Tài liệu Kt120 cty tnhh vũ dương

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng ®Ó cã ®îc sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh ngµy nay. Chóng ta ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng quản lý tµi chÝnh. Nã gi÷ mét vai trß tÊt yÕu trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n víi quy m« s¶n xuÊt võa s¶n phÈm s¶n xuÊt hµng lo¹t. Công ty TNHH Vũ Dương ®· ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn chiÒu réng. Tuy míi ®îc thµnh lËp nhng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc nhiÒu b¹n hµng trong níc vµ quèc tÕ biÕt ®Õn qua th¬ng hiÖu Hanatex. §Ó cã sù thµnh c«ng nh ngµy h«m nay ®· cã sù ®ãng gãp kh«ng mÖt mái cña ban l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®ãng gãp tµi n¨ng trÝ tuÖ vµ søc lao ®éng cña m×nh hoµn thµnh tèt nhiÖm vô mµ công ty ®Ò ra. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Công ty TNHH Vũ Dương võa qua víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé trong Công ty ®Æc biªt lµ sù chØ b¶o vÒ chuyªn m«n cña phßng kÕ to¸n ®· ®a lý thuyÕt cña em ®i vµo thùc tÕ vµ ngîc l¹i ®Ó em chuyÓn t¶i tõ thùc tÕ quay vÒ lý thuyÕt ®ã chÝnh lµ sù gióp ®ì cña c« gi¸o Trần Thị Miến vµ víi sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh tèt kú b¸o c¸o nµy b¸o c¸o tæng hîp Néi dung cña b¸o c¸o gåm 4 phÇn PhÇn I : Tæng quan vÒ doanh nghiÖp PhÇn II : Thùc Tr¹ng Tæ Chøc KÕ To¸n Trong Mét Kú Cña Doanh NghiÖp PhÇn III : NhËn xÐt vµ khuyÕn nghÞ PhÇn IV : NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp Trªn ®©y lµ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương. Do cßn nhiÒu vÒ nhiÒu mÆt nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« cïng c¸c b¹n sinh viªn em xin tiÕp thu. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp I §Æc ®iÓm chung 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh sè 2307/ GPUB của UBND thành phố Hà Nội . Tªn giao dÞch c«ng ty: C«ng ty TNHH Vũ Dương Trô së Chính: 109 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty chØ cã kho¶ng h¬n 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng víi c¸c trang thiÕt bÞ th« s¬ víi sù nç lùc kh«ng ngõng ®Õn n¨m 2001 c«ng ty ®Çu t thªm 16 tû ®ång cho mét d©y chuyÒn kÐo sî OE thu hót 150 c«ng nh©n vµ ®Æt t¹i Công ty năm 2002 tiÕp tôc ®Çu t thªm mét d©y chuyÒn kÐo Sîi ch¶i kü 1 v¹n cäc ®· qua sö dông cña Italia thu hót thªm 200 lao ®éng. N¨m 2002- 2005 ®Çu t vµ ®æi míi mét sè trang thiÕt bÞ trong ngµnh . Dù ¸n n¨m 2005 ®Çu t 28.800 cä sîi vµ thu hót kho¶ng 150 lao ®éng n¨m 2006 hoµn thµnh dù ¸n. HiÖn nay C«ng ty ®· co 500 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc cao ®¼ng chiÕm 12%, trung häc chuyªn nghiÖp chiÕm 40% cßn l¹i lµ c«ng nh©n lao ®éng ®îc ®µo t¹o chñ yÕu t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn tØnh vµ c¸c vïng l©n cËn chiÕm sè % cßn l¹i lµ 48%. 2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô hiÖn nay cña Công ty TNHH Vũ Dương . 2.1 Chøc n¨ng Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n víi chøc n¨ng chÝnh mµ doanh nghiÖp ®Ò ra khi thµnh lËp lµ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thuéc c¸c mÆt hµng DÖt vµ Sîi 2.2 NhiÖm vô hiÖn nay cña Công ty TNHH Vũ Dương. Trong n¨m 2005 Công ty ®· nç lùc phÊn ®Êu vît qua nh÷ng khã kh¨n ®Ó duy tr× s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn kÕt qu¶ ®¹t ®îc vÒ s¶n lîng lµ 6072 tÊn sîi c¸c lo¹i ®¹t 100% kÕ ho¹ch vµ t¨ng 1400 tÊn sîi so víi n¨m 2004 doanh thu b¸n hµng ®¹t 215 tû ®ång t¨ng 39 tû so víi n¨m 2004. Trong ®ã 700 000$ lµ doanh thu cña hµng xuÊt khÈu.Tuy vËy vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Do ®ã doanh nghiÖp ®· ®Ò ra vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc ®óng ph¬ng híng vµ nhiÖm vô trong 2006 nh sau: - VÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dù kiÕn lµ 8500 tÊn sîi c¸c lo¹i tËp trung vµo c«ng t¸c x©y dng th¬ng hiÖu s¶n phÈm n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm víi khÈu hiÖu: “N¨ng suÊt cao ®Ó cã thu nhËp cao chÊt lîng æn ®Þnh ®Ó cã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng". - X©y dùng vµ triÓn khai viÖc s¸t h¹ch n©ng bËc thî cho c«ng nh©n, lao ®éng nh»m ®¸p øng sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. - Tæng møc doanh thu dù kiÕn ®¹t 320 tû ®ång víi doanh thu xuÊt khÈu lµ 4,5 triÖu $ t¬ng øng víi 3000 tÊn sîi xuÊt khÈu chÊt lîng cao. Nép ng©n s¸chdù kiÕn ®¹t 12 tû ®ång n©ng møc thu nhËp cña ngêi lao ®éng lªn 870 000 ®ång / th¸ng. - TiÕp tôc nghiªn cøu më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ph¸t huy m¹nh vai trß cña tæ chøc ®oµn thÓ trong viÖc x©y dùng thi ®ua s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh c¸c môc tiªu kinh tÕ. - TiÕp tôc hoµn thµnh dù ¸n ®Çu t 28 800 cäc sîi dù kiÕn vµo quý II n¨m 2005. II.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Công Ty 1. Bé m¸y qu¶n lý cña Công ty TNHH Vũ Dương. Tuy lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp víi lo¹i h×nh lµ doanh nghiÖp t nh©n nhng c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét bé m¸y qu¶n lý v÷ng ch¾c tù tin cña tuæi trÎ vµ nhiÒu kinh nghiÖm. Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ trëng cïng víi sù t vÊn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng ®îc ph©n chia râ rµng víi tõng c¸ nh©n ®îc ®µo t¹o chÝnh quy. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña Công ty TNHH Vũ Dương Gi¸m ®èc PG§ S¶n xuÊt PG§ kinh doanh Bé phËn v¨n phßng §éi VËt t KiÓm tra D©y chuyÒn Phô trî sx b¶o vÖ thiÕt bÞ chÊt lîng s¶n xuÊt ®iÖn níc §éi xe nguyªn s¶n phÈm chÝnh cña ®iÒu kh«ng Bé m¸y gi¸n tiÕp: vËt liÖu c«ng ty38 ngêi khÝ nÐn Bé phËn d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh cña Công ty: 390 ngêi Hai tæ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm: 12 ngêi Phô trî s¶n xuÊt, y tÕ … : 29 ngêi Bé phËn vËt t thiÕt bÞ: 7 ngêi §éi b¶o vÖ , ®éi xe: 24 ngêi Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban cña C ông ty TNHH V ũ Dương C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ cïng nhau phèi hîp ho¹t ®éng ®Ó bé m¸y c«ng ty lµm viÖc cã hiÖu qu¶ ®a công ty cïng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Gi¸m ®èc: phô tr¸ch chØ ®¹o chung toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Công ty cïng víi hai phã gi¸m ®èc (Kinh doanh vµ S¶n xuÊt) ®iÒu hµnh vµ ph©n bæ c«ng viÖc trªn c¬ së chøc n¨ng vµ nhiÖm vô thùc tÕ . - C¸c phßng ban - C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt hç trî mäi quyÕt ®Þnh mäi yªu cÇu trong s¶n xuÊt kinh doanh + Phßng hµnh chÝnh: Phèi hîp c¸c phßng ban nghiÖp vô gi¶i quyÕt giÊy tê v¨n th liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu s¾p xÕp tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn + Phßng kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu vµ më r«ng thÞ trêng ®Æc biÖt t×m ®èi t¸c kinh doanh Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + Phßng kÕ to¸n: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng tµi chÝnh thanh to¸n vµ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn kiÓm tra c¸c giÊy tê chøng tõ trong c«ng viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. + Phßng vËt t- thiÕt bÞ: Cã tr¸ch nhiÖm cung øng mua s¾m theo dâi viÖc sö dung vËt t cña C«ng ty cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a lu©n phiªn ®Þnh kú cho c¸c thiÕt bÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p xö lý bé phËn ®iÒu kh«ng, bé phËn èng OE …vµ lËp kÕ ho¹ch ®Þnh møc NVL cho s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c ®Þnh møc ca m¸y thùc tÕ nh»m khai th¸c hÕt c«ng suÊt cña ca m¸y trªn c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ë mçi xëng + Phßng thÝ nghiÖm: Cã tr¸ch nhiÖm ®a ra c¸c sè liÖu chÝnh x¸c cña viÖc pha trén gi÷a c¸c NVLvíi nhau ®Ó phï hîp cho mçi d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt n¨ng xuÊt nhÊt khi cho ra mçi chØ sè sîi vµ viÖc lËp kÕ ho¹ch dùa trªn c¸c c«ng suÊt n¨ng suÊt mçi m¸y cña mçi d©y chuyÒn. 3.1.1 C¬ cÊu qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương Bé m¸y kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương gåm 7 ngêi tæ chøc theo m« h×nh tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n, riªng kÕ to¸n tiÒn l¬ng lµm viÖc díi phßng t¹i ph©n xëng cña Công ty ®Ó tiÖn theo dâi c¸c ho¹t ®éng lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn. Tuy nhiªn vÉn thuéc sù qu¶n lý cña phßng kÕ to¸n. Tõ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ban ®Çu cña công ty ®Õn kh©u lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ë c¸c bé phËn kh«ng thuéc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vÉn ph¶i tiÕn hµnh ghi chÐp sè liÖu sau ®ã chuyÓn chøng tõ sæ s¸ch göi sè liÖu vÒ phßng kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n sÏ vµo sè liÖu trªn m¸y tæng hîp quyÕt to¸n doanh thu vµ chi phÝ cuèi quý sÏ ®a ra b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Víi chøc n¨ng cña phßng kÕ to¸n lµ tham mu hç trî cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña Công ty theo ®óng ph¸p luËt. Qua ®ã ®ßi hái c¸c c«ng nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô KÕ to¸n trëng KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ Thñ to¸n to¸n to¸n to¸n to¸n quü tæng VTtiÒn l thanh TM hîp TB ¬ng to¸n TGNH Víi chøc n¨ng cña phßng kÕ to¸n lµ tham mu hç trî cho gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña Công ty theo ®óng ph¸p luËt. Qua ®ã ®ßi hái c¸c c«ng nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô. - KÕ to¸n trëng (phô tr¸ch phßng kÕ to¸n) phô tr¸ch chung chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ban gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c kÕ to¸n cña phßng híng dÉn chØ ®¹o cho c¸c kÕ to¸n Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp viªn thùc hiÖn theo yªu cÇu qu¶n lý, tiÕn hµnh bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù vµ c«ng viÖc trong phßng. - KÕ to¸n tæng hîp: Cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tõng lo¹i s¶n phÈm cuèi quý lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nh b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh… - KÕ to¸n vËt t - thiÕt bÞ: Theo dâi chi tiÕt kÞp thêi viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c¸c ph©n xëng, c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång thêi theo dâi sù t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng ®ång thêi thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng, thëng, ph¹t … - KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho nhµ cung cÊp vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c hµng c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ho¸. - KÕ to¸n TM-TGNH: Theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng cña C«ng ty diÔn ra trong tõng ngµy, tõng tuÇn, tõng th¸ng …®èi chiÕu vµ thu quü. - Thñ quü: Thùc hiÖn quan hÖ giao dÞch theo dâi c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt vµ lËp b¸o c¸o quü VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t nh©n doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc ban hµnh vµ viÖc ghi sæ kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é Nhµ níc. HiÖn nay c«ng ty ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h×nh thøc nµy rÊt thÝch hîp víi mét c«ng ty t nh©n võa vµ nhá víi sè lîng tµi kho¶n kh«ng nhiÒu thuËn tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n ghi sæ vµ b»ng m¸y. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng ngµy tån kho mµ Công ty ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 3.1.2 C¬ cÊu d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña Công ty TNHH V ũ Dương HiÖn nay c«ng ty cã 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt chÝnh ®îc ®Æt riªng biÖt t¹i 3 ph©n xëng, ph©n xëng I, ph©n xëng II vµ ph©n xëng III ®îc ®Æt theo thø tù sau: d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ch¶i kü, d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ch¶i th« vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi OE. Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty B«ng, x¬ b«ng tõ kho M¸y xÐ kiÖn, xÐ x¬ b«ng M¸y trén vµ lµm s¹ch M¸y ch¶i th« M¸y ghÐp I M¸y kÐo sîi OE Kho sîi OE M¸y cuén cói M¸y ch¶i kü M¸y ghÐp II M¸y sîi th« M¸y ghÐp II M¸y sîi con M¸y ch¶i th« M¸y sîi con M¸y ®¸nh èng M¸y ®¸nh èng HÊp 4. Quy tr×nh h¹ch to¸n cña Công ty TNHH V ũ Dương 4.1 VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n HÊpdoanh nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp thùc Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc ban hµnh vµKho viÖcsîi ghich¶i sæ kÕt th«to¸n ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é Nhµ níc. HiÖn nay Công ty ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ h×nh thøc thÝchkühîp cho mét doanh nghiÖp t nh©n Kho nµy sîi ch¶i ho¹t ®éng võa vµ nhá víi sè lîng tµi kho¶n kh«ng nhiÒu thuËn lîi cho viÖc h¹ch to¸n trªn sæ vµ trªn m¸y Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi chó: Ghi hµng ngµy B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi cuèi th¸ng Th«ng tin kÕt xuÊt trªn m¸y §èi chiÕu kiªm tra HÖ thèng sæ s¸ch mµ doanh nghiÖp sö dông. TT Sè liÖu biÓu mÉu Tªn sæ 1 MÉu sè 01- SKT/NQD Chøng tõ ghi sæ 2 MÉu sè 02- SKT/NQD Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ 3 MÉu sè 03- SKT/NQD Sæ c¸i 4 MÉu 01- Kh«ng cã ph¸t sinh luü kÕ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh TK 5 MÉu 02- Cã ph¸t sinh luü kÕ tõ ®Çu n¨m B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh TK 6 MÉu kiÓu bµn cê Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n @. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n Công ty TNHH Vũ Dương lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh gåm - B¶ng c©n ®èi tµi s¶n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o ®îc lËp hµng quý sau 1 th¸ng, b¸o c¸o n¨m ®îc lËp xong sau 3 th¸ng. N¬i göi b¸o c¸o lµ Côc thuÕ, C¬ quan kiÓm to¸n, Ng©n hµng. Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp @. Mét sè ®Æc ®iÓm chÕ ®é kÕ to¸n - Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông ViÖt Nam ®ång Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: TSC§ trong công ty ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh (ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng) theo quy ®Þnh sè 166/1999/Q§- BTC ngµy 30/12/1999 cña bé trëng bé tµi chÝnh kh«ng cã trêng hîp khÊu hao ®Æc biÖt - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Ph¬ng ph¸p khÊu trõ - Kh«ng lËp c¸c kho¶n dù phßng - Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh: Ph¬ng ph¸p ®Þnh møc tiªu hao 5. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n 5.1 ThuËn lîi - Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t nh©n míi thµnh lËp nhng ®· x©y dùng ®îc mét bé m¸y kÕ to¸n cã ®éi ngò nh©n viªn cã tay nghÒ cao vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt cao - Cã phßng kÕ to¸n râ rµng vµ hîp lý - §· trang bÞ ®Çy ®ñ cho mçi nh©n viªn mét m¸y vi tÝnh vµ viÖc trang bÞ nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi lín cho c¸c nh©n viªn - §· ®a c¸c øng dông tin häc vµo qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vµ hiÖn t¹i công ty ®ang sö dông ch¬ng tr×nh kÕ to¸n ASPLUS3.0 - Doanh nghiÖp cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung nªn ®¶m b¶o sù th«ng nhÊt trong sù l·nh ®¹o vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi. 5.2 Khã kh¨n - Tuy công ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèt cho c«ng t¸c cña mçi nh©n viªn. Ngoµi nh÷ng thuËn lîi vÒ mÆt kh¸ch quan. Nhng công ty còng cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh xa khu d©n c nªn viÖc cËp nhËt c¸c th«ng tin lµ rÊt h¹n chÕ, viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n mµ hiÖn t¹i doanh nghiÖp ®ang cè g¾ng kh¾c phôc. - H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña công ty lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ mµ viÖc ghi sæ thêng ghi vµo cuèi th¸ng sè lîng ghi chÐp nhiÒu trïng lÆp, hiÖu suÊt c«ng t¸c kÕ to¸n thÊp cung cÊp sè liÖu chËm. - Do ®Æc ®iÓm cña tæ chøc kÕ to¸n t¹i công ty lµ h×nh thøc tæ chøc tËp trung nh nãi ë trªn nªn khèi lîng kÕ to¸n lín xö lý th«ng tin chËm h¹n chÕ sù kiÓm tra chØ ®¹o cña kÕ to¸n. 5. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Công ty TNHH Vũ Dương §¬n vÞ:1000® TT ChØ tiªu N¨m 2003 2004 2005 1 Doanh thu b¸n hµng 164246368.26 176341223.42 2154722978.5 2 479134.297 699881.519 800176.67 Lîi nh uËn tríc Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp thu Õ tõ H§ KD kho¶n nép ng©n 3 C¸c s¸ch 4 Thu nhËp b×nh qu©n Vèn kinh doanh 5 Vèn lu ®éng Vèn cè ®Þnh Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 4800713.617 1002.437 5260261.577 56210424.821 49192881.7 9 5615771.35 1104.578 67054166.8 685908300.97 131723103.5 7984067.531 1247.563 75916164.836 77850965.565 152657678.68 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II Thùc tr¹ng chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp I. Tµi s¶n cè ®Þnh A.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh 1. Kh¸i niÖm Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông dµi. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc dÞch chuyÓn dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh B. H¹ch to¸n TSC§ H»ng ngµy c¨n cø t¨ng gi¶m TSC§ nh ho¸ ®¬n GTGT nh ho¸ ®¬n mua, biªn b¶n giao nhËn … sÏ lËp thÎ TSC§ sau khi lËp thÎ th× TSC§ sÏ ® îc ghi vµo sæ chi tiÕt theo kÕt cÊu TSC§. C¨n cø vµo chøng tõ gi¶m TSC§ nh: Biªn b¶n giao nhËn khi nhîng b¸n, biªn b¶n thanh lý… kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ ë sæ TSC§. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. B¶ng nµy ®îc lËp vµo cuèi kú kÕ to¸n. ®Õn cuèi quý c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ TK211,TK214 hoÆc TK212,TK213 (nÕu cã). Dùa vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ c¸i TK211,TK214…vµ tõ sæ c¸i ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ®ång thêi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. T¹i Công ty TNHH Vũ Dương TSC§ chñ yÕu lµ nh÷ng m¸y mãc nh m¸y xÐ kiÖn, b«ng; m¸y ®¸nh èng; m¸y ch¶i th« … thuéc c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña công ty vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c phßng ban C¸ch ®¸nh gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ ghi sæ cña TSC§ chÝnh x¸c Gi¸ trÞ cßn l¹i =NG – Gi¸ trÞ hao mßn Ghi chó: Gi¸ trÞ TSC§ kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i @. NG TSC§ h÷u h×nh *TSC§ mua s¾m (cò vµ míi) mua Chi phÝ ThuÕ vµ lÖ phÝ tríc NG = Gi¸ thùc tÕ + liªn quan + b¹ (nÕu cã) *TSC§ ®Çu t x©y dùng Gi¸ thùc tÕ c«ng Chi phÝ ThuÕ vµ lÖ phÝ trNG = tr×nh x©y dùng + liªn quan íc b¹ (nÕu cã) + *TSC§ ®îc cÊp, chuyÓn ®Õn Chi phÝ Gi¸ trÞ cßn l¹i ghi ThuÕ vµ lÖ phÝ tríc NG = trªn sæ ®¬n vÞ + liªn quan + b¹ (nÕu cã) *TSC§ ®îc biÕu tÆng trÞ cña héi NG = Gi¸ Chi phÝ liªn quan ®ång ®¸nh gi¸ + @. NG TSC§ v« h×nh - Chi phÝ vÒ sö dông ®Êt: Lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông ®Êt. Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - TiÒn chi ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt: Gåm c¶ tiÒn thuª ®Êt hay tiÒn sö dông ®Êt tr¶ mét lÇn. - Chi phÝ cho viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng. - PhÝ vµ lÖ phÝ tríc b¹ (nÕu cã) @. NG TSC§ thuª tµi chÝnh NG TSC§ thuª tµi chÝnh: Lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a tæng nî ph¶i tr¶ trõ tæng sè l·i ®¬n vÞ thuª ph¶i tr¶ cho suèt thêi gian thuª ghi trong hîp ®ång thuª TSC§ NG = Tæng nî ph¶i tr¶ - Sè tiÒn l·i ph¶i x Sè n¨m thuª tr¶ hµng n¨m theo ho¸ ®¬n Trêng hîp trong hîp ®ång thuª TSC§ cã quy ®Þnh tû lÖ l·i suÊt ph¶i tr¶ theo mçi n¨m th× NG TSC§ thuª tµi chÝnh lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i c¸c kho¶n ghi trong t¬ng lai 1 NG = G x (1+L) n - G: Gi¸ trÞ c¸c kho¶n chi bªn thuª ph¶i tr¶ theo H§ - L: L·i suÊt thuª vèn tÝnh theo n¨m ghi trong H§ - n: Thêi h¹n thuª theo H§ - Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n -Gi¸ trÞ cßn l¹i TSC§ Sè khÊu hao luü = NG - kÕ cña TSC§ trªn sæ kÕ to¸n 1.H¹ch to¸n t¨ng TSC§ TSC§ cña Công ty TNHH Vũ Dương chñ yÕu lµ TSC§ h÷u h×nh vµ t¨ng do mua s¾m, khi x¶y ra nghiÖp vô t¨ng TSC§ kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc (Ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n giao nhËn TSC§) ®Ó ghi sæ TSC§, lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Trong th¸ng 3 n¨m 2005 C«ng ty cã mua 1 TSC§ lµ mét m¸y kÐo Sîi OESE 1 cô thÓ nh sau Ho¸ ®¬n gtgt mÉu sè 01GTKT- 3LL Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng EC/2004B Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 Sè 0080955 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH Vò Minh §Þa chØ: §éi cÊn – Ba §×nh – Hµ Néi MST: 10000008433 – Ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh – Hµ Néi §¬n vÞ mua hµng: Công ty TNHH Vũ Dương §Þa chØ: 109 Đ ư ờng Láng - Đống Đa - Hà Nội MST: 07001012681 – Ng©n hµng c«ng th¬ng Ba Đình - Hà Nội H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n vµ nî Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TT 1 Tªn hµng ho¸ dÞch vô M¸y kÐo sîi SHOESE1 Céng tiÒn hµng ThuÕ GTGT 5%: Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö: Tæng tiÒn thanh to¸n : §V C¸i x Sè lîng 01 01 §¬n vÞ: ®ång §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 6 700 000 000 6 700 000 000 6 700 000 000 6 700 000 000 355 000 000® 10 000 000® 7 045 000 000® Sè tiÒn b»ng ch÷: B¶y tû kh«ng tr¨m bèn m¬i l¨m triÖu ®ång ch½n % Ngêi mua (Ký, hä tªn) Ngêi b¸n KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Biªn b¶n giao nhËn tsc® MS01-tsc® Ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 q® 186tc/c®kt-btc C¨n cø vµo H§ 0080955 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 cña c«ng ty TNHH Vò Minh vÒ viÖc bµn giao TSC§ thùc hiÖn theo H§ mua b¸n sè 01/TT – HN/04 ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2005 * Ban giao nhËn TSC§ - Bªn giao (Bªn A) ¤ng NguyÔn H÷u Thanh: Chøc vô G§ C«ng ty TNHH Vò Minh ¤ng TrÇn V¨n Khëi: Chøc vô PG§ kü thuËt C«ng ty TNHH Vò Minh - Bªn nhËn (Bªn B) ¤ng NguyÔn Hång S¬n: Chøc vô G§ Công ty TNHH Vũ Dương ¤ng NguyÔn Hïng Vò: Chøc vô PG§SX Công ty TNHH Vũ Dương ¤ng Ninh V¨n Hîi : Chøc vô Kü s uû viªn TiÕn hµnh vÒ viÖc bµn giao m¸y mãc thiÕt bÞ cho Công ty TNHH Vũ Dương §Þa ®iÓm bµn giao: Ph©n xëng III - Công ty TNHH Vũ Dương X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: §v :1 000 000® N¨m NG TSC§ Tªn, Ký hiÖu, quy Sè hiÖu N¨m ®a ®a vµo TT c¸ch cÊp h¹ng Gi¸ Cíc Chi NG TSC§ vµo sö TSC§ mua phÝ phÝ TSC§ sx dông 01 M¸y kÐo sîi SHOESE1 2001 2005 6700 0 10 6700 OESE1 cña Schlathorst cña §øc sx Céng 6 700 10 6 710 Dông cô phô tïng kÌm theo TT Tªn quy c¸ch dông cô phô tïng Ký hiÖu 1 HÖ thèng chuèt s¸p SCOOE 2 HÖ thèng ®Þnh h×nh §HOE 3 HÖ thèng ®¸nh èng Sîi §OOE §VT C¸i C¸i C¸i Sè lîng 01 01 01 Gi¸ trÞ - * §¸nh gi¸ cña ban giao nhËn: ChÊt lîng m¸y tèt c¸c thiÕt bÞ ®· ho¹t ®éng theo ®óng H§ kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc bµn giao sÏ do bªn B cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Biªn b¶n nµy ®îc lËp thµnh 4 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, mçi bªn gi÷ 2 b¶n. Bªn nhËn Bªn giao (Ký, Ghi râ hä tªn) (Ký, Ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo Biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n lËp thÎ TSC§ nh sau ThÎ tsc® Sè 142 Ngµy lËp thÎ 15 th¸ng 3 n¨m 2005 C¨n cø vµo H§ 0080955 ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2005 Tªn ký hiÖu quy c¸ch TSC§: M¸y kÐo Sîi OESE1 Sè hiÖu TSC§ SHOESE1 Níc s¶n xuÊt: §øc h·ng Schlathorst n¨m s¶n xuÊt 2001 Bé phËn qu¶n lý sö dông: D©y chuyÒn OE N¨m ®a vµo sö dông 2005 C«ng suÊt diÖt tÝch thiÕt kÕ 216 nåi kÐo Sîi Chøng tõ SH N-T Ghi t¨ng TSC§ DiÔn gi¶i Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G NG 13 §¬n vÞ:1000® Gi¸ trÞ hao mßn N¨m Hao mßn Tæng B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 0080955 15/3/05 Mua m¸y kÐo sîi 6700 000 2005 OESE1 Dông cô phô tïng kÌm theo TT Tªn quy c¸ch dông cô phô tïng Ký hiÖu §VT Sè lîng 1 HÖ thèng chuèt s¸p SCOOE C¸i 01 2 HÖ thèng ®Þnh h×nh §HOE C¸i 01 3 HÖ thèng ®¸nh èng Sîi §OOE C¸i 01 - Gi¸ trÞ Bé phËn sö dông: Ph©n xëng III d©y chuyÒn OE n¨m sö dông 2005 §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy… th¸ng …n¨m… Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè… ngµy…th¸ng… n¨m … Lý do gi¶m 2. H¹ch to¸n gi¶m TSC§ TSC§ cña doanh nghiÖp Công ty gi¶m do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nhng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do thanh lý nhîng b¸n. Víi nh÷ng TSC§ mµ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nÕu thÊy kh«ng cÇn hoÆc do n¨ng suÊt gi¶m sót ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp Công ty sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt nh thanh lý, nhîng b¸n. Thanh lý víi nh÷ng TSC§ h háng kh«ng sö dông ®îc mµ doanh nghiÖp thÊy kh«ng thÓ söa ch÷a hoÆc cã thÓ söa ch÷a ®Ó kh«i phôc ho¹t ®éng nhng kh«ng cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ hoÆc nh÷ng TSC§ ®· l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng thÓ nhîng b¸n. Nh÷ng TSC§ vÉn cßn ho¹t ®éng nhng hiÖu qu¶ kh«ng cao doanh nghiÖp Công ty sÏ nhîng b¸n. Tuú trêng hîp cô thÓ ban l·nh ®¹o Công ty sÏ xö lý thanh lý hay nhîng b¸n vµ kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo ®ã ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ s¸ch cho phï hîp h¸ch to¸n gi¶m TSC§ kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. - TK 211 “TSC§ h÷u h×nh”: Ph¶n ¸nh NG TSC§ - TK 214 “Hao mßn TSC§”: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - TK 811 “Chi phÝ kh¸c” : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ . TK nµy cßn ®îc dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ liªn quan tíi ho¹t ®éng thanh lý nhîng b¸n. Bªn c¹nh TK ®ã kÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK nh: TK 711, TK 333, TK 111, TK 112, TK 152. Ph¶n ¸nh phÇn thu vÒ tõ thanh lý nhîng b¸n. Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 Công ty TNHH Vũ Dương nhîng b¸n mét m¸y xe Sîi Trung Quèc s¶n xuÊt Biªn b¶n thanh lý nhîng b¸n tsc® MS: 03-tsc® Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 Q§ Sè 186 TC/C§KT/14/3/95 Sè 135 BTC C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 86 ngµy 29 th¸ng3 n¨m 2005 cña Gi¸m ®èc Công ty TNHH Vũ Dương vÒ viÖc nhîng b¸n TSC§ I. Ban nhîng b¸n TSC§ gåm *Bªn Nhîng b¸n (Bªn A) ¤ng: NguyÔn Hïng Vò Chøc vô: PG§SX trëng ban Bµ : Ph¹m Thuý NhuËn Chøc vô: KÕ to¸n uû viªn * Bªn mua (Bªn B) Bµ : TriÖu Thu Oanh Chøc vô: PG§ Kinh doanh ¤ng: Ph¹m V¨n §¹t Chøc vô: Kü s uû viªn II. TiÕn hµnh nhîng b¸n nh sau Tªn, quy c¸ch TSC§ M¸y xe Sîi Sè hiÖu TSC§: E00S17 Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Níc s¶n xuÊt: Trung Quèc N¨m s¶n xuÊt: 1995 N¨m ®a vµo sö dông 1997 Sè thÎ TSC§ 038 NG: 40 400 000® thêi gian sö dông 16 n¨m Sè khÊu hao ®· trÝch tríc:19 749 993® Gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch ®Õn thêi ®iÓm nµy: 18 306 250® Gi¸ trÞ cßn l¹i; 2 343 757® Ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 Trëng ban (Ký, Ghi râ hä tªn) III. KÕt qu¶ thanh lý nh sau Chi phÝ n©ng cÊp TSC§ TGNH: 760 000® L¬ng nh©n viªn: 120 000® Gi¸ trÞ thu håi b»ng tiÒn mÆt: 5 870 000® ThuÕ GTGT 10%: 587 000® §· ghi gi¶m thÎ TSC§ 38 ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2005 §ai diÖn (Bªn A) §¹i diÖn (Bªn B) (Ký,Ghi râ hä tªn) (Ký,Ghi râ hä tªn) Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gi¶m TSC§ khi x¶y ra. KÕ to¸n TSC§ huû thÎ TSC§ vµ tõ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n xo¸ sæ TSC§ vµ ph¶n ¸nh phÇn thu, chi cho c¸c ho¹t ®éng thanh lý nhîng b¸n. * C¸c bót to¸n ®¨ng ký TSC§ khi cã ph¸t sinh. + Khi mua m¸y kÐo Sîi SHOESE1 C¸c bót to¸n ghi sæ nh sau: (§¬n vÞ 1000®) Nî TK 211: 6 700 000 Nî TK 133: 335 000 Cã TK 112: 3 035 000 Cã TK 331: 4 000 000 Nî TK 211: 10 000 Cã TK 111: 10 000 NG TSC§ = 6 710 000 (1000®) * C¸c bót to¸n xo¸ sæ TSC§ khi thanh lý m¸y xe Sîi Trung Quèc Nî TK 811: 2 343.757 Nî TK 214: 38 056.243 Cã TK 211: 40 400 - TËp hîp chi phÝ nhîng b¸n Nî TK 811: 880 Cã TK 112: 760 Cã TK 334: 120 - TËp hîp gi¸ trÞ thu håi tõ nhîng b¸n Nî TK 111: 6 457 Cã TK 711: 5 870 Cã TK 333: 587 Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ t¨ng gi¶m TSC§ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TSC§. Ph¬ng ph¸p ghi sæ chi tiÕt TSC§ nh sau: Ph¬ng ph¸p lËp: C¨n cø vµo chøng tõ t¨ng gi¶m TSC§ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt TSC§. Mçi chøng tõ t¨ng gi¶m ®îc ghi mét dßng trªn sæ chi tiÕtTSC§. + §èi vêi nh÷ng tµi s¶n t¨ng: C¨n cø vµo hoµ ®¬n mua hµng, thÎ TSC§ kÕ to¸n ghi vµo phÇn t¨ng TSC§ theo tõng bé phËn sñ dông trªn c¸c néi dung nguyªn gi¸, níc s¶n xuÊt,n¨m ®a vµo sö dông, khÊu hoa ®· trÝch … + §èi víi nh÷ng TSC§ gi¶m: C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, nhîng b¸n kÕ to¸n ghi sæ TSC§ trªn cïng mét dßng vêi TS gi¶m víi c¸c néi dung sè hiÖu, ngµy th¸ng, chøng tõ, lÝ do gi¶m. Nh biªn b¶n giao nhËn M¸y kÐo sîi SHOESE1 kÕ to¸n ghi vµo dßng bé phËn s¶n xuÊt theo néi dung sau: Tªn TSC§, NG TSC§, Níc s¶n xuÊt, Sè hiÖu TSC§, N¨m s¶n xuÊt, N¨m ®a vµo sö dông,… Nh÷ng TSC§ ®· nhîng b¸n, thanh lý còng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan vµ kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt vµo dßng TSC§ gi¶m Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Quý I N¨m 2005 TT I 1 Tªn m·, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§ Nhµ cöa vËt kiÕn tróc Nhµ v¨n phßng Xëng I … 2 … II M¸y mãc thiÕt bÞ M¸y ®¸nh èng 1 M¸y xe sîi 2 M¸y kÐo sîi 3 … … III Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ¤t« Huyndai 1 ¤t« Toyota 2 … … III Dông cô qu¶n lý 1 M¸y ph«t« 2 M¸y in … … Níc s¶n xuÊt N¨m sö dông NG §¬n vÞ 1000 000® KhÊu hao TSC§ ®· Sè ®· TG sö Ghi gi¶m TSC§ trÝch hao dông mßn … 2005 2006 … SH N-T Lý do VN 1997 840 20 42 42 VN … 1997 … 360 … 18 … 20 … 20 ... §øc TQ §øc … 2000 1997 2004 … 14.409 0.3602 15 40.4 19.749 16 6 710 25 … … … 0.9606 2.525 268.4 … 0.9606 2.525 268.4 … Korea 1997 Japan 1997 … … 90.42 23.551 9 115.98 31.720 11 … … … 10.047 10.544 … 10.047 10.544 ... Mala Japan … 22.269 0.779 15 15.262 5.7589 8 … … … 1.4846 1.9078 … 1.4846 1.9078 ... Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 2000 1998 … 17 SETQ 29/3/04 N-B * Chøng tõ ghi sæ TK 211, sæ c¸i TK 211 - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, cuèi th¸ng sau khi tËp hîp sè liÖu kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ TK 211, 214. + C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, thÎ TSC§. KÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp sè liÖu vµ ghi vµo chøng tõ ghi sæ nî TK 211, 214. + C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, nhîng b¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c ghi gi¶m TSC§ ®Ó kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ cã TK 211. + Mçi mét nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh chØ ®îc ghi mét lÇn. Sau khi ®· ghi tµi kho¶n nµy th× phÇn gi¸ trÞ ®ã sÏ kh«ng ®îc ghi ë tµi kho¶n ®èi øng víi tµi kho¶n ®· ghi. Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ hµng ngµy kÕ to¸n tËp hîp ®îc ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ ®¨ng ký chøng tõ. Chøng tõ ghi sæ Th¸ng 3 n¨m 2005 TrÝch yÕu Mua m¸y kÐo sîi SHOESE1 cña c«ng ty TNHH Vò Minh Céng ph¸t sinh Nî 211 211 211 TK Cã 112 111 331 Sè 61 §¬n vÞ: 1000® Sè tiÒn Nî 2 700 000 10 000 4 000 000 6 710 000 Cã Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 KÕ to¸n trëng (Ký,hä tªn) Ngêi lËp (Ký,hä tªn) §ång thêi trªn c¬ së chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó ghi sæ c¸i liªn quan. Cô thÓ kÕ to¸n sÏ lÊy sè liÖu cña dßng Nî TK 211 ®èi øng víi TK 112, TK111 ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ c¸i TK 211 Sæ c¸i NT GS Chøng tõ S N-T H Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Sè hiÖu: 211 N¨m 2005 DiÔn gi¶i D ®Çu kú TK §¦ Nî §¬n vÞ:1000®ång Sè tiÒn Cã 151 586 832.775 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp … … … 31/3 61 31/3 … Mua m¸y kÐo Sîi SHOESE1 31/3 61 31/3 Nhîng b¸n m¸y xe Sîi TQ Céng ph¸t sinh D cuèi kú … 112 331 111 811 214 … 2 700 000 4 000 000 10 000 … 2 343.757 38 056.243 136 400 6 710 000 158 160 432.775 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 3. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö dông díi sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau. TSC§ cña doanh nghiÖp bÞ hao mßn ®Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ Công tytiÕn hµnh viÖc trÝch khÊu hao B»ng c¸ch chuyÓn dÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm t¹o ra. HiÖn nay Công ty tiÕn hµnh viÖc trÝch khÊu hao theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n hay gäi lµ ph¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh cè ®Þnh vµ nã ®îc tÝnh nh sau. TSC§ khÊu hao th¸ng Møc khÊu == MøcNG Sè n¨m sö hao n¨m 12dông Møc khÊu Sè khÊu hao TSC§ ®îc tÝnh vµo ngµy 01 hµng hao th¸ng th¸ng (nguyªn t¾c lµm trßn th¸ng) nªn ®Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n Công ty quy ®Þnh nh÷ng TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. Nh vËy hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao theo c«ng thøc sau. Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu Sè khÊu hao t¨ng thªm ph¶i trÝch hao ®· gi¶m ®i = trÝch th¸ng = th¸ng tríc th¸ng nµy th¸ng tríc tríc Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 20 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tsc® Th¸ng 3 n¨m 2005 C«ng ty TNHH V ũ Dư ơng TT Di TL Ôn % gi¶i 1 Sè KH trÝch th¸ng tríc 2 Sè KH t¨ng trong th¸ng Mua m¸y kÐo sîi OE 3 Sè KHgi¶m trong th¸ng Nhîng b¸n m¸y se sîi TQ 4 Sè KH trÝch trongth¸ng Toµn C«ng ty Bé phËn sö dông NG KH TK627PXI §¬n vÞ: ®ång TK627PXII TK627PXIII TK641 TK 642 151.568.832.775 1.046.294.154 395.581.677 352.154.322 281 578.463 7.001.363 9.978.331 710.000.000 30.754.166,7 30.754.167 6.710.000.000 5.5 30.754.166,7 30.754.167 15.150.000 210.416,67 210.416,67 40.400.000 6.25 210.416,67 158 160 432.775 1.076.837.904 395.371.260 352.154.322 312.332.630 7.001.363 9.978.331 Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G 21
- Xem thêm -