Tài liệu Kt137 hạch toán tiền lương tại cty bưu chính viễn thông hn

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Lêi më ®Çu Qua nghiªn cøu, chóng ta ®· nhËn thÊy trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý con ngêi lµ vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt, còng ®ång thêi lµ vÊn ®Ò tinh tÕ, phøc t¹p nhÊt. Khai th¸c ® îc nh÷ng tiÒm n¨ng cña nguån lùc con ngêi chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó mçi doanh nghiÖp ®¹t ®îc thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, viÖc ph©n chia vµ kÕt hîp c¸c lîi Ých ph¶i ®îc xem xÐt, c©n nh¾c kü lìng. C¸c lîi Ých ®ã bao gåm: lîi Ých c¸ nh©n ngêi lao ®éng, lîi Ých cña «ng chñ (hay cña doanh nghiÖp) vµ lîi Ých x· héi. Lîi Ých vËt chÊt cña c¸ nh©n ngêi lao ®éng ®îc thÓ hiÖn ë thu nhËp cña ngêi ®ã. Thu nhËp vµ tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng lµ hai ph¹m trï kinh tÕ kh¸c nhau. TiÒn l¬ng dïng ®Ó chØ sè tiÒn nhµ níc tr¶ cho ngêi lao ®éng trong khu vùc nhµ níc th«ng qua c¸c thang, b¶ng l¬ng vµ phô cÊp. Thu nhËp bao gåm ngoµi kho¶n tiÒn l¬ng, cßn tiÒn thëng, tiÒn chia lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi cho ngêi lao ®éng theo s¶n lîng hay chÊt lîng lao ®éng. Trong ®ã, tiÒn l¬ng lµ phÇn thu nhËp chÝnh, chiÕm tû träng lín, nã cã t¸c dông lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. V× vËy, ®èi víi mäi doanh nghiÖp, vÊn ®Ò tiÒn l¬ng trong nh÷ng n¨m tíi cã vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt. §Ó t¹o ra ®éng lùc to lín, gi¶i phãng ®îc søc s¶n xuÊt, tríc hÕt cÇn cã quü tiÒn l¬ng ®ñ lín ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc qu¶n lý, ph©n phèi quü tiÒn l¬ng ®ã theo c¸ch thøc nµo sao cho c«ng b»ng, hîp lý, ®óng luËt ph¸p, kÝch thÝch tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña mäi ngêi lao ®éng, ph¸t huy t¸c dông ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng trong s¶n xuÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, l¹i lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t×m ®îc mét ph¬ng thøc qu¶n lý, h¹ch to¸n tiÒn l¬ng phï hîp, tu©n thñ quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ chÝnh s¸ch ®·i ngé, nhng còng ph¶i cã nh÷ng øng dông s¸ng t¹o c¨n cø vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp. C«ng ty ViÔn th«ng Hµ néi lµ ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®¬n vÞ cã nhiÒu ®ãng gãp nç lùc cho sù ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh Bu ®iÖn. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi ®· tù kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh trªn th¬ng trêng. C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c, ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn vµ nhanh chãng héi nhËp vµo m¹ng líi th«ng tin quèc gia, quèc tÕ. Nh÷ng thµnh tùu cña Ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng nãi chung vµ cña C«ng ty ViÔn th«ng nãi riªng ®· gãp phÇn to lín vµo c«ng cuéc x· héi ho¸ th«ng tin cña ®Êt níc . Lµ sinh viªn khoa KÕ to¸n trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi, t«i ®· cã ®iÒu kiÖn cñng cè, tÝch luü, lµm s¸ng tá nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®îc trong nhµ trêng vÒ c¸ch thøc tæ chøc, néi dung tr×nh tù c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi, qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp ®· gióp t«i cã thªm nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ lÜnh lùc mµ t«i mong muèn ®îc t×m hiÓu B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B kü h¬n. §ã lµ vÊn ®Ò h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp. Néi dung b¶n B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi. Ch¬ng III. Ph¬ng híng hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiÒn l¬ng víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ngêi lao ®éng. V× lÜnh vùc nghiªn cøu nµy cßn míi mÎ ®èi víi b¶n th©n t«i cho nªn b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, híng dÉn cña c¸c thÇy c« trong Khoa KÕ to¸n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n L·nh ®¹o, Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh vµ Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh cña C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó t«i hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh t¹i C«ng ty. T«i còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù híng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña C« gi¸o Phã Gi¸o sTiÕn sü Ph¹m ThÞ G¸i ®· gióp t«i hoµn thµnh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. CH¦¥NG I. C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B I. Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng: 1. Nguån gèc, b¶n chÊt cña tiÒn l¬ng: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n (lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ t liÖu lao ®éng). Trong ®ã lao ®éng víi t c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ngêi sö dông c¸c t liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c ®èi tîng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. §Ó b¶o ®¶m tiÕn hµnh liªn tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tríc hÕt cÇn ph¶i b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ngêi bá ra ph¶i ®îc båi hoµn díi d¹ng thï lao lao ®éng. TiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) chÝnh lµ phÇn thï lao lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. MÆt kh¸c tiÒn l¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ngêi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. VÒ b¶n chÊt, tiÒn l¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. Nãi c¸ch kh¸c, tiÒn l¬ng chÝnh lµ nh©n tè thóc ®Çy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 2. Qòy tiÒn l¬ng vµ thµnh phÇn cña qòy tiÒn l¬ng: Qòy tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý. Thµnh phÇn qòy tiÒn l¬ng bao gåm nhiÒu kho¶n nh l¬ng thêi gian(th¸ng, ngµy, giê), l¬ng s¶n phÈm, phô cÊp (cÊp bËc, khu vùc, chøc vô, ®¾t ®á…), tiÒn thëng trong s¶n xuÊt. Qòy tiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) bao gåm nhiÒu lo¹i, tuy nhiªn vÒ mÆt h¹ch to¸n cã thÓ chia thµnh tiÒn l¬ng lao ®éng trùc tiÕp vµ tiÒn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp, trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô. 3. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp (chÕ ®é tiÒn l¬ng) a. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian §©y lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng mµ thu nhËp cña mét ngêi phô thuéc vµo hai yÕu tè: sè thêi gian lao ®éng thùc tÕ trong th¸ng vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, nhng nhîc ®iÓm lµ chØ míi xem xÐt ®Õn mÆt sè lîng, cha quan t©m ®Õn chÊt lîng, nªn vai trß kÝch thÝch s¶n xuÊt cña tiÒn l¬ng h¹n chÕ. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ vÉn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy ®Ó tr¶ cho ®èi tîng c«ng nh©n cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng cho c«ng viÖc cña hä, hoÆc cho c«ng viÖc xÐt thÊy tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm kh«ng cã hiÖu qu¶, vÝ dô: söa ch÷a, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm hoÆc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B §Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng theo thêi gian, ngêi ta ¸p dông tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian cã xu híng thu hÑp dÇn. Nhng xÐt vÒ l©u dµi, khi tr×nh ®é khoa häc ph¸t triÓn cao, tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ cao th× h×nh thøc l¬ng theo thêi gian l¹i ®îc më réng ë ®¹i bé phËn c¸c kh©u s¶n xuÊt, v× lóc ®ã c¸c c«ng viÖc chñ yÕu lµ do m¸y mãc thùc hiÖn. b. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm L¬ng tr¶ theo s¶n phÈm lµ chÕ ®é tiÒn l¬ng mµ thu nhËp cña mçi ngêi tuú thuéc vµo hai yÕu tè: Sè lîng s¶n phÈm lµm ra trong th¸ng vµ ®¬n gi¸ tiÒn c«ng cho mét s¶n phÈm. Sè lîng s¶n phÈm lµm ra do thèng kª ghi chÐp. §¬n gi¸ tiÒn c«ng phô thuéc vµo hai yÕu tè: CÊp bËc c«ng viÖc vµ ®Þnh møc thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã. Cã thÓ nãi r»ng hiÖu qu¶ cña h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cao hay thÊp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cã chÝnh x¸c hay kh«ng. §Þnh møc võa lµ c¬ së ®Ó tr¶ l¬ng s¶n phÈm, võa lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý. Trong giai ®o¹n hiÖn nay th× h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®ang lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng chñ yÕu ®äc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o h×nh thøc tiÒn l¬ng nµy cã hiÖu qu¶ cÇn 4 ®iÒu kiÖn sau: - Cã hÖ thèng ®Þnh møc chÝnh x¸c. - Ph¶i thêng xuyªn cñng cè, hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o d©y chuyÒn s¶n xuÊt lu«n lu«n c©n ®èi. - Ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c phôc vô cho s¶n xuÊt nh: viÖc cung cÊp nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, tæ chøc söa ch÷a thiÕt bÞ kÞp thêi khi h háng vµ tæ chøc nghiÖm thu s¶n phÈm kÞp thêi. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c thèng kª theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn møc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu chØnh møc. Trong thùc tÕ chóng ta thêng ¸p dông 4 h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm sau: * Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông réng r·i ®èi víi ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, trong ®iÒu kiÖn qu¸ tr×nh lao ®éng cña hä mang tÝnh chÊt ®éc lËp t¬ng ®èi, cã thÓ ®Þnh møc vµ kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch cô thÓ vµ riªng biÖt. §¬n gi¸ x¸c ®Þnh nh sau: §G = L/Q hoÆc §G = L x T Trong ®ã: §G : §¬n gi¸ s¶n phÈm. L : L¬ng theo cÊp bËc B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Q T : Møc s¶n lîng : Møc thêi gian * Tr¶ l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm tËp thÓ Lµ mét h×nh thøc tiÒn l¬ng ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc cã ®Þnh møc thêi gian dµi, c¸ nh©n tõng ngêi kh«ng thÓ lµm ®îc hoÆc lµm ®îc nhng kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é, ®ßi hái ph¶i ¸p dông l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. Khi ¸p dông h×nh thøc nµy cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi c¸ch chia l¬ng sao cho ®¶m b¶o c«ng b»ng hîp lý, ph¶i chó ý tíi t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n vÒ søc khoÎ, vÒ sù cè g¾ng trong lao ®éng. * Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp Thêng ¸p dông ®Ó tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n phôc vô. khi ¸p dông h×nh thøc nµy cã hai t¸c dông lín: Th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n phôc vô víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé qu¶n lý ph¶i quan t©m tíi viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Ó ¸p dông nã, cÇn tiÕn hµnh qua hai bíc: Bíc 1: X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ gi¸n tiÕp (§GGT) §GGT = S¶n lîng ®Þnh møc b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp trong th¸ng L¬ng cÊp bËc th¸ng cña gi¸n tiÕp Bíc 2: TÝnh l¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp (L) L = S¶n phÈm thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x §¬n gi¸ gi¸n tiÕp * L¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn Lµ mét h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm nhng dïng nhiÒu ®¬n gi¸ kh¸c nhau ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n t¨ng s¶n lîng ë møc ®é kh¸c nhau, theo nguyªn t¾c: Nh÷ng s¶n phÈm trong ®Þnh møc th× tr¶ theo ®¬n gi¸ chung thèng nhÊt, cßn nh÷ng s¶n phÈm vît ®Þnh møc th× tr¶ theo ®¬n gi¸ luü tiÕn (§¬n gi¸ nµy lín h¬n ®¬n gi¸ chung). ChÕ ®é l¬ng nµy cã t¸c dông kÝch thÝch s¶n xuÊt m¹nh mÏ, nhng nã vi ph¹m nguyªn t¾c: SÏ lµm cho tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Nªn ph¹m vi ¸p dông chØ víi nh÷ng kh©u träng yÕu cña d©y chuyÒn, hoÆc vµo thêi ®iÓm nhu cÇu cña thÞ trêng cÇn sè lîng lín lo¹i s¶n phÈm ®ã, hoÆc vµo thêi ®iÓm cã nguy c¬ kh«ng hoµn thµnh hîp ®ång kinh tÕ, bÞ ph¹t nh÷ng kho¶n tiÒn lín. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Sau khi ®· kh¾c phôc ®îc c¸c hiÖn tîng trªn ph¶i trë l¹i ngay h×nh thøc l¬ng s¶n phÈm th«ng thêng. Song song víi l¬ng s¶n phÈm lòy tiÕn ta cã l¬ng s¶n phÈm lòy lïi. ¸p dông víi trêng hîp nguy c¬ thÞ trêng bÞ thu hÑp, kh«ng cã kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. ¸p dông l¬ng s¶n phÈm lòy lïi lµ ®Ó h¹n chÕ s¶n xuÊt vµ k×m h·m nã. c. L¬ng kho¸n TiÒn l¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ chÊt lînng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh. §Ó ¸p dông l¬ng kho¸n cÇn chó ý hai vÊn ®Ò sau: t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt lîng, vµ thùc hiÖn thËt nghiªm chØnh chÕ ®é khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt. Møc thëng, ph¹t cao hay thÊp lµ tuú thuéc vµo phÇn gi¸ trÞ lµm lîi vµ phÇn gi¸ trÞ bÞ thiÖt h¹i h háng. 4. Néi dung h¹ch to¸n tiÒn l¬ng: a. NhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp: §Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý, kÕ to¸n tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH... cña ngêi lao ®éng ®Ó cã c¨n cø tÝnh tr¶ l¬ng, BHXH tr¶ thay l¬ng, tiÒn thëng... cho tõng ngêi vµ qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Theo dâi, ghi chÐp viÖc h×nh thµnh quü tiÒn l¬ng, t×nh h×nh chi tr¶ quü l¬ng cña doanh nghiÖp; viÖc trÝch lËp vµ chi tr¶ c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. -Cung cÊp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¹ch to¸n thu nhËp vµ mét sè néi dung kh¸c cã liªn quan. b. Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334”Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc thu nhËp cña hä. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh sau: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 6 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Bªn Nî: - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn. - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn.- KÕt chuyÓn tiÒn long c«ng nh©n, viªn chøc cha lÜnh. Bªn Cã: - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc. D Nî(nÕu cã): Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn chøc. D Cã:TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chøc c. Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: * Tr×nh tù: §Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ngêi lao ®éng, hµng th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” cho tõng tæ, ®éi, ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®Ó tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. Trªn b¶ng tÝnh l¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l¬ng (l¬ng s¶n phÈm, l¬ng thêi gian), c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ngêi lao ®éng cßn ®îc lÜnh. Kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi còng ®îc lËp t¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n trëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®èc duyÖt y, ”B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi” sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng. Th«ng thêng, t¹i c¸c doanh nghiÖp, viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng ®îc chia lµm 2 kú: Kú 1 t¹m øng cßn kú 2 sÏ nhËn sè cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n khÊu trõ vµ thu nhËp. C¸c kho¶n thanh to¸n l¬ng, thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cha lÜnh l¬ng cïng víi c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt ph¶i chuyÓn kÞp thêi cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, ghi sæ. * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - Hµng th¸ng tÝnh ra tæng sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn(bao gåm tiÒn long, tiÒn c«ng, phô cÊp khu vùc, chøcvô, ®¾t ®á, tiÒn ¨n gi÷a ca, tiÒn thëng trong s¶n xuÊt…) vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t îng sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi tîng): Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 627 (6271-Chi tiÕt ph©n xëng): Ph¶i tr¶ nh©n viªn qu¶n lý.ph©n xëng. Nî TK 641 (6411): Ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, tiªu thô s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. Nî TK 642 (6421): Ph¶i tr¶ cho bé phËn nh©n c«ng qu¶n lý doanh nghiÖp B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 7 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Cã TK 334: Tæng sè thï lao lao ®éng ph¶i tr¶. - Khi tÝnh ra TL nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ CNV, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (hoÆc TK 335) Nî TK 641, 642, 627 Cã TK 334 -Thanh to¸n thï lao (tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng): ViÖc thanh to¸n thï lao(tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng) cho ngêi lao ®éng ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å ®èi øng tµi kho¶n chñ yÕu sau: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 8 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn : TK 622, 627,641, 642 TK 334 TK 3383, 3384, 333, 138, 141 KhÊu trõ c¸c kho¶n vµo TL cña CNV TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV TK 335 TK 111, 112 TL nghØ phÐp thùc TrÝch tríc TL nghØ tÕ ph¶i tr¶ CNV phÐp cña CNSX Chi tr¶ TL, thëng, BHXH, c¸c kho¶n kh¸c cña CNV TK 4311, 4312 TiÒn thëng thi ®ua, trî cÊp khã kh¨n ph¶i tr¶ CNV TK 3388 Chi tr¶ TL cho ngêi ®i v¾ng TL cña ngêi ®i v¾ng cha vÒ TK 3383 BHXH ph¶i tr¶ CNV II. Tæ chøc h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§: 1. Kh¸i niÖm, nhiÖm vô h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§: Mäi ngêi lao ®éng ®Òu quan t©m ®Õn tiÒn l¬ng vµ thu nhËp mµ hä ®îc ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho. Tuy nhiªn, ngoµi tiÒn l¬ng tr¶ cho thêi gian lµm viÖc cßn cã nh÷ng quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c thu hót sù quan t©m cña ngêi lao ®éng: ®ã lµ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn mµ thêng ®îc gäi chung lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu ph¶i theo dâi viÖc h×nh thµnh c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ viÖc h¹ch to¸n sö dông c¸c quü ®ã. Quü b¶o hiÓm x· héi dïng ®Ó trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã thêi gian ®ãng gãp quü trong c¸c trêng hîp hä mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. Quü b¶o hiÓm y tÕ dïng ®Ó ®µi thä cho nh÷ng ngêi lao ®éng cã thêi gian ®ãng gãp quü trong c¸c trêng hîp kh¸m ch÷a bÖnh. Quü kinh phÝ c«ng ®oµn dïng ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn c¸c cÊp. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 9 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B C¸c quü trªn ®îc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cã mét tû lÖ phÇn tr¨m ®ãng gãp cña ngêi lao ®éng. 2. Sù h×nh thµnh vµ sö dông qòy BHXH, BHYT, KPC§: Qòy BHXH ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè qòy tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp (chøc vô, khu vùc, ®¾t ®á, th©m niªn) cña c«ng nh©n viªn chøc thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch BHXH lµ 20% trong ®ã 15% do ®¬n vÞ hoÆc chñ sö dông lao ®éng nép, ®îc vµo l¬ng th¸ng.Qòy BHXH ®îc chi tiªu cho c¸c trêng hîp ngêi lao ®éng èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, hu trÝ, tö tuÊt. Qòy nµy do c¬ quan b¶o hiÓm x· héi qu¶n lý.. Qòy BHYT ®îc sö dông ®Î thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn kh¸m, ch÷a bÖnh, viÖn phÝ, thuèc thang… cho ngêi lao ®éng trong thêi gian èm ®au, sinh ®Î. Qòy nµy ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn chøc thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Tû lÖ trÝch BHYT hiÖn hµnh lµ 3%, trong ®o 2% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 1% trõ vµo thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Cßn ph¶i trÝch theo mét tû lÖ quy ®Þnh víi tæng sè qòy tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ phô cÊp (phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®¾t ®á, phô cÊp ®Æc biÖt, phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm, phô cÊp lu ®éng, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh) thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng-kÓ c¶ lao ®éng hîp ®ång tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh ®Ó h×nh thµnh kinh phÝ c«ng ®oµn. Tû lÖ KPC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ 2%. 3. Néi dung h¹ch to¸n: §Ó thanh to¸n c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ngêi lao ®éng, hµng th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho tõng tæ ®éi, ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. Trªn b¶ng tÝnh l¬ng cÇn ghi râ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ngêi lao ®éng cßn ®îc lÜnh. Kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp BHXH còng ®îc lËp t¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n ttëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký gi¸m ®èc duyÖt y, “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi” sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH cho ngêi lao ®éng. Tµi kho¶n h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ lµ TK 338: ”Ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép kh¸c": Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ KPC§, BHXH, BHYT, doanh thu nhËn tríc cña kh¸ch hµng …KÕt cÇu cña TK nµy nh sau: Bªn Nî: - C¸c kho¶n ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý c¸c qòy. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 10 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B - C¸c kho¶n®· chi vÒ kinh phÝ c«ng ®oµn. - Xö lý gi¸ trÞ tµi s¶n thõa. - KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tríc vµo doanh thu b¸n hµng t¬ng øng tõng kú. Bªn Cã: -TrÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh. - Tæng sè doanh thu nhËn tríc ph¸t sinh trong kú. - C¸c kho¶n ®· tr¶, ®· nép hay thu hé. - Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. - Sè ®· tr¶, ®· nép lín h¬n sè ph¶i tr¶, ph¶i nép hoµn l¹i. D Nî(nÕu cã): Sè tr¶ thõa, nép thõa, vît chi cha ®îc thanh to¸n. D Cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å ®èi øng tµi kho¸n sau: S¬ ®å h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ TK 111, 112 vµo TK 3382  3384 KhÊu trõ c¸c kho¶n vµo TL cña CNV TK 622, 627,641, 642 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh chÝ phÝ SXKD theo quy ®Þnh Chi tiªu kinh phÝ C§ t¹i doanh nghiÖp TK 334 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ trõ vµo TL cña ngêi lao ®éng TK 334 Chi tr¶ BHXH cho BHXH ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng cho CNV B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 11 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn: Theo quy ®Þnh, sau khi®ãng BHXH, BHYT, KPC§ vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ kh«ng ®ît vît qu¸ 30% sè cßn l¹i. III. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ®éng: cña ngêi lao Ngoµi chÕ ®é tiÒn l¬ng, c¸c doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®é tiÒn thëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn thëng bao gåm tiÒn thëng thi ®ua (lÊy tõ qòy khen thëng) vµ thëng trong s¶n xuÊt kinh doanh (thëng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, thëng tiÕt kiÖm vËt t, thëng ph¸t minh, s¸ng kiÕn…) Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp cßn x©y dùng chÕ ®é trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã hoµn c¶nh khã kh¨n, sinh ®Î, èm ®au Khi tÝnh ra tiÒn thëng thi ®ua chi tõ qòy khen thëng, trî cÊp khã kh¨n chi tõ qòy phóc lîi ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 4311(thëng thi ®ua) Nî TK 4312(trî cÊp khã kh¨n) Cã TK 334 Khi thanh to¸n tiÒn thëng vµ trî cÊp khã kh¨n cho c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334 Cã TK 111, 112 IV. Chøng tõ , sæ s¸ch dïng ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§: 1. Chøng tõ dïng ®Ó h¹ch to¸n: Còng gièng nh viÖc h¹ch to¸n mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng yªu cÇu ph¶i cã chøng tõ kÕ to¸n lËp mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, theo ®óng chÕ ®é ghi chÐp quy ®Þnh. Nh÷ng chøng tõ ban ®Çu trong h¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l¬ng vµ chi tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 12 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh, chøng tõ kÕ to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng bao gåm c¸c lo¹i sau ®©y: a. B¶ng chÊm c«ng B¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó theo dâi ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH... cña ngêi lao ®éng ®Ó cã c¨n cø tÝnh tr¶ l¬ng, BHXH tr¶ thay l¬ng, tiÒn thëng... cho tõng ngêi vµ qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh phiÕu nghØ hëng BHXH... ®îc chuyÓn vÒ bé phËn kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu, quy ra c«ng ®Ó tÝnh l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. KÕ to¸n tiÒn l¬ng c¨n cø vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng cña tõng ngêi tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t¬ng øng ®Ó ghi vµo cét 32, 33, 34, 35, 36. B¶ng chÊm c«ng ®îc lu t¹i Phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ liªn quan. b. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l¬ng, phô cÊp cho ngêi lao ®éng, kiÓm tra viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng ®îc lËp hµng th¸ng theo tõng bé phËn (phßng, ban, tæ nhãm... ) t¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng. C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng lµ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng nh : b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh phô cÊp, trî cÊp, phiÕu x¸c nhËn thêi gian lao ®éng hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh. C¨n cø vµo chøng tõ liªn quan, bé phËn kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng, chuyÓn cho kÕ to¸n trëng duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi vµ ph¸t l¬ng. B¶ng nµy ®îc lu t¹i phßng (ban) kÕ to¸n. c. PhiÕu nghØ hëng b¶o hiÓm x· héi PhiÕu nghØ hëng BHXH dïng ®Ó x¸c nhËn sè ngµy ®îc nghØ do èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, nghØ tr«ng con èm ... cña ngêi lao ®éng, lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Cuèi th¸ng phiÕu nµy kÌm theo b¶ng chÊm c«ng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh BHXH vµo c¸c cét 1, 2, 3, 4 mÆt sau cña phiÕu. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 13 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B d. B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi dïng lµm c¨n cø tæng hîp vµ thanh to¸n trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l¬ng cho ngêi lao ®éng, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n b¶o hiÓm x· héi víi c¬ quan qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi cÊp trªn. Cuèi th¸ng, sau khi kÕ to¸n tÝnh tæng sè ngµy nghØ vµ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ngêi vµ cho toµn ®¬n vÞ, b¶ng nµy ®îc chuyÓn cho trëng ban b¶o hiÓm x· héi cña ®¬n vÞ x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n trëng duyÖt chi. e. B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng lµ chøng tõ x¸c nhËn sè tiÒn thëng cho tõng ngêi lao ®éng, lµm c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp cña mçi ngêi lao ®éng vµ ghi sæ kÕ to¸n. B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng chñ yÕu dïng trong c¸c trêng hîp thëng theo l¬ng kh«ng dïng trong c¸c trêng hîp thëng ®ét xuÊt, thëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu... f. PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh lµ chøng tõ x¸c nhËn sè s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh cu¶ ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ngêi lao ®éng. Lµm c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng cho ngêi lao ®éng. PhiÕu nµy do ngêi giao viÖc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn lu vµ 1 liªn chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tiÒn l¬ng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n cho ngêi lao ®éng. Tríc khi chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tiÒn l¬ng ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi giao viÖc, ngêi nhËn viÖc, ngêi kiÓm tra chÊt lîng vµ ngêi duyÖt. g. PhiÕu b¸o lµm thªm giê PhiÕu b¸o lµm thªm giê lµ chøng tõ x¸c nhËn sè giê c«ng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn lµm thªm ®îc hëng cña tõng c«ng viÖc vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. PhiÕu nµy do ngêi b¸o lµm thªm giê lËp vµ chuyÓn cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ký duyÖt chÊp nhËn sè giê lµm thªm vµ ®ång ý thanh to¸n. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, phiÕu b¸o lµm thªm giê ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l¬ng th¸ng. h. Hîp ®ång giao kho¸n: Hîp ®ång giao kho¸n lµ b¶n ký kÕt gi÷a ngêi giao kho¸n vµ ngêi nhËn kho¸n vÒ khèi lîng c«ng viÖc, thêi gian lµm v iÖc,, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 14 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn c«ng lao ®éng cho ng êi nhËn kho¸n. i. Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng Biªn b¶n nµy nh»m x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra t¹i ®¬n vÞ ®Ó cã chÕ ®é b¶o hiÓm cho ngêi lao ®éng mét c¸ch tho¶ ®¸ng vµ cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, ng¨n ngõa c¸c vô tai n¹n x¶y ra t¹i ®¬n vÞ. 2.Sæ s¸ch dïng ®Ó h¹ch to¸n: §Ó viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng ®îc chuÈn x¸c, kÞp thêi cung cÊp th«ng tin cho ngêi qu¶n lý, hÖ thèng sæ s¸ch vµ quy tr×nh ghi chÐp ®ßi hái ph¶i ®îc tæ chøc khoa häc, hîp lý, võa ®¶m b¶o chÝnh x¸c, võa gi¶m bít lao ®éng cho ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch do doanh nghiÖp tù x©y dùng dùa trªn 4 h×nh thøc sæ do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh, ®ång thêi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng tiÕn hµnh theo c¸c h×nh thøc nh sau: * H×nh thøc nhËt ký chung: §©y lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian vµo mét quyÓn sæ nhËt ký gäi lµ NhËt ký chung. Sau ®ã, c¨n cø vµo nhËt ký chung lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo Sæ c¸i. Ngoµi ra ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp NhËt ký chung cã thÓ më c¸c nhËt ký phô cho c¸c tµi kho¶n chñ yÕu. §Þnh kú céng c¸c nhËt ký phô lÊy sè liÖu vµo nhËt ký chung råi vµo sæ c¸i. §èi víi c¸c ®èi tîng cÇn theo dâi chi tiÕt th× kÕ to¸n më c¸c sæ, thÎ chi tiÕt, lÊy sè liÖu so s¸nh ®èi chiÕu víi sæ nhËt ký vµ sæ c¸i. Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng PhÇn hµnhthanh kÕ to¸n l¬ng theo h×nh thøc sæ nµy ®îc tæ chøc nh mäi phÇn - B¶ng to¸ntiÒn BHXH tiÒnvô thëng hµnh kh¸c- B¶ng nghÜathanh lµ khito¸n nghiÖp ph¸t sinh, kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ nhËt ký chung, cuèi - Chøng tõ thanh to¸n th¸ng hay ®Þnh kú kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo nhËt ký chung, lo¹i bá c¸c sè liÖu trïng råi ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i. NÕu cÇn thiÕt cã thÓ tæ chøc sæ kÕ to¸n chi tiÕt vÒ tiÒn l¬ng. Cuèi kú lËp c¸c b¸o c¸o. H×nh thøc nhËt ký chung ®¬n gi¶n, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp NhËt TKnhËt 334ký nhng l¹i cã nhîc ®iÓm hayký ghichung trïng, mçi chøng tõ thêng ®îc vµoSæ Ýt chi nhÊttiÕt 2 sæ trë lªn. Bëi vËy, cuèi th¸ng sau khi céng sè liÖu tõ c¸c sæ nhËt ký, kÕ to¸n ph¶i lo¹i bá c¸c sè liÖu trïng l¾p råi míi ghi vµo sæ c¸i. S¬ theo h×nh thøc nhËt ký chung: Sæ®å c¸ighi TKsæ334 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¸o c¸o kÕ to¸n 15 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B * H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i: §©y lµ h×nh thøc ghi chÐp kÕt hîp viÖc ghi chÐp theo thêi gian vµ theo hÖ thèng vµo trong mét quyÓn sæ gäi lµ nhËt ký sæ c¸i. Trªn sæ nµy gåm phÇn nhËt ký ph¶n ¸nh tr×nh tù ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô qua phÇn chøng tõ vµ phÇn sæ c¸i ph¶n ¸nh theo c¶ 2 bªn Nî, Cã cña tµi kho¶n. H×nh thøc nµy chi thêng ¸p dông ë c¸c ®¬n vÞ nhá, Ýt nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. S¬ ®å h×nh thøc ghi sæ nhËt ký sæ c¸i: Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - Chøng tõ thanh to¸n NhËt ký sæ c¸i * H×nh thøc chøng tõ ghi sæ: H×nh thøc nµy rÊt ®¬n gi¶n, dÔ ¸p dông. Theo h×nh thøc nµy th× viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®îc chi thµnh 2 qu¸ tr×nh riªng biÖt: ghi theo tr×nh tù thêi gian, ghi theo hÖ thèng ®îc ghi ë sæ c¸i. ViÖc ghi chÐp ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù nh sau: Hµng ngµy, khi ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cña c¸c nghiÖp vô vÒ tiÒn l¬ng, lËp chøng tõ ghi sæ, sau ®ã chøng tõ ghi sæ nµy ®îc chuyÓn cho kÕ to¸n trëng kiÓm tra, ký duyÖt råi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 16 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh ghi sæ c¸i tµi kho¶n 334. Kh¸i qu¸t l¹i ta cã s¬ ®å nh sau: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 17 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - Chøng tõ thanh to¸n * H×nh thøc nhËt ký chøng tõ: §©y lµ h×nh thøc kÕt thêi Sæ ®¨ng ký chøng tõ hîp ph¶n ¸nh theo Chøng tõ gian ghi sævíi hÖ thèng, võa kÕt hîp h¹ch to¸n tæng ghi hîpsæ vµ chi tiÕt. Do ®ã ®· gi¶m bít mét phÇn ®¸ng kÓ khèi lîng c«ng viÖc, gióp cho viÖc cung cÊp th«ng tin qu¶n lý ®îc kÞp thêi vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng b»ng sù chuyªn m«n ho¸. Sæ c¸i TK 334 Trong tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng sö dông c¸c lo¹i sæ nh sau: - B¶ng ph©n bæ sè 1: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸c ®èi tîng chÞu phÝ. - B¶ng kª sè 4: tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tõng ph©n xëng vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng. - B¶ng kª sè 5: tËp hîp chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng vµ nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng. - NhËt ký chøng tõ sè 10: Theo dâi c¸c tµi kho¶n cã quan hÖ víi TK 334. - NhËt ký chøng tõ sè 1, 2: ph¶n ¸nh viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 18 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B - Sæ c¸i TK 334. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng - Chøng tõ thanh to¸n Chøng tõ thanh to¸n B¶ng ph©n bæ sè 1 B¶ng kª sè 4 B¶ng kª sè 5 NhËt ký chøng tõ sè 7 NhËt ký chøng tõ sè 10 Sæ c¸i TK 334 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp NhËt ký chøng tõ sè 1, sè 2 Ghi nî TK 334 (338) Ghi cã TK 111(112) 19 Trêng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B CH¦¥NG II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty viÔn th«ng Hµ néi I. §Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña C«ng ty ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: Ngµy 01/07/1987 tiÒn th©n cña C«ng ty ViÔn th«ng Hµ néi lµ C«ng ty §iÖn b¸o Hµ néi ®îc thµnh lËp. §©y lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ trùc thuéc Bu ®iÖn Hµ néi ®îc h¹ch to¸n trong néi bé xÝ nghiÖp. Trong thêi kú ®ã, C«ng ty §iÖn b¸o Hµ néi cã nhiÖm vô ho¹t ®éng trong mét sè lÜnh vùc h¹n chÕ nh: qu¶n lý hÖ thèng thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, tæ chøc khai th¸c ®iÖn b¸o trong níc, ®iÖn b¸o quèc tÕ vµ truyÒn b¸o tíi c¸c tØnh thµnh theo qui ®Þnh. Cïng víi ®µ ph¸t triÓn cña ®Êt níc trong t×nh h×nh míi, tõng bíc ®¸p øng nhu cÇu cña c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty §iÖn b¸o Hµ néi ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty ViÔn th«ng Hµ néi theo quyÕt ®Þnh sè 4350/ Q§-TCCB ngµy 18/12/1997 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt nam, quyÕt ®Þnh sè 437/Q§ ngµy 20/08/1997 vµ quyÕt ®Þnh 511/Q§ ngµy 12/12/1997 cña Gi¸m ®èc Bu ®iÖn Hµ néi, quy ®Þnh quyÒn h¹n, nhiÖm vô vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. Nh»m phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tuy lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Bu ®iÖn thµnh phè Hµ néiGi¸m ®èc Bu ®iÖn Hµ néi ®· cho phÐp c«ng ty: - §îc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh trong c«ng ty. - §îc dïng con dÊu riªng theo tªn gäi ®Ó quan hÖ c«ng t¸c. - §îc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c ngoµi c«ng ty theo sù qu¶n lý cña Bu ®iÖn Hµ néi. §Þa bµn ho¹t ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty lµ thµnh phè Hµ néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc ph¸p luËt trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh. C«ng ty cã ®¨ng ký kinh doanh trªn ®Þa bµn Hµ néi(S®kkd-306675/DNNN), trô së ®Æt t¹i 75 §inh Tiªn Hoµng quËn Hoµn kiÕm Hµ néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ cña c«ng ty lµ Hanoi Telecommunication company. Tuy míi ®îc thµnh lËp nhng C«ng ty ViÔn th«ng Hµ néi ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn t¬ng ®èi vµ nhanh chãng æn ®Þnh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong t×nh h×nh míi, n¨m 1997, ®îc sù nhÊt trÝ cña l·nh ®¹o Bu ®iÖn Hµ néi, c«ng ty ®· c¬ cÊu l¹i hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, tiÕp nhËn thªm mét sè lao ®éng, bæ xung hai dÞch vô míi( ®iÖn tho¹i di ®éng vµ nh¾n tin ViÖt nam). Do vËy, c«ng ty ®· ®¹t møc tæng doanh thu lµ 75,6 tû ®ång t¨ng gÇn gÊp ®«i doanh thu cña c«ng ty tiÒn th©n lµ C«ng ty §iÖn b¸o Hµ néi (39,6 tû B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 20
- Xem thêm -