Tài liệu Khai thác tiềm năng du lịch tại vân long

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Lêi më ®Çu...............................................................................................................2 I. V©n Long trong quÇn thÓ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch cña Ninh B×nh.........................4 1. TiÒm n¨ng du lÞch cña Ninh B×nh...........................................................................4 1.1. Giíi thiÖu vÒ du lÞch cña Ninh B×nh................................................................4 1.2. C¸c khu du lÞch träng ®iÓm cña Ninh B×nh.....................................................5 1.2.1. Khu du lÞch Tam Cèc - Hoa L 1.2.2. Khu du lÞch Kªnh Gµ - V©n Tr×nh 1.2.3. Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh 1.2.4. Khu du lÞch Ph¸t DiÖm 1.2.5. Khu du lÞch thÞ x· Tam §iÖp 1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2005...........................................................9 1.3.1. KÕt qu¶ kinh doanh 1.3.2. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh 1.3.3. Ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch 1.3.4. C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ kinh doanh c¸c khu du lÞch Ninh B×nh 2. Khu du lÞch V©n Long..........................................................................................11 2.1. §Æc ®iÓm khu du lÞch V©n Long 2.2. S¶n phÈm du lÞch V©n Long 2.3. ChÝnh s¸ch vµ c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i V©n Long II. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long......................................................15 1. Thùc tr¹g khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long.............................................................15 1.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc 1.2. Nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp cßn tån t¹i 2. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch marketing ®· sö dông.........................................................19 2.1. Nghiªn cøu thÞ trêng, ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ lùa chän thÞ trêng kh¸ch du lÞch môc tiªu 2.2. ChiÕn lîc ®Þnh vÞ thÞ trêng 2.3. S¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long 2.4. Gi¸ c¶ dÞch vô t¹i khu du lÞch V©n Long 2.5. TruyÒn th«ng, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o du lÞch 2.6. Ph©n phèi du lÞch t¹i V©n Long III. Mét sè gîi ý khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long.................................................25 KÕt luËn.................................................................................................................. 30 Tµi liÖu tham kh¶o.................................................................................................31 1 Lêi më ®Çu Non níc V©n Long lµ khu b¶o tån ®Êt ngËp níc lín nhÊt ®ång b»ng B¾c bé, lµ khu du lÞch sinh th¸i tuyÖt ®Ñp cña tØnh Ninh B×nh. Víi vÞ trÝ c¸ch thÞ x· Ninh B×nh 17km vÒ phÝa b¾c , c¸ch thñ ®« Hµ Néi 90km vÒ phÝa nam , diÖn tÝch trªn 3000 ha , ®Õn víi V©n Long quý kh¸ch kh«ng chØ c¶m nhËn c¶nh quan hïng vÜ tuyÖt ®Ñp cña mét vïng ®Êt huyÒn tho¹i mµ non níc V©n Long cßn cã c¶nh nói Èn m©y trêi , m©y che Êp nói , non vµ níc hoµ quyÖn vµo nhau t¹o nªn mét c¶nh quan hïng vÜ , ®ång thêi mang phong c¸ch mét vïng quª hiÒn hoµ , yªn ¶ , h¬ng ®ång giã néi , lµm cho V©n Long gièng nh mét “ VÞnh H¹ Long kh«ng sãng”. Cã thÓ nãi V©n Long ®îc t¹o ho¸ trao tÆng nh÷ng c¸i ®Ñp bÊt tö, cïng víi hÖ sinh th¸i ®éng thùc vËt phong phó lµm mª say vµ cuèn hót lßng ngêi, t¹o Ên tîng tèt víi du kh¸ch khi ®Õn víi V©n Long. 2 V©n Long míi ®îc ph¸t hiÖn vµ ®i vµo khai th¸c du lÞch phôc vô nh÷ng chiÕn lîc cña tØnh Ninh B×nh còng nh cña ®Þa ph¬ng : Víi nh÷ng thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng to lín cña m×nh V©n Long ngµy cµng ®îc quan t©m vµ ®Çu t m¹nh mÏ ®Ó trë thµnh khu du lÞch träng ®iÓm cña Ninh B×nh vµ ViÖt nam .Tuy nhiªn trong thêi gian ®Çu míi ®i vµo ho¹t ®éng vµ khai th¸c du lÞch th× hiÖu qu¶ cha cao , cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña khu du lÞch . V× vËy lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ khai th¸c ® îc tiÒm n¨ng du lÞch n¬i ®©y , ®Ó ph¸t triÓn V©n Long thµnh mét ®iÓm ®Õn du lÞch ®· vµ ®ang lµ c©u hái ®Æt ra cho chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Lµ sinh viªn §¹i häc V¨n ho¸ khoa V¨n ho¸ Du lÞch, trong khu«n khæ yªu cÇu cña m«n marketing du lÞch chóng em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "V©n Long mét ®iÓm ®Õn du lÞch hÊp dÉn” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu vµ ®Ó thÊy râ tiÒm n¨ng , thÕ m¹nh nh÷ng mÆt ®îc vµ cha ®îc , nguyªn nh©n lµ g× ? ®Ó tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long , gãp phÇn thóc ®Èy c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng. Còng qua ®Ò ¸n nµy chóng ta sÏ biÕt ®îc nh÷ng tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh, nh÷ng tour du lÞch, nh÷ng s¶n phÈm du lÞch vµ sù phèi kÕt hîp trong c«ng t¸c khai th¸c du lÞch cña V©n Long víi c¸c khu du lÞch kh¸c trªn ®Þa bµn cña tØnh Ninh B×nh , nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong c«ng t¸c khai th¸c du lÞch trong thêi gian võa qua vµ nh÷ng gi¶i ph¸p marketing thóc ®Èy ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch nµy t¹i V©n Long. §Ó ®¸p øng nh÷ng néi dung nghiªn cøu ®ã , em ®· tiÕn hµnh pháng vÊn trùc tiÕp kh¸ch du lÞch ®· tõng ®Õn V©n Long, pháng vÊn nh©n d©n trong khu du lÞch vµ thu thËp th«ng tin qua c¸c b¸o c¸o ph¸t triÓn du lÞch hµng n¨m , c¸c th«ng tin trªn m¹ng internet theo ®Þa chØ : www.ninhbinh.gov.vn, c¸c Ên phÈm vÒ du lÞch cña tØnh vµ th«ng tin trùc tiÕp tõ ban l·nh ®¹o x· Gia v©n . Trong khu«n khæ ®ã ®Ò tµi bao gåm c¸c phÇn sau ®©y: I. V©n Long trong quÇn thÓ du lÞch cña Ninh B×nh II. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long III. Mét sè gîi ý khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long 3 4 I. V©n Long trong quÇn thÓ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch cña Ninh B×nh 1. TiÒm n¨ng du lÞch cña Ninh B×nh 1.1. Giíi thiÖu vÒ du lÞch Ninh B×nh Ninh B×nh lµ mét tØnh giµu tiÒm n¨ng vÒ du lÞch , víi vÞ trÝ c¸ch thñ ®« Hµ néi 90km, n»m trªn trôc giao th«ng chÝnh B¾c Nam . DiÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh lµ 1.420,77 km2, d©n sè lµ 902 ngh×n ngêi . Thiªn nhiªn ®· ban tÆng cho vïng ®Êt nµy tµi nguyªn du lÞch phong phó , ®a d¹ng , ®éc ®¸o víi nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh kú thó , nhiÒu hang ®éng vµ khu du lÞch næi tiÕng nh: Vên quèc gia Cóc Ph¬ng, cè ®« Hoa L , Khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long , suèi níc kho¸ng Kªnh Gµ , ®éng V©n Tr×nh , nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm , khu du lÞch hang ®éng Trµng An , khu du lÞch Tam Cèc BÝch §éng…TÊt c¶ nh÷ng di tÝch vµ danh lam th¾ng c¶nh nµy ®· trë thµnh nh÷ng ®iÓm ®Õn du lÞch trong nh÷ng tour du lÞch mµ du kh¸ch trong vµ ngoµi níc rÊt u chuéng . Ninh B×nh còng lµ mét ®Þa danh cã nhiÒu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ . Trªn toµn tØnh ®· thèng kª ®îc 975 di tÝch , trong ®ã cã 80 di tÝch ®îc xÕp h¹ng vµ cÊp b»ng di tÝch quèc gia . Ninh B×nh còng cã nhiÒu lÔ héi truyÒn thèng mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n ho¸ lµng quª ViÖt Nam ®îc kÕ thõa vµ ph¸t triÓn tõ phong tôc tËp qu¸n cña nÒn v¨n minh lóa níc , v¨n ho¸ Hoµ B×nh, v¨n ho¸ §«ng S¬n ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m vÒ tríc Víi tµi nguyªn phong phó nh vËy , ë Ninh B×nh cã thÓ tæ chøc vµ ph¸t triÓn du lÞch víi nhiÒu s¶n phÈm du lÞch thuéc c¸c lo¹i h×nh sau: - Du lÞch v¨n ho¸ lÞch sö - Du lÞch lÔ héi t©m linh - Du lÞch thÓ thao leo nói , lµng nghÒ - Du lÞch t¾m ng©m , ch÷a bÖnh - Du lÞch cuèi tuÇn gi¶i trÝ c©u c¸ - Du kh¶o lµng quª - Du lÞch sinh th¸i Lo¹i h×nh du lÞch nµo còng hÊp dÉn vµ cã thÓ thu hót kh¸ch ®Õn th¨m quan dµi ngµy .Du lÞch mét vïng non níc Ninh B×nh lµ ®Õn n¬i mét kh«ng gian sinh vËt c¶nh thiªn nhiªn kú thó . §Æc biÖt lµ vên quèc gia Cóc Ph¬ng vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc V©n Long. . . 5 1.2. C¸c khu du lÞch träng ®iÓm cña Ninh B×nh Víi rÊt nhiÒu khu du lÞch vµ danh lam th¾ng c¶nh trªn ®Þa bµn tØnh nhng ®· chia ra lµm 6 khu du lÞch träng ®iÓm sau ®©y: 1.2.1. Khu du lÞch vên quèc gia Cóc Ph¬ng Khu rõng nguyªn sinh cã diÖn tÝch tù nhiªn réng lín 22 ngµn ha trªn ®Þa bµn 3 tØnh lµ Ninh B×nh, Hoµ B×nh, Thanh Ho¸ . Theo nh÷ng kÕt luËn ®· ®îc c¸c nhµ khoa häc dµy c«ng nghiªn cøu qua nhiÒu n¨m : Rõng Cóc ph¬ng cßn gi÷ ®îc nguyªn vÑn mét khu rõng nhiÖt ®íi , víi sù hiÖn diÖn phong phó cña c¸c loµi ®éng thùc vËt tiªu biÓu . §Õn Cóc Ph¬ng lµ ®Õn víi vên b¸ch th¶o khæng lå , tæng sè thèng kª ®îc ë trong b¶ng danh môc thùc vËt cho ®Õn thêi ®iÓm nµy lµ 1944 loµi thuéc 912 chi , 219 hä , 86 bé cña 7 ngµnh gåm ngµnh rªu, ngµnh quyÕt , ngµnh th«ng ®Êt , ngµnh cá th¸p bót , d¬ng xØ , h¹t trÇn, h¹t kÝn …So víi sè loµi ë ViÖt nam sè loµi thùc vËt ë Cóc Ph¬ng chiÕm 17,27%. Tõ cöa vên , ta lÇn lît ®Õn víi ®éng ngêi xa , ®åi Kim Giao , ®îc chøng kiÕn tËn m¾t dÊu Ên cña ngêi cæ ®¹i cßn lu l¹i ë ®éng , ®îc nghe t×nh tiÕt vÒ c©u chuyÖn t×nh huyÒn tho¹i trªn ®åi Kim Giao . Luån theo nh÷ng v¸ch nói , c¸nh rõng , trong ©m thanh kú ¶o cña giã , l¶nh lãt tiÕng chim rõng , qua nh÷ng bôi d©y leo ta ®Õn víi c©y Chß ChiÕn Th¾ng ®å sé ngµn n¨m tuæi , cao tíi 70m , ta cßn gÆp ë ®©y c©y sÊu cæ , gèc sï s× víi chi vi lµ 60m ®· ngµn tuæi thä xong søc sèng cña nã cha hÒ cã tu«Ø , cµnh l¸ vÉn sum suª v¬n xa to¶ réng che chë cho mu«n loµi . C©y Chß ChØ vÉn v¬n cao sõng s÷ng vît lªn kh«ng gian , kiªu h·nh s¸nh vai víi c¸c bËc ®¹i thô nh c©y SÊu , Chß chiÕn th¾ng . Hoa l¸, cá c©y ë rõng Cóc Phong nh bøc tranh thuû m¹c cña thiªn nhiªn lµm du kh¸ch ®¾m say thëng thøc . ChØ riªng phong lan ®· cã trªn 50 loµi , cã loµi tr«ng mÒm m¹i , e Êp , cã loµi tr«ng ®µi c¸c , kiªu sa … Nh×n lªn cao nh÷ng chïm phong lan ®ñ mÇu ®á , vµng , tÝm nh nh÷ng chiÕc ®Ìn lång treo trªn nh÷ng th©n c©y , ®iÓm t« cho c¶nh s¾c thªm sinh ®éng . §Õn víi Cóc Ph¬ng lµ ®Õn víi vên b¸ch thó ®a d¹ng , quý hiÕm . §éng vËt Cóc Ph¬ng cã tíi 255 loµi ®éng vËt cã x¬ng sèng . Trong ®ã , chim lµ 140 loµi , thó 64 loµi , bß s¸t 36 loµi , lìng thÓ 17 loµi vµ mét sè loµi c¸ . §ã lµ cha kÓ ®Õn c«n trïng vµ nhiÒu lo¹i kh¸c . §Õn Cóc Ph¬ng du kh¸ch cßn ®îc ®Õn víi nh÷ng ®Þa danh mµ míi ®îc nghe ®· thÊy gîi c¶m nh hoµ quyÖn víi thiªn nhiªn nh : §éng Tr¨ng KhuyÕt , ®éng Vui Xu©n , ®éng Ngêi xa … vµ xin ®îc” Ngñ l¹i cïng cá c©y hoa l¸”… 6 1.2.2. Khu du lÞch Tam Cèc – Hoa L Khu du lÞch Tam Cèc – Hoa L bao gåm : Khu du lÞch hang ®éng Trµng An ( míi ®îc ph¸t hiÖn vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng ) , Khu du lÞch Tam Cèc – BÝch §éng . Khu du lÞch Tam Cèc- BÝch §éng n»m trªn ®Þa bµn x· Ninh H¶i , huyÖn Hoa L , tØnh Ninh B×nh . Víi vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi , c¸ch thÞ x· Ninh B×nh 7 km , c¸ch quèc lé 1A 2,5 km vµ c¸ch cè ®« Hoa L 10km , l¹i cã hÖ thèng tµi nguyªn du lÞch phong phó , ®a d¹ng víi 16 hang ®éng , 7 ®Òn , ®×nh , chïa ( trong ®ã cã 3 ®×nh , ®Òn , chïa ®· ®îc Nhµ níc xÕp h¹ng di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ quèc gia ) . T¹i ®©y cã thÓ khai th¸c ®ång thêi nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch nh :Du lÞch tham quan , du lÞch t×m hiÓu v¨n ho¸ lÞch sö , du lÞch sinh th¸i , leo nói , du lÞch nghØ nói cuèi tuÇn … Khu du lÞch n»m trªn ®Þa bµn khu d©n c nªn c¸c ho¹t ®éng du lÞch còng ®an xen víi ho¹t ®éng céng ®ång d©n c . C«ng ty cæ phÇn du lÞch Ninh B×nh x¸c ®Þnh , sù tham gia trùc tiÕp cña ngêi d©n vµo ho¹t ®éng du lÞch ®îc xem nh mét tiÒm n¨ng lµ t¨ng thªm tÝnh hÊp dÉn cho ho¹t ®éng du lÞch t¹i Tam Cèc , bëi kh¸ch du lÞch ®îc tham gia trùc tiÕp vµo c¸c ho¹t ®éng cña céng ®ång d©n c , ®îc t×m hiÓu nh÷ng nÐt ®Æc trng cña v¨n ho¸ ®Þa ph¬ng …Nhng ®ã còng lµ mét th¸ch thøc lín trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn . Khu du lÞch Tam Cèc – BÝch §éng lµ khu du lÞch quan träng trong b¶n ®å du lÞch Ninh B×nh vµ ®· ®îc quan t©m vµ ®Çu t m¹nh mÏ : Vèn ®Çu t ®îc duyÖt lµ 199,85 tû ®ång , íc thùc hiÖn ®Õn 31/12/2005 lµ 103,45 tû ®ång . Vèn ®Çu t kÕ ho¹ch giao n¨m 2005 lµ 14 tû ®ång . Khu du lÞch Trµng An míi ®îc kh¸m ph¸ vµ ®ang ®Çu t khai th¸c du lÞch n»m ë phÝa §«ng B¾c tØnh Ninh B×nh . Khu du lÞch Trµng An lµ quÇn thÓ di tÝch danh th¾ng , cã thÓ gäi lµ mét “VÞnh H¹ Long trªn c¹n”cña Ninh B×nh . Trµng An mét vïng non níc Èn chøa nhiÒu di tÝch thíi §inh , Lª mét thêi dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc ViÖt Nam . Víi hÖ thèng nói non , hang ®éng kú ¶o ®an xen gi÷a c¸c dßng s«ng vµ thung lòng t¹o nªn mét kú quan thiªn nhiªn tr¸ng lÖ cho Ninh B×nh Theo quy ho¹ch tæng thÓ b¶o tån , t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ khu di tÝch lÞch sö , v¨n ho¸ Cè ®« Hoa L ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè82/2003/Q§-TTg ngµy 29/4/2003 th× khu hang ®éng Trµng An lµ mét dù ¸n thµnh phÇn n»m trong dù ¸n quy ho¹ch b¶o tån. Dù ¸n ®Çu t x©y dùng khu du lÞch Trµng An : Vèn ®Çu t ®îc duyÖt lµ 579.457 tû ®ång , íc thùc hiÖn ®Õn 31/12/2005 lµ 183 tû ®ång , kÕ ho¹ch ®¬c giao n¨m 2005 lµ 170 tû ®ång , thùc hiÖn trong n¨m 2005 lµ 170 tû ®ång .Doanh nghiÖp x©y dùng Xu©n Trêng ®Çu t vµ x©y dùng víi tæng møc ®Çu t lµ 630,937 tû ®ång , hiÖn dù ¸n ®ang ®îc thi c«ng c¸c h¹ng môc . Ch¾c ch¾n r»ng trong thêi gian tíi , khu du lÞch Trµng An hoµn thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng thu hót ®îc ®«ng ®¶o du kh¸ch ®Õn tham quan sÏ t¹o cho Du lÞch Ninh B×nh mét bíc t¨ng trëng míi , gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn. 1.2.3. Khu du lÞch Kªnh Gµ - V©n Tr×nh Khu du lÞch Kªnh Gµ - V©n Tr×nh thuéc huyÖn Gia ViÔn , bao gåm c¸c khu du lÞch vµ danh lam th¾ng c¶nh sau : 7 - Suèi níc nãng Kªnh Gµ - §éng V©n Tr×nh - Khu du lÞch sinh th¸i V©n Long - §Òn thê vua §inh Tiªn Hoµng - §Òn NguyÔn Minh Kh«ng - Chïa §Þch Léng Trong ®ã ®Æc biÖt lµ Suèi níc nãng Kªnh Gµ lu«n s«i ë nhiÖt ®é lµ 53 C , c¸c nhµ khoa häc ®· qua kh¶o s¸t cho biÕt dßng kho¸ng nµy lµ mét tµi nguyªn cã nhiÒu canxi vµ muèi ®icacbonat cã thÓ ®ãng chai níc kho¸ng vµ ng©m t¾m ®Ó ch÷a bÖnh hiÖu qu¶ . V©n Tr×nh lµ mét trong nh÷ng hang ®éng ®Ñp vµ lín nhÊt ë n¬i ®©y , tr¶I qua bao th¨ng trÇm vµ ma n¾ng , thiªn nhiªn ®· t¹o nªn nh÷ng bøc tranh cæ tÝch trong lßng hang vµ con ngêi c¶m nhËn vÎ ®Ñp Êy b»ng nh÷ng liªn tëng xóc ®éng l·ng m¹n cña riªng m×nh mµ ®Æt tªn cho nh÷ng bøc tranh ®îc kh¾c t¹o bëi bµn tay v« gi¸ cña thiªn nhiªn ®ã lµ h×nh ¶nh tîng phËt , tiªn n÷ , m©m x«i, hoa qu¶ , con vËt …mu«n h×nh v¹n d¹ng sinh ®éng. V©n Long lµ khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp níc lín nhÊt ®ång b»ng B¾c Bé , V©n Long cã nhiÒu c¶nh ®Ñp vµ ®é ®a d¹ng sinh häc cao nªn ®· trë thµnh khu du lÞch sinh th¸i cña tØnh Ninh B×nh . Víi diÖn tÝch tr¶i dµi trªn 7 x· cña huyÖn Gia ViÔn , víi 1643 ha ®Êt ngËp níc cã nói ®¸ v«i t¹o thµnh mét vïng non níc h÷u t×nh , cã nhiÒu hanh ®éng ®Ñp vµ cã gi¸ trÞ du lÞch nh : Hang vång , Hang bãng c¸c hang cã níc ngÇm ch¶y qua t¹o thµnh hÖ thèng xuyªn thuû ®éng xen lÉn nh÷ng thung lòng . ChÝnh v× thÕ nªn vïng nµy ®ùoc vÝ nh “VÞnh H¹ Long kh«ng sãng “. Khu du lÞch sinh th¸i V©n Long lµ mét quÇn thÓ nói ®¸ hang ®éng víi nói Qu¶n Bót , nói Nghiªn , nói Hãm S¸ch vµ ®Æc biÖt lµ cã hai d·y nói ch¹y song song lµ Hoµng QuyÓn vµ MÌo Cµo lµm nªn bøc têng thµnh thiªn nhiªn tuyÖt ®Ñp . Theo thèng kª ë ®©y cã gÇn 32 hang ®éng lín nhá víi nhiÒu nhò ®¸ lÊp l¸nh mang nhiÒu h×nh thï kú thó . T¹i ®©y cã n¨m cã 5 hå vµ ®Çm lu gi÷ gÇn nh nguyªn vÑn nh÷ng loµi thuû sinh nh rong ®u«i Chã , l¸ Bµn Trang , N¨n L¸c , Cµ Cuèng , Ba Ba …Trªn nói lµ n¬i sinh sèng cña loµi Voäc quÇn ®ïi tr¾ng , khØ vµng , ®¹i bµng, x©m cÇm ®en , cß , sÝt , le le , c¸c loµi chim … vµ nhiÒu lo¹i gç quý nh Lim, Tr¸c , SÕn … Chïa §Þch Léng bao gåm hang vµ chïa §Þch Léng , ®îc biÕt tíi bëi th¾ng c¶nh ®Ñp thø 3 trêi Nam “ Nam thiªn ®Ö tam ®éng” . Du kh¸ch tõ Hµ Néi vÒ th¨m Ninh B×nh qua CÇu Khó©t rÏ ph¶i lµ ®Õn §Þch Léng tuyÖt ®Ñp víi 2 hang S¸ng vµ hang Tèi . Hang S¸ng thê PhËt , trªn vßm hang nhiÒu nhò ®¸ lÊp l¸nh nh voi chÇu , hæ phôc , s tö n»m … Hang Tèi tr«ng nh mét cung ®iÖn cã ngai vµng cña Vua , rång vµng , c©y vµng , c©y b¹c …gi÷a hang nhò ®¸ th¾t l¹i t¹o thµnh cöa giã vi vu nh tiÕng s¸o thæi , chÝnh v× vËy n¬i ®©y ®îc ®Æt tªn lµ §Þch Léng ( S¸o trêi) 1.2.4. Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh sau: Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh thuéc thÞ x· Ninh B×nh bao gåm c¸c ®Þa ®iÓm - Nói Kú L©n - Nói Ngäc mü nh©n - §Òn thê Tr¬ng H¸n Siªu 8 - Nói Non Níc - B¶o tµng Ninh B×nh Khu du lÞch thÞ x· Ninh B×nh ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ khai th¸c du lÞch phôc vô du kh¸ch trong vµ ngoµi níc vµ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña du lÞch Ninh B×nh . §Æc biÖt lµ Nói Non Níc ®· ®i vµo sö s¸ch , th¬ ca cña nhiÒu nhµ v¨n vµ nhµ th¬ khi ®øng tríc c¶nh ®Ñp “ s¬n thuû h÷u t×nh” trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn lµ : NguyÔn Tr·i , “ Bµ chóa th¬ n«m “ Hå Xu©n H¬ng vµ nhiÒu nhµ v¨n , th¬ kh¸c. 1.2.5. Khu du lÞch Ph¸t DiÖm Khu du lÞch Ph¸t DiÖm thuéc huyÖn Kim S¬n , tØnh Ninh B×nh bao gåm c¸c ®Þa ®iÓm sau : - Nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm - Chïa §ång §¾c - §Òn thê NguyÔn C«ng Trø Trong ®ã ®Æc biÖt lµ nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm ®îc x©y dùng chñ yÕu b»ng ®¸ , víi kiÕn tróc vµ nghÖ thuËt ®iªu kh¾c ®Æc biÖt t¹o nªn mét nÐt riªng biÖt cña Ph¸t DiÖm víi c¸c nhµ thê kh¸c ë miÒn B¾c vµ ViÖt Nam . Ph¸t DiÖm lµ ®iÓm ®Õn lý thó vµ hÊp dÉn cho du kh¸ch muèn kh¸m ph¸ nÐt cæ kÝnh cña nghÖ thuËt ch¹m kh¾c vµ kiÕn tróc cæ , hµng n¨m thu hót rÊt nhiÒu kh¸ch ®Õn tham quan . 1.2.6. Khu du lÞch thÞ x· Tam §iÖp Khu du lÞch Tam §iÖp bao gåm c¸c ®Þa ®iÓm vµ khu du lÞch míi ®îc ph¸t hiÖn v¸ ®ang trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng ®Ó phôc vô cho du lÞch bao gåm : - Khu du lÞch hå Yªn Th¾ng - Khu du lÞch hå §ång Th¸i - Khu du lÞch sinh th¸i hå §ång Ch¬ng Ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i , vµ cã thÓ ph¸t triÓn dÞch vô c©u c¸ gi¶i trÝ cuèi tuÇn . Ngoµi ra víi ®Þa h×nh gåm chñ yÕu lµ ®åi nói trong t¬ng lai cã thÓ ph¸t triÓn ®îc h×nh thøc du lÞch tham quan trang tr¹i – kÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i vµ khai th¸c du lÞch . 1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng du lÞch n¨m 2005 N¨m 2005 lµ n¨m ®Êt níc cã nhiÒu sù kiÖn míi , n¨m kÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m . Theo kÕ ho¹ch ®Ò ra , n¨m 2005 du lÞch Ninh B×nh phÊn ®Êu ®ãn ®îc 1.000.000 lît ngêi . Doanh thu lµ 61 tû , nép ng©n s¸ch 6,1 tû ®ång . Víi nç lùc phÊn ®Êu ®¹t vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra . N¨m 2005 toµn ngµnh du lÞch Ninh B×nh ®· ®¹t ®îc c¸c kÕt qu¶ sau : 1.3.1. KÕt qu¶ kinh doanh - Lît kh¸ch : Toµn ngµnh phôc vô 1.021.236 lît kh¸ch , ®¹t 102,12% , t¨ng 19.6% so víi n¨m 2004 , trong ®ã kh¸ch quèc tÕ 329,847 lît , ®¹t 106,4%, t¨ng 16% so víi n¨m 2004. - Doanh thu toµn ngµnh ®¹t 63,117 tû ®ång , b»ng 104% kÕ ho¹ch n¨m , t¨ng 24,5% so víi n¨m 2004 . 9 - Nép ng©n s¸ch ®¹t 7.463,98 triÖu ®ång , ®¹t 105% kÕ ho¹ch n¨m , t¨ng 10,4% so víi n¨m 2004. 1.3.2. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh - Tham mu cho UBND tØnh bæ sung quy ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch Tam Cèc – BÝch §éng, khu du lÞch sinh th¸i hå §ång Th¸i - §éng M· Tiªn. - Tæ chøc triÓn khai cã hiÖu qu¶ Th«ng b¸o sè 21/TB-UB ngµy 13/5/2005 th«ng b¸o cña UBND tØnh vÒ kÕt luËn cña Chñ tÞch tØnh t¹i Héi nghÞ kiÓm ®iÓm bµn biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh. - Phèi hîp víi viÖn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn du lÞch hoµn thµnh c«ng t¸c ®iÒu tra 70 c¬ së lu tró du lÞch giai ®o¹n II n¨m 2005 . Nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch Ninh B×nh ®Õn n¨m 2015 theo híng cña Tæng côc du lÞch. - Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ xÕp h¹ng 2 kh¸ch s¹n 2 sao vµ 2 kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn tèi thiÓu . T vÊn cho c¸c doanh nghiÖp , tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch t¹i Ninh B×nh. - Tham mu cho ban chØ ®¹o Nhµ níc vÒ du lÞch tØnh b¸o c¸o tæng kÕt ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch Ninh B×nh n¨m 2000-2006. - X©y dùng dù th¶o nhiÖm vô cho UBND x· , phêng , thÞ trÊn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ du lÞch tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh . - Tham mu cho UBND tØnh x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp Ban qu¶n lý khu du lÞch Kªnh Gµ- V©n Tr×nh , V©n Long , §Þch Léng, §éng Hoa L . Phèi hîp víi Së Tµi chÝnh vµ c¸c ngµnh liªn quan x©y dùng phÝ tham quan , phÝ chë ®ß ë c¸c khu du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh tr×nh HDND, UBND tØnh phª duyÖt . Phèi hîp víi Khoa Kh¸ch S¹n vµ Du LÞch trêng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n , ViÖn Asia cña NhËt B¶n , Vô L÷ hµnh Tæng côc du lÞch nghiªn cøu ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn du lÞch l¸ng nghÒ däc hµnh lang §«ng T©y t¹i lµng nghÒ thªu ren Ninh H¶i. - Tæ chøc nghiªn cøu ®Ò tµi “ C¬ së khoa häc vµ gi¶i ph¸p khai th¸c hanh ®éng karst phôc vô ph¸t triÓn du lÞch Ninh B×nh . 1.3.3. Ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch - Tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ , chµo b¸n s¶n phÈm du lÞch Ninh B×nh t¹i lÔ héi Trêng Yªn vµ tham gia c¸c héi chî du lÞch quèc tÕ t¹i Hµ Néi vµ Qu¶ng Nam . - Phèi hîp víi §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam x©y dùng hoµn chØnh mét sè bé phim tuyªn truyÒn cho du lÞch Ninh B×nh. - Cïng víi §µi truyÒn h×nh Ninh B×nh më c¸c chuyªn môc du lÞch Ninh B×nh , ph¸t sãng hµng th¸ng trªn §µi truyÒn h×nh Ninh B×nh. - Thay mét sè biÓn qu¶ng c¸o tÊm lín t¹i cÇu Lim ( TXNB) vµ x· Gia Xu©n ( Gia viÔn) . - Phèi hîp cïng víi Nhµ xuÊt b¶n ThÕ giíi thiÕt kÕ , x©y dùng néi dung sa bµn ®iÖn tö vÒ du lÞch Ninh B×nh , ¸p dông c«ng nghÖ vi tÝnh 3D. 10 - Phèi hîp cïng víi trêng Cao ®¼ng du lÞch Hµ Néi mêi gi¶ng viªn vÒ gi¶ng c¸c líp båi dìng gi¸o dôc du lÞch céng ®ång t¹i c¸c x· nh : Gia V©n , §«ng S¬n , Gia Sinh, sè ngêi tham gia 3 ®ît lµ 1500 ngêi . 1.3.4. C¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng CSHT vµ ®Çu t c¬ së kinh doanh vµo c¸c khu du lÞch . Ninh B×nh lµ mét tØnh giµu tiÒm n¨ng du lÞch , nh»m khai th¸c tèt tiÒm n¨ng thÕ m¹nh vÒ du lÞch , UBND tØnh Ninh B×nh ®· chØ ®¹o c«ng t¸c ph¸t triÓn du lÞch t¹i ®Þa ph¬ng . TØnh chØ ®¹o c¸c huyÖn , thÞ x· x©y dùng quy ho¹ch , dµnh quü ®¸t thÝch hîp x©y dùng c¸c khu du lÞch kªu gäi ®Çu t , x©y dùng c¬ sá h¹ tÇng . N¨m 2002, UBND tØnh ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh 568/Q§-UB vÒ quy ®Þnh ®·i khuyÕn khÝch ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp , khu du lÞch trªn ®Þa bµn tØnh . Theo tinh thÇn cña c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch cña tØnh th× ngoµi nh÷ng u ®·i chung ®ang ¸p dông t¹i LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc , khi ®Çu t vµo du lÞch Ninh B×nh nhµ ®Çu t sÏ ®îc hëng nh÷ng u ®·i riªng cña tØnh , nh÷ngu ®·i ®Çu t ph¸t triÓn du lÞch gåm : ¦u ®·i vÒ thuª ®Êt, u ®·i vÒ vèn ®Çu t , u ®·i vÒ l·i suÊt vay vèn, u ®·i vÒ ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng khu du lÞch , hç trî kinh phÝ ®µo t¹o nghÒ cho lao ®éng ®Þa ph¬ng … Tõ khi ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t , tØnh Ninh B×nh ®· thu hót ®îc rÊt nhiÒu ®Çu t x©y dùng CSHT c¸c khu du lÞch vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ;T×nh tõ n¨m 2001 ®Õn nay ®· thu hót ®îc gÇn 40 dù ¸n du lÞch ®Çu t vµo Ninh B×nh Trong n¨m 2005 cã 5 dù ¸n ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t vµo ho¹t ®éng du lÞch , víi tæng møc ®Çu t lµ 1.020,387 tû ®ång : - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng khu du lÞch Trµng An cña doanh nghiÖp x©y dùng Xu©n Trêng víi tæng møc vèn lµ 630,937 tû ®ång , hiÖn doanh nghiÖp ®ang ®Çu t c¸c h¹ng môc chÝnh . - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng khu du lÞch sinh th¸i V©n Long cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ VËn t¶i Hoµng Gia – Hµ Néi víi tæng møc ®Çu t lµ 18,4 tû ®ång , hiÖn ®ang tæ chøc san lÊp mÆt b»ng . - Dù ¸n ®Çu t khu v¨n phßng siªu thÞ , kh¸ch s¹n cao tÇng , ®Þa ®iÓm phêng T©n Thµnh , TXNB cña c«ng ty TNHH §Çu t vµ ph¸t triÓn Th¬ng m¹i s¶n xuÊt Hoµng Ph¸t , tæng møc ®Çu t lµ 199 tû ®ång -Dù ¸n më réng c¬ së dÞch vô khu du lÞch sinh th¸i V©n Long cña c«ng ty TNHH Th¶o S¬n víi tæng møc ®Çu t lµ 22,25 tû ®ång . - Dù ¸n khu giao lu nghØ dìng V©n Long cña c«ng ty Cæ phÇn bÊt ®éng s¶n Hîp Ph¸t – Hµ Néi víi tæng vèn ®Çu t lµ 149,8 tû ®ång , hiÖn ®ang tæ chøc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng . Ngoµi ra cã c¸c dù ¸n ®ang lµm thñ tôc cÊp giÊy phÐp ®Çu t nh : - Dù ¸n x©y dùng s©n golf Gia Sinh cña s«ng ty Hwasung Spa Co.ltd Hµn quèc , tæng vèn ®Çu t lµ 9,5 triÖu USD (100% vèn níc ngoµi). - Dù ¸n cña tËp ®oµn ®Çu t ViÖt Nam Hotel Project BT ( Hµ Lan) víi tæng vèn ®Çu t lµ 5 triÖu USD ®Çu t t¹i x· Ninh H¶i , huyÖn Hoa L , tØnh Ninh B×nh ( 100% vèn nø¬c ngoµi). 2. Khu du lÞch V©n Long 11 2.1. §Æc ®iÓm khu du lÞch V©n Long Non níc V©n Long lµ khu vùc cã diÖn tÝch 2643 ha trªn ®Þa bµn 7 x· thuéc huyÖn Gia ViÔn : Gia Hng , Liªn S¬n, Gia Hoµ , Gia V©n , Gia LËp , Gia T©n , Gia Thanh , ë ph¸i B¾c tØnh Ninh B×nh , c¸ch TXNB 17 km vÒ phÝa ®«ng nam . V©n Long chÞu ¶nh hëng cña 3 con s«ng lín cña Ninh B×nh : S«ng §¸y , S«ng Hoµng Long, S«ng B«i . §Êt ngËp níc víi møc níc s©u kho¶ng vµi mÐt , ®an xen lµ c¸c d·y nói ®¸ v«i næi lªn cao sµn sµn díi 300m , cao nhÊt lµ ®Ønh Ba Chon cao 428m . Xen kÏ lµ mét sè ®åi , nói ®¸ thÊp víi ®é cao kh«ng vù¬t qu¸ 50m . Nói ®¸ v«i vµ ®åi nói thÊp chiÕm kho¶ng 3/4 diÖn tÝch . §©y lµ khu vùc cã møc ®é ®a d¹ng sinh häc cao , cã hÖ sinh th¸i ®Êt ngËp níc néi ®Þa víi diÖn tÝch lín nhÊt ®ång b»ng B¾c Bé , cã hÖ sinh th¸i nói ®¸ v«i lµ n¬i sinh sèng cña quÇn thÓ Voäc quÇn ®ïi tr¾ng lín nhÊt ViÖt Nam . Rõng V©n Long cã 457 loµi thùc vËt bËc cao cã m¹ch thuéc 327 chi , 127 hä . §Æc biÖt cã 8 loµi ®îc ghi trong s¸ch ®á ViÖt Nam lµ : Kiªng , L¸t hoa , tuÕ l¸ réng cèt to¸i båi , s¾ng , b¸ch bé , m· tiªn hoa t¸n , bß c¹p nói . VÒ ®éng vËt , cã 39 loµi , 19 hä , 7 bé thó , cã 12 loµi ®éng vËt quý hiÕm nh : GÊu ngùa , S¬n d¬ng , Cu li lín , khØ mÆt ®á , cÇy v»n , b¸o gÊm , b¸o hoa mai … §Æc biÖt lµ Voäc quÇn ®ïi tr¾ng loµi ®éng vËt ®Æc h÷u chiÕm sè lîng lín nhÊt cña ViÖt nam . Trong c¸c loµi bß s¸t cã 9 loµi ®îc ghi trong s¸ch ®á cña ViÖt Nam nh : R¾n Hæ chóa , kú ®¸ hoa , tr¨n ®Êt , r¾n r¸o tr©u , r¾n r¸o thêng , r¾n säc ®Êu ®á , r¾n c¹p nong , r¾n hæ mang , t¾c kÌ . Chim cã 62 loµi , 32 hä vµ 12 bé . §iÒu ®¸ng chó ý lµ t¹i khu ngËp níc V©n Long cã lo¸i cµ cuèng thuéc hä ch©n b¬i , mét lo¸i c«n trïng quý hiÕm . Du kh¸ch ®Õn víi V©n Long lµ ®Õn víi mét th¾ng c¶nh danh lam kú thó . Mét vïng sinh c¶nh ®éc ®¸o . Du thuyÒn tr«i trªn nh÷ng th¶m thuû sinh , tíi th¨m bøc tranh ®¸ thiªn nhiªn ®Êy Ên tîng “ MÌo Cµo” víi nh÷ng c©y c¶nh ký trªn v¸ch nói vµi tr¨m n¨m tuæi . Víi hÖ ®éng thùc vËt phong phó , nhiÒu di tÝch lÞch sö ®Æc biÖt lµ ®Òn thê “Tø VÞ Hång N¬ng “ bèn tíng cña Trng Tr¾c , Trng NhÞ , dÞch vô chu ®¸o , lîng kh¸ch trong níc vµ quèc tÕ ®Õn ngµy cµng t¨ng lµm hÊp dÉn mét vïng “ s¬n kú thuû tó “ nµy . §Õn víi V©n Long kh¸ch cã thÓ ®i ®Õn c¸c khu du lÞch kh¸c cña tØnh Ninh B×nh mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn . Tour du lÞch v¨n ho¸ : - §i ®éng Hoa L _ n¬i cã cê lau tËp trËn cña §inh Tiªn Hoµng c¸ch 5 km ( Gia Hng ) . - §i cè ®« Hoa L 20km . - §i §Þch Léng Gia Thanh 3km ( lµ di tÝch lÞch sö ®îc Nhµ níc xÕp h¹ng vµ Vua C¶nh Hng xÕp lµ hang ®Ñp thø 3 trêi nam ). - C¸ch ®Òn thê Vua §inh Tiªn Hoµng kho¶ng 3km ( Gia Ph¬ng). Tour du lÞch sinh th¸i tõ V©n Long : - Tõ V©n Long ®i rõng quèc gia Cóc Ph¬ng 23km . 12 - Tõ V©n Long ®i suèi níc nãng Kªnh Gµ 6km . - Tõ V©n Long ®i Trµng An – Tam Cèc BÝch §éng lµ 15 km . - Tõ V©n Long ®i §Þch Léng 3 km… 2.2. S¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long Khu du lÞch V©n Long míi ®îc ph¸t hiÖn vµ ®i vµo khai th¸c du lÞch nªn s¶n phÈm du lÞch cßn rÊt nghÌo nµn vµ h¹n chÕ bao gåm c¸c s¶n phÈm du lÞch sau ®©y : - Khi du kh¸ch ®Õn víi V©n Long, s¶n phÈm du lÞch ®Çu tiªn mµ du kh¸ch ai còng c¶m thÊy hÊp dÉn vµ thÝch thó ®ã lµ dich vô chë du kh¸ch b»ng c¸c ph¬ng tiÖn mang tÝnh chÊt ®Þa ph¬ng nh : Xe Tr©u , Xe Bß cæ kÝnh . §a du kh¸ch t×m l¹i ®îc c¶m gi¸c thêi th¬ Êu cña m×nh hoÆc c¶m gi¸c míi l¹ . - Du kh¸ch ®Õn ch©n khu du lÞch th× cã dÞch vô chë ®ß , ®a du kh¸ch ®i tham quan toµn c¶nh khu du lÞch V©n Long trªn nh÷ng chiÕc ®ß tre do ngêi d©n ®Þa ph¬ng ®iÒu khiÓn ,kh¸m ph¸ nh÷ng nÐt ®Ñp vµ hÊp dÉn cña V©n Long . - Du kh¸ch cã thÓ ®i th¨m quan nhµ cæ trong c¸c khu d©n c b»ng c¸c ph¬ng tiÖn mang tÝnh chÊt ®Æc thï cña n«ng th«n ViÖt Nam thêi xa , t¹i ®©y du kh¸ch cã thÓ kh¸m ph¸ , t×m hiÓu vÒ nghÖ thuËt vµ kiÕn tróc x©y dùng cña cha «ng ta ngµy xa xa . - Du kh¸ch cã thÓ thëng thøc nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n cña ®Þa ph¬ng vµ ViÖt Nam trªn c¸c khu nhµ sµn mang ®Ëm phong c¸ch v¨n ho¸ mêng ( Hoµ B×nh ) hoÆc c¸c mãn ¨n vµ phong c¸ch Èm thùc mang ®Ëm nÐt ®Ñp cung ®×nh HuÕ. - §Õn V©n Long du kh¸ch cã thÓ mua c¸c hµng ho¸ lu niÖm rÊt phong phó mang ®Ëm nÐt d©n téc ViÖt Nam vµ ®Þa ph¬ng víi sù phôc vô nhiÖt t×nh cña nh©n viªn b¸n hµng . - Ngoµi ra V©n Long cã thÓ lµ n¬i ®Ó nghiªn có khoa häc vÒ ®a d¹ng sinh häc vµ b¶o tån c¸c lo¹i ®éng thùc vËt quý hiÕm , lµ ®iÓm ®Õn lý thó cho nh÷ng ai thÝch t×m hiÓu vÒ ®a d¹ng sinh häc , c¸c viÖn, trêng ®¹i häc , cao ®¼ng hoÆc sinh viªn thùc tËp . Trong t¬ng lai V©n Long sÏ ngµy cµng cã nhiÒu s¶n phÈm du lÞch h¬n phôc vô kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc . 2.3. ChÝnh s¸ch thu hót vµ c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i V©n Long §¸nh gi¸ ®îc tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña khu du lÞch V©n Long vµ tÇm quan träng cña ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn khu du lÞch V©n Long nªn ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót , kªu gäi ®Çu t vµo V©n Long víi nh÷ng u ®·i cho c¸c nhµ ®Çu t nh : - ¦u ®·i vÒ thuª ®Êt vµ miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt : C¸c nhµ ®Çu t cã vèn ®Çu t vµo V©n Long ®îc thuª ®Êt víi møc gi¸ thÊp nhÊt trong khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ , t¹i ®Þa bµn khu du lÞch tiÒn thuª ®Êt ®îc miÔn gi¶m trong 10 n¨m vµ 50% cho 10 n¨m tiÕp theo . 13 - Hç trî 30% kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng cho c¸c dù ¸n ®îc ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp vèn ®Çu t x©y dùng . - Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp cã yªu cÇu ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng , ®îc ng©n s¸ch tØnh hç trî 50 % kinh phÝ nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ 1 triÖu ®ång mét lao ®éng trong c¶ kho¸ ®µo t¹o . - C¸c nhµ ®Çu t vµo V©n Long ®îc gi¶m 50% phÝ th«ng tin , qu¶ng c¸o trªn §µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Ninh B×nh vµ B¸o Ninh B×nh , thêi gian 3 n¨m kÓ tõ khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng . - Ngoµi ra cßn u ®·i vÒ vèn ®Çu t vµ u ®·i vÒ l·i suÊt vay vèn theo quy ®Þnh vÒ u ®·i ®Çu t cña tØnh vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho c¸c khu du lÞch . Tõ khi ban hµnh nh÷ng u ®·i vÒ kªu gäi vµ thu hót ®Çu t ®Õn nay V©n Long ®· thu hót ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu , gãp phÇn vµo lµm phong phó thªm s¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long , t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n trong vïng gi¶m søc Ðp vµo khu du lÞch vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch t¹i V©n Long ph¸t triÓn . C¸c dù ¸n ®Çu t vµo V©n Long - §Çu t x©y dùng nhµ hµng mang ®Ëm phong c¸ch v¨n ho¸ mêng Hoµ B×nh víi 2 nhµ sµn cña Doanh nghiÖp t nh©n Ng«i Sao , dù ¸n ®· hoµn thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ 2 n¨m nay , phôc vô nhiÒu du kh¸ch trong vµ ngoµi níc . - Dù ¸n x©y dùng khu dÞch vô du lÞch Th¶o S¬n ®· x©y dùng vµ ®i vµo ho¹t ®éng vµ míi xin ®Çu t më réng víi tæng vèn ®Çu t lµ 22,25 tû ®ång trong n¨m 2005. - Dù ¸n khu giao l nghØ dìng V©n Long cña c«ng ty cæ phÇn bÊt ®éng s¶n Hîp Ph¸t – Hµ Néi víi tæng vèn lµ 149,8 tû ®ång . - Dù ¸n ®Çu t khu du lÞch sinh th¸i V©n Long cña C«ng ty TNHH Hoµng Gia –Hµ Néi : Tæng møc ®Çu t lµ 18,4 tû ®ång . HiÖn ®ang ®Çu t vµ gi¶i phãng mÆt b»ng. - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 208/2006/ Q§-UBND ngµy 24/01/2006 cña UBND tØnh Ninh B×nh vÒ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch KT-XH vµ dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2006 khu du lÞch V©n Long ®ù¬c giao 6 tû ®ång ®Çu t x©y dùng CSHT. Ch¾c ch¾n r»ng trong t¬ng lai kh«ng xa, V©n Long sÏ ®îc c¸c nhµ ®Çu t trong vµ ngoµi níc quan t©m ®Çu t h¬n n÷a , biÕn V©n long thµnh khu du lÞch næi tiÕng ë Ninh B×nh vµ ViÖt Nam . Víi s¶n phÈm du lÞch phong phó vµ ®a d¹ng, phong c¶nh tuyÖt ®Ñp , phong c¸ch phôc vô nhiÖt t×nh cña ®éi ngò nh©n viªn vµ sù l·nh ®¹o ,chØ ®¹o chÆt chÏ kÞp thêi cña ban l·nh ®¹o ph¸t triÓn du lÞch th× ®iÒu ®ã sÏ sím trë thµnh hiÖn thùc trong t¬ng lai kh«ng xa . Côm C«ng nghiÖp Gia V©n ®îc h×nh thµnh t¹i ngay ch©n khu du lÞch sinh th¸i V©n Long víi diÖn tÝch 20ha, u tiªn cho c¸c nhµ ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô ph¸t triÓn du lÞch nh nhµ hµng , kh¸ch s¹n , khu vui ch¬i gi¶i trÝ, khu nghØ dâng … , ®ã lµ mét chÝnh s¸ch hoµn toµn ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh thu hót ®Çu t vµo khu du lÞch ®Ó ph¸t triÓn du lÞch t¹i n¬i nµy cña tØnh Ninh B×nh . Dï ®ang trong kÕ ho¹ch ®Çu t san lÊp mÆt b»ng nhng ®· cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp , nhµ ®Çu t quan t©m vµ ®Õn ®Çu t cho thÊy vÞ trÝ , tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch cñaV©n Long trong 14 t¬ng lai vµ sù quan t©m ngµy cµng cao cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Æc biÖt lµ UBND tØnh Ninh B×nh . §îc ®Çu t vµ quan t©m m¹nh mÏ cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn tõ x· ®Õn tØnh nh vËy , nhng ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long trong thêi gian võa qua cha ®¹t ®îc hiÖu qu¶ nh ®· ®Ò ra . V× vËy ph¶i ®¸nh gÝa , ph©n tÝch vµ t×m nguyªn nh©n t¹i sao ? vµ ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Êy ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i ®©y ph¸t triÓn ®óng víi tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña khu du lÞch . II. Ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long 1. Thùc tr¹ng khai th¸c du lÞch t¹i V©n Long Víi nh÷ng thÕ m¹nh vµ tiÒm n¨ng to lín cña m×nh V©n Long xøng ®¸ng ®îc ph¸t triÓn thµnh khu du lÞch sinh th¸i næi tiÕng cña Ninh B×nh vµ ViÖt Nam . Thùc hiÖn ph¬ng tr©m Nhµ níc qu¶n lý , ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng du lÞch t¹i V©n Long theo tinh thÇn chØ ®¹o cña Tængcôc du lÞch vµ Së du lÞch Ninh B×nh , UBND x· Gia v©n ®· thµnh lËp Ban qu¶n lý du lÞch V©n Long do mét ®ång chÝ Phã chñ tÞch UBND x· lµm trëng ban , 1 phã trëng ban , 1 kÕ to¸n vµ mét thñ quü vµ c¸c nh©n viªn an ninh b¶o vÖ khu du lÞch . ý thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c b¶o tån ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch sinh th¸i .Tõ nh÷ng n¨m ®Çu §¶ng uû , Uû ban nh©n d©n x· Gia V©n ®· x©y dùng nhiÒu nghÞ quyÕt chuyªn ®Ò vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o , l·nh ®¹o c¸c ho¹t ®éng du lÞch sinh th¸i . Tuyªn truyÒn gi¸o dôc , n©ng cao nhËn thøc , tr¸ch nhiÖm cña c«ng ®ång vÒ b¶o vÖ m«i trêng vÒ ®a d¹ng sinh häc cña khu b¶o tån vµ trong ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch . §Õn nay UBND x· ®· chØ ®¹o cho nh©n d©n th«n TËp Ninh ®¨ng ký ®ãng míi ®îc 2 tæ ®ß míi , ký hîp ®ång víi 22 quÇn b¸n hµng lu niÖm cho kh¸ch du lÞch , 22 xe Tr©u , xe Bß chë kh¸ch du lÞch . Thµnh lËp mét ban qu¶n lý du lÞch gåm 15 thµnh viªn trong ®ã cã 1 trëng ban , 1 phã trëng ban, 1 kÕ to¸n vµ 1 thñ quü vµ cßn l¹i lµ nh©n viªn vµ c«ng an viªn theo dâi t×nh h×nh an ninh trËt tù t¹i khu du lÞch , ph©n c«ng ®ång chÝ phã Chñ tÞch UBND x· phô tr¸ch c«ng t¸c du lÞch cña x· , cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi ban chØ ®¹o du lÞch cña tØnh vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng du lÞch t¹i V©n Long . 1.1. Nh÷ng kÕt qña ®· ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng du lÞch t¹i V©n Long Víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng cña ban chØ ®¹o du lÞch x· vµ sù chØ ®¹o cña së du lÞch nªn trong thêi gian võa qua V©n Long ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nh : - Lîng kh¸ch du lÞch ®Õn V©n Long cã sù t¨ng trëng cao, lîng kh¸ch ®Õn V©n long n¨m sau cao h¬n n¨m tríc . Riªng trong n¨m 2005 ®· thu hót ®îc kho¶ng 1700 lît kh¸ch , tøc kho¶ng 5 lît kh¸ch / ngµy . VÒ c¬ cÊu : Kh¸ch du lÞch ®Õn víi V©n Long chñ yÕu lµ kh¸ch níc ngoµi , trong khi kh¸ch trong níc cha nhiÒu mµ thÞ trêng du lÞch trong níc ngµy cµng ph¸t triÓn m ¹ nh mÏ . - Tèc ®é ph¸t triÓn du lÞch lu«n ®¹t n¨m sau cao h¬n n¨m tríc: n¨m 2005 lîng kh¸ch vÒ V©n Long t¨ng gÊp 4 lÇn n¨m 2004. H×nh ¶nh cña du lÞch V©n Long ®· ®îc nhiÒu du kh¸ch vµ doanh nghiÖp biÕt ®Õn th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng b¸ s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña khu du lÞch ra bªn ngoµi . 15 - Cã nhiÒu doanh nghiÖp ®Õn kh¶o s¸t vµ ®Çu t x©y dùng CSHT phôc vô ph¸t triÓn du lÞch t¹i V©n Long ®iÓn h×nh nh : DNTN Ng«i Sao, C«ng Ty Th¶o S¬n … HiÖn t¹i 2 doanh nghiÖp nµy ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch , lµm phong phó thªm s¶n phÈm du lÞch t¹i V©n long . Mét vµi doanh nghiÖp kh¸c còng ®ang trong qua tr×nh gÊp rót ®Çu t x©y dùng CSHT ®Ó cã thÓ phôc vô nhu cÇu cña du kh¸ch trong thêi gian sím nhÊt cã thÓ . - ý thøc ngêi d©n trong khu du lÞch ®· cã bíc ph¸t triÓn , qua ®ã t¹o tiÒn ®Ò c¬ së ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm du lÞch dùa vµo ngêi d©n , t¹o v¨n minh du lÞch trªn ®Þa bµn khu du lÞch : Khu du lÞch ®· t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm t¹o thu nhËp cho nh©n d©n trong vïng , lµm cho nh©n d©n tin tëng vµ phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn du lÞch n¬i ®©y tèt h¬n . - VÒ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng : UBND x· ®· x©y dùng quy chÕ “ b¶o vÖ m«i trêng , b¶o vÖ c¶nh quan sinh th¸i ” cña khu du lÞch ®· ®îc céng ®ång häc tËp vµ thùc hiÖn nghiªm tóc – Phèi kÕt hîp víi Së Du lÞch më c¸c líp tËp huÊn cho c¸c bé l·nh ®¹o x· vµ céng ®ång d©n c , c¸c tæ chøc ®oµn thÓ vÒ n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý , tæ chøc thùc hiÖn , ý thøc tr¸ch nhiÖm . X©y dùng ®éi tù qu¶n trong nh©n d©n còng nh nh÷ng ngêi ®îc tham gia vµo ho¹t ®éng du lÞch t¹i V©n Long . KÕt hîp víi ban qu¶n lý rõng ®Æc dông Hoa L- V©n Long ph¸t hiÖn vµ sö lý nh÷ng ai vi ph¹m lµm x©m h¹i ®Õn khu du lÞch nh : s¨n b¾n tr¸i phÐp ®éng vËt hiÕm , chÆt ph¸ rõng khai th¸c gç… - VÒ c«ng t¸c an ninh trËt tù : §îc ®Æc biÖt quan t©m , UBND x· thêng xuyªn bè trÝ 2 c«ng an viªn thêng tró t¹i khu du lÞch , ph¸t hiÖn vµ sö lý kÞp thêi nh÷ng trêng hîp lµm ¶nh hëng ®Õn h×nh ¶nh cña khu du lÞch nh: B¾t chÑt kh¸ch mua hµng , xin tiÒn kh¸ch du lÞch hoÆc gîi ý xin tiÒn kh¸ch du lÞch . Thêng xuyªn tæ chøc häp tæ ®ß chë kh¸ch du lÞch ®Ó qu¸n triÖt vÒ ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm , tè gi¸c nh÷ng hµnh vi thiÕu tr¸ch nhiÖm , tiªu cùc , thiÕu ®¹o ®øc lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn khu du lÞch . - VÒ c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng du lÞch : Do míi h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng nªn kinh nghiÖm trong qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng du lÞch trªn ®Þa bµn cßn h¹n chÕ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cha cao nhng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn du lÞch t¹i V©n Long nh : Tham mu cho UBND x· x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng cña khu du lÞch , x©y dùng néi quy trong dÞch vô chë ®ß , c¸c quy ®Þnh ®èi víi ngêi b¸n hµng lu niÖm t¹i khu du lÞch , nghiªm cÊm chôp ¶nh trªn khu du lÞch vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y . §ã lµ c¸c kÕt qu¶ ban ®Çu tuy cßn h¹n chÕ nhng còng ®· gãp phÊn cæ vò tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ban l·nh ®¹o vµ nh©n d©n trong khu du lÞch , thóc ®Êy ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y ph¸t triÓn trong t¬ng lai . Bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó ho¹t ®éng du lÞch n¬i ®©y ph¸t triÓn h¬n n÷a. 1.2. Nh÷ng h¹n chÕ , bÊt cËp cßn tån t¹i Tuy lîng kh¸ch du lÞch lu«n t¨ng qua c¸c n¨m , tÊc ®é ph¸t triÓn du lÞch lu«n ®¹t n¨m sau cao h¬n n¨m tríc nhng ®i liÒn víi nã lµ chÊt lîng c¸c s¶n phÈm du lÞch . NhiÒu kh¸ch du lÞch khi ®Õn ®©y rÊt kh«ng hµi lßng víi phong c¸ch phôc vô cña nh©n viªn du lÞch t¹i ®©y , hä võa thiÕu kinh nhiÖm , võa yÕu vÒ n¨ng lùc, ®Æc 16 biÖt lµ th¸i ®é ®èi víi kh¸ch du lÞch níc ngoµi . NhiÒu du kh¸ch ®Õn V©n Long vµ khi vÒ th× kh«ng muèn quay trë l¹i , hä kh«ng cã Ên tîng tèt vÒ khu du lÞch . Qua ®ã h×nh ¶nh cña khu du lÞch sÏ bÞ ¶nh hëng , vµ ngµy cµng xÊu ®i nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p thÝch hîp . Lîng kh¸ch ®¹t vµ vît chØ tiªu cña ban qu¶n lý du lÞch song so víi tiÒm n¨ng th× cßn rÊt h¹n chÕ . Nh÷ng s¶n phÈm du lÞch phôc vô kh¸ch du lÞch th× rÊt nghÌo nµn vµ thiÕu , tuy nhiªn th× chÊt lîng s¶n phÈm du lÞch còng kh«ng cao : C¶ khu du lÞch réng lín nhng chØ cã dÞch vô chë ®ß lµ ph¸t triÓn , c¸c dÞch vô kh¸c chØ phï hîp víi kh¸ch du lÞch níc ngoµi nh : DÞch vô xe Tr©u , xe Bß chë kh¸ch hay nh c¸c dÞch vô trong c¸c khu dÞch vô du lÞch th× gi¸ qu¸ cao vµ kh«ng phï hîp víi ngêi tiªu dïng trong níc. S¶n phÈm du lÞch ®Æc trng cña V©n Long còng kh«ng cã nhiÒu ngoµi chë ®ß , v× vËy trong t¬ng lai cÇn ph¸t triÓn nhiÒu dÞch vô ®Æc trng , thÕ m¹nh h¬n n÷a nh»m thu hót vµ gi÷ ch©n kh¸ch hµng l©u h¬n t¹i V©n Long, lµm cho chuyÕn du lÞch cña du kh¸ch trë nªn hÊp dÉn vµ thó vÞ . Tuy nhiªn còng cÇn ph¶i xem xÐt vµ bè trÝ l¹i c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn chë ®ß t¹i khu du lÞch cho hîp lý vµ kh«ng lµm ph¸t sinh nhiÒu tiªu cùc . V©n Long chØ lµ ®iÓm ®Õn ghÐ qua cña du kh¸ch trªn ®êng ®i tham quan rõng quèc gia Cóc Ph¬ng , ®éng V©n Tr×nh … V× vËy V©n Long vÉn cha cã vÞ trÝ quan träng trªn b¶n ®å du lÞch ViÖt Nam vµ Ninh B×nh . VÊn ®Ò ®Æt ra cho nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña V©n Long ra bªn ngoµi . HÇu hÕt du kh¸ch khi ®Õn víi V©n Long chØ trong thêi gian ng¾n ( chñ yÕu lµ trong ngµy ) kh«ng cã hoÆc rÊt Ýt kh¸ch ë l¹i qua ®ªm . V× vËy c¸c dÞch vô ë ®©y kh«ng ph¸t triÓn ®îc vµ c¸c trung t©m dÞch vô lu«n ë trong t×nh tr¹ng khan hiÕm kh¸ch , dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng cao vµ g©y lo ng¹i t©m lý trong kinh doanh . Do chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch kh«ng c©n ®èi ®ang ngµy cµng lµm xÊu ®i nh÷ng nÐt ®éc ®¸o cña V©n Long : Cha cã biÖn ph¸p triÖt ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n trong vïng mµ tríc kia cuéc sèng cña hä chñ yÕu dùa vµo khai th¸c nguån lîi thuû s¶n, cÊy lóa s¨n b¾n chim thó vµ khai th¸c l©m s¶n tõ khu du lÞch nay vÉn lÐn lót khai th¸c tµi nguyªn cña khu du lÞch lµm ¶nh hëng ®Õn ®é ®a d¹ng sinh häc trong khu du lÞch vµ m«i trêng du lÞch bÞ ®e do¹ . Ngoµi ra c«ng t¸c qu¶n lý cña ban qu¶n lý du lÞch th× cßn rÊt yÕu vµ thiÕu tÝnh kiªm quyÕt trong chØ ®¹o thùc hiÖn, lµm n¶y sinh nhiÒu tiªu cùc ¶nh hëng ®Õn h×nh ¶nh cña khu du lÞch : t×nh tr¹ng xin tiÒn cña kh¸ch du lÞch vÉn cßn vµ kh¸ phæ bݪn , th¸i ®é phôc vô cha nhiÖt t×nh , cha thùc sù quan t©m ®Õn kh¸ch du lÞch , t×nh tr¹ng khai th¸c tµi nguyªn trong khu du lÞch ®· gi¶m nhng vÉn cßn . Ho¹t ®éng ®Çu t trªn ®Þa bµn khu du lÞch tuy ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt nh: C¸c dù ¸n ®Çu t cßn h¹n chÕ vÒ mÆt sè lîng vµ yÕu kÐm vÒ mÆt chÊt lîng s¶n phÈm du lÞch phôc vô nhu cÇu cña du kh¸ch. C¸c dù ¸n ®Çu t cßn dµn tr¶i vµ cha cã träng ®iÓm , qu¸ tr×nh thi c«ng dù ¸n cßn chËm . §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®· ®Çu t vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× hÇu hÕt chØ chó ý ®Õn kinh doanh lu tró mµ cha chó ý ®Õn dÞch vô bæ sung ®Ó gi÷ kh¸ch hµng qua ®ªm , c«ng t¸c l÷ hµnh cßn xem nhÑ , hÇu nh c¸c doanh nghiÖp cha quan t©m . 17 Sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ t¹i ®Þa ph¬ng hÇu nh kh«ng cã vµ cha chÆt chÏ t¹o ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch . Lu«n ph¶i coi lµm du lÞch lµ c«ng viÖc cña mäi ngêi , mäi nhµ , mäi tæ chøc ®oµn thÓ t¹i ®Þa ph¬ng . Sù phèi kÕt hîp víi c¸c khu du lÞch kh¸c trªn ®Þa bµn tØnh trong qu¸ tr×nh thu hót kh¸ch du lÞch cßn h¹n chÕ , V©n long cha ®îc coi lµ ®iÓm ®Õn du lÞch hÊp dÉn cña Ninh B×nh . C«ng t¸c qu¶ng b¸ h×nh ¶nh vµ s¶n phÈm du lÞch cña V©n Long ra bªn ngoµi cßn rÊt h¹n chÕ , ®Æc biÖt lµ cha cã c¸ch nµo khai th¸c sù næi tiÕng cña c¸c khu du lÞch kh¸c nh Cóc Ph¬ng trong qu¸ tr×nh qu¶ng b¸ du lÞch cña m×nh . §ã lµ nh÷ng h¹n chÕ , bÊt cËp cßn tån t¹i t¹i khu du lÞch V©n Long trong thêi gian võa qua. VÊn ®Ò ®Æt ra cho ban qu¶n lý khu du lÞch lµ lµm sao cã thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng h¹n chÕ vµ bÊt cËp ®ã ®Ó c«ng t¸c du lÞch t¹i V©n Long ph¸t triÓn trong t¬ng lai , ®Ó V©n Long lµ ®iÓm ®Õn du lÞch hÊp dÉn cho du kh¸ch . V× vËy ngay tõ b©y giê c«ng t¸c du lÞch ph¶i coi lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi , mäi nhµ , mäi tæ chøc ®oµn thÓ t¹i ®Þa ph¬ng . 2. Ph©n tÝch chÝnh s¸ch marketing ®· sö dông Marketing trong du lÞch lµ qu¸ tr×nh xóc tiÕn víi thÞ trêng kh¸ch du lÞch nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch du lÞch, ®ång thêi thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña thùc t¹i kh¸ch quan trong ph¹m vi nguån lùc cña tæ chøc . HiÓu râ kh¸i niÖm marketing vµ ¸p dông vµo du lÞch sÏ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm du lÞch , gi¸ c¶ c¸c dÞch vô du lÞch, c¸ch truyÒn th«ng du lÞch , ph©n phèi du lÞch phï hîp víi nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch du lÞch , t¹o ra nh÷ng kh¸c biÖt vµ u thÕ so víi c¸c khu du lÞch kh¸c trong qóa tr×nh thu hót kh¸ch du lÞch vµ ®ã lµ ®éng lùc ®Ó kh¸ch du lÞch ®Õn víi c¸c khu du lÞch , trung t©m dÞch vô du lÞch nhiÒu h¬n vµ khi ®ã sÏ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ nh kÕ ho¹ch ®Ò ra . §Ó V©n Long ph¸t triÓn thµnh mét ®iÓm ®Õn du lÞch hÊp dÉn trong t¬ng lai th× c¸c nhµ qu¶n lý du lÞch n¬i ®©y cÇn ph¶i hiÓu vµ ¸p dông lý thuyÕt marketing vµo thùc tÕ c¸c ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y trªn c¬ së cña ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc , tiÒm n¨ng vµ thùc tÕ du lÞch cña V©n Long . NÕu lµm ®îc c«ng viÖc nµy th× ch¾c ch¾n r¾ng trong t¬ng lai kh«ng xa V©n Long sÏ lµ ®iÓm ®Õn hÊp dÉn cña du kh¸ch . ChÝnh s¸ch marketing ®· sö dông trong thêi gian võa qua t¹i V©n Long 2.1. VÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng kh¸ch du lÞch , ph©n ®o¹n thÞ trêng kh¸ch du lÞch vµ lùa chän thÞ trêng kh¸ch du lÞch môc tiªu . Mét ®o¹n thÞ trêng kh¸ch du lÞch hiÖu qu¶ lµ mét nhãm c¸c du kh¸ch mµ khu du lÞch , cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vµ mong muèn cña hä , ®ång thêi cã sè lîng ®ñ lín ®Ó t¹o ra dßng tiÒn thu lín h¬n dßng tiÒn chi cho nh÷ng nç lùc phôc vô cña khu du lÞch . §èi víi c«ng viÖc nµy th× hÇu nh ban qu¶n lý khu du lÞch kh«ng lµm vµ xem xÐt ®Õn , v× vËy trong qu¸ tr×nh thu hót kh¸ch du lÞch th× kh«ng biÕt kh¸ch nµo lµ môc tiªu cña m×nh ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh phôc vô , kh«ng biÕt hµnh vi cña kh¸ch du lÞch nh thÕ nµo vÒ v¨n ho¸ du lÞch ( kh¸ch níc ngoµi ) , ®Þa vÞ trong x· héi, ®éng c¬ du lÞch … V× vËy trong qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch cßn lóng tóng , kh«ng ®ång bé, thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp vµ nhiÒu khi mÊt c¶ uy tÝn ®èi víi kh¸ch 18 du lÞch , ®«i khi cßn kh«ng cã sù chuÈn bÞ tríc nªn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lóng tóng nh trªn. Khu du lÞch chØ ®ãn kh¸ch du lÞch vµ kh«ng ®Ó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè liªn quan kh¸c ®Õn kh¸ch du lÞch vÝ dô nh hä lµ ai ? ë ®©u ®Õn ? nhu cÇu vµ íc muèn cña hä nh thÕ nµo khi ®Õn V©n Long , tøc lµ cha cã sù quan t©m ®Õn kh¸ch du lÞch thªm vµo ®ã lµ th¸i ®é phôc vô kh«ng nhiÖt t×nh khiÕn cho kh¸ch du lÞch c¶m thÊy rÊt “ xa l¹” khi ®Õn n¬i ®©y . 2.2. ChiÕn lîc ®Þnh vÞ thÞ trêng §Þnh vÞ thÞ trêng du lÞch lµ thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ h×nh ¶nh cña khu du lÞch , trung t©m dÞch vô du lÞch nh»m chiÕm ®îc vÞ trÝ ®Æc biÖt vµ cã gi¸ trÞ trong t©m trÝ kh¸ch hµng môc tiªu . Ho¹t ®éng ®Þnh vÞ ®ßi hái khu du lÞch ph¶i khuÕch tr¬ng bao nhiªu ®iÓm kh¸c biÖt vµ nh÷ng ®iÓm nµo dµnh cho kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh . Khu du lÞch V©n Long chän chiÕn lîc ®Þnh vÞ lµ mét khu du lÞch sinh th¸i vµ t©m linh trªn khu b¶o tån ®Êt ngËp níc cã ®é ®a d¹ng sinh häc cao vµ lín nhÊt ®ång b»ng B¾c Bé thÕ nhng c¸c ho¹t ®éng träng t©m cña chiÕn lîc ®Þnh vÞ th× cha thùc hiÖn ®îc nh : Cha t¹o ra mét h×nh ¶nh cô thÓ cho c¸c s¶n phÈm du lÞch trong t©m trÝ kh¸ch du lÞch môc tiªu , cha t¹o ®îc sù kh¸c biÖt cÇn thiÕt cho c¸c s¶n phÈm du lÞch ë ®©y vµ h×nh thøc khuyÕch tr¬ng ®iÓm kh¸c biÖt ®ã ®Õn kh¸ch hµng môc tiªu cßn rÊt h¹n chÕ. V× vËy trong thêi gian tiÕp theo ho¹t ®éng ®Þnh vÞ t¹i V©n Long ph¶i ®îc x©y dùng l¹i cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña khu du lÞch ®Æc biÖt lµ nh÷ng s¶n phÈm du lÞch kh¸c biÖt vµ lµ s¶n phÈm ®Æc trng t¹i khu du lÞch . 2.3. S¶n phÈm du lÞch t¹i V©n Long T¹i khu du lÞch V©n Long cã rÊt Ýt nh÷ng s¶n phÈm du lÞch phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch , trong ®ã dÞch vô chë ®ß lµ ®Æc trng vµ ph¸t triÓn nhÊt t¹i ®©y – du kh¸ch sÏ ®îc ®i trªn nh÷ng chiÕc ®ß tre do ngêi d©n ®Þa ph¬ng ®iÒu khiÓn , ®îc ®i thuyÒn quanh khu du lÞch vµ ng¾m nh÷ng c¶nh ®Ñp tuyÖt vêi cña V©n Long . Sau khi ®i thuyÒn d¹o quanh khu du lÞch du kh¸ch sÏ ®îc thëng thøc nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n cña ®Þa ph¬ng vµ ViÖt Nam mang phong c¸ch Èm thùc vµ nÐt ®Ñp cña cung ®×nh HuÕ hoÆc ngåi thëng thøc ngay t¹i nh÷ng chiÕc nhµ sµn cña ®ång bµo d©n téc Mêng ( Hoµ B×nh) , du kh¸ch sÏ c¶m thÊy thùc sù hÊp dÉn vµ lý thó . §Ó ®¸p øng nhu cÇu mua hµng ho¸ lu niÖm cña du kh¸ch ban qu¶n lý khu du lÞch ®· tæ chøc rÊt nhiÒu quÇy b¸n hµng lu niÖm cho du kh¸ch ngay t¹i ch©n khu du lÞch , nh÷ng s¶n phÈm mang nÐt d©n téc ViÖt Nam nh : C¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ , c¸c s¶n phÈm thªu ren , c¸c s¸ch vÒ du lÞch hoÆc nh÷ng bøc tranh ¶nh vÒ con ngêi c¶nh thiªn nhiªn t¹i khu du lÞch V©n Long …§Æc biÖt lµ kh¸ch n íc ngoµi khi ®Õn ®©y hä c¶m thÊy rÊt thÝch thó vµ mua nhiÒu thø hµng ho¸ l u niÖm h¬n , lµm cho ho¹t ®éng nµy cã bíc tiÕn ®¸ng kÓ . Khu dÞch vô du lÞch Th¶o S¬n ngay t¹i ch©n khu du lÞch V©n Long cã rÊt nhiÒu dÞch vô phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch : ë ®©y cã nhµ hµng víi c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n ViÖt Nam , cã kh¸ch s¹n 2 sao cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch qua ®ªm , c¶nh quan trong khu dÞch vô th× rÊt ®Ñp c¶m gi¸c nh lµ ta ®îc gÇn gòi víi thiªn nhiªn h¬n , cã bÓ b¬i vµ ®Æc biÖt lµ cã nÐt ®Ñp mang phong c¸ch cung ®×nh HuÕ cho ta c¶m gi¸c nh lµ ®ang ®i th¨m c¸c cung ®×nh cña vua chóa ViÖt Nam thêi 19 xa t¹i ngay trªn ®Êt cè ®« HuÕ, ®ã còng lµ mét nÐt ®éc ®¸o cña dÞch vô du lÞch t¹i ®©y . Mét sù kh¸c biÖt rÊt lín mµ nhiÒu khu du lÞch kh¸c kh«ng cã vµ ®«i khi nã l¹i lµ thÕ m¹nh trong c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch tham quan khu du lÞch V©n Long ®ã lµ dÞch vô chë kh¸ch du lÞch trªn nh÷ng ph¬ng tiÖn mang tÝnh chÊt ®Þa ph¬ng nh Xe Tr©u , xe Bß chë kh¸ch . T¹o cho du kh¸ch c¶m gi¸c míi l¹ vµ thÝch thó vµ thùc sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch níc ngoµi . Nh÷ng chiÕc xe Tr©u , xe Bß rÊt quen thuéc ®èi víi cuéc sèng cña ngêi d©n ®Þa ph¬ng n¬i ®©y , nay ®îc ®Çu t ®Ó chë kh¸ch du lÞch t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu gia ®×nh nghÌo t¹i ®Þa ph¬ng ®ã còng lµ mét híng ph¸t triÓn rÊt tèt trong t¬ng lai võa ph¸t triÓn du lÞch võa t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i ®Þa ph¬ng . N¬i ®©y cßn tån t¹i rÊt nhiÒu nh÷ng m¸i nhµ cæ tõ thêi xa víi lèi kiÕn tróc vµ nghÖ thuËt x©y dùng ®éc ®¸o nay còng ®îc tËn dông ®Ó ph¸t triÓn thµnh mét s¶n phÈm du lÞch phôc vô kh¸ch du lÞch vµ lµm ®a d¹ng h¬n s¶n phÈm du lÞch t¹i khu du lÞch sinh th¸i V©n Long . Trong t¬ng lai khi nhiÒu doanh nghiÖp ®Õn ®Çu t x©y dùng CSHT phôc vô kh¸ch du lÞch th× s¶n phÈm du lÞch ë ®©y sÏ phong phó vµ ®a d¹ng h¬n khi ®ã du kh¸ch sÏ c¶m thÊy tho¶i m¸i h¬n khi ®Õn víi V©n Long . 2.4. Gi¸ c¶ trong c¸c dÞch vô du lÞch Theo th«ng b¸o sè 102/CT-AC ngµy 27/1/2006 cña Côc thuÕ tØnh Ninh B×nh vÒ ph¸t hµnh vÐ danh lam vÐ chë ®ß t¹i khu du lÞch V©n Long nh sau : - VÐ danh lam : + Ngêi lín mÖnh gi¸ : 15.000 ®ång / ngêi + TrÎ em mÖnh gi¸ : 5.000 ®ång / ngêi - VÐ chë ®ß du lÞch tuyÕn V©n Long Gia V©n : + §èi víi kh¸ch níc ngoµi : Ngêi lín 20.000 ®ång / ngêi/lît vµ trÎ em lµ 10.000 ®ång / ngêi/ lît . + §èi víi kh¸ch trong níc : Ngêi lín 10.000 ®ång / ngêi / lît vµ trÎ em lµ 5000 ®ång / ngêi / lît . Gi¸ c¶ trong c¸c trung t©m dÞch vô du lÞch th× theo ®¸nh gi¸ cña kh¸ch du lÞch ®· tõng ®Õn ®©y lµ qu¸ cao vµ kh«ng phï hîp víi tiªu dïng cña ngêi d©n ViÖt Nam , nã chØ phï hîp víi tói tiÒn cña du kh¸ch níc ngoµi .V× vËy ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc gi¸ kh¸c nhau ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch du lÞch ., phï hîp víi tói tiÒn cña kh¸ch du lÞch trong níc . - 2.5. TruyÒn th«ng, tuyªn truyÒn , qu¶ng b¸ du lÞch V©n Long C«ng t¸c truyÒn th«ng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh du lÞch ra bªn ngoµi lµ mét c«ng viÖc cùc kú quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng h×nh ¶nh , th¬ng hiÖu cña khu du lÞch V©n Long , nã gióp t¹o ra kh¸ch cho khu du lÞch vµ v× vËy khu du lÞch míi cã thÓ ph¸t triÓn ®îc vµ thùc hiÖn thµnh c«ng ®îc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch trong th¸ng , quý , n¨m . Trong thêi gian võa qua V©n Long ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ , bíc ®Çu ®· x©y dùng ®îc h×nh ¶nh khu du lÞch V©n Long víi b¹n bÌ trong vµ ngoµi níc , t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y ph¸t triÓn , x©y dùng V©n Long thµnh ®iÓm ®Õn lý thó cho du kh¸ch. 20
- Xem thêm -