Tài liệu Khỏi quỏt vngõn hàng công thương chi nhỏnh gia lâm

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp BÁO CÁO TỔNG HỢP Phần I: Khái quát về Ngân hàng c«ng th-¬ng Chi nhánh Gia L©m 1. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng c«ng th-¬ng Chi nhánh Gia L©m * Cách đây 5 năm Ng©n hµng c«ng th-¬ng chi nh¸nh Gia L©m lµ đơn vị thành viên thứ 76 của Ngân hàng C«ng Th-¬ng Việt Nam chính thức khai truơng đi vào hoạt động. Được thành lập trên cơ sở tách ra từ Sở Giao dịch I Ngân hàng C«ng Th-¬ng Việt Nam, Chi nhánh Gia L©m có trụ sở đặt tại Trung tâm Thủ đô Hà Nội, nơi có 80 Tổ chức tín dụng hoạt động ổn định và có bề dày truyền thống. Chi nhánh Gia L©m bắt đầu gây dựng sự nghiệp với nhiều khó khăn, thách thức: Tổng nguồn vốn, tổng tài sản nhỏ bé, chưa có nền khách hàng ổn định, dư nợ tín dụng còn thấp, cán bộ còn thiếu nhiều so với yêu cầu tối thiểu để đảm bảo hoạt động ổn định của một đơn vị mới. Đến 31/12/2009, chi nhánh đã hoàn thiện và làm việc hiệu quả. Mô hình tổ chức của chi nhánh đã theo mô hình thông lệ. Số phòng nghiệp vụ cũng đã tăng thêm cho phù hợp với mô hình bán lẻ và quy mô hoạt động của chi nhánh từ chỗ chỉ có 7 phòng nghiệp vụ, 3 tổ lập và 3 quỹ tiết kiệm. Đến nay, đã có 19 phòng nghiệp vụ và 1quỹ tiết kiệm. Số cán bộ lên tới gần 200 người với 15% cán bộ trình độ sau đại học, 82% có trình độ đại học, 03 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị. Chất lượng cán bộ nâng lên, đa số cán bộ được đào tạo bài bản có trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính. * Chi nhánh ng©n hµng c«ng th-¬ng Gia L©m có chức năng, nhiệm vụ: - Huy động vốn bằng nội tệ và ngoại tệ từ cư dân và các tổ chức kinh tế nhiều hình thức. + Tiền gửi TK có kỳ hạn + Tiền gửi TK không kỳ hạn + Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu + Chứng chỉ tiền gửi của các tổ chức kinh tế… - Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn VNĐ và ngoại tệ trong đó: + Cho vay trung hạn, dài hạn đầu tư phát triển Vũ Thị Phương Anh 1 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp + Cho vay các dự án theo chỉ định của Chính phủ + Cho vay thiết bị theo các hình thức cho thuê tài chính. + Cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. + Cho vay mua hàng trả góp + Cho vay tiêu dùng, … - Làm đại lý ủy quyền cấp vốn, cho vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ của các nước, các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài và trong nước đối với doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. - Đầu tư dưới hình thức: hùn vốn liên doanh, liên kết các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, cho vay đồng tài trợ. - Kinh doanh ngoại hối, thanh toán trực tiếp qua mạng trong nước và quốc tế (SWIFT ), thanh toán L/C hàng XNK. - Bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, bảo lãnh công trình, ứng trước, thanh toán, tài cấp vốn trong và ngoài nước, bảo lãnh công trình, ứng trước, thanh toán tái cấp vốn trong và ngoài nước. * Nghiệp vụ chủ yếu: - Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế. - Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng (huy động vốn và cho vay) - Thực hiện công tác ngân quỹ (thu - chi tiền mặt tại ngân hàng) - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh (bảo lãnh trong nước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn nước ngoài…) - Đại lý thuê mua tài chính - Đại lý phát hành chứng khoán - Đại lý các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ đối với khách hàng là đầu tư nước ngoài. - Thông báo, xác nhận số dư tài khoản và dịch vụ giao dịch tự động qua máy ATM. Vũ Thị Phương Anh 2 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Các dịch vụ ngân hàng khác. 2 Cơ cấu tổ chức của ng©n hµng c«ng th-¬ng chi nhánh Gia L©m Sơ đồ 1: Tổ chức ng©n hµng c«ng th-¬ng – Gia L©m Giám đốc Các phó giám đốc Phòng Quản lỷ rủi ro Phòng quản trị tín dụng Phòng dịch vụ khách hàng DN Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng Quan hệ khách hàng Phòng Quan hệ khách hàng 2 1 Phòng dịchvụ khách hàng CN Phòng thanh toán quốc tế Phòng tổ chức hành chính Phòng QL&DV Kho quỹ Phòng tài chính kế toán P điện toán Các phòng giao dịch Phòng giao dịch số 10,12,16 Vũ Thị Phương Anh Phòng GD Tràng Tiền Plaza Phòng GD Bách Khoa Phòng giao dịch Tôn Thất Tùng 3 Phòng GD Gia L©m Quỹ TK số 9 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp * Nhiệm vụ của các phòng ban: a. Ban giám đốc: Gồm 1 Giám đốc và 4 Phó giám đốc. - Giám đốc: Là người điều hành cao nhất trong mọi hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng c«ng th-¬ng – Gia L©m,Giám đốc là người đại diện theo uỷ quyền của Tổng Giám đốc trong các quan hệ với mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và pháp luật về mọi hoạt động và kết quả kinh doanh của Chi nhánh. +Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm đưa ra các chủ trương, định hướng, kế hoạch ngắn, trung, dài hạn phù hợp với định hướng quy định của Ngân hàng c«ng th-¬ng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh đảm bảo đúng mục tiêu, tính tuân thủ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững, đúng pháp luật tại Chi nhánh. +Để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh ngân hàng c«ng th-¬ng – Gia L©m, Giám đốc phân công công tác cho các thành viên trong Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phụ trách, chỉ dạo một số mặt nghiệp vụ,một số phòng, đơn vị trực thuộc - Phó giám đốc: giúp giám đốc chỉ huy điều hành các chức năng quản lý theo phân công và ủy quyền của giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm truớc giám đốc và pháp luật về các công việc đã giải quyết. + Phó giám đốc thứ nhất: chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tín dụng. + Phó giám đốc thứ hai: chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thanh toán quốc tế, về hoạt động tài chính, kế toán. + Phó giám đốc thứ ba: chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Kho quỹ + Phó giám đốc thứ tư: Vũ Thị Phương Anh 4 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp b. Phòng quan hệ khách hàng: Xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định cho vay, bảo lãnh, theo dõi quá trình cho vay. - Nhận hồ sơ vay vốn, đề nghị phát hành bảo lãnh, thư tín dụng, kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ, nếu cần chuyển đến các ban phòng liên quan để thực hiện theo chức năng. - Phân tích doanh nghiệp, khách hàng vay, dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh…theo quy định nghiệp vụ, tổng hợp các ý kiến tham gia của đơn vị chức năng có liên quan để ra quyết định tín dụng trong hạn mức được giao hoặc trình duyệt các khoản cho vay, bảo lãnh, tài trợ thương mại. - Đề xuất hạn mức tín dụng đối với từng khách hàng. - Tham mưu cho giám đốc về chiến lược kinh doanh, chính sách khách hàng, chính sách tín dụng và chính sách lãi suất của chi nhánh. - Tổ chức thực hiện cùng khách hàng thường xuyên: phục vụ khai thác tiềm năng của khách hàng truyền thống, mở rộng phát triển khách hàng mới. Bên cạnh đó, phòng tín dụng cũng hỗ trợ cho phòng nguồn vốn cho việc huy động vốn nếu có khách hàng gửi vào ngân hàng thông qua phòng tín dụng. c. Phòng tài chính kế toán: - Thực hiện công tác tài chính kế toán theo quyết định. - Thực hiện hạch toán kế toán để phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi hoạt động kinh doanh và các nghiệp vụ phát sinh tại chi nhánh. - Thực hiện báo cáo kế toán đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo chế độ hiện hành và cung cấp số liệu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của ban lãnh đạo Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam, Ban giám đốc chi nhánh trực tiếp thực hiện kinh doanh các dịch vụ ngân hàng như chuyển tiền, dịch vụ trả lương… - Thực hiện việc quét chữ ký, lưu trữ thông tin hồ sơ khách hàng. Vũ Thị Phương Anh 5 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Thực hiện công tác hậu kiểm, kịp thời phát hiện những sai sót của giao dịch viên (nếu có), đảm bảo an toàn trong giao dịch. - Đề xuất tham mưu với Giám đốc chi nhánh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính, kế toán, xây dựng chế độ, biện pháp quản lý tài sản, định mức và quản lý tài chính, tiết kiệm chi tiêu nội bộ, hợp lý và đúng chế độ. Đề xuất phân cấp uỷ quyền (nếu có) đối với các phòng giao dịch có BDS riêng. - Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, chính xác kịp thời, hợp lý, trung thực của số liệu kế toán, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính. Phản ánh đúng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của nhà nước và của Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. Đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn của ngân hàng và khách hàng thông qua công tác hậu kiểm và kiểm tra thực hiện chế độ kế toán, chế độ tài chính của các đơn vị trong Chi nhánh. d. Phòng tổ chức hành chính: - Nghiên cứu và đề xuất công tác cán bộ của chi nhánh. - Thực hiện công tác hành chính quản lý - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch, phát triển mạng lưới hay giải thể các đơn vị trực thuộc chi nhánh. - Lập phương án và tổ chức tuyển dụng nhân sự, theo dõi, bảo mật hồ sơ lý lịch và nhận xét cán bộ công nhân viên. - Quản lý thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm của cán bộ công nhân viên, thực hiện nội quy cơ quan. - Thực hiện công tác văn thư theo quy định: quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu sách báo, công văn… - Quản lý sử dụng con dấu của chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật và của Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. - Đầu mối tổ chức hoặc đại diện cho chi nhánh trong quan hệ giao tiếp, đón tiếp các tổ chức/ cá nhân trong, ngoài hệ thống Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. Vũ Thị Phương Anh 6 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Tham mưu, đề xuất với Giám đốc về những biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vạt chất kỹ thuật của Chi nhánh. - Trình duyệt và tổ chức thực hiện mua sắm các loại tài sản, công cụ…đảm bảo điều kiện làm việc và hoạt động kinh doanh của chi nhánh. - Đảm bảo an ninh cho hoạt động của chi nhánh, bảo vệ an toàn cơ quan, tài sản của ngân hàng, khách hàng. - Đảm bảo công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết cho các cuộc họp hội nghị. e. Phòng kế hoạch tổng hợp: - Xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng hợp toàn chi nhánh. - Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh. - Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh - Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh - Giúp việc Giám đốc quản lý, đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. - Thực hiện công tác nguồn vốn kinh doanh. - Thực hiện việc huy động vốn từ mọi nguồn hợp pháp của khách hàng như: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không có kỳ hạn bằng cả VNĐ và ngoại tệ. - Giới thiệu các sản phẩm huy động vốn, sản phẩm kinh doanh tiền tệ với khách hàng. Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh khác để bán sản phẩm, cung cấp các thông tin về thị trường, giá vốn để các phòng liên quan xử lý trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, phòng nguồn vốn cũng thực hiện nhiệm vụ mua bán, chuyển đổi ngoại tệ và dịch vụ ngân hàng ngoại hối khác theo quy định của Tổng giám đốc, phòng tổ chức quản lý và điều hành tài sản nợ, tài sản có bằng tiền của chi nhánh để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đúng quy định Vũ Thị Phương Anh 7 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp của pháp luật và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ kinh doanh tại chi nhánh theo phân công. Tổ chức thực hiện công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật tư vấn theo yêu cầu. Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê, phòng ngừa rủi ro phục vụ công tác điều hành của ngành và chi nhánh. f. Phòng dịch vụ khách hàng. - Trực tiếp quản lý tài khoản và giao dịch với khách hàng: +Trực tiếp bán sản phẩm, dịch vụ tại quầy,giao dịch với khách hàng và thực hiện tác nghiệp theo quy định +Quản lý tài khoản, nhập thông tih khách hàngvà hạch toán ké toán các giao dịch với khách hàng( mở tài khoản tiền gửi và xử lý giao dịch tàu khoản theo yêu cầu của khách hàng, các giao dịch nhận tiền gửi, rút tiền, thanh toán chuyển tiền trong nước và quốc tế trong hạn mức dược giao, ngân quỹ, thẻ tín dụng,thẻ thanh toán, thu đổi mua bán ngoại tệ, đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi, tiền vay…)và các dịnh vụ khác. +Thực hiện giải ngân vốn vay cho khách hàngtrên cơ sở hồ sơ giải ngân được phê duyệt.Thực hiện thu nợ thu lãi theo yêu cầu của phòng Quản trị tín dụng +Trực tiếp chi trả kiều hối với khách hàng. +Khởi tạo hồ sơ thông tin khách hàngvà tiếp nhận các yêu cầu thay đổi thông tin từ khách hàng.Quản lý, lưu trữ hồ sơ thông tin. - Thực hiện nghiên cứu thị trường, xác định thị phần của chi nhánh để tham mưu cho giám đốc xây dựng chiến lược khách hàng, định hướng phát triển nền khách hàng bền vững, phục vụ kinh doanh của chi nhánh. Xây dựng chính sách chung đối với khách hàng, nhóm khách hàng và từng khách hàng cụ thể. g. Phòng thanh toán quốc tế. - Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo quy định Vũ Thị Phương Anh 8 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Xử lý các giao dịch tài trợ thương mại về nhập khẩu, xuất khẩu theo đúng quy chế, quy trình tài trợ thương mại và thẩm quyền hạch toán kế toán những nghiệp vụ liên quan mà phòng thực hiện trên cơ sở hồ sơ đã được phê duyệt. - Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng về tài trợ thương mại xuất nhập khẩu về chuyển tiền quốc tế ngoài thẩm quyền xử lý của chi nhánh. Kiển tra hồ sơ và gửi hồ sơ đến Trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại, trung tâm thanh toán ở Trụ sở chính qua hệ thông scan bảo mật. - Thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế như mở L/C, thanh toán L/C. - Lập báo cáo nghiệp vụ theo quy định. - Thực hiện nghĩa vụ đối ngoại với các ngân hàng nước ngoài. - Thực hiện công tác tiếp thị các sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng. - Chịu trách nhiệm về việc phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh doanh đối ngoại của Chi nhánh, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn, đảm bảo an toàn tiền vốn tài sản của Chi nhánh và của khách hàng trong các giao dịch kinh doanh đối ngoại. - Quản lý hồ sơ, thông tin liên quan đến công tác của phòng và lập các loại báo cáo nghiệp vụ phục vụ quản trị điều hành theo quy định. h. Phòng thẩm định - Thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến thẩm định - Phân tích các dự án, tư vấn về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có liên quan tín dụng đầu tư. - Thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh. - Thẩm định tài sản đảm bảo - Cung cấp và hướng dẫn các văn bản có liên quan đến tín dụng. i. Phòng quản lý và dịch vụ kho quỹ: - Thực hiện các nghiệp vụ tiền tệ kho quỹ Vũ Thị Phương Anh 9 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Thu - chi tiền mặt, phối hợp chặt chẽ với các Phòng dịch vụ khách hàng, Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm thực hiện nghiệp vụ thu chi tiền mặt tại quầy đảm bảo phục vụ thuận tiện, an toàn cho khách hàng. Trực tiếp thực hiện các giao dịch thu – chi tiền mặt phục vụ khách hàng theo quy định. - Chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu với giám đốc chi nhánh về các biện pháp, điều kiện đảm bảo an toàn kho, quỹ và an ninh tiền tệ, phát triển các dịch vụ về kho quỹ, thực hiện đúng quy chế, quy trình quản lý kho quỹ. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ, bảo đảm an toàn tài sản của Chi nhánh và của khách hàng. - Quản lý hồ sơ tài sản đảm bảo. - Đáp ứng yêu cầu tiền mặt cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân. - Thực hiện xuất - nhập tiền mặt để đảm bảo thanh khoản tiền mặt cho chi nhánh. - Các công việc khác: Theo dõi, tổng hợp, lập các báo cáo tiền tệ, an toàn kho quỹ theo quy định. Tham gia ý kiến xây dựng chế độ, quy trình về công tác tiền tệ kho quỹ để phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. j. Phòng điện toán: - Quản lý kỹ thuật và sử dụng toàn bộ hệ thống máy tính, tin học và một số hệ thống khác liên quan đến hoạt động của chi nhánh. - Đảm bảo cài đặt và vận hành toàn bộ các chương trình phần mềm ứng dụng trong nghiệp vụ ngân hàng. - Tổ chức lưu trữ, bảo mật, phục hồi dữ liệu và xử lý các sự cố kỹ thuật của hệ thống chương trình theo quy định. - Đảm bảo thanh toán qua các ngân hàng qua mạng và các dịch vụ ngân hàng qua mạng thông suốt. - Tổng hợp các số liệu báo cáo phục vụ cho các phòng tín dụng trong công việc cung cấp các báo cáo thống kê định kỳ. Vũ Thị Phương Anh 10 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Phòng điện toán cùng phòng tín dụng khai thác dữ liệu trên mạng vi tính để phục vụ cho công tác điều hành lãnh đạo. - Tham mưu đề xuất với Giám đốc chi nhánh về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, về những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin tại chi nhánh và những vấn đề cần kiến nghị với Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. Tham gia ý kiến và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan theo quy trình nghiệp vụ và theo chức năng nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc chi nhánh. l. Các phòng dịch vụ. Thực hiện mô hình ngân hàng bán lẻ, trực tiếp nhận tiền gửi của các thành phần kinh tế theo quy định. m. Phòng quản lý rủi ro. - Giám sát hoạt động tín dụng - Tham mưu đề xuất chính sách, biện pháp phảt triển và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. - Quản lý, giám sát, phân tích đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với danh mục tín dụng của chi nhánh, duy trì và áp dụng hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục. - Đầu mối đề xuất trình Giám đốc kế hoạch gaỉm nợ xấu của chi nhánh, của khách hàng và phương án cơ cấu lại các khoản nợ vay của khách hàng theo quy định. - Giám sát việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tổng hợp kết quả phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro gửi Phòng tài chính kế toán để lập cân đối kế toán theo quy định. - Thực hiện viẹc xử lý nợ xấu. - Giám sát rủi ro tín dụng - Tham mưu, đề xuất xây dựng các quy định, biện pháp quản lý rủi ro tín dụng. Vũ Thị Phương Anh 11 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp - Trình lãnh đạo cấp tín dụng/ bảo lãnh cho khách hàng. - Phối hợp, hỗ trợ các phòng quan hệ khách hàng để phát hiện, xử lý khoản nợ có vấn đề. Phần II: Khái quát về tình hình hoạt động của Ng©n hµng c«ng th-¬ng Gia L©m qua 5 năm đầu thành lập (2003-2008). Chi nhánh Ngân hàng Ng©n hµng c«ng th-¬ng - Gia L©m, thành viên thứ 76 của Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam., chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ 16/09/2003 trên cơ sở tách và nâng cấp Phòng Giao dịch Trung tâm của Sở giao dịch I Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam.. Bước đầu khi mới hoạt động, Chi nhánh Gia L©m đã gặp không ít khó khăn với tổng tài sản nhỏ bé, lực lượng cán bộ mỏng, đồng thời đóng trên địa bàn Quận Gia L©m còng lµ nơi có nhiều TCTD trong và ngoài nước hoạt động lâu năm, là một thử thách không nhỏ đối với một Chi nhánh non trẻ mới thành lập như Chi nhánh Gia L©m. Được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt, hỗ trợ to lớn của Ban lãnh đạo, các Phòng Ban tại Hội sở chính Ngân hàng Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam, sau 5 năm hoạt động, Chi nhánh Gia L©m đã không ngừng phấn đấu, tìm tòi sáng tạo phát triển theo định hướng mới: tập trung phục vụ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân và khách hàng cá nhân, cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho các tầng lớp dân cư trên địa bàn, đồng thời chủ động đề xuất phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với xu thế thị trường như tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoạt động trong lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, kinh doanh có hiệu quả; đa dạng hoá các sản phẩm phục vụ thị trường chứng khoán: thực hiện tốt chức năng ngân hàng chỉ định thanh toán của Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà nội… Hoạt động của Chi nhánh Ng©n hµng c«ng th-¬ng - Gia L©m. đã và đang bám sát mục tiêu kế hoạch và phương châm "Chất lượng - tăng trưởng bền vững - an toàn - hiệu quả" để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực sát với thực tế hoạt động của Chi nhánh; Có các chương trình hành động kịp thời, linh hoạt. quyết liệt trong quản lý và quản trị điều hành. Sau 5 năm hoạt động Chi nhánh đã thu được những kết quả nội bật sau: Vũ Thị Phương Anh 12 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Một số chỉ tiêu chính STT Chỉ tiêu KHKD Thành lập Thực hiện 2004 Huy động vốn bình 1 quân Đơn vị tính: Tỷ VND Tăng khi Thực Thực Thực Thực mới hiện hiện hiện hiện thành 2005 2006 2007 30/6/08 lập (lần) 859 1,321 2,183 4,111 5,103 2 Huy động vốn cuốI kỳ 520 1,104 1,767 3,113 4,888 4,075 5.55 GiớI hạn DN TD cao 3 nhất 63 710 1,074 1,228 1,397 1,587 18.9 Dư nợ tín dụng bình 4 quân 5 Thu dịch vụ ròng 0.61 413 786 1,117 1,204 3.63 5.98 10.10 18.15 18.11 6 Lợi nhuận trước thuế 11.7 16.07 34.00 128.82 66.25 6.00 LN sau thuế BQ đầu 7 người 0.089 0.107 0.181 0.844 0.280 5.29 Định biên lao động 8 (người) 57 67 81 145 142 170 Tăng trưởng tổng tài sản, tổng nguồn vốn với tốc độ cao gấp trên 10 lần so với thời kỳ mới thành lập, khi mới thành lập là 500 tỷ VND đến 30/06/2008 đạt 5.000 tỷ VND trong đó số dư huy đông vốn đạt 4.074 tỷ VND. Hoạt động huy động vốn của Chi nhánh không những đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn tại Chi nhánh mà còn góp phần cân đối vốn cho toàn hệ thống. Hoạt động tín dụng theo bám sát định hướng chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam đó là phát triển khách hàng là khối doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ; tăng trưởng bền vững đảm Vũ Thị Phương Anh 13 Lớp K38 – TC NH 2.40 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp bảo chất lượng tín dụng. Dư nợ tín dụng đến 30/06/2008 đạt 1.587 tỷ VND gấp 25 lần khi mới thành lập. Trong hơn 4 năm hoạt động, tổng doanh số cho vay của Chi nhánh đạt 9.672 tỷ VND. Đối với cơ cấu tín dụng: Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn/tổng dự nợ là 23%; Tỷ lệ ngoài quốc doanh/tổng dư nợ là 88% và tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo là 72%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh luôn duy trì ở mức rất thấp so với quy định của NHNN (nhỏ hơn 1.95%). Có thể nói những nỗ lực trong những năm qua của Chi nhánh Gia L©m, đơn vị tiên phong của hệ thống trong phục vụ Doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã và đang đem lại một diện mạo mới trong quan hệ giữa một Ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu Việt Nam với cộng đồng của Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu khách hàng, cơ cấu dư nợ của toàn hệ thống Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. theo hướng an toàn, hiệu quả hơn. Là đơn vị được Tổng giám đốc giao nhiệm vụ triển khai hoạt động Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đi đầu trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng, Chi nhánh Gia L©m đã tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ trên cơ sở các sản phẩm hiện có, triển khai tốt các sản phẩm mới nhằm cung cấp đa dạng các sản phảm dịch vụ tốt nhất đến khách hàng. Hệ thống công nghệ thông tin là nền tảng cơ sở cho mọi hoạt động của Ngân hàng, liên kết toàn hệ thống Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. và với các hệ thống thanh toán ngoài ng©n hµng, hoạt động an toàn không xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tài sản, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Tốc độ chuyển tiền nhanh chóng là do hiệu quả của công nghệ ngân hàng hiện đại đem lại kết hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ có kĩ năng nghiệp vụ tốt và tận tình. Công tác thanh toán trong nước cũng được chú trọng, khách hàng chuyển tiền được hưởng nhiều lợi ích từ dịch vụ này. Hoạt động thanh toán của chi nhánh Gia L©m chiếm tỉ trọng hơn 60% trong tổng số dịch vụ ngân hàng phi tín dụng. Do vậy, chi nhánh Gia L©m luôn được khách hàng và các đối tác ghi nhận là một ngân hàng đi đầu trong công tác thanh toán nội địa và quốc tế. Bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh mảng dịch vụ truyền thống, Chi nhánh Gia L©m là một trong những đơn vị đầu tiên của hệ thống Ng©n hµng c«ng thVũ Thị Phương Anh 14 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp -¬ng ViÖt Nam. triển khai mạnh mẽ và thành công các sản phẩm dịch vụ mới như thanh toán thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Master), Homebanking, Smart@ccount, Western Union, Kiều hối Đài loan, thu đổi đa dạng các loại ngoại tệ và được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong hệ thống. Hoạt động dịch vụ được đa dạng hoá nhằm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng góp phần tăng thu dịch vụ với tốc độ, thu dịch vụ ròng của Chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 2008 đạt 18 tỷ VND bằng 100% năm 2007, là một trong những đơn vị đứng đầu toàn hệ thống về phát triển dịch vụ. Hoàn thành tốt vai trò ngân hàng chỉ định thanh toán chứng khoán cho thị trường chứng khoán phía Bắc với doanh số thanh toán bù trừ chứng khoán trong 3 năm phục vụ thị trường đạt trên 440.000 tỷ VND. Với phương châm phục vụ tốt nhất và gắn bó chặt chẽ với Trung tâm giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cùng với các thành viên lưu ký đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn cho thị trường, Chi nhánh cũng đã thực hiện ký hợp đồng cho vay hỗ trợ đảm bảo khả năng thanh toán đối với 60/63 Thành viên lưu ký. Doanh số cho vay đảm bảo khả năng thanh toán đạt 460 tỷ VND. Đặc biệt trong năm 2007, Chi nhánh Gia L©m đã triển khai một số nghiệp vụ mới chuyên sâu phục vụ thị trường chứng khoán như: nghiệp vụ ngân hàng giám sát, quản lý danh mục đầu tư cho các Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán. Là Chi nhánh có điểm xuất phát thấp khi mới khai trương hoạt động, lại gặp nhiều khó khăn do chi phí thuê nhà cao, quản lý số lượng ATM lớn, nhưng nhờ bám sát định hướng hoạt động, phân tích và tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo đã gia tăng khả năng sinh lời, đảm bảo cơ cấu thu nhập chi phí và lợi nhuận. Hiệu quả kinh doanh đã có bước phát triển vượt bậc qua các năm: Lợi nhuận thực hiện năm 2007 đạt 208 tỷ VND tăng trưởng 284% so với năm 2006; lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người đạt 884 triệu VND. Dự phòng rủi ro của Chi nhánh tại thời điểm 31/12/2007 đã đạt 78.84 tỷ VND. Vũ Thị Phương Anh 15 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp Khi mới thành lập Chi nhánh Gia L©m gặp không ít khó khăn do lực lượng cán bộ và mạng lưới còn mỏng, số lượng phòng nghiệp vụ còn hạn chế với 05 Phòng và 03 tổ nghiệp vụ, 01 Phòng giao dịch, 01 Điểm Giao dịch và 01 Quỹ Tiết kiệm với tổng số 55 cán bộ. Qua hơn 4 năm hoạt động, Chi nhánh Gia L©m đã thực sự lớn mạnh với số lượng cán bộ bằng 3 lần thời điểm mới thành lập và mô hình tổ chức đã được hoàn thiện, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, Chi nhánh đã có 14 Phòng, 06 Phòng giao dịch, 04 Điểm giao dịch. Các tổ chức Đảng, đoàn thể: Từ khi thành lập, Chi bộ Đảng chỉ có 11 Đảng viên trong đó có 9 Đảng viên chính thức và 2 Đảng viên dự bị. Chi bộ Đảng đã thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng, lựa chọn những quần chúng ưu tú đề nghị công nhận cảm tình đảng, giúp đỡ, bồi dưỡng kết nạp 30 quần chúng ưu tú đứng trong đội ngũ của Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 20 đồng chí và tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Chi Bộ 23 đã được Đảng ủy Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. quyết định chuyển thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam. tại Quyết định số 186/QĐ-ĐU ngày 06/08/2007. Tổng số đảng viên của Đảng bộ đến nay là 39 đảng viên. Công đoàn đã thực sự đóng vai trò đại diện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên Chi nhánh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động Chi nhánh, tham gia tích cực các phong trào đoàn thể do Công đoàn Trung ương phát động và đã thu được những thành tích tốt. Với vai trò là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các mô hình, công nghệ mới của một Ngân hàng anh hùng trong thời kỳ đổi mới, với một tập thể năng động, đoàn kết, nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam, Chi nhánh Gia L©m tin tưởng chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định và giữ vững uy tín, vị thế của Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam trên địa bàn, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng vững mạnh và phát triển, Vũ Thị Phương Anh 16 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp xứng đáng là trung tâm văn hóa của cả nước góp phần vào thành tích chung chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Phần III: Khái quát về tình hình hoạt động của Ng©n hµng c«ng th-¬ng – Gia L©m trong năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010. 1. Đánh giá tình hình nền kinh tế và môi trường kinh doanh: Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu từ cuối năm 2008, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sụt giảm mạnh, tác động trầm trọng nhất là vào quý I/2009. Tuy nhiên, từ quý II, sau khi Chính phủ triển khai gói kích cầu bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, từ chương trình hỗ trợ lãi suất, miễn và hoãn thu nhiều loại thuế đến đầu tư vốn bổ sung, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Đến hết năm 2009, các chỉ số kinh tế vĩ mô chủ chốt đều đạt được ở mức khích lệ: GDP cả năm đạt 5.32%, CPI được kiểm soát ở mức 6.88%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tuy có giảm so với mức kỷ lục của năm trước nhưng đã phục hồi mạnh mẽ với vốn đăng ký đạt 21.5 tỷ USD, vốn giải ngân gần 10 tỷ USD đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất từ trước đến nay. Với những kết quả khả quan trên, kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi suy giảm một cách an toàn. Việt Nam được đánh giá là một trong ít nền kinh tế hồi phục tốt nhất trong khu vực. Về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được điều hanh kết hợp giữa thận trọng và linh hoạt nhằm kích thích sản xuất và tiêu dùng. Cùng với việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 4% cho các doanh nghiệp, lãi suất cơ bản được duy trì ở mức 7% từ tháng 2 đến hết tháng 11/2009. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ lạm phát cao quay trở lại, từ tháng 12/2009, NHNN đã nâng lãi suất cơ bản lên mức 8% và xu hướng thắt chặt tiền tệ được dự báo là sẽ tiếp tục được NHNN thực hiện trong nửa đầu năm 2010. Bên cạnh đó, để giải tỏa áp lực trên thị trường ngoại hối, NHNN đã ban hành các quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá và những biện pháp mang tính hành chính nhằm ổn định thị trường. Tuy nhiên, sự căng thẳng về thanh khoản của một số NHTM vào những ngày cuối năm cho thấy công tác quản trị điều hành lãi suất, huy động vốn, tín dụng của một bộ phận NHTM vẫn còn có nhiều hạn chế gây ảnh hưởng đến tính bền vững của hệ thống NHTM. Vũ Thị Phương Anh 17 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp 2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh: STT CHỈ TIÊU A Chỉ tiêu chính thức Chênh lệch thu chi (gồm Thu nợ HTNB, trước trích DPRR) 1 2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 3 Huy động vốn cuối kỳ 4 5 Thu dịch vụ ròng Tỷ lệ nợ xấu Thu nợ hạch toán ngoại bảng Chỉ tiêu tham chiếu Dư nợ cuối kỳ cho vay các ĐCTC Dư nợ cuối kỳ cho vay các DNo Dư nợ cuối kỳ cho vay bán lẻ HĐV cuối kỳ từ các ĐCTC HĐV cuối kỳ từ các doanh nghiệp HĐV cuối kỳ từ KH cá nhân 6 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HĐV bình quân Dư nợ tín dụng bình quân Tỷ lệ nợ nhóm II/Tổng dư nợ Doanh thu khai thác phí Bảo hiểm Vũ Thị Phương Anh TH 2008 KH 2009 131.30 117.00 Đơn vị: Tỷ đồng, % TH % TT so 31/12/09 HTKH 2008 126.85 108.42% 2,289.30 2,600.00 2,554.41 -3.39% 98.25% 11.58% 5,004.80 6,800.00 6,335.96 93.18% 35.80 40.00 47.40 118.50% 1.35% 1.40% 1.27% 110.24% 26.60% 32.40% -5.93% 1.78 4.65 0 80 5.272 113.38% 196.18% 0.00 0.00% 2,172.90 2,365.00 2,404.11 101.65% 116.40 156.00 150.30 1,448.00 4,000.00 3,615.00 96.35% 10.64% 29.12% 90.38% 149.65% 2,358.00 1,350.00 1,418.00 105.04% -39.86% 1,198.80 1,450.00 1,302.00 89.79% 8.61% 4,483.00 5,740.00 5,776.00 100.6% 28.8% 1,915.00 2,350.00 2,370.00 100.85% 23.76% 1.68 18 9.5% 9.35% 101.60% 2.60 3.15 121.15% 87.50% Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp C 17 18 19 20 21 22 Chỉ tiêu quản trị điều hành Tỷ lệ giảm dư lãi treo so với 31/12/08 Tỷ lệ dư nợ bán lẻ/TDN Tỷ trọng dư nợ TDH /TDN Tỷ trọng dư nợ NQD/TDN Tỷ trọng dư nợ có bảo đảm/TDN Trích dự phòng rủi ro 7.92 5.08% 0% 6.00% 12.14 5.88% 53.38% 98.07% 53.38% 15.83% 16% 30.5% 30.66% 99.48% 96.54% 93% 95% 95.63% 100.66% 2.83% 78.40% 9.90 72% 12 82.60% 114.72% 12 100.00% 5.36% 21.21% Mặc dù môi trường kinh doanh 2009 có nhiều ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh ngân hàng: lãi suất có xu hướng tăng cao, đặc biệt là trong những tháng cuối năm; tỷ giá VND/USD biến động liên tục, dẫn đến tình trạng khan hiếm ngoại tệ, tăng trưởng tín dụng quá nóng … Song với việc lường đón được những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chi nhánh Gia L©m đã có những bước đi đúng đắn ngay từ những ngày, những tháng đầu năm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn cũng như kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả. Kết quả đến 31/12/2009, phần lớn các chỉ tiêu KHKD đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó có thể kể đến một số kết quả nổi bật như: - Huy động vốn tăng trưởng cao so với đầu năm. Dư huy động vốn đến hết 31/12/2009 đạt 6.335,9 tỷ đồng, tăng trưởng 26.6% so với năm 2008, trong khi tỷ lệ tăng trưởng của toàn ngành là 9.6%. Chi nhánh không chỉ đảm bảo tự cân đối vốn để sử dụng mà còn có đóng góp đáng kể về nguồn vốn cho toàn hệ thống. - Công tác thu dịch vụ được triển khai có hiệu quả. Thu dịch vụ ròng đến hết năm đạt 47.4 tỷ đồng, hoàn thành 118.5% KH, tăng trưởng 32.4% so với năm 2008, là một trong 4 chi nhánh có mức thu dịch vụ tăng nhiều nhất (trên 10 tỷ đồng). Tỷ trọng thu dịch vụ/chênh lệch thu chi tiếp tục được cải Vũ Thị Phương Anh 19 Lớp K38 – TC NH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo tổng hợp thiện. Nếu như năm 2008 thu từ dịch vụ chiếm 30%/chênh lệch thu chi thì đến năm 2009, tỷ trọng này là 37.4%. Hiệu quả kinh doanh tiếp tục được duy trì ở mức cao. Mặc dù năm 2009, hoạt động của Chi nhánh chịu ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra giảm so với cùng kỳ năm trước, hoạt động đầu tư trầm lắng… Song do bám sát định hướng phát triển của Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam., tập trung đẩy mạnh HĐV, đặc biệt là nguồn vốn giá rẻ nên hiệu quả hoạt động của Chi nhánh vẫn thu được kết quả khả quan. Tính đến hết 31/12/2009, chênh lệch thu chi (bao gồm thu nợ HTNB, trước trích DPRR) đạt 126.85 tỷ đồng, hoàn thành 108.4% KH năm 2009. Chi nhánh đã đảm bảo được cam kết về thu nhập năm sau cao hơn năm trước cho người lao động. - Công tác thu hồi nợ ngoại bảng được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt. Thu nợ HTNB năm 2009 đạt 5.272 triệu đồng, hoàn thành 113.4% KH giao. - Chất lượng tín dụng tiếp tục được bảo đảm. Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2009 là 1.27% (thấp hơn KH giao là 1.4%, toàn ngành 2.29%); Tỷ lệ nợ nhóm II/tổng dư nợ đạt 9.35% (thấp hơn KH giao là 9.5%); Dư nợ có TSĐB chiếm 82.6% (KH: ≥ 72%). - Hoạt động ngân hàng bán lẻ tiếp tục được củng cố và phát triển theo đúng định hướng của Ng©n hµng c«ng th-¬ng ViÖt Nam: + Dư nợ cho vay bán lẻ tăng trưởng 29,1% so với cùng kỳ năm 2008 (cao hơn mức tăng của toàn hệ thống 26.3%); + Công tác phát hành thẻ tín dụng quốc tế tuy mới được triển khai song bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Chi nhánh Gia L©m hiện là một trong những Chi nhánh dẫn đầu về số lượng thẻ Visa Gold phát hành cũng như về doanh số thanh toán qua thẻ. - Hoạt động thu phí bảo hiểm có bước đột phá so với cùng kỳ năm 2008. Tính đến 31/12/2009, thu phí bảo hiểm BIC đạt 3.150 triệu đồng, hoàn thành 121.15% KH, tăng trưởng 87.5% so với năm trước. Vũ Thị Phương Anh 20 Lớp K38 – TC NH
- Xem thêm -