Tài liệu Kt109 kt nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại cty tnhh sao thuỷ tinh

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn s©u s¾c, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa - kinh tÕ thÞ trêng víi quy luËt ho¹t ®éng cña nã ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi mäi mÆt ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. C¬ chÕ thÞ trêng ®· kh¼ng ®Þnh vai trß tæ chøc lùa chän hµng ho¸ gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ cã nhiÒu khëi s¾c. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, nã cã vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ë ViÖt Nam. Theo QuyÕt ®Þnh 1141/Q§/C§KINH TÕ ngµy 1/1/1995 vµ c¸c hÖ thèng kÕ to¸n qui ®Þnh tríc ®· thÓ hiÖn néi dung cuae c¸c chuÈn mùc quèc tÕ ë nh÷ng møc ®é nhÊt ®Þnh vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong ph¹m vi c¶ níc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ãng vai trß quan träng, nhng kh©u tiªu thô l¹i cµng quan träng h¬n, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Khi hµng ho¸ ®îc tiªu thô tøc lµ nã ®· ®îc ngêi tiªu dông chÊp nhËn ®Ó tho¶ m· nhu cÇu nµo ®ã - Søc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn uy tÝn cña doanh nghiÖp. Sù thÝch øng víi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ sù hoµn thiÖn cña c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Tãm l¹i ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc, hiÖu qu¶. Th× c«ng t¸c tiªu thô ph¶i tæ chøc tèt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, th× viÖc tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm cµng cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ nh÷ng lý do cÇn thiÕt ®Ó hoµn thiÖn nghiÖp vô tiªu thô, qua ®ã lµm c¬ së ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Qua thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng, qua t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh, víi tÇm quan träng cña nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸, thµnh phÈm ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Em ®· chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ thµnh phÈm t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh" lµm chuyªn ®Ò cña m×nh. Chuyªn ®Ò gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I : Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh tæng hîp. PhÇn II : Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh. PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh. PhÇn I Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh tæng hîp KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi I. §Æc ®iÓm cña nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ vai trß cña kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ thµnh phÈm. 1. §Æc ®iÓm cña nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸. Tiªu thô lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tæ quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm thùc hiÖn môc ®Ých cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, ®a s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn níi tiªu dïng. Nã lµ kh©u lu th«ng hµng ho¸, lµ cÇu nèi trung giangi½ mét bªn lµ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi, mét bªn lµ tiªu dïng. Víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý kh¸c nhau, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Cô thÓ lµ: Trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp, Nhµ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh qu¶n lý rÊt s©u vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhng l¹i kh«ng trÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viÖc cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trong thêi kú nµy, chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc quy ®Þnh s½n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh nªn viÖc tiªu thô ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu ph¬ng thøc, h×nh thøc kh¸c nhau. Nh»m t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp, chñ yÕu lµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra tõ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh hoÆc c¸c s¶n phÈm do liªn doanh liªn kÕt, do nhËn ®¹i lý, ký göi, v.v... T¹i c¸c doanh nghiÖp qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®îc b¾t ®Çu tõ khi doanh nghiÖp chuyÓn giao s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô cho kh¸ch hµng ®ång thêi kh¸ch hµng ph¶i tr¶ cho doanh nghiÖp mét kho¶n tiÒn t¬ng øng víi gi¸ b¸n cña s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô, do hai bªn tho¶ thuËn. Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®îc coi lµ chÊm døt khi qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n diÕn ra quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®îc chuyÓn t ngêi b¸n sang ngêi mua. Qu¸ tr×nh nµy lµ kh©u cuèi cïng, lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n vµ x¸c ®Þnh lç l·i. Tõ ®ã x¸c ®Þnh thu nhÊp vµ ph©n phèi thu nhËp. Hµng ho¸ cã thÓ lu©n chuyÓn trong néi bé doanh nghiÖp gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn hoÆc lu©n chuyÓn ra ngoµi ®Ó tiªu thô. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n hµng ho¸ ®îc coi lµ hµng b¸n cã ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý tiªu thô hµng ho¸. Hµng ®îc coi lµ b¸n ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Hµng ho¸ ph¶i ®îc tiªu thô th«ng qua ph¬ng thøc mua, b¸n vµ thanh to¸n tiÒn hµnh theo mét thÓ thøc nhÊt ®Þnh. - Ph¶i cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸. - Hµng b¸n ra ph¶i lµ hµng ®· ®îc h¹ch to¸n, hµng mua tríc ®ã hoÆc hµng s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n. Bªn c¹nh ®ã mét sè trêng hîp ®îc coi lµ hµng ho¸ nh: - Hµng ho¸ xuÊt dïng ®Ó tr¶ l¬ng, tr¶ thëng cho c«ng nh©n trong doanh nghiÖp. - Hµng ho¸ bÞ hao hôt trong hay ngoµi ®Þnh møc. Theo hîp ®ång bªn mua chÞu. Ngoµi c¸c trêng hîp trªn th× hµng ho¸ kh«ng ®îc coi lµ hµng b¸n. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi 1.1. C¸c ph¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸. Do sù ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, qu¸ tr×nh tiªu thô còng rÊt ®a d¹ng. Nã tuú thuéc vµo h×nh th¸i thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. C¸c ph¬ng thøc b¸n nh: b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý... 1.1.1. B¸n bu«n. B¸n bu«n lµ ph¬ng thøc b¸n hµng cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c ®¬n vÞ th¬ng m¹i, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Ó hä tiÕp tôc chuyÓn b¶n cho ngêi tiªu dïng hay tiÕp tôc gia c«ng chÕ biÕn. §Æc ®iÓm chñ yÕu cña ph¬ng thøc b¸n bu«n lµ khèi lîng hµng ho¸ giao dÞch lín, b¸n theo tõng l« nhng mÆt hµng kh«ng phong phó, ®a d¹ng nh trong b¸n lÎ. B¸n bu«n ®îc thùc hiÖn qua 2 ph¬ng thøc: a. B¸n bu«n qua kho: Lµ ph¬ng thøc b¸n hµng mµ hµng b¸n ®îc xuÊt ra tõkho b¶n qu¶n cña doanh nghiÖp. Trong ph¬ng thøc nµy cã 2 h×nh thøc: - B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµnh: Theo h×nh thøc nµy, ®Þnh kú doanh nghiÖp xuÊt kho hµng ho¸ ®Ó göi cho ngêi mua b¨ng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña doanh nghiÖp hay thuª ngoµi, chuyÓn ®Õn giao cho bªn mua theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt, chi phÝ vËn chuyÓn do bªn b¸n hoÆc bªn mua dùa theo tho¶ thuËn tríc. Hµng ho¸ sau khi chuyÓn b¸n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Sè hµng nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn do bªn mua thanh to¸n hoÆc nhËn ®îc gi¸y b¸o chÊp nhËn thanh to¸n cña bªn mua. - B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. Theo h×nh thøc nµy, bªn mua cö ®¹i diÖn ®Õn kho cña doanh nghiÖp ®Ó nhËn hµng cña doanh nghiÖp xuÊt kho hµng b¸n giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua. Sau khi nhËn ®ñ hµng bªn mua thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî. Th× hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô. b. B¸n bu«n chuyÓn th¼ng. C¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i sau khi mua hµng, nhËn hµng kh«ng ®a nhËp vÒ kho cña m×nh mµ chuyÓn th¼ng cho bªn mua. Ph¬ng thøc nµy ®îc thùc hiÖn qua hai h×nh thøc: - B¸n bu«n chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng: theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp th¬ng m¹i sau khi mua hµng, nhËn hµng b»ng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cña m×nh hay thuª ngoµi cghuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë mét ®Þa ®iÓm ®· tho¶ thuËn. Trong trêng hîp nµy, hµng ho¸ vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Hµng chØ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n cña bªn mua. - B¸n giao tay ba lµ ph¬ng thøc cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ bªn mua ®Òu ®Õn nhËn hµng t¹i kho cña nhµ cung cÊp. 1.1.2. B¸n lÎ Lµ ph¬ng thøc b¸n hµng ho¸ ®îc cung cÊp trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng. - §Æc ®iÓm cña b¸n lÎ lµ khèi lîng hµng b¸n nhá, nhng chñng lo¹i mÉu m· phong phó, ®a d¹ng. Hµng ho¸ khi ®· ®îc b¸n th× t¸ch khái lu th«ng vµ ®i vµo tiªu dïng, v× vËy gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· ®îc thùc hiÖn hoµn toµn. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh lµ hµng ho¸ ®îc tiªu thô lµ khi nhËn ®îc b¸o c¸o b¸n hµng cña mËu dÞch viªn. - C¸c ph¬ng thøc b¸n lÎ : + B¸n lÎ trùc tiÕp: lµ h×nh thøc b¸n truyÒn thèng. Trong ®ã mËu dÞch viªn t¹i quÇy võa chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ hµng ho¸ võa thu tiÒn b¸n hµng, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hµng vµ tiÒn khi cuèi ca hay cuèi ngµy b¸n hµng mËu dÞch viªn ph¶i nép toµn bé sè tiÒn thu ®îc cho thñ quü. Theo b¶ng kª giÊy nép tiÒn. Sau ®ã kiÓm kª sè hµng cßn tån t¹i quÇy, x¸c ®Þnh sè KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi lîng hµng xuÊt b¸n, lµm c¬ së cÊp b¸o c¸o b¸n hµng (ph¶n ¸nh sè ®· ®îc thùc hiÖn) trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tiÒn thõa, thiÕu khi b¸n hµng. - H×nh thøc b¸n tù phôc vô: Kh¸ch hµng tù chän hµng ho¸, tríc khi mang hµng ho¸ ra khái cöa hµng th× mang ®Õn bé phËn thu tiÒn ®Ó thanh to¸n, nh©n viªn thu tiÒn cÊp ho¸ ®¬n b¸n hµng, thu tiÒn cña kh¸ch hµng hÕt ca hoÆc hÕt ngµy nép tiÒn cho thñ quü vµ lËp b¸o b¸n hµng. - H×nh thøc b¸n tr¶ gãp: Khi b¸n hµng doanh nghiÖp chØ thu ®îc mét phÇn tiÒn nhÊt ®Þnh ban ®Çu. Sè cßn l¹i ngêi mua tr¶ dÇn, nhng ngêi mua ph¶i chÞu l·i tr¶ gãp. Gi¸ b¸n tr¶ gãp bao giê còng lín h¬n gi¸ b¸n th«ng thêng phÇn chªnh lÖch chÝnh lµ l·i tr¶ gãp ph¶i thu. 1.1.3. Ph¬ng thøc göi hµng ®¹i lý - ký göi - Theo ph¬ng thøc nµy ®¬n vÞ cã hµng göi, chuyÓn hµng cho ®¬n vÞ nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi b¸n hé vµ thanh to¸n tiÒn hoa hång cho bªn nhËn b¸n. Th«ng b¸o ®· b¸n ®îc hµng hay tr¶ tiÒn vÒ hµng nhËn b¸n th× hµng ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô. Chøng tõ b¸n hµng lµ b¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý. 1.2. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ mua cña hµng b¸n. - Gi¸ b¸n hµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. Nã gióp doanh nghiÖp n©ng cao søc c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng: V× vËy , mçi doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp ®Ó thu hót ®îc kh¸ch hµng vµ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc cã l·i. Bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cho phï hîp th× viÖc x¸c ®Þnh gi¸ mua cña hµng b¸n. - ViÖc tÝnh gi¸ mua cña hµng b¸n sÏ rÊt ®¬n gi¶n khi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ ®îc nhËp cïng mét ®¬n gi¸ æn ®Þnh tõ kú nµy sang kú kh¸c. Tuy nhiªn khi c¸c lo¹i hµng ho¸ gièng nhau ®îc nhËp víi nh÷ng ®¬n gi¸ kh¸c nhau th× ph¸t sinh vÊn ®Ò lµ sö dông ®¬n gi¸ nµo ®Ó tÝnh gi¸ mua cña hµng ho¸ tuú thuéc vµo yÕu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ c¸ch ®¸nh gi¸ hµng ho¸, ph¶n ¸nh trang tµi kho¶n vµ trang sæ kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp vËn dông c¸ch tÝnh gi¸ mua cña hµng ho¸ xuÊt b¸n. - Cã 4 ph¬ng ph¸p thêng ®îc sö dông: + Ph¬ng ph¸p gÝa thùc tÕ ®Ých danh. + Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. + Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. + Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc. a) Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Theo ph¬ng ph¸p nµy, c¸c doanh nghiÖp nµy ph¶i sím n¾m b¾t ®îc c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ tån kho vµ c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ xuÊt b¸n. Thuéc nh÷ng lÇn mua nµo vµ dïng ®¬n gi¸ cña nh÷ng lÇn mua ®ã ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng ho¸ tån kho cuèi vµ trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ xuÊt b¸n. §©y lµ ph¬ng ph¸p hîp lý nhÊt trong c¸c ph¬ng ph¸p v× nã ph¶n ¸nh gi¸ trÞ thùc chÊt nhÊt. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh Ýt mÆt hµng, Ýt chñng lo¹i vµ hµng cã gi¸ trÞ cao. b) Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong trêng hîp hµng tån kho vµ hµng xuÊt b¸n kh«ng x¸c ®Þnh ®îc lµ mua lÇn nµo. V× vËy ph¶i ph©n tÝch ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña tõng lo¹i hµng ho¸. c) Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc. Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ ®Þnh c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸ tån kho ®Çu kú sÏ ®îc xuÊt b¸n tríc tiªn. Sè hµng b¸n tiÕp theo, gi¶ ®Þnh chóng ®îc mua theo thø tù. Nh vËy hµng tån kho cuèi kú bao gåm nh÷ng ®¬n vÞ hµng ho¸ mua vµo sau cïng. Tuy nhiªn trong thùc tÕ sù vËn ®éng cña hµng ho¸ kh«ng theo thø tù nhËp tríc xuÊt tríc. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi d) Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc ®îc gi¶ ®Þnh hµng ho¸ xuÊt b¸n lµ nh÷ng hµng ho¸ ®îc mua sau cïng vµ cø nh vËy hµng ho¸ tån kho cuèi kú, lµ nh÷ng hµng ho¸ ®îc mua laau nhÊt, cò nhÊt. TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ mua vµo sau còng ®îc tÝnh cho trÞ gi¸ vèn cña hµng b¸n. Trªn thùc tÕ hµng ho¸ kh«ng x¸c ®Þnh theo thø tù nhËp sau xuÊt tríc. Bèn ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ trªn ®Òu ®îc thõa nhËn. Trong ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ æn ®Þnh kh«ng thay ®æi tõ kú nµy sang kú kh¸c th× c¶ bèn ph¬ng ph¸p sÏ cho cïng mét kÕt qu¶. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng kh«ng æn ®Þnh gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt thêng th× mçi ph¬ng ph¸p sÏ cho mçi kÕt qu¶ kh¸c nhau vµ nh vËy mçi ph¬ng ph¸p ®Òu cã ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. V× vËy doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng ph¸p nµo ®Òu ph¶i c«ng khai trong b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ ph¶i nhÊt qu¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n, gióp cho viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®îc chÝnh x¸c. 1.3. Thêi ®iÓm ghi chÐp hµng b¸n Trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i thêi ®iÓm ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n vÒ hµng ho¸ lµ thêi ®iÓm hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ b¸n, thêi ®iÓm ®ã ®îc quy ®Þnh theo tõng ph¬ng thøc, h×nh thøc b¸n hµng sau: - B¸n bu«n qua kho, b¸n vËn chuyÓn th¼ng theo theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp: Thêi ®iÓm ghi b¸n hµng lµ khi ®¹i diÖn been mua ký nhËn ®ñ hµng vµ thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî. - B¸n buèn qua kho vµ b¸n bu«n chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng: Thêi ®iÓm ghi chÐp hµng b¸n lµ khi nhËn ®ñ tiÒn cña bªn mua hoÆc bªn mua x¸c nhËn lµ ®· nhËn ®ñ hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. - B¸n lÎ hµng ho¸: Thêi ®iÓm ghi chÐp hµng b¸n lµ thêi ®iÓm nhËn ®îc b¸o c¸o b¸n hµng cña mËu dÞch viªn. - Phîng thøc göi ®¹i lý: Thêi ®iÓm ghi chÐp hµng b¸n lµ thêi ®iÓm nhËn ddîc tiÒn do bªn nhËn ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn nî. 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸. - KÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh thu thËp vµ xö lý, cung cÊp th«ng tin cho chñ doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao. V× vËy, nhiÖm vô cña kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ s¶n phÈm gåm: + Ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ t×nh h×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Ngoµi kÕ to¸n tæng hîp ghi trªn c¸c tµi kho¶n cña kÕ to¸n, kÕ to¸n tiªu thô cÇn ph¶i theo dâi chi tiÕt. ViÖc ghi chÐp theo sè lîng, chñng lo¹i, theo tõng ®¬n vÞ trùc thuéc, gi¸m s¸t hµng ë mäi tr¹ng th¸i: Hµng ®ang ®i ®êng, hµng ®ang ë trong kho, hµng ë quÊy. + X¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm hµng ®îc coi lµ tiªu thô, ph¶n ¸nh doanh thu. + X¸c ®Þnh ®óng vµ tËp hîp ®Çy ®ñ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô còng nh chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Ph©n bæ chi phÝ hîp lý vµ gióp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch. + KiÓm tra t×nh h×nh tiªu thô b¸n hµng vµ qu¶n lý tiÒn b¸n hµng. §èi víi hµng ho¸ b¸n chÞu cÇn ph¶i më sæ s¸ch chi tiÕt theo tõng kh¸ch hµng, tõng l« hµng, sè tiÒn nî vµ thêi h¹n ph¶i tr¶. + Tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý chøng tõ ban ®Çu vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ, ®¶m b¶o viÖc kiÓm tra vµ ghi sæ kÕ to¸n ®îc thuËn tiÖn, tr¸nh trïng lÆp, bá sãt. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi + Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tiªu thô; møc b¸n ra, doanh thu b¸n. C¸c chØ tiªu kÕ to¸n ph¶i phï hîp víi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®îc khi xem xÐt. §¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô trªn gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t kÞp thêi, nhanh chãng c¸c qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸, tiÒn tÖ nh»m ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ®Ó phï hîp víi thÞ trêng. 3.Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng b¸n. 3.1. §¸nh gi¸ hµng ho¸ theo gi¸ vèn - Gi¸ thµnh hµng ho¸ nhËp kho ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tõng nguån nhËp: + Hµng ho¸ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ t¹o ®îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh thùc tÕ bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. + Hµng ho¸ thuª ngoµi gia c«ng, ®îc ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ gia c«ng gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®em gia c«ng. Chi phÝ thuª noµi gia c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng nh chi phÝ v¹an chuyÓn, chi phÝ lµm thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®em gia c«ng, nhËp kho thµnh phÈm ®Ó hoµn thµnh gia c«ng. - §èi víi hµng ho¸ xuÊt kho còng ph¶i ®îc thÓ hiÖn theo gi¸ vèn thùc tÕ. Hµng ho¸ xuÊt kho còng cã thÓ theo nh÷ng gi¸ thùc tÕ kh¸c nhau ë tõng thêi ®iÓm trong kú h¹ch to¸n, nªn viÖc h¹ch to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p chñ yÕu sau : + Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n: Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong kú ®îc tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n ( b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, b×nh qu©n cuèi kú tríc hoÆc b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp). Gi¸ thùc tÕ vËt = Sè lîng vËt liÖu xuÊt x Gi¸ ®¬n vÞ b×nh liÖu xuÊt dïng dïng qu©n Trong ®ã: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = Lîng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ tuy ®¬n gi¶n, dÏ lµm nhng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. H¬n n÷a, c«ng viÖc tÝnh to¸n dån vµo cuèi th¸ng g©y ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n chung. Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tríc) Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc = Lîng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tríc) Ph¬ng ph¸p nµy mÆc dÇu qu¸ ®¬n gi¶n vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng vËt liÖu trong kú tuy nhieen kh«ng chÝnh x¸c v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ vËt liÖu kú nµy. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån tríc khi nhËp céng sè nhËp Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n = sau mçi lÇn nhËp Lîng thùc tÕ vËt liÖu tån tríc khi nhËp céng lîng nhËp Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp l¹i kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña 2 ph¬ng ph¸p trªn, võa chÝnh x¸c, võa cËp nhËt. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ tèn nhiÒu c«ng søc, tÝnh to¸n nhiÒu lÇn. + Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc (FIFO). Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nhËp tríc th× xuÊt tríc, xu©t hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sautheo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ së cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua trKhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi íc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt tríc vµ do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu híng gi¶m. + Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc (LIFO). Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh vËt liÖu mua sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn, ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc ë trªn. Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸p. + Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: Theo ph¬ng ph¸p nµy, vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng (trõ trêng hîp ®iÒu chØnh). Khi xuÊt vËt liÖu nµo sÏ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu ®ã. Do vËy, ph¬ng ph¸p nµy cßn cã tªn gäi lµ ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng hay ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ thùc tÕ ®Ých danh vµ thêng sö dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt. + Ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: Theo ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh gi¸ h¹ch to¸n (Gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét lo¹i gi¸ æn ®Þnh tronh kú). Cuèi kú kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ vËt liÖu thùc tÕ xuÊt Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt HÖ sè gi¸ dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) = dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) x vËt liÖu HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng thø vËt liÖu chñ yÕu tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý. 3.2. §¸nh gi¸ hµng ho¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. ViÖc ®¸nh gi¸ hµng ho¸ theo gi¸ thùc tÕ ®«i khi kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu kÞp thêi cña c«ng t¸c kÕ to¸n, bëi v× gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ thêng cuèi kú h¹ch to¸n míi x¸c ®Þnh ®îc mµ c«ng viÖc nhËp xuÊt hµng ho¸ l¹i diÔn ra thêng xuyªn v× vËy ngêi ta cßn sö dông gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ æn ®Þnh trong kú. Nã cã thÓ lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ nhËp kho thèng nhÊt. §¸nh gi¸ hµng ho¸ theo gi¸ h¹ch to¸n ®Õn cuèi kú ph¶i tÝnh chuyÓn gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ b»ng c¸ch: TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ h¹ch to¸n hµng ho¸ x HÖ sè gi¸ = TrÞ gi¸ xuÊt kho trong kú xuÊt kho trong kú HÖ sè gi¸ = TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån kho ®Çu kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n hµng ho¸ tån kho ®Çu kú + + TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ nhËp kho trong kú TrÞ gi¸ h¹ch to¸n hµng ho¸ nhËp kho trong kú Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhng thêng lµ doanh nghiÖp cã lo¹i quy m« lín, khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô nhiÒu, t×nh h×nh nhËp xuÊt diÔn ra thêng xuyªn, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ hµng ngµy khã kh¨n vµ ngay c¶ tronh trêng hîp x¸c ®Þnh ®îc song tèn kÐm nhiÒu chi phÝ, kh«ng hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c kÕ to¸n. Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n khoa häc, hîp lý. II. Néi dung qu¶n lý nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n. Do sù phøc t¹p cña nghiÖp vô tiªu thô mµ viÖc qu¶n lý nghiÖp vô nµy bao gåm: - Qu¶n lý vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸: Lµ mét c«ng t¸c quan träng trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, viÖc ®Þnh gi¸ vµ thùc hiÖn gi¸ b¸n lµ néi dung träng t©m. kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô lµ mét bé phËn trùc tiÕp vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸. ViÖc KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi ph¶n ¸nh gi¸ c¶ hµng ho¸ vµo sæ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt nhËp hµng ho¸, c¸c chøng tõ h¹ch to¸n tiÒn hµng, c¸c chøng tõ nµy ph¶i hîp ph¸p vµ cã sù x¸c nhËn cña c¶ bªn mua vµ bªn b¸n. MÆt kh¸c viÖc qu¶n lý gi¸ c¶ hµng ho¸ cßn gióp c¸c nhµ qu¶n lý theo dâi ®îc sù biÕn ®éng cña gi¸. trong tõng thêi kú tõ ®ã cã thÓ rót ra quy luËt vËn ®éng cña gi¸ (Ch¼ng h¹n c¸c mÆt hµng theo mïa, vô...) phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n mua b¸n hµng ho¸ trong ho¹t ®éng kinh doanh. - Qu¶n lý vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ c¶ khi hµng vÉn thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. - Qu¶n lý thu håi tiÒn b¸n hµng: §©y còng lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh b¸n. viÖc thu håi tiÒn ph¶i ®¶m b¶o nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ, ®Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã ngêi qu¶n lý ph¶i tÝnh ®óngtÝnh ®ñ sè tiÒn ph¶i thu, ®· thu theo tõng kh¸ch hµng, theo tõng h×nh thøc thanh to¸n. mçi chøng tõ thanh to¸n ph¶i hîp ph¸p, cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¶ hai bªn mua vµ b¸n. Khi tiªu thô ®îc nhanh chãng sÏ gióp t»ng vßng quya cña vèn vµ kÞp thêi huy ®éng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh.bbbbbbbb III.Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸. 1. H¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 1.1. C¸c chøng tõ kÕ to¸n sö dông. - Ho¸ ®¬n GTGT. - Ho¸ ®¬n b¸n hµng. - Ho¸n ®¬n tù in, chøng tõ ®Æc thï. - B¶ng kª b¸n lÎ. - GiÊy b¸o Cã cña ng©n hµng, phiÕu thu... 1.2. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. - Tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm: Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i thµnh phÈm nhËp kho cña doanh nghiÖp theo gi¸ thµnh thùc tÕ (gi¸ thµnh c«ng xëng thùc tÕ) Bªn Nî: C¸c NghiÖp vô ghi t¨ng gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm. Bªn Cã: C¸c NghiÖp lµm gi¶m gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm. D Nî: Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm tån kho. - Tµi kho¶n 157 - Hµng göi b¸n: Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó theo dâi gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu thô theo ph¬ng thøc chuyÓn hµng, nhê ®¹i lý, ký göi, hay gi¸ trÞ lao vô dÞch vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho ngêi ®Æt hµng, ngêi mua nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Bªn Nî: Gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô göi b¸n, ®¹i lý hoÆc ®· thùc hiÖn víi kh¸ch hµng nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Bªn Cã: + Gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· ®îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆ chÊp nhËn thanh to¸n. + Gi¸ trÞ hµng göi b¸n bÞ tõ chèi, tr¶ l¹i. D nî: Gi¸ trÞ hµng göi b¸n cha ®îc chÊp nhËn. - Tµi kho¶n 551 - Doanh thu b¸n hµng: Tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu. tõ ®ã tÝnh ra doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô trong kú. Tæng sè doanh thu b¸n hµng ghi nhËn ë ®©y cã thÓ lµ tæng gi¸ thanh to¸n (Víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp còng nh ®èi víi c¸c ®èi tîng chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt) hoÆc gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT (Víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). Bªn Nî: + Sè thuÕ ph¶i nép (tiªu thô ®Æc biÖt, xuÊt khÈu) tÝnh trªn doanh sè b¸n trong kú. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi + Gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (kÕt chuyÓn trõ vµo doanh thu). + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vµo tµi kho¶n 911. Bªn Cã: Tæng sè doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong kú. Tµi kho¶n 511 cuèi kú kh«ng cã sè d. Tµi kho¶n nµy ®îc chi tiÕt thµnh 4 tiÓu kho¶n. + Tµi kho¶n 5111 - Doanh thu b¸n hµng ho¸. + Tµi kho¶n 5112 - Doanh thu b¸n thµnh phÈm. + Tµi kho¶n 5111 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô. + Tµi kho¶n 5111 - Doanh thu trî cÊp, trî gi¸. - Tµi kho¶n 551 - Doanh thu b¸n hµng néi bé: Tµi kho¶n nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng ho¸, lao vô, dÞch vô, s¶n phÈm tiªu thô néi bé gi÷a c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc trong cïng mét Tæng c«ng ty, c«ng ty tËp ®oµn... Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n. + Tµi kho¶n 5121 - Doanh thu b¸n hµng ho¸. + Tµi kho¶n 5122 - Doanh thu b¸n s¶n phÈm. + Tµi kho¶n 5123 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô. (Néi dung ph¶n ¸nh t¬ng tù nh tµi kho¶n 511) - Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó theo dâi gi¸ vèn cña hµng ho¸, s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. Bªn Nî: Gi¸ vèn cña hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp (®· ®îc coi lµ tiªu thô trong kú). Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú. Tµi kho¶n 632 cuèi kú kh«ng cã sè d Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch toan tiªu thô hµng ho¸ kÕ to¸n cßn ph¶i sö dông mét sè tµi kho¶n sau: TK 333, TK 521, Tk 531, TK 532, TK 111, TK 112... 1.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n. * Ph¬ng thøc h¹ch to¸n b¸n bu«n: H¹ch to¸n theo s¬ ®å sau. TK 155 TK 632 TK 511 (1) TK 111, 112 (2) (1) XuÊt kho hµng ho¸ theo gi¸ vèn. TK 3331 (2) Tæng gi¸ thanh to¸n cã thuÕ GTGT. * Ph¬ng thøc b¸n lÎ: H¹ch to¸n theo s¬ ®å sau. TK 155- Kho TK 155- Cöa hµng (1) TK 632 TK 511 (2) TK 111, 112... (3) TK 3331 (1) ChuyÓn hµng xuèng cöa hµng b¸n lÎ. (2) Gi¸ vèn hµng b¸n ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. (3) Tæng gi¸ thanh to¸n cã thuÕ GTGT. * Ph¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸ theo ph¬ng thøc chuyÓn hµng chê chÊp nhËn: H¹ch to¸n theo s¬ ®å. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TK 155 Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi TK 157 (1) TK 632 TK 511 TK 111, 112 (2) (3) TK 3331 (1) XuÊt kho hµng ho¸ theo göi ®i b¸n. (2) Gi¸ vèn hµng göi b¸n ®îc chÊp nhËn lµ tiªu thô. (3) Tæng gi¸ thanh to¸n cã thuÕ GTGT. * Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp: TK 511 (1) TK 111, 112 (4) TK 33311 TK 511 (2) (6) (5) TK 711 (1) Doanh thu theo gi¸ b¸n thu tiÒn ngay (kh«ng kÓ thuÕ GTGT). (2) ThuÕ GTGT ph¶i (3) nép tÝnh trªn gi¸ b¸n thu tiÒn ngay. (3) Lîi tøc tr¶ chËm. (4) Sè tiÒn ngêi mua tr¶ lÇn ®Çu. (5) Tæng sè tiÒn cßn ph¶i thu cña ngêi mua. (6) Thu tiÒn cña ngêi mua c¸c kú sau. * Ph¬ng thøc b¸n hµng qua c¸c ®¹i lý. (ký göi) TK 155 TK 157 TK 632 TK 511 (1) (2a) TK 3331 (1) XuÊt kho hµng ho¸ göi b¸n. (2a) Gi¸ vèn hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. (2b) Tæng gi¸ thanh to¸n, thuÕ GTGT ph¶i nép, hoa hång cho bªn nhËn ®¹i lý. (3) ThuÕ GTGT tÝnh trªn hoa hång (nÕu cã). - §èi víi bªn nhËn ®¹i lý. TK 033 TK 511 - NhËn - B¸n - Tr¶ l¹i TK 641 (2b) ) TK 111,112 TK 113 (1331) (3) TK 111, 112 Hoa hång ®¹i lý ®îc hëng TK 331 Tæng tiÒn hµng Ph¶i tr¶ cho chñ hµng KhuÊt NhËt Thanh Thanh2to¸n tiÒn cho chñ hµng Líp 4B V¨n b»ng 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi 2.H¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 2.1. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. - Tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm Bªn Nî: TrÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho cuèi kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho ®Çu kú. D Nî: TrÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª. - Tµi kho¶n 157 - Hµng göi b¸n: Bªn Nî: TrÞ gi¸ hµng göi b¸n cuèi kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng göi b¸n ®Çu kú. D nî: TrÞ gi¸ hµng göi b¸n cha b¸n ®îc t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª. - Tµi kho¶n 631 - Gi¸ thµnh Bªn Nî: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm dë dang ®Çu kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm dë dang cuèi kú. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d. - Tµi kho¶n 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Bªn Nî: - Gi¸ vèn hµng b¸n cha tiªu thô ®Çu kú. - Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô s¶n xuÊt hoµn thµnh trong kú. Bªn Cã: - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n cha tiªu thô cuèi kú. - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n cha tiªu thô trong kú. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sè d. - Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 511, TK 512, TK 521, TK 531, TK 532, TK 154 ... 2.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: (1) TK 155,157 TK 632 TK 911 TK 511 TK 131,... TK 531,532 (2) (7) (6) (3) TK 154 TK 631 (8) (9) (4) (5) TK 3331 (1) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng tån kho cuèi kú vµ hµng göi b¸n cha ®îc tiªu thô. (2) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng tån kho ®Çu kú vµ hµng göi b¸n cha ®îc tiªu thô. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi (3) TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. (4) TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. (5) KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú (6) KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. (7) KÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ. (8) KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. (9) Ph¶n ¸nh hµng ho¸ ®îc coi lµ tiªu thô. 3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. 3.1. ChiÕt khÊu b¸n hµng. - Néi dung: VÒ thùc chÊt, chiÕt khÊu b¸n hµng ®îc coi lµ mét kho¶n chi phÝ cho nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng ho¸ víi sè lîng lín, thanh to¸n tríc thêi h¹n tho¶ thuËn... nh»m môc ®Ých khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng cho doanh nghiÖp. - Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n 521 - ChiÕt khÊu b¸n hµng. Bªn Nî: TËp hîp c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng ®· chÊp thuËn víi kh¸ch hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn toµn bé chiÕt khÊu thanh to¸n vµo TK 811. Cuèi kú kh«ng cã sè d vµ ®îc chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n: + TK 5211 - ChiÕt khÊu hµng ho¸. + TK 5212 - ChiÕt khÊu thµnh phÈm. + TK 5213 - ChiÕt khÊu dÞch vô. - Tr×nh tù h¹ch to¸n: TK 111,112,131,... TK 521 TK 811 C¸c kho¶n chiÕt khÊu KÕt chuyÓn toµn bé ph¸t sinh trong kú chiÕt khÊu 3.2. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. - Néi dung: lµ nh÷ng hµng ho¸ ®· ®îc coi lµ tiªu thô nhng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch. - Tµi kho¶n sö dông. Tµi kho¶n 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶i l¹i. Bªn Nî: TËp hîp c¸c kho¶n doanh thu cña sè hµng ho¸ ®¬ch x¸c ®Þnh lµ tiªu thô bÞ tr¶ l¹i. Bªn Cã: KÕt chuyÓn doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Tµi kho¶n 531 cuèi kú kh«ng cã sè d. - Tr×nh tù h¹ch to¸n. TK 632 TK 156 TK 111,112,131 TK 511 (3) (1) KhuÊt NhËt Thanh TK 531 (4) Líp 4B V¨n b»ng 2 (2) TK 131 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi (1) Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nhËp kho. (2) Ph¶n ¸nh hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) (3) Ph¶n ¸nh hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, hay hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT). (4) Cuèi kú kÕt chuyÓn ®iÒu chØnh gi¶m doanh thu. 3.3. Gi¶m gi¸ hµng b¸n. - Néi dung: Gi¶n gi¸n hµng b¸n lµ nh÷ng kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu cho bªn mua v× nh÷ng lý do nh hµng b¸n bÞ kÐm phÈm chÊt, kh¸ch hµng mua hµng víi sè lîng lín... - Tµi kho¶n sö dông. Tµi kho¶n 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Bªn Nî: TËp hîp c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n chÊp thuËn cho ngêi mua trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè gi¶m hµng b¸n. Tµi kho¶n 532 cuèi kú kh«ng cã sè d. - Tr×nh tù h¹ch to¸n: TK 111,112,131 TK 532 TK 511 Kho¶n gi¶m gi¸ hµng KÕt chuyÓn sè gi¶m b¸n ®· chÊp nhËn trong kú trõ doanh thu KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi phÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i C«ng ty tnhh sao thuû tinh. I. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Theo quyÕt ®Þnh sè 34439/Q§-UB-TCCQ cÊp ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1996 c«ng ty Sao thuû tinh ®îc thµnh lËp. Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH Sao Thuû Tinh §Þa chØ: 310A T©y S¬n - Hµ Néi Kinh doanh chñ yÕu b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thuû tinh. Tæng sè vèn ban ®Çu cña c«ng ty lµ: 42.000.000.000 ®ång Trong ®ã : - Vèn cè ®Þnh : 5.000.000.000 ®ång - Vèn lu ®éng 31.000.000 ®ång - Vèn kh¸c 6.000.000.000 ®ång Nguån vèn trªn ®îc h×nh thµnh qua 2 nguån : - Vèn gãp 36.000.000.000 ®ång - Vèn ®i vay 6.000.000.000 ®ång 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô c«ng ty C«ng ty cã chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh Th¬ng m¹i víi ngµnh hµng chñ yÕu lµ thuû tinh ®Ó phôc vô nhu ®«ng ®¶o nhu cÇu ngêi tiªu dïng. Do vËy, s¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n phÈm hoµn chØnh. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kinh doanh cña m×nh c«ng ty ®· phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau : - Tu©n thñ chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc hiÖn nay - N©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ kinh doanh, më réng thÞ trêng . - Thêng xuyªn më réng ho¹t ®éng kinh doanh, khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nh»m ®¶m b¶o ®Çu t, lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc giao . - Tæ chøc thùc hiÖn kinh doanh hµng ho¸ c«ng nghÖ thuû tinh ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh. Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé vµ an toµn lao ®éng kinh doanh, thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n, tµi chÝnh, lao ®éng tiÒn lîng cña c«ng ty. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh vËy c«ng ty ®· tù lùc, tù cêng trong s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ ®æi míi phong c¸ch phôc vô, n©ng cao v¨n minh th¬ng nghiÖp. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH SAO THñY TINH ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc mua vµo b¸n ra nh»m ®em l¹i lîi nhuËn. Lµ C«ng ty ban bu«n vµ b¸n lÎ hµng ho¸. Nªn mÆt hµng cña C«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. - Khã kh¨n vµ thuËn lîi: Do nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp vµ sù phôc vô ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng cña c¸c cöa hµng t nh©n nªn phÇn nµo C«ng ty gÆp ph¶i khã kh¨n. Song C«ng ty l¹i cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn giµu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt thèng nhÊt ®Ó vît nh÷ng khã kh¨n do c¬ chÕ thÞ trêng g©y ra vµ C«ng ty cßn KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi cã thuËn lîi n÷a lµ cã ®Þa ®iÓm kinh doanh n»m ë trung t©m lµ n¬i cã sè lîng d©n c ®«ng vµ thuËn tiÖn cho ®i l¹i. - HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· cã 20% tèt nghiÖp §¹i häc vµ cã 32% tèt nghiÖp trung cÊp. 4.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng kinh doanh KÕ to¸n cÊu tæ chøc cña ty theo m« h×nh tuyÕn chøc n¨ng gi¸m CöaC¬hµng1 CöaC«ng hµng2 Cöa trùc hµng3 Cöa hµng4 ®èc C«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty theo trùc tuyÕn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ phÇn viÖc ®îc giao vµ ®îc uû quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Phßng kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng h¹ch to¸n qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. §a ra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty Phßng kinh doanh : Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch kinh doanh phï hîp nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. C¸c cöa hµnh th¬ng mai: Mçi cöa hµng cã mét kÕ to¸n h¹ch to¸n b¸o sæ nghiªn cøu vµ tæ chøc c¸c kh©u mua vµo, b¸n ra hµng ho¸, còng nh c«ng t¸c dù tr÷, ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng vµ ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng: tæ chøc thùc hiÖn kh©u b¸n lÎ kÕt hîp c«ng t¸c qu¶ng c¸o, giíi thiÖu mÆt hµng míi vµ híng dÉn ngêi tiªu dïng II. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 1. §Æc ®iÓm: - Do quy m« kinh doanh ngµy cµng më réng c¶ vÒ chiÒu réng,nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu. Cô thÓ: N¨m tríc c«ng ty chØ cã 6 cöa hµng nhËn kho¸n ®Ó tr¬ng bÇy b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. Nhng n¨m nay con sè ®· lªn tíi 10 cöa hµng. - MÆt kh¸c do chóng ta ®ang ë thêi kú bïng næ vÒ khoa häc kü thuËt th«ng tin vµ còng lµ thêi kú sèng ®éng cña kÕ to¸n vµ khoa häc qu¶n lý. C¸c KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi chñ doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ qu¶n lý. CÇn ph¶i cã ®îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó ra quyÕt ®Þnh nhanh, kÞp thêi vµ phï hîp ®Ó tËn dông ®îc thêi c¬ cña thÞ trêng, xö lý mét khèi lîng th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh ngµy cµng l¬n. Trong ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ. Mµ kh«ng cã sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh th× c¸c nhµ chuyªn m«n khã cã thÓ cung cÊp th«ng tin ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ qu¶n lý. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng ¸p dông tiÕp cËn m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. - NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña m¸y vi tÝnh. N¨m 1999, c«ng ty ®· trang bÞ cho c¸c phßng ban,c¸c bé phËn trong c«ng ty hµng lo¹t m¸y vi tÝnh. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty tõ khi ®îc trang bÞ m¸y vi tÝnh c¸c c«ng viÖc cña kÕ to¸n cña kÕ to¸n phÇn nµo ®îc gi¶m, kÕ to¸n tõ ®ã kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµm c«ng viÖc ghi chÐp. MÆc dï lµm kÕ to¸n trªn m¸y nhng phßng kÕ to¸n vÉn ¸p dông h×nh thøc ghi sæ ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh - kÕt hîp viÖc vµo sæ lu hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng quÝ, ®¶m b¶o yªu cÇu kÕ to¸n tµi chÝnh cho phïhîp víi yªu cÇu qu¶n lý víi khèi lîng, tÝnh chÊt víi møc ®é phøc t¹p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh còng nh phï hîp víi tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n. - §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh t¨ng cêng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp - ngµy 1/1/1995 Bé trëng Tµi chÝnh ®· ký QuyÕt ®Þnh sè: 1141 TC/Q§/C§KT ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi lÜnh vùc, mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ t¹i c«ng ty Mü thuËt vµ VËt phÈm v¨n ho¸ Hµ Néi ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ®îc ban hµnh theo QuyÖt ®Þnh trªn. - Tuy ®îc thi hµnh thèng nhÊt trong c¶ níc. tõ ngµy 1/1/1996 nhng chóng lu«n ®îc söa ®æi vµ bæ sung ®Ó phï hîp víi nh÷ng qui ®Þnh míi. VÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp ngµy 20/3/1997 Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè: 10 - TC - C§KT híng dÉn söa ®æi vµ bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp, ngµy 15/7/1998 Bé tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 100/1998/TT-BTC híng dÉn kÕ to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. T¹i c«ng ty, phßng kÕ to¸n lu«n theo s¸t ®Ó ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. - §Ó h¹ch to¸n hµng tån kho, c«ng ty thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Tuú tõng mÆt hµng mµ thuÕ cã thÓ lµ 5% hay 10% - ViÖc ¸p dông sæ s¸ch, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh chi 1 kú kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn sau mçi quÝ vµ niªn ®é kÕ to¸n lµ 1 m¨m. 2. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. - Lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi S¬ ®å ch×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ¸p dông t¹i c«ng ty Chøng tõ gèc Sæ quü TK 111 B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 511, 131 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh Chó- thÝch: Hµng ngµy tõ chøng tõ gèc, c¸c ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n b¸n hµng Ghi hµng ngµy tiÕn hµnh Ghi nhËphµng sè liÖu quý vµo m¸y, lËp c¸c chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ m¸y lµm c«ng viÖc chuyÓn sè liÖu vµo sáo c¸i tµi kho¶n. §èi chiÕu - Cuèi quÝ kÕ to¸n kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn ph¸t sinh Nî, ph¸t sinh Cã vµ sè d cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµ sæ c¸i lËp b¼ng c©n ®èi tµi kho¶n ch÷ T trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo chøng tõ ghi sæ, ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt, sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ trªn sæ c¸i kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cho 1 kú kÕ to¸n. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi - Qua h×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· bá qua sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, ®ã lµ 1 trong 3 sæ cÇn thiÕt ®Ó theo dâi thêi gian ph¸t sinh cña nghiÖp vô kinh tÕ vµ lµ c¬ së ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh, ®iÒu ®ã sÏ cã mét vµi nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh mÆc dï phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cho r»ng ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ chØ lµ mét bíc trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt. 3. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. - Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m¹ng líi kinh doanh cña c«ng ty, hiÖn t¹i c«ng ty cã c¸c cña hµng, gian hµng trng bÇy, c¸c quÇy s¸ch... lµ nh÷ng ®¬n vÞ nhËn kho¸n. trng bÇy, giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm n»m ë hÇu hÕt c¸c phè chÝnh trong thµnh phè. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o mét h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi sù ph©n cÊp qu¶n lý, víi yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh còng nh phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý cña ®éi ngò c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. - MÆt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ®¬n vÞ kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng th«ng tin ®a ®Õn c¸c ®¬n vÞ chËm. C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n “Võa tËp trung, võa ph©n t¸n”. - Theo h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n th× t¹i c¸c cña hµng, c¸c quÇy hµng, c¸c ki«t... SÏ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng. Cuèi mçi quÝ c¸c ®¬n vÞ nµy sÏ lËp b¸o c¸o göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, riªng XN b¨ng tõ ë 437 B¹ch Mai lµ ®¬n vÞ trùc thuéc trùc tiÕp c«ng ty. Mçi quÝ kÕ to¸n tæng hîp chuyÓn c¸c b¶ng tæng hîp chøng tõ, c¸c sæ s¸ch, c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®Ó kiÓm tra vµ ghi sæ kÕ to¸n. - Cuèi mçi quÝ, sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu cÇn thiÕt, c¸c b¸o c¸o tõ c¸c ®¬n vÞ göi vÒ kÕ to¸n trëng c«ng ty tiÕn hµnh lËp b¸o tµi chÝnh tæng hîp toµn c«ng ty. 4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty mµ c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty ®Òu ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty. C«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n, tõ kh©u kiÓm tra, hoµn thiÖn chøng tõ ®Õn viÖc ghi sè vµ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®Òu ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n C«ng ty. T¹i c¸c cöa hµng chØ thùc hiÖn phÇn ho¹ch to¸n nghiÖp vô kü thuËt. Víi c¸ch thøc tæ chøc nµy, phßng kÕ to¸n sÏ gióp gi¸m ®èc rÊt nhiÒu trong viÖc tham gia x©y dùng cho ®¬n vÞ mét ph¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt, phï hîp nhÊt víi quy m« víi c¸ch thøc tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh C«ng ty, thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t, vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ C«ng ty ... S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tµi s¶n b¨ng tiÒn KÕ to¸n mua hµng KÕ to¸n b¸n hµng KÕgåm to¸ncãc¸c cöa hµng HiÖn nay phßng kÕ to¸n 4 ngêi ë t¹i n¬i cöa hµng trùc thuéc cã 1 nh©n viªn kÕ to¸n nhng chØ ë kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu. * Trëng phßng kÕ to¸n: Phô tr¸ch chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty. KÕ to¸n trëng lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i C«ng ty, kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c¸c bé phËn, ph©n tÝch KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi t×nh h×nh tµi chÝnh cña toµn C«ng ty ®ång thêi lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ nhµ níc vÒ mÆt qu¶n lý tµi chÝnh, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng nhiÖm vô cña kÕ to¸n trëng, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c v¨n b¶n tµi chÝnh do nhµ níc ban hµnh. KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn: chÞu tr¸ch nhiÖm ghi chÐp vµ theo dâi kÕ to¸n TSC§, kÕ to¸n ng©n hµng, kÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ chi phÝ ngoµi ra cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu tõ kÕ to¸n mua hµng, kÕ to¸n b¸n hµng vµ kÕ to¸n 9 cõa hµng, ®Ó lËp b¸o c¸o tæng hîp theo ®Þnh kú. KÕ to¸n mua hµng: tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ mua vµo ®Ó lËp lªn b¶ng kª hµng th¸ng tËp hîp l¹i toµn bé c¸c hîp ®ång mua vµo cña C«ng ty chuyÓn sè liÖu nµy sang kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n b¸n ra: tËp hîp tÊt c¶ c¸c chøng tõ b¸n ra lËp lªn b¶ng kÕ sè liÖu hµng thµng tæng hîp toµn bé sè liÖu vÒ c¸c ho¹t ®éng b¸n ra cña C«ng ty, chuyÓn sè liÖu nµy sang kÕ to¸n tæng hîp ®Ó kÕ to¸n lµm b¸o c¸o tæng hîp theo ®Þnh kú. KÕ to¸n c¸c cöa hµng: thùc hiÖn kÕ to¸n b¸o sæ tËp hîp chi phÝ mua hµng, b¸n hµng chuyÓn sè liÖu nµy lªn phßng kÕ to¸n trung t©m ®èi chiÕu. . §Ó x©y dùng bé m¸y kÕ to¸n gon nhÑ vµ hiÖu qña. Phï hîp víi ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý, c«ng ty ®· lùa chän m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc liªn hîp. - Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc thøc hiÖn vµ kiÓm tra c«ng viÖc kÕ to¸n trong ph¹m vÞ toµn c«ng ty. Ngoµi viÖc cung cÊp c¸c sè liÖu, tµi liÖu cÇn thiÕt cho ban l·nh ®¹o c«ng ty, cho nh÷ng ngêi sö dông th«ng tin kinh tÕ ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý kinh tÕ. KÕ to¸n cßn gióp ban l·nh ®¹o tæ chøc qu¶n lý, tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô díi sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o trùc tiÕp cña kÕ to¸n trëng, ®¶m b¶o sù ph©n bæ c«ng viÖc phï hîp víi tr×nh ®é tõng nh©n viªn kÕ to¸n, ®¶m b¶o sù chuyªn m«n ho¸ lao ®éng cña c¸n bé kÕ to¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thøc hiÖn tõ kh©u lËp chøng tõ ban ®Çu, h¹ch to¸n vµ ghi sæ chi tiÕt cho ®Õn ghi sæ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Chøng tõ ®îc lËp cho tõng phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ. Cho tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ ®îc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. T¹i c«ng ty, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp ®îc thøc hiÖn song song víi nhau. - H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p thÎ song song vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Sè liÖu chi tiÕt vµ tæng hîp ®îc ®èi chiÕu víi nhau vµ lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ tæng hîp. - NhiÖm vô vµ chøc nang cña c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty nh sau: §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty lµ kÕ to¸n trëng - ngêi chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty, lµ ngêi trî thñ ®¾c lùc cña ban gi¸m ®èc c«ng ty ®ång thêi cã c¸c tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau: + Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu vÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chinhs cña c«ng ty. + Tæ chøc híng dÉn thøc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh ¸c vµ c¸c ho¹t ®éng kts tµi chÝnh cña c«ng ty. KiÓm tra viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝn. Ký c¸c sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cña sè liÖu, tµi liÖu kÕ to¸n. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng §H Th¬ng M¹i Hµ Néi + Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm t¶ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kÕ to¸n, thÓ lÖ kÕ to¸n vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh. Híng dÉn c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ kinh tÕ tµi chÝnh trong c«ng ty. + Tæ chøc viÖc kiÓm tra kÕ to¸n cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cho hä, gi¶i thÝch vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái, phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n, ký vµo biªn b¶n kiÓm tra. + Tæ chøc vµ chøng kiÕn viÖc bµn giao c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho, thñ quü khi cã sù thuyªn chuyÓn, thay ®æi c¸n bé. + Tæ chøc kiÓm kª tµi s¶n. + Tæ chøc b¶o qu¶n vµ lu gi÷ tµi liÖu kÕ to¸n. + LËp b¸o c¸o tµi chÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c. Ngoµi ra, t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, kÕ to¸n trëng cßn trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cña c«ng ty nh: - KÕ to¸n tiÒn mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n thu, chi b»ng tiÒn mÆt. - KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n vay nî, c¸c sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi. Cô thÓ t¹i C«ng ty, hiÖn kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng ph¶i theo dâi c¸c kho¶n sau: + TiÒn göi Ng©n hµng c«ng th¬ng. + TiÒn vay ng¾n h¹n USD C«ng th¬ng. + Vay ng¾n h¹n tiÒn mÆt C«ng th¬ng. + Vay §µi Loan C«ng th¬ng. + Ký quü C«ng th¬ng. + Vay ng¾n h¹n USD Ngo¹i th¬ng. + TiÒn göi USD Ngo¹i th¬ng. - KÕ to¸n thuÕ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Cô thÓ lµ theo dâi sè ®· nép, sè cÇn ph¶i nép cña thuÕ VAT, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ m«n bµi, thuÕ thu trªn vèn, thuÕ lîi tøc vµ c¸c kho¶n thuÕ kh¸c. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng kiªm kÕ to¸n TSC§ cã nhiÖm vô chi tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. TrÝch c¸c kho¶n b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh, ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ ë t¹i C«ng ty còng nh c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Ngoµi viÖc chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë C«ng ty, kÕ to¸n trëng cßn ph¶i chØ ®¹o c«ng viÖc cña kÕ to¸n tæng hîp (Phã kÕ to¸n trëng) ë xÝ nghiÖp vµ trëng phßng kÕ to¸n ë c¸c cöa hµng. - Phã kÕ to¸n trëng lµ ngêi gióp viÖc cho kÕ to¸n trëng, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do kÕ to¸n trëng ph©n c«ng, thay thÕ kÕ to¸n trëng chØ ®¹o, theo dâi, kiÓm tra c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong xÝ nghiÖp. NhiÖm vô cña Phã kÕ to¸n trëng bao gåm: + Tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. + KÕ to¸n tæng hîp. + LËp b¸o c¸o göi lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phã kÕ to¸n trëng gåm cã: + KÕ to¸n vËt t: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu. + KÕ to¸n c«ng nî: theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo tõng kh¸ch hµng, tõng chñ nî + KÕ to¸n thanh to¸n: theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, chi b»ng tiÒn mÆt hoÆc tiÒn göi ng©n hµng. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng: tiÕn hµnh chi tr¶ l¬ng theo ®Þnh kú hµng th¸ng trong toµn xÝ nghiÖp ®ång thêi trÝch c¸c kho¶n b¶o hiÓm, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh. KhuÊt NhËt Thanh Líp 4B V¨n b»ng 2 20
- Xem thêm -