Tài liệu Ko toán tn lương và các khoản truch theo lương tại công ty tnhh tiên sơn

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 1 . §Æt VÊn ®Ò Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, ngµnh C«ng NghÖ Th«ng Tin ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng vµ cã nhiÒu bíc tiÕn nh¶y vät. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin tuy cßn non trÎ nhng tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ ®ang dÇn ®îc øng dông trong nhiÒu lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi. Tin häc ho¸ trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m gi¶m bít søc lao ®éng cña con ngêi, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, ®é chÝnh x¸c cao, gän nhÑ vµ tiÖn lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc lµm thñ c«ng qu¶n lý trªn giÊy tê nh tríc ®©y. Tin häc ho¸ gióp thu hÑp kh«ng gian lu tr÷, tr¸nh ®îc thÊt l¹c d÷ liÖu, tù ®éng hÖ thèng ho¸ vµ cô thÓ ho¸ c¸c th«ng tin theo nhu cÇu cña con ngêi. Mét trong c¸c vÊn ®Ò ®ang rÊt ®îc quan t©m trong t×nh h×nh hiÖn nay lµ vÊn ®Ò giao th«ng vËn t¶i .Bµi to¸n thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu “Quan ly ben xe” trªn hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu MICROSOFT ACCESS ®îc ®a ra víi mong muèn gióp cho ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý bÕn xe cã thÓ xö lý vµ kiÓm so¸t th«ng tin víi ®é chÝnh x¸c cao , nhanh gän vµ tiÖn lîi h¬n. Tha thÇy gi¸o bé m«n Access.§îc thÇy giao cho lµm ®å ¸n m«n häc. V× lµ lÇn ®Çu tiªn lµm ®å ¸n kh«ng ®îc hoµn thiÖn, mong thÇy gãp ý cho em vÒ nh÷ng thiÕu xãt ®Ó nh÷ng lÇn lµm ®å ¸n sau nµy cña em sÏ ngµy mét hoµn thiÖn h¬n. PhÇn 2 . Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu . I ) Chøc n¨ng cña ch¬ng tr×nh . 1 ) HÖ thèng qu¶n lý ®êng bé bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh sau : 1 Ch¬ng tr×nh chÝnh CËp nhËt T×m kiÕm In b¸o c¸o a ) Chøc n¨ng cËp nhËt : Cho phÐp cËp nhËt tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ ®êng bé cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ thªm ,söa ,xo¸ c¸c th«ng tin . b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm : Theo c¸c th«ng tin kh¸c nhau ®Ó ®a ra c¸c b¸o c¸o hoÆc hiÓn thÞ c¸c th«ng tin chi tiÕt cã liªn quan . c ) Chøc n¨ng In b¸o c¸o : Cho phÐp ngêi dïng ®a ra c¸c th«ng tin kh¸c nhau vÒ mét hay nhiÒu tuyÕn ®êng díi d¹ng v¨n b¶n . 2 ) C¸c s¬ ®å chøc n¨ng ph©n r· cña ch¬ng tr×nh . a ) Chøc n¨ng cËp nhËt . CËp nhËt CËp nhËt m· bÕn CËp nhËt tæng xe CËp nhËt sè xe thanh lý CËp nhËt sè xe ®ang ho¹t ®éng CËp nhËt sè xe ®ang söa ch÷a  CËp nhËt m· bÕn : Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ nhËp thªm ,söa , xo¸ c¸c th«ng tin chÝnh trong b¶ng d÷ liÖu nh : sè thø tù , m· bÕn, tæng xe, sè xe thanh lý, sè xe ®ang ho¹t ®éng, sè xe ®ang söa ch÷a cña bÕn qu¶n lý.  CËp nhËt tæng sè xe: Cho phÐp ngêi sö dông thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp thªm , söa ,xo¸ c¸c th«ng tin trong b¶ng d÷ liÖu vÒ tæng sè xe: ®Ó biÕt hiÖn tr¹ng cña c¸c xe, cã bao nhiªu xe ®ang ho¹t ®éng vµ bao nhiªu xe ®ang söa ch÷a cña bªn.  CËp nhËt sè xe thanh lý: §Ó lu tr÷ th«ng tim kiÓm so¸t sè xe cßn trong bÕn , ngêi sö dông cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nhËp thªm , söa , xo¸ c¸c th«ng tin trong c¸c thuéc tÝnh cña b¶ng d÷ liÖu vÒ sè xe cña bÕn ®Ó ®iÒu chØnh vµ ph©n phèi tæ chøc bÕn b·i. 2 CËp nhËt vÒ sè xe ®ang ho¹t ®éng: §Ó biÕt ®îc sè xe ho¹t ®éng cña bÕn . Ngêi sö dông cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c nhËp thªm ,söa ch÷a , xo¸ c¸c thuéc tÝnh trªn . CËp nhËt th«ng tin söa ch÷a : Cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ nhËp thªm , söa ch÷a , xo¸ ®i c¸c th«ng tin vÒ xe nh : ngµy söa ch÷a ,söa ch÷a bao nhiªu ngµy. b ) Chøc n¨ng t×m kiÕm  T×m xe (Theo bien xe) T×m kiÕm T×m xe vµ l¸i xe (Theo ca phô tr¸ch) T×m xe vµ l¸i xe ( Theo tuyÕn ®êng) T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe T×m kiÕm th«ng tin vÒ bÕn  T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe: T×m qu·ng ®êng mµ xe ®i Th«ng tin chÝnh vÒ xe bao gåm : sè thø tù , BiÓn xe, m· l¸i xe ,Tªn l¸i xe , ®Þa chØ, Ca phô tr¸ch ,TiÒn l¬ng , ®iÖn tho¹i ).  T×m kiÕm xe vµ l¸i xe : Th«ng tin cña xe vµ l¸i xe qua ca phô tr¸ch.  T×m kiÕm xe vµ l¸ xe : BiÕt th«ng tin vÒ xe vµ l¸i xe ch¹y trªn tuyÕn ®êng.  T×m kiÕm th«ng tin vÒ xe: §Ó biÕt th«ng tin chi tiÕt vÒ xe nh : H·ng xe, ngµy mua, ngµy ho¹t ®éng, söa ch÷a.  T×m kiÕm th«ng tin vÒ bÕn xe: BiÕt th«ng tin vÒ bÕn xe bao gåm : Tªn bÕn, m· vïng, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i In b¸o c¸o c ) Chøc n¨ In b¸o c¸o 3 In ra th«ng tin b¶ng d÷ liÖu chÝnh In ra th«ng tin b¶ng giê ch¹y In ra th«ng danh s¸ch xe In ra th«ng tin danh s¸ch l¸i xe In ra th«ng tin danh s¸ch tuyÕn ®êng In ra qu·ng ®êng ®i trong 1 ngµy In ra tiÒn thu trong 1 ngµy  In th«ng tin b¶ng d÷ liÖu chÝnh: Sau khi thùc hiÖn t×m kiÕm th«ng tin chÝnh vÒ bÕn xe, ngêi qu¶n lý cã thÓ sö dông chøc n¨ng In th«ng tin ®Ó in ra b¶n thèng kª ,b¸o c¸o vÒ xe trªn bÕn ®ã. Chøc n¨ng nµy cßn cho phÐp ngêi qu¶n lý in ra c¸c th«ng tin chÝnh cña tÊt c¶ c¸c ce trªn cïng 1 b¶n thèng kª.  In b¶ng giê ch¹y : Cho phÐp ngêi qu¶n lý in ra th«ng tin b¶ng giê ch¹y cña tõng xe, thêi gian kÕt thóc…  In th«ng danh s¸ch xe : Cho phÐp ngêi qu¶n lý cã thÓ in ra b¸o c¸o danh s¸ch c¸c xe: sè xe, ngêi l¸i, ®Þa chØ ngêi l¸i, sè ca…  In th«ng tin danh s¸ch l¸i xe: Cho phÐp ngêi qu¶n lý In ra th«ng tin vÒ c¸c l¸i xe bao gåm : sè xe l¸i, ®Þa chØ, sè ca lµm, ®iÖn tho¹i….  In th«ng tin danh s¸ch tuyÕn ®êng: Chøc n¨ng nµy gióp ngêi qu¶n lý in ra th«ng tin kiÓm so¸t cña tÊt c¶ hoÆc tõng tuyÕn.  In qu·ng ®êng ®i trong 1 ngµy cua tõng xe: §©y lµ chøc n¨ng in ra th«ng tin vÒ qu·ng ®êng mµ xe ®i ®¬c trong 1 ngµy tõ ®ã cã thÓ tÝnh ®îc sè l·i cña xe ®ã trong mét ngµy xe 4 In th«ng tin tiÒn thu trong mét ngµy : §©y lµ chøc n¨ng in ra th«ng tin vÒ tæng thu, dù to¸n, thuÕ, l·i cña mét xe trong mét ngµy ho¹t ®éng. II ) ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 1 ) ThiÕt kÕ c¸c B¶ng ( Table )  B¶ng “ Bang du lieu chinh” lu tr÷ c¸c th«ng tin chÝnh vµ c¸c m· th«ng tin cña bÕn xe . TT Tªn trêng KiÓu §é réng 1 2 3 4 5 6 TT Ma ben Ten ben Quan ly loai Ma vung Dia chi Number Text Text Text Text Text Integer 50 50 50 50 50 7 Dien thoai Number Long Integer Gi¶i thÝch Sè thø tù M· bÕn Tªn bÕn Qu¶n lý lo¹i M· vïng §Þa chØ §iÖn tho¹i  B¶ng “ Bang gio chay” lu tr÷ c¸c th«ng tin giê ch¹y. ST T Tªn trêng KiÓu 1 Bien xe Text 2 TG Khoi hanh Date/time §é réng 50 Short Time 5 Gi¶i thÝch BiÓn xe Thêi gian khëi hµnh 3 TG Ket thuc Date/time Short Time Thêi gian kÕt thóc 4 TG cap nhat Date/time Short Time Thêi gian cËp nhËt 5 Van toc TB Number Integer VËn tèc trung b×nh  B¶ng “Cap nhat” lu d÷ th«ng tin vÒ xe. STT 1 2 3 4 5 Tªn trêng Ma ben Tong xe So xe thanh ly So xe HD So xe DSC KiÓu §é réng Text Number Number Number Number 50 Integer Integer Integer Integer Gi¶i thÝch M· bÕn Tæng xe Sè xe thanh lý Sè xe ho¹t ®éng Sè xe ®ang söa ch÷a  B¶ng “Danh sach lai xe”®Ó lu tr÷ th«ng tin vÒ c¸c l¸i xe. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn trêng Bien xe TT Ma lai xe Ho va ten Dia chi Ca phu trach Tien luong Dien thoai KiÓu §é réng Gi¶i thÝch Text 50 BiÓn xe Number LongInteger Thø tù Text 50 M· l¸i xe Text 50 Hä vµ tªn Text 50 §Þa chØ Number Long Integer Ca phô tr¸ch Number Long Integer TiÒn l¬ng Number Long Integer §iÖn tho¹i  B¶ng “Danh sach xe” lu tr÷ c¸c th«ng tin vÒ xe. STT 1 Tªn trêng TT KiÓu §é réng Number Long Integer Thø tù 6 Gi¶i thÝch 2 3 4 5 Bien xe Ma ben Ten tuyen So ca Text Text Text Text 5 50 50 Integer BiÓn xe M· bÕn Tªn tuyÕn Sè ca  B¶ng “DS tuyen duong” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c tuyÕn ®êng mµ xe ®i STT 1 2 3 4 Tªn trêng Bien xe Ma tuyen Ten tuyen Chieu dai KiÓu §é réng Text Text Text Number 50 50 50 Integer Gi¶i thÝch BiÓn xe M· tuyÕn Tªn tuyÕn ChiÒu dµi  B¶ng “Loai xe” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c loai xe STT 1 2 3 4 Tªn trêng Bien xe Gia ve Xep loai So cho KiÓu §é réng Text Number Text Number 50 doubl 50 Integer Gi¶i thÝch BiÓn xe Gi¸ vÐ XÕp lo¹i Sè chç  B¶ng “Th«ng tin vÒ xe” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª c¸c tuyÕn ®êng mµ xe ®i STT 1 2 3 4 5 Tªn trêng Bien xe Hang SX Gia ve Ngay mua Ngay CN So NSC Tien bao duong So lan hong KiÓu §é réng Text Text Number Date/Time Date/Time Number Number Number 50 50 Doubl Integer Integr Long Integer Integer 7 Gi¶i thÝch BiÓn xe H·ng s¶n xuÊt Gi¸ vÐ Ngµy mua Ngµy cËp nhËt Sè ngµy söa ch÷a TiÒn b¶o dìng Sè lÇn háng  B¶ng “Tien thu trong 1 ngay” lu tr÷ c¸c th«ng tin thèng kª tiÒn cña c¸c xe trong 1 ngµy ho¹t ®éng STT 1 2 3 4 Tªn trêng Bien xe Tong thu Du toan Thue KiÓu §é réng Text Number Number Number 50 Long Integer Long Integer double Gi¶i thÝch BiÓn xe Tæng thu Dù to¸n ThuÕ 2) X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng gi÷ liÖu chÝnh 3 ) T¹o c¸c truy vÊn ( Queries)  Truy vÊn (So ngay hoat dong) cho th«ng tin t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña xe 8 ( Query So ngay hoat dong )  Truy vÊn chän dùa trªn b¶ng Tim kiem thong tin ve xe, ®Ó ®a ra th«ng tin ve ca loai xe( Query : Tim kiem thong tin ve xe ) .  Sau khi kich vao Queries: NhËp sè xe cÇn nhËp : 9 VD: Sè xe cÇn nhËp A11 ta cã :  Truy vÊn chän dùa trªn b¶ng Tim nguoi va xe, ®Ó ®a ra th«ng tin kiÓm so¸t xe( Query :Tim nguoi va xe(Theo ca phu trach))  10  Khi kich vao Queries “ T×m nguoi vµ xe” : VD: T×m xe vµ ngêi l¸i theo ca phô tr¸ch NhËp sè ca : 3 11  Truy vÊn “ Tim quang duong ma xe di” ®îc lÊy c¸c trêng tõ 2 b¶ng B¶ng Danh sach xe vµ B¶ng gi¬ chay b¶ngchän ®Ó ®a ra th«ng tin ®Ó tim quang duong ma xe ®i ®îc  Khi kÝch vµo b¶ng : 12 VD: §Ó t×m qu·ng ®êng ma mét xe ®i trong ngµy Nhap biÓn xe : A13  T¹o truy vÊn chän “Tim xe” b»ng c¸ch lÊy ra c¸c trêng trong hai b¶ng Danh sach xe vµ Thong tin xe ®Ó ®a ra th«ng tin chÝnh vÒ xe. 13  Khi kÝch vµo b¶ng Queries : VD: NhËp biÓn xe : A15 14  Truy vÊn chän “Tim xe vµ nguoi lai”(Theo tuyen duong) ®îc t¹o b»ng c¸ch lÊy c¸c trêng tõ hai b¶ng : Danh sach xe vµ DS tuyen duong  Khi kÝch vµo Query: 15 VD : NhËp mét tuyÕn ®êng HN – HP ta cã b¶ng díi 4) T¹o c¸c truy vÊn ( Form) G¾n truy vÊn nµy vµo Forms ,khi më Forms nµy ta sÏ thu ®îc mét hép b¶ng d÷ liÖu : 16 §¸nh sè xe vµo hép sÏ nhËn ®îc danh s¸ch xe víi nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ cña nã .C¸c bµi to¸n t×m kiÕm kh¸c thùc hiÖn t¬ng tù. ThÝ dô mét c¬ së d÷ liÖu (gèc):  D÷ liÖu tõ b¶ng chÝnh: 17 Ta cã thÓ c¸c d÷ liÖu míi vao b¶ng d÷ liÖu chÝnh ®Ó bæ sung vµo nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ bÕn ®Ó qu¶n lý. VD : Nh×n b¶ng trªn ta cÇn nhËp thø tù, m· bÕn, tªn bÕn, qu¶n lý lo¹i, m· vïng, ®Þa chi vµ ®iÖn tho¹i. Thø tù : 1 M· bÕn : A1 Tªn bÕn : GIAP BAT Qu¶n lý lo¹i : Kh¸ch M· vïng : 04 §Þa chØ : 15 – GIAI PHONG – HA NOI §iÖn tho¹i : 8682721  D÷ liÖu nhËp tõ b¶ng “ Danh sach lai xe” : 18  NhËp giê ch¹y cña xe:  B¶ng nhËp lo¹i xe :: 19  NhËp danh s¸ch tuyÕn ®êng  C¸c b¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n: 20
- Xem thêm -