Tài liệu Khái quát chung về hệ thống viễn thông

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) Lêi nãi ®Çu Ngµnh b-u ®iÖn lµ mét ngµnh cã vai trß quan träng trong kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã ®ang ®-îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ dùa trªn nh÷ng thµnh tùu cña c«ng nghÖ ®iÖn tö, b¸n dÉn, quang häc vµ c«ng nghÖ th«ng tin... Vµo nh÷ng n¨m 1960 xuÊt hiÖn nh÷ng hÖ thèng th«ng tin chØ lµ nh÷ng tæng ®µi c¬ ®iÖn víi hÖ thèng rÊt cång kÒnh, dÇn dÇn ®-îc thay thÕ b»ng nh÷ng tæng ®µi ®iÖn tö víi rÊt nhiÒu tÝnh n¨ng -u viÖt cho phÐp më réng dung l-îng thuª bao vµ thiÕt lËp dÞch vô cho m¹ng. Tæng ®µi SPC lµ mét trong nh÷ng tæng ®µi ®Çu tiªn sö dông ë n-íc ta. Nã ®-îc ®-a vµo sö dông trªn m¹ng ViÔn th«ng ViÖt Nam ®Çu nh÷ng n¨m 1970. Song víi thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña n-íc ta, víi nhu cÇu trao ®æi th«ng tin nhanh chãng vµ chÝnh x¸c ngµy cµng trë nªn v« cïng quan träng. N¾m b¾t ®-îc nhu cÇu nµy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh b-u ®iÖn ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. N¨m 1990 tæng ®µi ®iÖn tö sè E10B (OCB-181) ®· ®-îc ®-a vµo sö dông trªn m¹ng ViÖt Nam. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng vµ sù ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng, tæng ®µi lu«n lu«n ®-îc cñng cè, n©ng cÊp, ph¸t triÓn b»ng viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu cña c«ng nghÖ vi xö lý vµ tin häc. §Õn nay nã cã tªn gäi lµ tæng ®µi ALCATEL 1000E10 (OCB-283). Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Ph¹m Minh ViÖt ®· tËn t×nh h-íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi b¸o c¸o nµy. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é kinh nghiÖm thùc tÕ cho nªn bµi b¸o c¸o nµy kh«ng sao tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vÒ néi dung vµ h×nh thøc. KÝnh mong ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« trong khoa §iÖn tö - viÔn th«ng cïng toµn thÓ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!!! TrÇn TuÊn Anh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ hÖ thèng viÔn th«ng I- HÖ thèng viÔn th«ng ®iÖn tö ngµy nay Ngµy nay hÖ thèng ®iÖn tö viÔn th«ng, mäi quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu coi c«ng nghiÖp th«ng tin lµ kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi, hoµ trong khÝ thÕ s«i næi cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Ngµnh b-u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· tõng b-íc hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng l-íi ®iÖn tho¹i truyÒn dÉn tõ m¹ng th«ng tin t-¬ng tù t-¬ng ®èi giµ cçi l¹c hËu chuyÓn sang m¹ng th«ng tin sè t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i bao gåm c¸c m¹ng: + M¹ng ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch c«ng céng . + M¹ng sè liªn kÕt ®a dÞch vô . + M¹ng di ®éng m¹ng ®Êt c«ng céng . HÖ thèng ®iÖn tö viÓn th«ng cã kh¶ n¨ng phôc vô mét ph¹m vi réng lín c¸c øng dông ®ßi hái ph¶i cã dung l-îng lín nh- ë c¸c thµnh phè cho ®Õn nh÷ng nhu cÇu cÇn chuyÓn m¹ch víi nh÷ng dung l-îng nhá ë nh÷ng miÒn n«ng th«n th-a d©n c-, hÖ thèng lµm viÖc nh- mét chuyÓn m¹ch quèc tÕ, chuyÓn m¹ch tiÕp, chuyÓn m¹ch ®-êng dµi, chuyÓn m¹ch kÕt hîp ®-êng dµi vµ néi h¹t ... Còng nh- cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vÒ ®iÖn tho¹i di ®éng hoÆc hÖ thèng trî gióp truyÒn th«ng ngoµi ra hÖ thèng cßn cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi nhiÒu hÖ thèng ®Æc biÖt kh¸c nhau. V× vËy ngµnh ®iÖn ®ö viÔn th«ng lµ mét ngµnh ®ang ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ . II- Tæng quan vÒ m¹ng viÔn th«ng HÖ thèng qu¶n lý m¹ng ®Ó duy tr× chÊt l-îng m¹ng vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao, b¶o d-ìng vµ ®iÒu khiÓn nã. §ång thêi hÖ thèng nµy cßn cung cÊp d÷ liÖu ph¶n ¸nh viÖc cËp nhËt c¸c ph-¬ng tiÖn cña m¹ng riªng ... * C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n: + Qu¶n lý lçi : Thu thËp th«ng b¸o th«ng vÒ lçi, thiÕt bÞ cã lçi . + Qu¶n lý cÊu h×nh : Qu¶n lý th«ng tin cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ cña m¹ng. TrÇn TuÊn Anh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp + Qu¶n lý Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) chÊt l-îng : TËp hîp th«ng tin thèng kª + Qu¶n lý b¶o an: KiÓm so¸t viÖc truy cËp m¹ng, t¹o ra m· kho¸. + Qu¶n lý kÕ to¸n : TÝnh chi phÝ sö dông m¹ng. M¹ng TDM Kªnh sè tèc ®é cao TDM TDM M¹ng PS M¸y chñ PS PS M¸y chñ §Çu cuèi d÷ liÖu M¹ng PBX PBX PBX FAX HÖ thèng qu¶n lý H×nh 1: Mét m¹ng lín ®-îc qu¶n lý mét hÖ thèng qu¶n lý TrÇn TuÊn Anh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) Ch-¬ng II: Kh¸i qu¸t chung vÒ tæng ®µi * ThiÕt bÞ ngo¹i vi kÕt cuèi: Th«ng tin th-êng cã hai lo¹i ngo¹i vi kÕt cuèi, ®ã lµ ngo¹i vi kÕt cuèi thuª bao vµ ngo¹i vi kÕt cuèi trung kÕ. ThiÕt bÞ ngo¹i vi kÕt cuèi thuª bao gåm thiÕt bÞ giao tiÕp ®-êng d©y thuª bao, thiÕt bÞ giao ®éng chu«ng thiÕt bÞ t¹o dao ®éng ©m b¸o thiÕt bÞ giao tiÕp víi m¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm. ThiÕt bÞ ngo¹i vi kÕt cuèi trung kÕ gåm thiÕt bÞ giao tiÕp trung kÕ t-¬ng tù, thiÕt bÞ giao tiÕp trung kÕ sè, thiÕt bÞ giao tiÕp b¸o hiÖu ®a tÇn. - ThiÕt bÞ ngo¹i vi chuyÓn m¹ch bao gåm cã thiÕt bÞ dß thö tr¹ng th¸i m¹ch vßng thuª bao, thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÒu khiÓn ®Çu nèi. Trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch chia lµm hai lo¹i - ThiÕt bÞ tËp trung gÇn - ThiÕt bÞ tËp trung xa ThiÕt bÞ tËp trung gÇn ®-îc trang bÞ ë tæng ®µi HOST vµ ®Æt bé giao tiÕp thuª bao trung kÕ. C¸c bé tËp trung gåm cã hai lo¹i lµ thiÕt bÞ tËp trung kh«ng gian ®iÖn tö vµ thiÕt bÞ tËp trung sè. Chóng lµm nhiÖm vô tËp trung t¶i tõ c¸c ®-êng thuª bao cã l-îng t¶i nhá thµnh l-îng t¶i lín ®Ó ®-a ®Õn tr-êng chuyÓn m¹ch chÝnh. Nh- vËy, n©ng cao hiÖu suÊt sö dông CCS thiÕt bÞ cña tæng ®µi. C¸c bé tËp trung kÕ ®Æt t¹i tæng ®µi lµm nhiÖm vô ph©n phèi l-u l-îng cho thiÕt bÞ thu ph¸t ©m b¸o, chuyÓn ®æi h-íng kªnh. ë c¸c tæng ®µi sè, thiÕt bÞ nµy lµm nhiÖm vô chuyÓn ®æi khe thêi gian cho c¸c h-íng. Ngoµi thiÕt bÞ tËp trung gÇn c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch lín hoÆc trung b×nh ®-îc trang bÞ kÌm theo c¸c hÖ thèng tËp trung xa. Nhê vËy, c«ng t¸c quy ho¹ch vµ tæ chøc m¹ng linh ho¹t vµ cã hiÖu qu¶ tèt vÒ kinh tÕ nhÊt lµ cho TrÇn TuÊn Anh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) m¹ng l-íi th«ng tin ë c¸c vïng ngo¹i « thµnh phè lín hoÆc c¸c khu vùc n«ng th«n. C¸c hÖ thèng tËp trung xa ®-îc thiÕt kÕ g¾n liÒn víi tæng ®µi chñ chÞu sù ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng nµy. Th«ng th-êng chóng liªn kÕt víi tæng ®µi chñ quan c¸c truyÒn dÉn PCM. TØnh      HOST HuyÖn x PCM Tæng ®µi vÖ tinh    VÖ tinh cÊp II x· H×nh2: Tæng ®µi vÖ tinh Tõ khi xuÊt hiÖn tæng ®µi ®Õn nay, tæng ®µi SPC cã sù ph¸t triÓn lín c¶ vÒ dung l-îng lÉn tÝnh n¨ng, dÞch vô cña nã. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c hÖ thèng ®Òu gièng nhau vÒ c¬ cÊu ph©n bè c¸c chøc n¨ng. TrÇn TuÊn Anh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) 1. S¬ ®å khèi S¬ ®å khèi cña tæng ®µi ®-îc m« t¶ nh- h×nh vÏ sau: M¹ch ®iÖn ®-êng d©y ThiÕt bÞ kÕt cuèi §-êng d©y Thuª bao Trung kÕ T-¬ng tù Trung kÕ sè Tr-êng chuyÓn m¹ch ThiÕt bÞ ngo¹i vi b¸o hiÖu ThiÕt bÞ b¸o hiÖu kªnh chung ThiÕt bÞ b¸o hiÖu kªnh riªng ThiÕt bÞ ph©n phèi ThiÕt bÞ dß thö (quÐt) ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®Çu nèi BUS chung ThiÕt bÞ trao ®æi ng-êi m¸y Bé xö lý trung t©m c¸c bé nhí ThiÕt bÞ tÝnh c-íc H×nh 3: S¬ ®å khèi cña tæng ®µi SPC TrÇn TuÊn Anh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) 2. Chøc n¨ng c¸c khèi: - ThiÕt bÞ kÕt cuèi bao gåm c¸c m¹ng ®iÖn thuª bao, m¹ch trung kÕ, thiÕt bÞ tËp trung vµ xö lý tÝn hiÖu. - Tr-êng chuyÓn m¹ch: Bao gåm tÇng chuyÓn m¹ch thêi gian, kh«ng hoÆc ghÐp hîp. - ThiÕt bÞ ngo¹i vi vµ kªnh riªng hîp thµnh ngo¹i vi b¸o hiÖu, th«ng th-êng thiÕt bÞ b¸o hiÖu kªnh chung ®Ó xö lý th«ng tin liÖn l¹c tæng ®µi theo m¹ng b¸o hiÖu kªnh chung. Cßn b¸o hiÖu kªnh riªng ®Ó xö lý th«ng tin kªnh riªng. - Ngo¹i vi chuyÓn m¹ch: C¸c thiÕt bÞ ph©n phèi, thiÕt bÞ dß thö (quÐt) thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®Çu mèi hîp thµnh thiÕt bÞ ngo¹i vi chuyÓn m¹ch. §©y lµ thiÕt bÞ ngo¹i vi cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn. - ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trung t©m: Bé xö lý trung t©m cïng víi c¸c bé nhí cña nã t¹o thµnh ®iÒu khiÓn trung t©m. - ThiÕt bÞ trao ®æi ng-êi/m¸y: lµ c¸c lo¹i m¸y h×nh cã bµn phÝm, m¸y in... §Ó trao ®æi th«ng tin vµo ra ghi l¹i c¸c b¶n cÇn thiÕt ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®iÒu hµnh b¶o d-ìng tæng ®µi. Ngoµi ra c¸c tæng ®µi khu vùc cña m¹ng c«ng céng, c¸c tæng ®µi chuyÓn tiÕp (qu¸ giang) vµ c¸c tæng ®µi quèc tÕ cßn cã c¸c khèi chøc n¨ng kh¸c nh- tÝnh c-íc, thèng kª, ®ång bé m¹ng, trung t©m xö lý tin, thiÕt bÞ giao tiÕp c¸c thuª bao xa... TrÇn TuÊn Anh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) Ch-¬ng III: Tæng ®µi Alcatel 1000- E10 (OCB - 283 ) 1. Giíi thiÖu chung vÒ tæng ®µi ALCATEL E10. - Giíi thiÖu øng dông ALCATEL E10 lµ mét hÖ thèng tæng ®µi ®iÖn tö sè ®-îc ph¸t triÓn bëi c«ng ty kü nghÖ viÔn th«ng CTT. ThÕ hÖ tæng ®µi E10 ®Çu tiªn lµ tæng ®µi E10A ®-îc s¶n xuÊt vµ ®-a vµo sö dông tõ ®Çu n¨m 1970. §ã lµ tæng ®µi ®iÖn tö ®Çu tiªn sö dông kü thuËt ph©n kªnh theo thêi gian. §Ó gia t¨ng dung l-îng vµ ph¸t triÓn kü thuËt míi, c«ng ty CTT ®· cho ra ®êi thÕ hÖ tæng ®µi thø hai ®Æt tªn lµ E10 vµ ®· thËt sù t¹o ra mét hÖ thèng chuyÓn m¹ch cã kh¶ n¨ng thao t¸c cao h¬n vµ cã ®é uyÓn chuyÓn mÒm dÎo h¬n. Nã bao trïm toµn bé ph¹m vi cña c¸c tæng ®µi , ®-îc sè ho¸ hoµn toµn, ®-îc x©y dùng tõ tæng ®µi ALCATEL E10 (ocB - 283 ) cña CTT. Víi tÝnh ®a n¨ng, ALCATEL E10 cã thÓ ®¶m ®-¬ng c¸c chøc n¨ng cña mét tæng ®µi hoµn chØnh, tõ tæng ®µi thuª bao dung l-îng nhá tíi tæng ®µi chuyÓn tiÕp hay cöa ngâ quèc tÕ dung l-îng lín. HÖ thèng E10 thÝch hîp bíi mäi lo¹i h×nh mËt ®é d©n sè, c¸c m· hiÖu vµ c¸c m«i tr-êng khÝ hËu, ®em l¹i lîi nhuËn cao cho c¸c lo¹i h×nh dÞch vô th«ng tin hiÖn ®¹i nh-: ®iÖn tho¹i th«ng th-êng, ISDN. C¸c dÞch vô nghiÖp vô, ®iÖn tho¹i v« tuyÕn tÕ bµo (®iÖn tho¹i di ®éng) vµ c¸c øng dông m¹ng th«ng minh. HÖ thèng ALCATEL E10 gåm 3 ph©n hÖ ®éc lËp, c¸c ph©n hÖ ®-îc liªn kÕt víi nhau bëi c¸c giao thøc chuÈn: 1. Ph©n hÖ truy cËp thuª bao: lµm nhiÖm vô ®Çu nèi c¸c ®-êng d©y thuª bao t-¬ng tù vµ thuª bao sè. 2. Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Çu nèi: cã nhiÖm vô qu¶n lý chuyÓn m¹ch kªnh ph©n chia theo thêi gian vµ c¸c chøc n¨ng xö lý cuéc gäi. TrÇn TuÊn Anh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) 3. Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d-ìng: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cho phÐp ng-êi ®iÒu hµnh hÖ thèng sö dông hÖ thèng vµ b¶o d-ìng nã theo tr×nh tù c¸c c«ng viÖc thÝch hîp. Trong mçi quan hÖ chøc n¨ng, nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ph©n phèi c¸c chøc n¨ng gi÷a c¸c module phÇn cøng vµ phÇn mÒm. Nguyªn t¾c nµy t¹o ra nh÷ng thuËn lîi sau: + §¸p øng nhu cÇu vÒ ®Çu ra trong giao ®o¹n l¾p ®Æt ban ®Çu. + Ph¸t triÓn n¨ng lùc xö lý vµ ®Çu nèi. + Tèi -u ®é an toµn lao ®éng + N©ng cÊp c«ng nghÖ dÔ dµng vµ ®éc lËp ®èi víi c¸c phÇn kh¸c nhau cña hÖ thèng. §-îc l¾p ®Æt ë nhiÒu n-íc, E10 cã thÓ x©m nhËp vµo m¹ng viÔn th«ng réng kh¾p (m¹ng quèc gia vµ m¹ng quèc tÕ): + C¸c m¹ng ®iÖn tho¹i: t-¬ng tù hoÆc sè, ®ång bé hay kh«ng ®ång bé. + C¸c m¹ng b¸o hiÖu sè 7. + M¹ng gi¸ trÞ gia t¨ng: ®ã lµ c¸c dÞch vô cung cÊp cho ng-êi sö dông m¹ng vµ cã kh¶ n¨ng th©m nhËp qua m¹ng. + C¸c m¹ng sè liÖu + C¸c m¹ng vËn hµnh vµ ®iÒu d-ìng. Kh¶ n¨ng ®Çu nèi cña tæng ®µi ALCATEL E10 trong m¹ng th«ng tin ®-îc thÓ hiÖn trong h×nh vÏ nh- sau: TrÇn TuÊn Anh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) M¹ng b¸o hiÖu sè 7 ALCATEL 1000 E10 Thuª bao ®iÖn tho¹i Ph©n hÖ truy cËp thuª bao Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Çu nèi thuª bao §Çu cuèi m¹ng Tæng ®µi c¬ quan PABX M¹ng ®iÖn tho¹i M¹ng d÷ liÖu M¹ng gi¸ trÞ gia t¨ng Ph©n hÖ vËn hµnh vµ ®iÒu d-ìng M¹ng vËn hµnh vµ b¶o d-ìng H×nh 4: Tæng ®µi ALCATEL 1000 E10 vµ m¹ng viÔn th«ng * C¸c ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña hÖ thèng ALCATEL E10 (ocB - 283) C¸c lo¹i ®Çu nèi thuª bao (ISDN): - Thuª bao lµ m¸y ®iÖn tho¹i ®Üa quay (8 - 22 xung /gi©y) hoÆc m¸y Ên phÝm ®· ®-îc CCITT tiªu chuÈn ho¸. - C¸c thuª bao sè cã tèc ®é 144 kb/s (2B +D) - Tæng ®µi PBX nh©n c«ng hoÆc tù ®éng. - C¸c thuª bao sè 2 Mb/s (30D + D) nh- tæng ®µi PABX víi ph-¬ng thøc tiÖn ®a dÞch vô (multierver). - Buång ®iÖn tho¹i c«ng céng. + C¸c lo¹i cuéc gäi.  C¸c cuéc gäi néi h¹t TrÇn TuÊn Anh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283)  C¸c cuéc gäi ra, gäi vµo vµ qu¸ giang néi h¹t  C¸c cuéc gäi ra, gäi vµo vµ qu¸ giang trong n-íc  C¸c cuéc gäi ra, gäi vµo quèc tÕ.  C¸c cuéc gäi ra, gäi vµo tæng ®µi nh©n c«ng  C¸c cuéc gäi ®Õn c¸c dÞch vô ®Æc biÖt + C¸c dÞch vô cung cÊp cho thuª bao analog - §-êng d©y ®Æc biÖt khi gäi ra hay gäi vµo. - §-êng d©y kh«ng cÇn quay sè (d©y nãng) - ChØ møc ®é c-íc quay - §¶o cùc nguån ®iÖn - Gép nhãm c¸c ®-êng d©y - §-êng d©y thiÕt yÕu hay -u tiªn - NhËn d¹ng thuª bao ph¸ quÊy - Quay l¹i con sè thuª bao tù ®éng - Cuéc gäi ghi ©m l¹i - Cuéc gäi héi nghÞ tay ba - Cuéc gäi kÐp - Quay sè v¾n t¾t - ChuyÓn tho¹i t¹m thêi cho c¸c thuª bao v¾ng mÆt - §¸nh thøc tù ®éng - DÞch vô h¹n chÕ, th-êng xuyªn hay do ®iÒu khiÓn + C¸c dÞch vô cung cÊp cho thuª bao sè: C¸c thuª bao sè còng cã c¸c dÞch vô t-¬ng tù nh- thuª bao t-¬ng tù. Ngoµi ra cßn cã thªm mét sè dÞch vô ®Æc biÖt nh-: TrÇn TuÊn Anh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) - DÞch vô m¹ng: chuyÓn m¹ch kªnh 64 kb/s gi÷a c¸c thuª bao sè - DÞch vô tõ xa. Ngoµi ra cßn cã c¸c dÞch vô: + §Þa chØ rót gän tõ 1 - -1sè + Quay sè vµo trùc tiÕp + Th«ng tin vÒ c-íc (gi¸ toµn bé) + ChuyÓn STI t¹m thêi + C¸c cuéc gäi kh«ng tr¶ lêi + NhËn biÕt ®-êng gäi + Ng¨n chÆn nhËn biÕt ®-êng gäi b»ng HÖ thèng b¸o hiÖu: HÖ thèng b¸o hiÖu gi÷a c¸c tæng ®µi cã thÓ sö dông c¸c lo¹i b¸o hiÖu. - B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp + M· thËp ph©n strowger, EMD, R6. + M· ®a tÇm R2 vµ N 5. - B¸o hiÖu kªnh chung: CCTTN0 * Qu¶n lý l-u l-îng - Dung l-îng sö lý cùc ®¹i hÖ thèng: 220 CA/s, tøc lµ 1.000.000 BHCA (Bysy hours call Attempt - cuéc gäi cã thÓ thùc hiÖn trong giê bËn). Dung l-îng ®Çu nèi cña ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh lªn ®Õn 2048 tuyÕn PCM. Nã cho phÐp xö lý: + L-u l-îng th«ng tin lµ: 25000 Erlangs. + Cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i ®Õn 200.000 thuª bao + Cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i ®Õn 60.000 trung kÕ TrÇn TuÊn Anh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) Ngoµi ra hÖ thèng cßn sö dông kü thuËt tù ®iÒu chØnh ®Ó tr¸nh sù cè khi qu¸ t¶i. Kü thuËt nµy ®-îc ph©n bè t¹i tõng møc cña hÖ thèng (cßn gäi lµ thuËt to¸n ®iÒu chØnh) dùa vµo sù ®o ®¹c sè l-îng c¸c cuéc gäi cã nhu cÇu vµ sè l-îng c¸c cuéc gäi ®-îc xö lý (% chiÕm sè l-îng yªu cÇu ) vµ dùa vµo sè l-îng quan tr¾c t¶i cña c¸c bé xö lý. 2. CÊu tróc chøc n¨ng tæng thÓ: HÖ thèng ALCATEL E10 ®-îc l¾p ®Æt t¹i trung t©m cña c¸c m¹ng viÔn th«ng cã liªn quan. Nã gåm 3 khèi chøc n¨ng riªng biÖt. - Ph©n biÖt x©m nhËp thuª bao: ®Ó ®Çu nèi thuª bao analog vµ thuª bao sè. - Ph©n hÖ ®Êu nèi vµ ®iÒu khiÓn, thùc hiÖn chøc n¨ng ®Êu nèi vµ xö lý gäi. - Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d-ìng, hç trî mäi chøc n¨ng cÇn thiÕt cho ®iÒu hµnh b¶o d-ìng. Mçi khèi chøc n¨ng cã phÇn mÒm riªng phï hîp víi chøc n¨ng mµ cã ®¶m nhiÖm. M¹ng b¸o hiÖu sè 7 CCITT     M¹ng ®iÖn tho¹i NT Ph©n hÖ truy nhËp thuª bao Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn vµ ®Êu nèi M¹ng bæ sung M¹ng sè liÖu Ph©n hÖ ®iÒu hµnh vµ b¶o d-ìng M¹ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d-ìng OcB - 283 PABX ALCATEL 1000 E10 H×nh 5: Alcatel E10 vµ c¸c m¹ng th«ng tin TrÇn TuÊn Anh 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) 3. CÊu tróc phÇn cøng LR CSNL CSND CSED Circuits and announcement machine Mis SMT (1 to 28)x2 SMA 2 to 37 STS 1x3 LR SMX LR SMC 2 to 14 1 MIS SMM 1x2 AL TMN H×nh 6: CÊu tróc phÇn cøng SMC: Tr¹m ®iÒu khiÓn SMA: Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî SMT: Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ SMX: Tr¹m ®iÒu khiÓn ma trËn SMM: Tr¹m khai th¸c b¶o d-ìng STS: Tr¹m ®ång bé vµ c¬ së thêi gian. Ngoµi ra trong ®ã cßn mét sè khèi kh¸c nh- : - CSNL: §¬n vÞ truy cËp thuª bao néi h¹t TrÇn TuÊn Anh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) - CSND: §¬n vÞ truy cËp thuª bao xa - CNE: §¬n vÞ truy cËp thuª bao xa - CIRCUITS: Nhãm trung kÕ - MACHINE PARLANTE: Nhãm trung kÕ - PGS: §Çu cuèi ®iÒu hµnh b¶o d-ìng - Hai æ ®Üa cøng 1GB - Vßng c¶nh b¸o MAL - C¸c m¹ch vßng th«ng tin MIS, MAS Chøc n¨ng giao tiÕp c¸c khèi 3.1. §¬n vÞ kÕt nèi chuyÓn m¹ch chÝnh (SMX) - SMX lµ ma trËn vu«ng gãc mét tÇng T duy nhÊt, cã cÊu tróc kÐp (nh©n ®«i), cho phÐp ph¸t triÓn ®Çu nèi tõ 64 ®Õn 2048 ®-êng LR (PCM) cßn gäi lµ ®-êng ma trËn - §-êng ma trËn lµ ®-êng PCM néi bé víi 16 bit cho mçi kªnh (LR gåm 32 kªnh) - MCX ®-îc t¹o thµnh tõ c¸c ma trËn chuyÓn m¹ch SMX. SMX cã hai nh¸nh A vµ B, mçi nh¸nh MCX gåm 1 ®Õn 8 MCX (MXC lµ ma trËn chuyÓn m¹ch chñ)  MXC cã thÓ ®-îc thùc hiÖn kiÓu ®Êu nèi sau: - §Êu nèi ®¬n h-íng gi÷a bÊt kú nét ®-êng vµo nµo tíi bÊt kú mét ®-êng ra nµo. Cã thÓ thùc hiÖn ®ång thêi viÖc ®Êu nèi sè l-îng cuéc gäi b»ng sè l-îng ®Çu ra (dïng cho c¸c cuéc gäi b×nh th-êng) - §Êu nèi bÊt kú mét ®-êng vµo nµo víi bÊt kú mét ®-êng ra nµo (dïng ®Ó cÊp tone cho c¸c thuª bao) - §Êu nèi bÊt kú n ®-êng vµo nµo víi bÊt kú n ®-êng ra (nhËn tÝn hiÖu quay sè) TrÇn TuÊn Anh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283)  §¬n vÞ kÕt nèi chuyÓn m¹ch MCX ®-îc ®iÒu khiÓn bëi phÇn mÒm ML.COM gäi lµ bé ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch ma trËn  MCX cã nhiÖm vô: - ThiÕt lËp gi¶i to¶ ®Êu nèi b»ng viÖc th©m nhËp vµo bé nhí ®iÒu khiÓn ma trËn. Sù th©m nhËp nµy cho phÐp viÕt vµo ®Þa chØ cña khe thêi gian ra ®Þa chØ cña khe thêi gian vµo. - Phßng vÖ ®Çu nèi, b¶o ®¶m ®Çu nèi ®Ó chuyÓn m¹ch sè liÖu chÝnh x¸c. 3.2. Tr¹m ®a xö lý (SMA): Auxilary Main Station M¹ng ®Êu nèi MCX b»ng 8 ®-êng (LR) PCM ®Ó chuyÓn b¸o hiÖu ®-îc t¹o ra hoÆc ph©n tÝch b¸o hiÖu nhËn ®-îc, qua SMX, SMA cßn nhËn ®-îc c¸c thêi gian c¬ së tõ bé thêi gian gèc. Ngoµi ra SMA cßn cã c¸c chøc n¨ng sau: tù hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý phô trî. ETA cung cÊp c¸c chøc n¨ng qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ phô trî sau: - Bé t¹o tone (GT) - Bé thu ph¸t ®a tÇn sè (RGF) - C¸c m¹ch héi nghÞ (CCF) Bé t¹o xung clock cho tæng ®µi. 3.3. Tr¹m thêi gian c¬ së (STS) : Time And Synchronization Station Cung cÊp xung ®ång hå clock cho c¸c khèi lµm viÖc ë chÕ ®é ®ång bé (CSN, SMA, SMT, SMX) qua c¸c ®-êng LR vµ PCM, chóng ®-îc ghÐp 3 vµ cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc ®ång bé víi m¹ng bªn ngoµi. §Ó tr¸nh mÊt ®ång bé b»ng c¸ch sö dông mét bé t¹o sãng cã ®é æn ®Þnh rÊt cao. TrÇn TuÊn Anh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) 3.4. Tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC (MAIN CONTROL STATION) Trong ocB283, cÊu tróc ph©n bè ®iÒu khiÓn ®-îc thùc hiÖn trªn c¸c tr¹m ®a xö lý ®iÒu khiÓn (c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh SMC). Tr¹m nµy ®-îc thiÕt kÕ ®Ó hç trî c¸c module phÇn mÒm chuyÓn m¹ch. Nã bao gåm: - Mét thiÕt bÞ c¬ së gåm: + Mét bé xö lý chÝnh (PUP) víi bé nhí riªng cña nã. + Mét bé phèi hîp ghÐp kªnh chÝnh (CMP) dïng cho viÖc ®èi tho¹i th«ng qua bé ghÐp kªnh th«ng tin liªn tr¹m MIS. - Mét bé nhí chung MC - N (tõ 0 ®Õn 4) ®¬n vÞ xö lý thø cÊp (PUS) - P (tõ 0 ®Õn 4) bé phèi hîp ghÐp kªnh thø cÊp dïng cho viÖc ®èi tho¹i trªn c¸c bé ghÐp kªnh th«ng tin MAS víi c¸c tr¹m SMT, SMA, SMX. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ N, P còng nh- dung l-îng c¸c bé nhí. TrÇn TuÊn Anh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) ®¬n vÞ xö lý thø cÊp (PUS) ®¬n vÞ xö lý chÝnh (PUP) BSM Bé nèi ghÐp chÝnh (CMP) Bé nhí chung (MC) M¹ch vßng liªn tr¹m (MIS) Bé nèi ghÐp thø cÊp (CMS) M¹ch vßng x©m nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (Mas) H×nh 7: CÊu tróc chung tr¹m SMC 3.5. Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî SMA (AUXILIARY EQUIPMENT CONTROL STATION). Tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî SMA ®-îc thiÕt kÕ ®Ó hç trî c¸c phÇn mÒm xö lý b¸o hiÖu sè 7 vµ ®Þnh tuyÕn cho c¸c b¶n tin: ML PUPE. C¸c tr¹m SMA hç trî c¸c phÇn mÒm qu¶n lý thiÕt bÞ phô trî ML ETA ®Ó nèi c¸c thiÕt bÞ phô trî cung cÊp c¸c chøc n¨ng nh-: t¹o c¸c cuéc gäi héi nghÞ, thu nhËn tæ hîp tÇn sè tõ c¸c m¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm, t¹o tone. Nã ®-îc nèi víi ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh th«ng qua 8 tuyÕn nèi ma trËn vµ bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: + Mét thiÕt bÞ c¬ së gåm: Mét bé phèi hîp dån kªnh chÝnh (CMP) cho viÖc ®èi tho¹i trªn bé dån kªnh th«ng tin ®-îc chØ ®Þnh cho tËp hîp c¸c tr¹m SMA. TrÇn TuÊn Anh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) - Mét phÇn tö ®Êu nèi víi ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh (SAB) + Mét thiÕt bÞ kÝch th-íc thay ®æi cã thÓ bao gåm: - Mét bé nhí chung (MC) - Tõ mét ®Õn hai bé phèi hîp xö lý C¸c phÝm ®iÖn tho¹i: STSV - Thu ph¸t c¸c tÇn sè (8 m¹ch trªn mét bé phèi hîp). - M¹ch ®iÖn tho¹i héi nghÞ (8 m¹ch víi 4 bé phèi hîp ®Çu vµo trªn mét bé phèi hîp). - Ph¸t tÝn hiÖu tone (32 bé ph¸t trªn mét bé phèi hîp). - KiÓm tra sù ®iÒu chÕ B¸o hiÖu ®a thñ tôc (CSMP) - B¸o hiÖu sè 7 møc 2 (16 ®-êng b¸o hiÖu trªn mét bé phèi hîp). - Ngoµi ra cßn cã c¸c thñ tôc HDLC kh¸c. Qu¶n lý thêi gian Th«ng tin trao ®æi gi÷a c¸c thiÕt bÞ SAB c¸c thiÕt bÞ kh¸c cña SMA ®-îc truyÒn ®i trªn c¸c tuyÕn nèi bªn trong SMA, gäi lµ c¸c tuyÕn truy nhËp LA. §iÒu nµy còng ®óng víi SMT vµ CSNL. TrÇn TuÊn Anh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Giao diÖn LA MCX (SAB) Tæng ®µi ALCATEL - 1000 E10 (OCB-283) §¬n vÞ xö lý chÝnh (PUP) §¬n vÞ xö thø cÊp (PUS) Bé ghÐp tÝn hiÖu tho¹i (CTSV) BSM Bé nèi ghÐp chÝnh (CMP) Bé nhí chung (MC) Bé nèi ghÐp thø cÊp (CMS) Bé ghÐp ®ång hå LA LA M¹ch vßng th©m nhËp tr¹m ®iÒu khiÓn chÝnh (MAS) MCX: Ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh LA: §-êng truy nhËp SAB: thiÕt bÞ chän nh¸nh vµ khuyÕch ®¹i SMA: tr¹m ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ phô trî H×nh 8: S¬ ®å cÊu tróc chung cña tr¹m ®iÒu khiÓn 3.6. Tr¹m ®iÒu khiÓn trung kÕ SMT (TRUNK CONTROL STATION) Logic B Logic A Logic ®iÒu khiÓn C¸c modul thu nhËn Bé nèi ghÐp chÝnh (CMP) C¸c giao diÖn PCM bªn ngoµi (32 giao diÖn) Giao diÖn ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh (SAB) Tíi c¸c tuyÕn PCM Tíi ma trËn chuyÓn m¹ch chÝnh H×nh 9: CÊu tróc chung tr¹m SMT TrÇn TuÊn Anh 20
- Xem thêm -