nh sau: Lîng tån §¬n gi¸ b×nh qu©n TrÞ gi¸ thùc §¬n gi¸ tríc khi nh©p x tríc khi nh©p + tÕ NVL b×nh = Lîng tån tríc khi nhËp nhËp kho qu©n lîng nhËp thùc tÕ Ngay khi nghiÖp vô xuÊt ph¸t sinh , ®¬n gi¸ b×nh qu©n lÇn nhËp cuèi cïng tríc khi xuÊt ®îc dïng lµm ®¬n gi¸ ®Ó tÝnh ra trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. C¸ch tÝnh nµy kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña hai c¸ch tÝnh trªn , võa ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n võa ph¶n ¸nh ®îc sù biÕn ®éng vÒ gi¸ nhng khèi lîng tÝnh to¸n lín v× sau mçi lÇn nhËp , kÕ to¸n ph¶i tÝnh gi¸ mét lÇn. Nh×n chung , dï lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n theo c¸ch nµo th× ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n còng m¾c ph¶i mét h¹n chÕ lín lµ gi¸ c¶ ®Òu cã xu híng b×nh 7 qu©n ho¸. Do vËy, chi phÝ hiÖn hµnh vµ chi phÝ thay thÕ cña nguyªn vËt liÖu tån kho cã xu híng san b»ng cho nhau kh«ng ph¶n ¸nh ®îc thùc tÕ ë thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o . Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú trªn c¬ së gi¸ mua thùc tÕ cuèi kú. Theo ph¬ng ph¸p nµy , gi¸ thùc tÕ xuÊt kho chØ ®îc x¸c ®Þnh vµo cuèi kú vµ c¸ch tÝnh lÇn lît nh sau : §Çu tiªn kÕ to¸n x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån khoi cuèi kú trªn c¬ së gi¸ mua cña lÇn nhËp kho cuèi cïng trong kú: TrÞ gi¸ NVL thùc Sè lîng NVL thùc §¬n gi¸ lÇn mua tån cuèi kú = tån cuèi kú x cuèi cïng Tõ ®ã tÝnh ra trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú TrÞ gi¸ NVL xuÊt TrÞ gi¸ NVL Chªnh lÖch trÞ gi¸ thùc kho trong kú = nhËp trong kú +(-) tÕ NVL tån ®Çu kú vµ cuèi kú V× gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chØ ®îc tÝnh vµo cuèi kú nªn kh«ng cung cÊp sè liÖu kÞp thêi sau mçi lÇn nhËp .Ph¬ng ph¸p nµy phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu, nhiÒu mÉu m· kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp nhng l¹i xuÊt dïng thêng xuyªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm kª liªn tôc. 3.2 §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n C¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nªu trªn trong thùc tÕ chØ thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp cã øng dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n .Cßn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ lín , cã nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu , c¸c nghiÖp vô nhËp ,xuÊt diÔn ra liªn tôc kÌm theo sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña c¶ gi¸ c¶, viÖc tÝnh to¸n , ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc tÕ lµ khã kh¨n , phøc t¹p nhiÒu khi kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc .V× thÕ ®Ó ®¬n gi¶n h¬n cho c«ng t¸c kÕ to¸n ,doanh nghiÖp tù ®Æt ra cho m×nh mét lo¹i gi¸ , gäi lµ gi¸ h¹ch to¸n . Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do doanh nghiÖp quy ®Þnh , cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ chØ dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu hµng ngµy chø kh«ng cã ý nghÜa trong viÖc thanh to¸n , giao dÞch víi bªn ngoµi vµ trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Gi¸ h¹ch to¸n cã thÓ lµ gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ t¹m tÝnh ®îc quy ®Þnh thèng nhÊt trong Ýt nhÊt mét kú h¹ch to¸n .Cuèi kú, kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n trªn sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ sau ®ã ghi vµo c¸c tµi kho¶n , sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕ to¸n . ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ tiÕn hµnh theo hai bíc sau: 8 *Bíc 1:X¸c ®Þnh hÖ sè gi÷a gi¸ h¹ch to¸n vµ gi¸ thùc tÕ HÖ sè TrÞ gi¸ t.tÕ NVL tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ t.tÕ NVL nhËp t.kú chªnh = lÖch (H) TrÞ gi¸ HT NVL tån ®kú + TrÞ gi¸ HT NVL nhËp t.kú *Bíc 2: TÝnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho dùa vµo gi¸ h¹ch to¸n xuÊt kho vµ hÖ sè gi¸ võa tÝnh ®îc TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt kho = TrÞ gi¸ h¹ch to¸n NVL xuÊt kho x H Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu , yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp mµ hÖ sè chªnh lÖch cña nguyªn vËt liÖu cã thÓ tÝnh riªng cho tõng thø , tõng nhãm hoÆc tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu . §Ó sö dông ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n trong x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt xuÊt kho , kÕ to¸n ph¶i lËp b¶ng kª sè 3 víi h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký – Chøng tõ theo mÉu sau: B¶ng TÝnh Gi¸ Thùc TÕ VËt LiÖu Ngµy... th¸ng...n¨m ... TK152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu STT ChØ tiªu HT TT 1 Gi¸ trÞ NVL tån ®Çu kú 2 Gi¸ trÞ NVL nhËp trong kú 3 Céng sè d ®Çu kú vµ nhËp trong kú 4 Chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ vµ gi¸ h¹ch to¸n 5 HÖ sè chªnh lÖch 6 Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trong kú 7 Gi¸ trÞ NVL tån cuèi kú Mçi mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu cã néi dung , u nhîc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông phï hîp nhÊt ®Þnh . Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n ®Ó lùa chän vµ ®¨ng ký mét ph¬ng ph¸p tÝnh phï hîp . Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ®· ®¨ng ký ph¶i ®îc sö dông nhÊt qu¸n trong niªn ®é kÕ to¸n . Khi muèn thay ®æi ph¶i gi¶i tr×nh vµ ®¨ng ký l¹i ®ång thêi ph¶i ®îc thÓ hiÖn c«ng khai trªn b¸o c¸o tµi chÝnh .Nhê vËy cã thÓ kiÓm tra , ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. IV. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu 9 B¾t nhÞp cïng víi xu thÕ chung cña ®¸t níc bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu quy luËt kinh tÕ , trong ®ã c¹nh tranh lµ yÕu tè kh¸ch quan , nã g©y ra cho doanh nghiÖp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n , nhng còng lµ ®éng lùc ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt tån t¹i vµ ph¸t triÓn . §Ó cã thÓ v¬n lªn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶ . Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy lµ doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý thËt tèt c¸c yÕu tè ®Çu vµo mµ cô thÓ lµ yÕu tè nguyªn vËt liÖu . §Ó c«ng t¸c qu¶n lý nµy ®Ët hiÖu qu¶ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i cã ®µy ®ñ th«ng tin tæng hîp vËt liÖu c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ , vÒ t×nh h×nh nhËp , xuÊt , tån kho. Tuú theo ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ cÇn nh÷ng th«ng tin chi tiÕt h¬n - Ph¶i tæ chøc hÖ thèng kho tµng ®¶m b¶o an toµn cho vËt liÖu c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng . Ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa nh÷ng biÓu hiÖn vi ph¹m lµm thÊt thoat vËt liÖu . - Qu¶n lý ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu , tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng hoÆc khan hiÕm vËt liÖu , ¶nh hëng ®Õn t×nh tr¹ng tµi chÝnh vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së c¸c yªu cÇu qu¶n lý ®ã , néi dung c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c¸c kh©u nh sau : +Kh©u thu mua: lËp kÕ ho¹ch vµ t×m nguån thu mua nguyªn vËt liÖu,®¶m b¶o ®¸p øng theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng víi chi phÝ tèi thiÓu , ®¸p øng kÞp thêi tr¸nh viÖc thiÕu nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt +Kh©u b¶o qu¶n: x©y dùng vµ bè trÝ hÖ thèng kho tµng , thiÕt bÞ kü thuËt ®Çy ®ñ trªn c¬ së ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt c¬ , lý , ho¸ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n tèt nhÊt... Nh×n chung c¸c l¹i vËt liÖu thêng rÊt dÔ háng díi t¸c dông cña m«i trêng , khÝ hËu ... vµ dÔ mÊt m¸t , hao hôt nªn rÊt khã kh¨n cho c«ng t¸c b¶o qu¶n . Chi phÝ cho viÖc b¶o qu¶n ®«i khi rÊt lín , do vËy doanh nghiÖp nªn tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ cña chi phÝ nay cã nghÜa lµ ph¶i tÝnh ®îc tû lÖ hîp lý gi÷a trÞ gi¸ vËt liÖu víi chi phÝ b¶o qu¶n chung. +Kh©u dù tr÷: T¹i kh©u nµy doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh c¸c møc dù tr÷ tèi da , møc dù tr÷ tèi thiÓu vµ møc dù tr÷ trung b×nh cho doanh nghiÖp m×nh c¨n cø vµo yªu cÇu ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt . 10 +Kh©u xuÊt nguyªn vËt liÖu: Bªn c¹nh viÖc ®¶m b¶o xuÊt ®óng , xuÊt ®ñ cho s¶n xuÊt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®ùoc chÝnh x¸c gi¸ xuÊt kho thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c . Ngoµi ra ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu khoa häc vµ chÝnh x¸c , c¸c doanh nghiÖp nªn tiÕn hµnh m· ho¸ c¸c nguyªn vËt liÖu cã nghÜa lµ qu¶n lý chóng th«ng qua c¸c ký hiÖu b»ng sè , b»ng ch÷ hoÆc kÕt hîp c¶ hai b»ng c¸ch lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu Sæ Danh §iÓm VËt LiÖu Ký hiÖu nhãm 1521-1 1521-2 Danh ®iÓm vËt Tªn, nh·n hiÖu, quy §¬n vÞ §¬n gi¸ h¹ch liÖu c¸ch vËt liÖu tÝnh to¸n 1521-01-01 1521-01-02 … 1521-02-01 1521-02-02 … Mçi lo¹i nguyªn vËt liÖu sñ dông 1 hoÆc mét sè trang trong sæ danh ®iÓm vËt liÖu ghi ®ñ c¸c nhãm , thø cña nguyªn vËt liÖu ®ã. Sæ nµy ®îc x©y dùng trªn c¬ së sè liÖu cña lo¹i , nhãm vµ ®Æc tÝnh thø vËt liÖu . Tuú theo sè lîng nhãm vËt liÖu mµ x©y dùng nhãm vËt liÖu gåm 1,2 hoÆc 3 ch÷ sè ( NÕu sè lîng díi 10: sö dông 1 ch÷ sè , nÕu díi 100: sö dông 2 ch÷ sè ...) .C¸c doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ tù x©y dùng cho m×nh c¸ch ®Æt ký hiÖu cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu cña doanh nghiÖp m×nh miÔn sao thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý trªn c¬ së sù kÕt hîp nghiªn cøu gi÷a bé phËn kü thuËt , bé phËn cung øng vµ phßng kÕ to¸n , ®ång thêi b¸o c¸o cho c¸c c¬ quan chñ qu¶n. V. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm , yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu còng nh vai trß cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ , nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Ghi chÐp , ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ , kÞp thêi sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn cña nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt . TÝnh to¸n ®óng ®¾n trÞ gi¸ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho , xuÊt kho nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi , chÝnh x¸c phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý . - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ mua nguyªn vËt liÖu , kÕ ho¹ch sö dông nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt . 11 - Tæ chøc kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho , cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh . VI . KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu lµ viÖc ghi chÐp sù biÕn ®éng vÒ mÆt gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu trªn c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp .Tuú vµo t×nh h×nh thùc tÕ mµ cã thÓ lùa chän mét trong hai ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp: 1.1.H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª thêng xuyªn H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp , ph¶n ¸nh thêng xuyªn , liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp , xuÊt kho c¸c lo¹i vËt liÖu trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu . Víi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n nµy , kÕ to¸n cã thÓ cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh nhËp , xuÊt , tån kho cña nguyªn vËt liÖu t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo . 1.1.1.H¹ch to¸n ban ®Çu Mét nguyªn t¾c b¾t buéc cña kÕ to¸n lµ chØ khi nµo cã ®Çy ®ñ b»ng chøng chøng minh nghiÖp vô kinh tÕ ®· ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh , kÕ to¸n míi ®îc ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh .C¸c b»ng chøng ®ã lµ c¸c lo¹i ho¸ ®¬n , chøng tõ cã thÓ do doanh nghiÖp lËp hay bªn ngoµi doanh nghiÖp lËp , lµ chøng tõ b¾t buéc hay híng dÉn nhng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp lý , hîp lÖ . Trong h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu , doanh nghiÖp cÇn sö dông c¸c chøng tõ chñ yÕu sau ®©y : -PhiÕu nhËp kho : PhiÕu nµy do bé phËn cung øng lËp (theo mÉu 01-VT) trªn c¬ së ho¸ ®¬n , giÊy b¸o nhËn hµng vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm. §©y lµ lo¹i chøng tõ b¾t buéc gåm 2 liªn (nÕu NVL mua ngoµi )hoÆc 3 liªn (nÕu NVL do gia c«ng chÕ biÕn ) * Liªn 1 : gi÷ l¹i ë bé phËn cung øng * Liªn 2 : giao cho thñ kho ®Ó ghi thÎ kho råi chuyÓn lªn cho kÕ to¸n ghi sæ * Liªn 3(nÕu cã) : ngêi lËp gi÷ -Biªn b¶n kiÖm nghiÖp vËt t (mÉu 05-VT): ®èi víi lo¹i chøng tõ nµy, doanh nghiÖp sÏ tuú ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý ®Ó lËp theo kÕt cÊu phï hîp nhÊt .Biªn b¶n ®îc lËp vµo lóc hµng vÒ ®Õn doanh nghiÖp trªn c¬ së giÊy b¸o nhËn hµng , doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm lËp ban kiÓm nghiÖm vËt t ®Ó kiÓm nghiÖm NVL thu mua c¶ vÒ sè lîng , chÊt lîng , quy c¸ch , mÉu 12 m·.Ban kiÓm nghiÖm c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc tÕ ghi vµo “ Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t ” gåm 2 b¶n * 1 b¶n giao cho phßng ban cung øng ®Ó lµm c¬ së cã ghi phiÕu lËp kho hay kh«ng * 1 b¶n giao cho kÕ to¸n -PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02-VT): sö dông khi xuÊt kho vËt t nhng chñ yÕu lµ xuÊt kho NVL kh«ng thêng xuyªn víi sè lîng sö dông Ýt. Gåm 3 liªn , do bé phËn sö dông hoÆc bé phËn cung øng lËp *Liªn 1:lu t¹i n¬i lËp *Liªn 2:giao thñ kho lµm c¬ së ghi thÎ råi chuyÓn ®Õn bé phËn kto¸n *Liªn 3:giao cho ngêi nhËn vËt t ®Ó ghi sæ kto¸n n¬i sö dông - PhiÕu xuÊt kho theo h¹n møc (mÉu 04-VT):Trong trêng hîp vËt t xuÊt thêng xuyªn trong th¸ng vµ doanh nghiÖp ®· lËp ®îc ®Þnh møc tiªu hao vËt t cho s¶n phÈm . Gåm 2 liªn *Liªn 1: giao cho ®¬n vÞ lÜnh vËt t *Liªn 2:giao cho thñ kho.Sau mçi lÇn xuÊt kho , thñ kho ghi sè thùc xuÊt vµo thÎ kho.Cuèi th¸ng sau khi ®· xuÊt hÕt h¹n møc , thñ kho ph¶i thu l¹i phiÕu cña ®¬n vÞ lÜnh, kiÓm tra , ®èi chiÕu víi thÎ kho , ký vµ chuyÓn 1 liªn cho bé phËn cung øng , liªn cßn l¹i chuyÓn lªn phßng kto¸n - ThÎ kho:(mÉu 06-VT): do kÕ to¸n lËp giao cho thñ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy .ThÎ kho ®îc lËp cho tõng lo¹i vËt t ë cïng mét kho vµ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n kiÓm tra , ®èi chiÕu sè liÖu ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03-VT) :do bé phËn cung øng lËp khi doanh nghiÖp xuÊt kho vËt t cho gia c«ng , chÕ biÕn , di chuyÓn néi bé sö dông. - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t (mÉu 08-VT) : Vµo cuèi kú , ë mçi kho ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª , ®¸nh gi¸ , x¸c ®Þnh sè thùc tÕ tån kho cuèi kú vµ lËp biªn b¶n kiÓm kª vËt t lµm c¬ së ®èi chiÕu víi sè liÖu ghi chÐp , ph¸t hiÖn ra c¸c trêng hîp thõa , thiÕu vËt t ®Ó cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi . Biªn b¶n nµy cÇn lËp thµnh 2 b¶n * 1 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n * 1 b¶n giao cho thñ kho - PhiÕu b¸o vËt t cßn cuèi kú(mÉu 07-VT): trêng hîp t¹i bé phËn sö dông tiÕp mµ kh«ng nhËp l¹i kho, bé phËn ®ã ph¶i lËp “ PhiÕu b¸o vËt t cßn cuèi kú ” tõ ®ã x¸c ®Þnh sè NVL ®· tÝnh vµo chi phÝ kú nµy ®îc chuyÓn sang kú sau , phiÕu gåm 2 b¶n 13 * 1 b¶n giao cho phßng cung øng * 1 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n Ngoµi ra , ®Ó h¹ch to¸n NVL kÕ to¸n cña doanh nghiÖp cßn c¨n cø vµo 1 sè chøng tõ kh¸c : “ Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho” , “ Ho¸ ®¬n GTGT ” ... C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh thanh to¸n : “ PhiÕu chi ” , “GiÊy b¸o nî ” ... 1.1.2.Tµi kho¶n sö dông C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông gåm : TK 152 “ Nguyªn vËt liÖu ”: Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng , gi¶m NVL cña doanh nghiÖp theo gi¸ thùc thùc tÕ TK 152 cã néi dung vµ kÕt cÊu nh sau: Bªn nî  TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho trong kú  TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª  KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu tån cuèi kú (trêng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) Bªn cã  TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú  Kho¶n gi¶m gi¸ ,triÕt khÊu th¬ng m¹i nguyªn vËt liÖu mua vµo , trÞ gi¸ NVL mua tr¶ l¹i bªn b¸n  TrÞ gi¸ NVL thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª  KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån ®Çu kú (¸p dông cho doanh nghiÖp h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) D nî  TrÞ gi¸ thùc tÕ NVL tån kho Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ TK 152 cã thÓ më thªm c¸c tµi kh¶on cÊp 2, 3 ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt cho tõng nhãm , thø vËt liÖu TK 152 – “ Nguyªn vËt liÖu ” TK 1521 – Nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 1522 – Nguyªn vËt liÖu phô TK 1523 – Nhiªn liÖu TK 1524 – Phô tïng thay thÕ 14 TK 1525 – VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n TK 1526 – VËt liÖu kh¸c Ngoµi ra cßn cã vµi tµi kho¶n TK 151 “ Hµng mua ®ang ®i ®êng”: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu mµ doanh nghiÖp ®· mua chÊp nhËn mua nhng ch vÒ nhËp kho TK 331 “ Ph¶i tr¶ ngêi b¸n ”: ph¶n ¸nh quan hÖ thanh to¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ®èi tîng kh¸c vÒ kho¶n vËt liÖu , hµng ho¸ , dÞch vô theo hîp ®ång ®· ký. TK 621 “ Chi phÝ NVL trùc tiÕp ”: theo dâi gi¸ trÞ NVL trùc tiÕp sö dông cho s¶n xuÊt , c«ng viÖc . TrÞ gi¸ NVL kh«ng dïng hÕt nhËp kho, trÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi. Vµ mét sè t×a kho¶n kh¸c cã liªn quan nh : TK 111 , TK 112 , TK 141 , TK 627 , TK 642 , TK 133... 1.1.3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n 1.1.3.1. T¹i doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ KÕ to¸n c¸c trêng hîp t¨ng nguyªn vËt liÖu T¨ng do mua ngoµi nhËp kho Nî TK 152: Gi¸ thùc tÕ trªn ho¸ ®¬n (kh«ng gåm VAT) Nî TK 1331: VAT ®Çu vµo Cã TK 331, 111, 141... : Tæng gi¸ thanh to¸n T¨ng do nhËp kho hµng mua ®ang ®i ®êng kú tríc Nî TK 152: TrÞ gi¸ thùc tÕ Cã TK 151 T¨ng do nhËn cÊp ph¸t , tÆng thëng , gãp vèn liªn doanh Nî TK 152: Gi¸ ®¸nh gi¸ Cã TK 411 T¨ng do nhËn l¹i vèn liªn doanh Nî TK 152 : TrÞ gi¸ vèn gãp Cã TK 128, 222 C¸c trêng hîp kh¸c Nî TK 152: TrÞ gi¸ thùc tÕ nhËp kho Cã TK 336, 338, 711, 412, 154... KÕ to¸n c¸c trêng hîp gi¶m nguyªn vËt liÖu Trêng hîp xuÊt ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm Nî TK 621: TrÞ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho 15 Cã TK 152 Trêng hîp xuÊt kho NVL dïng chung cho ph©n xëng , b¸n hµng, qu¶n lý hay cho x©y dùng c¬ b¶n Nî TK 627, 641, 642, 627 Cã TK 152 XuÊt gãp vèn liªn doanh Nî TK 128, 222 Cã TK 152 XuÊt gia c«ng , chÕ biÕn Nî TK 154 Cã TK 152 §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn vËt liÖu Nî TK 412: phÇn chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i Cã TK 152 1.1.3. T¹i doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Tr×nh tùc kÕ to¸n t¬ng tù nh trªn chØ kh¸c phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ nhËp kho thÓ hiÖn ë s¬ ®å h¹ch to¸n sau: 16 TK111,112,331 TK152 TK621 XuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt ChÕ t¹o s¶n phÈm NhËp kho NVL mua ngoµi (Gi¸ thanh to¸n cã VAT) TK3333 TK627,641,642,241 ThuÕ nhËp khÈu tÝnh vµo trÞ gi¸ VËt liÖu nhËp kho XuÊt dïng cho qu¶n lý PX, phôc vô s¶n xuÊt, b¸n hµng, QLDN, XDCB TK154 TK632,157 NhËp kho NVL gia c«ng chÕ biÕn PhÕ liÖu thu håi XuÊt NVL göi b¸n ThiÕu sau kiÓm kª TK411 TK154 NhËn gãp vèn liªn doanh b»ng NVL XuÊt tù chÕ hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TK128,122 TK128,222,228 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh b»ng NVL XuÊt gãp vèn liªn doanh TK336 TK1381,412 NVL di chuyÓn néi bé T¹i ®¬n vÞ nhËn Ph¸t hiÖn thiÕu chê xö lý, chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i TK412,711,3381 TK331,111 Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i NVL thõa sau kiÓm kª Gi¶m gi¸, tr¶ l¹i NVL S¬ ®å h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) 1.2 .H¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú KÕ to¸n tæng hîp NVL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p theo dâi ph¶n ¸nh kh«ng th¬ng xuyªn , liªn tôc t×nh h×nh nhËp , xuÊt NVL trªn c¸c tµi kho¶n t¬ng øng . Gi¸ trÞ cña NVL mua vµo nhËp kho , xuÊt kho trong kú ®îc theo dâi , ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n 611 “ Mua hµng”. §é chÝnh x¸c cña ph¬ng ph¸p nµy kh«ng cao mÆc dï tiÕt kiÖm ®îc c«ng søc ghi chÐp vµ nã chØ thÝch hîp víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nh÷ng lo¹i hµng ho¸ , vËt t kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp , thêng xuyªn xuÊt dïng , xuÊt b¸n . 1.2.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 17 * TK 611 “ Mua hµng” :tµi kho¶n nµy sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña sè vËt t , hµng ho¸ mua vµo trong kú . Nã chØ ®îc ¸p dông trong doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Néi dung, kÕt cÊu cña TK 611 Bªn nî * KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t hµng ho¸ t«ng kho * TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt t , hµng ho¸ mua vµo trong kú * TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt t , hµngTK611 ho¸ nhËp vµo trong kú (do c¸c nguån TK151,152 TK152 kh¸c nh hµng b¸nKÕtbÞchuyÓn tr¶ l¹itrÞ )gia NVL tån KÕt chuyÓn trÞ gi¸ NVL Tån kho cuèi kú ®ang ®i ®êng ®Çu kú Bªn cã * TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt t , hµng ho¸ tån kho cuèi kú theo kÕt qu¶ kiÓm kª TK111,112,331 TK151 *TrÞ gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ xuÊt b¸n , xuÊt dïng trong kú NhËp kho NVLmua ngoµi KÕt chuyÓn trÞ gi¸ NVL *TrÞ gi¸ theo vËt ph t, ¬ng hµng ®Þnh®i lµ tiªu (nép VAT ph¸pho¸ trùc göi tiÕp) b¸n ch x¸c ®ang ®êng cuèithô kú trong kú *TrÞ gi¸ vËt t , hµng ho¸ tr¶ l¹i ngêi b¸n hoÆc sè tiÒn ®îc bªn b¸n gi¶m gi¸ Nép kho NVL mua ngoµi TK111,112,331 (Nép VAT theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 611 cã 2 tµi kho¶n cÊp Gi¶m gi¸ hµng mua bÞ tr¶ l¹i -TK 6111 “ MuaTK1331 nguyªn vËt liÖu” -TK 6112 “ ®Çu Mua VAT vµohµng ho¸” T¹i c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú , TK 151, TK 152 kh«ng sö dông ®Ó theo dâi TK621,627,641,642 ph¬ng ph¸p t×nh TK3333 kÕt chuyÓn sè xuÊt dïng thùc tÕ NVL h×nh nhËp , xuÊt trong kú chØ sö dôngCuèi ®ÓkúkÕt chuyÓn trÞ gi¸ cho SXKD ThuÕ nhËp khÈu tÝnh vµo trÞ gi¸ tån kho vµ ®ang ®i ®êng NVL nhËp kho lóc ®Çu kú vµ cuèi kú. 1.2.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n Tr×nh tù kÕ to¸n ®îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å sau(¸p dông cho c¶ doanh TK154 TK632 nghiÖp thuÕgiaGTGT NhËptÝnh kho NVL c«ng chÕtheo biÕn, ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖp tÝnh chuyÓn gi¸ vèn liÖu thu håi thuÕ GTGTphÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ) KÕtNVL xuÊt b¸n TK411 NhËn gãp vèn liªn doanh b»ng NVL TK111,1388,334 PhÇn thiÕu hôt, mÊt m¸t TK128,222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh B»ng NVL TK412 TK336 Chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i NVL NVL di chuyÓn néi bé T¹i®¬n vÞ nhËn TK412 Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i NVL 18 TK128,228 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ NVL ®em gãp vèn liªn doanh 1.3. KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ NGUYªN VËT LIÖU Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng , ®Ó h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t«n träng nguyªn t¾c thËn träng cña kÕ to¸n , c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong ®ã bao hµm c¶ NGUYªN VËT LIÖU Theo th«ng t sè 107/2001/TT – BTC cña Bé Tµi ChÝnh tríc ®©y quy ®Þnh : nh÷ng vËt t , hµng ho¸ cã gi¸ trÞ thu håi hoÆc gi¸ trÞ thêng thÊp h¬n gi¸ trÞ ghi sæ kÕ to¸n th× sÏ tiÕn hµnh lËp dù phong. §iÒu nµy trong nhiÒu trêng hîp vÉn cha ®¶m b¶o nguyªn t¾c thËn träng.Tõ thùc tÕ ph¸t sinh, trªn c¬ së tiÕp thu nghiªn cøu chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ , võa qua ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2001 , Bé Tµi ChÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC vÒ viÖc ban hµnh c«ng bè bèn chuÈn mùc hµng tån kho ®· quy ®Þnh nguyªn t¾c lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ cô thÓ víi nguyªn vËt liÖu nh sau: ViÖc trÝch lËp dù phßng chØ ®îc thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n tríc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh trªn c¬ së tõng mÆt hµng tån kho .Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng: Gi¸ trÞ thuÇn Gi¸ b¸n íc tÝnh Chi phÝ íc Chi phÝ cã thÓ thùc = cña hµng ho¸ tån - tÝnh ®Ó hoµn - tiªu thô hiÖn ®îc kho trong kú SXK thµnh s¶n hµng ho¸ b×nh thêng phÈm ®ã Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña hµng tån kho ph¶i íc tÝnh trªn c¬ së c¸c b»ng chøng tin cËy thu thËp ®îc vµo thêi ®iÓm íc tÝnh. Víi t c¸ch lµ hµng tån kho , NVL dù tr÷ ®Ó sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt s¶n phÈm còng lµ ®èi tîng lËp dù phßng nhng kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ gèc nÕu s¶n phÈm do chóng gãp phÇn cÊu t¹o nªn sÏ ®îc b¸n b»ng gi¸ hoÆc cao h¬n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Khi cã sù gi¶m gi¸ NVL mµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc th× míi ®¸nh gi¸ gi¶m b»ng víi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng. 1.3.1. Chøng tõ sö dông trong h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ NVL C¸c chøng tõ ë ®©y lµ c¸c b»ng chøng chøng minh cho sù gi¶m gi¸ cña nguyªn vËt liÖu t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m , còng nh c¸c chøng tõ kh¸c cho thÊy sù gi¶m gi¸ cña s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt tõ c¸c lo¹i NVL ®ã. Chóng cã thÓ gåm c¸c giÊy b¸o gi¸ , b¶ng niªm yÕt gi¸, c¸c ho¸ ®¬n ...Dùa vµo ®ã, kÕ to¸n lËp “Sæ chi tiÕt dù phßng gi¶m gi¸ NVL” 19 Sæ Chi TiÕt Dù Phßng Gi¶m Gi¸ NVL STT M· sè Tªn vËt liÖu 1 2 … Gi¸ trÞ thuÇn Gi¸ h¹ch Gi¸ trÞ ghi Chªnh cã thÓ thùc to¸n sæ lÖch hiªn ®îc Céng Sæ nµy lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c bót to¸n trÝch lËp dù phßng 1.3.2. Tµi kho¶n sö dông * KÕ to¸n sö dông TK 159 “ Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho” : Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc trÝch lËp vµ hoµn nhËp cña doanh nghiÖp Néi dung vµ kÕt cÊu TK 159 Bªn nî *Gi¸ trÞ kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc hoµn nhËp Bªn cã *Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· trÝch lËp vµo chi phÝ SXKD trong kú cña doanh nghiÖp Sè d bªn Cã *Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho *Vµ TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n” ®îc chi tiÕt cho kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho . 1.3.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n dù phßng gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu - Trêng hîp kho¶n trÝch lËp dù phßng cuèi niªn ®é tríc nhá h¬n kho¶n cÇn trÝch t¹i thêi ®iÓm cuèi niªn ®é nµy, th× ph¶i trÝch lËp thªm b»ng bót to¸n Nî TK 632: - Møc trÝch lËp thªm Cã TK 159 Ngîc l¹i, nÕu sè cÇn trÝch lËp lín h¬n sè ®· trÝch lËp , kÕ to¸n chØ ph¶i hoµn nhËp phÇn chªnh lÖch ®Ó ghi gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú Nî TK 159: - PhÇn chªnh lÖch Cã TK 632 Râ rµng c¸ch h¹ch to¸n nh trªn ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu sao víi tríc ®©y. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n dï cÇn trÝch lËp thªm hay ph¶i hoµn nhËp th× chØ b»ng mét bót to¸n . C¸ch lµm nµy võa ®¬n gi¶n mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc thùc chÊt cña nghiÖp 20
- Xem thêm -