Tài liệu Kt113 công tác kt tại ctytnhh selta

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 248 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty TNHH Selta. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH Selta. * VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc thµnh tÝch vµ kÕt qu¶ cao mét phÇn lín còng lµ do trô së cña c«ng ty cã phï hîp vµ thuËn tiÖn kh«ng? §iÒu ®ã phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i : 15A1 C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi. C«ng ty TNHH Selta tån t¹i ë m«i trêng t¬ng ®èi tèt gÇn trung t©m thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®îc ®Æt t¹i lµ 1 khu trung t©m kh¸ réng lín vµ ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn lµ trung t©m th¬ng m¹i C¸t Linh. T¹i trung t©m nµy c«ng ty cßn cã 1 siªu thÞ chuyªn b¸n ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt ®Æt t¹i gÇn c«ng ty víi diÖn tÝch ®Êt kinh doanh lµ 200 m víi diÖn tÝch phßng lµm viÖc, m«i trêng lµm viÖc tho¸ng m¸t t¹o ®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi cho c¸c phßng ban lµm viÖc cho viÖc giao lu bu«n b¸n víi kh¸ch hµng. C«ng ty cßn cã tªn giao dÞch : Selta company Limited. Tªn viÕt t¾t Selta Co., Ltd C«ng ty cßn cã chi nh¸nh lµ ph©n xëng s¶n xuÊt ®Æt t¹i x· Trung V¨n, huyÖn Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi. §iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®ã còng kh¸ lµ phï hîp. - PhÝa T©y B¾c gi¸p víi trêng cao ®¼ng x©y dùng sè 1 - PhÝa §«ng Nam gi¸p víi c«ng ty chÕ biÕn l©m s¶n vµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu M©y tre ®an. Víi diÖn tÝch cña ph©n xëng lµ 3000 m còng ®ñ ®Ó s¶n xuÊt vµ kho chøa hµng. Ph©n xëng còng gÇn víi ®êng t¹o ®iÒu kiÖn cho xe cé ®i l¹i dÔ dµng. * C¬ së ph¸p lý thµnh lËp Doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thµnh lËp ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 0102003974 theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 do uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp. C«ng ty TNHH Selta lµ 1 c«ng ty TNHH do 1 thµnh viªn gãp vèn vµ s¸ng lËp c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ nh»m phôc vô nhu cÇu lîi Ých vµ ho¹t ®éng tiªu dïng cña nh©n d©n, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, c«ng ty cã tµi kho¶n tiÒn VN§, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty ra ®êi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ chñ yÕu, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nh : Bån t¾m víi nhiÒu chñng lo¹i, bµn, s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, ®å ®iÖn gia dông ... Trong vµi n¨m gÇn ®©y víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng ngµy cµng cao, cho nªn ph¬ng tr©m s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ ngêi tiªu dïng cÇn ®ång thêi cÇn n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n ®Ó ph¸t triÓn nhanh chÊt lîng mÉu m· cña mÆt hµng. §Æc biÖt lµ ph¶i më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh theo chiÒu réng vµ s©u.l * Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty TNHH Selta ra ®êi tÝnh ®Õn nay míi ®îc gÇn 4 n¨m song ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm phong phó c¸c lo¹i thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, thu nhËp ®êi sèng cña ngêi d©n ®îc n©ng cao. Nh÷ng thµnh tÝch ®ã ®îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc qua c¸c n¨m nh sau : ChØ tiªu Vèn cè ®Þnh N¨m 2001 1.080.000.000 N¨m 2002 1.134.000.000 N¨m 2003 1.188.000.000 4.320.000.000 4.380.000.000 4.450.000.000 889.200.000 1.134.000.000 1.512.000.000 9.360.000 10.800.000 Doanh thu 18.282.000.000 20.110.200.000 12.600.000 21.903.600.000 Lîi nhuËn 145.500.000 152.360.000 160.750.000 Vèn lu ®éng Tæng quü tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng b×nh qu©n Qua mét sè chØ tiªu cña c¸c n¨m ta rót ra mét sè nhËn xÐt nh sau : Trong 3 n¨m (2001, 2002, 2003) gÇn ®©y ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn. Cô thÓ vèn cè ®Þnh chiÕm 20% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp hµng n¨m t¨ng lªn 1% so víi n¨m tríc ®ã. T¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lµ : n¨m 2002 sã víi n¨m 2001 lµ 54.000.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 lµ 54.000.000. Vµ sè vèn lu ®éng chiÕm 80% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp, sè vèn nµy ®îc t¨ng lªn hµng n¨m nh sau : N¨m 2002 so víi n¨ m2001 t¨ng lªn lµ 1,39% t¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 60.000.000 ®ång. N¨m 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 1,59% t¬ng øng víi sè tiÒn t¨n lªn lµ 70.000.000 ®ång. §iÒu nµy cho ta thÊy sè vèn cña doanh nghiÖp hµng n¨m ®Òu ®îc bæ sung chøng tá t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn. Tõ ®ã ta thÊy tæng quü tiÒn l¬ng n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 27,5% t¬ng øng víi sè tiÒn t¨ng lªn lµ 244.800.000 ®ång n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 33,3% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 378.000.000 ®ång v× tæng quü tiÒn l¬ng t¨ng nªn l¬ng b×nh qu©n hµng n¨m còng t¨ng lªn. Cô thÓ n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lªn lµ 15,38% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.440.000 ®ång (ngêi/n¨m) n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lªn lµ 16,67% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.800.000 ®ång (ngêi/n¨m). §iÒu nµy cho ta thÊy thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng t¨ng lªn, ®ã lµ mét kho¶n tiÒn ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cho mét cuéc sèng t¬ng ®èi æn ®Þnh, do ®ã hä yªn t©m ®ãng gãp hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh vµo s¶n xuÊt vµ ngµy mét n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty t¹o ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng tiªu cùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ x¶y ra. Tæng sè doanh thu mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong 3 n¨m gÇn ®©y t¨ng nh sau: N¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng lµ 10% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.828.200.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng lµ 8,9% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.793.400.000 ®ång. Doanh thu hµng n¨m cña c«ng ty t¨ng kÐo theo lîi nhuËn cña c«ng ty hµng n¨m còng t¨ng lªn nh sau: n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 4,7% t¬ng øng víi sè ti8Òn lµ 6.860.000 ®ång, n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 5,5% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 8.390.000 ®ång. Nh vËy trong 3 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Selta ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn. §Ó ta thÊy râ h¬n, doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®a nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cho s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt h¬n chiÕm ®îc vÞ trÝ quan träng trªn thÞ trêng kÐo theo ®ã lµ tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng cao h¬n, doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng lªn. Víi kÕt qu¶ ®¹t ®îc nh vËy c«ng ty cø thÕ ph¸t huy vµ cñng cè h¬n tron nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2. M« h×nh doanh nghiÖp, h×nh thøc së h÷u vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh * M« h×nh doanh nghiÖp C¨n cø vµo sè vèn gãp cña c¸c thµnh viªn vµ sè lîng c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng ty th× c«ng ty TNHH selta thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá ®îc tæ chøc díi d¹ng c«ng ty. * H×nh thøc së h÷u vèn: Trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mçi c«ng ty ®Òu cã h×nh thøc së h÷u vèn kh¸c nhau ®èi víi c«ng ty TNHH Selta h×nh thøc së h÷u vèn lµ vèn tù cã vµ vèn tù bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * LÜnh vùc kinh doanh 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt ra ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng nh÷ng mÆt hµng ®ã cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp. Do ®ã lÜnh vùc kinh doanh lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. * MÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu C¨n cø vµo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh c«ng ty TNHH Selta s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng chñ yÕu sau : - S¶n xuÊt, l¾p r¸p, bu«n b¸n ®å ®iÖn gia dông, ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt vµ trang thiÕt bÞ vÖ sinh . - S¶n xuÊt bu«n b¸n v¨n phßng phÈm, m¸y mãc trang thiÕt bÞ v¨n phßng. - §¹i lý mua b¸n, ký göi hµng hãa. - X©y dùng d©n dông, x©y dùng c«ng nghiÖp, trang trÝ néi ngo¹i thÊt. - Kinh doanh bÊt ®éng s¶n. 3. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH Selta a. VÒ lao ®éng TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay th× tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 120 lao ®éng. §Ó gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng ty n¾m b¾t ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ t×nh h×nh lao ®éng trong c«ng ty th× cã rÊt nhiÒu lo¹i. Cô thÓ : Ph©n lo¹i lao ®éng theo giíi tÝnh Do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc s¶n xuÊt lµ chñ yÕu, nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc ®ßi hái ph¶i cã bµn tay cøng c¸p. §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ã mét c¸ch tèt nhÊt c«ng ty ®· sö dông lao ®éng nam kh¸ nhiÒu. Cô thÓ: - Lao ®éng nam 105 lao ®éng chiÕn 87,5% - Lao ®éng n÷ 15 lao ®éng chiÕm 12,5% Víi c¸ch ph©n lo¹i trªn ®· ®¸p øng ®îc tiÕn ®é s¶n xuÊt s¶n phÈm còng nh ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra phñ hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng. Cã thÓ nãi ®©y lµ c¸ch ph©n lo¹i hîp lý gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch ph©n lo¹i lao ®éng còng kh¸ quan träng n÷a lµ theo tr×nh ®é ®µo t¹o. Do c«ng ty s¶n xuÊt víi c¸c lo¹i mÆt hµng víi chÊt lîng cao ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng còng ph¶i ®îc c¶i tiÕn cô thÓ: - §¹i häc : 15 ngêi chiÕm 12,5% - Cao ®¼ng : 18 ngêi chiÕm 15% - Trung cÊp 10 ngêi chiÕm 8,3% - Sè cßn l¹i lµ c«ng nh©n, b¶o vÖ vµ mét sè lao ®éng ë c¸c bé phËn cã liªn quan chiÕm 64,2% 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Qua c¸ch ph©n lo¹i nµy ta thÊy viÖc ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é ®µo t¹o cña c«ng ty nh vËy lµ t¬ng ®èi hîp lý cho tõng phÇn viÖc, tõng chuyªn ngµnh, tõng lao ®éng, c¸ch ph©n lo¹i nµy gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Ph©n lo¹i lao ®éng theo tÝnh chÊt nghiÖp vô C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt do ®ã sè ngêi lao ®éng trùc tiÕp chiÕm phÇn lín, cô thÓ - Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt : 100 ngêi chiÕm 83,3% - Lao ®éng gi¸n tiÕp 20 ngêi chiÕm 16,7% Víi c¸ch ph©n lo¹i trªn c«ng ty ®· gi¶m bít ®îc phÇn nµo ®ã lao ®éng gi¸n tiÕp. Nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ trong lao ®éng c¸ch ph©n lo¹i nµy kh¸ phï hîp víi lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. Thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty Thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay b×nh qu©n lµ 12.600.000 ®ång/n¨m. Tæng quü l¬ng cña c«ng ty lµ 1.512.000.000 ®ång/ n¨m 126.000.000 ®ång/ th¸ng 378.000.000 ®ång/ quý TiÒn l¬ng b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty lµ 1.050.000 ®ång/ th¸ng. Qua chØ tiªu tiÒn l¬ng ë trªn ta thÊy : tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong c«ng ty vÉn cßn ë møc h¹n chÕ. Song v× lµ c«ng ty thµnh lËp cha ®îc l©u vµ lµ c«ng ty TNHH víi m« h×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh nªn viÖc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng nh vËy còng cã phÇn hîp lý vÉn cã thÓ ®¶m b¶o ®Ó ngêi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Trong nh÷ng thêi gian tíi c«ng ty cè g¾ng thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng ch¾c ch¾n sÏ cã sù thay ®æi tÝch cùc. c. C¬ cÊu ban gi¸m ®èc, phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh soanh cña c«ng ty TNHH Selta XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña c«ng ty ®ßi hái ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt thÝch hîp th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh míi cã hiÖu qu¶ cao. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ®ã ta ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c sau: - Cã môc tiªu chiÕn lîc thèng nhÊt. - Cã chÕ ®é tr¸ch nhiÖm râ rµng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm c©n xøng nhau. - Cã sù mÒm dÎo vÒ tæ chøc. - Cã sù tËp trung thèng nhÊt vÒ mét ®Çu mèi. - §¶m b¶o t¨ng hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Ó thÊy râ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ho¹t ®éng ra lµm sao ta ®i s©u vµo tõng bé phËn. Ban gi¸m ®èc lµ c¬ quan ®Çu n·o chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng vµ ®Æt ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c«ng ty, ban gi¸m ®èc gåm cã 2 ngêi: - Gi¸m ®èc : lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng, tæ chøc qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, thùc hiÖn còng nh ®Þnh híng ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc vµ chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy n¨ng lùc c«ng t¸c, tÝnh s¸ng t¹o tham gia qu¶n lý c«ng ty. Thêng xuyªn chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiªm chØnh chÊp hµnh thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· lËp ra. Thêng xuyªn ®óc kÕt ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. - Phã gi¸m ®èc : lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c m¶ng ho¹t ®éng mµ ban gi¸m ®èc giao phã ®ång thêi thay mÆt gi¸m ®èc ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc khi ®îc uû quyÒn vµ lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ toµn bé viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c kü thuËt tõ thiÕt kÕ, chuÈn bÞ s¶n xuÊt, tæ chøc vµ c©n ®èi d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc cßn cã nhiÖm vô tæ chøc hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn kü thuËt, ®ång thêi cßn thùc hiÖn hîp t¸c nghiªn cøu khao häc, c«ng nghÖ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi. C¸c phßng ban trong c«ng ty gåm 4 phßng ban : - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu lµ tham mu cho gi¸m ®èc vÒ mÆt tµi chÝnh, theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty díi h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ gióp gi¸m ®èc kiÓm tra, qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Ghi chÐp tÝnh to¸n ph©n tÝch, tæng hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §©y lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, ®ång thêi lµ ®Çu mèi quan tham mu ®¾c lùc cho l·nh ®¹o c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh, c©n ®èi gi÷a vèn vµ nguån vèn, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t tiÒn vèn thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c«ng ty vµ cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ, t×nh th×nh tiªu thô ... ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. - Phßng kinh doanh : chøc n¨ng, nhiÖm vô lµ nhËn toµn bé s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt ra ®em ®i tiªu thô theo gi¸ mµ do gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. §ång thêi tiÕp nhËn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng vµ thu håi c«ng nî ®em tiÒn tÖ nép cho phßng kÕ to¸n. 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh gåm 2 bé phËn: - Ph©n xëng s¶n xuÊt : cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña gi¸m ®èc ®· ®Ò ra theo ®óng sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. - Phßng trng bµy : Lµ n¬i trng bµy c¸c s¶n phÈm ®· hoµn thµnh song ®em ®i tiªu thô. Mèi quan hÖ gi÷a ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh Mçi phßng ban, mçi bé phËn ®Òu cã mét chøc n¨ng riªng nhng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc trong c«ng ty t¹o thµnh mét chuçi m¾t xÝch trong guång m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. VÞ trÝ vµ vai trß cña mçi phßng ban, mçi bé phËn qu¶n lý lµ kh¸c nhau nhng môc ®Ých chung lµ sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. S¬ ®å 1 - Ban gi¸m ®èc + Gi¸m ®èc + Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ph©n xëng Phßng s¶n xuÊt trng bµy hµng hãa Bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty TNHH Selta 3.4. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Selta Lµm khu«n Hót ra s¶n phÈm bån §¾p bån S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt t¹i c«ng ty TNHH Selta - Lµm khu«n : ph¶i cã keo, chÊt thñy tinh. - Hót ra s¶n phÈm bån : Dïng tÊm nhùa ®a vµo m¸y Ðp, m¸y hót - §¾p bån : Dïng v¶i sîi thñy tinh, keo ... - Hoµn thiÖn bån : dïng m¸y c¾t ba via xong sau ®ã ®ãng gãi. 7 Hoµn thiÖn bån B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta 1. §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty H×nh thøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan trong jcña mäi soanh nghiÖp. BÊt kÓ doanh nghiÖp ®ã s¶n xuÊt kinh doanh hay doanh nghiÖp thu¬ng m¹i ®Òu cÇn thiÕt ph¶i cã bé m¸y kÕ to¸n. Cã 3 h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®ã lµ h×nh thøc tËp trung, h×nh thøc ph©n t¸n vµ hiµnh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Song nhu cÇu ®Æc ®iÓm, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn cha r«ng l¾m chÝnh v× vËy c«ng ty ®· chän h×nh thøc bé m¸y kÕ toan tËp trung nh»m qu¶n lý vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty phï hîp víi ®iÒu kiÖn tr×nh ®é qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHh Selta. Theo h×nh thøc nµy th× toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc t©ph trung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty. ViÖc tËp hîp sè liÖu, ghi sæ kÕ to¸n ... t¹i c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng. V× vËy sè liÖu kÕ to¸n t¹i c¸c ph©n xëng, c¸c bé phËn thu nhËn cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ cho phßng kÕ to¸n. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ ®å 2 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n trëngkÕ to¸n Kiªm trëng phßng Kiªm trëng phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ chi phÝ KÕ to¸n TiÒn l¬ng KÕ to¸n b¸n hµng vµ c«ng nî KÕ to¸n vËt t Thñ quü S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta thÓ hiÖn sù ph©n c«ng cô thÓ chøc n¨ng,nhiÖm vô cña tõng bé phËn kÕ to¸n nh sau: - KÕ to¸n trëng : lµ ngêi tæ chøc, chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n c«ng nhiÖm vô vµ chØ ®¹o chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña tõng kÕ to¸n viªn. KÕ to¸n trëng lµ trî thñ ®¾c lùc cho gi¸m ®èc trong kinh doanh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn mÆt vµ chi phÝ : Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c lo¹i tiÒn nhËp xuÊt t¹i quü tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ph¶n ¸nh ®óng, ®ñ c¸c chi phÝ. - Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng : Cã nhiÖm vô theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - KÕ to¸n b¸n hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ : lµ ngêi qu¶n lý vµ theo dâi sè lîng, gi¸ trÞ xuÊt nhËp kho hµng ho¸, thµnh phÈm ®em ®i tiªu thô thanh to¸n vµ n¾m b¾t kh¶ n¨ng thanh to¸n, kª khai doanh thu vµ nép thuÕ hµng th¸ng. Ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c doanh thu s¶n phÈm hµng hãa tiªu thô. - KÕ to¸n vËt t hµng hãa : cã nhiÖm vô theo dâi chi tiÕt nhËp xuÊt tån vËt t hµng hãa, ®iÒu chuyÓn néi bé, theo dâi gi¸ thµnh vËt t, hµng hãa. - Thñ quü : qu¶n lý trùc tiÕp quü tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. 2. C¸c chÝnh s¸ch t¹i c«ng ty TNHh Selta 2.1. ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông C«ng ty TNHH Selta ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n cña doanh nghiÖp võa vµ nhá ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§-BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé tµi chÝnh. 2.2. Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty - Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ ngµy 1/1/ vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 n¨m d¬ng lÞch. - §¬n vÞ tiÒn tÖ : VN§ nhng khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ b»ng ngo¹i tÖ th× c«ng ty tiÕn hµnh quy ®æi vÒ tiÒn VN§ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 2.3. Ph¬ng ph¸p khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ nh : ph¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian sö dông, khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn, khÊu hao theo tæng sè nhng do ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña tõng lo¹i TSC§ mµ c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo thêi gian. Néi dung cña ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ theo thêi gian t¹i c«ng ty TNHh Selta. Theo ph¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n cña c«ng ty c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§ vµ thêi gian sö dông TSC§ vµ møc trÝch khÊu hao hµng n¨m cho TSC§ theo c«ng thøc sau : Møc khÊu hao hµng n¨m cña TSC§ NG cña TSC§ = Thêi gian sö dông h÷u Ých C¸ch x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§: - Nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m bao gåm gi¸ mua (trõ c¸c kho¶n triÕt khÊu th¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸), c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm thuÕ ®îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng vµ ®ang sö dông nh : chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng, chi phÝ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp ban ®Çu, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, chi phÝ chuyªn gia vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Trêng hîp mua s¾m TSC§ ®îc thanh to¸n theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, nguyªn gi¸ TSC§ ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ mua ph¶i tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua. 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - §èi víi TSC§ mua díi h×nh thøc trao ®æi ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ TSC§ HH nhËn vÒ hoÆc gi¸ trÞ hîp lý TSC§ ®em trao ®æi sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn ®· tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. - Nguyªn gi¸ TSC§ mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ HH t¬ng tù. - §èi víi TSC§ x©y dùng c¬ b¶n theo ph¬ng thøc giao thÇu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : NG TSC§ do x©y dùng míi tù chÕ t¹o Gi¸ trÞ = Chi phÝ quyÕt to¸n ®îc duyÖt + l¾p ®Æt Chi phÝ kh¸c + ch¹y thö vµ lÖ phÝ tríc b¹ - §èi víi TSC§ nhËn cña ®¬n vÞ kh¸c gãp vèn liªn doanh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Gi¸ trÞ tho¶ thuËn NG TSC§ do nhËn gèp vèn liªn doanh cña c¸c bªn tham gia LD = (gi¸ trÞ theo ®¸nh cña héi ®ång ®¸nh gi¸) + Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö (nÕu cã) - §èi víi TSC§ ®îc biÕu tÆng : NG TSC§ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thùc tÕ cña TSC§ t¬ng ®¬ng cïng lo¹i. VD : Ngµy 15/9/2002 c«ng ty mua mét m¸y hót bån trÞ gi¸ cha thuÕ = 25.000.000 ®ång, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö = 1.000.000 ®ång .C«ng ty dù tÝnh sö dông trong 10 n¨m. Vµ tÝnh møc kh©u hao tµi s¶n ®ã nh sau: NG = 25.000.000 + 1.000.000 = 26.000.000 ®ång Møc khÊu hao hµng n¨m = 26.000.000 / 10 = 2.600.000 ®ång Møc khÊu hao hµng th¸ng = 2.600.000 / 12 = 216.000,67 ®ång 2.4. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT Thùc tÕ cã 2 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT : Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Nhng do lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cho nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph¶n ¸nh thuÕ ®Çu vµo th× c«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 2.5. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho t¹i c«ng ty: Th«ng thêng cã 2 lo¹i h¹ch to¸n hµng tån kho lµ : H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty TNHH Selta ®· vµ ®ang h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× viÖc ph¶n ¸nh ghi chÐp ®îc theo dâi thêng xuyªn liªn tôc vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, thµnh phÈm trªn c¸c tµi kh¶on kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n. Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt t hµng hãa tån kho ®îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau kho ®· tæng hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi tîng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. Gi¸ trÞ vËt t hµng hãa tån kho trªn t¹i kho¶n vµ sæ kÕ to¸n ®îc x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú h¹ch to¸n. 2.6. H×nh thøc kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n lµ h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm viÖc x¸c ®Þnh sè lîng kÕ to¸n cÇn thiÕt kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n ®Ó ph¶n ¸nh ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tõ chøng tõ gèc ®Ó phôc vô cho b¸o c¸o kÕ to¸n. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh hiÖn nay cã 4 h×nh thøc kÕ to¸n ®ã lµ h×nh thøc nhËt ký chung, h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h×nh thøc nhËt lý sæ c¸i, h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Trong 4 h×nh thøc trªn c«ng ty TNHH Selta ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ”. Theo h×nh thøc nµy th× s¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ®îc thÓ hiÖn nh sau : 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 3 Chøng tõ gèc (Hãa ®¬n GTGT phiÕu xuÊt nhËp kho) (3) (1a) (1) (1b) Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ (2a) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ (4) (2b) Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n (6) B¶ng tæng hîp chi tiÕt (5) (6) B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta (1) Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ (1a) (1b) NÕu trong ngµy ph¸t sinh nhiÒu chøng tõ gèc cïng lo¹i kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc c¨n cø vµo dßng tæng céng lËp chøng tõ ghi sæ. (2a) (2b) Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n (3)Nh÷ng chøng tõ gèc liªn quan ®Õn h¹ch to¸n chi tiÕt ph¶i vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. (4) Cuèi th¸ng céng sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (5) Cuãi th¸ng ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. (6) Sau khi sè liÖu ®· ®¶m b¶o tÝnh khîp ®óng tõ sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt nªn b¸o c¸o tµi chÝnh. 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Qua viÖc c¨n cø vµo s¬ ®å tr×nh tù ghi chÐp cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ mµ c«ng ty ®ang sö dông so víi h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n trong chÕ ®é quy ®Þnh vÒ c¨n b¶n lµ gièng nhau bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè ®iÓm kh¸c nhau nh: Tõ chøng tõ gèc ®Ó vµo chøng tõ ghi sæ c«ng ty kh«ng ph¶i ghi qua sæ quü n÷a mµ vµo th¼ng chøng tõ ghi sæ lu«n ®Ó dÔ lµm vµ nhanh gän kh«ng ph¶i vµo nhiÒu sæ mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kÕ to¸n. Tuy nhiªn nÕu vµo ®îc sæ quü n÷a th× sè liÖu ghi chÐp sÏ ®îc chi tiÕt cô thÓ h¬n, dÔ theo dâi h¬n. H¬n n÷a tõ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty kh«ng vµo b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh mµ vµo th¼ng b¸o c¸o tµi chÝnh lµm nh vËy còng tiÕt kiªm ®îc thêi gian tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. KÕ to¸n c«ng ty kh«ng vµo sæ quü vµ b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh v× lÏ ®ã mµ 2 sè nµy kh«ng ph¶i ®èi chiÕu víi nhau. Qua phÇn so s¸nh trªn c«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo s¬ ®å 3 lµ t¬ng ®èi hîp lý, kinh tÕ h¬n h¼n. 2.7. ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông HiÖn nay c«ng ty TNHH Selta ¸p dông chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi bæ xung th× hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông gåm c¸c chøng tõ kÕ to¸n : Lao ®éng tiÒn l¬ng gåm c¸c chøng tõ sau: - B¶ng chÊm c«ng - B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng - PhiÕu lµn thªm giê Hµng tån kho gåm c¸c chøng tõ: - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - ThÎ kho B¸n hµng gåm c¸c chøng tõ: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng - Hãa ®¬n GTGT TiÒn tÖ gåm c¸c chøng tõ : - PhiÕu thu - PhiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng 2.8. ChÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp HiÖn nay c«ng ty TNHH Selta ¸p dông chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 144/2001/Q§/BTC ngµy 21/12/2001 cña bé tµi chÝnh. Trong hÖ thèng tµi kho¶n ®ã kÕ to¸n c«ng ty sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau: 2.9. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ” theo h×nh thøc nµy c«ng ty sö dông hÖ thèng kÕ to¸n sau : Sæ kÕ to¸n tæng hîp Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm : - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. - Chøng tõ ghi sæ - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Sæ kÕ to¸n chi tiÕt gåm : - Sæ TSC§ - Sæ chi tiÕt vËt liÖu s¶n phÈm hµng hãa - ThÎ kho - Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n, ngêi mua 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Sæ chi tiÕt tiªu thô - Sæ chi tiÕt nguån vèn kinh doanh. 2.10. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp: Do ®Æc ®iÓm vµ h×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc III. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta. 1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng dÕn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Trªn thùc tÕ bÊt kú 1 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh daonh nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i chÞu ¶nh hëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè. Mµ tríc hÕt chóng ta php¶i kÓ ®Õn ®ã lµ nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp nh : Vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, con ngêi, sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt còng nh chÊt lîng s¶n phÈm. TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ®ã ®Òu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt ta ph¶i ®i s©u vµo quy m« vèn cña doanh nghiÖp, lîng vèn cña c«ng ty nãi chung lµ kh«ng nhiÒu nhng còng ®¸p øng ®Çy ®ñ may mãc thiÕt bÞ lµm gia t¨ng sè lîng s¶n phÈm vµ chÊt lîng s¶n phÈm, ph¬ng thøc b¸n hµng gän nhÑ. Do vËy ®· phÇn nµo gi¶m bíi ®îc sù lo l¾ng cña c«ng ty. H¬n n÷a ®Æc ®iÓm tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh còng t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã lµ sù biÕn ®éng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ chÝnh trÞ ë trong níc vµ níc ngoµi. MÆt kh¸c thay d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh còng phÇn nµo gi¶m bít sù ngõng trÖ vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt cña c«ng viÖc. Nh©n tè ¶nh hëng tiÕp theo lµ kh¸ch hµng vµ søc mua cña ngêi tiªu dïng còng rÊt quan träng. MÆt hµng mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra phï hîp víi ngêi tiªu dïng sÏ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn vµ cã uy tÝn l©u dµi ®iÒu ®ã sÏ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc liªn tôc ph¸t triÓn vµ ngîc l¹i nÕu s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i hµng kÐm phÈm chÊt th× kh¸ch hµng sÏ kh«ng chÊp nhËn vµ dÉn ®Õn hµng tån kho nhiÒu kh«ng tiªu thô ®îc. Nh©n tè thuÕ vµ gi¸ lµ 2 nh©n tè nhµ níc hay cã chÝnh s¸ch thay ®æi do ®ã khi thay ®æi còng lµm ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Selta C«ng t¸c kÕ to¸n lµ toµn bé hÖ thèng cÊu thµnh bé m¸y ho¹t ®éng. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bËn lu«n ®ßi hái sù chÝnh x¸c vµ tØ mØ cña tõng nh©n viªn kÕ to¸n. Song nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n còng lµ mét con ngêi, c«ng ty ph¶i t¹i ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n lµm viÖc cã hiÖu qu¶n cao nhÊt, nhng sè lîng c¸n bé s¾p xÕp ®Çy ®ñ hîp lý vÒ tr×nh ®é cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nãi chung chØ 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ®¹t ë møc t¬ng ®èi (kh«ng ®îc cao l¾m cho nªn còng phÇn nµo ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty). Do ®ã tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n ph¶i thêng xuyªn ®µo t¹o, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, ®Ó tõ ®ã viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n míi tèt ®¹t hiÖu qu¶ cao. Ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i tiªn tiÕn ¸p dông phï hîp ®Çy ®ñ còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®a c«ng ty cã nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ph¶i tr¶ vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n vµ nhËn lý cîc ký quü dµi h¹n t¹i c«ng ty TNHH Selta. i. KÕ to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta 1. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n vµ c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ b¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng ph¶i tr¶ ngêi b¸n vµ nhiÖm vô kÕ to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n. a. Nî ph¶i tr¶ Nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n t¹i c«ng ty lµ nguån vèn cña c«ng ty ®i chiÕm dông ®¬n vÞ kh¸c, cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c ngoµi ®¬n vÞ theo chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh quy ®Þnh nh sau: ChÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, chÝnh s¸ch b¶o hiÓm, chÝnh s¸ch thuÕ vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ ®¬n vÞ sö dông t¹m thêi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh sau ®ã ph¶i hoµn tr¶ l¹i cho ®èi tîng. b. C¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ b¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô, s¶n phÈm hµng hãa cho c«ng ty TNHH Selta Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh mét c¸c thêng xuyªn liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n th× c¸c c«ng ty ph¶i lu«n ®¸p øng ®îc nguyªn nhiªn liÖu, c«ng cô dông cô, s¶n phÈm hµng hãa cho sn¶ xuÊt kinh doanh. Song trong ®iÒu kiÖn nguån vèn tù cã cßn h¹n chÕ muèn ®¸p øng ®îc yªu cÇu trªn th× tÊt yÕu ph¶i ph¸t sinh c¸c quan hÖ mua b¸n chÞu vÒ vËt liÖu, CCDC, s¶n phÈm hµng hãa cho s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh do gi÷ ®îc ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng nªn viÖc mua chÞu s¶n phÈm hµng hãa ®èi víi c«ng ty lµ kh¸ thuËn tiÖn. Vµ còng chÝnh nhê ®îc ch÷ tÝn trong quan hÖ mua b¸n mµ c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ b¸n chÞu vËt liÖu hµng hãa cho c«ng ty kh¸ nhiÒu ®ã lµ c¸c c«ng ty : C«ng ty TNNH Ngäc S¬n C«ng ty sø Thanh Tr× C«ng ty g¹ch §ång T©m C«ng ty TNHH B×nh MInh C«ng ty TNHH Minh Thuû. c. NhiÖm vô kÕ to¸n nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n ë c«ng ty TNHH Selta §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc cña kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ nãi riªng th× kÕ to¸n nî ph¶i tr¶ ph¶i lµm tèt c¸c nhiÖm vô sau: 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ph¶i ph¶n ¸nh chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i tr¶ vÒ tæng sè nî ph¶i tr¶ ®Õn h¹n, qu¸ h¹n (thêi gian thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ tiÒn l·i ph¶i tr¶ cho c¸c kho¶n nî tíi tõng chñ nî) Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n ®éc lËp kÞp thêi c¸ kho¶n nî ph¶i tr¶ cho c¸c chñ nî ®Ó gi÷ ch÷ tÝn cho c«ng ty tr¸nh nî nÇn d©y da, chiÕm dông vèn bÊt hîp ph¸p cña c¸c c«ng ty kh¸c. 2. S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “chøng tõ ghi sæ” nªn s¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ®îc thÓ hiÖn nh sau: S¬ ®å 4 C¸c hãa ®¬n mua hµng hãa, dÞch vô cha thanh to¸n, phiÕu chi tr¶ nî ngêi b¸n, giÊy b¸o nî,... Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK 331 Sæ c¸i TK 331 B¶ng tæng hîp chi tiÕt TK 331 B¸o c¸o tµi chÝnh 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 3. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n §Ó h¹ch to¸n t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî vµ ngêi b¸n c«ng ty TNHH Selta sö dông rÊt nhiÒu c¸c chøng tõ kh¸c ®ã lµ : Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, níc, ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn tho¹i, ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu nhËp kho, phiÕu chi, giÊy b¸o nî. Díi ®©y em xin ®a mét sè vÝ dô chøng tõ cã liªn quan ®Õn nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n cña c«ng ty TNHH Selta. - Ho¸ ®¬n GTGT tiÒn níc lµ mét chøng tõ bªn ngoµi do c«ng ty cÊp níc Hµ Néi lËp göi ®Õn th«ng b¸o sè tiÒn níc c«ng ty sö dông trong th¸ng tr¶ cho c«ng ty cÊp níc Hµ Néi. Theo biÓu sè 1 BiÓu sè 1: C«ng ty cÊp níc Hµ Néi Ho¸ ®¬n GTGT tiÒn níc §Þa chØ: Sè 1 Bµ TriÖu Sè : 6419552 MST: 05002379844 Ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2003 Liªn 2 (Giao kh¸ch hµng) Tªn kh¸ch hµng : C«ng ty TNNH Selta §Þa chØ : Sè 15A1 C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi M· sè thuÕ : KH Sè hîp ®ång : 40519 (71) M· kh¸ch hµng : 50500112188 Kú ph¸t hµnh : 20/3/2003 – 20/3/2004 Sè m3 níc sö dông : ChØ sè ®ång hå cò : ChØ sè ®ång hå míi : 1000 m3 níc s¶n xuÊt 19 1000* 857,14 = 2.857.140 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Céng tiÒn níc : C«ng ty cÊp tho¸t níc Hµ §«ng ThuÕ GTGT 5%: 2.857.140 142.857 Tæng céng: 2.999.997 B»ng ch÷ : Hai triÖu chÝn tr¨m chÝn m¬i chÝn ngh×n chÝn tr¨m chÝn b¶y ®ång C¸n bé thu tiÒn - Ho¸ ®¬n cíc phÝ ®iÖn tho¹i lµ mét chøng tõ bªn ngoµi do bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi göi ®Õn th«ng b¸o cíc phÝ ®iÖn tho¹i c«ng ty ph¶i thanh to¸n nî còng lµ mét c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n theo biÓu sè 2 BiÓu sè 2: Hãa ®¬n GTGT Sè 682250 DÞch vô viÔn th«ng Liªn 2 (giao kh¸ch hµng) M· sè : 0620301032709 Bu ®iÖn thµnh phè Hµ Néi Tªn kh¸ch hµng : C«ng ty TNHH Selta §Þa chØ : Sè 15A1 C¸t Linh , §èng §a, Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i (Fax)................................... M· bu ®iÖn : ............................ Göi : ...............................................H×nh thøc thanh to¸n : ............................. STT DÞch vô sö dông 1. Cíc thuª bao Thµnh tiÒn (®ång) 270.000 2. Cíc ®êng dµi 2.550.000 3. Cíc phô tréi (néi h¹t) 130.000 4. Cíc thu kh¸c Céng tiÒn dÞch vô (1) 0 2.950.000 ThuÕ suÊt GTGT (1)=tiÒn thuÕ GTGT (2) Tæng céng tiÒn thanh to¸n (1+2) Sè tiÒn b»ng ch÷ : Ba triÖu hai tr¨m bèn n¨m 295.000 3.245.000 ngh×n ®ång ch½n Ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2003 Ngêi nép Nh©n viªn giao dÞch 20
- Xem thêm -