Tài liệu Khái quát về sở giao dịch i - nhct việt nam

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu...................................................................................................................... 3 PhÇn 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh NH§T & PT Qu¶ng B×nh vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i.....................................................................4 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn...............................................................................4 II. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ qu¶n lý.........................................................................................5 III. Chøc n¨ng nhiÖm vô....................................................................................................7 IV. C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh.......8 1. Kh¸ch hµnh doanh nghiÖp.............................................................................................8 2. Kh¸ch hµng c¸ nh©n.......................................................................................................8 3. Kinh doanh tiÒn tÖ..........................................................................................................8 PhÇn 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i..........................................................9 I. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh..................................................................................................................................... 9 1. Tæ chøc ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn trong giai ®o¹n 2006-2008...........9 2. T×nh h×nh chung vÒ sö dông vèn...................................................................................13 3. Ho¹t ®éng kh¸c...............................................................................................................14 3.1 Ho¹t ®éng thanh to¸n...................................................................................................15 3.2 Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ......................................................................................16 3.3. Ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh vµ kho quü....................................................................16 3.4. Ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé.......................................................................16 II. C«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh........17 1. T×nh h×nh tiÒn göi...........................................................................................................17 1.1. TiÒn göi c¶u tæ chøc kinh tÕ........................................................................................17 1.2. TiÒn göi cña d©n c........................................................................................................19 2. C¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn........................................................................................20 3. KÕt qu¶ cña c«ng t¸c huy ®éng vèn..............................................................................20 3.1. Thµnh c«ng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn..................................................................21 3.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn.........................................21 PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng huy ®éng vèn ë phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i.......................................................................22 I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian tíi............22 1. ThuËn lîi.........................................................................................................................22 2. Khã kh¨n......................................................................................................................... 22 II. Ph¬ng híng, môc tiªu cña c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian tíi.......................23 1. Môc tiªu..........................................................................................................................23 2. Ph¬ng híng.....................................................................................................................24 III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian tíi...................24 1. Kh«ng ngõng ph¸t hu uy tÝn cña phßng giao dÞch - n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng..................................................................................................................................... 24 2. Hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng....................................................25 3. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o.........................................................................26 4. T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c¸c trang bÞ hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ Ng©n hµng..................................................................................................................................... 27 Lêi kÕt.............................................................................................................................. 29 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ tÊt c¶ c¸c ph¬ng tiÖn tµi chÝnh, tÝn dông trong x· héi ®îc ng©n hµng ®éng viªn, thu hót vµ qu¶n lý ®Ó cho vay vµ thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh kh¸c cña Ng©n hµng. ChÝnh v× vËy, viÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i cã ý nghÜa rÊt lín, kh«ng chØ ®èi víi chÝnh b¶n th©n ng©n hµng mµ cßn cã vai trß quan träng víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc vµ c¶ nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ trong thêi ®iÓm nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹ng héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Tuy nhiªn viÖc huy ®éng vèn cña c¸c NHMT hiÖn nay ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do nÒn kinh tÕ ngµy cµng cã nhiÒu chñ thÓ tham gia vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy nh: c¸c c«ng ty b¶o hiÓm, bu ®iÖn, c¸c quü tÝn dông nh©n d©n, c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c … t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. §Ó thu hót ®îc nguån vèn lín th× c¸c NHTM ph¶i ®a ra ®îc c¸c ph¬ng thøc huy ®éng hiÖu qu¶ mang tÝnh c¹nh tranh cao. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh, b»ng viÖc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ trªn gi¶ng ®êng ®¹i häc cïng nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ v« cïng bæ Ých tÝch lòy ®îc nhê sù chØ b¶o, híng dÉn vµ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« c¸c chó vµ c¸c anh chÞ t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - trùc thuéc chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh, em ®· lùa chän viÖc ph©n tÝch “T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ c«ng t¸c ®Èy m¹nh huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NH§T vµ PT Qu¶ng B×nh” lµm néi dung chÝnh cho b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. B¶n b¸o c¸o thùc tËp ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: PhÇn 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh NH§T & PT Qu¶ng B×nh vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i. PhÇn 2: T×nh h×nh ho¹t ®éng ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i. PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng huy vèn t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh NH§T & PT Qu¶ng B×nh vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ngµy 20/04/1957, ng©n hµng KiÕn thiÕt ViÖt Nam, tiÒn th©n cña ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam (BIDV) ®îc thµnh lËp trùc thuéc Bé tµi chÝnh, víi quy m« ban ®Çu nhá bÐ, gåm 08 chi nh¸nh, 200 c¸n bé. NhiÖm vô chñ yÕu cña ng©n hµng lµ thùc hiÖn cÊp ph¸t, qu¶n lý vèn kiÕn thiÕt c¬ b¶n tõ nguån vèn ng©n s¸ch cho tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi. Ngµy 24/06/1981 ng©n hµng KiÕn thiÕt ViÖt Nam ®îc ®æi tªn thµnh ng©n hµng §Çu t vµ X©y dùng ViÖt Nam trùc thuéc ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ cÊp ph¸t, cho vay vµ qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tÊt c¶ lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ thuéc kÕ ho¹ch nhµ níc. Ngµy 14/11/1990 ng©n hµng §Çu t vµ X©y dùng ViÖt Nam ®îc ®æi tªn thµnh ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam. §©y lµ thêi k× thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. Do vËy nhiÖm vô cña BIDV ®îc thay ®æi c¬ b¶n: tiÕp tôc nhËn vèn ng©n s¸ch ®Ó cho vay c¸c dù ¸n thuéc kÕ ho¹ch chØ tiªu cña nhµ níc; huy ®éng nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay ®Çu t ph¸t triÓn; kinh doanh tiÒn tÖ tÝn dông vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng, chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p phôc vô ®Çu t ph¸t triÓn. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh lµ 01 thµnh viªn trong hÖ thèng BIDV ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®inh sè 105/NH/Q§ ngµy 26/11/1990 cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Tr¶i qua gÇn 20 n¨m x©y dùng trëng thµnh, kh«ng ngõng bæ sung chøc n¨ng nhiÖm vô, BIDV Qu¶ng B×nh lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô qua tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. Tõ ngµy 01/01/1995, ®©y lµ mèc ®¸nh dÊu sù chuyÓn ®æi c¬ b¶n cña BIDV Qu¶ng B×nh: ®îc phÐp kinh ®a n¨ng tæng hîp nh mét ng©n hµng th¬ng m¹i, phôc vô chñ yÕu cho ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña Qu¶ng B×nh. Thêi kú 1996 ®Õn nay: ®îc ghi nhËn lµ thêi kú chuyÓn m×nh, ®æi míi lín lªn cïng ®Êt níc, chuÈn bÞ nÒn mãng v÷ng ch¾c t¹o ®µ cho sù “cÊt c¸nh” cña BIDV. Kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vai trß trong sù nghiÖp ®æi míi, thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, ®îc nhµ níc trao tÆng danh hiÖu “Anh hïng lao ®éng trong thêi k× ®æi míi”. BIDV Qu¶ng B×nh lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh vµ còng lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña BIDV ViÖt Nam. Lµ ®¬n vÞ kinh doanh trùc tiÕp, ®îc qu¶n lý vèn vµ sö dông vèn, tµi s¶n, c¸c nguån lùc cña BIDV vµ c¸c nguån vèn huy ®éng, tiÕp nhËn vµ ®i vay theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i trùc thuéc chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh ra ®êi tõ n¨m 2005. Tuy tuæi ®êi cßn non trÎ nhng ®· cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc vµo ho¹t ®éng chung cña BIDV Qu¶ng B×nh. Trong nh÷ng n¨m võa qua phßng giao dÞch lu«n phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra, ®i lªn cïng sù ph¸t triÓn cña BIDV Qu¶ng B×nh. II. §Æc ®iÓm tæ chøc vµ qu¶n lý 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ®éi ngò l·nh ®¹o BIDV Qu¶ng B×nh, sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i- BIDV Qu¶ng B×nh ®· liªn tôc gÆt h¸i nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. Doanh sè cho vay, doanh sè thu nî, nguån vèn huy ®éng kÕt qu¶ kinh doanh t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. ViÖc ¸p dông hiÖu qu¶ c¸c chÝnh s¸ch cña ng©n hµng ®· gióp phßng giao dÞch thu hót mét lîng lín kh¸ch hµng vµ t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng khu vùc. Lµ mét trong 04 phßng giao dÞch trùc thuéc chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh; phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®îc ®Æt ngay trung t©m thµnh phè, ®îc coi lµ mét thÕ m¹nh, thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng. Bé m¸y l·nh ®¹o cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·I trùc thuéc chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh ®îc bæ nhiÖm theo quy chÕ bæ nhiÖm vµ bæ nhiÖm l¹i cña nhµ níc. Cô thÓ nh sau:  Gi¸m ®èc phßng giao dÞch: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh, ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng giao dÞch. Trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c bé phËn qu¶n trÞ tÝn dông, qu¶n trÞ qu¶n lý rñi ro, quan hÖ kh¸ch hµng, dÞch vô kh¸ch hµng, bé phËn dÞch vô vµ qu¶n lý kho quü.  Phã gi¸m ®èc: Thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi hµnh vi kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng c«ng viÖc do minh gi¶i quyÕt, chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng khi ®îc ñy nhiÖm cña gi¸m ®èc.  C¸c bé phËn chøc n¨ng: Gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng cã mèi quan hÖ phèi hîp hç trî lÉn nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. C¸c bé phËn chøc n¨ng cã nhiÖm vô cung cÊp th«ng tin qua l¹i víi nhau vµ thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o theo tõng néi dung ®èi víi ng©n hµng, cô thÓ: 1. Bé phËn dÞch vô vµ qu¶n lý kho quü: chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chøc n¨ng c¸c nhiÖm vô kho quü, thu chi tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng, néi bé … 2. Bé phËn quan hÖ kh¸ch hµng: chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn gi¶i quyÕt c¸c hå s¬ liªn quan ®Õn c¸c kho¶n tiÒn vay cña kh¸ch hµng, b¶o l·nh, vay vèn, ký quü … 3. Bé phËn dÞch vô kh¸ch hµng: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng ®Õn tay kh¸ch hµng, nh huy ®éng tiÒn göi, gi¶i ng©n, thu nî tiÒn vay, thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi, cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c nh: ph¸t hµnh thÎ ATM dÞch vô BSMS, nhËn tiÒn kiÒu hèi … Bé phËn qu¶n lý tÝn dông: tæ chøc kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tÝn dông nh»m b¶o ®¶m tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c hå s¬ tÝn dông; theo dâi, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tÝn dông còng nh kiÓm tra c¸c b¸o c¸o tÝn dông, b¸o c¸o gi¸m s¸t liªn quan. 5. Bé phËn qu¶n lý rñi ro: tæ chøc kiÓm so¸t t×nh h×nh d nî, thu nî vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn thu nî; theo dâi ®Ò xuÊt ý kiÕn thùc hiÖn c¸c danh môc cho vay, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i trùc thuéc chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 4. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M« H×nh Tæ Chøc Cña Phßng Giao DÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Khèi t¸c nghiÖp Bé phËn qu¶n trÞ TD Bé phËn qu¶n lý rñi ro Khèi dÞch vô Bé phËn dÞch vô KH Bé phËn QHHK Bé phËn DV &QL ký quü III. Chøc n¨ng nhiÖm vô B¾t ®Çu tõ 1990, thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc, bªn c¹nh nguån vèn ng©n s¸ch, BIDV ViÖt Nam nãi chung vµ BIDV Qu¶ng B×nh nãi riªng ®· chñ ®éng trong viÖc huy ®éng nguån vèn trung vµ dµi h¹n phôc vô cho vay c¸c dù ¸n c«ng tr×nh quan träng. KÓ tõ thêi ®iÓm nµy, mäi c«ng tr×nh, dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã thu håi ®Òu chuyÓn sang ®i vay ®Ó ®Çu t. Thùc hiÖn theo ®Þnh híng chung cña BIDV Qu¶ng B×nh, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®· kh«ng ngõng kh¬i t¨ng nguån vèn b»ng viÖc më réng nhiÒu kªnh huy ®éng vèn: tõ d©n c, doanh nghiÖp, vay hîp vèn, vay tµi trî nhËp khÈu tõ níc ngoµi, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®¶m b¶o c©n ®èi nguån vèn trung vµ dµi h¹n. Trªn c¬ së chñ ®éng vÒ nguån vèn, phßng giao dÞch ®a d¹ng h×nh thøc cho vay nÒn kinh tÕ tËp trung víi ph¬ng thøc ngµy cµng ®a d¹ng nh cho vay ®ång tµi trî, cho vay tµi trî xuÊt khÈu, b¶o l·nh. Trong thêi kú ®æi míi, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh ®· t¨ng thªm nhiÒu tiÖn Ých, s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng, xãa thÕ ®éc canh tÝn dông. §¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, c¸c dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ, thanh to¸n trong níc, chuyÓn tiÒn chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n sÐc, chuyÓn ®æi mua b¸n ngo¹i tÖ … t¨ng trëng c¶ vÒ quy m« chÊt lîng dÞch vô. C¸c tiÖn Ých dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®îc ®Èy m¹nh nghiªn cøu, ¸p dông. IV. C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh 1. Kh¸ch hµnh doanh nghiÖp  DÞch vô tµi kho¶n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Göi mét n¬i rót tiÒn mét n¬i  Tr¶ l¬ng tù ®éng, hoa hång ®¹i lý, chi hé, kh¸c  Thu tiÒn ®¹i lý  DÞch vô qu¶n lý vèn  Thanh to¸n ®Þnh kú theo yªu cÇu  Thanh to¸n hãa ®¬n  ChuyÓn tiÒn trong níc  Thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu  TÝn dông doanh nghiÖp  B¶o l·nh  C¸c dÞch vô kh¸c 2. Kh¸ch hµng c¸ nh©n  DÞch vô tµi kho¶n, kú phiÕu, thÎ  Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n  TiÒn göi tiÕt kiÖm  TiÕt kiÖm dù thëng bËc thang  Göi mét n¬i rót mét n¬i  Thanh to¸n ®Þnh kú theo yªu cÇu, thanh to¸n hãa ®¬n  TÝn dông c¸ nh©n  ChuyÓn tiÒn trong níc, quèc tÕ, kiÒu hèi  Ng©n hµng ®iÖn tö 3. Kinh doanh tiÒn tÖ  Mua b¸n ngo¹i tÖ  Qu¶n lý tµi s¶n vµ ph¸i sinh tµi s¶n tµi chÝnh  Giao dÞch hµng hãa t¬ng lai  Kinh doanh tr¸i phiÕu  B¶o l·nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra cßn cã c¸c ho¹t ®éng cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông ... PhÇn 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i I. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng chÞu nhiÒu t¸c ®éng lín cña v¨n hãa chÝnh trÞ vµ x· héi, nªn ®· cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p. Gi¸ x¨ng dÇu t¨ng cao, dÞch cóm gia cÇm, gÇn ®©y nhÊt vµ ®ang hoµnh hµnh m¹nh mÏ lµ cóm A H1N1, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu … ®· ¶nh hëng lín ®Õn nÒn kinh tÕ thÕ giíi còng nh nÒn kinh tÕ níc ta vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông. Kinh doanh trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ nh thÕ nhng BIDV Qu¶ng B×nh nãi chung vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i nãi riªng vÉn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao mét c¸ch ®ång bé vµ toµn diÖn. 1. Tæ chøc ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn trong giai ®o¹n 2006-2008 Nh chóng ta ®· biÕt nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng lµ toµn bé c¸c gi¸ trÞ tiÒn tÖ cña ng©n hµng huy ®éng ®îc trong kinh doanh cña m×nh, dïng ®Ó cho vay, ®Çu t vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¸c nhau nh»m môc ®Ých mang l¹i lîi nhuËn cho chÝnh ng©n hµng ®ã. Trong tæng nguån vèn, th× nguån vèn huy ®éng thêng chiÕm tû träng lín vµ cã vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i. §èi víi c«ng t¸c huy ®éng vèn, BIDV Qu¶ng B×nh lu«n x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô träng t©m xuyªn suèt, lµ c¬ së ®Ó më réng tÝn dông vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c cña chi nh¸nh. V× vËy chi nh¸nh ®· thêng xuyªn tæ chøc ®æi míi c«ng t¸c huy ®éng vèn, t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o, ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn víi l·i su©t c¹nh tranh; ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c ban qu¶n lý cña c¸c dù ¸n, kÕt hîp c«ng t¸c thu hé, chi hé ®Ó huy ®éng vèn, gióp cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn n©ng cao thÞ phÇn; qu¶ng c¸o th¬ng hiÖu BIDV ®èi víi c«ng chóng. Trong mét thêi gian ng¾n ngoµi viÖc gi÷ g×n kh¸ch hµng truyÒn thèng BIDV Qu¶ng B×nh ®· t×m mäi biÖn ph¸p tõng bíc t×m thªm c¸c kh¸ch hµng míi ®Ó nguån vèn cung cÊp kÞp thêi cho nh÷ng nhu cÇu cÊp b¸ch cña ng©n hµng. Thùc hiÖn huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm linh ho¹t, phong phó, l·i suÊt hÊp dÉn nh»m thu hót tiÒn nhµn rçi tõ c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp, c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh nh kho b¹c nhµ níc tØnh, ®æi míi c«ng nghÖ, phong c¸ch giao dÞch nh»m phôc vô tèt nhÊt kh¸ch hµng. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®· thùc hiÖn tèt theo ®óng chñ tr¬ng trªn. Bªn c¹nh t¨ng cêng nguån vèn ®¬n vÞ còng quan t©m ®Õn c¬ cÊu vèn sao cho l·i suÊt b×nh qu©n ®Çu vµo ®¹t tû lÖ cho phÐp. Trong 3 n¨m 2006, 2007, 2008 t×nh h×nh huy ®éng vèn cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i xÐt theo c¬ cÊu kh¸ch hµng ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 1: Tèc ®é t¨ng trëng vµ nguån vèn huy ®éng cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m 2006 ChØ tiªu Sè tiÒn Tæng vèn huy ®éng 345.300 N¨m 2007 Tû träng (%) Sè tiÒn N¨m 2008 Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) 100 407.454 100 490.982 100 31,12 122.644 30,1 146.313 29,8 1. TiÒn göi TCKT 107.734 - TG kh«ng kú h¹n 87.810 25,43 97.870 24,02 113.466 23,11 - TG cã kú h¹n 19.924 5,77 24.774 6,08 32.847 6,69 64,8 321.102 65,4 2. TiÒn göi d©n c 218.230 3. Huy ®éng kh¸c 19.336 36,2 264.030 5,6 20.780 5,1 23.567 4,8 Tõ sè liÖu b¸o c¸o kÕt qu¶ cña c«ng t¸c huy ®éng vèn trong nh÷ng n¨m 2006, 2007, 2008 cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh cã thÓ thÊy: trong 03 n¨m 2006, 2007, 2008 nguån vèn phßng giao dÞch huy ®éng ®îc t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. Sù t¨ng trëng cña huy ®éng vèn cã thÓ thÊy râ qua b¶ng sè liÖu trªn. Tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng ngµy cµng t¨ng, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. N¨m 2007 huy ®éng ®îc 407.454 triÖu ®ång t¨ng 62.154 triÖu ®ång, t¬ng øng 18% so víi n¨m 2006. N¨m 2008 huy ®éng ®îc 409.982 triÖu ®ång t¨ng 83.528 triÖu ®ång, t¬ng øng 20,55% so víi n¨m 2007. KÕt qu¶ huy ®éng vèn trªn cho thÊy sù cè g¾ng vît bËc cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i. Sù t¨ng trëng cña nguån vèn huy ®éng lµ sù tæng hîp cña sù gia t¨ng tõ tÊt c¶ c¸c nguån huy ®éng ®ã lµ: tiÒn göi cña tæ chøc kinh tÕ, tiÒn göi cña d©n c vµ c¸c nguån huy ®éng kh¸c. Trong ®ã nguån huy ®éng vèn tõ d©n c lµ mét nguån tiÒn göi cã tÝnh chÊt kh¸ æn ®Þnh vµ chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng cña phong giao dÞch NguyÔn Tr·i BIDV Qu¶ng B×nh. Trong vµi n¨m gÇn ®©y tû träng nµy lu«n cã xu híng t¨ng qua c¸c n¨m (lÇn lît lµ 66,2%; 64,8%; 65,4% qua 3 n¨m), kÕt qu¶ trªn cã ®îc lµ do ®¬n vÞ kh«ng ngõng cñng cè uy tÝn cña ng©n hµng trªn ®Þa bµn, t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh nhê viÖc ¸p dông c¸c møc l·i suÊt huy ®éng hÊp dÉn. Cïng víi sù gia t¨ng vÒ vèn huy ®éng tõ d©n c, th× tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ còng cã sù t¨ng trëng ®Òu qua c¸c n¨m. N¨m 2007, møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 14.910 triÖu ®ång t¬ng øng 13,84% so víi n¨m 2006. N¨m 2008 møc t¨ng tuyÖt ®èi lµ 23.669 triÖu ®ång hay 19,3%. Tuy tû träng gi¶m trong c¬ cÊu huy ®éng vèn do sù gia t¨ng tû träng cña nguån vèn d©n c nhng tiÒn göi cña tæ chøc kinh tÕ vÉn cã sù t¨ng ®Òu vÒ sè lîng tiÒn huy ®éng, ®©y còng lµ mét thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ cña phßng giao dÞch, cho thÊy ®îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c huy ®éng vèn cña phßng. KÕt qu¶ trªn còng cho ta thÊy ®îc phßng giao dÞch ®· thùc hiÖn hiÖu qu¶ chÝnh sach huy ®éng vèn cña BIDV Qu¶ng B×nh ®ã lµ chi nh¸nh chñ tr¬ng tõng bíc thay ®æi kªnh huy ®éng th«ng qua viÖc huy ®éng vèn tiÒn göi cña d©n c thµnh kªnh huy ®éng chñ lùc cña ng©n hµng. Tuy vËy còng kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tiÒn göi kh¸c. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 XÐt theo c¬ cÊu lo¹i tiÒn, sau ®©y lµ sè liÖu vÒ huy ®éng vèn cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i: B¶ng 2: C¬ cÊu theo lo¹i tiÒn vèn huy ®éng cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i- BIDV Qu¶ng B×nh §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m 2006 ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) Tæng vèn huy ®éng 345.300 100 407.454 100 490.982 100 - Huy ®éng b»ng VN§ 238.948 69,2 297.156 72,93 382.819 77,97 - Huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ 106.352 30,08 110.298 27,07 108.163 22,03 Tõ b¶ng 2 cho thÊy nguån vèn huy ®éng b»ng VN§ ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m c¶ vÒ tû träng lÉn sè lîng, tû lÖ gia t¨ng trong 03 n¨m lÇn lît lµ 69,2%; 72,93%; 77,97%. Ngîc l¹i víi sù gia t¨ng ®ã lµ huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ cã sù gi¶m sót tû träng râ rÖt qua 03 n¨m so víi huy ®éng b»ng VN§ cô thÓ lµ: 2006 lµ 30,8%; 2007 lµ 27,07% ®Õn 2008 xuèng cßn 22,03%, nguyªn nh©n cña sù gi¶m sót nµy mét phÇn do chuyÓn giao sè d cho mét sè chi nh¸nh míi thµnh lËp, c«ng t¸c huy ®éng ngo¹i tÖ gÆp nhiÒu khã kh¨n, bªn c¹nh ®ã, thÞ trêng ngo¹i hèi thêng xuyªn biÕn ®éng vµ rñi ro ®· t¸c ®éng ®Õn t©m lý kh¸ch hµng. Tuy nhiªn vÒ sè lîng tuyÖt ®èi th× huy ®éng ngo¹i hèi vÉn t¨ng trong 03 n¨m qua. §ã lµ do phßng giao dÞch ®· ¸p dông hiÖu qu¶ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña BIDV Qu¶ng B×nh. Chi nh¸nh lu«n ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, triÓn khai tèt, an toµn c¸c ®ît huy ®éng giÊy tê cã gi¸, chøng chØ tiÒn göi, tiÕt kiÖm dù thëng, s¶n phÈm tiÕt kiÖm bËc thang, tiÕt kiÖm khuyÕn m¹i b¶o hiÓm, tiÕt kiÖm æ trøng vµng, tiÕt kiÖm rót dÇn … chi tr¶ l·i, gèc, tr¸i phiÕu an toµn, ®óng chÕ ®é ®¶m b¶o uy tÝn cña hÖ thèng BIDV. Víi ph¬ng ch©m ®i vay ®Ó cho vay nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña mét sè ®èi tîng kh¸ch hµng, BIVD Qu¶ng B×nh nãi chung vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i nãi riªng ®· t¨ng cêng søc c¹nh tranh, më réng m«i trêng ®Çu t vµ gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh víi c¸c ng©n hµng b¹n trªn ®Þa bµn. §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn lµ sù cè g¾ng lín cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh ban l·nh ®¹o phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i, gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ngµy cµng ph¸t triÓn tèt h¬n. 2. T×nh h×nh chung vÒ sö dông vèn NÕu nh nguån vèn huy ®éng ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, th× ho¹t ®éng sö dông vèn (ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng) ®ãng vai trß then chèt ®em l¹i lîi nhuËn chÝnh vµ cao nhÊt cho ng©n hµng. ViÖc më réng cho vay g¾n liÒn víi viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. C¸c bé phËn quan hÖ kh¸ch hµng, bé phËn tÝn dông chñ ®éng b¸m s¸t, n¾m b¾t nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng trªn cë së cña c¸c chÕ ®é quy ®Þnh; theo dâi ph©n lo¹i nî, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông nguån vèn vay. Trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, mét mÆt lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t tëng, n©ng cao phÈm chÊt, vµ ®ång thêi n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÝn dông, nhng mÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ nguyªn t¾c, thùc hiÖn ®óng quy tr×nh nghiÖp vô ®Ò ra. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trªn cïng ®Þa bµn, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ngoµi quèc doanh, ®¬n vÞ ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn lîc thÝch hîp trong viÖc më réng vµ t¨ng trëng tÝn dông trªn nguyªn t¾c chÊp hµnh giíi h¹n tÝn dông ®îc héi Së chÝnh phª duyÖt, kiÓm so¸t chÊt lîng, ®¶m b¶o an toµn, chuyÓn dÞch c¬ cÊu tÝn dông theo híng n©ng dÇn tû lÖ d nî ng¾n h¹n, më réng cho vay ngoµi quèc doanh, n©ng cao tû träng d nî cã tµi s¶n ®¶m b¶o. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®· thùc hiÖn tèt theo ®Þnh híng chung ®ã cña BIDV Qu¶ng B×nh. Cô thÓ: B¶ng 3: Tèc ®é t¨ng trëng vµ c¬ cÊu tÝn dông cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m 2006 ChØ tiªu Sè tiÒn N¨m 2007 Tû träng (%) Sè tiÒn N¨m 2008 Tû träng (%) Sè tiÒn Tû träng (%) D nî tÝn dông cuèi kú 267.240 100 334.112 100 417.335 100 1. Cho vay ng¾n h¹n 85.331 30,89 115.636 34,61 156.876 37,59 2. Cho vaytrung vµ dµi h¹n 77.872 28,19 87.905 26,31 103.916 24,90 3. Cho vay hîp ®ång tµi trî 67.513 24,44 83.428 24,97 111.721 26,77 4. Cho vay KHNN 45.524 16,48 47.143 14,11 44.822 10,74 Qua b¶ng 3 ta cã thÓ nhËn xÐt:  Quy m« t¨ng trëng tÝn dông: Ho¹t ®éng cho vay tÝn dông trong 03 n¨m 2006, 2007 vµ 2008 ®· cã sù t¨ng trëng t¬ng ®èi bÒn v÷ng lÇn lît n¨m 2007 t¨ng 57.872 triÖu ®ång, t¬ng øng víi 20,95% so víi n¨m 2006 vµ n¨m 2008 t¨ng lµ 83.223 triÖu ®ång t¬ng øng víi 24,9% so víi n¨m 2007. Sù t¨ng trëng lµ râ nÐt cña d nî tÝn dông 20,95% lªn 24,9%, ®iÒu nµy cho thÊy phßng giao dÞch kh«ng chØ ®¶m b¶o ®îc t¨ng trëng tÝn dông, mµ cßn ®¶m b¶o ®îc d nî tÝn dông trong giíi h¹n ®îc giao, g¾n t¨ng trëng víi kiÓm so¸t chÊt lîng, ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶.  VÒ c¬ cÊu tÝn dông: D nî cho vay ng¾n h¹n cã xu híng t¨ng trëng ®Òu ®Æn trong 03 n¨m 2006, 2007, 2008. Trong n¨m 2007 d nî tÝn dông ng¾n h¹n cuèi kú ®¹t 115.636 triÖu ®ång, t¨ng 30.305 triÖu ®ång, hay 35.5% so víi n¨m 2006, n¨m 2008 ®¹t 156.876 triÖu ®ång t¨ng 41.240 triÖu ®ång t¬ng øng 35.67%. §iÒu ®ã cho thÊy tèc ®é t¨ng trëng tÝn dông ng¾n h¹n cña phßng giao dÞch lµ æn ®Þnh. Cã ®îc tèc ®é t¨ng trëng cao nh vËy lµ do phßng giao dÞch ®· thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chñ tr¬ng cña chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh, ®ã lµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu tÝn dông theo híng n©ng dÇn tû träng ng¾n h¹n vµ gi¶m dÇn tû träng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. Tû träng cña tÝn dông ng¾n h¹n trong tæng d nî t¨ng dÇn trong 03 n¨m qua: tõ 30,89% n¨m 2006 lªn 34,61% n¨m 2007 vµ 37,59% n¨m 2008. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh ®· tr×nh bµy ë trªn, phßng giao dÞch ®· thùc hiÖn tèt ®Þnh híng chuyÓn dÞch c¬ cÊu tÝn dông, n©ng tû träng ng¾n h¹n vµ gi¶m tû träng trung vµ dµi h¹n. Tõ b¶ng sè liÖu cã thÓ thÊy, n¨m 2006 d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 77.872 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 28,19% tæng d nî, tuy ®· t¨ng lªn thµnh 87.905 triÖu ®ång, nhng chØ chiÕm tû träng 26,31% n¨m 2007 vµ t¨ng lªn thµnh 103.916 triÖu ®ång, nhng chØ chiÕm kho¶ng 24,90% n¨m 2008. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng chóc mõng v× d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh«ng chØ t¨ng vÒ sè lîng mµ cßn ®¸p øng ®îc viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu tÝn dông, cã thÓ gióp ng©n hµng quay vßng vèn nhanh h¬n, tõ ®ã ®ång vèn an toµn vµ cã thÓ ®Çu t ®îc nhiÒu h¬n. D nî cho vay theo KHNN liªn tôc gi¶m trong 03 n¨m qua vÒ tû träng trong c¬ cÊu d nî ®ã lµ: n¨m 2006 chiÕm 16,48%; n¨m 2007 gi¶m cßn 14,11%; ®Õn n¨m 2008 cßn kho¶ng 10,74%. VÒ sè liÖu tuyÖt ®èi th× d nî cho vay theo KHNN cã sù gia t¨ng trong n¨m 2007, nhng ®Õn n¨m 2008 ®· gi¶m xuèng l¹i. VÒ c¬ b¶n ®Õn nay phßng giao dÞch ®· dõng gi¶i ng©n c¸c dù ¸n vay vèn KHNN vµ chØ ®Þnh, kh¶ n¨ng sinh lêi thÊp cña mét sè dù ¸n cho vay theo KHNN v× thÕ viÖc gi¶m tû träng cho vay theo KHNN lµ hîp lý. 3. Ho¹t ®éng kh¸c Khi nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng dÞch vô cµng ®îc chó träng ®Ó më réng vµ chiÕm tû träng ngµy cµng cao trong tæng thu nhËp cña Ng©n hµng. ViÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh«ng nh÷ng mang l¹i thu nhËp an toµn cho Ng©n hµng, mµ cßn lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó hç trî cho c¸c s¶n phÈm chÝnh, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh th¬ng hiÖu Ng©n hµng, ®ång thêi thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng, nªn trong thêi gian qua chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh nãi chung vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i nãi riªng ®· chó träng më réng vµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, mang l¹i nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn dÞch vô theo híng chuyÓn ®æi t¨ng thu dÞch vô rßng trong tæng lîi nhuËn, thu dÞch vô t¨ng trëng b×nh qu©n 15%/n¨m víi kÕt qu¶ nh sau: 3.1 Ho¹t ®éng thanh to¸n Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIVD Qu¶ng B×nh ®· t¹o ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n linh ho¹t h¬n, víi nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n gióp cho kh¸ch hµng thanh to¸n ®îc mäi lóc mäi n¬i th«ng qua c¸c dÞch vô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, dÞch vô thanh to¸n thÎ, thanh to¸n trùc tuyÕn. Sù ph¸t triÓn thÎ ATM còng theo híng ®a d¹ng ®· më réng ®îc mét thÞ trêng thÎ víi nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó, phôc vô cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng. ChiÕc thÎ kh«ng chØ dõng l¹i ë chøc n¨ng rót tiÒn mµ ngµy cµng më réng h¬n, khi cã thÓ dïng nã nh mét c«ng cô ®a n¨ng trong viÖc thanh to¸n tiÒn ®iÖn, níc, cíc phÝ ®iÖn tho¹i, mua hµng qua m¹ng. Ngoµi ra, sù liªn kÕt qua hÖ th«ng Banknet cña mét sè ng©n hµng ®· gãp phÇn t¨ng tÝnh tiÖn Ých cña thÎ h¬n khi thÎ cña mét sè ng©n hµng cã thÓ sö dông cho m¸y ATM cña mét sè nhãm c¸c ng©n hµng. ChÝnh nh÷ng yÕu tè nµy ®· gãp phÇn thóc ®Èy vµ më réng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua ng©n hµng. Trong n¨m 2008, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®· ph¸t hµnh ®îc h¬n 1.000 thÎ víi møc thu phÝ ®¹t trªn 80 triÖu ®ång. Thu dÞch vô thanh to¸n bao 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gåm c¶ thanh to¸n trong níc vµ quèc tÕ cuèi n¨m 2008 ®¹t 3.434 tû ®ång, chiÕm 46% trong tæng dÞch vô. C¸c lo¹i h×nh thanh to¸n trong níc ®îc phßng giao dÞch ®a d¹ng hãa nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng víi nh÷ng s¶n phÈm míi, hiÖn ®¹i nh Homebanking, BIVD-Smart@count, m¹ng líi thanh to¸n ngµy cµng ®îc më réng … Doanh sè thanh to¸n quèc tÕ t¨ng trëng b×nh qu©n 15%, c¸c giao dÞch hµng xuÊt khÈu ®· më réng ra víi c¸c kh¸ch hµng míi, sè lîng kh¸ch hµng sö dông dÞch vô thanh to¸n t¹i phßng giao dÞch ngµy cµng t¨ng, cho thÊy ®îc ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña BIDV Qu¶ng B×nh ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ cã vÞ thÕ trªn thÞ trêng tiÒn tÖ. 3.2 Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ Bíc ®Çu ®· triÓn khai viÖc ®a thanh to¸n quèc tÕ vµo lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng. Víi c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ ®· t¹o ®îc sù tin cËy, tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, lîng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngµy cµng ®«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, BIDV Qu¶ng B×nh lu«n kh¼ng ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ dÉn ®Çu toµn hÖ thèng vÒ c«ng t¸c kinh doanh tiÒn tÖ trªn c¶ ph¬ng diÖn doanh sè giao dÞch vµ lîi nhuËn. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·I ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng ®ã. 3.3. Ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh vµ kho quü Ho¹t ®éng qu¶n lý tµi chÝnh cña phßng giao dÞch lu«n ®îc thùc hiÖn tèt, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, qu¶n lý vµ thùc hiÖn tèt c¬ chÕ chi tiªu tµi chÝnh néi bé, mua s¾m vµ qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt, phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng t¸c h¹ch to¸n c¸c giao dÞch víi kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, thuËn tiÖn, nhê cµo hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö. Tuy vËy, hÖ thèng nµy cÇn ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng kho quü cña phßng giao dÞch trong nh÷ng n¨m qua lu«n ®îc ®¸nh gi¸ tèt, hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®îc giao víi doanh sè thu chi tiÒn mÆt c¸c lo¹i cao. Phßng giao dÞch còng chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm ®Õm, thu gi÷ c¸c laoÞ tiÒn gi¶, tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu th«ng. §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn lµ c«ng t¸c kho quü lu«n ®îc khen thëng trong viÖc tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch hµng, ®iÓn h×nh cã 1 c¸n bé n÷ ®· tr¶ l¹i mãn tiÒn thõa lªn ®Õn 50 triÖu ®ång. 3.4. Ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé Bªn c¹nh sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña ng©n hµng cÊp trªn, th× t¹i phßng giao dÞch rÊt quan t©m tíi c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé mét c¸ch chÆt chÏ, thêng xuyªn. NhiÖm vô kiÓm tra vµ kiÓm to¸n néi bé, ®i s©u kiÓm so¸t c¸c chøng tõ kÕ to¸n, c«ng t¸c an toµn kho quü, hå s¬ tÝn dông cña ®¬n vÞ. Ngoµi ra cßn tham gia c¸c ®ît kiÓm tra cña ng©n hµng cÊp trªn, kiÓm tra ®ét xuÊt ho¹t ®éng cña c¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c. Thùc hiÖn lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng, kÕt hîp víi ban gi¸m ®èc ng©n hµng c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt ®ãng gãp. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé ®îc thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh, chÕ ®é nghiªm ngÆt cña Nhµ Níc vµ cña ngµnh. Th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t gi¸o dôc, n©ng cao phÈm chÊt ®¹o ®øc cña c¸n bé trung thµnh, tËn tôy víi c«ng viÖc, ph¸t hiÖn, xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng c¸n bé cã hµnh vi tham « lîi dông, vi ph¹m ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, còng nh söa ch÷a kÞp thêi nh÷ng thiÕu 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sãt trong kinh doanh. Ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t sÏ gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ngµy cµng tèt h¬n, trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng trªn th× nh÷ng dÞch vô kh¸c cña phßng giao dÞch nh: b¶o l·nh, gi÷ hé tµi s¶n - giÊy tê cã gi¸, Home banking, Mobile banking, Phone banking còn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng kÓ, më ra cho kh¸ch hµng mét híng nh×n míi vÒ tiÖn Ých dÞch vô ng©n hµng, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng cña BIDV Qu¶ng B×nh nãi riªng vµ toµn hÖ thèng BIDV nãi chung. II. C«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - BIDV Qu¶ng B×nh 1. T×nh h×nh tiÒn göi Nh chóng ta ®· biÕt ngiÖp vô huy ®éng vèn díi h×nh thøc nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµngco vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, ng©n hµng cã thÓ huy ®éng ®îc mét lîng vèn kh¸ lín nhµn dçi trong lu th«ng, gióp ng©n hµng ho¹t ®éng, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay, ®Çu t, dù tr÷ ... ë phÇn trªn ta ®· cã sù ph©n tÝch s¬ lîc vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn th«ng qua ho¹t ®éng nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng. §Ó cã sù nh×n nhËn thÊu ®¸o h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy em xin ®i vµo ph©n tÝch s©u h¬n vÒ mét khÝa c¹nh tiÒn göi cña kh¸ch hµng. 1.1. TiÒn göi c¶u tæ chøc kinh tÕ Mét trong nh÷ng kªnh huy ®éng vèn cña ng©n hµng lµ nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®©y lµ nguån huy ®éng cã quy m« lín trong tæng nguån huy ®éng. Sù biÕn ®éng cña nguån tiÒn göi nµy ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng ph©n tÝch sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 4: TiÒn göi cña Tæ Chøc Kinh TÕ Theo Kú H¹n cña phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i BIDV Qu¶ng B×nh §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn 1. Kh«ng kú h¹n 87.810 81,5 2. Cã kú h¹n 19.924 18,5 Tæng céng 107.734 N¨m 2008 Sè tiÒn Tû träng (%) 97.870 79,8 113.466 77,55 24.774 20,2 32.847 22,45 100 146.313 100 100 122.644 Tû träng (%) Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, b»ng sù ®æi míi cña hÖ thèng Ng©n Hµng nãi chung vµ hÖ thèng BIDV nãi riªng, Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i BIDV Qu¶ng B×nh ®· ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng göi tiÒn, ®¬n vÞ ®· cung cÊp nhiÒu tiÖn Ých vµ dÞch vô cho kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ vµ nhãm ®èi tîng kh¸ch hµng nµy ®· nhËn thÊy ®îc lîi Ých cña viÖc göi tiÒn vµo ng©n hµng, do vËy nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ nµy ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. CÊu tróc tiÒn göi cña tæ chøc kinh tÕ bao gåm tiÒn göi kh«ng kú h¹n (tiÒn göi thanh to¸n) vµ tiÒn göi cã kú h¹n nh ®· ph©n tÝch ë c¸c sè liÖu trªn. Tû träng tiÒn göi kh«ng kú h¹n trong tæng sè tiÒn cña tæ chøc kinh tÕ n¨m 2006 lµ 81,5%, n¨m 2007 lµ 79,8%, n¨m 2008 lµ 77,55%, cßn l¹i lµ tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, nh vËy tû träng tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû träng lín h¬n tiÒn göi cã kú h¹n lµ rÊt nhiÒu. §iÒu nµy cho thÊy nhu cÇu vÒ tiÒn göi thanh to¸n lµ rÊt cao, cßn viÖc göi tiÒn vµo ng©n hµng ®Ó ®Çu t hëng lîi th× Ýt ®îc c¸c tæ chøc kinh tÕ quan t©m h¬n. §èi víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n, vÒ sè tiÒn th× n¨m 2006 ®¹t 87.810 triÖu ®ång, n¨m 2007 ®¹t 97.870 triÖu ®ång t¨ng 11,46% so víi n¨m 2006. N¨m 2008 ®¹t 113.466 triÖu ®ång, t¨ng 15,94% so víi n¨m 2007. §èi víi tiÒn göi co kú h¹n th× ta thÊy ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. §Õn cuèi n¨m 2008 th× tæng tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¹i phßng giao dÞch lµ 32,847 triÖu ®ång, t¨ng 64,86% so víi n¨m 2006. §iÒu nµy cho thÊy sù thµnh c«ng trong c«ng t¸c huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n TCKT cña phßng giao dÞch. Tõ viÖc ph©n tÝch trªn cho thÊy, tuy ®· cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ trong viÖc huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n vµo TCKT nhng kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng viÖc huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vÉn cßn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n vµ thö th¸ch. Ta cã thÓ thÊy r»ng tû träng tiÒn göi cã kú h¹n vÉn cßn kÐm xa nhiÒu so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Nguyªn nh©n lµ do c¸c tæ chøc kinh tÕ lµm ¨n víi lîi nhuËn cha cao nªn cha cã nhiÒu tiÒn d thõa ®Ó göi vµo ng©n hµng ®Ó hëng lîi, vµ ®iÒu quan träng lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ nhËn thÊy sù kh«ng linh ho¹t cña tiÒn göi cã kú h¹n, kh«ng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn thµnh phè §ång Híi trong viÖc thu hót tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ còng lµm ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng cña BIDV Qu¶ng B×nh. V× vËy, trong thêi gian tíi, phßng giao dÞch cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thu hót lo¹i tiÒn göi cã kú h¹n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, nh»m lµm t¨ng tÝnh æn ®Þnh cho nguån huy ®éng cña ng©n hµng, ®¶m b¶o tÝnh v÷ng m¹nh vÒ nguån vèn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. TiÒn göi cña d©n c §èi víi mét ng©n hµng, th× nguån tiÒn huy ®éng tõ d©n c lµ rÊt quan träng. §©y lµ nguån cã quy m« lín vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. Ng©n hµng huy ®éng nguån vèn nµy cña d©n c chñ yÕu th«ng qua h×nh thøc tiÕt kiÖm. B¶ng 5: T×nh h×nh tiÒn göi tiÕt kiÖm theo kú h¹n cña d©n c t¹i phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i BIDV Qu¶ng B×nh §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång N¨m 2006 ChØ tiªu 1. TiÒn göi KKH 2. TiÒn göi cã kú h¹n Sè tiÒn 34.022 138.685 N¨m 2007 Tû (%) träng Sè tiÒn 15,59 34.377 63,55 171.091 N¨m 2008 Tû (%) träng Sè tiÒn 13,02 Tû träng (%) 34.101 10,62 64,8 213.212 66,4 + 3 th¸ng 50.433 23,11 63.578 24,08 79.248 24,68 + 6 th¸ng 46.268 21,21 54.126 20,5 66.308 20,65 + 12 th¸ng 41.966 19,23 53.387 20,22 67.656 21,07 45.523 20,86 58.562 22,18 73.789 22,98 100 321.102 100 3. TGTK bËc thang Tæng céng 218.230 100 246.030 Tríc hÕt, ta xem xet mét c¸ch tæng thÓ vÒ göi tiÕt kiÖm n¨m 2006 ®¹t 218.230 triÖu ®ång, n¨m 2007 ®¹t 264.030 triÖu ®ång, t¨ng 45.800 triÖu ®ång, t¬ng øng 21% so víi n¨m 2006. N¨m 2008 ®¹t 321.102 triÖu ®ång, t¨ng 57.072 triÖu ®ång, t¬ng øng 21,62% so víi n¨m 2007. Cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ nhê ®¬n vÞ ®· quan t©m ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn nhµn rçi trong d©n c b»ng viÖc ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh huy ®éng tiÕt kiÖm, bªn c¹nh ®ã lµ sù chØnh l·i suÊt b¸m s¸t víi diÔn biÔn cña thÞ trêng còng ®· gãp phÇn hÊp dÉn, thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. Qua sù ph©n tÝch trªn cho thÊy, qua 03 n¨m tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n vÉn chiÕm mét tû träng cao nhÊt trong tæng tiÒn göi. TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n n¨m 2006 ®¹t 138.685 triÖu ®ång, n¨m 2007 ®¹t 171.091 triÖu ®ång t¨ng 32.406 triÖu ®ång, t¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 23,37% so víi n¨m 2006, n¨m 2008 ®¹t 213.212 triÖu ®ång t¨ng 42.121 triÖu ®ång t¬ng øng víi tèc ®é t¨ng 24,62%. Nguyªn nh©n chÝnh ®èi víi sù t¨ng trëng ®Òu c¶ vÒ tuyÖt ®èi lÉn tû träng t¬ng ®èicña tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n ®ã lµ nhê ng©n hµng thêng cã nh÷ng lo¹i h×nh huy ®éng, t¬ng øng víi nã thêng cã c¸c møc l·i suÊt hÊp dÉn, c¸c ch¬ng tr×nh dù thëng, khuyÕn m¹i … bªn c¹nh ®ã ngêi göi tiÒn ®· x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu chi tiªu trong t¬ng lai cña m×nh, nªn hä ®Çu t vµo ng©n hµng víi kú h¹n dµi ®Ó hëng l·i vµ b¶o toµn ®ång vèn cña m×nh. TiÒn göi tiÕt kiÖm bËc thang lµ lo¹i h×nh mµ BIDV míi b¾t ®Çu cung cÊp cho kh¸ch hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Do nh÷ng u ®iªm næi bËt cña lo¹i h×nh göi tiÒn nµy mµ tû träng cña nguån vèn tõ nguån huy ®éng nµy ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m lÇn lît trong 03 n¨m lµ n¨m 2006 chiÕm 20,86% sang n¨m 2007 t¨ng lªn 22,18%, vµ ®Õn n¨m 2008 lµ 22,98% trong tæng vèn huy ®éng tõ d©n c. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ thùc tÕ trªn cho thÊy ®©y lµ mét sù cè g¾ng nç lùc cña ®¬n vÞ trong c«ng viÖc kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn cña m×nh trong d©n chóng, lµm cho mäi ngêi tin tëng h¬n vµo ®¬n vÞ vµ an t©m khi giao ®ång vèn cña m×nh vµo ng©n hµng. 2. C¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn Qua ph©n tÝch trªn, cã thÓ thÊy r»ng phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®· vµ ®ang trªn ®µ ho¹t ®éng ph¸t triÓn, nguån vèn huy ®«ng t¨ng trëng m¹nh, d nî cho vay còng t¨ng cao, 03 n¨m liÒn ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu cã l·i. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ nµy lµ do phßng ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p huy ®éng kh¸c nhau, dùa trªn nÒn t¶ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn truyÒn thèng, kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc ®· ®îc c¶i tiÕn mang tÝnh linh ho¹t, thuËn lîi vµ an toµn cho ngêi göi tiÒn, theo ®óng ®Þnh híng mµ chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh ®· ®Ò ra. C¸c h×nh thøc huy ®éng mµ phßng giao dÞch ®· ¸p dông: tiÕt kiÖm bËc thang, tiÕt kiÖm dù thëng, tiÕt kiÖm æ chøng vµng, tiÕt kiÖm rót dÇn, tiÕt kiÖm dù thëng, tiÕt kiÖm khuyÕn m¹i b»ng quµ tÆng, b¶o hiÓm … ®a d¹ng h×nh thøc göi tiÒn. Thùc hiÖn nèi m¹ng, thanh to¸n ®iÖn tö víi c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn vµ trªn toµn quèc, thùc hiÖn thanh to¸n qua m¹ng, lµm cho quy tr×nh thanh to¸n ®îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. §æi míi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, øng dông thµnh tùu c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ngoµi ra lµ phong c¸ch phôc vô cña c¸n bé niÒm në, lÞch sù, lu«n t¹o ®îc c¶m gi¸c th©n thiÖn, gÇn gòi víi kh¸ch hµng. 3. KÕt qu¶ cña c«ng t¸c huy ®éng vèn 3.1. Thµnh c«ng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn Trong 03 n¨m qua, phßng giao dÞch ®· thu ®îc nhiÒu thµnh qu¶ to lín vµ nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u trªn tÊt c¶ mäi mÆt, phßng giao dÞch ®· gãp phÇn gióp chi nh¸nh kh¬i t¨ng nguån vèn b»ng c¸ch ®a d¹ng hãa c¸c nghiÖp vô kinh doanh vµ ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu hót tiÒn göi cña kh¸c hµng, nh: thùc hiÖn c¸c dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, khuyÕn khÝch kh¸c hµng më tµi kho¶n b»ng c¸ch kh«ng thu phÝ, linh ho¹t c¸c møc l·i suÊt huy ®éng, tËn t×nh niÒm në, lÞch sù, híng dÉn cho kh¸ch hµng, t¹o ®îc Ên tîng tèt cho kh¸ch hµng. Nh×n chung, phßng giao dÞch ®· ph¸t huy ®îc nh÷ng u thÕ cña Ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vèn. KÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ nguån vèn huy ®éng chiÕm mét tû lÖ kh¸ cao trong tæng tµi s¶n, ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. 3.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn MÆc dï trong thêi gian qua, ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huy ®éng vèn cña m×nh, nhng vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ mµ cha kh¾c phôc kÞp thêi. §Ó c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh trong thêi gian tíi ®îc hoµn thiÖn h¬n th× cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó nhanh chãng kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mµ chi nh¸nh ®ang cßn gÆp ph¶i. Tríc hÕt ta ph¶i xem xÐt qua mét sè vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i phßng giao dÞch thêi gian qua.  C«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ vÒ ng©n hµng: MÆc dï ¸p dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Õn víi kh¸ch hµng mµ chi nh¸nh ®· ®a ra, nhng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®· ®îc thùc hiÖn nhng cha thËt rÇm ré. Cho nªn nhiÒu kh¸ch hµng vÉn cha biÕt ®Çy ®ñ vÒ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c s¶n phÈm tiÒn göi cã t¹i ng©n hµng, do ®ã hä thêng sö dông c¸c h×nh thøc göi tiÒn truyÒn thèng lµ chñ yÕu. ChÝnh ®iÒu nµy ®· g©y nªn mét sù chªnh lÖch lín vÒ lîng tiÒn göi trong c¬ cÊu tiÒn göi cña ng©n hµng. Nh chóng ta ®· biÕt, ®Ó cho mét s¶n phÈm míi ra ®êi, th× ng©n hµng ph¶i tèn rÊt nhiÒu thêi gian còng nh chi phÝ, nhng ®Õn khi ra ®êi l¹i kh«ng ®îc kh¸ch hµng hëng øng, th× ®iÒu nµy sÏ g©y nªn mét sù l·ng phÝ rÊt lín cho ng©n hµng, lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. §©y lµ ®iÒu nªn tr¸nh.  ChÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng: Ng©n hµng t¨ng cêng chÝnh s¸ch u ®·i còng nh cã c¸c dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng sau khi hä ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. HiÖn nay, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn, kh«ng chØ ë thµnh phè §ång Híi, mµ ë c¸c ®Þa bµn kh¸c trong tØnh, ngoµi c«ng cô l·i suÊt, c¸c ng©n hµng sÏ dïng chÝnh s¸ch u ®·i kh¸ch hµng ®Ó giµnh kh¸ch hµng vÒ m×nh. Trong thêi gian tíi phßng giao dÞch cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ, ®Ó nhanh chãng gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cßn h¹n chÕ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn cña m×nh. Qua ®ã gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy vµ n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm t¹i ng©n hµng, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho x· héi. PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng huy ®éng vèn ë phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian tíi 1. ThuËn lîi Trong thêi gian qua, t×nh h×nh kinh tÕ cña tØnh Qu¶ng B×nh ®· cã nhiÒu khëi s¾c, t×nh h×nh kinh tÕ trªn ®Þa bµn cã nh÷ng bíc t¨ng trëng kh¸ tèt,t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, thu nhËp cña ngêi d©n t¨ng lªn râ rÖt, sè lîng c¸c doanh nghiÖp t nh©n míi thµnh lËp ngµy cµng nhiÒu. §©y lµ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ph¸t triÓn. T×nh h×nh chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn thµnh phè rÊt æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanhcña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn nãi riªng.  VÒ quan hÖ kh¸ch hµng: Víi lîi thÕ lµ mét ng©n hµng th¬ng m¹i cã uy tÝn trªn ®Þa bµn, tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu quan hÖ víi chi nh¸nh, lµm cho sè l îng hµng cña BIDV Qu¶ng B×nh ngµy cµng nhiÒu, chi nh¸nh ®· thêng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh täa ®µm, giao lu, héi nghÞ kh¸ch hµng, qua ®ã ®· th¾t chÆt h¬n mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i còng kh«ng n»m ngoµi nh÷ng ho¹t ®éng ®ã.  VÒ nguån vèn vµ sö dông vèn: Nguån vèn cña phßng giao dÞch qua c¸c n¨m lu«n t¨ng trëng æn ®Þnh, ®iÒu ®ã ®· kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña BIDV Qu¶ng B×nh trong lÜnh vùc c¹nh tranh thu hót vèn ®èi víi ng©nn hµng kh¸c, vÒ d nî tÝn dông còng t¨ng cao qua c¸c n¨m, chÊt lîng tÝn dông ngµy cµng ®îc n©ng cao. §©y lµ c¬ së ®Ó kh¼ng ®Þnh phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i ®ang kh«ng ngõng ®i lªn cïng ®µ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh. 2. Khã kh¨n Trªn thÞ trêng Thµnh phè §ång Híi tuy nhá bÐ nhng cã rÊt nhiÒu ng©n hµng TM nh : Ng©n hµng TMCP Ngo¹i Th¬ng, Ng©n hµng C«ng th¬ng, NHNN&PTNT, Qòy tÝn dông TW, 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngoµi ra cßn c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn nh: Sacombank, VP Bank, §«ng ¸, c¸c ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng nh B¶o hiÓm, Bu ®iÖn còng thùc hiÖn chøc n¨ng huy ®éng vèn. V× vËy, søc c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t, ho¹t ®éng thu hót vèn cña ng©n hµng v× thÕ còng khã kh¨n h¬n. ViÖc ra quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn hÕt søc khã kh¨n, ph¶i tÝnh to¸n kü lìng ®Ó ®ñ søc hÊp dÉn h¬n ng©n hµng b¹n mµ vÉn ®¶m b¶o lîi nhuËn. Kh¸ch hµng còng trë nªn kü tÝnh trong viÖc lùa chän ng©n hµng ®Ó giao dÞch, bëi cã qu¸ nhiÒu ng©n hµng ®Ó lùa chän. V× vËy chØ cÇn u thÕ h¬n ng©n hµng b¹n trong l·i suÊt, phong c¸ch giao dÞch, nhiÒu dÞch vô mang tÝnh u ®·i th× sÏ thu hót ®îc kh¸ch hµng. TØnh Qu¶ng B×nh lµ mét tØnh nghÌo, thu nhËp cña ngêi d©n cßn thÊp, ho¹t ®éng kinh doanh phô thuéc nhiÒu vµo tù nhiªn, mµ thiªn nhiªn ë ®©y l¹i bÊt thêng nªn ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng sÏ khã kh¨n h¬n. II. Ph¬ng híng, môc tiªu cña c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian tíi 1. Môc tiªu Trong nh÷ng n¨m tíi, nÒn kinh tÕ níc ta ®îc dù b¸o sÏ tiÕp tôc cã tèc ®é t¨ng trëng cao tõ 7,5% ®Õn 8%, mèi quan hÖ kinh tÕ cña ViÖt Nam tiÕp tôc ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn. Thu hót ®Çu t níc ngoµi cã dÊu hiÖu phôc håi m¹nh, tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi, gia nhËp WTO. §©y lµ nh÷ng thuËn lîi cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinhtrrs nãi chung vµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi riªng. Tuy vËy bªn c¹nh ®ã còng kh«ng it nhiÒu khã kh¨n nh viÖc c¾t gi¶m thuÕ, hÖ thèng ph¸p luËt, sù minh b¹ch vÒ tµi chÝnh, cïng víi c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt th¬ng m¹i. Nh÷ng bøc xóc vÒ héi nhËp ®ang ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, ®ùc biÖt lµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhiÒu th¸ch thøc h¬n: t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh, n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm. C¨n cø ®Þnh híng cña tØnh Qu¶ng B×nh, môc tiªu ph¸t triÓn cña ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam, Chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh ®· x©y dùng ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh nh sau: TiÕp tôc x©y dùng chi nh¸nh ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Qu¶ng B×nh trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹i m¹nh chñ lùc trªn ®Þa bµn. Môc tiªu t¨ng trëng chñ yÕu: - Nguån vèn t¨ng trëng: tõ 21 % ®Õn 35%/n¨m - D nî t¨ng trëng: 20%/n¨m - Lîi nhuËn t¨ng tõ 10% ®Õn 15%/n¨m - C¬ cÊu nguån vèn dù kiÕn ®ñ ®Õn n¨m 2009 - C¬ cÊu d nî: + Gi¶m dÇn d nî trung dµi h¹n, më réng cho vay doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ níc. + PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2009 cã sè d nî trung dµi h¹n chiÕm tû lÖ 25% tæng d nî. Phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i lu«n coi nh÷ng môc tiªu trªn cña chi nh¸nh còng chÝnh lµ môc tiªu cña m×nh. 2. Ph¬ng híng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn cña chi nh¸nh, trong thêi gian tíi, phßng giao dÞch lu«n híng tíi nh÷ng ®Þnh híng mµ chi nh¸nh ®· ®Ò ra trong huy ®éng vèn cô thÓ nh sau: §èi víi ho¹t ®éng nh©n tiÒn göi: chi nh¸nh sÏ ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p thu hót nguån tiÒn göi cña c¸c c¸ nh©n nh: huy ®éng tiÕt kiÖm dù thëng, ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi cã kú h¹n, tiÕt kiÖm bËc thang … chÝnh s¸ch l·i suÊt còng ®îc chi nh¸nh quan t©m ®iÒu chØnh, b¸m s¸t diÔn biÕn cña thÞ trêng, tiÕp tôc më réng quan hÖ víi nhiÒu kh¸ch hµng … §èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ th× ¸p dông nhiÒu chÝnh s¸ch u ®·i (l·i suÊt, thñ tôc cho vay …) ®Ó tiÕp tôc thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. §ång thêi còng tæ chøc nhiÒu buæi héi nghÞ kh¸ch hµng, gÆp gì th©n mËt ®Ó ph¸t triÓn thªm mèi quan hÖ bÒn v÷ng víi kh¸ch hµng hiÖn t¹i. §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n: chi nh¸nh sÏ më réng thªm mét sè dÞch vô thanh to¸n nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng : thanh to¸n hãa ®¬n tiÒn ®iÖn, ®iÖn tho¹i, homebanking, internet banking, POS … Quan hÖ víi kh¸ch hµng: tiÕp tôc gi÷ v÷ng thÞ phÇn, t¹o mèi quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian tíi 1. Kh«ng ngõng ph¸t hu uy tÝn cña phßng giao dÞch - n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng. Uy tÝn cña BIDV Qu¶ng B×nh cã ®îc nh ngµy h«m nay lµ nhê vµo sù cè g¾ng, nç lùc kh«ng ngõng cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh trong thêi gian qua. Tuy chØ míi thµnh lËp nhng chi nh¸nh giao dÞch NguyÔn Tr·i ®· ®îc thõa hëng uy tÝn ®ã tõ BIDV Qu¶ng B×nh. §Æc biÖt víi c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n c vµ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ th× uy tÝn lµ yÕu tè rÊt quan träng,®ã lµ c¬ së ®Ó kh¸ch hµng tin tëng göi tµi s¶n cña m×nh cho ng©n hµng. V× thÕ, víi sù tÝn nhiÖm cña m×nh tõ kh¸ch hµng trong thêi gian qua, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i - chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh cÇn cè g¾ng gi÷ g×n vµ ph¸t huy lîi thÕ nµy. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy th× mét trong nh÷ng viÖc mµ ng©n hµng ph¶i lµm, ®ã lµ ph¶i thêng xuyªn duy tr×, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng. Víi sù phôc vô tèt th× ng©n hµng sÏ cã ®îc sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi m×nh. Ngîc l¹i, ng©n hµng sÏ bÞ kh¸ch hµng quay ®i t×m kiÕm ng©n hµng kh¸c ®Ó giao dÞch nÕu kh«ng cã mét chÊt lîng phôc vô tèt. Do ®ã, viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng, cô thÓ lµ : - Kh¸ch hµng nhËn ®îc sù ®ãn tiÕp nhiÖt t×nh cña nh©n viªn ng©n hµng ngay tõ khi bíc ch©n vµo khu vùc ng©n hµng. §¬n gi¶n chØ lµ chç ®Ó xe, ®îc chØ dÉn lèi vµo quÇy giao dÞch, hay chç ngåi ®îi nhòng lóc kh¸ch ®«ng … ph¶i t¹o cho kh¸ch hµng t©m lý tho¶i m¸i, kh«ng bÞ c¨ng th¼ng khi ®Õn ng©n hµng. - Nh©n viªn giao dÞch cña ng©n hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng quan s¸t tèt quang c¶nh giao dÞch. §iÒu nµy sÏ gióp cho mçi mét nh©n viªn ng©n hµng biÕt ®îc kh¸ch hµng cña m×nh, ngêi nµo ®Õn tríc, ngêi nµo ®Õn sau, ®Ó tõ ®ã cã c¸ch phôc vô tèt h¬n. Tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng ngêi ®Õn sau th× ®îc phôc vô tríc, hay kh¸ch hµng th©n thiÕt th× ®îc phôc vô tèt h¬n, cßn nh÷ng kh¸ch hµng míi th× ph¶i chê ®îi l©u, g©y t©m lý khã chÞu cho kh¸ch hµng … Mçi nh©n viªn ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc h¬ng dÉn kh¸ch hµng chu ®¸o, xö lý c«ng viÖc víi tèc ®é nhanh nhng chÝnh x¸c, lu«n t¹o sù tin tëng tuyÖt ®èi cho kh¸ch hµng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Mét ®iÒu quan träng h¬n n÷a lµ nh©n viªn ng©n hµng ph¶i t¹o cho kh¸ch hµng mét c¶m gi¸c lu«n ®îc t«n träng sau mçi lÇn giao dÞch. Lµm ®îc ®iÒu nµy th× ng©n hµng sÏ gi÷ ®îc sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi m×nh. Qua ®ã gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc thu hót nguån vèn t¹i ng©n hµng. B»ng viÖc kÕ thõa nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña BIDV Qu¶ng B×nh, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i lu«n gi÷ ®îc niÒm tin n¬i kh¸ch hµng. §Æc biÖt phong c¸ch lµm viÖc cña ®éi ngò nh©n viªn dµy dÆn kinh nghiÖm, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o nh hiÖn nay sÏ gãp phÇn gi÷ ch©n ®îc kh¸ch hµng sau mçi lÇn ®Õn giao dÞch. 2. Hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng §a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng,®¶m b¶o cung cÊp c¸c tiÖn Ých tèt nhÊt, chÝnh x¸c vµ an toµn nhÊt nh»m thu hót kh¸ch hµng quan hÖ tèt víi ng©n hµng BIDV Qu¶ng B×nh nãi chung vµ phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i nãi riªng cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy, tõ thñ tôc, quy tr×nh nghiÖp vô, t¨ng cêng ho¹t ®éng thu tiÒn t¹i nhµ, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm ®îc thêi gian, chi phÝ cho kh¸ch hµng, nh»m phôc vÞ tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. KhuyÕn khÝch kh¸ch hµng më tµi kho¶n thanh to¸n t¹i ng©n hµng, ®Ó tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng ph¸t triÓn thªm c¸c dÞch vô thanh to¸n. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña chÝnh phñ vÒ viÖc chi tr¶ l¬ng qua tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, h¹n chÕ c¸c dÞch vô thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, mÆt kh¸c víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ nh hiÖn nay, ®¹i ®a sè kh¸ch hµng ®Òu cã nhu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n chi tiªu, dÞch vô ... qua ng©n hµng, bëi viÖc nµy gióp cho kh¸ch hµng kh«ng mÊt thêi gian ®i l¹i, c«ng viÖc thanh to¸n l¹i diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn tiÖn, h¹n chÕ ®îc nh÷ng rñi ro khi ph¶i mang theo mét kho¶n tiÒn lín trong ngêi. §èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n, ng©n hµng khuyÕn khÝch më tµi kho¶n thanh to¸n qua ng©n hµng mµ kh«ng thu phÝ, ®ång thêi cung cÊp c¸c chøng tõ miÔn phÝ, bªn c¹nh ®ã cÇn cã nh÷ng u ®·i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng lín, truyÒn thèng, cã sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi lín. Ngoµi ra ng©n hµng còng cÇn bæ sung thªm mét sè lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c cã tÝnh kh¶ thi cao nh: chi tr¶ ngo¹i tÖ, gi÷ hé tiÒn qua ®ªm, b¶o qu¶n tµi liÖu, giÊy tê cã gi¸, kim lo¹i cã gi¸, thu hé häc phÝ cña sinh viªn, mua b¸n ngo¹i tÖ ... 3. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o Trong bÊt cø ho¹t ®éng nµo cña ng©n hµng còng cÇn ®Õn ho¹t ®éng marketing. §©y lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng ng©n hµng, bëi ho¹t ®éng cña ng©n hµng chÞu sù t¸c ®éng tõ nhiÒu phÝa vµ lµ n¬i ®Çu tiªn cã thÓ bÞ ¶nh h ëng nÕu cã mét sù cè nµo ®ã t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ. Do ®ã, marketing ng©n hµng gi÷ vai trß lµ chøc n¨ng qu¶n lý trªn toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh. Kh¸ch hµng biÕt ®Õn ng©n hµng ë mét møc ®é nµo th× mét phÇn nã sÏ phô thuéc vµo sù truyÒn th«ng vÒ ng©n hµng ®Õn víi c«ng chóng. Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Qu¶ng B×nh còng ®· nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy. Trong thêi gian tíi, ®Ó th¬ng hiÖu BIDV ngµy cµng ®îc nhiÒu ngêi d©n biÕt ®Õn h¬n, phßng giao dÞch NguyÔn Tr·i theo ®Þnh híng cña chi nh¸nh BIDV Qu¶ng B×nh cÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c marketing, cô thÓ: - Phßng giao dÞch cã thÓ t¨ng cêng qu¶ng c¸o s¶n phÈm, dÞch vô cña Ng©n hµng m×nh th«ng qua c¸c trang b¸o ®iÖn tö cã uy tÝn. Bªn c¹nh ®ã còng cã thÓ thiÕt kÕ trang Web riªng thËt ®Æc s¾c l«i cuèn ngêi xem, ®Ó giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô nãi chung cña ng©n hµng, còng nh giíi thiÖu vÒ c¸c s¶n phÈm tiÒn göi, c«ng bè l·i suÊt tiÒn göi hµng ngµy còng nh c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i cña nh÷ng ®ît huy ®éng tiÒn göi mét c¸ch hÊp dÉn. Víi nh÷ng 20
- Xem thêm -