Tài liệu Kiến thức, thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ có con dưới 2 tuổi và hiệu quả can thiệp truyền thông tại tỉnh bo lị khăm xay, năm 2010-2011 (pl)

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Lịch hoạt động can thiệp ở 2 trạm y tế xã (H. Khăm Kợt) từ tháng 1 -12/2011 Số Ngày/tháng/năm 1 20/12/2010 21/12/2010 22/12/2010 23/12/2010 2 22/1/2011 Hoạt động Nơi làm Nhân viên nghiên cứu Pre- test TTYX Phôn Tan Thăm ma xát Pre- test TTYX Phôn Tan Pre- test TTYX Thà Bắc Bua van On sy Ome chay Thăm ma xát Pre- test TTYX Thà Bắc Pre- test TTYX Nóng Ó Pre- test TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó Sy Tha On sy Ome chay Pre- test TTYX Phôn Thong Thăm ma xát Pre- test TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong Sy mon On sy Ome chay TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay 163 Kham sy On sy Ome chay Thăm ma xát Nghiên cứu Khăm phănh Bộ công cụ Phiếu đánh giá Âm thành, loa Bút bì Khăm phănh Phiếu đánh giá Âm thành, loa Bút bì Khăm phănh Phiếu đánh giá Âm thành, loa Bút bì Tài liệu hướng dẫn Khăm phănh Phiếu đánh giá Âm thành, loa Bút bì Tài liệu hướng dẫn Khăm phănh Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi 3 4 5 23/1/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 22/2/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/2/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 22/3/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/3/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 22/4/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/4/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 164 Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn 6 7 8 22/5/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/5/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 22/6/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/6/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 22/7/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/7/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 165 On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi 9 10 11 22/8/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/8/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSSS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong 22/9/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 23/9/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS cho nhóm mục tiêu) 22/10/2011 23/10/2011 12 20/11/2011 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSS cho nhóm mục tiêu) TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS,S,SS cho nhóm mục tiêu) TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó 166 Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Khăm phănh Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn 21/11/2011 13 TT giao dục sức khỏe về LMAT (CSTS,S,SS cho nhóm mục tiêu) 20/12/2011 TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong TTYX Nóng Ó TTYX Nóng Ó Post- test Post- test 21/12/2011 TTYX Phôn Thong TTYX Phôn Thong Post- test Post- test 22/12/2011 Post- test Post- test 23/12/2011 Post- test Post- test TTYX Phôn Tan TTYX Phôn Tan TTYX Thà Bắc TTYX Thà Bắc 167 On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Sy Tha On sy Ome chay Thăm ma xát Sy mon On sy Ome chay Thăm ma xát Bua van On sy Thăm ma xát Kham sy On sy Ome chay Khăm phănh Khăm phănh Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Tài liệu hướng dẫn Bút bì Vở ghi Âm thành, loa Bút bì Phiếu đánh giá Khăm phănh Âm thành, loa Bút bì Phiếu đánh giá Khăm phănh Phiếu đánh giá Âm thành, loa Bút bì Phiếu đánh giá Âm thành, loa Bút bì Khăm phănh
- Xem thêm -