Tài liệu Kt161 hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty vinaconex 7

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®ßi hái ph¶i ®îc qu¶n lý, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n kinh tÕ lµ sù tù trang tr¶i chi phÝ vµ cã lîi nhuËn.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc chi phÝ mµ ®¬n vÞ cÇn tù trang tr¶i vµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh.§iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc th«ng qua h¹ch to¸n chÝnh x¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®óng,tÝnh ®ö gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ho¹t ®éng nµy rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ,lao ®éng ,tiÒn vèn…tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ,cã hiÖu qu¶ hay kh«ng.Tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu thiÕt yÕu ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m chó ý. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p lín, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i,h×nh thøc.V× vËy,còng nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c viÖc tæ chøc c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®Æc biÖt quan t©m. NhËn thøc phÇn quan träng ®ã, trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7, em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty . Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÕt hîp víi lý luËn ®îc trang bÞ ë trêng ®¹i häc, em viÕt b¸o c¸o thùc tËp vµ b¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7-Vinaconex7” B¸o c¸o gåm 2 phÇn: PhÇn I : B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp PhÇn II: B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 PhÇn I B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (Thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam-VINACONEX) tríc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng sè 9 trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - Bé x©y dùng (tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINANICO) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 170A/BC§-TCLD ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 1993 víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,c«ng céng,nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng(g¹ch ,ngãi,tÊm lîp,®¸ èp l¸t) - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Ngµy 19 th¸-ng 7 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 703/BCD-TCL§ cña Bé trëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dùng sè 9 thµnh c«ng ty x©y dùng sè 9-1.Tªn giao dÞch lµ VINANICO Ngµy 02/01/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 02/BXD-TCL§ cña Bé trëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dng 9-1 thµnh C«ng ty CP x©y dùng sè 7 tªn giao dÞch VINACONCO 7. Ngµy 19/02/2002 theo quyÕt ®Þnh sè 0265/Q§-BXD cña Bé x©y dùng. C«ng ty chuyÓn ®æi h×nh thøc tõ së h÷u nhµ níc sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn giao dÞch lµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7- VINACONEX - No7 Trô së :Sè 2 - Ngâ 475 - §êng NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. C¸c ngµnh kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng ®êng bé c¸c cÊp, cÇu cèng,thuû lîi, bu ®iÖn, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiªp,c«ng tr×nh ®êng d©y,tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Ðn 110kv, thi c«ng san ®¾p nÒn mãng, xö lý nÒn ®Êt yÕu,c«ng tr×nh x©y dùng cÊp tho¸t níc, l¾p ®Æt ®êng èng c«ng nghÖ ¸p lùc, ®iÖn l¹nh. - X©y dùng ph¸t triÓn nhµ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Söa ch÷a, thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ,c¸c lo¹i kÕt cÊu bª t«ng, kÕt cÊu thÐp,c¸c hÖ thèng kÜ thuËt c«ng tr×nh(thang m¸y,®iÒu hoµ,th«ng giã, phßng ch¸y,cÊp tho¸t níc…) -S¶n xuÊt,kinh doanh vËt liÖu x©y dùng(S¶n xuÊt kÝnh d¸n cao cÊp,cÊu kiÖn bª t«ng,bª t«ng th¬ng phÈm) -Nghiªn cøu ®Çu t,thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin,s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,m¸y mãc,thiÕt bÞ x©y dùng. -C¸c dÞch vô cho thuª xe m¸y, thiÕt bÞ,c¸c dÞch vô söa ch÷a,b¶o dìng xe m¸y,kinh doanh thiÕt bÞ x©y dùng. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ®¨ng kÝ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thèng kª nh©n sù n¨m 2003: STT NghÒ nghiÖp Tæng sè (ngêi) 1 Kü s 95 2 Kü thuËt viªn 56 3 C«ng nh©n kü thuËt 622 - BËc <= 4 260 - BËc >4 <=7 362 4 Kinh tÕ & c¸c ngµnh kh¸c 49 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p, s¶n phÈm x©y l¾p nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã ®Æc ®iÓm riªng. C«ng ty ®· bè trÝ hîp lý m« h×nh tæ chøc qu¶n lý 2 gåm Héi ®ång qu¶n trÞ cã 1 Chñ tÞch héi ®ång vµ c¸c uû viªn víi c¬ cÊu c¸c cæ ®«ng, ban kiÓm so¸t. Héi ®ång qu¶n trÞ giíi thiÖu ngêi cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc nhÊt víi tæng c«ng ty ®Ò b¹t ngêi ®øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc; gióp viÖc gi¸m ®èc cã hai phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, phô tr¸ch ®iÖn níc vµ kÕ to¸n trëng. Díi cã c¸c phßng: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ phßng Kü thuËt kÕ ho¹ch. Díi c¸c phßng cã c¸c ®éi x©y l¾p … S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý- ®iÒu hµnh. C¸c cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc c«ng ty PG§ C«ng ty (Kü thuËt thi c«ng) KÕ to¸n trëng Phßng Kü thuËt - KÕ ho¹ch Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n PG§ C«ng ty (Kü thuËt ®iÖn níc) Phßng tæ chøc Hµnh chÝnh - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi cã thÈm quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ngêi ®¹i diÖn cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tríc ph¸p luËt ,®ång thêi cïng kÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch §éis¶n thi c«ng Xëng C¸c ®éivÒ ho¹t ®éng C¸c ®éi l¾p m¸y nhiÖm xuÊt kinh doanh cña ®¬n méc, vÞ. c¬ giíi néi thÊt -Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng vµ kü thuËt ®iÖn níc ncïng x©y dùng 1 íc 1víi  2gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm c¸c chøc danh Ban chØ huy c«ng trêng,chØ®iÖn, ®¹o c«ng trêng.Tæ chøc triÓn khai c«ng trêng, chÊt lîng,mü thuËt c«ng tr×nh,tiÕn ®é thi c«ng vµ chÕ ®é lao ®éng c«ng trêng. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. -Phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt Phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hÞªn nhiÖm vô qu¶n lý kÕ ho¹ch, kü thuËt thi c«ng, ®Þnh møc, ®¬n gi¸,dù to¸n.v.v…vËt t thiÕt bÞ vµ an toµn lao ®éng. -Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty:Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ,kÞp thêi ,chÝnh x¸c ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Híng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c ®éi c«ng tr×nh tõ kh©u më sæ s¸ch theo dâi thu,chi,h¹ch to¸n,lu©n chuyÓn vµ b¶o qu¶n chøng tõ ®Õn kh©u cuèi.Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m,quý,th¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c,®Çy ®ñ kÞp thêi -Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tæ chøc (tham mu cho Gi¸m ®èc s¾p xÕp bè trÝ lùc lîng c¸n bé c«ng nh©n,®¶m b¶o cho bé m¸y 3 qu¶n lý gän nhÑ cã hiÖu lùc,bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶), qu¶n lý nh©n sù(so¹n th¶o c¸c hîp ®ång lao ®éng,thùc hiÖn viÖc bè trÝ lao ®éng,tiÕp nhËn,thuyªn chuyÓn,n©ng l¬ng,n©ng bËc,hu trÝ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ níc,qu¶n lý hå s¬ tæ chøc,nh©n sù)vµ c«ng t¸c v¨n phßng(qu¶n lý con dÊu vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th,®¸nh m¸y, phiªn dÞch.v.v…) -C¸c ®éi thi c«ng: C¸c ®éi cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ hoµn thµnh khèi lîng nhiÖm vô c«ng viÖc(do ban chØ huy c«ng trêng chØ ®¹o),chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¸c ban ngµnh qu¶n lý néi bé c«ng ty 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: S¬ ®å tæ chøc: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thu, chi Thñ quü KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n c«ng tr×nh - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé,nh©n viªn .KÕ to¸n trëng C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®éi Chøc n¨ng, nhiÖm vô: KiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ c¸c ®éi s¶n xuÊt .KÕ to¸n tæng hîp Chøc n¨ng,nhiªm vô: Tæng hîp sè liÖu,h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n,lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. .KÕ to¸n thu, chi Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Theo dâi c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn tÝnh l¬ng vµ tr¶ thëng cho ngêi lao ®éng ,theo dâi nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt qua c¸c phiÕu thu, chi, tæng hîpvµo sæ c¸i , sæ chi tiÕt c¸c TK cã liªn quan. Thñ quü Chøc n¨ng,nhiÖm vô:Lµm nhiÖm vô thu chi,qu¶n lý tiÒn mÆt trong quü th«ng qua sæ quü. .KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh Chøc n¨ng,nhiÖm vô:Ghi chÐp,ph¶n ¸nh,tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m,trÝch khÊu hao TSC§.C¨n cø vµo chi mua c¸c tµi s¶n,kÕ to¸n ghi sæ c¸i ,sæ chi tiÕt tµi kho¶n cã liªn quan .KÕ to¸n ng©n hµng Chøc n¨ng nhiªm vô:Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi víi ng©n hµng vÒ tiÒn göi,tiÒn vay,ký quü.C¨n cø vµo uû nhiÖm chi,sec,khÕ íc vay tiÒn kÕ to¸n ghi sæ c¸i,sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan .KÕ to¸n c«ng tr×nh Chøc n¨ng,nhiªm vô:Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ chi phÝ c¸c c«ng tr×nh.C¨n cø vµo quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia hîp lý.C¨n cø c¸c chøng tõ chi phÝ quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia hîp lý.C¨n cø c¸c chøng tõ chi phÝ vµ quyÕt to¸n A-B kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ghi sæ c¸i ,sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. 4 4.§Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh NÕu tróng thÇu,sau khi ký kÕt h¬p ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu c«ng ty sÏ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo s¬ ®å “S¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng” Gi¸m ®èc c«ng ty:lµ ngêi ®ai diÖn ®¬n vÞ thÇu,ký kÕt hîp ®«ng kinh tÕ víi Chñ ®Çu t,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñc«ng tr×nh,thñ trëng cÊp trªn vµ ph¸p luËt nhµ níc. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh:lµ chØ huy c«ng trêng,®îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô vµ díi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty.Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng trêng thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ chÊt lîng,kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng.Gióp viÖc cho Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã c¸c c¸n bé,nh©n viªn nghiÖp vô: *Bé phËn kÕ ho¹ch,kü thuËt ,qu¶n lý chÊt lîng,an toµn lao ®éng: Gåm c¸c kü s x©y dùng,kü s ®iÖn,kü s cÊp tho¸t níc cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ kiÓm tra c«ng viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. -ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu hoµn c«ng ®Ó nghiÖm thu kü thuËt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng viÖc giai ®o¹n…Cïng víi c¸n bé kinh tÕ lµm tµi liÖu thanh quyÕt to¸n c¸c giai ®o¹n vµ toµn c«ng tr×nh .C¸c nh©n viªn tr¾c ®¹t còng ë trong tæ kü thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phôc vô kü thuËt thi c«ng. -C¸n bé KCS thêng xuyªn ë c«ng trêng,theo dâi chÊt lîng vµ tham gia trong Ban nghiÖm thu kÜ thuËt,gióp l·nh ®¹o c«ng ty gi¸m s¸t chÊt lîng thi c«ng. -C¸n bé an toµn:Lµ thêng trùc cña Ban an toµn c«ng trêng ,thêng xuyªn cïng víi c¸n bé kü thuËt vµ c¸c an toµn viªn,vÖ sinh viªn thùc hiÖn néi quy,híng dÉn,kiÓm tra mäi ngêi thùc hiÖn näi quy an toµn cña c«ng trêng,®ång thêi xö lý c¸c vi ph¹m néi quy an toµn lao ®éng vµ phßng ch¸y næ. *Bé phËn hµnh chÝnh kÕ to¸n: -KÕ to¸n gióp chñ nhiÖm lµm c¸c tµi liÖu kinh tÕ cña c«ng tr×nh(tÝnh to¸n khèi lîng thanh quyÕt to¸n c¸c phÇn viÖc,c«ng ®o¹n vµ toµn bé,thèng kª b¸o c¸o khèi lîng gi¸ trÞ thùc hiÖn,dù th¶o c¸c hîp ®ång kho¸n cho c¸c ®éi,tæ) -Tæ hµnh chÝnh ,y tÕ ch¨m lo ®êi sèng ¨n ë ,søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng trêng.C¸n bé hµnh chÝnh:Lo mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ¨n,ë c«ng trêng nh:l¸n tr¹i,nhµ ¨n,nhµ bÕp ,níc sinh ho¹t,c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸… -C¸n bé y tÕ:C«ng trêng bè trÝ 01 y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ ,ph¸t thuèc th«ng thêng,s¬ cøu khi cã tai n¹n lao ®«ng x¶y ra,híng dÉn,kiÓm tra vÖ sinh m«i trêng.Tæ chøc hîp ®ång c¸c c¬ quan y tÕ,bÖnh viÖn ®Ó kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n c«ng trêng. *Bé phËn vËt t,kho tµng,b¶o vÖ: -Mua vµ chuyªn chë vÒ c«ng trêng vËt t,thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t theo kÕ ho¹ch ®îc Chñ nhiÖm c«ng tr×nh duyÖt. -C¸c nh©n viªn b¶o vÖ:B¶o vÖ tµi s¶n,vËt t ,thiÕt bÞ,tuÇn tra chèng ph¸ ho¹i vµ g©y mÊt trËt tù x· héi trong c«ng trêng. *C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: -Tæ thi c«ng c¬ giíi 1:Thùc hiÖn thi c«ng phÇn Ðp cäc,cÇu cèp pha ,cèt thÐp b»ng cÇu KATO,b¬m bª t«ng b»ng m¸y b¬m Mishubishi… -Tæ thi c«ng c¬ giíi 2:VËn hµnh m¸y thang,m¸y b¬m,m¸y trén bª t«ng,hÖ thèng ®iÖn bª t«ng vµ sinh ho¹t.Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a nhá t¹i c«ng trêng. -Tæ cèt thÐp:Thùc hiÖn c«ng viªc gia c«ng l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i,c¸c cÊu kiÖn cèt thÐp. -Tæ cèp pha:Gia c«ng l¾p ®Æt cèp pha t¹i hiÖn trêng.B¶o qu¶n söa ch÷a vµ l¾p dùng cèp pha t¹i hiÖn trêng -C¸c tæ nÒ-bª t«ng:C¸c tæ thî hçn hîp gåm thî nÒ,thî bª t«ng…Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc bª t«ng,x©y,tr¸t,èp l¸t,granit«,c«ng t¸c ®Êt. -Tæ hoµn thiÖn- s¬n b¶:Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc s¬n trang trÝ, hoµn thiÖn. -Tæ méc:Gia c«ng l¾p dùng cöa gç vµ c¸c phÇn viÖc vÒ méc hoµn thiÖn. 5 -Tæ thi c«ng ®iÖn,níc:Thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn trong vµ ngoµi nhµ,cÊp tho¸t níc trong vµ ngoµi nhµ,®iÖn níc phôc vô thi c«ng. -Ngoµi lùc lîng biªn chÕ thêng xuyªn cña c«ng trêng,C«ng ty cßn ®iÒu ®éng c¸c lo¹i thî kh¸c ®Õn phôc vô t¹i c«ng tr¬ng nh: + Thî l¸i cÇn cÈu KATO trùc thuéc §éi thi c«ng c¬ giíi cña C«ng ty + L¸i xe « t« cña c«ng ty vµ mét sè xe ®iÒu ®éng cña C«ng ty. + Thî l¸i m¸y ñi,m¸y xóc trùc thuéc §éi thi c«ng c¬ giíi cña C«ng ty. 6 Tæng c«ng ty Vinaconex C«ng ty x©y dùng 7 S¬ ®å tæ chøc hiÖn trêng Gi¸m ®èc C«ng ty CP x©y dùng sè 7 Gi¸m s¸t thi c«ng C¸c kü s x©y dùng Tæ thi c«ng c¬ giíi Chñ nhiÖm c«ng tr×nh (P.Chñ nhiÖm CT) Kü s ®iÖn Tæ cèp pha Tæ cèt thÐp Kü s cÊp tho¸t níc Tæ bª t«ng 1 Tæ bª t«ng 2 C¸c phßng ban nghiÖp vô: KHTK, KTTC, TCHC C¸n bé vËt t kho tµng, b¶o vÖ Tæ nÒ 1 7 C¸n bé ATL§, hµnh chÝnh, y tÕ Tæ nÒ 2 Tæ méc KÕ to¸n c«ng trêng Tæ hoµn thiÖn Tæ thi c«ng ®iÖn n íc II-KÕt qu¶ thùc tËp vµ nhËn thøc: 1. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n em ®· tiÕp cËn xem xÐt vµ nghiªn cøu thùc tÕ toµn bé c¸c nghiÖp vô c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n,c«ng t¸c qu¶n lý sö dông chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n,lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n cña C«ng ty vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n: -C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (2ngµy) -C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu,c«ng cô dông cô, hµng tån kho (2 ngµy) -KÕ to¸n TSC§(2 ngµy) -KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm(25 ngµy) -KÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh(2 ngµy) -KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh (2 ngµy) -KÕ to¸n thanh to¸n(2 ngµy) -KÕ to¸n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n dµi h¹n (2 ngµy) -KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô bÊt thêng(2 ngµy) -KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh sö dông lu chuyÓn vµ lu gi÷ chøng tõ (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh ghi chÐp sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh kho¸ sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, chuyÓn sæ sang n¨m sau (2 ngµy) 2. TËp trung thêi gian nghiªn cøu ®i s©u vµo viÖc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty ®Ó viÕt b¸o c¸o chuyªn ®Ò. MÆc dï thêi gian thùc tËp cha nhiÒu ,c¬ héi tiÕp xóc víi thùc tÕ cßn h¹n chÕ,nhng ®îc sù tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh –KÕ to¸n,em ®· ®îc tiÕp cËn thùc tÕ, n©ng cao thªm vÒ nhËn thøc lý luËn,hiÓu biÕt thªm mét phÇn nµo ®ã vÒ thùc tÕ ®· hoµn thµnh ch¬ng tr×nh thùc tËp. Em thÊy C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 nh÷ng vÊn ®Ò rÊt khoa häc hîp lý: -Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc mét c¸ch râ rµng.Tõng nh©n viªn ®îc ph©n c«ng tõng phÇn hµnh cô thÓ v× thÕ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao trong c«ng viÖc.H¬n n÷a,tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n trong C«ng ty cao(trªn 80% lµ ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc) cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, cã kinh nghiÖm vµ n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n v× thÕ gi¶m thiÓu ®îc nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n. -ViÖc lùa h×nh thøc NhËt ký chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y.Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®îc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ ,hiÖn ®¹i gióp cho nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m bít ®îc khèi lîng c«ng viÖc,tiÕt kiÖm thêi gian ,n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu th«ng tin ®ång thêi l¹i dÔ kiÓm tra ,söa ch÷a v× thÕ ®¸p øng ®îc nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña C«ng ty. -PhÇn mÒm kÕ to¸n ®îc sö dông t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n kh¸ hîp lý víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ chi tiÕt,sæ tæng hîp ®îc kÕt cÊu theo dóng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.Nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n ®îc in ra thêng xuyªn vµ ®îc tËp hîp thµnh tõng quyÓn sæ chi tiÕt,sæ tæng hîp ®Ó qu¶n lý th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. -ViÖc theo dâi t×nh h×nh thi c«ng, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng tõng c«ng tr×nh ngoµi kÕ to¸n ®éi t¹i C«ng ty còng më sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh mét mÆt gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu ®îc chÆt chÏ mÆt kh¸c cã thÓ ®a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ®éi nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho toµn C«ng ty - 8 HÖ thèng chøng tõ gèc ®îc tËp hîp s¾p xÕp lu gi÷ vµ kiÓm tra cÈn thËn, ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c lµm c¨n cø ghi sæ. - C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc cËp nhËt thêng xuyªn ®Çy ®ñ vµ cã chøng tõ hîp lÖ ®i kÌm.ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty lu«n ®¶m b¶o cho viÖc lËp vµ nép b¸o c¸o kÕ to¸n kÞp thêi cho cÊp trªn vµ ®¬n vÞ chñ qu¶n vµo cuèi mçi quý. - VÒ sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Cã thÓ nãi C«ng ty ®· tæ chøc ®îc mét hÖ thèng sæ chi tiÕt kh¸ ®Çy ®ñvµ hîp lý h÷u Ých cho c«ng t¸c theo dâi chi phÝ.Trong sæ chi tiÕt cã cét sè luü kÕ cho phÐp ngay lËp tøc biÕt ®îc sè chi phÝ ph¸t sinh tõ ®Çu kú ®Õn bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú chi tiÕt cho tõng kho¶n môc Nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ,tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ ®óng chÕ ®é, râ rµng,chÝnh x¸c phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. 9 PhÇn II B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp I-NH÷NG VÊN §Ò Lý LUËN CHUNG VÒ H¹CH TO¸N CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM TRONG C¸C DOANH NGHIÖP X¢Y DùNG 1. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n 1.1 S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n S¶n phÈm x©y l¾p cã ®Æc ®iÓm riªng biÖt kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c cô thÓ nh sau: -S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ,vËt kiÕn tróc…cã quy m« ®a d¹ng kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc,th¬× gian s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ,dù to¸n thi c«ng).Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh víi dù to¸n,lÊy dù to¸n lµm thíc ®o,®ång thêi ®Ó gi¶m bít rñi ro ph¶i mua b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh x©y l¾p. -S¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t(gi© ®Êu thÇu),do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ hiÖn râ(v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶,ngêi mua,ngêi b¸n s¶n phÈm x©y l¾p cã tríc khi x©y dùng th«ng qua hîp ®ång x©y dùng nhËn thÇu) -S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt ,cßn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æts¶n phÈm. -S¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao ®a vµo sö dông thêng kÐo dµi. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n,mçi giai ®o¹n ®îc chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau,c¸c c«ng viÖc nµy thêng diÔn ra ngoµi trêi nªn chÞu t¸c ®éng lín cña nh©n tè m«i trêng nh n¾ng,ma,b·o…§Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý,gi¸m s¸t chÆt chÏ sao cho ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh ®óng nh thiÕt kÕ,dù to¸n:C¸c nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh c«ng tr×nh(chñ ®Çu t gi÷ l¹i tØ lÖ nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ c«ng tr×nh,khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh míi tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ x©y l¾p…) 1.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ,chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp quan t©m.Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do bé phËn kÕ to¸n cung cÊp ,nh÷ng nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp n¾m dîc chi phÝ vµ gi¸ thµnh trùc tiÕp cña tõng ho¹t ®éng ,tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,®Ó ph©n tÝch ,®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n,vËt t lao ®éng ,tiÒn vèn,t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý.§Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ,trung thùc vµ kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: -C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ,®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. -Tæ chøc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng b»ng ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®· chän cung cÊp kÞp thêi,chÝnh x¸c nh÷ng sè liÖu th«ng tin tæng hîp vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh ,x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú. -VËn dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng c¸c kho¶n môc quy ®Þnh vµ ®óng kú tÝnh gÝa thµnh ®· x¸c ®Þnh. 2. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 2.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn cña vËt liÖu x©y dùng thµnh s¶n phÈm díi t¸c ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cïng søc lao ®éng cña c«ng nh©n.Nãi c¸ch kh¸c,c¸c yÕu tè vÒ t liÖu lao ®éng,®èi tîng lao ®éng díi sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng qua qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ trë thµnh s¶n phÈm x©y dùng.TÊt c¶ nh÷ng hao phÝ nµy ®îc thÓ hiÖn díi h×nh th¸i gi¸ trÞ th× ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt.Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau,c«ng dông vµ môc ®Ých kh¸c nhau song chung quy gåm cã chi phÝ vÒ lao ®éng sèng nh chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng;chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ nh nguyªn vËt liÖu,khÊu hao vÒ TSC§… 10 Chi phÝ s¶n xuÊt lµ hÕt søc quan träng v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn,do ®ã viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ lµ hÕt søc cÇn thiÕt.§Ó cã thÓ gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tèt chi phÝ cÇn ph¶i ph©n loai chi phÝ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. ViÖc qu¶n lý s¶n suÊt,chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ dùa vµo c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt mµ cßn c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ theo tõng c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2.2.1.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n loai nµy,c¸c yÕu tè cã cïng néi dung kinh tÕ ®îc s¾p xÕp chung vµo mét yÕu tè kh«ng ph©n biÖt chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph¸t sinh ë ®©u hay dïng vµo môc ®Ých g× trong s¶n xuÊt nh»m tæng hîp vµ c©n ®èi mäi chØ tiªu kinh tÕ vµ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp.Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Lµ nh÷ng chi phi nguyªn vËt liÖu kh«ng ph©n biÖt ®îc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp nh xi m¨ng,s¾t thÐp… -Chi phÝ sö dông nh©n c«ng:Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. -Chi phÝ khÊu hao TSC§:Bao gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi:Lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c dÞch vô mua ngoµi sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh tiÒn ®iÖn,tiÒn níc,tiÒn t vÊn,… -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn:Bao gåm c¸c chi phÝ dïng chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi bèn yÕu tè chi phÝ ®· nªu trªn. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè cã ý nghÜa lín trong qu¶n lý.Nã cho biÕt c¬ cÊu chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt.Nã lµ c¬ së lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ,lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t ,kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng,tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông vèn lu ®éng ®Þnh møc.§èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nã lµ c¬ së ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ,gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt,ngoµi ra nã cßn lµ c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp quèc d©n(c+v+m),®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . 2.2.2. Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ ®èi tîng ,trong x©y l¾p c¬ b¶n gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chia thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ sau : -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:Ph¶n ¸nh toµn bé vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh,phô,nhiªn liÖu…tham gia trùc tiÕp vµo viÖc t¹o nªn thùc thÓ cña c«ng tr×nh. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:Lµ toµn bé tiÒn l¬ng chÝnh,l¬ng phô,phô cÊp cña nh©n c«ng trùc tiÕp x©y l¾p c«ng tr×nh;c«ng nh©n vËn chuyÓn ,bèc dì vËt t trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng .Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ,c«ng nh©n vËn chuyÓn vËt liÖu ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. 11 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:lµ c¸c chi phÝ liªn quan tíi viÖc sö dôngm¸y thi c«ng s¶n phÈm x©y l¾p ,bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc cho m¸y thi c«ng,tiÒn khÊu hao m¸y, tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Do ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng trong x©y dùng c¬ b¶n mµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng chia lµm hai lo¹i: - >Chi phÝ t¹m thêi:Lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p,ch¹y thö ,vËn chuyÓn m¸y phôc vô sö dông m¸y thi c«ng trong tõng thêi kú. - >Chi phÝ thêng xuyªn:Lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ,tiÒn thuª m¸y,tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y,nhiªn liÖu,®éng lùc ,vËt liÖu dïng cho m¸y,chi phÝ söa ch÷a thßng xuyªn . -Chi phÝ s¶n xuÊt chung :Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho s¶n xuÊt ®éi,c«ng tr×nh x©y dùng nhng kh«ng tÝnh cho tõng ®èi tîng cô thÓ ®îc.Chi phÝ nµy gåm:TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi,c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt,c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng,khÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý ®éi,chi phÝ c«ng cô ,dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh ®îc c¬ cÊu chi phÝ n»m trong gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã thÊy ®îc møc ®é ¶nh hëng cña tõng kho¶n môc chi phÝ tíi gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng tõ ®ã cã thÓ ®a ra dù to¸n vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2.3.Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh. C¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ x©y l¾p ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i chi phÝ sau: -Chi phÝ cña ho¹t ®ong s¶n xuÊt kinh doanh:Lµ nh÷ng chi phÝ dung cho ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô ph¸t sinh trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ bµn giao c«ng tr×nh cïng c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý. -Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh:Lµ c¸c chi phÝ vÒ vèn vµ tµi s¶n ®em l¹i l¬Þ nhuËn cho doanh nghiÖp nh chi phÝ cho thuª tµi s¶n, gãp vèn liªn doanh nhng kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ vèn gãp. -Chi phÝ ho¹t ®«ng bÊt thêng:Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kh«ng thêng xuyªn t¹i doanh nghiÖp vµ ngoµi dù kiÕn cña doanh nghiÖp nh chi phÝ båi thêng hîp ®ång, hao hôt nguyªn vËt liÖu ngoµi ®Þnh møc ®îc phÐp ghi t¨ng chi phÝ bÊt thêng. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n lý biÕt ®îc c¬ cÊu chi phÝ ®Ó ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng.Ngoµi ra nã cßn gióp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n phï hîp vµ h¹ch to¸n ®óng chi phÝ theo tõng ho¹t ®éng. 2.2.4. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng cña chi phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo chøc n¨ng cña chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh thÕ nµo. -Chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp,chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp,chi phÝ m¸y thi c«ng,chi phÝ s¶n xuÊt chung. -Chi phÝ tham gia vµo chøc n¨ng b¸n hµng:Chi phÝ b¸n hµng(kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông nhng lµm t¨ng gi¸ trÞ cña hµng ho¸). -Chi phÝ tham gia vµo chøc n¨ng qu¶n lý:Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiªp. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp ta biÕt chøc n¨ng cña chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,x¸c ®Þnh chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh hoÆc trõ vµo kÕt qu¶ cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ vµ ph©n theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh ®îc ¸p dông nhiÒu nhÊt. 2.3. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c kÞp thêi,®ßi hái c«ng viÖc ®Çu tiªn ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh giíi h¹n tËp hîp chi phÝ mµ thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ .§Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ cÇn c¨n cø vµo: -§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt:S¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p -Lo¹i h×nh s¶n xuÊt :§¬n chiÕc,hµng lo¹t nhá,hµng lo¹t víi khèi lîng lín. 12 -Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý,tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh:Víi tr×nh ®é cao cã thÓ chi tiÕt ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau,ngîc l¹i víi tr×nh ®é thÊp th× ®èi tîng cã thÓ bÞ thu hÑp l¹i. 2.4. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. -Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ Trong x©y l¾p ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm h¹ch to¸n theo tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh,®¬n ®Æt hµng,tõng bé phËn s¶n xuÊt x©y l¾p…Néi dung chñ yÕu cña c¸c ph¬ng ph¸p nµy lµ kÕ to¸n më thÎ(hoÆc sæ)chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi tîng ®· x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi tîng,hµng th¸ng tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh cho ®èi tîng theo tõng kho¶n môc. - >Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp:C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn ®èi tîng nµo(c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh…)th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã.Ph¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®îc khi chi phÝ cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho ®èi tîng chÞu chi phÝ. ViÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lín v× ®©y lµ c¸ch tËp hîp chi phÝ chÝnh x¸c nhÊt ®ång thêi l¹i theo dâi ®îc mét c¸ch trùc tiÕp c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi tîng cÇn theo dâi.Tuy nhiªn,ph¬ng ph¸p nµy tèn nhiÒu thêi gÝan vµ c«ng søc do cã rÊt nhiÒu chi phÝ liªn quan ®Õn mét ®èi tîng vµ rÊt khã ®Ó theo dâi riªng c¸c chi phÝ nµy. Trong thùc tÕ ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông phæ biÕn ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng do nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh vµ ngêi qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - >Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo d¬n ®Æt hµng: Toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®¬n ®Æt hµng nµo th× ®îc h¹ch to¸n tËp hîp riªng cho ®¬n ®Æt hµng ®ã.Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× tæng sè chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Ðn khi hoµn thµnh ®îc h¹ch to¸n riªng theo ®¬n ®Æt hµng ®ã lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng, - >Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo tõng bé phËn x©y l¾p:C¸c bé phËn s¶n xuÊt x©y l¾p nh c«ng trêng cña c¸c ®éi thi c«ng,c¸c tæ s¶n xuÊt thêng thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p nµy.Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c ®éi cã thÓ nhËn kho¸n mét khèi lîng x©y l¾p nhÊt ®Þnh theo hîp ®ång kho¸n gän.Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ ph¸t sinh theo tõng bé phËn s¶n xuÊt phï hîp víi khèi lîng x©y l¾p ®· thùc hiÖn trong kú. 3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 3.1. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ kÕt cÊu c«ng viÖc hoÆc giai ®o¹n c«ng viÖc cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n riªng, cã thÓ lµ h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô mµ kh«ng ph¶i bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua s¬ ®å díi ®©y. Chi phÝ s¶n xuÊt dë Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t dang ®Çu kú sinh trong kú Tæng gi¸ thµnh s¶n Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi phÈm hoµn thµnh kú Qua s¬ ®å ta thÊy: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n s¶n phÈm hoµn = xuÊt dë dang + thµnh ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú 13 - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.2.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 3.2.1.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh (nh g¹ch, xi m¨ng, s¾t), nguyªn vËt liÖu phô (nh s¬n, ®inh, silicat), nhiªn liÖu (nh x¨ng, dÇu, chÊt ®èt), b¶o hé lao ®éng vµ c¸c phô tïng kh¸c. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thêng chiÕm mét tû träng lín. Chi phÝ nµy ®îc h¹ch to¸n riªng cho tõng c«ng tr×nh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng hoÆc ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhËn l¾p ®Æt. VËt liÖu sö dông cho x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph¶i tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc, theo gi¸ thùc tÕ vµ sè lîng vËt liÖu ®· sö dông. Cuèi kú h¹ch to¸n hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh tiÕn hµnh kiÓm kª vËt liÖu cßn l¹i n¬i s¶n xuÊt (nÕu cã) ®Ó ghi gi¶m trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cho nhiÒu c«ng tr×nh kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng cho tõng c«ng tr×nh ®îc th× kÕ to¸n ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ theo tiªu thøc thÝch hîp. Ta sö dông c«ng thøc sau: Ci = C x Ti T Trong ®ã: C: Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph©n bæ. T: Tæng tiªu thøc ph©n bæ cho tÊt c¶ ®èi tîng. Ci: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho ®èi tîng i. Ti: Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña ®èi tîng i. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thùc tÕ ®· sö dông trong kú tiÕp theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL cßn l¹i Chi phÝ thùc tÕ TrÞ gi¸ phÕ liÖu = xuÊt ®a vµo sö cuèi kú cha sö NVLTT trong kú thu håi (nÕu cã) dông dông 3.2.1.2. Tµi kho¶n sö dông TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: TK nµy ®îc më chi tiÕt theo chi phÝ:tõng c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®éi x©y dùng… - KÕt cÊu + Bªn Nî: TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô, lao vô trong kú h¹ch to¸n. + Bªn cã: . TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt ®îc nhËp l¹i kho. . KÕt chuyÓn hoÆc tÝnh ph©n bæ trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc sù sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú vµo c¸c tµi kho¶n 154. + Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d cuèi kú. 3.2.1.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n  Khi mua nguyªn vËt liÖu sö dông ngay cho s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc xuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú, ghi: Nî TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp (gi¸ cha cã thuÕ GTGT). Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã). Cã TK 331, 111, 112 … 14 Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu.  Sè vËt liÖu ®· xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt vµo ho¹t ®éng x©y l¾p cuèi kú nhËp l¹i kho, ghi: Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp.  Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 111, 112, 331 TK 621 Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi xuÊt th¼ng cho x©y l¾p TK 152 TK 154(1) K/c chi phÝ NVL trùc tiÕp ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ XuÊt NVL cho s¶n xuÊt VËt liÖu dïng kh«ng nhËp kho 3.2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.2.2.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt æn ®Þnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p thuéc doanh nghiÖp vµ sè tiÒn lao ®éng thuª ngoµi trùc tiÕp x©y l¾p ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gåm tiÒn l¬ng c«ng nh©n x©y l¾p…Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng). Trong trêng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng th× sÏ ®îc ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng theo ph¬ng ph¸p thÝch hîp . 3.2.2.2. Tµi kho¶n sö dông: - TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK nµy ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp x©y l¾p bao gåm c¶ c«ng nh©n do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ c¶ c«ng nh©n thuª ngoµi. - KÕt cÊu: + Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ tµi kho¶n 154 + Tµi kho¶n 622 kh«ng cã sè d cuèi kú. 3.2.2.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n  C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng x©y l¾p (kÓ c¶ tiÒn c«ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi), ghi: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. 15  TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, ghi: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶.  Cuèi kú kÕ to¸n tÝnh, ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK 334 TK 622 TÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp TK 154(1) K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 335 TrÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch 3.2.3. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 3.2.3.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ cho c¸c m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi l îng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm chi phÝ thêng xuyªn vµ chi phÝ t¹m thêi. - Chi phÝ t¹m thêi: lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p, ch¹y thö, vËn chuyÓn m¸y phôc vô sö dông m¸y thi c«ng trong tõng thêi kú (ph©n bæ theo tiªu thøc thêi gian sö dông). - Chi phÝ thêng xuyªn: lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn thuª m¸y, tiÒn l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu dïng cho m¸y, chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn vµ c¸c chi phÝ kh¸c. 3.2.3.2. Tµi kho¶n sö dông - TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: TK nµy chØ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng ®èi víi trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. - KÕt cÊu: + Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng ph¸t sinh. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + Tµi kho¶n 623 kh«ng cã sè d cèi kú. - TK 623 cã 6 tiÓu kho¶n 16 + TK 6231 - Chi phÝ nh©n c«ng: ph¶n ¸nh l¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xa, m¸y thi c«ng. TK kh«ng ph¶n ¸nh kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n l¸i xe, m¸y thi c«ng, kho¶n nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. + TK 6232 - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chi phÝ nhiªn liÖu, vËt liÖu kh¸c phôc vô xe, m¸y thi c«ng. + TK 6233 - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xe, m¸y thi c«ng. + TK 6234 - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: Ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh thuª söa ch÷a xe, b¶o hiÓm xe, m¸y thi c«ng, chi phÝ ®iÖn níc, tiÒn thuª TSC§…. + TK 6238 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng. 3.2.3.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n 3.2.3.3.1. Trêng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi  Khi tr¶ tiÒn thuª xe, m¸y thi c«ng. Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331.  Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y thi c«ng. Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3.2.3.3.2. Trêng hîp tõng ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp h¹ch to¸n cho ®éi m¸y cã tæ chøc kÕ to¸n riªng  TËp hîp chi phÝ liªn quan tíi ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng. Nî TK 621, 622, 627 Cã TK 152, 334, 331, 111…  Tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trªn TK 154 Nî TK 154 - Chi tiÕt sö dông m¸y. Cã TK 621, 622, 627.  NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph¬ng thøc cung cÊp lao vô xe m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn, c¨n cø vµo gi¸ thµnh ca xe m¸y ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 154 - Chi tiÕt sö dông m¸y  NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn trong néi bé, ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 511, 512 Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép 3.2.3.3.3. Trêng hîp kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng hoÆc tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng nhng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n cho ®éi thi c«ng  M¸y thi c«ng sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh.  C¨n cø vµo sè tiÒn l¬ng (kh«ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§), tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu kiÖn m¸y, phôc vô m¸y ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111 - TiÒn mÆt  Khi xuÊt kho hoÆc mua nhiªn liÖu, vËt liÖu phôc vô cho xe, m¸y thi c«ng 17 Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 152, 153 (xuÊt kho) Cã TK 111, 112, 331 (mua ngoµi).  KhÊu hao, m¸y thi c«ng sö dông cho ®éi m¸y thi c«ng ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 009 - Nguån vèn khÊu hao.  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh phôc vô cho xe, m¸y thi c«ng. Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331  Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn vµo tõng c«ng tr×nh Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK111,334 TK623 TiÒn c«ng, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y 18 TK154 TK152,153,141,111 XuÊt nhiªn liÖu, dông cô cho m¸y ho¹t ®éng thi c«ng KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõngc«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh TK214 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c TK133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 3.2.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 3.2.4.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n xëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt nh chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng,chi phÝ dÞch vô mua mgoµi b»ng tiÒn kh¸c… C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung thêng ®îc h¹ch to¸n riªng theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ nªn kÕ to¸n ph¶i tiÒn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng theo tiªu thøc phï hîp nh: tiÒn l¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, giê sö dông m¸y thi c«ng… C«ng thøc ph©n bæ: Møc chi phÝ s¶n xuÊt Tæng chi phÝ s¶n xuÊt Tiªu thøc ph©n bæ chung cÇn ph©n bæ chung ph©n bæ cho tõng = Tæng tiªu thøc ph©n bæ x cho tõng ®èi tîng ®èi tîng 3.2.4.2. Tµi kho¶n sö dông - TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung:L¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng tû lÖ nhÊt ®Þnh (19%) cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y l¾p,c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng; chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng chung cho ho¹t ®éng cña ®éi, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi vµ ®îc më chi tiÕt theo ®éi, c«ng trêng x©y dùng - KÕt cÊu: + Bªn Nî: Chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. + Bªn Cã:  C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung.  KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Tµi kho¶n 627 kh«ng cã sè d cuèi kú - TK 627 cã 6 TK tiÓu kho¶n + TK 6271 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng, phô cÊp lu ®éng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, tiÒn ¨n gi÷a ca 19 cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, cña c«ng nh©n x©y l¾p, kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi (thuéc biªn chÕ cña doanh nghiÖp). + TK 6272 - Chi phÝ vËt liÖu. + TK 6273 - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. + TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao TSC§. + TK 6277 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6278 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 3.2.4.3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n  Khi tÝnh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn cña ®éi x©y dùng, tiÒn ¨n ca cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, cña c«ng nh©n x©y l¾p, ghi: Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.  Khi trÝch BHXH, BHYT, KPC§ (19%) trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp l¾p, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y vµ nh©n viªn qu¶n lý ®éi,TK ghi:154 TKx©y 334 TK 627 Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TiÒn liÖu, l¬ngvËt choliÖu, nh©n viªn  Khi xuÊt nguyªn c«ng cô dông cô cho ®éi x©y dùng qu¶n lý ®éi Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 153 - C«ng cô dông cô (KhÊu hao mét lÇn) Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (KhÊu hao nhiÒu lÇn)  Khi trÝch khÊu hao: Nî TKTK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK338 214 - Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n Nî TK 009 - Nguån vèn khÊu hao  Chi phÝ kh¸c:TrÝch BHXH, BHYT, KÕt chuyÓn chi phÝ KPC§ CN s¶n xuÊt, Nî TK 627 - Chi phÝ cho s¶n xuÊt chung l¾pGTGT m¸y,®îc nh©n viªntrõQL Nî TK 133 -CN ThuÕ khÊu (nÕu cã) s¶n xuÊt chung Cã TK 111, 112, 331. ®éi  Ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú Nî TKTK 111,152, 138, 152 … Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 153115153  Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng liªn quan. XuÊt vËttr×nh liÖu,cãCCDC cho Nî TK 154 - Chi phÝ qu¶n s¶n xuÊt kinh lý ®éi doanh dë dang Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 335, 142 TrÝch tríc hoÆc ph©n bæ chi phÝ TK 111, 152… TK 214 KhÊu hao TSC§ dïng qu¶n lý ®éi TK 111, 112, 331 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ b»ng tiÒn DV mua ngoµi TK 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 20
- Xem thêm -